d66 winsum verkiezingsprogramma 2010-2014

of 14 /14
Verkiezingsprogramma 2010 - 2014 Anders Ja Winsum

Upload: zernike-college

Post on 12-Nov-2014

1.944 views

Category:

News & Politics


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In dit verkiezingsprogramma vindt u de visie waarmee D66 de stemgerechtigde burgers van de gemeente Winsum wil aansporen om op 3 maart 2010 op D66 Winsum te stemmen. D66 bestaat vierenveertig jaar. Haar missie is ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun eigen land en leven willen inrichten. Dat geldt niet alleen landelijk, maar ook voor de gemeente Winsum.

TRANSCRIPT

Page 1: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma 2010 - 2014

AndersJa

Winsum

Page 2: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

OPENHEID VOOR DE BURGERS

verkiezingsprogramma 2010 – 2014

gemeente Winsum

Page 3: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 2

Inhoudsopgave

Inleiding 3 Burgers en overheid, veiligheid, Winsum en de Krimp 4 Onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn 7 Ruimte, woningbouw, milieu en verkeer 10 Financiën 12

U kunt D66 Winsum volgen op:

www.d66winsum.nl

Page 4: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 3

Inleiding

In dit verkiezingsprogramma vindt u de visie waarmee D66 de stemgerechtigde burgers van de gemeente Winsum wil aansporen om op 3 maart 2010 op D66 Winsum te stemmen. D66 bestaat vierenveertig jaar. Haar missie is ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun eigen land en leven willen inrichten. Dat geldt niet alleen landelijk, maar ook voor de gemeente Winsum. D66 kent landelijk de volgende vijf richtingwijzers: • Vertrouw op de eigen kracht van mensen • Denk en handel internationaal • Beloon prestatie en deel de welvaart • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving • Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De Winsumer D66-afdeling beschouwt inspraak en samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties als essentieel en verrijkend. D66 wil dat bestuurders van Winsum gemakkelijk bereikbaar zijn voor burgers. D66 wil raadsleden, die na een zorgvuldig besluitvormingsproces, beslissingen durven nemen en daarover verantwoording willen afleggen. D66 streeft naar behoud en versterking van natuur en landschap, naar duurzaamheid en een verantwoord gebruik van energiebronnen. D66'ers staan open voor nieuwe mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie bieden. Zij zijn ervan doordrongen dat de Winsumer overheid systematisch en gestructureerd moet werken aan de verbetering van de gemeentelijke diensten. Het streven naar klantvriendelijke dienstverlening aan de burgers van Winsum en het organiseren van burgerparticipatie zijn belangrijke doelen van D66 Winsum. Op de website van D66 Winsum kunt u ons volgen: www.d66winsum.nl. In een duaal systeem zal D66 het Winsumer college aanspreken op zijn bestuurskracht en zullen haar raadsleden de kaderstellende rol, de vertegenwoordigende rol en de controlerende rol met grote inzet en bevlogenheid invullen.

Page 5: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 4

Burgers en overheid, veiligheid, Winsum en de Krimp

Burgers en overheid

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom, zo luidde 12 jaar geleden de eerste regel van het D66-verkiezingsprogramma voor de gemeente Winsum. Ook voor de huidige leden van D66 geldt dit nog steeds. D66 vindt dat de gemeente Winsum een duurzame relatie moet opbouwen met haar burgers. Wij willen burgers ondersteunen, die zich op buurt- en dorpsniveau inzetten voor de gemeenschap, zodat het prettig leven blijft in hun omgeving. De periode 2010-2014 vormt een nieuwe kans op politiek waarbij inzicht en invloed voor de burgers centraal staan. Burgers moeten ook buiten de verkiezingen de gelegenheid houden om directe invloed op het gemeentelijk functioneren uit te oefenen. D66 wil burgers actief blijven betrekken bij actuele politieke agendapunten. Zo wordt de afstand tussen bestuur en burgers kleiner. Inwoners van de gemeente Winsum zijn zelfstandige, mondige burgers die zelf kiezen hoe ze in het leven staan. De gemeente moet aansluiten bij hun initiatieven en ideeën en staat hen bij om die te verwezenlijken. Wie tijdelijk ondersteuning nodig heeft, moet gemakkelijk de weg kunnen vinden in de gemeentelijke organisatie. Er is in onze samenleving een voortschrijdende verandering waarneembaar die veroorzaakt wordt door de huidige digitalisering van de samenleving. De gemeente Winsum zal hier volop in mee moeten gaan. Door een goede manier van digitalisering kan de gemeente kosten besparen en het milieu ontzien. De gemeente Winsum neemt zelf het initiatief om controle van haar beleid voor iedereen inzichtelijk te maken. Daarbij verstrekt ze zelf informatie en legt verantwoording af over de gemeentelijke uitgaven. Hierbij is een snelle aanpassing van de gemeentelijke website noodzakelijk. Voor burgers en bedrijven zal het versneld doorvoeren van de gemeentelijke “webwinkel” flinke tijdswinst betekenen. Communicatie met de burgers vanuit raad en gemeente kan beter. Dit is o.a. te realiseren door het uitgeven van nieuwsbrieven en het online uitzenden van de raadsvergaderingen. Middels een forum of een gastenboek kunnen burgers de gelegenheid krijgen om mee te denken over onderwerpen die de raad in behandeling neemt. D66 hecht grote waarde aan communicatie via de media. Daarom moet ook de gemeente een grotere diversiteit aan media gebruiken om de burger te informeren

Page 6: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 5

De Winsumer raadsleden ontvangen ontzettend veel informatie op papier. Het gebruik van nieuwe technologieën zorgt niet alleen op korte termijn voor een fikse kostenbesparing, maar is ook nog eens gunstig vanuit milieuoogpunt doordat er veel minder papier wordt gebruikt.

Veiligheid

Voor D66 is een veilige lokale samenleving een randvoorwaarde voor ontplooiing van mensen tot zelfstandige individuen. Veiligheid is een voorwaarde voor sociale samenhang en meedoen in de samenleving Een veilige samenleving vraagt de inzet van iedereen. D66 Winsum vindt dat burgers in de meest brede zin van het woord zelf ook de verantwoordelijkheid hebben om zich hiervoor in te zetten. Veiligheid is een onderwerp dat alle groeperingen aangaat. Dat geldt dus niet alleen voor de inwoners, maar ook voor alle maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het gaat dus ook om scholen, winkels, bedrijven, woningbouwcorporaties, vervoersorganisaties en zorginstellingen. D66 wil dat jongeren zelf betrokken worden bij de opzet en exploitatie van hun verblijfplaatsen. Bij het opstellen van integrale veiligheidsplannen moeten burgers en ondernemers meer worden betrokken. Ouders moeten, volgens D66, aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van hun overlast veroorzakende kinderen. Daarnaast moeten ouders van kinderen met problemen worden ondersteund. Essentieel is hierbij dat politie, school en jeugdzorg vanuit preventief oogpunt structureel met elkaar overleggen. Bij de realisatie van het nieuwe centrum Boogplein is veiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Winsum en de Krimp

In de samenstelling van de bevolking in de provincie Groningen (en trouwens in heel Europa) is een trend gaande van vertrek naar grotere plaatsen/steden, “De Krimp”. Eén van de gevolgen hiervan kan zijn dat het platteland, verspreid over de provincie, z’n voorzieningen kwijtraakt aan de grotere steden. In de prognoses, die op het ogenblik bekend zijn, lijkt het dat Winsum voorlopig gevrijwaard blijft van deze terugloop. Toch wil D66 op zijn hoede zijn voor deze ontwikkelingen. Winsum kan en wil zich niet permitteren dat het onderwijsvoorzieningen en voorzieningen voor bij voorbeeld ouderen kan verliezen. In dit kader zullen we ook alert blijven kijken naar de bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Winsum. Zo lijkt het ons van het grootste belang, voor zover daar mogelijkheden voor zijn, om onze jongere inwoners te behouden voor de gemeente Winsum. Dat houdt in dat dáár, waar er gebouwd gaat worden, gekeken moet worden of er ook ruimte is voor jongere starters (nieuwbouw tegen een betaalbare prijs voor jongere mensen).

Page 7: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 6

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de exploitatie van voorzieningen. Wellicht is er bijvoorbeeld m.b.t. het zwembad winst te behalen, wanneer we kijken naar moderne energieopwekkingsmogelijkheden. Met bovenstaande voorbeelden wil D66 aangeven dat voorzieningen essentieel zijn voor een gezonde lokale samenleving en dat dat voor de komende vier jaar een aandachtspunt van D66 Winsum zal blijven.

Page 8: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 7

Onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn

Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dit is nodig voor een sterke economie en om als land aantrekkelijk te zijn om in te investeren. Daarnaast is goed onderwijs nodig voor een schoon en veilig land, waarin mensen elkaar in hun waarde laten. Onderwijs heeft voor D66 topprioriteit. Er is ruimte nodig voor eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid van scholen, instituten, leerlingen en ouders. Die ruimte is nodig voor de ontplooiing van individuele talenten en capaciteiten. Voor D66 is het aanbieden van goed onderwijs in de gemeente Winsum niet voldoende. Onderwijs is immers een onderdeel van een hele keten van voorzieningen voor de jeugd. Het bewaken van samenhang en het voeren van regie over die keten vraagt om een visie en is de basis van een ambitieus onderwijs- en jeugdbeleid. Onderwijs heeft ook relaties met economisch beleid. Zo is een goede aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt van lokaal belang. D66 Winsum is een voorstander van de zogenaamde ‘Brede school’, zonder daarbij te hoeven spreken van nieuwe gebouwen. Het gaat hier om een goede samenwerking tussen onderwijs, cultuur, sport en welzijn, waarbij de participanten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten (met gesloten beurzen). De ‘Brede school’ geeft kinderen een nog betere mogelijkheid om zich te oriënteren, te ontplooien en te ontwikkelen. Hierbij zal het Centrum voor Jeugd en Gezin een onderdeel van deze ‘Brede school’ kunnen worden. Indien hiervoor middelen kunnen worden vrijgemaakt, is D66 er een voorstander van om in de hoofdkern een multifunctioneel centrum te stichten. Dit centrum is dan een onderdeel van het ‘Brede school’-idee. D66 maakt zich er sterk voor om voortgezet onderwijs voor de gemeente te behouden. D66 Winsum vindt het belangrijk dat de basisscholen binnen de huidige kernen in de gemeente Winsum blijven bestaan. De uitvoering van het basisonderwijs is ondergebracht bij professionele organisaties/schoolbesturen. D66 vindt het van belang dat er op een goede manier wordt samengewerkt tussen de diverse basisscholen binnen de kernen zonder dat de individuele schoolcultuur wordt aangetast. Samenwerking biedt kansen en een efficiënte inzet van middelen.

Sport

Sport is goed voor de gezondheid, ook voor het gevecht tegen overgewicht. Alle reden voor de gemeente Winsum om de lokale sport te ondersteunen. Kinderen moeten kunnen sporten, het liefst zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats.

Page 9: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 8

Winsum is een bruisende sportgemeente om trots op te zijn. D66 wil dan ook het sporten binnen de gemeente Winsum blijven stimuleren. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de bewoners van deze gemeente weten om welke sporten het allemaal gaat. Hierbij kan een sportwijzer helderheid verschaffen. Daarnaast wil D66 stimuleren dat nieuwe sporten zich in de gemeente vestigen. Dat geldt ook voor het ‘jeugdsportfonds’, dat goed kan participeren in onze gemeente. Ook is D66 voorstander van een goede samenwerking met overkoepelende initiatieven zoals het ‘Huis voor de Sport’. D66 is er een voorstander van dat de sportfaciliteiten binnen de gemeente behouden blijven. Hierbij is echter samenwerking tussen de sportverenigingen van cruciaal belang. Het Zwembad ‘De Hoge Vier’ moet een trekpleister blijven voor Winsum en omgeving. Wel moet worden onderzocht hoe de exploitatie rendabeler kan worden gemaakt. Momenteel wordt in veel Nederlandse Gemeentes een combinatiefunctie geïntroduceerd. Hierdoor kan de gemeente meer initiatieven ontwikkelen voor ‘Brede scholen’, sport en cultuur. Veel gemeentes sloten zich hier inmiddels bij aan; Winsum niet. D66 wil dat ook Winsum zich aansluit bij dit initiatief van de overheid.

Cultuur

In de gemeente Winsum staat Cultuur hoog in het vaandel. Talrijke personen en organisaties houden zich er mee bezig: historische verenigingen, galeries, ateliers, monumentenorganisaties, musea, zang- en muziekverenigingen, culturele commissies, bibliotheken, verenigingen voor evenementen en volksvermaken, toneelverenigingen en creativiteitsclubs. D66 waardeert de activiteiten ervan zeer. Ter stimulering van hun werk kan de gemeente Winsum subsidies verstrekken. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van genoemde organisaties bij de gemeente Winsum terecht, die ze wegwijs maakt in het labyrint van subsidieverstrekkers. Ook is D66 er een warm voorstander van dat bovengenoemde organisaties het werk van elkaar versterken door bijvoorbeeld samenwerking.

Zorg en Welzijn

D66 pleit voor een kwalitatief goed sociaal beleid. Eén professionele welzijnsorganisatie moet kwaliteit leveren. Goede gezondheidszorg is ondersteunend. Van belang is een degelijk georganiseerde, niet bureaucratische zorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt kansen om zorg en welzijn beter op elkaar aan te laten sluiten. Onze samenleving vergrijst. D66 maakt zich sterk voor een goed ouderenbeleid. Gelukkig wordt dat in onze gemeente goed geregeld, alleen ontbreekt de overzichtelijkheid ervan. Daarnaast maakt D66 zich zorgen over een grote groep mantelzorgers. Door een langere levensverwachting komt een grote groep mantelzorgers in de knel.

Page 10: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 9

D66 verzet zich tegen de ontwikkeling dat vrijwilligers alleen verantwoordelijk worden gesteld voor zorg- en welzijnsbeleid, al zijn ze wel een belangrijke factor in het slagen ervan, maar kunnen nooit de verantwoordelijkheid van de overheid overnemen. D66 pleit voor een goede professionele ondersteuning binnen het vrijwilligerswerk. D66 is er ook voor de minder sterke burger in onze samenleving. Welzijnswerkers moeten meer tijd krijgen om mensen op te zoeken, die niet zelf aan de bel trekken. De meest effectieve stap om dat te bereiken is het beperken van de bureaucratische belemmeringen D66 is een voorstander van een geïntegreerde aanpak van hulpverlening. D66 wil verder een goede aanpak van huiselijk geweld binnen de gemeente Winsum. D66 wil voor een goede aanpak dat het Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit de basis alle medische en sociale problemen bij jonge burgers kan signaleren en inventariseren. D66 Winsum wil investeren in jongeren. De jeugd heeft de toekomst. Nederland is een kennisland en jongeren hebben recht op een goed ‘werk-/leer-aanbod’. De WIJ (Wet Investeren in Jongeren) is daarvoor een goed instrument.

Page 11: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 10

Ruimte, woningbouw, milieu en verkeer

Ruimte

Natuur en landschap zijn onderdelen van onze primaire levensbehoefte. Bestaande natuur en landschap moeten worden beschermd. Het Reitdiepdal en Middag-Humsterland zijn gezichtsbepalende landschappen binnen onze gemeentegrenzen. Deze landschappen verdienen bescherming. D66 vindt dat gezichtsbepalende landschappen zoveel mogelijk moeten worden behouden

Woningbouw

Het platteland van de gemeente Winsum heeft een open maar niet eentonig karakter. De aanwezigheid van boomrijke dorpen en boerderijplaatsen en open groene ruimten maken het landschap afwisselend. De kwaliteit van wonen en leven in Winsum is alleen gegarandeerd als dit prachtige landschap blijft behouden. Dit betekent dat de kernen slechts met zorg moeten worden uitgebreid. De buitenkant van de dorpen moeten zoveel mogelijk worden ontzien van landschappelijke vervuiling. Verrommeling aan de buitenkant van de kernen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Kale plekken in de gemeenten zoals Obergum, Boogplein en het terrein bij Lombok moeten functioneel worden ingevuld. D66 is ongelukkig met de toekomstige invulling van het Boogplein, maar zal er alles aan proberen te doen om de leefbaarheid ondanks de supermarkt en de te verwachten verkeersstromen te blijven handhaven.

Milieu

In de gemeente Winsum is veel zon, water en wind beschikbaar. D66 wil het gebruik van deze ruimte voor het opwekken van duurzame energie bevorderen. De komende decennia zal de consumptie van vlees en dierlijke producten sterk toenemen. In veel gevallen zal dit leiden tot een verdere intensivering van de veehouderij, wat ten koste zal gaan van het welzijn van dieren. D66 vindt die ontwikkeling zorgelijk en wil dat Nederland investeert in duurzame veehouderij. Een beschaafde samenleving behoort fatsoenlijk om te gaan met dieren. 'De vervuiler betaalt' blijft gelden voor D66. Eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de leefomgeving heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de gemeentelijke diensten. D66 is tegenstander van het Diftarsysteem. Het genereert uitwijkgedrag. Het zorgt ervoor dat degene, die zijn afval op een andere manier kwijtraakt, wordt beloond. Wel pleit D66 er voor om afvalverzamelpunten in te richten, waar het afval gescheiden kan worden aangeboden (papier, plastic, glas, melkkartons e.d.).

Page 12: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 11

Verkeer

D66 wil nog steeds het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Het bevorderen van de veiligheid voor weggebruikers is een taak voor de gemeente. De kern Winsum is redelijk bereikbaar per openbaar vervoer, al zijn er wel verbeteringen mogelijk. D66 wenst intensiever openbaar vervoer tussen de kernen en openbaarvervoersknooppunt Winsum Winsum moet ook goed bereikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer. D66 kiest voor verbetering en gerichte uitbreiding van bestaande wegen. Daarnaast wil D66 de inrichting van 60 km. wegen in de landelijke gebieden bevorderen. De huidige N361 is een bron van zorg voor D66 Winsum. Ontlasting van deze weg zoekt D66 in de verbetering van het openbaar vervoer:

- beter openbaar vervoer tussen Winsum en de kernen - meer treinen per uur van en naar de stad - verbetering van deze intensievere verkeersstroom door langere treinen

Page 13: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma D66 2010 – 2014 pagina 12

Financiën Uitgangspunt van D66 is dat de begroting van de gemeente Winsum de komende jaren sluitend zal zijn. Momenteel hebben we te maken met de gevolgen van een financiële crisis, waardoor uitkeringen uit het Gemeentefonds de komende jaren drastisch naar beneden gaan. Hoewel de gemeentebegroting voor het komende jaar nog sluitend kan blijven, zal dat voor de jaren erna heel wat moeilijker verlopen. Lopende projecten moeten financieel zo voorzichtig mogelijk worden afgemaakt. Daarnaast moet vanuit financieel oogpunt kritisch worden gekeken naar nieuwe projecten. De gemeentelijke diensten zijn kostbaar. Daarom pleit D66 voor een intensievere samenwerking met de buurgemeentes, zodat de kwaliteit van deze diensten niet achteruit gaat als er minder geld aan kan worden uitgegeven. Het is evident dat er bezuinigd moet worden, maar deze bezuinigingen mogen zo weinig mogelijk ten laste komen aan inwoners en ondernemers. Relatief gezien zijn in Winsum de gemeentelijke lasten per inwoner hoog. D66 pleit er dan ook voor dat de WOZ en OZB niet verder stijgen. De gemeente Winsum moet zich, meer gaan inzetten om zowel subsidies uit landelijke als Europese bronnen binnen te halen. Het ondernemersklimaat in Winsum, dat relatief gezien als slecht wordt ervaren, kan volgens D66 flink verbeteren. Meer dan tot op heden, moeten er initiatieven komen om van Winsum een aantrekkelijke vestigingplaats te maken voor detailhandel en diensten. Er liggen nog diverse mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie, horeca, sport en cultuur. De gemeente Winsum wordt op deze manier versterkt door belangstelling van buiten; hierdoor kunnen diverse voorzieningen in stand worden gehouden. D66 wil:

- Zoveel als mogelijk beperking bij het aangaan van nieuwe projecten. - Geen verdere stijging van de gemeentelijke belastingen. - Actieve werving van subsidies. - Actieve ondersteuning van ondernemers om daardoor te komen tot een beter

ondernemersklimaat in de gemeente Winsum. - Redelijke, kostendekkende gemeentelijke leges. - Een betere bereikbaarheid van het gemeentehuis met openingstijden conform

de winkeltijden. - Meer samenwerking met de omliggende gemeenten om de kosten van de

gemeentelijke diensten laag te houden. - Geen verdere uitbreiding van het ambtenarenapparaat.

Page 14: D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Denk en handel internationaal

Beloon prestatie en deel de welvaart

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Koester de grondrechten en gedeelde waarden