boneka lidi

of 26 /26
PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR 1.0 PENGENALAN Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. Membentuk dan membuat binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KSSR. Bidang ini mengandungi aktiviti untuk menghasilkan karya berbentuk tiga dimensi. Daripada aktiviti membentuk dan membuat binaan ini kita dapat menghasilkan pelbagai jenis kraf. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi perhatian kepada perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Antara aktiviti membentuk, murid dapat mengubah bentuk bahan seperti plastersin tanah liat, tepung dan paper mache. Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long, 1980). Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan

Upload: yamuna-nadarajan

Post on 04-Oct-2015

162 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

boneka lidi

TRANSCRIPT

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR1.0 PENGENALANMata pelajaran Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.Membentuk dan membuat binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KSSR. Bidang inimengandungi aktiviti untuk menghasilkan karya berbentuk tiga dimensi. Daripada aktiviti membentuk dan membuat binaan ini kita dapat menghasilkan pelbagai jenis kraf. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi perhatian kepada perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Antara aktiviti membentuk, murid dapat mengubah bentuk bahan seperti plastersin tanah liat, tepung dan paper mache.Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long, 1980). Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosi dan kognitif serta bahasa.Penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti membuat boneka berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Secara ringkasnya kepentingan membuat boneka kepada kanak-kanak dapat dilihat dari aspek sosial, fizikal dan emosi.Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. Oleh yang demikian, proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selain itu, aktiviti membuat boneka menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang hasil karya.Penganjuran aktiviti boneka yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Murid juga boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pacaindera dan deria. Proses membuat boneka juga menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Aktiviti membuat boneka memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Proses ini memberikan peluang kepada murid untuk saling hormat-menghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan toleransi. Mata pelajaran ini juga menganjurkan semangat bekerjasama didalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.Membuat boneka juga dapat memenuhi keinginan dan fitrah kanak-kanak. Mereka dapat meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui lukisan dan hasil 3D. Kanak-kanak terlalu unik sehingga melahirkan ramai pengkaji lukisan kanak-kanak. Sebagai orang dewasa kita hendaklah sentiasa menggalakkan dan memberi sokongan kepada mereka agar kreativiti yang ada pada mereka akan terus digilap sehingga berjaya. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Selain itu, penghasilan boneka juga meningkatkan kemahiran motor halus para murid. Apabila murid-murid sedang menghasilkan boneka, mereka menggunkan motor halus mereka dengan tahap maximum; contohnya semasa melukis, menggunting, menggunting ikut bentuk dan sebagainya. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran motor halus para murid dalam kelas seni. Secara kesimpulan, guru boleh meningkatkan perkembangan psikomotor, motor halus,kemahiran intelek dan kemahiran sosial dan komunikasi para murid dalam kelas seni terutama sekali aktiviti yang melibatkan bidang membentuk dan membuat binaan contohnya boneka lidi.

2.0 KONSEP PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH KBSR/KSSRSukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual, proses pembuatan hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi, mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:-a. pemerhatian secara aktif b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. apresiasi seni visual secara mudah d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

3.0 PENDEKATAN DAN STRATEGI YANG DIGUNAKAN3.1Teori KonstruktivismeTeori Konstruktivisime sebagai satu proses pembelajaran menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, IPG dan universiti. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan di sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar bagi pihak murid. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuai dan diserapkan menjadi sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Bagi aktiviti boneka lidi, dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH), guru menanya para murid tentang pengetahuan mereka tentang boneka. Murid akan membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing tentang boneka.3.2Soal jawabTeknik ini pula merupakan teknik yang kerap digunakan oleh guru. Ia mewujudkan interaksi antara guru dengan murid. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan pelajar akan menjawab soalan tersebut. Setiap soalan yang ditanya mempunyai aras kesukaran yang tertentu. Dalam RPH, guru bersoal jawab dengan para murid semasa menjalankan set induksi di mana guru bersoal jawab tentang boneka, tentang beruang dan pengalaman sedia ada.

3.3Tunjuk caraTunjuk cara sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan pelajar bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. Di samping menunjuk cara, pelajar-pelajar juga diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. Sebelum pelajar menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Dalam RPH, guru telah menunjuk cara membuat boneka lidi dalam langkah kedua dan guru juga telah menerangkan maksud tunjuk cara dengan teliti kepada para murid.4.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIANRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL (KSSR)Mata Pelajaran : Pendidikan Seni VisualTahun : 4 CempakaBilangan Murid : 21 orangTarikh : 16 Mei 2014Masa : 8.30 - 9.30 pagiBidang : Membentuk dan Membuat BinaanTema : FloraTajuk : BeruangAktiviti : Boneka LidiEMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, nilai murniBBM : Gambar beruang, contoh-contoh boneka lidi.Alat : Pen, pensel, pembaris, gunting, pisau, gunting, pita pelekat.Bahan :,Gam UHU, eva foam, kain felt, lidi, dan alat-alat perhiasan.STANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - Pen, pensel, pembaris, gunting, pisau, gunting, pita pelekat. 3.2.1.2 Bahan Gam UHU, eva foam, kain felt, lidi, dan alat-alat perhiasan. 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :-1. Membuat bentuk dan menghasilkan boneka beruang.2. Mengaplikasikan penggunaan media serta teknik dalam proses membuat boneka.

EMK : TMK, kreatif dan inovasi, keusahawanan dan nilai murni.MASA /LANGKAHISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

Set induksi (5 minit) Teka bunyi Meneka bunyi beruang

1. Guru memperdengarkan murid bunyi beruang.2. Murid mendengar dan meneka bunyi tersebut.3. Guru bersoal jawab dengan murid.4. Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran hari ini.ABM : laptop, pembesar suaraEMK : Kreativiti dan inovasi, KBATTEKNIK : Soal jawabNILAI : Yakin, berani dan mendengar arahanKBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal)

Langkah 1(10 minit)Pengenalan tentang boneka.

1. Guru bertanya murid tentang pengetahuan mereka tentang boneka.2. Murid didedahkan dengan definisi dan jenis-jenis boneka.3. Murid ditunjukkan dengan contoh-contoh gambar boneka lidi dan boneka lidi yang telah siap.4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang asas seni reka yang terdapat pada boneka tersebut.5. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan.BBM : Contoh-contoh gambar boneka boneka lidi yang telah siap.EMK : kreativiti dan inovasi, keusahawananNILAI : Tekun, hormat-menghormatiKBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal)

Langkah 2(15 minit)Tunjuk caraGuru membuat tunjuk cara kepada murid bagaimana menghasilkan boneka beruang.

Langkah penghasilan:1. Sediakan alat dan bahan.2. Pilih gambar yang sesuai untuk menghasilkan boneka lidi. (gambar beruang)3. Lukis gambar beruang tersebut mengikut bahagian-bahagian badan dan pakaian beruang secara berasingan di atas kain felt yang berlainan.4. Potong kain felt mengikut bahagian-bahagian dan pakaian yang telah dilukis tadi.5. Tampal kain felt yang yelah dipotong di atas kertas eva foam mengikut gambar beruang menggunakan gam UHU.6. Hias gambar beruang dengan bahan yang sesuai.7. Potong boneka tersebut mengikut bentuk eva foam.8. Tampal lidi yang secukupnya di belakang boneka.9. Buat kekemasan.EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawananNILAI : Tekun, hormat-menghormatiKBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal)TEKNIK : Demonstrasi (tunjuk cara)

Langkah 3(25 minit)Aktiviti gerak kerja : Membentuk dan menghias boneka beruang

1. Murid membuat aktiviti membentuk kepala, badan dan telinga beruang menggunakan teknik lukisan dan potongan secara kumpulan.2. Guru membimbing dan memantau murid di dalam kelas.3. Murid menghias dan membuat kemasan pada boneka.4. Guru menekankan nilai kebersihan dan kekemasan serta keselamatan menggunakan alat dan bahan dalam menghasilkan karya.EMK : Kreativiti dan inovasi, KeusahawananNILAI : Tekun, bersunguh-sungguh, kebersihan, Keselamatan, kerjasama.KBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal,

Penutup (5 minit)Apresiasi (Menggunakan laras bahasa visual)Sesi apresiasi hasil karya yang dihasilkan oleh murid.Merumus hasil kerja murid dan pembelajaran hari ini.

Nyanyian Lagu Beruangku yang tercantikBeruangku yang tercantik Eaa Eaa ooo.. Beruangku paling comel Eaa Eaa ooo.. Marilah Kawan-kawan Eaa Eaa ooo.. Bersama berjalan-jalan Eaa Eaa ooo.. Eeee aaa Eeee aaa Oooo x2.1. Guru meminta setiap kumpulan mempamerkan karya masing-masing.2. Guru memanggil beberapa orang murid untuk membuat apresiasi karya.3. Murid dibimbing menggunakan laras bahasa visual semasa membuat apresiasi4. Guru memberikan penghargaan dan pujian kepada murid.5. Guru merumuskan dan menerangkan kelebihan dan kekurangan tentang hasil kerja murid serta penambahbaikan yang boleh dilakukan.6. Guru mengakhiri pengajaran dengan sebuah lagu yang berkaitan dengan boneka.EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawananNILAI : Yakin, berani, menghargai, kerjasama.KBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal)

5.0 PENGENALAN TAJUK PEMBENTANGAN - BONEKA LIDIBoneka (daribahasa Portugisboneca) adalah sejenis permainan yang terdapat dalam pelbagai bentuk,terutamanyamanusiaatau haiwan. Boneka boleh di katakan salah satu permainan yang paling tua, kerana permainan ini telah wujud pada zamanYunani,RomawiataupunMesirlagi. Umumnya boneka dibuat sebagai permainan kanak-kanak, namun adakalanya digunakan untuk fungsi ritual yang berhubungan dengan alam atau hal-hal yang bersifatghaibataupunmistik contohnya upacara keagamaan pada zaman dahulu. Boneka ialah benda bukan hidup atau figura berupa manusia, haiwan atau apa-apa jenis benda lain yang dianimasikan atau dimanipulasi oleh sekurang-kurang seorang dalang untuk dipersembahkan dalam teater, filem atau televisyen. Boneka merupakan sebarang benda atau objek yang digeraklakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Boneka lidi seakan sama dengan boneka wayang kulit. Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.Boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyang untuk menggerakkan anggota badan tersebut. Contoh boneka lidi

6.0 ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN

Alat / BahanKegunaan

Pensel

Untuk melukis gambar boneka yang akan dihasilkan.Contoh:- Gambar beruang

PenUntuk tebalkan lukisan yang dihasilkan.

Pembaris Untuk membuat borderline sekiranya perlu. Untuk kegunaan lukisan gambar.

Gunting Untuk memotong kain felt dan eva foam mengikut bentuk.

PisauBagi memudahkan proses memotong yang agak kompleks.

Gam UHU Untuk menampal helaian kain felt di atas eva foam. Untuk menampal bahan hiasan.

Eva foamSebagai bahan kukuh atau latar untuk boneka.

Kain FeltUntuk menghasilkan rupa boneka menggunakan kain felt.

LidiUntuk menampal di bahagian belakang boneka atau anggota bahagian badan bagi tujuan memegang.

Pita pelekatUntuk menampal lidi di belakang badan boneka yang dihasilkan.

Alat-alat yang lain atau perhiasan Mata boneka (beruang)

7.0 TEMA DAN TAJUKTema yang diberikan ialah flora atau fauna. Saya memilih tema fauna sebab banyak murid mudah memahami tema fauna. Tajukyang saya dapat ialah boneka lidi. Terdapat banyak boneka seperti boneka tangan, boneka kepala, boneka lidi dan lain lain.Saya dapat menghasilkan boneka lidi (boneka beruang) dengan masa yang ditetapkan kerana boneka lidi senang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada.

8.0 LANGKAH PENGHASILANLangkahDeskripsiGambar

Langkah pertama Pilih gambar yang sesuai untuk menghasilkan boneka lidi. Contohnya, gambar yang telah dipilih adalah gambar seekor beruang dalam pakaian lebah madu.

Langkah kedua Lukiskan gambar beruang tersebut mengikut bahagian-bahagian badan dan pakaian beruang secara berasingan di atas kain felt yang berlainan. Contoh lukisan yang dibuat ialah sayap beruang. Maka terhasilnya, kepingan kain felt yang telah dilukis bahagian-bahagian dan pakaian beruang serta dipotong pada saiz yang diperlukan.

Langkah ketiga Potong kain felt mengikut bahagian-bahagian dan pakaian yang telah dilukis tadi.

Langkah keempat Tampal kain felt yang dipotong di atas kertas eva foam mengikut gambar beruang tersebut. Seterusnya, tampal kain felt yang dipotong itu menggunakan gam UHU. Dengan ini terhasilnya gambar beruang yang telah siap dibuat.

Langkah kelima Hias gambar beruang tersebut dengan bahan yang sesuai.

Langkah keenam Potong boneka tersebut mengikut bentuk eva foam. Dengan ini, potongan boneka tersebut telah siap dihasilkan.

Langkah ketujuh Tampal lidi yang secukupnya di belakang boneka. Akhirnya boneka lidi telah siap dihasilkan dengan jayanya.

9.0 REFLEKSI

Apakah masalah yang terdapat di sekolah?Mengapakah ia berlaku?Bagaimanakah ia boleh dielakkan?Apakah bentuk inovasi yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

Peralatan seni tidak mencukupiGuru tidak menyelenggara peralatan seni dengan seragam dan konsistenPihak pengurusan sekolah boleh mewujudkan guru panitia yang khas untuk subjek PSV.Guru boleh menyediakan senarai semak penggunaan dan bilangan seni.

Kekurangan tenaga pengajarKekurangan guru yang terlatih dalam bidang ini.Meningkatkan kuota pengambilan guru pelatih dalam bidang ini.Menggalakkan dan memberikan insentif kepada guru yang telah mengambil subjek PSV sebagai subjek minor untuk mengajar subjek tersebut di sekolah.

Ketiadaan bilik khas untuk digunakan sebagai bilik seniSekolah kekurangan dana dan kemudahan infrastruktur.Penyumbangan dana dan kemudahan peralatan daripada pihak PIBG dan masyarakat.Mengubahsuai bilik darjah yang sedia ada untuk digunakan sebagai bilik seni.

Murid berasa jemu dan tidak mempunyai motivasi untuk belajar dalam bilik seniPersekitaran bilik seni tidak kondusif.Menceriakan bilik seni agar lebih menarik dan selesa.Menampal karya murid-murid di papan dan dinding-dinding bilik tersebut.

Murid-murid tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan mempelajari subjek PSVGuru tidak menekankan pengajaran subjek PSV dalam pembelajaran harian.Kerajaan harus mengadakan bengkel atau kursus tentang kepentingan matapelajaran PSV dalam perkembangan emosi dan jasmani murid-murid.Mengintegrasikan matapelajaran seni dalam pengajaran dan pembelajaran subjek lain.

10.0 KESIMPULANMatlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan, imaginatif, kreatif, intelek, inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Di samping untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai alam sekitar, keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Jika dilihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan), Lansing (domain utama), Feldman (pengajian), Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif), semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Dalam banyak perkara, matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif, kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup).Pemilihan boneka lidi adalah tepat di mana perkembangan kanak-kanak dari segi psikomotor, fizikal, mental, emosi dan jasmani dapat ditingkatkan. Malah aktiviti boneka ini dapat meningkatkan kreativiti dan imaginasi kanak-kanak dalan usaha menghasilkan boneka lidi ini. Proses pengajaran dan pembelajaran yang bertema boleh menimbulkan suasana di dalam kelas lebih menyeronokkan dan kondusif.

11.0 RUJUKANKreativiti Guru Pendidikan Seni. (2003). Universiti Putra Malaysia Press.

Loy Chee Luen (2011), Perkembangan Seni dan Kraf Kanak-Kanak, Gerak Ilmu Sdn. Bhd.Ismail, S. Z. (2012). Warisan Seni Budaya Melayu. Jurnal Melayu.

Md. Nasir Ibrahim & Prof. Madya Iberahim Hassan.(2003). Pendidikan Seni untuk Maktab & Universiti. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

(n.d.). Retrieved Februari 06, 2015, from http://www.ppdjasin.edu.my/unitakademik/attachments/049_sp_pseni_kbsr.pdf(n.d.). Retrieved Februari 08, 2015, from http://www.ipislam.edu.my/uploaded/ModulPGSR/PSV3105.pdf(n.d.). Retrieved Februari 15, 2015, from http://web.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/seni/kbsr/hsp_pseni_y4.pdfYew Kam Keong. (2003). Bebaskan Kreativiti Anda. Kula Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.