baxi heating - plynové kotle baxi - baxi

of 12 /12
www.baxi.cz www.broetje.cz www.baxigroup.com Výrobce není odpovědný za případné chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto prospektu a vyhrazuje si právo na svých výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny technického či obchodního charakteru, které považuje za vhodné. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420 - 271 001 627 Fax: +420 - 271 001 620 e-mail: [email protected] středisko Brno: Antonína Slavíka 7 , 602 00 Brno Tel./Fax: +420 543 211 615 BAXI HEATING GARANCE KVALITY: Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL

Author: others

Post on 06-Jan-2022

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.baxi.cz www.broetje.cz www.baxigroup.com
Výrobce není odpovdný za pípadné chyby i nepesnosti v obsahu tohoto prospektu a vyhrazuje si právo na svých výrobcích provádt kdykoliv a bez pedchozího upozornní pípadné zmny technického i obchodního charakteru, které povauje za vhodné.
Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420 - 271 001 627 Fax: +420 - 271 001 620 e-mail: [email protected]
stedisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno Tel./Fax: +420 543 211 615
BAXI HEAT ING
G A R A N C E K VA L I T Y:
Technické podklady pro PROJEKNÍ A MONTÁNÍ INNOST
P LY N O V Ý Z ÁV S N Ý K OT E L
2
jsou ureny k ohevu topné vody pro ústední teplovodní vytápní i k ohevu „teplé uitkové vody - TUV“ a to buto ve vestavném nerezovém výmníku Alfa Laval nebo v pipojeném zásobníkovém ohívai TUV. Stupe elektr. krytí IPX5D umouje instalaci i v nároných prostorách (nap. v koupelnách a pod.) Kotle jsou vybaveny nejmodernjší elektronikou a technickými prvky pro bezpený provoz kotle a dalšími uitenými funkcemi, nap.: - proti zablokování erpadla - proti zablokování 3-cestného ventilu Pro regulacI výkonu kotle ve spojení se soustavou ústedního vytápní je kadý kotel vybaven základní elektronickou regulací ohevu topné vody s plynulou modulací výkonu hoáku - poadovanou teplotu topné vody nastavuje uivatel tlaítkem na panelu kotle. Pro regulaci je vhodné pouít prostorový termostat ON-OFF. Pro regulaci ohevu TuV je kotel vybaven plynulou modulací výkonu hoáku i pro kotle urené ke spolupráci se zásobníkovým ohívaem TUV. Kotle jsou vybaveny speciálním primárním výmníkem spaliny-topná voda, který umouje dosáhnout v sou- innosti s patentovaným systémem AFR pro ízení pívodu spalovacího vzduchu u kotl s uzavenou spalo- vací komorou mimoádné úinnosti, která byla ocenna 3 hvzdikami podle smrnice CE/92/42. Kotle jsou vybaveny DIgITálním OVláDacím Panelem s funkcemi: - volba reimu provozu: léto / zima / pouze topení / vše vypnuto-aktivní je pak pouze protimrazová ochrana - regulace teploty topné vody - regulace teploty uitkové vody - signalizace poruchových stav - RESET poruch - programování elektronické desky a funkce STOP pro usnadnní práce servisního technika. Programování elektronické desky - nastavit dobu dobhu erpadla v závislosti na druhu a potebách topného systému - naprogramovat as provozních odstávek hoáku pro optimalizaci ekonomie provozu - automatickou ochranu proti zamrznutí, která aktivuje hoák, poklesne-li teplota vody v kotli pod +5°C - ochranu proti zablokování erpadla: není-li poadováno teplo pro topení nebo TUV po dobu 24 po sob jdoucích hodin, aktivuje se automaticky na 1 minutu erpadlo
- regulaci nkolika zón - programovatelné výstupy pro zvláštní funkce - propojit kotel se solárním systémem pro ohev TUV - monost pipojení termostatu ON - OFF
PlYnOVÉ ZáVSnÉ KOTle
V pípad pipojené vnjší sondy se pomocí ovladae regulace teploty topení provádí posun kivek topení „Kt“ stisknutím tlaítek +/- .
162 926.486.1 - CZPOKYNY PRO UIVATELE
Pro správné spuštní postupujte následovn: 1) Pipojte kotel k elektrické síti; 2) Otevete plynový kohout; 3) stisknte tlaítko ( ) a nastavte kotel do reimu Léto ( ), Zima ( ) nebo pouze vytápní ( );
4) stisknte tlaítka (+/-) pro nastavení teploty okruhu vytápní ( ) a TUV ( ) tak, aby se zapálil hoák.
Je – li kotel v provozu, na displeji se zobrazuje symbol ( ). V poloze Léto ( ) je hoák v provozu pouze v pípad odbru TUV.
Upozornní Ve fázi prvního spuštní, ped úplným odvzdušnním plynového potrubí, me dojít k tomu, e se hoák nezapálí a tím pádem se zablo- kuje kotel. V tomto pípad doporuujeme opakovat postup zapalování do té doby, ne se plyn dostane k hoáku, piem se zmákne alespo na 2 sekundy tlaítko ( ).
3. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
Fungování okruhu topení
Bez plamene (neprobhlo zapálení)
RESET
1
4. REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH A TUV Systém musí být vybaven prostorovým termostatem, aby bylo moné regulovat teplotu v místnostech.
Regulacea teploty v místnostech ( ) a TUV ( ) se provádí stisknutím tlaítek +/- (obrázek 1). Zapálení hoáku se na displeji
zobrazuje symbolem ( ) dle popisu v kapitole 3.1.
Vytápní V reimu vytápní je na displeji (obrázek 1) zobrazen blikající symbol ( ) a teplota na vstupu do topení (°C).
TUV Bhem provozu kotle v reimu výroby TUV je na displeji (obrázek 1) zobrazen blikající symbol ( ) a teplota na vstupu do okruhu TUV (°C).
3
PODmínKY správné a bezpené funkce kotl
Veškeré instalace musí být provedeny podle píslušných zákon, norem a pedpis. Dále je zapotebí respektovat následující základní doporuení a pokyny výrobce kotl. Pipojení na systém ústedního vytápní: V místech napojení kotle na potrubí doporuujeme instalovat uzavírací armatury dodávané na objednávku, které pi servisní práci umoní vypustit vodu jen z kotle a ne z celého otopného systému. Návrh a výpoet topného systému provádí projektant s vyuitím grafu hydraulických charakteristik a s pihléd- nutím na ostatní souásti navrhované topné soustavy. Kotel a celá otopná soustava se plní istou chemicky neagresivní mkkou vodou. V pípad vyšší tvrdosti vody doporuujeme pouít vhodné pípravky na úpravu vody pro topné systémy vybavené erpadlem (nap. Inhicor T), avšak v souladu s poadavky výrobc ostat- ních souástí topného systému (otopná tlesa, armatury a pod.). V pípad montáe kotle do ji existujícího systému ústedního vytápní (výmna kotle) doporuujeme instalovat ve zptném potrubí u kotle filtr. (Nevhodný, nap. píliš jemný filtr, se me brzy zanést a svým zvýšeným hydraulickým odporem zpsobit znané omezení cirkulace topné vody a tím funkní poruchy.) Zkontrolujte, zda tlaková expanzní nádoba vestavná v kotli je dostaující s ohledem na celkový objem topné vody v navrhovaném topném systému. Pro obsluhu, údrbu, kontrolní a servisní práce musí být pi instalaci ponecháno okolo kotle minimální volné místo : ped kotlem: 800 mm, nad kotlem: 250 mm, pod kotlem: 300 mm, vlevo a vpravo: 20 mm PíVOD VZDuchu do kotle pro spalování plynu a ODVOD SPalIn do venkovního prostedí. A) Pro kotle provedení B s pívodem vzduchu pes místnost, ve které je kotel instalován a odvodem spalin
komínem musí být zajištn dostatený pívod vzduchu pro spalování v souladu s TPG 70401. Mimo instrukce uvedené v píslušných normách a pedpisech obzvlášt upozorujeme na to, e kotle tohoto provedení nesmjí být umístny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem odsávacích ventilátor, pop. krb (kuchyn, záchody a pod.). Kotel zásadn neinstalujte do kuchyn nad plynový sporák, nebo mastné výpary by brzy znehodnotily funkci hoáku. Pozor, aby se do kotle se spalovacím vzduchem nedostaly ádné holavé nebo výbušné plyny nebo páry!
B) Kotle provedení c s pívodem vzduchu a odvodem spalin pomocí vestavného ventilátoru (TURBO): Spalinové cesty jako vyhrazené technické zaízení mohou montovat pouze odborníci pro navrhování a realizaci spalinových cest dle SN 73 4201/2008 a souvisejících pedpis. Spaliny odcházející z kotle do ovzduší obsahují znané mnoství vodní páry, která vznikne spálením top- ného plynu. Tento fyzikální jev existuje u kadého kotle jakékoliv znaky. Pi návrhu potrubí pro odvod spalin je nutno tento zákonitý jev respektovat a poítat s tím, e spaliny vyfu- kované z výdechového koše potrubí ped fasádu mohou být vtrem strhávány zpt na fasádu, kde se pak vodní pára ze spalin sráí a stnu navlhuje! Vodní pára kondenzuje ze spalin i ve výfukovém potrubí a me vytékat na konci výdechovým košem ven. Výdech je proto poteba navrhnout v takovém míst, kde kapající kondenzát nezpsobí potíe - nap. nám- razu na pochzném chodníku a pod. Vzduchové i spalinové potrubí musí být provedeno tak, aby bylo tsné, ale snadno demontovatelné pro kontrolu, ištní i opravy. Vzduchové i spalinové potrubí horizontální i vertikální musí být na své trase dobe upevnno i podepeno tak, aby nebyl narušen potebný spád potrubí a kotel nebyl nadmrn zatován. Pi prchodu stavební konstrukcí nesmí být potrubí zakotveno, musí být umonn pohyb zpsobený teplot- ními dilatacemi. POZOR! Teplotní délková roztanost hliníkového potrubí je cca 2,4 mm/1m 100°C.
Svislé-vertikální potrubí musí být nad stechou opateno komínkem, který mimo jiné zabrauje vnikání dešt, vletu pták a pod. Pro umístní výdechu spalin nad stechou platí obdobné zásady jako u klasických komín. Pi navrhování samostatného potrubí pívodu vzduchu a odvodu spalin POZOR na situování sacího a výdechového koše! Tlakový rozdíl zpsobený vtrem mezi návtrnou a závtrnou stranou budovy me znan negativn ovlivnit kvalitu spalování!
Pro pívod vzduchu a odvod spalin dodává firma BAXI ke svým kotlm jako zvláštní píslušenství osvdené certifikované potrubní systémy.
4
24 F - 1.24 F - 1.14 F 24 - 1.24 - 1.14
24 F - 24 1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14
5
pouití kolena 90° Zkrácení délky pi pouití kolena 45°
Prmr koncovky komínuECO-4
Koaxiální ø 60 / 100 5 m 1 m 0,5 m 100 Koaxiální ø 80 / 125 10 m 1 m 0,5 m 125 Dlené ø 80 (souet sání+výfuk) 30 m 0,5 m 0,25 m -
Kotel je z výroby pipraven pro pipojení KOAXIÁLNÍHO potrubí pívodu vzduchu a odtahu spalin, vertikál- ního nebo horizontálního. Umouje také pipojení kotle ke komínovému systému LAS. V obou pípadech koax. nebo dleného potrubí umoují otoná kolena na kotli instalaci potrubí dle poteby v jakémkoliv smru díky monosti rotace o 360°.
Výfukové potrubí spádované do kotle musí být opateno sbraem s odvodem kondenzátu.
DlenÉ POTRUBÍ odtahu spalin a pívodu vzduchu pro spalování. Tento typ umouje odtah spalin jak vn budovy, tak pes jednotlivé kouovody. Sání spalovacího vzduchu me být provádno v jiných zónách ne je vyústní odtahu spalin.
Sada dleného odkouení se skládá z redukní spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu, která me být podle poteby instalována na kotli vlevo nebo vpravo od spojky odtahu spalin.
Pouijte tsnní a šrouby spojky sání vzduchu, které jste díve sali ze zátky.
Sací potrubí smí být dlouhé max. 10m.
První 90° koleno na kotli se nezapoítává do maximální moné délky.
Pi navrhování koaxiálního i dleného potrubí respektujte poadavky dle následující tabulky.
KOaXIální (KOncenTrIcKÉ) POTRUBÍ odtahu spalin a pívodu vzduchu pro spalování. Tento typ umouje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vn budovy, tak v kouovodu typu LAS. Koaxiální koleno o 90° me být pouito také jako pídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
POTruBí ODTahu SPalIn a PíVODu VZDuchu PrO SPalOVání
109 926.237.2 - CZPOKYNY PRO INSTALATÉRY
16. INSTALACE POTRUBÍ ODTAHU SPALIN – SÁNÍ Model 24 F – 1.24 F - 1.14 F
Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému píslušenství, jeho popis je uveden v následujících ástech to- hoto návodu. Kotel je z výroby pednastaven na pipojení potrubí odtahu spalin a sání koaxiálního typu, vertikálního nebo horizontálního. Pomocí dlící sady je moné instalovat také dlené odkouení.
K instalaci pouívejte výhradn píslušenství dodávané výrob- cem!
UPOZORNNÍ Pro vyšší bezpenost provozu je nutné, aby bylo vedení odtahu spalin dobe upevnno na ze pomocí píslušných svorek.
Obrázek 6
05 03
_0 90
5/ CG
16 38
Obrázek 7
... ODTAH SPALIN A SÁNÍ - KOAXIÁLNÍ (KONCENTRICKÉ)
Tento typ umouje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vn budovy, tak v kouovodu typu LAS. Koaxiální koleno o 90° umouje pipojit kotel k potrubí odtahu spalin – sání jakéhokoli smru díky monosti rotace o 360°. Toto koleno me být pouito také jako pídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
V pípad, e je vedení odtahu spalin a sání vedeno vn budovy, potrubí odtahu spalin - sání musí vystupovat ze zdi alespo 18 mm, aby bylo moné umístit rici a utsnit ji proti prosakování vody. Minimální spádování tohoto vedení odtahu spalin smrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky.
Pi pouití kolena o 90° se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Pi pouití kolena o 45° se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru.
Model kotle
0 ÷ 1
1 ÷ 5
Délka (m)
Pouití clony
111 926.237.2 - CZPOKYNY PRO INSTALATÉRY
… ODDLENÉ POTRUBÍ ODTAHU SPALIN – SÁNÍ
Tento typ umouje odtah spalin jak vn budovy, tak pes jednotlivé kouovody. Sání spalovacího vzduchu me být provádno v jiných zónách ne je vyústní odtahu spalin. Sada dleného odkouení se skládá z redukní spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu. Pouijte tsnní a šrouby spojky sání vzduchu, které jste díve sali ze zátky.
Obrázek 8
Nastavení clony vzduchu pro dlené odkouení
Nastavení této clony je nezbytné pro zlepšení úinnosti parametr spalování. Otáením spojky sání vzduchu, instalované napravo i nalevo od odtahu spalin, je moné vhodn regulovat nadbytek vzduchu v závi- slosti na celkové délce potrubí odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu. V závislosti na typu instalace otáejte clonu ve smru hodinových ruiek pro sníení písunu spalovacího vzduchu a proti smru hodinových ruiek pro jeho zvýšení. Pro zvýšení úinnosti je moné pomocí analyzátoru spalin zmit obsah CO2 ve spalinách za maximálního tepelného píkonu a nastavovat postupn clonu vzduchu a k dosaení hladiny CO2, uvedené v následu- jící tabulce, pokud analýza prokáe,e byla namena niší hodnota. Pokyny ke správné montái této clony nalez- nete pímo v balení.
Model kotle
1
2
3
1
2
2%
G20
7,2
4,9
G31
8
5,5
Koleno o 90° umoní pipojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli smru díky monosti rotace o 360°. Toto koleno me být pouíváno také jako pídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
První koleno o 90° se nezapoítává do maximální moné délky.
0 ÷ 4
4 ÷ 18
18 ÷ 30
0 ÷ 4
4 ÷ 30
08 09
_0 20
1 / C
G _2
FunKní SchÉma KOTl 24 F
1 Hydraulický tlakový spína 2 Trojcestný ventil 3 Motor trojcestného ventilu 4 Deskový výmník (automatický by-pass) 5 Plynová armatura 6 Plynová rampa s tryskami 7 Sonda NTC topení 8 Kontrolní elektroda plamene 9 Bezpenostní termostat 10 Výmník voda – spaliny 11 Sbra spalin 12 Ventilátor 13 Venturiho trubice
14 Místo odbru pozitivního tlaku 15 Místo odbru negativního tlaku 16 Manostat 17 Hoák 18 Expanzní nádoba 19 erpadlo s oddlovaem vzduchu 20 Vypouštcí ventil kotle 21 Manometr 22 Pojistný ventil 23 Napouštcí ventil kotle 24 Sonda pednosti TUV 25 Sonda NTC TUV
7
FunKní SchÉma KOTl 24
1 Hydraulický tlakový spína 2 Trojcestný ventil 3 Motor trojcestného ventilu 4 Deskový výmník (automatický by-pass) 5 Plynová armatura 6 Plynová rampa s tryskami 7 Sonda NTC topení 8 Kontrolní elektroda plamene 9 Bezpenostní termostat 10 Výmník voda – spaliny 11 Usmrova tahu
12 Termostat spalin 13 Hoák 14 Expanzní nádoba 15 erpadlo s oddlovaem vzduchu 16 Vypouštcí ventil kotle 17 Manometr 18 Pojistný ventil 19 Napouštcí ventil kotle 20 Sonda pednosti TUV 21 Sonda NTC TUV
8
FunKní SchÉma KOTl 1.24 F - 1.14 F
1 Hydraulický tlakový spína 2 Automatický by-pass 3 Plynová armatura 4 Plynová rampa s tryskami 5 Sonda NTC topení 6 Kontrolní elektroda plamene 7 Bezpenostní termostat 8 Výmník voda – spaliny 9 Sbra spalin 10 Ventilátor
11 Venturiho trubice 12 Místo odbru pozitivního tlaku 13 Místo odbru negativního tlaku 14 Manostat 15 Hoák 16 Expanzní nádoba 17 erpadlo s oddlovaem vzduchu 18 Vypouštcí ventil kotle 19 Manometr 20 Pojistný ventil
9
FunKní SchÉma KOTl 1.24 - 1.14
1 Hydraulický tlakový spína 2 Automatický by-pass 3 Plynová armatura 4 Kontrolní elektroda plamene 5 Sonda NTC topení 6 Bezpenostní termostat 7 Výmník voda – spaliny 8 Usmrova tahu
9 Termostat spalin 10 Hoák 11 Plynová rampa s tryskami 12 Expanzní nádoba 13 erpadlo s oddlovaem vzduchu 14 Vypouštcí ventil kotle 15 Manometr 16 Pojistný ventil
10
ZáSOBníKOVÉ SmalTOVanÉ OhíVae dodávané firmou BaXI
PIPOJení eXTerníhO ZáSOBníKu ke kotlm 1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14
Pipojení sondy zásobníku TuV Kotel je z výroby nastaven na pipojení externího zásobníku. Po odstranní elektrického odporu pipojte sondu NTC pednosti TUV, která je dodávána jako píslušenství, ke svorkám svorkovnice M2. Senzor sondy musí být umístn do píslušné jímky v zásobníku. Nastavení teploty TUV (35°...60°C) lze provést pomocí tlaítek +/– .
119 926.237.2 - CZPOKYNY PRO INSTALATÉRY
26. PIPOJENÍ VNJŠÍ SONDY
V pípad pipojené vnjší sondy se pomocí ovladae regulace teploty topení (Graf 1) provádí posun kivek topení Kt stisknutím tlaítek +/- .
TM = rozsah teploty na výstupu Te = vnjší teplotaGraf 2
Kivky „kt“
27. PIPOJENÍ EXTERNÍHO ZÁSOBNÍKU Modely 1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14
Pipojení sondy zásobníku
Kotel je z výroby nastaven na pipojení externího zásobníku. Po odstranní elektrického odporu pipojte sondu NTC pednosti TUV, která je dodávána jako píslušenství, ke svorkám svorkovnice.Senzor sondy musí být umístn do píslušné zdíky v zásobníku. Regulaci teploty TUV (35°...60°C) lze provést pomocí tlaítek +/– .
Obrázek 13
08 07
_3 10
1 / C
G _2
08 5LEGENDA
UB: JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU UR: TOPENÍ V3V: VNJŠÍ TROJCESTNÝ VENTIL M2: PIPOJOVACÍ SVORKOVNICE SB: SONDA PEDNOSTI TUV
ZÁSOBNÍKU MR: VSTUP DO TOPENÍ MB: VSTUP DO ZÁSOBNÍKU RR: ZPÁTEKA TOPENÍ/ZÁSOBNÍKU
POZNÁMKA: zkontrolujte, zda parametr F03 = 03 (kapitola 21).
Elektrické pipojení motoru tícestného ventilu (modely 1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14)
Motor tícestného ventilu a píslušné kabely jsou dodávány oddlen jako sada. Pipojte motor tícestného ventilu podle popisu v návodu píslušenství.
05 05
_3 00
ZÁSOBNÍK
Typ ohívae OKh 100 nTr / hV OKh 125 nTr / hV OKc 160 nTr / hV Max.provozní petlak v nádob MPa 0,6 Teplosmnná plocha výmníku m2 1,08 1,45 1,45 Jmen. tepelný výkon kW 24 32 32 Hmotnost bez vody kg 70 82 86
Typ ohí- vae
OKc 160
OKh 100 OKh 125
legenDa V3V: VNJŠÍ TROJCESTNÝ VENTIL SB: SONDA PEDNOSTI TUV ZÁSOBNÍKU MR: VSTUP DO TOPENÍ MB: VSTUP DO ZÁSOBNÍKU RR: ZPÁTEKA TOPENÍ / ZÁSOBNÍKU
11
TechnIcKÉ ParameTrY Kotel model 24 F 1.24 F 1.14 F 24 1.24 1.14
Kategorie — II2H3P
Jmenovitý tepelný píkon kW 25,8 25,8 15,1 26,3 26,3 15,4 Redukovaný tepelný píkon kW 10,6 10,6 7,1 10,6 10,6 7,1 Jmenovitý tepelný výkon kW 24 24 14 24 24 14 Redukovaný tepelný výkon kW 9,3 9,3 6,0 9,3 9,3 6,0 Úinnost podle smrnice 92/42/ — *** *** *** ** ** ** Max. petlak vody v okruhu topení bar 3 Objem expanzní nádoby litr 6 Petlak v expanzní nádob bar 0,5 Max. petlak v okruhu TUV bar 8 — — 8 — — Min. dynamický petlak v okruhu TUV bar 0,15 — — 0,15 — — Min. prtok TUV l/min 2,0 — — 2,0 — — Mnoství TUV pi ohátí o 25°C l/min 13,7 — — 13,7 — — Mnoství TUV pi ohátí o 35°C l/min 9,8 — — 9,8 — — Specifický prtok dle EN 625 l/min 10,7 — — 10,7 — — Teplotní rozsah okruhu topení °C 30 / 85 Teplotní rozsah okruhu TUV °C 35 / 60 35 / 60 Provedení kotle — C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22 B11BS
Prmr koncentrického odkouení mm 60 / 100 — Prmr dleného potrubí odkouení mm 80 / 80 — Prmr odkouení (odtah do komína) mm — 120 120 110 Max. hmotnostní prtok spalin kg/s 0,014 0,014 0,012 0,020 0,020 0,014 Min. hmotnostní prtok spalin kg/s 0,014 0,014 0,012 0,018 0,018 0,013 Max. teplota spalin °C 146 146 115 110 110 99 Min. teplota spalin °C 116 116 100 85 85 83 Tída NOx — 3 Zemní plyn / pipojovací petlak mbar G20 / 20 Propan / pipojovací petlak mbar G31 / 37 Elektr. naptí / frekvence V / Hz 230 / 50 Elektrické krytí dle EN 60529 — IP X5D Jmenovitý elektrický píkon W 130 130 120 80 80 80 Hmotnost kg 33 32 31 29 28 26 Výška mm 730 Šíka mm 400 Hloubka mm 299
hYDraulIcKá charaKTerISTIKa KOTle v míst pipojení topné vody
CIRKULACE TOPNÉ VODY [litr / hod.]
TL A
K O
V Ý
R O
ZD ÍL
[m v
od .s
23. UMÍSTNÍ ZAPALOVACÍ ELEKTRODY A KONTROLA PLAMENE
Obrázek 12
99 12
07 01
00
Pro mení úinnosti spalování a rozboru spalin pi provozu, jsou modely kotl s nuceným odtahem spalin vybaveny dvma mícími body, které jsou umístny na koaxiální spojce a jsou ureny pímo k tomuto specifickému úelu. Jeden bod je na odtahu spalin a pomocí nj je moné provit správné sloení spalin a úinnost spalování. Druhý bod je na sání spalovacího vzduchu. V tomto bod je moné provit pípadnou zptnou cirkulaci spalin, jedná-li se o koaxiální odtah spalin.
V bod odtahu spalin je moné zjistit následující údaje:
Teplota spalovacího vzduchu musí být mena v bod okruhu sání vzduchu pomocí mící sondy, která se vloí do hloubky cca 3 cm.
Poznámka: pro nastavení na jmenovitý výkon viz kapitola 19. U model s odtahem spalin do komína je nezbytné udlat otvor do odtahu spalin. Tento otvor musí být ve vzdálenosti od kotle, která bude 2-krát vtší ne vnitní prmr odtahu spalin.
Pomocí tohoto otvoru mohou být zjišovány následující údaje:
Mení tepoty spalovaného vzduchu musí být provádno v blízkosti vstupu vzduchu do kotle. Otvor, který musí být vyezán odpovdným technikem pi uvedení kotle do provozu, musí být následn uzaven tak, aby byla zaruena tsnost odtahu spalin bhem normálního provozu.
24. KONTROLA PARAMETR SPALOVÁNÍ
Pouitý typ erpadla se vyznauje vysokou výtlanou výškou s moností pouití na jakémkoli typu systému vytápní, a u jednotrubkovém i dvoutrubkovém. Automatický odvzdušovací ventil, zabudovaný v tlese erpadla, umouje rychlé odvzdušnní systému vytápní.
Graf 1
PRTOK l/h
VÝ TL
A NÁ
V ÝŠ
KA m
H2 O
08 12
_1 60
2
Firma BAXI si z dvodu neustálého zlepšování svých výrobk vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez pedchozího upozornní údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být pouita jako smlouva ve vztahu k tetím osobám.
PRAHA a JINÍ ECHY:
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ECHY:
MORAVA:
Petr Paunkovi [email protected] tel.: +420 602 464 244
Zdenk Rumpík [email protected] tel.: +420 739 592 005
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420 - 271 001 627 Fax: +420 - 271 001 620 e-mail: [email protected]
stedisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno Tel./Fax: +420 543 211 615
OBCHODN - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:
TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:
BRNO a JINÍ MORAVA:
HLAVNÍ TECHNIK:
www.baxi.cz
www.baxi.sk
www.baxi.com
Baxi Heating (Slovakia), s. r. o. Piaristická 6836, 911 01 Trenín Tel: +421 32 652 3532 Fax: +421 32 652 3532 e-mail: [email protected]
Vedúci poboky
Obchodno-technický poradca
Asistentka vedúceho poboky