biuletyn gminy krobia numer 7 luty 2013

Download Biuletyn Gminy Krobia numer 7 luty 2013

Post on 31-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Krobia, Gmina Krobia

TRANSCRIPT

 • 1

  Nr 1/2013 biuletyn@krobia.pl

  Kolejny numer biuletynu ukae si 29 marca

  Gminne obchody 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

  s. 20

 • 2

  Nr 1/2013 biuletyn@krobia.pl

  Na duej, udekorowanej balonami sali, przy akompaniamencie zespou mu-zycznego, odby si w Sukowicach

  w czasie ferii zimowych wyjtkowy bal karnawaowy. Kilkadziesit kolorowych przebieracw, ksiniczki, wrki, mo-

  tyle, superbohaterowie i wiele innych bajkowych postaci wzio udzia w zaba-wie, zorganizowanej dla dzieci ze Szko-y Podstawowej w Starej Krobi i Oddzia-u Filialnego w Sukowicach. Nad po-rzdkiem imprezy czuwali uzbrojeni kowboje, piraci oraz straacy. Dzieci bawiy si doskonale w rytmie znanych przebojw, przygrywanych przez mo-dzieowy zesp muzyczny. Oprcz ta-cw by rwnie czas na prezentacj strojw, konkursy a take taniec kotylio-nowy. Dla podtrzymania tradycji wybra-no take krla i krlow balu, ktrzy nagrodzeni zostali koron oraz szarf z wypisanym tytuem. Po koronacji krl z wdzikiem ucaowa krlow w rk, po czym wsplnie zataczyli. Para pre-zentowaa si bardzo elegancko, a wszy-scy pozostali uczestnicy balu oklaskiwali ich i podziwiali. Organizatorzy w mi-dzyczasie przygotowali sodki poczstu-nek dla dzieci, nauczycieli oraz rodzi-cw.

  Agnieszka Kowalik

  Krl z wdzikiem ucaowa krlow w rk

  Ciekawa inicjatywa gimnazjalistw z Pudliszek Czonkowie samorzdu uczniow-

  skiego Gimnazjum w Pudliszkach chcie-li, aby ich szkoa bya inna ni wszystkie. Zaproponowali, aby jeden dzie w mie-sicu by dniem oryginalnym i koloro-wym. Po napisaniu regulaminu i ustale-niu szczegw z dyrekcj oraz opieku-nami samorzdu ruszya akcja Przebieramy si. Jednego dnia kadego miesica uczniowie przebieraj si na zadany temat. Dopuszczalne s wtedy rzeczy na co dzie zakazane: mocny ma-kija czy krzykliwe stroje. To jednak nie wszystko. eby zmotywowa swoich kolegw do udziau w akcji, gimnazjali-ci wymyli, e stroje bd oceniane przez komisj zoon z dyrekcji i na-uczycieli, a najciekawiej przebrana klasa bdzie zwolniona z odpowiedzi ustnych i kartkwek przez 3 dni. To dodatkowa motywacja, chocia wiele przyjemnoci i zabawy dostarcza samo przygotowywa-nie strojw. A na pewno mio jest, na przykad na sprawdzianie z chemii, sie-dzie w awce z pszczk Maj.

  Pierwsza odsona akcji miaa miej-sce 30 listopada, w andrzejki. Wtedy modzie zjawia si w szkole w strojach reprezentujcych rne subkultury.

  11 stycznia, tu przed feriami uczniowie przebierali si za postacie fikcyjne. Wchodzc tego dnia na lekcj mona byo spotka ducha, wampira, Pipi Lang-strumph, psa Pluto czy krasnoludka.

  Gimnazjalici z Pudliszek udowod-

  nili, e warto by kreatywnym. Dziki ciekawej inicjatywie ich szkoa jest wy-jtkowa, a szkolna rzeczywisto bar-dziej kolorowa i oryginalna.

  A. Przyby

  Dzieci bawiy si doskonale w rytmie znanych przebojw

  30 listopada modzie zjawia si w strojach reprezentujcych subkultury

 • 3

  Nr 1/2013 biuletyn@krobia.pl

  Wiadomoci z magistratu

  Szanowni Pastwo, 24 lutego 2012 roku ukaza si pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia. Dzi oddajemy w Pastwa rce kolejne sidme wydanie naszego czaso-pisma. Z ogromn radoci mog stwier-dzi, e wikszo z zaoonych przez nas rok temu celw, udao si zrealizo-wa. Przede wszystkim biuletyn wsp-tworz sami mieszkacy gminy Krobia, o czym wiadczy fakt, e na przestrzeni ostatniego roku autorami artykuw byy 103 osoby. Dlatego te w tym miejscu chciabym podzikowa wszystkim auto-rom artykuw, dziki ktrym tak na-prawd czasopismo powstaje i jest r-dem informacji o dziaalnoci mieszka-cw gminy Krobia oraz organw samo-rzdu terytorialnego. Jednoczenie zach-cam kolejne osoby do wsppracy i prze-syania informacji na adres email biule-tyn@krobia.pl

  We wszystkich numerach czasopi-

  sma, ktre ukazay si w 2012 roku, opu-blikowalimy cznie 387 artykuw, in-formacji i ogosze oraz 214 fotografii. Wszystkie one zapeniy 188 stron, ktre pomnoone przez nakad biuletynu 1450 sztuk, day pokan sum 272 600 stron. W imieniu wydawcy czasopisma Gminy Krobia oraz caego kolegium re-dakcyjnego, pragn bardzo serdecznie podzikowa za dotychczasowe zaufanie, jakim zostalimy przez Pastwa obdarze-ni. wiadczy moe o tym chociaby fakt, e w zaledwie kilka godzin od wyo-enia czasopisma w punktach dystrybucji, wikszo egzemplarzy biuletynu jest ju w Pastwa domach. Dzikuj za wszelkie ciepe sowa i pozytywne opinie dotycz-ce naszego wsplnego czasopisma, jak rwnie za uwagi i wskazwki, na ktre staramy si na bieco reagowa i tak przygotowywa kolejne numery biulety-nu, aby jak najbardziej sprosta Pastwa oczekiwaniom. Na koniec mamy dla Pa-

  stwa mi niespodziank. Zgodnie z suge-stiami czytelnikw oraz w trosce o to, aby przekazywane informacje byy jak najbar-dziej aktualne, poczwszy od biecego numeru, Biuletyn Informacyjny Gminy Krobia ukazywa si bdzie co miesic. Wyjtkiem bdzie miesic sierpie, w ktrym ze wzgldu na okres wakacyjny i stosunkowo niedu ilo informacji, biuletyn si nie ukae. O wszystkim, co wydarzyo si w drugim miesicu waka-cji, poinformujemy oczywicie Pastwa w numerze wrzeniowym naszego czaso-pisma. Dzikujc raz jeszcze wszystkim Pastwu za to, e biuletyn goci w Pa-stwa domach, ycz w Nowym 2013 Ro-ku nieustajcego zdrowia, wszelkiej po-mylnoci oraz satysfakcji z ycia w na-szej maej Ojczynie krobskiej ziemi.

  Adam Sarbinowski redaktor naczelny Biuletynu

  Informacyjnego Gminy Krobia

  Gocimy w Pastwa domach ju rok!

  Budet na rok 2013

  27 grudnia podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Krobi jednogonie uchwalo-no budet Gminy Krobia na rok 2013. Rwnie bez gosw sprzeciwu podjto uchwa w sprawie Wieloletniej Progno-zy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 2025. W poprzednim numerze biuletynu informowalimy o pracach nad projektem budetu. Uchwaa budetowa niewiele roni si od przedstawionego przez burmistrza Krobi w listopadzie pro-jektu. Budet na rok 2013 jest pierwszym projektem od kilku lat, w ktrym docho-dy budetowe nie s nisze ni wydatki. W zwizku z powyszym, nie przewiduje si wzrostu zaduenia w roku 2013. Do-chody i wydatki ustalono na kwot 34 676 961,00 z. Wrd dochodw za-planowano rodki m.in. z tytuu udziau w podatkach dochodowych, z tytuu po-datkw i opat lokalnych oraz subwencji i dotacji. Wrd wydatkw kwota 4 547 044,00 z stanowi wydatki inwesty-cyjne. Wrd najwaniejszych inwestycji zapla-nowano m.in.: 1. Budow gminnej infrastruktury dost-pu do Internetu dla osb zagroonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Kro-bia sie szerokopasmowego Internetu

  2 183 000,00 z, 2. Inwestycje z zakresu budowy i moder-nizacji wietlic wiejskich (w wikszoci w ramach funduszu soeckiego) 250 911,00 z, 3. Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (gminnej i powiatowej) 1 391 333,00 z, w tym: przebudow ul. Nowej w Krobi, budow drg dojaz-dowych do gruntw rolnych, przebudow ul. Kasztelaskiej i 1 Maja w Krobi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomoc finansow dla powiatu na modernizacj drg, 4. Inwestycje zwizane z budow kanali-zacji sanitarnej, zagospodarowaniem zie-leni (rondo w Krobi, teren przy Orliku), budow przydomowych oczyszczalni ciekw, remontami budynkw komunal-nych - 452 800,00 z, 5. Budow kolejnych placw zabaw 30 000,00 z, 6. Renowacj Wyspy Kasztelaskiej w Krobi (dokumentacja na dalsze pra-ce) 20 000,00 z, 7. Zakup projektora cyfrowego do kina Szarotka w Krobi, w zwizku z uzyska-nym dofinansowaniem 70 000,00 z, 8. Renowacj zbiornikw wodnych 52 000,00 z, 9. Wykonanie chaty biskupiaskiej 21 000,00 z. Ponadto zaplanowano wysz ni w ubie-gych latach kwot na wspieranie dziaal-noci organizacji pozarzdowych (rodki zostan przyznane w trybie konkurso-wym) 273 000,00 z. Zgodnie z uchwa-

  budetow, ponad 700 tys. z. przezna-czonych zostanie na dziaalno instytucji kultury na terenie gminy. Na pomoc spo-eczn, finansowan w czci z dotacji z budetu pastwa, zaplanowano ponad 5 milionw zotych, natomiast na rnego rodzaju zadania owiatowe (funkcjo-nowanie szk, przedszkoli) ponad 15 mln zotych. Ok. 250 tys. z przezna-czonych zostanie na zadania w zakresie bezpieczestwa, w tym na dziaalno ochotniczych stray poarnych oraz na zarzdzanie kryzysowe. Kwota 2,4 mln z zabezpieczona zostaa za na poczet funk-cjonowania administracji publicznej, w tym Urzdu Miejskiego w Krobi oraz Rady Miejskiej w Krobi. Na koniec warto podkreli, e budet ma charakter dyna-miczny i w trakcie roku jest kilkakrotnie zmieniany. Wynika to z udzielonych do-tacji, otrzymanego dofinansowania ze rodkw zewntrznych itp. Ksztat uchway budetowej jest te cile zwi-zany i podporzdkowany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 2025, ktr jak wspomniano powyej rwnie uchwalono na sesji w dniu 27 grudnia 2012 r. Informujemy, e wszystkie te dokumenty wraz opiniami Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Poznaniu, ktra peni funk-cj nadzorcz i kontroln wobec jedno-stek samorzdu terytorialnego, s dostp-ne na stronie internetowej Gminy Krobia w zakadce BIP.

  Damian Walczak

 • 4

  Nr 1/2013 biuletyn@krobia.pl

  Wiadomoci z magistratu

  27 grudnia 2012 roku odbya si XXX sesja Rady Miejskiej w Krobi, podczas ktrej podjto uchway w sprawie: - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-ny Krobia na lata 2013-2025, - budetu Gminy Krobia na rok 2013, - nowego podziau gminy Krobia na stae obwody gosowania, - wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2012, okrelenia terminw wydatkw oraz usta-lenia planu finansowego tych wydatkw, - zmiany uchway Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwiet-nia 2002 r. w sprawie zmiany Uchway Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktw sprzeday napo-jw alkoholowych zawierajcych powy-ej 4,5% alkoholu (z wyjtkiem piwa)

  przeznaczonych do spoycia poza miej-scem sprzeday jak i w miejscu sprzeday oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeday napojw, - zmiany budetu Gminy Krobia na 2012 rok. Ponadto przyjto