caltherm xf

2
Caltherm XF Vysoce úèinné ocelové kotle na tuhá paliva ... Výkon od 90 do 175 kW ... Manuální pøikládání ... Ventilátor pro úèinnìjší spalování

Upload: zool-zoollo

Post on 24-Mar-2016

228 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Vysoce účinné ocelové kotle na tuhá paliva

TRANSCRIPT

Page 1: Caltherm XF

Caltherm XFVysoce úèinné ocelové kotle na tuhá paliva

... Výkon od 90 do 175 kW

... Manuální pøikládání

... Ventilátor pro úèinnìjší spalování

Page 2: Caltherm XF

www.caldera.com.tr

Caltherm XF

Technická data

Caltherm je urèen pro efektivní vytápìní støednì velkých a velkých domù. Díky svému modernímu designu a tøíprùchodovému obìhu spalin lze v kotli Caltherm využít jako palivo døevo, hnìdé i èerné uhlí s vysokou výhøevností pøièemž kotel vytváøí velmi nízké emise.

Nový design s oddìlenými pøedními dvíøky pro pøikládání a èištìní umožòuje snadný provoz kotle a velký uživatelský komfort. Caltherm XF vyniká snadností roztopení i pøikládání paliva. Maximální péèe byla vìnována prevenci vniknutí kouøových plynù do prostoru v prùbìhu pøikládání paliva, když jsou pøikládací dvíøka otevøená. .

calderaEATINGH GROUP

8

Výhody a uþiteèné vlastnosti kotle Caltherm XF:

- Velký prostor pro nakládku /spalovací komory (1)- Kouøové trubky s integrovanými originálními zpomalovaèi pro zvýšení tepelného výkonu s jemnými turbulencemi (3)- Manuálnì pohyblivý rošt pro propadávání popela (4) (pouze pro CTX 90 a 115)- Modulace otáèek ventilátoru snižuje spotøebu paliva a udržuje stabilní teplotu a výkon kotle okolo požadované hodnoty- Samostatná dvíøka pro pøikládání a èištìní oddìlená pøepážkou (2) zabraòují problémùm s kouøem, když jsou dvíøka otevøená (5 a 7)- Odnímatelná zadní kouøová clona s nastavitelnou kouøovou klapkou (9)- Elektronický ovládací panel pro nìkolik bezpeènostních funkcí a s ovládaním termostatu (8)- Nová konstrukce kotle umožòuje snadnou manipulaci standardními manipulaèními zaøízeními.- Vysoce kvalitní izolaèní materiály dvíøek a tìla kotle.

H E L L A SISO 9001:2008

Model CTX 80F CTX 100F CTX 125F CTX 150FPalivo

kW 90 115 145 175kcal/hod 80.000 100.000 125.000 150.000

Úèinnost % 80 79 81 82Hmotnost kg 505 560 645 705Rozmìry spalovací komory Výška mm

Šíøka mmDélka mm 750 825 925 1145

Pøikládací otvor (horní dvíøka) mmxmmCirkulace spalinOdtah

Ovládání teploty °C

Maximální provozní teplota °CMinimálnì teplota na zpáteèce °CMaximální provozní tlak barPrùm. pøipoj. otopné a vratné vody (D) RPøipojení pøívodu do vychl. smyèky (dg) RPøipoj. z vychl. smyèky do odpadu (dd) RNapouštìcí/vypouštìcí napojení R

Materiál roštu

Rozmìry Výška (H) mm 1400 1400 1620 1620H1 mm 1325 1325 1550 1550H2 mmH3 mm

Šíøka (W1) mmHloubka (L1) mm 1420 1540 1650 1870

L2 mm 1100 1220 1325 1560L3 mm 860 980 1060 1290

Prùmìr kouøovodu (C) mmElektrická pøípojkaPøíkon (ventilátor) W

Døevo, hnìdé/èerné uhlí

550 x 285 550 x 320

Výkon

550560 600

Horizontální tøíprùchodováNucený ventilátorem

50 až 90

100

1 1/2" 2"

160 220

50 (recommended)3,2

3/4"1 1/4"

Litinový - s automatickým posuvem pro propadávání popela

Litina

1 1/4"

200 220230 V - 50 Hz

485335770