c90 & c110

of 58 /58
WD 372/0/2004 KESTON C90 & C110 C90 & C110 CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE CU FUNCTIONARE MODULATA MODELE: C90 & C110 INSTRUCTIUNI o INSTALARE / MONTARE o PUNERE IN FUNCTIUNE o SERVICE – REPARATII o AUTORIZARE FUNCTIONARE o INSTRUIRE CLIENT EDITIA: 2/2011 IDEAL HEATING SYSTEMS SRL Sos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov, 077191, Romania Tel: (40-21) 242.02.82 Fax: (40-21) 269.12.90 WWW.KESTON.COM.RO E-mail: [email protected]

Author: others

Post on 20-Oct-2021

33 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

capitolul_0_0_2004_09-11-2011 C90110C90 & C110 CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE
CU FUNCTIONARE MODULATA MODELE: C90 & C110
INSTRUCTIUNI o INSTALARE / MONTARE o PUNERE IN FUNCTIUNE o SERVICE – REPARATII o AUTORIZARE FUNCTIONARE o INSTRUIRE CLIENT
EDITIA: 2/2011
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL
Sos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov, 077191, Romania Tel: (40-21) 242.02.82 Fax: (40-21) 269.12.90
WWW.KESTON.COM.RO E-mail: [email protected]
WD 372/0/2004 KESTON C90 & C110
CUPRINS A Declaratie de conformitate B Certificat de garantie C Anexa la certificatul de garantie (Talon de punere in functiune) E Distribuitori autorizati F Lista piese de schimb 0 INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE 0.1 Componenta 0.2 Procedura 1 INSTRUCTIUNI GENERALE 1.1 Descriere 1.2 Principiu de functionare 1.3 Documente conexe 1.4 Date tehnice 1.5 Accesorii optionale 2 AMPLASAREA CENTRALEI 2.1 Dimensiuni si cote de montaj 2.2 Racorduri de legatura 2.3 Conditii de instalare 2.4 Alimentarea cu energie electrica 2.5 Alegerea regimului termic 2.6 Alimentarea cu gaz 2.7 Sisteme de incalzire recomandate 2.8 Sistemele de evacuare gaze / admisie aer 2.9 Admisia aerului 2.10 Compartimentul de instalare 2.11 Evacuarea condensului 3 MONTAREA CENTRALEI 3.1 Suportul de montare pe perete 3.2 Suportul de montare pe podea – OPTIONAL 3.3 Montarea centralei 3.4 Metoda de instalare 3.5 Montarea tevilor de gaze si de aer 3.6 Evacuarea condensului 3.7 Sistemul de incalzire 3.8 Alimentarea cu gaz 3.9 Alimentarea cu energie electrica 3.10 Inlocuirea unei centrale 4 PUNEREA IN FUNCTIUNE 4.1 Spalarea initiala (a instalatiei)
WD 372/0/2004 KESTON C90 & C110
4.2 Alimentarea cu gaz 4.3 Alimentarea cu energie electrica 4.4 Aprinderea initiala 4.5 Spalarea la cald (a instalatiei) 4.6 Analiza produsilor de ardere 4.7 Controlul presiunii gazului 4.8 Masurarea consumului de gaz 4.9 Predarea la beneficiar 5 DEPANAREA DEFECTIUNILOR 5.1 Succesiunea verificarilor electrice 5.2 Functionare normala 5.3 Moduri de avarie 5.4 Schema electrica functionala 5.5 Schema electrica 5.6 Schema electrica ilustrata 5.7 Componenta centralei – desene explodate 6 PROCEDURA DE REVIZIE (ANUALA) 6.1 Verificari inainte de revizie 6.2 Procedura de revizie recomandata 7 INLOCUIREA COMPONENTELOR 7.0 Generalitati 7.1 Precautii 7.2 Acces 7.3 Procedura de inlocuire 7.4 Componentele electrice 7.5 Bujia / senzor de flacara 7.6 Arzatorul 7.7 Schimbatorul de caldura 7.8 Vasul de condens 7.9 Pompa 8 LISTA PIESELOR DE SCHIMB 9 PUNCTE CRITICE LA MONTAJ 10 INSTRUCTIUNI PENTRU BENEFICIAR 11 PROCEDURA DE INLOCUIRE A ANSAMBLULUI
VALVA DE GAZ – MIXER AER-GAZ 12 REGULI SPECIFICE DE PM SI PSI 13 DISPOZITII FINALE
WD 372/0/2004 A : Declara]ie de conformitate KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 1
^nregis t ra t@ sub [email protected] ______
Subsemna]ii: IDEAL HEATING SYSTEMS SRL cu nr. de ^nmatriculare la Registrul comer]ului J23/773/2008,
[email protected] pe propria [email protected] c@ produsul : CENTRAL~ TERMIC~
Model : KESTON C90 C110 serie…………………...
an fabrica]ie…………..
ESTE IN CONFORMITATE CU
90/396/EEC, 92/42/EEC SI AMENDAMENTELE
DIRECTIVEI 93/68/EEC
Nume: ANDREIA COSTA Func]ia: DIRECTOR GENERAL L.S. Nume, Prenume, [email protected]: ………………………. Locul }i data emiterii …………………
WD 372/0/2004 B : Certificat de garan]ie KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 2
Produsul este ^nso]it de declara]ia de conformitate nr…………….
TERMENE DE GARAN[IE 1. Pentru [email protected] de [email protected]@: 3,5 ani de la data [email protected] centralei, dar nu mai mult de 3 ani de
la data punerii ^n func]iune a centralei; 2. Pentru celelalte componente (vezi “Lista pieselor de schimb”): 2,5 ani de la data [email protected] centralei,
dar nu mai mult de 2 ani de la data punerii ^n func]iune a centralei.
Durata medie de utilizarea a produsului este de 10 ani, in condi]ii normale de exploatare }i ^ntre]inere.
Model central@ Serie Data [email protected] [email protected]
([email protected] }i }tampila)
BENEFICIAR: NUME _______________________ ADRES~ ______________________
TELEFON _______________________
CONDI[II %N CARE SE ACORD~ GARAN[IA 1. Centrala termic@ trebuie [email protected]@, pus@ ^n func]iune }i utorizat@ pentru func]ionare NUMAI de
agen]i economici atesta]i de [email protected] }i autoriza]i ISCIR. 2. Centrala trebuie sa func]ioneze ^ntr-o instala]ie de ^[email protected] calculat@ }i realizat@ conform normelor ^n
vigoare. 3. Garan]ia ACOPER~ toate defectele }i avariile cauzate de fabrica]ie, ^n condi]iile [email protected] normale a
centralei. 4. Garan]ia ESTE valabil@ numai dac@ se utilizeaz@ gaz natural }i aerul de combustie este aspirat din
atmosfer@ curat@ }i cu nivel de poluare normal. 5. Centrala TREBUIE s@ beneficieze de o revizie annual@ executat@ pe baz@ de contract }i efectuat@ de o
persoan@ [email protected] reviziei va fi achitat de beneficiar. 6. Aceast@ garan]ie este acordat@ de fabricant }i este valabil@ numai dac@ au fost ^ndeplinite Condi]iile de
Garan]ie }i Anexa la Certificatul de Garan]ie (Talonul PIF) a fost completat@ integral }i returnat@ la IDEAL HEATING SYSTEMS SRL ^n termen de 30 de zile de la ^nceperea termenului de garan]ie.
Modalitati de asigurare a garantiei: Activit@]ile de service ^n cadrul termenului de garan]ie vor fi asigurate de agen]i economici atesta]i de [email protected] }i autoriza]i ISCIR. Aceast@ garan]ie nu modific@ drepturile legale ale [email protected]@torului. Piesele defecte ^nlocuite ^n garan]ie TREBUIE returnate [email protected].
CONDI[II %N CARE NU SE ACORD~ GARAN[IA
1 Garan]ia NU acoper@ [email protected] de orice fel ale centralei, rezultate dintr-o ^ntre]inere defectuoas@ sau exploatare gre}it@.
2 Este interzis umplerea/completarea repetat@ a instala]iei de ^[email protected] cu ap@ netratat@ din re]ea. 3 Orice interven]ie neautorizat@ asupra centralei, nerespectarea instruc]iunilor de montaj }i de folosire
sau folosirea unor piese de schimb nelivrate de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL sau de un distribuitor autorizat de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL, va conduce la ANULAREA acestei garan]ii.
4. Beneficiarul PIERDE garan]ia centralei ^n cazul ^n care opereaz@ [email protected] asupra instala]iei termice, [email protected]@ acordul persoanei care a [email protected] PIF.
PRODUC~TOR: SC IDEAL HEATING SYSTEMS SRL {TAMPIL~
AGENT ECONOMIC CE VA ASIGURA PIF SI SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE:……………………………………………………………………. SEMNATURA BENEFICIARULUI……………………………………………
WD 372/0/2004 C : Anex@ la certificatul de garan]ie KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 3
Completa]i toate rubricile acestui document }i returna]i-l la:
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL
ANEX~ LA CERTIFICATUL DE GARAN[IE nr. ______
TALON PUNERE %N FUNC[IUNE (PIF)
Centrala ^n condensare Keston C90 C110 are 3,5 ani garan]ie de la data [email protected] pentru [email protected] de [email protected]@ (nu mai mult de 3 ani de la data punerii ^n func]iune) }i 2,5 ani garan]ie de la data [email protected] pentru celelalte componente (nu mai mult de 2 ani de la data punerii ^n func]iune). Aceast@ garan]ie este acordat@ de fabricant }i este valabil@ numai dac@ au fost ^ndeplinite Condi]iile de Garan]ie }i Anexa la Certificatul de Garan]ie a fost completat@ integral }i returnat@ la IDEAL HEATING SYSTEMS SRL ^n termen de 30 de zile de la ^nceperea termenului de garan]ie (a}a cum este definit ^n Certificatul de Garan]ie).
Seria de fabrica]ie
Model:
Tip gaz: gaz natural Furnizor de gaz Destina]ie: casnic industrial
Date beneficiar:
Autorizarea func][email protected] efectuat@ de:
AM FOST INSTRUIT {I AM LUAT CUNO{TIN[~ DE NOTA C~TRE CLIENT {I AM PRIMIT URM~TOARELE DOCUMENTE:
o instruc]iunile de instalare / montare, punere ^n func]iune,
service – repara]ii, autorizare func]ionare }i instruire client o declara]ie de conformitate o certificat de garan]ie o livretul aparatului o 6 taloane
SEMN~TURA BENEFICIARULUI:
WD 372/0/2004 C : Anex@ la certificatul de garan]ie KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 4
LISTA VERIFIC~RILOR OBLIGATORII
Da Nu 1) Au fost ^ndeplinite indica]iile din Instruc]iunile de instalare }i service ? 2) Au fost respectate distan]ele minime fa]@ de obiectele [email protected] ? 3) Au fost respectate indica]iile din Capitolul 2 din Instruc]iunile de instalare }i service ? 4) Care este presiunea amestecului de combustie ^n [email protected], cu centrala func]ion$nd ^n regim maxim ? 5) Care este presiunea gazului la alimentare cu centrala func]ion$nd ^n regim maxim ?
Da Nu 6) Este presiunea hidrostatic@ minim 3 m coloan@ de ap@ [email protected]@ la nivelul presostatului de ap@ ? 7) Confirma]i c@ sistemul a fost [email protected] }i cur@]at de orice [email protected] sau resturi }i c@ a fost [email protected] cu bypass ^ntre tur }i retur, ^nainte de montajul centralei ? 8) Sunt respectate toate condi]iile de acordare a garan]iei ? DATA PUNERII %N FUNC[IUNE: NUM~RUL RAPORTULUI DE VERIFICARE {I AUTORIZARE A FUNC[ION~RII:
SEMN~TURA BENEFICIARULUI ESTE ABSOLUT OBLIGATORIE PENTRU ACORDAREA GARAN[IEI
WD 372/0/2004 E : Distribuitori autoriza]i KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 5
WD 372/0/2004 F : Lista pieselor de schimb KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 6
1 C.17.2.02.00.0 Corp [email protected] de [email protected]@
2 C.17.2.01.00.1 [email protected] C110 3 C.13.2.01.00.0 [email protected] C90 4 C.17.2.29.00.0 A Bujie 5 C.17.2.06.00.0 Pomp@ 6 C.34.2.01.02.0 Corp valv@ cu 3 [email protected] 7 C.34.2.09.01.0 Motor valv@ cu 3 [email protected] 8 C.17.2.04.00.0 Termistor tur/retur 9 C.08.2.30.00.0 Termostat supratemperatur@ gaze 10 B.04.2.23.00.0 Presostat ap@ 11 B.04.2.20.00.2 Aerisitor 12 C.17.3.17.00.0 Ansamblu Valv@ de gaz – Mixer Aer-Gaz 13 C.17.3.01.00.3 Suflant@ 14 C.17.4.01.00.0 Bloc comand@ MCBA 15 C.17.4.02.00.0 Plac@ bord
ATEN[IE: Pentru sugestii sau observa]ii v@ pute]i adresa [email protected] la [email protected] adres@: SC IDEAL HEATING SYSTEMS SRL Sos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov, 077191, Romania tel.: (0040) 21 269 12 60, fax: (0040) 21 269 12 90 WWW.KESTON.COM.RO Email: [email protected]
WD 372/0/2004 Capitolul 0 : Instruc]iuni de manipulare KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 7
0.1 COMPONEN[~
Centralele Keston C90 & C110 sunt livrate complet asamblate }i ambalate integral ^ntr-o singur@ cutie. Toate accesoriile sunt ^mpachetate ^n interiorul cutiei de ambalaj, dup@ cum urmeaz@: Dibluri 9 buc. ^n punga cu accesorii (pe cabinet) Suport perete 1 buc. deasupra cabinetului Terminale aer/gaze 2 buc. ^n ineriorul cabinetului Presetupe cablu electric 4 buc. ^n punga cu accesorii (pe cabinet) Buton poten]iometru 2 buc. ^n punga cu accesorii (pe cabinet) M$nere ridicare 2 buc. deasupra cabinetului {ablon instalare 1 buc. ^n punga cu documente (pe cabinet) U}a cabinetului se demonteaz@ prin de}rubarea celor dou@ }uruburi aflate ^n partea superioar@ a panoului frontal.
0.2 PROCEDUR~
%n vederea [email protected] centralei pe perete se verific@ fixarea corect@ a suportului pe perete (vezi Cap. 3) }i se introduc m$nerele ^n [email protected] special plasate ^n panourile laterale. a) Centrala are o greutate de 127 kg ([email protected]@ ap@) }i necesit@ cel pu]in patru persoane pentru ridicare. b) Centrala se ridic@ cu cele dou@ m$nere }i apoi pe parcursul [email protected] pentru instalare pe perete
centrala se men]ine ^n pozi]ie vertical@ - se manipuleaz@ ]in$ndu-se c$t mai aproape de corp. c) Centrala se aga]@ ^n suportul de pe perete fiind obligatoriu ca lama suportului fixat pe panoul din
spatele centralei s@ fie introdus@ complet ^n suportul de pe perete. Centralele Keston C90 }i C110 se pot monta ^n spa]ii cu dimensiuni reletiv reduse – vezi Cap. 2. Trebuie luat ^n considerare spa]iul necesar pentru manipularea centralei: ridicare }i pozi]ionare.
WD 372/0/2004 Capitolul 1 : Instruc]iuni generale KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 8
1.1 DESCRIERE
Centralele Keston C90 & C110 sunt construite ^ntr-o concep]ie original@. Centralele cuprind dou@ [email protected] de [email protected]@ de ^nalt randament termic construite din INOX }i [email protected] cu emisii reduse de noxe ce func]ioneaz@ ^ntr-un sistem ultraperformant al [email protected] vaporilor de ap@ din gazele de ardere. Construc]ia centralelor asigur@ montajul mural al acestora. Centralele regleaz@ automat propor]ia dintre gaz }i aerul de ardere [email protected] cererii de [email protected]@ ^n plaja 22…90 kW (C90), respectiv 25…110 kW (C110). %n plus, este [email protected]@ posibilitatea [email protected] unui senzor pentru activarea func]iei de compensare a influen]ei temperaturii exterioare. Pentru setarea nivelurilor optime de temperatur@ ale apei calde menajere (ACM) }i ale agentului din instala]ia de ^[email protected] (SI) se preleveaz@ impulsuri separate din cele dou@ sisteme (ideal pentru sistemele de ^[email protected] prin pardoseal@). Automatizarea centralei permite prelevarea simultan@ a dou@ seturi de impulsuri [email protected] temperaturii (tur / retur) – aceast@ tehnologie asigur@ posibilitatea ca centrala s@ furnizeze ^n acela}i timp agent termic at$t pentru ACM (termostatul de boiler) c$t }i pentru sistemul de ^[email protected] (senzorul de temperatur@ exterioar@). Fa]@ de celelalte centrale care au aceea}i destina]ie, centralele Keston C90 }i C110 au avantajele unui randament net superior }i a [email protected] unui tub de evacuare a gazelor de ardere din plastic, cu diametru redus, care poate fi prelungit, orizontal sau vertical, p$n@ la 30 m. Centralele Keston C90 }i C110 sunt dotate cu dou@ suflante cu tura]ie variabil@ care asigur@ fluxul unui amestec de aer–gaz (amestec de combustie) descendent, prin [email protected] de ^nalt@ eficien]@ ^n [email protected] de [email protected]@ (o singur@ trecere). Circuitul gazelor de ardere este etan} }i cu circula]ie for]at@. Aprinderea este direct@ }i controlul arderii este complet automatizat. Cabinetul centralei nu este protejat ^mpotriva [email protected] particulelor de ap@ }i de aceea locul de instalare trebuie s@ fie }i s@ se men]in@ ^ntodeauna uscat. Aerul de combustie este aspirat din atmosfera exterioar@ incintei ^n care este montat@ centrala. Pe toat@ durata de func]ionare a centralei presiunea atmosferei din interiorul cabinetului este negativ@. Centralele sunt compatibile cu sistemele de ^[email protected] deschise (vas de expansiune deschis, atmosferic), sau ^nchise (vas de expansiune cu membran@ - solu]ie preferat [email protected] de [email protected]@ sunt executate din tuburi gofrate de o]el inoxidabil cu ^nalt@ rezisten]@ la coroziune, solu]ie care conduce la o suprafa]@ mare de transfer termic ^ntr-un volum mic, un [email protected] }i un sistem de formare a amestecului combustibil format din suflant@, valv@ de gaz si tub venturi, pentru fiecare [email protected]. %n circuitul de ap@ sunt integrate pompe de circula]ie (cu tura]ie variabil@) care sunt comandate automat pentru a asigura debitul optim de ap@ corespunzator debitului caloric dezvoltat de central@. Centralele Keston C90 }i C110 sunt de greutate redus@ }i cu con]inut mic de ap@ }i de aceea iner]ia termic@ este extrem de redus@, [email protected] termic fiind foarte rapid atunci c$nd se solicit@ [email protected]@. Centrala permite diagnosticarea complet@ a defec]iunilor, protec]ia total@ anti^nghe], pornirea automat@ antiblocaj pentru pompe }i suflante, protec]ie termic@ ^n interiorul cabinetului }i posibilitatea [email protected] de la distan]@ a pornirii }i opririi.
1.2 PRINCIPIU DE FUNC[IONARE
Aerul necesar arderii este aspirat din cabinet care este ^n legatur@ cu atmosfera tot printr-un tub de plastic de PVC cu diametrul interior de 100 mm. Gazul este amestecat cu aerul de ardere la intrarea ^n suflante. Debitul de gaz este reglat automat de valvele de gaz [email protected] debitului de aer generat de suflante. Amestecul de combustie format ^n suflante este refulat ^n fiecare [email protected] plasat la partea superioar@ a [email protected] [email protected] de [email protected]@ }i este aprins de un sistem de aprindere electronic@ cu sc$nteie arz$nd cu o [email protected]@ albastr@ la suprafa]a [email protected]. Pe [email protected]@ ce gazele de ardere se scurg ^n direc]ie descendent@ prin [email protected] de [email protected]@, se [email protected] transfer$nd [email protected] apei care intr@ ^n [email protected] de [email protected]@ prin partea inferioar@. Debitul caloric produs de central@ este identificat prin [email protected] temperaturilor turului }i returului (fiecare set) }i este reglat prin varia]ia tura]iei suflantelor. Prin compararea temperaturii turului }i returului pentru fiecare [email protected] este selectat@ automat tura]ia optim@ a [email protected] pompe, fapt ce confer@ eficien]@ maxim@ sistemului de ^[email protected]. C$nd temperatura returului este sub 55 OC, o parte a vaporilor de ap@ din gazele de ardere condenseaz@ ^n interiorul [email protected] de [email protected]@, duc$nd la cre}terea eficien]ei centralei prin [email protected] [email protected] latente de condensare. Condensul se scurge la partea inferioar@ a [email protected] de [email protected]@ unde este
WD 372/0/2004 Capitolul 1 : Instruc]iuni generale KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 9
separat de gazele de ardere }i este evacuat prin vasul de condens. Condensul format pe traseul de evacuare al gazelor de ardere se scurge }i este eliminat prin vasul de condens sau prin vasele de condens intermediare plasate pe traseu. Condensul are o aciditate redus@ }i trebuie evacuat printr-o conduct@ de plastic spre canalizarea existent@. Conducta de plastic trebuie racordat@ etan} la conducta de canalizare pentru a ^mpiedica eventualele [email protected]@ri de oxid de carbon (CO) ^n ^[email protected] centralei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LEGEND~
1. Valv@ de gaz 2. Mixer aer-gaz 3. Suflant@ 4. Bloc comand@ 5. Bujie 6. Aerisitor 7. Supap@ sens gaze 8. Intrare aer 9. Ansamblu ie}ire gaze 10. Panou bord 11. Retur sistem 12. Pomp@ 13. Alimentare gaz 14. Vas condens 15. Robinet gaz 16. Retur boiler ACM 17. Supap@ sens ap@ 18. Tur boiler ACM 19. Valv@ cu 3 [email protected] 20. Tur sistem
Fig. 1.2
Gazele de ardere sunt evacuate ^n exterior printr-o conduct@ de PVC cu diametrul interior de 100 mm. Temperatura gazelor de ardere este de obicei cu circa 5…10 OC peste temperatura returului. Conducta de evacuare trebuie s@ ias@ din [email protected] astfel ^nc$t s@ nu existe posibilitatea [email protected] gazelor ^n [email protected] sau [email protected] ^n [email protected] [email protected]. Nivelul de ^[email protected] poate fi controlat printr-un termostat de camer@, robinete termostatate pentru calorifere cronotermostat sau senzor de temperatur@ exterioar@. Centralele Keston C90 }i C110 sunt [email protected] cu protec]ie total@ anti^nghe] care se activeaz@, independent de comenzile exterioare, c$nd temperatura apei din central@ coboar@ sub 7 OC. %n cazul ^n care temperatura apei din central@ coboar@ sub 3 OC centrala va porni }i va continua s@ func]ioneze p$n@ c$nd temperatura turului va dep@}i 10 OC. Acest lucru previne avarierea centralei prin ^nghe]area apei. Centralele Keston C90 }i C110 asigur@ pornirea pompelor }i a suflantelor, [email protected]@ aprinderea gazului, timp de 10 secunde ^n cazul unei [email protected] de a}teptare a unei comenzi ce dep@}e}te 24 de ore. Acest lucru previne griparea pompelor sau a suflantelor ^n timpul perioadelor mai lungi de inactivitate.
1.3 DOCUMENTE CONEXE Centralele corespund scopului pentru care au fost proiectate }i realizate, ^ncadr$ndu-se ^n parametrii de calitate declara]i, fiind omologate CE de “Advantica Certification Services” (Marea Britanie), omologare atestat@ de Certificatul de Examinare [email protected] BE-87/03/10 din 11.11.2003 }i agrementate de MTCT prin Agrementul Tehnic 017-05/1201-2004 (prezentate ^n continuare):
WD 372/0/2004 Capitolul 1 : Instruc]iuni generale KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 10
WD 372/0/2004 Capitolul 1 : Instruc]iuni generale KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 11
1.4 DATE TEHNICE
IDEAL HEATING SYSTEMS SRL declar@ c@ ^n componen]a sau ^n fabrica]ia centralelor Keston C90 }i C110 nu folose}te substan]e periculoase pentru [email protected]@tate. Keston C90 }i C110 con]in [email protected] refractare din fibre ceramice. Expunerea prelungit@ la aceste fibre poate cauza irita]ii temporare ale ochilor, pielii sau [email protected] respiratorii. Trebuie avut grij@ ca praful rezultat din manipularea acestor materiale s@ fie redus la minimum. Nu este necesar echipament special de protec]ie, dar se recomand@ folosirea [email protected]}ilor }i [email protected] m$inilor dup@ manipularea acestor materiale. Pentru men]inerea la minimum a cantit@]ii de praf rezultate din manipularea acestor materiale se recomand@ folosirea unor dispozitive vacuumatice la ^[email protected] a [email protected] reziduri. Se recomand@ ca [email protected] ^nlocuite s@ fie ambalate ^n saci de plastic [email protected]. Acest echipament nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu deficiente fizice, psihice sau mentale precum si acelora fara experienta sau neinstruiti corespunzator acestui scop, daca un sunt supravegheati sau instruiti de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor. Copiii trebuie supravegheati astfel incat sa se elimine posibilitatea de a se juca cu acest echipament. ACCESORII OP[IONALE COD COMPONENT~
Senzor temperatur@ exterioar@ C.34.0.07.00.0 Suport de montare pe podea C.34.0.06.00.0
C90 C110 Tip combustibil gaz natural Debit caloric utill ( 80 / 60 OC ) kW 79,9 99.4
kcal / h 68700 85500
kcal / h 77200 94900
Temperatur@ maxim@ de lucru OC 82 Randament termic (raportat la puterea caloric@ inferioar@ }i T tur/retur = 50/30 OC)
% 108
Combustibil - presiune nominala / minim@ mbar 20 / 5 - consum m3/h 8,7 10,8
Conectare electric@ V / Hz 220 / 50 Putere consumat@ ^n func]ionare (maxim) W 520 Putere consumat@ ^n standby W 16 Volum ap@ ^n central@ l 20 Dimensiuni de gabarit
^[email protected]]ime mm 825 l@]ime mm 1000 ad$ncime mm 337
Greutate ([email protected]@ ap@) kg 127 Racord tur / retur sistem – pentru ^[email protected] Ø (]oli) Rp 1 ½” Racord tur / retur boiler – pentru ACM Ø (]oli) Rp 1” Racord gaz Ø (]oli) Rp 1”
Admisie aer ( ]eav@ PVC ) Øext (mm)
110
110
21,3
Lungime maxim@ ]eav@ admisie aer m 59 Lungime maxim@ ]eav@ evacuare gaze m 30 Lungime maxim@ ]eav@ admisie }i evacuare m 60
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 12
2.1 DIMENSIUNI {I COTE DE MONTAJ
Centrala trebuie instalat@ la distan]ele minime fa]@ de elementele ^[email protected] indicate ^n Figura 2.1.1 }i Figura 2.1.2, pentru a permite interven]ia u}oar@ ^n caz de defectare }i pentru a i se asigura o func]ionare sigur@ (uneori aceste distan]e pot fi mai mari).
2.2 RACORDURI DE LEG~TUR~
Pozi]ia racordurilor pentru gaz, ap@, aer, gaze de ardere, condens }i alimentarea electric@ sunt [email protected] ^n Figura 2.2. Gaz: Rp1”. Tur / retur sistem: Rp1.5”. Tur / retur boiler ACM: Rp1”.
2.3 CONDI[II DE INSTALARE Centralele Keston C90 }i C110 nu se monteaz@ ^n exteriorul [email protected]. Centrala poate fi instalat@ practic oriunde ^n [email protected] respect$nd toate normele ^n vigoare – NU SE PERMITE INSTALAREA CENTRALEI %N CAMERA DE BAIE. Peretele pe care se monteaz@ centrala trebuie s@ suporte sarcina static@ a acesteia }i trebuie s@ nu fie combustibil (s@ nu ard@). %nainte de amplasarea centralei l$ng@ un spa]iu de genul dormitor, sufragerie sau sal@ de concerte (conferin]e) se va ]ine cont de nivelul zgomotului produs ^n func]ionare. Pentru reducerea zgomotului centrala poate fi plasat@ ^ntr-un dulap ^nchis.
Figura 2.1.2 Dimensiuni
350
150
25
25
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 13
2.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC~ 2.4.1 Conexiuni electrice
CENTRALA TREBUIE LEGAT~ LA P~M#NT (E) {I RESPECTATE STRICT CONEXIUNILE (L) LA FAZA DIN RE[EA {I (N) LA NULUL DIN RE[EA Centrala trebuie conectat@ printr-o [email protected]@ permanent@ la 220 V (+10% / -15%) }i 50 Hz, protejat@ la scurtcircuit cu o siguran]@ de 5 A. Centrala prime}te semnale de la dou@ termostate, a}adar va accepta dou@ semnale la 220 V la bornele HEAT DEMAND (HD) }i DHW DEMAND (DD), unul de la sistemul de ^[email protected] (HD) }i unul de la boilerul pentru prepararea apei calde menajere (DD). Dac@ se prime}te numai semnalul (HD) atunci ambele module ([email protected]) ale centralei func]ioneaz@ pentru realizarea temperaturii setate la termostatul sistemului de ^[email protected]. Dac@ se prime}te numai semnalul (DD) atunci numai modulul din stg.([email protected] din stg.) func]ioneaz@ pentru realizarea temperaturii setate la termostatul boilerului ACM, [email protected] modul ([email protected] din dr.) fiind ^n standby. %n cazul c@ se primesc ambele semnale simultan, modulul din dreapta func]ioneaz@ pe sistemul de ^[email protected] iar modulul din st$nga func]ioneaz@ pentru ridicarea temperaturii setate la termostatul ACM. C$nd temperatura setat@ la termostatul ACM este atins@ modulul din st$nga comut@ func]ionarea pe sistemul de ^[email protected] p$n@ la realizarea temperaturii setate la termostatul sistemului de ^[email protected]. Executarea [email protected] electrice externe centralei trebuie s@ fie ^n concordan]@ cu regulamentele }i standardele ^n vigoare. Pentru a permite izolarea complet@ a centralei, conectarea electric@ a acesteia se va realiza printr- o priz@ cu ^[email protected]$ntare. Centrala trebuie conectat@ la o siguran]@ bipolar@ de 5 A din care s@ nu mai fie alimentat alt consumator. Punctul de alimentare/deconectare trebuie s@ fie u}or accesibil }i de preferin]@ [email protected] centralei.
2.4.2 Conexiuni externe }i echipamente de control
1.Dispozitivele de control se monteaz@ ^n exteriorul centralei. 2.Se poate folosi un programator }i valve de zon@, asigur$ndu-se astfel o func]ionare independent@ ^ntre ^[email protected] central@ }i apa cald@ menajer@. 3.Semnalele de comand@ ale termostatelor terbuie s@ fie de tip faz@ la 220 V.
4.Op]ional se poate monta un senzor de temperatur@ exterioar@. Acest senzor este detectat automat de [email protected] central@ care va func]iona ^n acest regim (func]ie de temperatura exterioar@) at$ta timp c$t pe borna (HD) apare faz@. Cablul cu care se conecteaz@ senzorul de temperatur@ exterioar@ trebuie s@ fie ecranat.
2.5 ALEGEREA REGIMULUI TERMIC
Centralele Keston C90 }i C110 regleaz@ automat debitul termic }i debitul pompei [email protected] cu cerin]ele sistemului ^n orice moment. Randamentul }i cantitatea noxelor din gazele de ardere sunt men]inute la nivel optim ^n toat@ plaja de func]ionare. De aceea centralele sunt potrivite pentru toate sistemele ^n care sarcina termic@ este egal@ sau inferioar@ puterii maxime a centralei. C$nd se solicit@ [email protected]@ de boilerul ACM (DD) puterea disponibil@ pentru sistemul de ^[email protected] se ^[email protected]@]e}te.
2.6 ALIMENTAREA CU GAZ Conducta de alimentare cu gaz trebuie conectat@ la instala]ia de alimentare. Dac@ se utilizeaz@ un contor existent, acesta trebuie verificat de personal autorizat ^n ceea ce prive}te func]ionarea corect@ }i compatibilitatea cu debitul de gaz necesar. Realizarea instala]iei se face respect$nd toate normele ^n vigoare . Presiunea minim@/maxim@ a gazului: %n timpul func][email protected] centralei presiunea gazului natural ^nainte de valvele de gaz trebuie s@ fie men]inut@ ^ntre 18 mbar (180 mm CA) }i 22 mbar (220 mm CA) cu centrala ^n func]iune. Func]ionarea ^n afara acestui interval de valori va conduce la avarierea regulatorului de presiune intern al valvele de gaz. Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie s@ fie de dimensiune mai mic@ dec$t racordul centralei, adic@ 28 mm. Trebuie avut ^n vedere dac@ se mai alimenteaz@ cu gaz }i alte echipamente cu aceea}i instala]ie. Reducerea presiunii dinamice a gazului alimentat provoac@ func][email protected] neregulate ale
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 14
centralei. Dimensiunile ]evilor re]elei de alimentare cu gaz trebuie corelate cu lungimea traseului de la contor la central@ la un debit de gaz [email protected] debitului caloric util de 92 kW pentru C90 }i 114 kW pentru C110. Este obligatorie montarea unui filtru regulator de gaz chiar ^nainte de central@.
2.7 SISTEME DE %NC~LZIRE RECOMANDATE
Instala]ia sistemului de ^[email protected] trebuie executat@ conform normelor ^n vigoare pentru realizarea sistemelor de ^[email protected] cu ap@ cald@ cu circula]ie for]at@. Trebuie avut grij@ la dimensionarea ]evilor }i de [email protected] de presiune rezultat@ - ]evile racordate direct la central@ trebuie dimensionate conform sarcinii sistemului de ^[email protected], nu impuse de [email protected] racordurilor centralei. Tratamentul agentului termic (ap@) trebuie [email protected] conform normelor actuale.
a Centralele Keston C90 }i C110 se pot folosi ^ntr-un sistem deschis, cu vasul de expansiune
deschis montat pe returul centralei (]eava de [email protected]@ min. 32 mm diametru). b Se recomand@ folosirea ^ntr-un sistem ^nchis (presurizat), [email protected] cu elementele [email protected]
(vezi Cap. 2.7.2). c Orice sistem de ^[email protected] trebuie cur@]at foarte bine, prin [email protected], de orice urme de unsoare,
[email protected] }i impurit@]i mecanice ^nainte de racordarea centralei – se recomand@ solu]ie FERNOX. Pe traseul de retur se monteaz@ un separator pentru resturile de la sudur@ sau alte impurit@]i [email protected] ^n instala]ie de la montaj.
d Toate sistemele de ^[email protected] trebuie s@ fie executate conform normelor ^n vigoare. e Proiectarea sistemului de ^nc@lzire trebuie s@ asigure func]ionarea pompei de circula]ie dup@
oprirea centralei (stingerea [email protected]@rii). f Se recomand@ utilizarea ]evilor de cupru. g %[email protected] elementelor sistemului se realizeaz@ cu sudare/lipire prin capilaritate, cu filet sau
compresiune. [evile trebuie s@ aib@ o pant@ care s@ permit@ eliminarea aerului prin punctele de aerisire }i golirea apei prin punctele de drenare.
h Robine]ii de golire trebuie monta]i ^n pozi]ii accesibile care s@ permit@ golirea centralei }i a boilerului cu acumulare pentru apa menajer@. Robine]ii de golire trebuie s@ aib@ dimensiunea nominal@ min. 22 mm.
i Aerisitoarele trebuie montate ^n toate zonele mai ^nalte ale sistemului, unde aerul se colecteaz@ ^n mod natural }i trebuie amplasate astfel ^nc$t s@ permit@ completa aerisire a sistemului.
j C$nd se utilizeaz@ ^n sistem boilere cu acumulare (rezervoare termice), furnizorul acestora trebuie s@ fie consultat ^n [email protected]@ cu compatibilitatea boilerului cu centralele Keston C90 sau C110. Nu este permis@ utilizarea rezervoarelor termice deschise.
2.7.1 Sisteme de ^[email protected] deschise
%n Figura 2.7.1 este prezentat@ schema unui sistem cu vas de expansiune deschis folosit }i pentru umplere }i aerisire. ATEN[IE montarea vasului de expansiune se face pe retur imediat ^nainte de central@. Valva dintre central@ (tur) }i aerisire este de tipul “3 [email protected] cu purjare”. %[email protected]]imea minim@ a coloanei de ap@ este 3 m fa]@ de partea de sus a centralei. Dac@ aerisirea / alimentarea nu este plasat@ fa]@ de colector ca ^n Figura 2.7.1 atunci la estimarea [email protected] de presiune a sistemului se va ]ine cont }i de [email protected] de [email protected]@ ale centralei. Chiar dac@ se instaleaz@ ^ntr-un sistem deschis (alimentare }i aerisire combinate), trebuie avut ^n vedere c@ centralele Keston C90 }i C110 sunt centrale cu con]inut [email protected] de ap@. Ca urmare, [email protected] aerului ^n sistemul hidraulic va produce “fierberea” [email protected] de [email protected]@ ale centralei. De aceea, dac@ nu este sigur@ aerisirea [email protected] }i dac@ este posibil, se recomand@ folosirea sistemelor de ^[email protected] ^nchise.
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 15
Vas de
RobinetSupapa de sens
2.7.2 Sisteme de ^[email protected] ^nchise Proiectarea sistemelor de ^[email protected] ^nchise trebuie executat@ respect$nd normele ^n vigoare. Un sistem clasic este prezentat ^n Figura 2.7.2. Acest sistem trebuie s@ cuprind@: a O supap@ de siguran]@ (nereglabil@ }i setat@ la 3 bar) montat@ pe tur, apropiat de central@.
Trebuie ata}at@ o ]eav@ de golire cel pu]in de diametrul racordului supapei, }i condus@ (golirea) ^ntr-o zon@ ^n care s@ nu fie pericol de ^nghe]. Presiunea maxim@ admis@ ^n sistem este de 3 bar.
b Un vas de expansiune dimensionat [email protected]. Vasul de expansiune trebuie racordat la retur imediat ^nainte de central@, F~R~ robinet ^ntre vas }i central@. Pentru alegerea [email protected] [email protected] a vasului de expansiune se folosesc datele din Tabelul 2.7.2
c Un punct de umplere ^n conformitate cu normele ^n vigoare. d Sistemul poate fi automatic sau manual, ^n func]ie de normele specifice. e Racordarea centralei cu sistemul trebuie s@ se fac@ numai cu conexiuni nepermanente. f Instala]ia trebuie proiectat@ s@ lucreze la o temperatur@ de max. 110 OC.
Toate componentele sistemului, inclusiv boilerul cu acumulare trebuie s@ fie dimensionate la o presiune de lucru de 3 bar }i o temperatur@ de 110 OC. Trebuie avut grij@ la alegerea fitingurilor, ca pericolul de neetan}eit@]i (pierderi de lichid) s@ fie eliminat.
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 16
expansiune Vas de
2.7.3 Sistemul de preparare ap@ cald@ menajer@ (dac@ este cazul)
Boilerul cu acumulare pentru ap@ cald@ este un [email protected] ap@ - ap@ }i poate fi [email protected] cu rezisten]@ suplimentar@ de ^[email protected]. Este necesar un robinet pe returul boilerului pentru reglarea debitului optim prin serpentin@. Este obligatorie montarea unui vas de expansiune pe returul circuitului de preparare ACM.
Presiunea supapei de siguran]@ 3 bar Presiunea de ^[email protected] a vasului de expansiune }i a sistemului 0,5 bar 1 bar 1,5 bar Con]inutul total de ap@ din sistem (litri) Volumul vasului de expansiune
25 2,1 2,7 3,9 50 4,2 5,4 7,8 75 6,3 8,2 11,7 100 8,3 10,9 15,6 125 10,4 13,6 19,5 150 12,5 16,3 23,4 175 14,6 19,1 27,3 200 16,7 21,8 31,2 225 18,7 24,5 35,1 250 20,8 27,2 39 275 22,9 30,0 42,9 300 25,0 32,7 46,8
Factorul de multiplicare pentru sisteme cu alte capacit@]i 0,0833 0,109 0,156
Tabelul 2.7.2 Alegerea vasului de expansiune
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 17
20 40 60 80 100 120
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2O
8.0
7.0
2.7.4 Butelii cu echilibrare – Instala]ii de centrale multiple Debitele agentului termic prin central@ sunt critice pentru func]ionarea centralei. Debitul trebuie men]inut la o valoare superioar@ valorii minime necesare. Debitele insuficiente prin central@ duc la “fierbere” sau chiar pot produce abur care poate avaria [email protected] de [email protected]@. %n acest caz se anuleaz@ garan]ia [email protected] de [email protected]@. Introducerea unei butelii cu echilibrare, cum este prezentat ^n Figurile 2.7.1 }i 2.7.2, este necesar@ ca circula]ia agentului termic prin central@ s@ fie [email protected] condi]iilor hidraulice ale sistemului. [email protected] colectorului depinde de [email protected] de centrale care sunt racordate la el. Dimensiunile de mai jos sunt recomandate: Debitul caloric al montajului multiplu (max.) Diametrul colectorului (]oli)
p$n@ la 110 kW 3” p$n@ la 220 kW 4” p$n@ la 330 kW 4,5” p$n@ la 440 kW 5”
La montajul buteliilor trebuie avut ^n vedere [email protected]: a Fiecare central@ trebuie racordat@ cu colectorul (tur }i retur) independent de celelalte.
Turul sau returul comune conduce la apari]ia curgerii inverse ^n centrale. b Distan]a minim@ dintre turul }i returul colectorului (racordarea cu sistemul) este min. 600
mm. c La partea inferioar@ a colectorului trebuie [email protected] un punct de golire, pentru ca la cur@]ire
s@ permit@ evacuarea reziduurilor. d La partea superioar@ a colectorului trebuie [email protected] un racord pentru aerisire.
2.7.5 Eliminarea aerului
La umplerea ini]ial@, precum }i la cele ulterioare, cu ap@ ale sistemului, o cantitate de aer dispersat@ ^n ap@ intr@ ^n sistem. Prin ^[email protected] apei aerul se elimin@ }i se adun@ ^n zonele cele mai ^nalte ale instala]iei. Aceste perne de aer influen]eaz@ negativ sistemul de pompare }i transferul de [email protected]@ }i trebuie s@ fie eliminate. Montarea robine]ilor pentru purjarea aerului ^n punctele cele mai ^nalte ale sistemului va permite eliminarea aerului at$t la umplerea ini]ial@ sau ^n orice moment ^n func]ionarea instala]iei.
2.7.6 Alegerea pompei de sistem Centralele Keston C90 }i C110 au integrate dou@ pompe de circula]ie care au rezerv@ de presiune suficient@ pentru circula]ie prin colector. Graficul [email protected] indic@ presiunea disponibil@ a pompei. Daca totalul rezisten]ei hidraulice a elementelor ce compun sistemul dep@}e}te presiunea disponibil@ a pompelor centralei este necesar@ o pomp@ suplimentar@ dup@ colector. Dac@ este necesar@ o pomp@ suplimentar@, aceasta se va alege conform cu normele ^n vigoare. Este important ca debitul minim prin central@ s@ fie men]inut ^n orice condi]ii de func]ionare ale centralei.
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 18
2.8 SISTEMELE DE EVACUARE GAZE / ADMISIE AER
2.8.1 Proiectare Se utilizeaz@ conducte separate pentru evacuarea gazelor }i pentru admisia aerului. Materialul folosit pentru aceste conducte este muPVC Dn 100 (diametru exterior 110, diametru interior 100). At$t terminalul conductei de evacuare a gazelor c$t }i terminalul conductei de admisie a aerului sunt identice }i sunt prezentate ^n Figura 2.8.1. }i au [email protected] [email protected] de inox la capete. Terminalul conductei pentru admisia aerului trebuie pozi]ionat astfel ^nc$t ploaia s@ nu intre ^n conduct@. Eventualele [email protected] ale centralei datorate [email protected] apei de ploaie ^n central@ nu sunt acoperite de garan]ie.
2.8.2 Lungimi maxime
Lungimile maxime ale ambelor conducte de admisie }i evacuare, [email protected]@ coturi pe traseu, sunt prezentate mai jos:
Lungime minim@ admisie aer : 0.5 m Lungime minim@ evacuare gaze : 0.5 m Lungime maxima admisie aer : 59 m Lungime maxim@ evacuare gaze : 30 m Lungime total@ maxim@ admisie }i evacuare : 60 m
Fiecare cot folosit este echivalent cu o anumit@ lungime de conduct@ care trebuie [email protected]@ din valorile prezentate mai sus. Nu se utilizeaz@ coturi articulate. Un cot la 92,5O este echivalent cu 1 m de lungime de conduct@ dreapt@. Exemplu de calcul a lungimii: Traseul de admisie aer utilizeaz@ 2 coturi la 92,5O. %n aceast@ situa]ie lungimea maxim@ (de exemplu a+b ^n Figura 2.8.2) este 59 m – 1 m – 1 m = 57 m Traseul de evacuare gaze utilizeaz@ un cot la 92,5O. %n aceast@ situa]ie lungimea maxim@ (de exemplu c+d ^n Figura 2.8.2) este 30 m – 1 m = 29 m
2.8.3 Panta conductelor Traseul “orizontal” al conductei de evacuare a gazelor TREBUIE s@ aib@ o pant@ descendent@ cobor$nd spre central@, de min. 2O (32 mm pe 1 m liniar) pentru Dn 100. Conducta poate fi }i vertical@. Traseul conductei de admisie aer poate fi chiar vertical sau orizontal, sau ^nclinat descendent [email protected] central@, dar ^n acest caz trebuie ca ploaia, etc., s@ nu poat@ intra
Figura 2.8.1 Terminale aer/gaze
GazeAer
Model pt. calculul lungimii cond. de aer }i de gaze Figura 2.8.2
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 19
^n conduct@. Traseele de evacuare gaze sau admisie aer nu trebuie s@ aib@ zone de acumulare (por]iuni ale traseului unde se poate acumula condens ceea ce conduce la mic}orarea sec]iunii conductelor). Din cauza temperaturilor [email protected] din mediul ambiant vaporii de ap@ din gazele de evacuare condenseaz@. Punctele de evacuare a condensului, [email protected] cu sifoane speciale, vor fi plasate ^n sistemul de evacuare gaze la baza unei sec]iuni verticale mai mare de 8 m pentru Dn 100. Aceste goliri suplimentare de condens trebuie s@ corespund@ cu 2.11. Unele puncte de golire a condensului se pot realiza din fitinguri standard din muPVC. Vezi Figura 2.8.3.
2.8.4 Terminale Terminalele conductelor de admisie aer trebuie plasate orizontal sau ^ndreptate ^n jos pentru a preveni intrarea apei de ploaie }i a permite aspira]ia numai a aerului curat. Terminalul conductei de aer trebuie plasat ^n afara [email protected]. Aspira]ia aerului din interiorul camerei anuleaz@ garan]ia. Terminalul conductei de evacuare a gazelor trebuie montat ^n afara [email protected]. Poate fi pozi]ionat ^n orice direc]ie DAR trebuie s@ nu fie direc]ionat [email protected] terminalul conductei de admisie a aerului }i s@ respecte valorile din Tabelul 2.8.4. Dac@ terminalele sunt apropiate atunci cel pentru gaze trebuie pozi]ionat deasupra celui pentru aer. Centralele Keston C40 }i C55, ca orice central@ ^n condensare, va genera la terminalul de evacuare a gazelor un abur de condens, indiferent de condi]iile meteo – acest fapt trebuie avut ^n vedere c$nd se amplaseaz@ terminalul de evacuare a gazelor. Se recomand@ ca la montarea terminalului de evacuare a gazelor s@ se foloseasc@ un cot la 45O ^nc$t norul de condens s@ fie direc]ionat ^n sus }i spre exteriorul [email protected].
NOT~: aceste [email protected] sunt minimale, ele put$nd fi dep@}ite ^n func]ie de condi]iile specifice [email protected] existente.
2.8.5 Dista]a de la perete Terminalele de evacuare }i de admisie trebuie s@ fie plasate la cel pu]in 40 mm de la fa]a peretelui. 2.8.6 Distan]a dintre terminalul de evacuare }i terminalul de admisie
Nu se impune o distan]@ maxim@ - terminalele nu trebuie s@ fie pe laturi opuse ale [email protected] dar pot fi ^n zone de presiune diferite. O distan]@ minim@ de 500 mm se impune ^ntre cele dou@ terminale.
2.8.7 Indica]ii generale
Toate componentele sistemului trebuie realizate conform normelor ^n vigoare, cu excep]ia [email protected] din aceste instruc]iuni. Toate conductele trebuie sprijinite [email protected].
Pozi]ie de amplasare terminal pentru
terminal gaze [mm]
pentru terminal aer
[mm] A Sub sau [email protected] de ferestre, ochiuri de aerisire, etc. 500 50 B Sub burlane, ]evi de scurgere 75 75 C Sub strea}ini 300 50 D Sub balcoane sau acoperi}ul unui garaj 200 50 E De la scurgeri verticale 75 50 F De la col]uri interioare sau exterioare 600 50 G Deasupra solului, balcoanelor sau plafoanelor 300 100 H De la suprafa]a opus@ terminalului 600 100 I De la suprafa]a terminalului la altul 1200 1200 J De la fereastra (u}a) unui garaj 1200 100 K Pe vertical@ de la un terminal pe acela}i perete 1500 1500 L Pe orizontal@ de la un terminal pe acela}i perete 300 300
Tabelul 2.8.4 Pozi]ia de amplasare a terminalelor gaze / aer
WD 372/0/2004 Capitolul 2 : Amplasare central@ KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 20
Toate ^[email protected], cu excep]ia celor cu compresiune sau cu presare care au elemente speciale de etan}are, trebuie realizate etan} cu adeziv special pentru PVC, pentru a nu exista nici o [email protected] ^n interiorul [email protected] a gazelor evacuate,. Dup@ executarea [email protected] de trecere prin perete a conductelor, eventualele [email protected] ale peretelui se vor repara [email protected].
2.9 ADMISIA AERULUI
Admisia aerului trebuie [email protected]@ din exterior. Centralele Keston C90 }i C110 sunt centrale cu camer@ de ardere ^nchis@ }i de aceea incinta ^n care este amplasat@ nu necesit@ ventila]ie pentru aerul de combustie.
2.10 COMPARTIMENTUL DE INSTALARE
Trebuie respectate normele ^n vigoare privind cerin]ele pentru aerisirea (ventilarea) compartimentului de instalare, respectiv prevederile Normativului I 6-98.
2.11 EVACUAREA CONDENSULUI Fiind centrale ^n condensare, Keston C90 }i C110 sunt echipate cu un vas de condens la baza [email protected] de [email protected]@ }i a sistemului de evacuare a gazelor de ardere, cu posibilitatea [email protected] la un punct de drenaj aflat sub nivelul bazei centralei. Se folosesc numai conducte din plastic cu diametrul interior minim 22 mm (pentru interiorul [email protected]). Condensul se elimin@, preferabil, ^n sistemul de evacuare a apelor menajere sau ^n sistemul de evacuare a apei de ploaie. %ntotdeauna trebuie respectate normele de instalare locale. [eava pentru evacuarea condensului se racordeaz@ ETAN{ la instala]ia de evacuare a apelor menajere din interiorul [email protected] sau la sistemul exterior de evacuare a apelor pluviale. Se poate construi }i o instala]ie special destinat@ [email protected] condensului. Componentele instala]iei de evacuare a condensului trebuie s@ fie construite din materiale rezistente la coroziune (condensul are o aciditate slab@). Este obligatorie o ^nclinare 1: 20 descendent@ spre evacuare, a conductelor. Conductele trebuie protejate contra ^nghe]ului. Conductele de evacuare a condensului plasate ^n afara [email protected] trebuie s@ aib@ diametrul interior minim 32 mm. ATEN[IE !!! 1. Conductele ce formeaz@ traseul de evacuare a gazelor de ardere TREBUIE s@ aib@ o
pant@ descendent@ spre central@; 2. Traseul de evacuare a gazelor de ardere NU TREBUIE s@ formeze “zone de
acumulare” – conductele TREBUIE s@ fie liniare (NU TREBUIE s@ fac@ “burt@”); 3. Conducta de drenaj a condensului TREBUIE racordat@ ETAN{ cu conducta de
canalizare sau cu colectorul de ape menajere reziduale (traseul de drenaj al condensului TREBUIE s@ aib@ o pant@ ascendent@ spre central@).
NOT~: Nerespectarea indica]iilor de la pct. 1, 2 }i 3 poate conduce la [email protected] grave prin [email protected] gazelor de ardere (oxid de carbon) ^n ^[email protected] unde este localizat@ centrala.
WD 372/0/2004 Capitolul 3 : Montarea centralei KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 21
3. MONTAREA CENTRALEI
Cite}te Capitolul 2 – AMPLASAREA CENTRALEI }i apoi [email protected]@}te pozi]ia centralei Montarea centralei este simpl@ dar trebuie avut grij@ la accesul conductelor de evacuare gaze }i admisie aer (fa]@ de pere]i }i plafoane). Ordinea ^n care se monteaz@ componentele centralei depinde de particularit@]ile de amplasare, dar ^n general este mai u}or }i mai precis s@ se monteze ^nt$i centrala }i apoi s@ se realizeze traseele de evacuare a gazelor }i de admisie a aerului. Aceast@ modalitate de montaj este descris@ ^n continuare. 3.1 SUPORTUL DE MONTARE PE PERETE
a Stabili]i pozi]ia optim@ de amplasare a centralei }i fixa]i }ablonul care se livreaz@ ^mpreun@ cu centrala.
b A}eza]i suportul pe perete ^n pozi]ia indicat@ de }ablon.
c [email protected]]i peretele prin gaura din mijloc }i apoi fixa]i suportul pe perete cu un diblu.
d Folosind o nivel@ se a}eaz@ suportul orizontal }i se marcheaz@ pozi]ia celorlalte [email protected].
e %[email protected]]i suportul }i [email protected]]i peretele ^n pozi]iile marcate. Introduce]i diblurile.
f Fixa]i suportul pe perete prin ^n}urubare, folosind }uruburi de [email protected] cores[email protected] tipului de perete ( se pot folosi dibluri Nr. 10x50).
3.2 MONTAREA CENTRALEI – ATEN[IE ! SUNT NECESARE MAI MULTE PERSOANE
a Utiliz$nd m$nerele din dotarea centralei sau cu un cric, ridica]i centrala }i ag@]a]i-o de suportul din perete – VERIFICA[I CA ACEAST~ OPERA[IE S~ SE EXECUTE CORECT
b Centra]i centrala fa]@ de suportul din perete. 3.3 SUPORTUL DE A{EZARE PE PODEA – OP[IONAL (C.34.0.06.00.0)
Dac@ se opteaz@ pentru a}ezarea centralei pe podea atunci mai ^nt$i se montez@ suportul }i se asigur@ ferm fixarea lui pe podea. Centrala se ridic@ }i se a}eaz@ pe suport.
3.4 METODA DE INSTALARE La montarea conductei de admisie a aerului se ^[email protected]@ bavurile }i resturile de plastic. Resturile de plastic rezultate de la [email protected] ]evilor de plastic nu trebuie s@ ajung@ ^n suflant@. Trebuie ^[email protected]@ posibilitatea [email protected] prafului rezultat din [email protected] peretelui, ^n conducta de admisie a aerului de combustie. Suflantele defecte din cauza resturilor de plastic sau ale prafului rezultat de la montaj nu sunt acoperite de garan]ie.
3.5 MONTAREA [EVILOR DE EVACUARE GAZE {I DE ADMISIE AER
La ^nlocuirea unei centrale este obligatoriu montajul unui nou sistem de evacuare a gazelor. Este interzis@ utilizarea sistemului de evacuare a gazelor existent la vechea central@. [eava de evacuare a gazelor trebuie s@ fie ^nclinat@ descendent spre central@. Acest lucru se poate realiza folosind coturi la 92,5O. a Pornind de la pozi]ia celor dou@ }tu]uri (aer }i gaze) ale centralei se marcheaz@ pozi]ia [email protected] ce
trebuie date ^n pere]i sau plafon. Pentru a avea acces la [email protected] pere]ilor (tavan) se ^[email protected]@ centrala care trebuie s@ fie perfect protejat@, ca de altfel }i conductele de aer sau gaze, ^mpotriva [email protected] prafului sau [email protected] corpuri [email protected] provenite de la opera]ia de [email protected] a pere]ilor (tavan).
b Executa]i cele dou@ [email protected] ^n perete (tavan).
c [email protected]]i, [email protected]]i }i verifica]i ]evile de gaze de ardere }i aer pentru a trece spre exterior prin pere]i
sau tavan.
300
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 22
%ntotdeauna debavura]i corect ]evile }i, foarte important, elimina]i resturile de material din interiorul ]evilor.
d Monta]i centrala pe suportul de perete. C$nd introduce]i ]evile ^n [email protected] din perete (tavan) ave]i grij@ ca praful sau alte resturi s@ nu intre ^n ]evi. Verifica]i ca ^[email protected] cu mufe s@ fie corect etan}e. Racorda]i sistemul de evacuare a condensului }i umple]i vasul de condens cu ap@ turn$nd- o prin }tu]ul de evacuare gaze (Vezi 3.6 Evacuarea condensului). Montarea trebuie s@ fie corect@ pentru a se elimina posibilitatea scurgerilor de condens care corodeaz@ cabinetul.
e Folosind aceea}i metod@ executa]i }i alte [email protected] necesare (^ntotdeauna acoperi]i ]evile existente) sau conducte.
f Completa]i termina]iile exterioare ale celor dou@ ]evi – vezi capitolul 2.8, }i repara]i eventualele [email protected].
g Fixa]i orice ]eav@ a [email protected] traseu poate fi deplasat prin greutatea proprie sau accidental. Trebuie sprijinit orice tronson orizontal lung de cel pu]in 1 m, sau vertical de orice lungime. Supor]ii trebuie plasa]i la intervale de aproximativ 1 m.
h Verifica]i toate ^[email protected] }i reetan}a]i acolo unde exist@ pericolul de [email protected]@ri de gaze. Aten]ie: Este la fel de important@ etan}area traseului de aer ca }i a traseului de gaze. 3.6 EVACUAREA CONDENSULUI
La instalarea centralei trebuie luat ^n considerare c@ vasul de condens este [email protected] liber ^n cabinet pentru ambalare. Vasul se va fixa de cabinet cu piuli]a care se [email protected]}te ^n}urubat@ pe }tu]ul vasului. Racorda]i la central@ sistemul de evacuare a condensului. Se recomand@ folosirea unui fiting demontabil la racordare, pentru demontare u}oar@ ^n caz de interven]ii. Umple]i vasul de condens cu ap@ turnat@ prin }tu]ul pentru evacuare gaze p$n@ c$nd apa va curge continuu ^n sistemul de evacuare a condensului. Executa]i ^mbinarea final@ a conductei de evacuare a gazelor cu }tu]ul pentru gaze. Detalii de montaj sunt precizate ^n Capitolul 2 – Sec]iunea 2.11 Evacuarea condensului Racordare - ]eava de plastic de 22 mm (diametrul minim interior 15 mm).
3.7 SISTEMUL DE %NC~LZIRE
Racorda]i centrala cu ]evile de tur }i retur ale sistemului de ^[email protected]. Detalii de montaj sunt precizate ^n Capitolul 2 – Sec]iunea 2.7 Sisteme de ^[email protected] recomandate. [email protected] – fitinguri Rp 1.5” Pentru func]ionarea optim@ a centralei, ^nainte de montarea acesteia, sistemul de ^[email protected] trebuie [email protected] [email protected]. Se recomand@ ca la [email protected] s@ se foloseasc@ un agent de cur@]are special, de exemplu solu]ie FERNOX, urm$nd instruc]iunile de utilizare }i indica]iile [email protected] acestuia. Pentru protec]ia pe termen lung ^mpotriva coroziunii }i exfolierilor, dup@ [email protected], se recomand@ folosirea inhibitorilor de coroziune }i de depuneri de calcar, urm$nd instruc]iunile de utilizare }i indica]iile [email protected] acestora. Este interzis@ folosirea [email protected] agen]i de cur@]are sau inhibitori de coroziune }i depuneri, care con]in ioni de clor.
3.8 ALIMENTAREA CU GAZ Racorda]i centrala cu sistemul de alimentare cu gaz. Detalii de montaj sunt precizate ^n Capitolul 2 – Sec]iunea 2.6 Alimentarea cu gaz. Alimentarea gazului la presiunea prescris@ (cu centrala ^n func]ionare) este necesar@ pentru asigurarea func][email protected] corecte a centralei. Racordare – fiting Rp 1”
WD 372/0/2004 Capitolul 3 : Montarea centralei KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 23
3.9 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC~ Punctele de intrare ale cablurilor electrice se afl@ ^n partea de jos a cabinetului. La intrarea ^n cabinet sunt [email protected] trei presetupe (Sec]iunea 2.2 Racorduri de [email protected]@ Figura 2.2). Cablurile se trec prin buc}ele presetupelor }i se conduc [email protected] terminalul plasat ^n partea de sus st$nga – fa]@ a interiorului cabinetului. 1 Alimentarea cu energie electric@ trebuie [email protected]@ conform Capitolului 2 Sec]iunea 2.4 Alimentarea cu
energie electric@. 2 Controlul extern }i cablurile exterioare trebuie alese ^n concordan]@ cu tensiunea de alimentare.
Cablul de alimentare trebuie s@ aib@ izola]ie de PVC }i nu trebuie s@ aib@ sec]iunea mai mic@ de 1mm2.
3 Faza permanent@ se leag@ la o siguran]@ bipolar@ de 5 A care alimenteaz@ numai centrala (Capitolul 2 sec]iunea 2.4 Alimentarea cu energie electric@). Controlul extern (siguran]@ de 2 A) este alimentat tot din siguran]a bipolar@ de 3 A.
4 Poza]i cablul de alimentare }i cel de la controlul extern dup@ care asigura]i-le cu }uruburile de la presetup@ }i apoi executa]i conexiunile electrice. Cablul se conecteaz@ la conectorul principal dup@ cum urmeaz@:
N Firul albastru (Nul) pentru 5 A permanent L Firul maro (Faz@) 5 A permanent. E Firul galben/verde (%[email protected]$ntare). Heat 220V Faz@ Semnal 1 – Termostat de camer@ Demand DHW 220V Faz@ Semnal 2 – Termostat boiler ap@ cald@ menajer@ Demand 1, 2, 3, 4 Senzor temperatur@ exterioar@ (Op]ional).
Verifica]i ca toate [email protected] s@ fie corect [email protected] }i fixate ^n clemele cabinetului, precum }i integritatea }i conexiunile cablului de ^[email protected]$ntare.
3.10 %NLOCUIREA UNEI CENTRALE %nainte de demontarea unei centrale existente introduce]i ^n agentul termic un agent de cur@]ire (conform indica]iilor [email protected]). Deschide]i robinetele radiatoarelor }i porni]i (aprinde]i) centrala existent@. C$nd sistemul de ^[email protected] ajunge la temperatura maxim@ de lucru, ^nchide]i alimentarea gazului }i goli]i instala]ia de ^[email protected]. Important Centralele ^n condensare Keston C90 }i C110 con]in componente care s-ar putea defecta sau bloca din cauza [email protected], unsorii sau impurit@]ilor de orice fel. Este obligatorie ^[email protected] dintr-un sistem existent a [email protected] particule mecanice (exfolieri, granule, etc.). Garan]ia oferit@ pentru Keston C90 sau C110 nu acoper@ avariile cauzate de impurit@]i mecanice sau sedimente. Racorda]i noua central@ conform instruc]iunilor din acest manual }i executa]i montajul conform Sec]iunilor 3.1 – 3.9. Sistemele ^nchise (etan}e) se vor presuriza la 2,7 bar. Verifica]i etan}eitatea ^ntregului sistem. Dac@ este nevoie de remedieri prin sudare sau lipire (pentru ^[email protected] pierderilor) sistemul trebuie s@ fie [email protected] dup@ executarea acestora }i ^nainte de pornirea centralei. Pentru sistemele ^nchise, dac@ este necesar, se va reduce presiunea la “presiunea de proiect a sistemului ini]ial”. Aerisi]i sistemul. Alimentarea cu gaz %ntreaga instala]ie de alimentare cu gaz se va verifica ^nainte de pornirea centralei pentru remedierea eventualelor neetan}eit@]i. Montajul electric %nainte de alte opera]ii efectua]i o verificare electric@ a siguran]ei de lucru ^n sistem, cum ar fi continuitatea circuitului de ^[email protected]^ntare, polaritatea, rezisten]a circuitului de ^[email protected]^ntare, scurtcircuit, folosind un aparat de [email protected]@ - control adecvat.
WD 372/0/2004 Capitolul 3 : Montarea centralei KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 24
Aprinderea ini]ial@ Presiunea gazului ^n [email protected] este reglat@ din construc]ie ^n plaja necesar@ pentru o func]ionare corect@ }i nu este nevoie de un reglaj ulterior. Dac@ aceast@ valoare este incorect@ atunci verifica]i anumite subansamble, cum ar fi, etan}eitatea sistemelor de evacuare gaze }i de admisie aer, etan}eitatea ^[email protected], presiunea gazului la alimentarea centralei - este necesar min. 18 mbar. Dac@ toate ^[email protected] sunt etan}e }i presiunea este corect@ regla]i presiunea gazului ^n [email protected] (dup@ valva de gaz) }i verifica]i consumul de gaz. Indica]ii complete care descriu aceast@ procedur@ sunt precizate ^n Sec]iunea 4.7 Controlul presiunii gazului – aceasta va asigura ca arderea s@ fie [email protected] pentru executarea reglajului arderii. Verificarea arderii Se recomand@ ca la toate instala]iile s@ se verifice calitatea arderii prin [email protected] con]inutului de CO2 (bioxid de carbon) sau O2 (oxigen) – aceast@ procedur@ este detaliat@ ^n Sec]iunea 4.6 Analiza produ}ilor de ardere. Reglarea gre}it@ a arderii conduce la reducerea vie]ii centralei }i anuleaz@ garan]ia.
WD 372/0/2004 Capitolul 4 : Punerea ^n func]iune KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 25
4. PUNEREA %N FUNC[IUNE Aten]ie Aceast@ central@ ^n condensare con]ine componente care se pot defecta sau bloca din cauza unsorii, [email protected], resturilor de la sudur@ sau lipire, etc. aflate ^n agentul termic din sistemul de ^[email protected]. [email protected] procedur@ de punere ^n func]iune trebuie executat@ cu acurate]e. 4.1 SP~LAREA INI[IAL~
Se recomand@ folosirea pentru [email protected] a produ}ilor FERNOX. Toate traseele prin care circul@ agentul termic (ap@) ^n centralele Keston C90 }i C110 sunt construite din cupru, o]el inox ^nalt aliat sau aluminiu. Umplerea instala]iei (ini]ial, ulterior sau completare) trebuie [email protected]@ cu ap@ demineralizat@, sau tratat@ cu aditivi ce con]in inhibitori de coroziune }i substan]e anticalcar. a Decupla]i turul }i returul centralei de la sistemul de ^[email protected] }i temporar conecta]i ]evile de tur }i de
retur ale sistemului la re]eaua de ap@ }i la canal. b [email protected]]i ^ntregul sistem p$n@ apa care circul@ este curat@, [email protected]@ [email protected], resturi de la sudur@ sau
lipire, etc. Din sistemele existente se ^[email protected]@ complet m$lul }i exfolierile. Avarierea centralei din cauza impurit@]ilor }i a [email protected] din sistem nu este acoperit@ de garan]ie.
c Racorda]i centrala la sistem }i umple]i sistemul conform Sec]iunii 2.7 Sisteme de ^[email protected]. %n acest stadiu, pentru sistemele ^nchise, umplerea se va face la presiunea de max. 2,7 bar.
d Verifica]i etan}eitatea ^ntregului sistem. Dac@ se efectueaz@ opera]ii de remediere prin sudur@ sau lipire este obligatorie [email protected] sistemului ulterior acestor opera]ii.
e Dac@ este cazul, pentru sistemele ^nchise reduce]i presiunea la valoarea de proiect, apoi aerisi]i sistemul.
4.2 ALIMENTAREA CU GAZ %ntreaga instala]ie de alimentare cu gaz se va verifica pentru remedierea eventualelor neetan}eit@]i.
4.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC~ %nainte de alte opera]ii efectua]i o verificare electric@ a siguran]ei de lucru ^n sistem, cum ar fi continuitatea circuitului de ^[email protected]^ntare, polaritatea, rezisten]a circuitului de ^[email protected]^ntare, scurtcircuit, folosind un aparat de [email protected]@ - control adecvat. ESTE OBLIGATORIE LEGAREA LA P~M#NT A CENTRALEI.
4.4 APRINDEREA INI[IAL~ Aten]ie Verificarea presiunii gazului ^nainte de [email protected] necesit@ o procedur@ special@ care trebuie executat@ }i care este descris@ ^n continuare. a Purja]i aerul din instala]ia de alimentare cu gaz conform normelor ^n vigoare. b Aerisi]i sistemul de ^[email protected]. Aten]ie :
[email protected] de [email protected]@ sunt construite din ]evi cu curgere transversal@ care pot forma [email protected] de aer. O mare importan]@ o are stabilizarea unui debit [email protected] ^n [email protected] de [email protected]@, ^n condi]iile lipsei totale a aerului din [email protected] }i din re]eaua sistemului de ^[email protected]. Aprinderea centralei ^n condi]iile existen]ei aerului ^n [email protected] de [email protected]@ sau ^n sistemul de ^[email protected] poate determina avarierea [email protected] de [email protected]@.
c Deschide]i ambele robinete de pe conducta de alimentare cu gaz. d Activa]i alimentarea cu energie electric@ }i seta]i elementele de comand@ sau control din sistem pe
condi]ii care s@ permit@ pornirea centralei. e Roti]i butonul superior de reglaj complet spre dreapta (temperatura agentului din sistem). La cererea de [email protected]@ ^n sistem pe display ^n partea st$ng@ va apare “1” pentru fiecare modul,
ceea ce indic@ intrarea [email protected] modul ^n faza de prepurjare (10 secunde). %n timpul acestei faze suflanta }i pompa [email protected] modul vor porni. “1” se va schimba ^n “2” ceea ce indic@ declan}area aprinderii, simultan deschiz$ndu-se valva de gaz }i producerea sc$nteii. Dup@ aprinderea gazului ^n [email protected] “2” se va schimba ^n “3” , indic$ndu-se c@ centrala func]ioneaz@.
Dac@ apare un blocaj pe traseul de admisie a aerului sau ^n alt@ zon@ un modul se va supra^[email protected] sau va cre}te presiunea apei - aceasta va fi indicat@ de primul digit al displayului prin afi}area “9” }i va clipi afi}$nd codul de eroare care ^ncepe cu “b”. %n aceast@ situa]ie se va ^ndeparta blocajul }i/sau se va purja aerul din sistem, apoi se va [email protected] pe “Reset” pentru repornirea centralei (se ini]iaz@ secven]a de aprindere).
Dac@ nu se aprinde, centrala, la intervale de aproximativ 20 secunde, va face ^nc@ patru ^[email protected] de aprindere.
Dac@ dup@ cinci ^[email protected] automate de aprindere, gazul nu se aprinde, displayul va afi}a codul “E 02” indic$nd c@ nu s-a aprins.
WD 372/0/2004 Capitolul 4 : Punerea ^n func]iune KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 26
Dac@, dup@ cinci ^[email protected] manuale (pentru a permite purjarea aerului din conducta de gaz), centrala nu porne}te (indicat de codul “E 02”) consulta]i Sec]iunea 5.3 Moduri de avarie.
f Roti]i butonul inferior de reglaj complet spre dreapta (temperatura agentului pentru boilerul ACM). La cererea de [email protected]@ la boilerul ACM valva cu 3 [email protected] va devia turul modulului din st$nga [email protected]
boilerul ACM }i pe display ^n partea st$ng@ va apare “1” pentru fiecare modulul din st$nga, ceea ce indic@ intrarea modulului din st$nga ^n faza de prepurjare (10 secunde). %n timpul acestei faze suflanta }i pompa [email protected] modul din st$nga vor porni. “1” se va schimba ^n “2” ceea ce indic@ declan}area aprinderii, simultan deschiz$ndu-se valva de gaz }i producerea sc$nteii. Dup@ aprinderea gazului ^n [email protected] “2” se va schimba ^n “4” , indic$ndu-se c@ modulul din st$nga func]ioneaz@.
g Verifica]i etan}eitatea traseului de gaz dintre robinetul de izolare al centralei }i [email protected] centralei.
4.5 SP~LAREA LA CALD (A INSTALA[IEI) a %[email protected]]i sistemul }i verifica]i etan}eitatea ^ntregului traseu. b Urma]i instruc]iunile agentului de [email protected]. Opri]i func]ionarea centralei }i [email protected]]i sistemul de
^[email protected] c$t ^nc@ mai este cald. [email protected]]i perfect sistemul cu ap@ curat@ - se recomand@ solu]ie FERNOX.
c Reumple]i instala]ia cu ap@ tratat@ [email protected]. Pentru sistemele ^nchise umplerea se va face la presiunea de proiect ini]ial@.
4.6 ANALIZA PRODU{ILOR DE ARDERE - VERIFICARE OBLIGATORIE Chiar daca presiunea gazului este reglata din fabricatie se cere asigurarea unei arderi corespunzatoare prin masurarea debitului de gaz (alimentare) si a nivelului CO2 sau O2 si CO in compozitia gazelor de ardere evacuate din centrala. Functionarea intr-un regim situat in afara plajei MINIM - MAXIM conduce la reducerea duratei de viata a centralei si cresterea nivelului de CO. CO2 si CO sunt gaze incolore si inodore produse de procesul de ardere. Cand centrala este exploatata corect, nivelul CO2 va fi intre 8 si 8,2% (C90 regim minim de functionare = “RmF” in continuare), intre 8,3 si 8,5% (C110 RmF), intre 8,2 si 8,7% (C90 regim maxim de functionare = “RMF” in continuare) si intre 8,6 si 9% (C110 RMF), iar nivelul CO va fi intre 5 si 20ppm (RmF) si intre 50 si 150ppm (RMF). In orice caz, nivelul CO2 la RmF TREBUIE sa fie mai mic decat la RMF. Pentru masurarea nivelului CO2 se desurubeaza Dopul 1/8” din stutul tevii de evacuare a gazelor (Fig. 5.7.2 1/2 – poz. 97) si apoi introduceti sonda analizorului gazelor de ardere in conducta si urmati instructiunile fabricantului analizorului. La prima functionare (dupa instalare), nivelul CO la RMF poate fi intre 100 si 220ppm iar la RmF intre 50 si 80ppm - din cauza materialelor folosite la realizarea camerei de ardere. Din a doua ora de functionare, nivelul CO nu trebuie sa depaseasca 150ppm la RMF si 50ppm la RmF. Daca nivelul de CO masurat depaseste valorile indicate mai sus trebuie cercetate camera de ardere a centralei (schimbatorul de caldura) si traseul de evacuare a gazelor de ardere. Centralele C90 & C110 sunt reglate din fabricatie si nu necesita un reglaj ulterior. Oricum, uneori este necesara reglarea la beneficiar. Verificati daca erorile procesului de ardere nu sunt rezultatul realizarii incorecte a traseelor de evacure gaze si/sau admisie aer, pozitionarii terminalelor de gaze, a avarierii centralei sau a unor resturi mecanice in arzator - daca toate acestea sunt corespunzatoare se aplica urmatoarea procedura: 1) Seta]i elementele de comand@ sau control din sistem
pe condi]ii care s@ permit@ pornirea centralei (cerere de [email protected]@).
2) Setati centrala sa functioneze la o turatie maxima/minima a suflantei – pentru aceasta este necesar accesul la butoanele ascunse de eticheta KESTON (panoul de comanda). Sunt cinci butoane folosite la reglaj si la afisarea diverselor parametri. Desenul alaturat arata pozitia si rolul acestor butoane. SE INTERZICE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ACESTUI SURUB Setarea la turatie maxima: Apasati repetat butonul “MODE” pana la afisarea “Stby”. Apasati si mentineti butoanele “MODE” si “+” timp de 2 secunde. Afisajul va arata “H nn” si centrala este setata.
3) Masurati si reglati (daca este necesar) procentul de CO2 din gazele de ardere folosind surubul poz. 5 pentru a va incadra intre 8,2 si 8,7% (C90) si 8,6 si 9% (C110) corespunzator la un nivel de CO intre 50 si 150ppm. REGLAREA NORMALA, DACA ESTE NECESAR, N-AR TREBUI SA PRESUPUNA MAI MULT DE ROTATIA O JUMATATE DE TUR A SURUBULUI POZ. 5.
WD 372/0/2004 Capitolul 4 : Punerea ^n func]iune KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 27
Setarea la turatie minima: Apasti repetat butonul “MODE” pana la afisarea “Stby”. Apasati si mentineti butoanele “MODE” si “-” timp de 2 secunde. Afisajul va arata “L nn” si centrala este setata.
4) Masurati si reglati procentul de CO2 din gazele de ardere pentru a va incadra intre 8 si 8,2% (C90) si 8,3 si 8,5% (C110) corespunzator la un nivel de CO intre 5 si 20ppm. NIVELUL DE CO2 LA REGIM MINIM TREBUIE SA FIE MAI MIC DECAT NIVELUL DE CO2 LA REGIM MAXIM.
Daca in urma realizarii procedurii de mai sus valorile reglate nu se incadreaza in ORICARE din intervalele precizate intrerupeti functionarea centralei si opriti alimentarea cu gaz. Apelati IDEAL HEATING
SYSTEMS SRL la telefon 021-2420282 pentru asigurarea suportului tehnic. Setarea la functionare normala (modulare): Apasti repetat butonul “MODE” pana la afisarea “Stby”. Apasati si mentineti butoanele “+” si “-” timp de 2 secunde.
4.7 CONTROLUL PRESIUNII GAZULUI Rotiti butonul de setare la maximum si seta]i elementele de comand@ sau control din sistem pe condi]ii care s@ permit@ pornirea centralei (cerere de [email protected]@). Presiunea gazului este reglat@ din fabrica]ie, ^n plaja de valori necesar@, }i nu este necesar un alt reglaj. Dac@ la [email protected] se ob]ine o valoare incorect@, atunci verifica]i etan}eitatea traseelor de evacuare a gazelor }i de admisie a aerului }i valoarea presiunii gazului la alimentare (poz. 3) care trebuie s@ fie de minimum 18 mbar. Dac@ toate ^[email protected] din cadrul traseelor de mai sus sunt corect etan}e }i presiunea gazului la alimentare este corect@ verifica]i consumul de gaz prin cronometrarea indica]iilor contorului de gaz, cum este precizat ^n Sec]iunea 4.8 [email protected] consumului de gaz. Dac@ nu poate fi [email protected] consumul de gaz este obligatorie analizarea compu}ilor de ardere cum este precizat ^n Sec]iunea 4.6 Analiza produ}ilor de ardere.
4.8 M~SURAREA CONSUMULUI DE GAZ Dup@ pornirea centralei, [email protected]@ al]i consumatori de gaz, [email protected]]i (cronometra]i) consumul de gaz pe contor pentru a fi siguri c@ are valoarea corect@. %nregistra]i debitul de gaz ^n m3 indicat de contor }i calcula]i puterea consumat@ ^n kW (kcal/h). Aceasta trebuie s@ fie cuprins@ ^n marja de +/- 5 % fa]@ de valoarea nominal@. Model Timpul (secunde) pentru consumul a 0,1 m3
C90 (gaz natural) 42 C110 (gaz natural) 34 Dac@ valoarea calculat@ este incorect@ c$nd centrala func]ioneaz@ ^n regim maxim, contacta]i Celsius 2000 SRL pentru instruc]iuni suplimentare.
4.9 PREDAREA LA BENEFICIAR Este important s@ fie explicate [email protected]: a Procedura de pornire – oprire a centralei, inclusiv, dac@ este necesar, de deconectare de la
alimentarea cu energie electric@. b Procedura de ^ntrerupere:
Dac@ displayul afi}eaz@ codul “E 02” aceasta indic@ ratarea aprinderii centralei. [email protected]]i tasta “Reset” }i a}tepta]i. i) Dac@ starea de blocaj revine imediat atunci se verific@ dac@ nu este ^nchis robinetul de
gaz, altfel consulta]i un inginer de service. ii) Dac@ nu este posibil@ repornirea (reaprinderea), centrala trebuie izolat@ }i pentru reparare
trebuie chemat un inginer de service. c Informa]i beneficiarul c@ [email protected] presiunii apei, citite pe manometrul din sistem, indic@ existen]a
unor pierderi (scurgeri) de ap@ ^n sistem (neetan}eit@]i) – folosirea centralei este permis@ numai dup@ remedierea acestora.
d Informa]i beneficiarul c@ verificarea tehnic@ a centralei trebuie efectuat@ cel pu]in o dat@ pe an de o persoan@ competent@.
e Informa]i beneficiarul despre func]iile centralei de protec]ie la ^nghe] }i de protec]ie la gripaj (pentru pomp@ }i suflant@).
f %nm$na]i beneficiarului aceste instruc]iuni. g Informa]i beneficiarul c@ este normal s@ apar@ abur la ie}irea din conducta de evacuare gaze, }i
aceasta nu este motiv de ^ngrijorare.
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 28
5.1 SUCCESIUNEA VERIFIC~RILOR ELECTRICE
Centralele C90 }i C110 afi}eaz@ permanent (digital) starea de func]ionare a [email protected] modul din cele dou@ (st$nga }i dreapta). Dac@ exist@ cerere de [email protected]@ numai din sistemul de ^[email protected] (semnal Heat Demand) atunci ambele afi}aje indic@ aceea}i temperatur@ (ultimele dou@ cifre), permi]$ndu-se o mic@ ^nt$rziere ^n func]ionare ^ntre cele dou@ module. Dac@ exist@ cerere de [email protected]@ pentru boilerul ACM (semnal DHW Demand) turul modulului din st$nga (temperatura se stabile}te prin rotirea butonului inferior spre dreapta) va fi deviat de valva cu 3 [email protected] ^n instala]ia boilerului ACM, func]ionarea modulului din st$nga fiind independent@ de func]ionarea celuilalt modul. Dac@ nu mai exist@ cerere de [email protected]@ de la boilerul ACM (lipse}te semnalul DHW Demand) modulul din st$nga ^}i va uni debitul refulat cu cel al modulului din dreapta pentru deservirea instala]iei de ^[email protected] (Heat Demand). %n acest mod centralele C90 }i C110 sunt capabile s@ func]ioneze cu dou@ tururi separate, simultan, setate la temperaturi diferite. C$nd sistemul solicit@ [email protected]@, centrala este alimentat@ cu energie la terminalele Heat Demand (faz@ comutabil@ 1) }i/sau DHW Demnd (faz@ comutabil@ 2) }i N (nul). Dac@ temperatura setat@ de utilizator la poten]iometrul [email protected] (sistem sau boilerul ACM) este mai mic@ dec$t temperatura turului centralei, displayul modulului respectiv va afi}a “6 nn”, unde “nn” este temperatura curent@ a turului. Dac@ temperatura setat@ de utilizator la poten]iometrul [email protected] (sistem sau boilerul ACM) este mai mare dec$t temperatura turului centralei }i termostatele temperaturii gazelor }i presostatele circuitului de ap@ sunt ^nchise, atunci blocul de comand@ MCBA va ini]ia [email protected] secven]@ pentru modulul respectiv: (1) Va porni suflanta. (2) C$nd suflanta ajunge la tura]ia de aprindere, se va ini]ia secven]a de aprindere }i primul digit al
displayului va afi}a “1”. (3) Dup@ o perioad@ de aproximativ 10 secunde, de prepurjare, primul digit va afi}a “2”, valva de gaz
se va deschide }i va permite gazului s@ ajung@ ^n mixerul dinaintea suflantei iar bujia va da sc$nteie.
(4) C$nd se relizeaz@ aprinderea, [email protected] este detectat@ de blocul de comand@ prin intermediul bujiei care are }i rol de senzor de [email protected]@ }i se opre}te sc$nteia. Primul digit va afi}a “3” sau “4” ^n func]ie de cererea exterioar@ de [email protected]@. Centrala este acum ^n condi]ii normale de func]ionare.
(5) Permanent (automat), centrala ^}i regleaz@ puterea debitat@ }i tura]ia pompei la parametri optimi [email protected] puterii cerute de sistem.
(6) [email protected] va continua s@ func]ioneze p$n@ c$nd valva de gaz va ^ntrerupe admisia gazului. Valva de gaz se ^nchide de [email protected] blocul de comand@ dac@ se ^ntrerupe alimentarea cu energie electric@ ca urmare a unei comenzi exterioare sau a termostatului/presostatului intern. Dac@ o ^ntrerupere a gazului duce la stingerea [email protected]@rii, blocul de comand@, dup@ o pauz@ de aproximativ 10 secunde, va ^ncerca s@ reaprind@ centrala. Dac@ va rata aceast@ ^ncercare, centrala va face ^nc@ patru ^[email protected] de aprindere la intervale de aproximativ 10 secunde }i apoi va trece ^n faza de avarie (displayul va afi}a “E 02”). Odat@ ce gazul revine la admisie, centrala poate fi repornit@ prin [email protected] “Reset”.
(7) Centrala poate fi oprit@ de oricare dintre: termostatul de supratemperatur@ gaze sau siguran]a termic@ pentru temperatura din cabinet.
Orice abatere de la secven]a [email protected]@ mai sus impune folosirea diagramelor de depanare (prezentate ^n cele ce urmeaz@), pentru diagnosticarea avariilor. %nainte de a ^ncerca depanarea unui defect electric, ^ntotdeauna, verifica]i elementele electrice din sistem. Dac@ depanarea unui defect impune deconectarea }i apoi conectarea la alimentarea electric@, verifica]i iar@}i continuitatea ^[email protected]$n[email protected], polaritatea, scurt circuitul, }i rezisten]a ^[email protected][email protected].
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 29
5.2 FUNC[IONARE NORMAL~ - DEPANARE RAPID~ Centralele Keston C90 }i C110 sunt [email protected] cu un display care afi}eaz@ temperatura curent@ a turului [email protected] modul (ultimii doi digi]i ai displayului) }i un cod numeric (primul digit) pentru identificarea fazei de func]ionare ^n care se afl@ fiecare modul. Tabelul de mai jos indic@ codurile care sunt afi}ate ^n cazul unei func][email protected] normale a modulelor (centrala): CODURI PENTRU FUNC[IONARE NORMAL~
5.3 MODURI DE AVARIE – DEPANARE RAPID~ 5.3.1 Evitarea ^ntreruperii automate
Modulele vor [email protected] condi]iilor de avarie ^n dou@ moduri. Dac@ avaria nu este important@, sau nu este persistent@, modulul se va opri (sau bloca) din func]ionare pentru un timp ^nainte s@ ^ncerce iar s@ se aprind@. %n timpul acestei ^ntreruperi se va afi}a codul [email protected], alternativ cu codul “9 nn”, unde “nn” este temperatura curent@ a turului centralei.
CODURI DE BLOCARE
Afi}aj Descriere 0 nn Standby – centrala a}teapt@ semnal de cerere de [email protected]@ 1 nn Func]ioneaz@ suflanta - ^nainte de ^ncercarea de aprindere 2 nn Valva de gaz se deschide – bujia d@ sc$nteie 3 nn Centrala func]ioneaz@ - [email protected] la cererea de [email protected]@ din sistem (Heat Demand) 4 nn Centrala func]ioneaz@ - [email protected] la cererea de [email protected]@ din boilerul ACM (DHW
Demand) 5 nn Mod temporar de func]ionare ^n care centrala ^}i regleaz@ [email protected] interne 6 nn [email protected] se stinge – agentul a dep@}it temperatura 7 nn Postpurjare dup@ func]ionarea pe sistemul de ^[email protected] (aproximativ 2 minute) 8 nn Postpurjare dup@ func]ionare pe ACM (aproximativ 2 minute) A nn Mod temporar de func]ionare ^n care centrala ^}i regleaz@ [email protected] interne
Afi}aj Cauza [email protected] B 18 Temperatura turului a dep@}it 95OC B 19 Temperatura returului a dep@}it 95OC B 24 Temperatura returului a dep@}it temperatura turului. Verifica]i sensul de refulare a
pompelor. Verifica]i dac@ nu au fost inversate cablajele termistorilor (tur/retur) B 25 Temperatura turului cre}te prea repede. Posibil aer ^n instala]ie sau blocarea
circula]iei apei B 26 Presiune [email protected]@ a apei B 28 Suflanta nu func]ioneaz@. Posibil suflanta este deconectat@ sau avariat@ B 29 Suflanta func]ioneaz@ incorect. Posibil suflanta defect@ B 30 Diferen]a ^ntre temperaturile turului }i returului prea mare. Verifica]i circula]ia apei B 65 A}teptare pentru pornirea suflantei
KESTO N
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 30
5.3.2 %ntrerupere Dac@ avaria persist@ sau este mai important@ modulul se ^ntrerupe afi}$nd un cod de eroare. C$nd modulul intr@ ^n aceast@ faz@, nu va porni p$n@ c$nd nu este [email protected] butonul “Reset”. CODURI DE EROARE
Afi}aj Descrierea avariei E 00 [email protected]@ nedectat@. Verifica]i ^[email protected]$ntarea centralei }i starea bujiei. E 02 Nu se aprinde dup@ restartare. Verifica]i alimentarea cu gaz, func]ionarea valvei de
gaz, }i producerea sc$nteii. E 03 Valva de gaz defect@ sau neconectat@ E 04 Restabilirea alim[email protected] cu energie electric@ ^n timp ce modulul are func]ionarea
^ntrerupt@ E 11 Eroare electronic@ intern@. %nlocui]i blocul de comand@ respectiv E 12 Termosiguran]a ars@ sau termostatul supratemperatur@ gaze activat E 18 Supra^[email protected] turului – verifica]i circula]ia apei E 19 Temperatura maxim@ a returului a fost dep@}it@ - verifica]i circula]ia apei. E 25 Temperatura turului cre}te prea repede - verifica]i circula]ia apei. E 28 Suflanta nu func]ioneaz@ - verifica]i conexiunile }i starea suflantei E 30 Diferen]a dintre temperatura turului }i cea a returului prea mare - verifica]i circula]ia
apei E 31 Scurtcircuitul termistorul de pe tur – verifica]i/^nlocui]i conexiunile/termistorul E 32 Scurtcircuitul termistorul de pe retur – verifica]i/^nlocui]i conexiunile/termistorul E 36 Termistorul de pe tur ^ntrerupt – verifica]i/^nlocui]i conexiunile/termistorul E 37 Termistorul de pe retur ^ntrerupt – verifica]i/^nlocui]i conexiunile/termistorul E 44 Presiunea [email protected]@ a apei
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 31
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 32
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 33
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 34
5.7.1 Ansamblu electric
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 35
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 36
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 37
WD 372/0/2004 Capitolul 5 : Depanarea defec]iunilor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 38
Ansamblu electric (Sec]iunea 5.7.1) 134 Bloc comand@ (C55/C55P/C40) C.17.4.01.00.0 147 Panou comand@ C.17.4.02.00.0 161 Bloc contacte HV C.17.4.41.00.0 195 Bloc contacte LV C.17.4.42.00.0 138 Termosiguran]@ C.08.4.21.00.0 146 Cablu bujie C.17.4.07.00.0 Ansamblu trasee ap@, condens }i gaze (Sec]iunea 5.7.2) 48 Corp [email protected] [email protected]@ C.17.2.02.00.0 44 [email protected] C110 (C55) C.17.2.01.00.1 [email protected] C90 (C55P/C40/C40P) C.13.2.01.00.0 56 Garnitur@ [email protected] C.17.2.00.09.0 55 Garnitur@ bujie C.17.2.00.62.0 A 42 Bujie C.17.2.29.00.0 A 76 Vas de condens C.34.2.03.00.0 67 Termistor tur/retur C.17.2.04.00.0 66 Termostat supratemperatur@ gaze C.08.2.30.00.0 68 Presostat ap@ B.04.2.23.00.0 72 Pompa C.17.2.06.00.0 97 Dop testare ardere B.04.2.00.49.1 Ansamblu aer – gaz (Sec]iunea 5.7.3) 114 Suflant@ C.17.3.01.00.3 193 Ansamblu Valva de gaz – Mixer Aer-Gaz C.17.3.17.00.0 Ansamblu cabinet (Sec]iunea 5.7.4) 10 U}@ cabinet C.34.1.02.00.0 8 Etichet@ identificare C110 C.34.1.00.01.0 Etichet@ identificare C90 C.26.1.00.01.0
WD 372/0/2004 Capitolul 6 : %ntre]inerea centralei KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 39
6. PROCEDURA DE REVIZIE (ANUAL~)
Func]ionarea permanent@, sigur@ }i eficient@ a centralei este asigurat@ de ^ntre]inerea acesteia ^n mod periodic, la intervale regulate. Frecven]a opera]iilor de ^ntre]inere (recomandate mai jos) depinde de condi]iile specifice de exploatare, dar se impune ca anual s@ fie realizate de un tehnician atestat de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL, in caz contrar se pierde garan]ia. Orice opera]ie de ^ntre]inere trebuie executat@ de o persoan@ atestat@ de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL. ATEN[IE:
%nainte de executarea [email protected] opera]ii de ^ntre]inere asigura]i-v@ c@ centrala a fost deconectat@ de la alimentarea cu energie electric@ }i robinetul de gaz a fost ^nchis. Trebuie men]ionat c@ ^n starea de STANDBY nu se ^ntrerupe alimentarea cu energie electric@, anumite componente [email protected]$n$nd ^n continuare sub tensiune ;
%n componen]a centralei nu intr@ materiale periculoase. %n tot cazul, manipularea componentelor centralei trebuie [email protected]@ cu grij@;
%nainte de pornirea (aprinderea) centralei, dup@ efectuarea [email protected] opera]ii de ^ntre]inere, se va verifica etan}eitatea tuturor ^[email protected] dintre componente ;
In timpul si dupa efectuarea oricarei operatii de intretinere sau de inlocuire a unei piese/subansamblu din sistemul de ardere trebuie verificate urmatoarele:
Integritatea sistemului de evacuare a gazelor (inclusiv racordurile), conform Sectiunii 3.4; Integritatea sistemului de ardere (inclusiv garniturile de etansare); Presiunea gazului in functionare la regim maxim, conform Sectiunii 4.8; Consumul de gaz, conform Sectiunii 4.9; Parametrii de ardere, conform Sectiunii 4.7.
6.1 [email protected] ^nainte de revizie
%nainte de oprirea centralei pentru ^ntre]inere, se recomand@ efectuarea unei inspec]ii generale. %[email protected]]i u}a cabinetului prin demontarea }uruburilor de fixare aflate ^n partea superioar@ ^n fa]a cabinetului }i ridicarea acesteia. Trebuie observate [email protected]: a Pornirea lin@ }i func]ionarea normal@ ale suflantei pentru fiecare modul. b Aprinderea lin@ a [email protected] pentru fiecare modul. c Verifica]i [email protected]@rile de gaz, amestec aer – gaz }i gaze de ardere. d Verifica]i scurgerile condensului. e Verifica]i ca modulele nu s-au blocat ^n timpul func][email protected] – adic@ displayul nu alterneaz@ afi}area
“9 nn” cu “B nn”, unde “nn” indic@ temperatura turului sau codul [email protected]. %n acest caz vezi Sec]iunile 5.2 }i 5.3 pentru descrierea codului }i modul de rectificare.
f Verifica]i integritatea traseelor de ap@. g Inspecta]i traseele de evacuare gaze }i de admisie aer. %[email protected] trebuie s@ fie [email protected]@ defecte }i
etan}e, }i ]evile bine fixate. h Verifica]i dac@ ^nclinarea spre central@ a ]evii de evacuare gaze (pant@ descendent@) este
uniform@ pentru a permite condensului format s@ se scurg@ ^n vasul de condens. i Cu centrala func]ion$nd cu returul la o temperatur@ redus@ (de exemplu sub 50 OC) verifica]i dac@
condensul curge liber ^n conducta de evacuare. 6.2 Procedura de revizie recomandat@
a %[email protected]]i u}a cabinetului prin demontarea }uruburilor de fixare aflate ^n partea superioar@ ^n fa]a
cabinetului. b Demonta]i [email protected] (vezi Sec]iunea 7.6) }i controla]i starea [email protected] (pentru fiecare modul).
Petele negre sau de alte culori ale suprafe]ei ][email protected] indic@ un amestec (aer-gaz) prea bogat ^n gaz sau lipsa aerului (din cauza apari]iei unui blocaj pe admisia aerului). [email protected] trebuie ^nlocuit dac@ se observ@ ^[email protected] sau [email protected] ale ][email protected].
c Dac@ este necesar [email protected]]i [email protected] cu un detergent slab }i [email protected]]i-l sub un jet cald.
WD 372/0/2004 Capitolul 6 : %ntre]inerea centralei KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 40
d Dac@ este necesar, ^n urma inspec]iei vizuale, cur@]a]i [email protected] de [email protected]@ cu o perie aspr@ din plastic rigid ([email protected]@ a deteriora izola]ia interioar@) }i aspira]i particulele [email protected].
e Demonta]i vasul de condens (vezi Sec]iunea 7.8) }i [email protected]]i-l cu jet de ap@. f Verifica]i bujia. Dac@ v$rful electrozilor este deteriorat sau ars, bujia se va ^nlocui. Regla]i distan]a
dintre electrozi la 3 mm. g Monta]i [email protected], cu o nou@ garnitur@ dac@ este necesar, }i reconecta]i elementul de alimentare a
amestecului aer-gaz av$nd grij@ ca montarea flan}ei s@ se fac@ etan}. h Alimenta]i cu energie electric@ }i porni]i centrala [email protected]$nd-o s@ func]ioneze p$n@ atinge nivelele
normale de exploatare. i Demonta]i dopul de testare a arderii din }tu]ul de evacuare gaze. j Realizati operatiile precizate in Sectiunea 4.6 – Analiza produsilor de ardere, Sectiunea 4.7 –
Verificarea presiunii gazului si Sectiunea 4.8 – Masurarea consumului de gaz - OBLIGATORIU k Monta]i dopul de testare a arderii. l Verifica]i etan}area tuturor ^[email protected] de pe traseele de gaz }i gaze de evacuare. m Repeta]i procedura de mai sus pentru [email protected] modul.
WD 372/0/2004 Capitolul 7 : %nlocuirea componentelor KESTON C90 & C110
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 41
7.4.5 PRESOSTATUL DE AP~
7.4.6 BLOCUL DE COMAND~
7.5 BUJIA / SENZORUL DE FLAC~R~
7.6 ARZ~TORUL
7.8 VASUL DE CONDENS
7.9 POMPA
7.0 GENERALIT~[I Opera]iile [email protected] trebuie executate numai de o persoan@ atestat@ de IDEAL HEATING SYSTEMS SRL.
7.1 PRECAU[II i) %ntotdeauna ^ntrerupe]i alimentarea cu energie electric@ prin decuplarea centralei de la re]ea. ii) Asigura]i accesul la componentele centralei (vezi Sec]iunea 7.2) }i ^ntrerupe]i alimentarea cu gaz
prin ^nchiderea robinetului de pe conducta de gaz. ATEN[IE: Chiar dac@ roti]i butoanele de reglaj complet la st$nga (standby) unele componente
ale centralei [email protected]$n sub tensiune. %n vederea [email protected] [email protected] opera]ii ^n interiorul centralei ^ntrerupe]i alimentarea cu energie electric@.
7.2 ACCES
%[email protected]]i capacul cabinetului prin demontarea }uruburilor de fixare aflate ^n partea superioar@ ^n fa]a cabinetului.
7.3 PROCEDURA DE %NLOCUIRE
i) Montarea se face ^n ordine invers@ [email protected], numai dac@ nu este necesar@ alt@ procedur@. ii) [email protected] electrice trebuie [email protected] [email protected] schemei electrice (vezi Sec]iunea 5.5). iii) Verifica]i etan}eitatea ^[email protected] ce au fost deteriorate ^n timpul interven]iilor, de pe traseele de
gaz }i ap@.
Instruc]iuni de instalare }i service
Pagina: 42
7.4 COMPONENTELE ELECTRICE
7.4.1 Panoul de comand@ (Sec]iunea 5.7.1 poz. 135) i) Izola]i centrala (vezi Sec]iunea 7.1) ii) Asigura]i accesul (vezi Sec]iunea 7.2) iii) %[email protected]]i capacul Cutiei panoului de comand@ (Sec]iunea 5.7.1 poz.147) prin
de}urubarea celor patru }uruburi de fixare (Sec]iunea 5.7.1 poz. 136) iv) Deconecta]i Panoul de comand@ prin decuplarea cablului panglic@ din conectorul Panoului
de comand@. v) Deconecta]i poten]iometrele (Sec]iunea 5.7.1 poz. 149) prin decuplarea cablurilor din
conectoarele Panoului de comand@. vi) Remonta]i (vezi Sec]iunea 7.3) vii) Verifica]i corecta func]ionare a Panoului de comand@.
7.4.2 Termistoarele de tur/retur (Sec]iunea 5.7.2 poz. 67)
i) Izola]i centrala (vezi Sec]iunea 7.1) ii) Asigura]i accesul (vezi Sec]iunea 7.2) iii) Scoate]i papucii de conectare din bornele termistorul