putten d66 verkiezingsprogramma 2010 2014

38
OMDAT HET ECHT ANDERS KAN! D66-Putten Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 1. Inleiding Putten is een prachtig dorp. Het is er prettig wonen. En dat moet vooral zo blijven. Mede dankzij het gemeentebestuur gebeuren in ons dorp veel goede dingen. Maar niet alleen goede dingen. In de ogen van D66Putten worden ook keuzes gemaakt welke niet goed zijn voor Putten. Dat is jammer, het kan ook ANDERS: niet conservatief maar progressief. D66Putten wil graag een bijdrage leveren aan het komen tot andere keuzes. Eind oktober 2009 werd het idee geboren om D66Putten nieuw leven in te blazen. Dat idee kwam tot stand vanuit oprechte betrokkenheid bij ons dorp en vanuit de wens om het D66gedachtengoed in het bestuur van Putten te introduceren. Een nieuwe partij begint bij verkiezingen altijd met een achterstand. Andere partijen hebben zich immers langer kunnen voorbereiden. Maar een nieuwe partij heeft ook voordelen. Een nieuwe partij heeft geen last van vastgeroeste standpunten. Er kan met een frisse blik naar lopende zaken worden gekeken. D66Putten is voornemens om, zodra het in de raad is vertegenwoordigd, zich niet afwachtend op te stellen maar met eigen initiatieven te komen. We zullen de standpunten en overtuigingen van andere partijen respecteren. We zullen samenwerken waar dat kan maar zullen ons altijd hard maken voor de punten die wij willen realiseren. We zullen open zijn en transparant. En vooral ook eerlijk en integer. D66Putten gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen in met het motto “Samen, duurzaam en sociaalliberaal”. Onderstaand kunt u lezen wat D66Putten de komende vier jaar wil bereiken. Eerst geven we aan welke uitgangspunten we hanteren. Daarna gaan we in op onze speerpunten. Tenslotte komt het complete verkiezingsprogramma 20102014 aan de orde. Voor meer informatie: WWW.D66Putten.nl Email: [email protected] Correspondentieadres Secretariaat: Dr. H.C. Bosstraat 47, 3886 KG Garderen Bij het opstellen van een verkiezingsprogramma kan een partij ervoor kiezen om zich te beperken tot algemeenheden. Dat heeft voordelen want het verschaft de komende jaren de nodige ruimte bij het politieke manoeuvreren. D66Putten heeft daar echter niet voor gekozen. Min of meer gedetailleerd wordt aangegeven wat wij de komende jaren willen bereiken. Dat past bij het karakter van de partij: D66Putten is graag open en duidelijk. Mensen mogen ons op onze standpunten aanspreken, nu en later. De huidige standpunten passen bij de huidige omstandigheden en inzichten. De komende jaren kunnen de omstandigheden veranderen waardoor standpunten zullen wijzigen. D66Putten is altijd bereid om uitleg te geven en verantwoording af te leggen, aan haar kiezers en aan anderen. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 1 van 38

Upload: d66-putten

Post on 12-May-2015

1.820 views

Category:

News & Politics


2 download

DESCRIPTION

Anders JA D66 Putten....... Samen, Duurzaam & Sociaal-Liberaal!Anders JA D66 Putten....... Samen, Duurzaam & Sociaal-Liberaal Het verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 kunt u downloaden door op de bovenstaande knop 'download' te klikken.

TRANSCRIPT

Page 1: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

OMDAT HET ECHT ANDERS KAN! 

D66-Putten Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010

1. Inleiding Putten  is een prachtig dorp. Het  is er prettig wonen. En dat moet vooral zo blijven.  Mede  dankzij  het  gemeentebestuur  gebeuren  in  ons  dorp  veel goede dingen. Maar niet alleen goede dingen.  In de ogen van D66‐Putten  worden  ook  keuzes  gemaakt  welke  niet  goed  zijn  voor Putten. Dat is jammer, het kan ook ANDERS: niet conservatief maar progressief.  D66‐Putten  wil  graag  een  bijdrage  leveren  aan  het komen tot andere keuzes.   Eind  oktober  2009 werd  het  idee  geboren  om  D66‐Putten  nieuw leven  in  te  blazen.  Dat  idee  kwam  tot  stand  vanuit  oprechte betrokkenheid  bij  ons  dorp  en  vanuit  de  wens  om  het  D66‐gedachtengoed in het bestuur van Putten te introduceren.  Een nieuwe partij begint bij verkiezingen altijd met een achterstand. Andere  partijen  hebben  zich  immers  langer  kunnen  voorbereiden. Maar een nieuwe partij heeft ook voordelen. Een nieuwe partij heeft geen  last van vastgeroeste standpunten. Er kan met een  frisse blik naar lopende zaken worden gekeken.   D66‐Putten  is  voornemens  om,  zodra  het  in  de  raad  is vertegenwoordigd,  zich  niet  afwachtend  op  te  stellen  maar  met eigen  initiatieven  te  komen.  We  zullen  de  standpunten  en overtuigingen  van  andere  partijen  respecteren.  We  zullen samenwerken waar dat kan maar zullen ons altijd hard maken voor de  punten  die  wij  willen  realiseren.  We  zullen  open  zijn  en transparant. En vooral ook eerlijk en integer.  D66‐Putten  gaat  de  komende  gemeenteraadsverkiezingen  in met het motto “Samen, duurzaam en sociaal‐liberaal”. Onderstaand kunt u lezen wat D66‐Putten de komende vier jaar wil bereiken. Eerst geven we  aan welke uitgangspunten we hanteren. Daarna  gaan  we  in  op  onze  speerpunten.  Tenslotte  komt  het complete verkiezingsprogramma 2010‐2014 aan de orde. 

Voor meer informatie:  WWW.D66Putten.nl Email: [email protected]   Correspondentieadres Secretariaat: Dr. H.C. Bosstraat 47, 3886 KG Garderen 

 Bij  het  opstellen  van  een  verkiezingsprogramma  kan  een  partij ervoor  kiezen  om  zich  te beperken  tot  algemeenheden. Dat heeft voordelen want het verschaft de komende jaren de nodige ruimte bij het politieke manoeuvreren. D66‐Putten heeft daar echter niet voor gekozen. Min of meer gedetailleerd wordt aangegeven wat wij de komende  jaren  willen  bereiken.  Dat  past  bij  het  karakter  van  de partij: D66‐Putten is graag open en duidelijk. Mensen mogen ons op onze standpunten aanspreken, nu en later.  De huidige  standpunten passen bij de huidige omstandigheden en inzichten.  De  komende  jaren  kunnen  de  omstandigheden veranderen  waardoor  standpunten  zullen  wijzigen.  D66‐Putten  is altijd bereid om uitleg te geven en verantwoording af te leggen, aan haar kiezers en aan anderen. 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 1 van 38

Page 2: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 2 van 38

OMDAT HET ECHT ANDERS KAN! 

Indien u nu of  in de toekomst vragen heeft over het programma of over  standpunten  van  D66,  kunt  u  ons  altijd  om  informatie  of toelichting  vragen.  Voor  het  leggen  van  contact:  zie www.d66putten.nl  D66‐Putten hoopt dat u, als u op 3 maart 2010 uw stem uitbrengt, ons uw vertrouwen zult schenken. Wij beloven u dat wij de komende vier  jaar  alles  wat  in  ons  vermogen  ligt  zullen  doen  om  dat vertrouwen waard te zijn! 

2. Uitgangspunten Bij  het  opstellen  van  het  programma  zijn  de  volgende uitgangspunten gehanteerd: a) Vertrouw op de eigen kracht van mensen b) Beloon prestatie en deel de welvaart c) Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving d) Koester de grondrechten en gedeelde waarden. 

3. Speerpunten a. De gemeente en de burger besturen samen D66‐Putten wil toe naar een grotere betrokkenheid van de burger bij het besturen van Putten. De gemeente moet de burger vroegtijdig informeren  over  plannen  en  ontwikkelingen.  De  burger  en maatschappelijke groeperingen worden uitgenodigd mee te praten en samen met de gemeente te zoeken naar de beste oplossingen. b. Kies voor duurzaam D66‐Putten wil, met het oog op het milieu en de toekomst daarvan, aandacht voor duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bevordering van het gebruik van duurzame vormen van energie.  In het verlengde van dit speerpunt ligt onze aandacht voor het behoud van  het  groene  karakter  van  Putten. Natuur  en  landschap  dienen zoveel mogelijk te worden beschermd. c. Maak Putten aantrekkelijk voor onze jeugd D66‐Putten wil meer aandacht voor ontspanning en mogelijkheden tot  zelfontplooiing  van  onze  jeugd.  Het  gebruik  van  drugs  en overvloedige hoeveelheden alcohol dient te worden tegengegaan. d. Wonen voor iedereen Het aantal woningen dat Putten de komende jaren mag bouwen, zal verminderen. We moeten  voorkomen  dat  dit  vooral  die  groepen burgers treft die het op de woningmarkt nu reeds moeilijk hebben. D66‐Putten wil dat een substantieel aantal van de wel te realiseren woningen wordt bestemd voor starters en senioren. e. Integriteit en transparantie D66‐Putten  vindt  integriteit  van  een  ieder  die  bij  de gemeentepolitiek  is betrokken van fundamenteel belang. Dat geldt in  het  bijzonder  voor  het  gemeentebestuur.  Alle  besluitvorming dient transparant te zijn. f. Maak duidelijke keuzes De  komende  jaren wordt  Putten,  net  als  alle  andere Nederlandse gemeenten,  geconfronteerd  met  door  het  rijk  opgelegde bezuinigingen.  Dat  betekent  dat  er  grote  spanning  komt  op  de gemeentebegroting. Niet alles wat we willen zal nog kunnen. D66‐Putten  is van mening dat het noodzakelijk  is om keuzes  te maken. Dat is beter dan de kaasschaaf te hanteren. 

Page 3: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONS BESTUUR 

a) Burgerparticipatie  

In de huidige situatie kunnen burgers maar beperkt meepraten  bij  het  besturen  van  Putten. Nadat  zij eens  per  vier  jaar  hun  stem  hebben  kunnen  laten horen, worden zij slechts nog op ad hoc basis bij een beperkt aantal zaken betrokken. Dat  is spijtig want met  name  bij  zaken  die  hun  directe  leefomgeving betreffen,  zijn  burgers  ervaringsdeskundigen  bij uitstek. Door  hen  niet  om  hun mening  te  vragen, gaan  veel  kennis,  ervaring  en  goede  ideeën verloren. 

D66-Putten wil dat: • de gemeente Putten

beter gaat communiceren met haar burgers

• het gemeentebestuur de burger op gestructureerde wijze en in een zo vroeg mogelijk stadium bij het besturen van Putten betrekt

 D66‐Putten denkt dat het ook anders kan. Dat kan door  (na een aankondiging op de gemeentepagina van de plaatselijke krant) belangrijke plannen, met de daarbij behorende achtergrondinformatie, op de website  van  de  gemeente  te  plaatsen.  Burgers krijgen  dan  de  kans  te  reageren.  Hun  reacties worden,  al  dan  niet  voorzien  van  ambtelijk commentaar,  aan  de  gemeenteraad  aangeboden zodat deze bij de besluitvorming de mening van de burgers kan betrekken.  Een  andere manier  om  de mening  van  burgers  te leren  kennen,  is  het  periodiek  organiseren  van bijeenkomsten  tussen  bestuurders,  burgers  en belangenorganisaties.  Wijkverenigingen  en buurtcomités  behoren  hier  een  belangrijke  rol  te spelen.  Daar waar  geen  buurtcomité  bestaat,  zou de  gemeente  het  oprichten  daarvan  moeten stimuleren en faciliteren.    

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 3 van 38

Page 4: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONS BESTUUR 

b) Toegankelijkheid D66-Putten wil dat: • burgemeester en

wethouders een voor de burger vrij toegankelijk inloopspreekuur in het leven roepen

 Het  is  belangrijk  dat  de  burgers  van  Putten rechtstreeks  toegang hebben  tot burgemeester en wethouders  teneinde wensen  en  grieven  te  uiten. Een  drempelloze  toegang  verkleint  de  afstand tussen B&W en de burger. Een inloopspreekuur kan daarvoor zorgen.           

D66-Putten: • zal zelf volledig

integer zijn en zal een bijdrage leveren aan het bewaken van de integriteit van het gemeentebestuur

c) Integriteit  D66‐Putten hecht grote waarde aan  integriteit. Dit geldt natuurlijk ook met betrekking tot het besturen van  een  gemeente.  Iedere  schijn  van belangenverstrengeling  bij  leden  van  het gemeentebestuur  moet  worden  vermeden.  Van burgemeester,  wethouders  en  raadsleden  mag wordt  verwacht  dat  zij  kenbaar  maken  welke nevenfuncties  en  bestuursfuncties  in  organisaties en/of  bedrijfsleven  zij  bekleden. Het  overzicht  van deze  gegevens  dient  actueel  en  openbaar  te  zijn. Transparantie  is  in  deze  een  groot  goed.  In  geval van gerede  twijfel moet dit niet worden  toegedekt doch  dient  een  onderzoek  te  volgen  waarvan  de resultaten openbaar zijn.    

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 4 van 38

Page 5: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 5 van 38

ONS BESTUUR 

d) De nieuwe burgemeester

D66-Putten wil dat: • burgers een bijdrage

kunnen leveren aan het opstellen van een profielschets van de nieuwe burgemeester

 D66‐Putten vindt het belangrijk dat burgers kunnen meepraten  bij  de  keuze  van  een  nieuwe burgemeester. Het  is wenselijk dat zij een bijdrage kunnen  leveren  aan  het  opstellen  van  een profielschets. 

Page 6: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

a) Zorg  Het  aantal  ambulances  in  de  regio  komt  voort  uit afspraken tussen zorgverzekeraars en provincie. Dit aantal  is  met  name  buiten  de  kantooruren  krap bemeten.  Ingeval  van  spoedeisend  vervoer kan dit het  tot  risico’s  leiden. Bij niet‐spoedeisend vervoer leidt  de  krapte  bovendien  soms  tot  onacceptabel lange wachttijden. 

D66-Putten wil dat: • meer ambulances in

de regio

• dat in de verpleeghuizen te Ermelo en Nijkerk in 2010 en 2011 voor de inwoners van Putten meer ziekenboegbedden beschikbaar zijn

• dat de toekomstige verpleegcapaciteit in Putten wordt geclusterd

 Op  dit  moment  heeft  Putten  geen  eigen verpleeghuisbedden.  Voor  een  opname  wordt zoveel  mogelijk  teruggevallen  op  Ermelo  en Nijkerk.  Voor  psychogeriatie  (psychische stoornissen  bij  bejaarden,  vaak  gaat  het  om dementie)  zijn  de  wachttijden  (zeer)  lang.  Bij patiёnten  met  lichamelijke  stoornissen  zijn  de wachttijden  korter  doch  niet  zelden  is  ter overbrugging  een  langdurige  opname  buiten  de regio noodzakelijk. Dit alles  is  zeer belastend  voor de familie.  In  de  verpleeghuizen  behoren  krachtens  het gemeentelijke  flankerend  ouderenbeleid ‘’ziekenboegbedden’’  te  zijn.  In  deze  bedden kunnen zelfstandig wonende bejaarden die tijdelijk verpleging  nodig  hebben,  kortdurend  worden opgenomen.  In  de  praktijk  blijken  deze  bedden  in Ermelo en Nijkerk te weinig beschikbaar.  Het  ligt  in  de  planning  dat  Putten  eigen verpleeghuiscapaciteit  gaat  krijgen,  in  totaal  130 bedden.  Elim  zal  in  de  tweede  helft  van  2010  zijn omgebouwd tot een verpleeghuis met 47 bedden. In een  latere  fase  zullen  er  ook  op  andere  locaties verpleegbedden komen: eerst in De Schauw, later in 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 6 van 38

Page 7: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

Bijsteren.  Het  is  aannemelijk  dat  de  huidige problemen dan goeddeels zullen zijn opgelost. Het  is  vanuit  de  optiek  van  een  goede bedrijfsvoering  onjuist  om  verpleegcapaciteit  over drie  locaties  te verspreiden. Doelmatiger  is het om tot een vorm van clustering te komen. Doelmatiger werken kan leiden tot meer handen aan het bed en is dus goed voor de Puttense verpleeghuispatiёnt.   

b) Welzijn  Er  zijn  verschillende  soorten  kwetsbare mensen  in onze  samenleving,  zoals  mensen  met  een lichamelijke  en/of  geestelijke  beperking,  eenzame en/of hulpbehoevende bejaarden, armen, daklozen etc.  Een  enkele  keer  heeft  een  kwetsbare  slechts incidenteel hulp nodig,  vaak  is de behoefte  echter structureler van aard.  

D66-Putten wil dat: • de gemeente de

subsidie voor het SWOP zodanig verhoogt dat deze organisatie 1,0 FTE extra kan aanstellen. Het daarvoor benodigde budget kan worden gevonden in de WMO-gelden

Het  welzijn  van  de  kwetsbare  mens  gaat  D66‐Putten  zeer  ter harte. Bij de  zorg  voor welzijn  zijn onze uitgangspunten: • We  zijn  solidair met de kwetsbaren: we helpen 

waar dat nodig is. • We  helpen  niet  alleen  maar  we  hebben  ook 

respect voor de kwetsbare. • Kwetsbaar hoeft niet blijvend kwetsbaar te zijn: 

we  helpen  en  stimuleren  de  kwetsbare  waar nodig  zoveel  mogelijk  om  uit  zijn  of  haar benarde  positie  te  komen;  de  kwetsbare  heeft daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid.  

 In  Putten  is  als  gevolg  van  de  hechte  gezins‐  en familiestructuren  de  mantelzorg  zeer  goed ontwikkeld.  Particuliere  organisaties  doen  op  het gebied  van  welzijn  ook  veel  goeds,  evenals  de 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 7 van 38

Page 8: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

kerken.  De  gemeente  heeft  krachtens  de  Wet Maatschappelijke  Ondersteuning  (WMO) verplichtingen op het gebied van de zorg voor het welzijn van haar burgers. Om de daarbij behorende taken  goed  te  kunnen  uitvoeren,  beschikt  de gemeente  over  de  daarvoor  bestemde  WMO‐gelden.  In Putten zijn diverse  landelijke, regionale en  locale organisaties  actief op het gebied  van  thuiszorg  en welzijn. Stuk voor  stuk doen deze veel goed werk. De betreffende  organisaties werken  echter  slechts in beperkte zin  samen. Dit komt de doelmatigheid en de duidelijkheid niet ten goede.  Een belangrijke locale organisatie voor welzijn is de Stichting  Welzijn  Ouderen  Putten  (SWOP).  De SWOP  ondersteunt  als  het ware  de  gemeente  bij het uitvoeren van haar taken op het gebied van de zorg voor welzijn. Het takenpakket van de SWOP is in overleg met de gemeente tot stand gekomen. De SWOP krijgt voor de uitvoering van deze taken van de gemeente subsidie. Een taak welke in de huidige situatie nog niet is overeengekomen en dus niet kan worden uitgevoerd, is het afleggen van activerende huisbezoeken.  Deze  bezoeken  dienen  ertoe bejaarden en gehandicapten die  sociaal  inactief en eenzaam zijn geworden te stimuleren en de weg te wijzen  naar  sociale  contacten.  Voor  de  uitvoering van activerende huisbezoeken is een verhoging van het  beschikbare  budget  noodzakelijk.  De  ruimte hiervoor kan worden gevonden in de WMO‐gelden. D66‐Putten  wil  dat  de  SWOP  de  genoemde  taak kan gaan uitvoeren.  D66‐Putten vindt dat de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid  heeft  bij  het  scheppen  en  in stand  houden  van  voorzieningen  voor  mensen  in achterstandsposities.  De  gemeente  moet 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 8 van 38

Page 9: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

particuliere  organisaties  voor  welzijn  ruimhartig subsidiëren.  Op  de  gemeentelijke  voorziening ‘’Algemene Bijstand’’ mag niet worden bezuinigd.   D66‐Putten  vindt  dat  de  gemeente  goed  moet communiceren  met  mensen  in  achterstands‐posities.  Door  middel  van  voorlichting  kan duidelijkheid  worden  geschapen  in  het  woud  van regelingen.  D66‐Putten  vindt  dat  initiatieven moeten  worden genomen  om  te  komen  tot  een  betere samenwerking  van  de  verschillende  organisaties voor  welzijn.  Wellicht  kan  de  noodzakelijke coördinatie namens de gemeente worden verzorgd door  een  goedlopende  en  geprofessionaliseerde locale organisatie als de SWOP. D66‐Putten  vindt  dat  de  stille  armoede  in  Putten moet  worden  geïnventariseerd.  Daarbij  is  een  rol weggelegd  voor  organisaties  voor welzijn  en  voor kerken, artsen en scholen.   

D66-Putten wil dat: • de gemeente Putten

een ouderenbeleid opstelt, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven

• voor het groeiende aantal senioren meer appartementen met extra voorzieningen komen

 

c) De oudere mens  Demografische  ontwikkelingen  wijzen  erop  dat Nederland  in  de  nabije  toekomst  verder  vergrijst. Ook Putten zal hier niet aan ontkomen. Het  is van belang  om  hierop  te  anticiperen.  Hierbij moet  er vanuit worden gegaan dat het belangrijk  is dat de oudere  mens  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  kan blijven. Dit  laatste kan worden bevorderd door het scheppen van voorzieningen voor welzijn, maar ook door  bij  toekomstige  woningbouwprogramma’s rekening  te  houden  met  de  behoeften  van  het toenemende aantal senioren.   

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 9 van 38

Page 10: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

d) De jeugd D66-Putten wil: • dat een Jeugdplatform

wordt opgericht om het overleg tussen gemeentebestuur en jongeren te verbreden en te structureren

• dat wordt onderzocht of met de huidige voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugs en alcohol de volledige doelgroep wordt bereikt

• het ketenbeleid ondersteunen mits er serieus aan handhaving wordt gedaan

• dat de gemeente zich inspant om samen met lokale ondernemers meer stageplaatsen te creëren

 Het  streven  van Putten moet er op  zijn gericht de jeugd  voldoende mogelijkheden  te  bieden  zich  te ontspannen  en  te  ontplooien. Als  dat  streven  kan worden  gerealiseerd,  is  er  minder  verveling, vermindert  het  gebruik  van  drugs  en  alcohol wellicht  en  kan  de  jeugd  zich  beter  ontwikkelen. Minder verveling  leidt  tot minder hangjongeren en tot  vermindering  van  kleine  criminaliteit:  dit bevordert het gevoel van veiligheid van de burger. Putten  moet  er  ook  naar  streven  de  jeugd voldoende  betaalbare  woonruimte  te  bieden.  Dit voorkomt  dat  jongeren  gedwongen  worden  naar andere gemeenten te verhuizen.   De  jeugd die  zich wil ontspannen, heeft naast een behoefte aan sport en spel ook de behoefte elkaar te  ontmoeten  in  een  jongerencentrum  en  in uitgaansgelegenheden.  O.a.  het  jongerencentrum De Krakerr  (dan wel  een opvolger daarvan op  een andere  locatie)  biedt  daartoe  de  gelegenheid. Belangrijk daarbij zijn de huiskamerfunctie van het jongerencentrum  en  de  mogelijkheden  welke jongerenwerkers hebben daar met de  jongeren in contact te komen.  Ontplooiing  van  de  jeugd  kan  o.a.  op  school plaatsvinden.  Het  is  belangrijk  dat  het  lesaanbod zich  uitstrekt  tot  vakken  als  maatschappijleer  en godsdienstleer. Het  leren  beperkt  zich  echter  niet  tot  de  school. Ook  daarbuiten moeten  jongeren  de  kans  krijgen zich te ontwikkelen, o.a. d.m.v. de toegang tot een moderne bibliotheek. 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 10 van 38

Page 11: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

Belangrijk  is de mogelijkheid praktijkervaring op te doen d.m.v. stageplaatsen. Het draagt eraan bij dat jongeren  zich  kunnen  oriёnteren  op  de arbeidsmarkt. Een  deel  van  de  jeugd  heeft  de  behoefte  zich  te ontplooien d.m.v.  contacten met kunst en  cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren te betrekken bij activiteiten  als  kunstroute  en  kunstkelder.  D66‐Putten  wil  deze  behoefte  stimuleren,  bijv.  d.m.v. een  op  te  richten  stimuleringsplatform  voor jeugdkunst.  D66‐Putten  vindt  dat  de  gemeente  op gestructureerde  wijze  met  jongeren  moet  gaan spreken over wat hen in Putten bezig houdt en over hun behoeftes op het gebied van ontspanning. Voor een  deel wordt  in  dit  contact  al  voorzien  door  de inspanningen  van  een  jongerenwerker. Verbreding van  het  contact  zou  kunnen  plaatsvinden  door  als gemeente contacten te onderhouden met een op te richten Jeugdplatform.  Het gebruik van drugs en overmatige hoeveelheden alcohol  door  jongeren  is  ook  in  Putten  een probleem  van betekenis. Preventie  is  dan ook  van groot belang. Op het gebied van voorlichting  lopen reeds  de  nodige  initiatieven.  De  voorlichting  van ouders is in de praktijk succesvol. Of de voorlichting van de jongeren zelf (op school en op plaatsen waar zij  voor ontspanning  samenkomen)  ertoe  leidt  dat een ieder wordt bereikt, is onduidelijk. Het verdient aanbeveling dit te onderzoeken.  D66‐Putten heeft begrip voor de wens van de jeugd om elkaar te ontmoeten en gezelligheid te vinden in de  keten.  We  waarderen  het  initiatief  van  de gemeente  om  een  constructieve  regeling  voor  de 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 11 van 38

Page 12: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

keten  te  ontwerpen,  zoals  deze  inmiddels  is neergelegd  in  het  ketenbeleid.  D66‐Putten  kan instemmen met het gedogen van keten die zich aan de  regels van het ketenbeleid houden. Wel  is D66‐Putten voorstander van een duidelijk handhavings‐beleid: regelmatig controleren (veel vaker dan eens per drie maanden, zoals nu het uitgangspunt  is) en sancties  (in  de  zin  van  het  intrekken  van  de gedoogbeschikking)  indien  men  zich  niet  aan  de regels houdt. Voorts  is D66‐Putten van mening dat in overleg met de jeugd moet worden bezien of het mogelijk  is  in de toekomst tot alternatieve voor de jeugd  aantrekkelijke  ontmoetingsplaatsen  te komen  welke  de  keten  op  termijn  overbodig maken.   

e) Sport en spel D66-Putten wil dat: • er een Sportnota komt,

met o.a. een uitgewerkt lange termijn investeringsprogramma

• in Putten ‘’sportieve openbare ruimten’’ komen

• de mogelijkheden om in Putten op zondag sport te beoefenen worden uitgebreid

 Sport  bevordert  de  gezondheid  en  het  sociaal functioneren van mensen. Het is dan ook belangrijk dat  Putten  kan  beschikken  over  vitale  sport‐verenigingen  met  goede  accommodaties.  Iedere inwoner  van  Putten  die  dat  wil  moet  kunnen sporten!  Sport  is  voor  alle  leeftijdsgroepen  van  belang. Speciale  aandacht  verdienen  kinderen/jongeren  en ouderen:  bij  hen  dienen  sport,  spel  en  beweging extra te worden gestimuleerd. Op  basisscholen  moeten  lessen  lichamelijke opvoeding, bij voorkeur gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht, weer een belangrijke plaats  gaan  krijgen. Het  is  belangrijk  dat  kinderen op  jonge  leeftijd kennismaken met diverse sporten. Kinderen moeten  sport  en  spel  leuk  gaan  vinden. 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 12 van 38

Page 13: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

Kinderen  moeten  in  hun  eigen  buurt  over aantrekkelijke  speelmogelijkheden  kunnen beschikken.  Speeltuinen  moeten  goed  worden onderhouden  en  regelmatig  worden  schoon‐gemaakt. Actief  bewegen  door  ouderen  moet  worden bevorderd.  In  deze  tijd  van  veel  zittend  werk  en weinig  bewegen  is  dat  voor  hun  gezondheid  van groot belang. Het zou goed zijn als in Putten “sportieve openbare ruimten”  komen:  vrij  toegankelijke  ruimten  met sportmogelijkheden  welke  voor  diverse doelgroepen  interessant  zijn.  Hiertoe  dient  de gemeente  in  overleg  met  bewoners  een speelruimteplan  op  te  stellen  waarbij  per  wijk  de verschillende  behoeften  voor  de  diverse leeftijdscategorieёn worden aangegeven. Bij  de  toegang  tot  faciliteiten  voor  sport  en  spel dient  rekening  te  worden  gehouden  met  de gehandicapte mens.  Binnenkort  beschikt  Putten  over  een  door  de gemeenteraad  goedgekeurde  Sportvisie.  In  deze meerjaren‐visie wordt de  richting  van denken  voor de toekomst uiteengezet. D66‐Putten is van mening dat de Sportvisie op  termijn moet worden gevolgd door  een  Sportnota.  In  deze  Sportnota moet  een uitgewerkt  meerjaren‐investeringsprogramma  zijn opgenomen:  in de  toekomst hoeven dan niet meer ad hoc subsidies en  investeringen  ten behoeve van individuele sportverenigingen plaats te vinden. In de Sportnota moet ook concreet worden  ingegaan op het  beheer  van  sportfaciliteiten.  In  de  komende jaren  ontkomt  ook  Putten,  net  als  alle  andere gemeenten,  aan  bezuinigingen.  D66‐Putten  vindt dat  dit  niet  ten  koste  mag  gaan  van  de beschikbaarheid  van  goede  sportfaciliteiten. 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 13 van 38

Page 14: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

Bezuinigingen  in de  sport moeten worden gezocht in multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen. Ook  op  het  gebied  van  gemeenschappelijk  beheer kan echter doelmatigheidswinst worden behaald.  D66‐Putten vindt dat mensen de individuele vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen of zij op zondag willen  sporten. De  zondagsrust  van  anderen  dient echter te worden gerespecteerd.  D66‐Putten vindt dat het bosbad de gehele zondag open moet kunnen zijn. De toegangsprijs moet voor iedere Puttenaar op te brengen zijn. Jongeren tot 16 jaar  moeten  van  een  gereduceerd  tarief  gebruik kunnen maken.      

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 14 van 38

Page 15: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

f) Onderwijs D66-Putten wil: • in Putten een breed

onderwijsaanbod.

• dat wordt bezien of een openbare basisschool in Husselerveld of Bijsteren haalbaar is.

• dat de gemeente Putten initiatieven in de richting van ‘’brede scholen’’ ondersteunt.

• de natuur- en milieu-educatie op landgoed Schovenhorst behouden

• dat de gemeente Putten actief beleid ontwikkelt om vroegtijdige schoolverlating en jeugdwerkeloosheid tegen te gaan

D66‐Putten heeft zich  landelijk altijd hard gemaakt voor  kwalitatief  goed  onderwijs.  Ook  op  locaal niveau  streeft D66‐Putten naar goed onderwijs,  in de breedste zin van het woord. D66‐Putten wil dat de gemeente Putten zich inzet voor het behoud van een  breed  onderwijsaanbod  waardoor  ouders kunnen kiezen voor de school die het beste bij hen en  vooral  hun  kind  past.  O.a.  het  voor  Putten behouden van voortgezet onderwijs is belangrijk.  D66‐Putten wil dat (mede) de gemeente zorg moet dragen  voor  een  goede  huisvesting  van  het onderwijs, afgestemd op het aanbod van leerlingen. Op het daarvoor benodigde budget moet dus niet worden bezuinigd. Bij  goede  huisvesting  behoort  ook  een  goed binnenklimaat.  Landelijk  onderzoek  heeft uitgewezen dat  in veel scholen het CO2‐gehalte  te hoog  is. De  landelijke overheid heeft middelen  ter beschikking gesteld om hieraan te werken.  De  gemeente  is  (mede)  verantwoordelijk  voor  de veiligheid  in  en  om  school.  Deze  verantwoorde‐lijkheid  strekt  zich  uit  tot  de  veiligheid  van leerlingenvervoer en tot de veiligheid van de tussen huis en school  fietsende scholier. Ten behoeve van dit laatste is het noodzakelijk te investeren in veilige fietspaden.   Het is belangrijk dat vroegtijdige schoolverlating en jeugdwerkeloosheid  worden  bestreden.  De gemeente  Putten  moet  hier  actief  beleid  voor ontwikkelen.  

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 15 van 38

Page 16: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

Onderwijs  beperkt  zich  niet  tot  de  scholen.  Het volgen  van  maatschappelijke  stages  is  ook  een vorm  van  scholing.  Een  andere  vorm  van buitenschools  onderwijs  is  de  natuur‐  en  milieu‐educatie welke op en door  landgoed Schovenhorst wordt verzorgd. Op dit moment kan Schovenhorst niet meer voldoen aan alle vragen van scholen. Het zou spijtig zijn als deze vorm van educatie  (verder) wordt afgebouwd.  Momenteel bestaat in Putten een divers aanbod van kinderdagopvang, peuteropvang, peuterspeelzalen, gastouders  en  voor‐  en  buitenschoolse  opvang. Soms gekoppeld aan scholen, soms ondergebracht in onafhankelijke stichtingen. D66‐Putten juicht toe dat er de laatste jaren op het gebied van kinderopvang veel is gebeurd. Veel is te danken  aan  het  ter  beschikking  stellen  van financiёle  middelen  door  de  landelijke  overheid. D66‐Putten  zou  graag  zien  dat  de  ter  beschikking gestelde  gelden  volledig  worden  besteed  ten behoeve van het doel waarvoor zij bestemd zijn en dus  niet  deels  worden  toegevoegd  aan  de gemeentelijke  reserves.  Een  verhoging  van  de gemeentelijke  bijdrage  aan  het  peuterspeelzaal werk  is noodzakelijk om  te  komen  tot 2  (in plaats van 1) gekwalificeerde  leidsters voor een groep van 15 kinderen.  D66‐Putten wil  dat  de  gemeente  zich  hard maakt voor  een  voldoende  aanbod  van  openbaar basisonderwijs  in Putten. D66‐Putten vindt dat een haalbaarheidsonderzoek  moet  worden  uitgevoerd naar  de mogelijkheid  te  komen  tot  een  openbare basisschool in Husselerveld of in Bijsteren.  

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 16 van 38

Page 17: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

DE MENS 

In de toekomst zullen, landelijk gezien, steeds meer scholen  uitgroeien  tot  zogenaamde  ‘’brede scholen’’.  In  deze  scholen  zijn  kinderdagopvang, voor‐ en naschoolse opvang en andere vormen van gemeenschapsvoorzieningen  ondergebracht.  D66‐Putten  vindt  dat  initiatieven  in  deze  richting, mits sprake  is  van  een  goed  behoefte‐onderzoek,  door de  gemeente  moeten  worden  gesteund.  Hierbij wordt  vooral  gedacht  aan  het  faciliteren  van huisvesting.   

g) Vrijwilligersbeleid D66-Putten wil dat: • de gemeente (de

coördinatie van) vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleert

• vrijwilligerswerk, zichtbaar voor de vrijwilliger, (meer) wordt gewaardeerd. De gemeente moet hierbij een rol spelen

 Bij vele organisaties zijn vrijwilligers niet meer weg te denken. Vooral bij organisaties op het gebied van sport, zorg en welzijn zijn vrijwilligers belangrijk: zij vormen vaak de smeerolie van deze organisaties.  Het  is  belangrijk  dat  mensen  die  naast  het arbeidsproces  staan worden gestimuleerd om naar vermogen  vrijwilligerswerk  te  verrichten. Dat  is  in de  eerste  plaats  goed  voor  betrokkenen  zelf:  het komt het gevoel van eigenwaarde ten goede en het leidt  tot  sociale  contacten.  Daarnaast  heeft vrijwilligerswerk  een  belangrijk  maatschappelijk nut: vrijwilligerswerk is sociaal! Teneinde  vrijwilligers  een  goede  begeleiding  te kunnen bieden, is het van belang dat er binnen een organisatie een redelijke verhouding bestaat tussen het  aantal  professionele  krachten  met  een dienstverband en het aantal vrijwilligers.  Vrijwilligers behoeven naast een goede begeleiding soms ook scholing. De  gemeente  Putten  faciliteert  het  Steunpunt Vrijwilligers  Putten.  Vanuit  dit  steunpunt  worden organisaties waar vrijwilligers werken ondersteund, 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 17 van 38

Page 18: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 18 van 38

DE MENS 

ook  bij  de  werving  van  vrijwilligers.  Kandidaat‐vrijwilligers  krijgen  er  informatie  en  advies.  Het Steunpunt  bemiddelt  ook  bij  het  scheppen  en vinden  van  plekken  voor maatschappelijke  stages voor  scholieren.  Het  volgen  van  een  maat‐schappelijke  stage  kan  worden  gezien  als kortdurend vrijwilligerswerk. Er  is  sprake  van  dat  het  Steunpunt  Vrijwilligers Putten het gemeentehuis moet gaan verlaten. D66‐Putten wil dat het Steunpunt haar taken vanuit het gemeentehuis kan blijven uitvoeren.  D66‐Putten  vindt  dat  de  gemeente  een  rol  gaat spelen bij  het  zichtbaar maken  van de waardering voor  vrijwilligerswerk.  Kleine  gebaren  zijn belangrijk, bijvoorbeeld af en toe een attentie en/of het organiseren van de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar.  

Page 19: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

a) Het landschap D66-Putten wil dat: • bij de ontwikkeling

van het landschap de cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd.

• landschap-ontwikkelplannen in overleg met burgers en eigenaren worden opgesteld.

 Het  buitengebied  van  Putten  wordt  gekenmerkt door  grote  landschappelijke  rijkdom  en eeuwenlange  bewoning.  De  cultuurhistorische waarde  van  het  gebied  is  groot.  De  gemeente Putten  heeft  een  belangrijke  taak  bij  het  behoud van  de  rijkdom  van  het  buitengebied. Het  is  zaak dat  de  gemeente  hierbij  een  goede  afstemming vindt  met  het  economisch  gebruik.  Belangrijke invloeden komen van de toenemende recreatie, een eventuele  aanleg  van  bedrijventerreinen  en  vooral van de aanleg van nieuwe wegen en huizen.  D66‐Putten  staat  voor  een  ontwikkeling  van  het landschap  welke  de  cultuurhistorische  waarden (oude  boerderijen,  eeuwenoude  houtwallen) respecteert  en  voorts  de  ecologische  verbindings‐zones voor flora en fauna verbetert.  Het bestaan van boerenbedrijven is van belang voor het behoud van het  landschap  in het buitengebied. Het  verdwijnen  van  boerenbedrijven  leidt  tot  een andersoortig  platteland.  Steeds  meer  boeren hebben het moeilijk om hun bedrijf op economisch verantwoorde wijze te runnen. Het is van belang dat de gemeente  in haar regelgeving hiermee rekening houdt.  D66‐Putten  wil  dat  het  de  boeren  wordt mogelijk  gemaakt  om  bijverdiensten  te  genereren mits deze onschadelijk  zijn voor  landschap, natuur en  milieu  en  voorts  geen  last  veroorzaken  voor omwonenden.  Te  denken  valt  bijvoorbeeld  aan kamperen  bij  de  boer maar  ook  aan  kleinschalige biovergistingsinstallaties op het boerenerf.  D66‐Putten steunt het streven van B&W Putten om samen met Ermelo  landschap‐ontwikkelplannen op 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 19 van 38

Page 20: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

te  stellen.  Met  behulp  van  deze  plannen  kan  de kwaliteit van het  landschap worden verbeterd. Het is  van  belang  dat  de  plannen  in  overleg  met bewoners  en  andere  betrokken  partijen  tot  stand komen.  Burgers  en  grondeigenaren  worden  zo mede‐verantwoordelijk  voor  een  goede  ontwik‐keling van natuur en landschap. Dit is goed voor het draagvlak.  De  rol  van  de  gemeente  is  vooral  het nemen  van  initiatieven,  het  leveren  van deskundigheid en zo nodig het ontwikkelen van een financiёle stimuleringsregeling.   

b) De natuur D66-Putten wil: • dat de gemeente

Putten maatregelen neemt om de biodiversiteit te bevorderen (o.a. vasthouden van kwelwater en verschralen van bermen)

• een bomenbeleidsplan waarbij alle bijzondere bomen en de bomen op percelen met de bestemming “wonen in het bos” worden beschermd

 De  natuur  is  in  Nederland  erg  versnipperd.  Dat bedreigt  het  voortbestaan  van  diverse  soorten planten  en dieren. De Veluwe  is het grootste bos‐ en  natuurgebied  van  ons  land  en  is  daarnaast  via ecologische poorten verbonden met aangrenzende grote natuurgebieden, zoals Flevoland. Hierdoor  is de  Veluwe  van  grote  betekenis  voor  de biodiversiteit. Vanwege de  ligging ten opzichte van de  Veluwe  en  de  aangrenzende  natuurgebieden vervult Putten bij het behoud van de biodiversiteit een belangrijke rol.  Putten ligt in een zone met grote hoogteverschillen. De  oostkant  is  hoog  gelegen  en  de  westkant bestaat uit een laaggelegen poldergebied. Hierdoor kan  goed  gebruik  worden  gemaakt  van  het kwelwater  dat  uitmondt  in  diverse  beekjes  in  het westelijk  buitengebied.  Dit  water  kan  middels maatregelen  langer  worden  vastgehouden  waar door  er  voor  flora  en  fauna  meer  ontwikkelings‐mogelijkheden  ontstaan.  De  herinrichting  van  de 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 20 van 38

Page 21: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

Schuitenbeek  is  hiervan  een  voorbeeld  dat navolging verdient. Plannen hiertoe dienen in nauw overleg  met  de  betreffende  grondeigenaren  te worden opgestart.  In  het  buitengebied  kan  de  biodiversiteit  worden bevorderd  door  het  doen  verschralen  van  de bermen.  Dit  kan  worden  bereikt  door  de  bermen minder  vaak  te maaien  en  het maaisel  niet  af  te voeren maar te laten liggen.   D66‐Putten  is  voorstander  van  een  beleid  dat  is gericht  op  het  behouden  en  waar  mogelijk vergroten  van  het  groene  karakter  van  Putten, zowel  van  de  bebouwde  kom  als  van  het buitengebied.. Een van de middelen hiertoe  is een bomenbeleidsplan.  Een  onderdeel  van  een bomenbeleidsplan  is  een  op  te  stellen  lijst bijzondere  bomen.  De  bomen  die  op  de  lijst voorkomen,  zullen  worden  beschermd.  M.b.t. bomen  die  niet  op  de  lijst  voorkomen,  wordt overwogen deze niet meer  kapvergunningsplichtig te  laten  zijn.  Voor  D66‐Putten  is  dit  laatste uitsluitend  acceptabel  indien  echt  alle  bijzondere bomen  op  de  lijst  worden  opgenomen:  de  te hanteren  criteria  moeten  dit  mogelijk  maken. Voorts dienen bomen op de percelen waarvoor de bestemming ‘’wonen in het bos’’ geldt, per definitie kapvergunningsplichtig te blijven: we willen in deze wijken beslist geen verdere ontgroening. Tenslotte moet  er  een  bomenfonds  komen  waarin  de financiёle  middelen  worden  opgenomen  welke specifiek  bestemd  zijn  voor  het  behouden  en kwalitatief verbeteren van het bomenbestand in het dorp.    

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 21 van 38

Page 22: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

c) Milieu en duurzaamheid

Zorg voor het milieu moet! Het is van groot belang, ook voor onze kinderen, dat ons milieu schoon blijft. Een schoon milieu begint bij onszelf,  in Putten dus. Een belangrijke maatregel  is  (bevordering van) het gebruik van duurzame energie. Maar daar moet het niet bij blijven. 

D66-Putten wil dat: • de gemeente Putten

duurzaamheid stimuleert door (het verder verbeteren van de) voorlichting van de bevolking

• de gemeente Putten duurzaamheid stimuleert door middel van voorbeeldgedrag

• alle door de gemeente beheerde gebouwen in 2020 CO2-neutraal zijn

• de gemeente Putten het plaatsen van kleinschalige bio-vergistingsinstallaties op boerenbedrijven stimuleert

Putten doet op het gebied van duurzaamheid al veel goede  dingen.  Een  verdere  verbetering  is  echter mogelijk.  Te  denken  valt  aan  de  volgende maatregelen: • Het  stimuleren  van  duurzaamheid  door  het 

voorlichten van de bevolking. • Het  tonen  van  voorbeeldgedrag  door  de 

gemeente  ( energiebesparende maatregelen bij gemeentegebouwen,  zonnecollectoren  op gemeentegebouwen,  LED‐straatverlichting, gemeentevoertuigen laten rijden op biodiesel). 

• Het  stimuleren  van  lichtbeperkende  maat‐regelen (geen lichtvervuiling). 

• Het  verder  stimuleren  en  faciliteren  van kleinschalige  projecten  op  het  gebied  van  de winning  van  biogas  (uit  mest  en  agrarische restprodukten).  Boeren  die  op  hun  bedrijf  een biovergistingsinstallatie  willen  aanbrengen, moeten worden gesteund. 

• Het realiseren van het eerder voorgenomen plan het bosbad te verwarmen d.m.v. biogas. 

• Het  beperken  van  CO2  en  fijnstof  door  het nemen van verkeersmaatregelen. 

• Het voorschrijven van maatregelen  in het kader van duurzaam bouwen. 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 22 van 38

Page 23: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

• Het  nemen  van  maatregelen  welke  het huishoudelijk  gebruik  van  regenwater stimuleren. 

• Nagaan  of  koude/warmte  opslag  kan  worden gerealiseerd. 

 Niet  alle  maatregelen  in  het  kader  van  de bevordering van het gebruik van duurzame energie zijn zonder meer wenselijk: • Het  aanbrengen  van windmolens  bij Nulde:  de 

winst  dient  hier  te  worden  afgezet  tegen  de optredende horizonvervuiling; 

• Het  aanleggen  van  een  grootschalig agroproductiepark  in  het  buitengebied:  in samenspraak  met  de  bewoners  dient  hier  de winst (voor Putten) te worden afgezet tegen de nadelen  (toename  van  vervoersbewegingen, landschapvervuiling). Een  haalbaarheidsonderzoek  is  hierbij onmisbaar. 

In  beide  bovengenoemde  gevallen  zijn communicatie,  samenspraak met  de  bevolking  en een zorgvuldig besluitvormingsproces noodzakelijk.   

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 23 van 38

Page 24: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

d) Wonen D66-Putten wil dat: • het aantal en het type

woningen dat gebouwd wordt, is afgestemd op de te verwachten toekomstige behoefte

• er meer woningen komen voor starters en senioren

• starters (huur)woningen welke in de sociale sector op inbreidingslocaties worden gebouwd, qua grootte zijn afgestemd op een toekomstig gebruik door senioren

• er minder bemoeienis is van de Welstandcommissie bij verbouwingen aan de achterzijde van woningen

 Wonen  is  voor  D66‐Putten  een  speerpunt.  D66‐Putten  wil  dat  iedere  Puttenaar  die  dat  wenst  in eigen  dorp  woonruimte  kan  vinden.  Gelet  op  de huidige  knelpunten  betekent  dit  dat  er  extra aandacht  moet  komen  voor  de  jeugd  en  voor ouderen. Starters  hebben  het moeilijk  op  de woningmarkt, ook  in  Putten.  Veel  jongeren  kunnen  hier  geen woning  vinden  en  trekken  daarom  weg  naar naburige  gemeenten.  Dat  is  een  slechte ontwikkeling.  D66‐Putten  wil  dat  er  voor  starters voldoende  woningen  komen,  d.w.z.  voldoende goedkope en gesubsidieerde woningen. Voor senioren zijn eveneens onvoldoende woningen beschikbaar. Senioren stellen andere eisen aan hun woonruimte  dan  jongeren  en  gezinnen.  Het  is daarom  belangrijk  dat  er  voldoende  woningen komen  van  een  type  en  met  een voorzieningenniveau dat  is afgestemd op senioren. Senioren  geven  vaak  de  voorkeur  aan  een huurwoning boven een koopwoning.  Speciale aandacht verdienen de recreatiewoningen. Recreatiewoningen  zijn  bedoeld  om  te  recreёren. D66‐Putten  is  tegen  permanente  bewoning  van deze  woningen  en  vindt  dat  de  gemeente  hier handhavend moet optreden. Een uitzondering moet worden gemaakt voor bewoners die voor 1  januari 2002  ingeschreven stonden  in de gemeente Putten en  kunnen  aantonen  dat  zij  vanaf  deze  datum onafgebroken  in  hun  recreatiewoning  hebben gewoond. Het  bewonen  van  recreatiewoningen  door  grote aantallen  buitenlandse  werknemers  moet  worden 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 24 van 38

Page 25: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

tegengegaan. Bedrijven die deze werknemers naar Nederland  halen,  moeten  zorgdragen  voor passende woonruimte.  Op  de  langere  termijn  zullen  demografische ontwikkelingen  naar  verwachting  van  invloed  zijn op de woningbehoefte  in Nederland. De  landelijke trend is zodanig dat m.b.t. het aantal inwoners in de toekomst een krimp wordt verwacht. Wanneer deze krimp  in Putten zal optreden  (waarschijnlijk ergens tussen  2020  en  2035)  is  niet  goed  in  te  schatten. Voorts zal naar verwachting een verdere vergrijzing optreden.  Om  reden van de demografische ontwikkelingen  is door de provincie bepaald dat Putten  in de periode 2010‐2019  minder  (namelijk  555)  woningen  mag bouwen  dan  aanvankelijk  was  gepland.  De gedachte  van  de  provincie  is  dat  dit  aantal voldoende moet zijn om de behoefte van Putten te dekken. B&W  van  Putten  kunnen  instemmen  met  de uitkomst van de studie van de provincie. M.b.t. het toekomstig  ontwikkelen  van  bouwfase  3  van Bijsteren  wensen  B&W  zich  afwachtend  op  te stellen.  D66‐Putten kan  instemmen met de visie van B&W. Bouwen  voor  toekomstige  leegstand  zadelt  de gemeente  op  termijn  immers  op  met  grote financiёle  problemen.  D66‐Putten  stelt  hierbij echter twee voorwaarden. De eerste voorwaarde  is dat  de  demografische  ontwikkelingen  nauwkeurig zullen  worden  gevolgd.  Zodra  de  verwachtingen aangaande  de  toekomstige  bevolkingsaantallen veranderen, zullen de bouwplannen m.b.t. Bijsteren fase  3  moeten  worden  bijgesteld.  De  tweede voorwaarde is dat bij alle toekomstige woningbouw 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 25 van 38

Page 26: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

de nadruk komt te liggen op woningen voor starters en senioren.   In  de  huidige  situatie  bestaat  een  tekort  aan woningen  voor  starters,  ook  in  de  goedkope huursector. De voor de hand liggende reactie is om dan  vooral  kleine  starters(huur)woningen  te  gaan bouwen.  D66‐Putten  is  van  mening  dat  dat  niet zonder meer de goede reactie  is. Beter zou het zijn om  toekomstgericht  te  gaan  bouwen,  d.w.z.  geen zeer  kleine  maar  wat  grotere  huurwoningen. Bedoelde  woningen  zijn  dan  nu  geschikt  voor starters maar later voor senioren die immers hogere eisen  stellen  aan  ruimte.  Voorwaarde  is  dat  deze appartementen  bij  voorzieningen  (winkels)  zijn gelegen.  Vooral  inbreidingslocaties  komen  dus  in aanmerking.   D66  is voorstander van  levenbestendig wonen. Dat betekent  dat mensen  in  alle  fasen  van  hun  leven (dus ook als zij invalide worden) in dezelfde woning kunnen  blijven  wonen.  Dus  zorgen  voor  brede deuren en voorts badkamer en toilet zo ontwerpen dat zij rolstoeltoegankelijk zijn.  D66‐Putten  is voorstander van een grotere vrijheid van  huiseigenaren  bij  het  verbouwen  van  hun woning.  Dit  betreft  vooral  verbouwingen  aan  de achterzijde. Voor verbouwingen aan de voorzijde en voor  alle  verbouwingen  van  woningen  in  het centrum  van  het  dorp  kan  de  huidige  regelgeving van kracht blijven.     

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 26 van 38

Page 27: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

e) Verkeer en vervoer D66-Putten wil: • geen zuidelijke

rondweg

• dat fietsers in en om Putten veilig kunnen fietsen, waarbij o.a. wordt gedacht aan vrij-liggende fietspaden langs de Harderwijkerstraat en aan een fietstunnel bij Bijsteren

• dat de gemeente m.b.t. Vliegveld Lelystad opkomt voor de belangen van Putten en de bevolking informeert over wat gaande is

 D66‐Putten kiest in eerste instantie voor een beleid dat gericht is op het terugdringen van de vraag naar automobiliteit.  Het  verbeteren  van  het  openbaar vervoer en het  scheppen van goede voorzieningen voor  de  fietser  kunnen  daar  een  bijdrage  aan leveren.  De  gemeente  kan  een  bijdrage  leveren door  het  thuiswerken  van  haar  werknemers  te bevorderen.  Het  is  echter  evident  dat  al  deze maatregelen de behoefte aan automobiliteit slechts beperkt zullen verminderen.  D66‐Putten  is  niet  blind  voor  de  bestaande problemen  met  het  autoverkeer.  Er  is  veel doorgaand  verkeer  door  het  dorp  over  de  Van Geenstraat  en  over  Voorthuizerstraat  en Harderwijkerstraat.  Voorts  is  er  veel  sluipverkeer tussen Nijkerkerstraat en A28 over wegen door het westelijk buitengebied welke daarvoor niet geschikt zijn. De vraag  is of de oplossingen moeten worden gezocht  in  het  aanleggen  van  een  zuidelijke rondweg  (bijv. de ZF3‐variant)  en het  rechtstreeks aansluiten van de Henslaere op Nulde. D66‐Putten  heeft  bezwaren  tegen  het  aanleggen van  de  zuidelijke  rondweg. Het  is  in  de  ogen  van D66‐Putten  onduidelijk  of  het  verkeersaanbod vanaf de N303  inderdaad wel gaat  toenemen. Het effect  van  de  toekomstige  verkeersremmende maatregelen  ter hoogte van Huinen  is  immers nog niet  bekend.  Bovendien  zullen  als  gevolg  van toekomstige  demografische  ontwikkelingen  het Nederlandse  inwonertal  en  daarmee  wellicht  ook het  aantal  auto’s  afnemen.  Daar  tegenover  staat dat  aan  een  rondweg  belangrijke  nadelen  zijn verbonden.  De  kosten  van  een  rondweg  zijn 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 27 van 38

Page 28: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

aanzienlijk, juist in een tijd waarbij bezuinigingen op ons afkomen. En niet in de laatste plaats: het unieke landschap wordt onherstelbaar beschadigd. Het aanleggen van een doorsteek van de Henslaere naar  Nulde  kan  het  westelijk  buitengebied inderdaad aanzienlijk ontlasten. D66‐Putten ziet  in dat  er  aangaande  dat  laatste  iets moet  gebeuren. Liever  wordt  de  oplossing  van  het  (NW‐Veluwe‐grote) probleem echter gezien in het aanleggen van een aansluiting op de A28 ter hoogte van Horst. Als dat  niet  haalbaar  is,  wordt  het  aansluiten  van  de Henslaere op Nulde echter niet afgewezen. De  zeer  terughoudende opstelling  van D66‐Putten aangaande  de  rondweg  wordt  overigens  mede verklaard  door  het  volgende.  Het  aanleggen  van een  zuidelijke  rondweg  en  het  aansluiten  van  de Henslaere  op  Nulde  is,  los  gezien  van  de  reeds genoemde  nadelen,  een  voor  de  hand  liggende combinatie.  Even  voor  de  hand  liggend  is  dan echter een toekomstige vervolgstap: het aanleggen van een vierbaansverkeersweg tussen A1 en/of A30 naar  de A28,  over  het  dan  aanwezige  tracé N303‐rondweg‐Henslaere‐Nulde. Voor D66‐Putten  is dat een schrikbeeld. Putten wacht niet op een snelweg door haar landschap, vlak langs het dorp!  D66‐Putten wil  het  fietsverkeer  bevorderen  en wil vooral  dat  fietsers  veilig  aan  het  verkeer  kunnen deelnemen.  Bijzondere  aandacht  verdient  de schoolgaande jeugd. D66‐Putten wil een betere  scheiding van auto’s en de  rest  van  het  verkeer.  Langs  onveilige  wegen moeten  zoveel  mogelijk  vrijliggende  fietspaden komen,  te  beginnen met  de  gehele Harderwijker‐straat. Onder  de Nijkerkerstraat moet  ter  hoogte  van  de Van  Geenstraat  een  tunnel  voor  fietsers  en 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 28 van 38

Page 29: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

voetgangers komen. Vooral  voor de  jeugd op weg naar de sportvelden is dat belangrijk. Verder moeten er meer voorzieningen voor fietsers komen.  Er  is  behoefte  aan  overdekte  fietsen‐stallingen in het centrum.  Het gebruik van het openbaar vervoer moet worden bevorderd.  Het  voornemen  van  het  rijk  en  de provincie om te komen tot een 15 minutendienst op het NS‐baanvak Amersfoort‐Harderwijk moet door de gemeente zeker worden gesteund. Voorts is het te overwegen tezamen met provincie, rijk  en  buurgemeenten  de  mogelijkheid  te onderzoeken  van  een  busbaan  tussen  Nulde  en Amersfoort,  over  de  vluchtstrook  van  de  A28,  in combinatie met de aanleg van carpoolplaatsen.  Bijzondere  aandacht  verdienen  de  plannen m.b.t. Vliegveld Lelystad. Berichten wijzen erop dat er van alles gaande  is  (en deels  reeds  is besloten)  zonder dat  Putten  daar  invloed  op  uit  heeft  kunnen oefenen.  Indien  het  vliegveld  zich  inderdaad  gaat ontwikkelen  tot  een  belangrijk  vliegveld  voor verkeersvliegtuigen, met miljoenen  passagiers  per jaar, brengt dit geluidsoverlast voor de NW‐Veluwe met  zich  mee,  ook  voor  Putten.  Ook  heeft  dat invloed op de hoeveelheid autoverkeer in de regio. D66‐Putten maakt zich zorgen over wat gaande  is. D66‐Putten wil dat de gemeente de bevolking beter informeert over de ontwikkelingen, bij rijk/provincie opkomt voor de belangen van Putten en daarnaast tracht om de vervolgschade te beperken (beperking van  het  zware  vliegverkeer,  geen  voor  Putten ongunstige aanvliegroutes).     

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 29 van 38

Page 30: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

f) Het centrum  

D66-Putten wil: • een levendig en

gezellig centrum met een autovrij Kerkplein waarop ruimte is voor terrassen

• dat het dorpskarakter van het centrum behouden blijft: geen gebouwen hoger dan 4 verdiepingen

• dat er voor auto’s voldoende gratis parkeerruimte blijft, in en om het centrum

• dat er voor fietsen in het centrum voldoende overdekte stallingsmogelijk-heden komen

Recentelijk  is  een  concept  voorontwerp‐bestemmingsplan  ‘’Putten Centrum’’ afgerond. Het concept is opgesteld op basis van een visie afgeleid van een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota is tot stand  gekomen  na  overleg met  o.a.  ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het uiteindelijke bestemmingsplan  is conserverend van  aard.  Het moet  de  basis  leggen  voor  het  tot stand  komen  van  een  goede mix  van  de  functies wonen,  centrumvoorzieningen  en  kleinschalige bedrijven.  Diverse  locaties  moeten  nog  definitief  worden ingevuld.  O.a.  de  ontwikkelingen  m.b.t.  een eventueel Multi  Functioneel Centrum  en m.b.t.  de brandweergarage worden afgewacht.  D66‐Putten  kan  zich  goed  vinden  in  de voorgenomen versterking van de winkelfunctie, het zoveel  mogelijk  clusteren  van  horeca‐gelegen‐heden,  het  behoud  van  cultuurhistorisch waardevolle  gebouwen  en  het  realiseren  van diverse groenvoorzieningen.  D66‐Putten  vindt  het  belangrijk  dat  het dorpskarakter behouden blijft, dat het centrum een aantrekkelijke  en  levendige  uitstraling  krijgt,  dat het  centrum  een  hoge  kwaliteit  krijgt  v.w.b.  de openbare  ruimten  en  dat  er  voldoende parkeervoorzieningen komen.    

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 30 van 38

Page 31: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

g) Voorzieningen in het dorp

D66-Putten wil: • het MFC met beperkte

ambities realiseren: grootte en voorzieningenniveau moeten zijn afgestemd op het karakter van een dorp als Putten

 D66‐Putten  wil  dat  zo  spoedig  mogelijk  een beslissing  wordt  genomen  over  het  al  dan  niet bouwen van een Multi Functioneel Centrum (MFC). D66‐Putten vindt dat het MFC er moet komen. Op den duur is dat goedkoper dan het in stand houden van het huidige Stroud dat immers gerenoveerd zou moeten worden. In een toekomstig MFC moeten in elk  geval  Stroud,  de  bibliotheek  en  de  SWOP worden opgenomen. Als  locatie wordt gedacht aan de directe omgeving van het gemeentehuis. Met  betrekking  tot  de  grootte  en  het voorzieningenniveau van het MFC is van belang dat deze moeten  passen  bij  de  beperkte  ambities  van een  dorp.  Het  MFC  moet  vooral  niet  een geldverslindend prestige‐object worden!  In  een  kleine  gemeente  als  Putten  staat  het voorzieningenniveau altijd onder druk. D66‐Putten wil  dat  de  voorzieningen  zoveel  mogelijk  intact worden  gelaten.  Hierbij  wordt  in  het  bijzonder gedacht  aan  de  scholen,  het  politiebureau  en  de bibliotheek.     

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 31 van 38

Page 32: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ONZE LEEFOMGEVING 

h) Veiligheid  D66‐Putten  vindt  het  van  groot  belang  dat  de burger zich veilig kan voelen. Hierbij wordt gedacht aan  fysieke  veiligheid  maar  ook  aan  sociale veiligheid.  

D66-Putten wil: • het politiebureau

behouden

• dat de gemeente veel tijd en zorg besteedt aan het uitvoeren van haar handhavingstaken

 Fysieke  veiligheid  wordt  ervaren  door  een  goed politietoezicht  en  goed  functionerende  hulp‐diensten zoals de brandweer.  M.b.t.  het  politiebureau  maakt  D66‐Putten  zich zorgen  over  berichten  welke  wijzen  op  een toekomstige  sluiting.  D66‐Putten  beschouwt  het politiebureau als zeer belangrijk voor het gevoel van veiligheid en wil dat de gemeente zich hard maakt voor het behoud ervan. D66‐Putten wil agenten die vanuit een politiebureau in Putten hun werk kunnen doen. Een punt van zorg is ook de (landelijke) trend dat de vrijwillige  brandweer  onderbezet  dreigt  te  raken. D66‐Putten wil dat de gemeente doet wat  in haar vermogen  ligt  om  het  werken  bij  de  vrijwillige brandweer aantrekkelijk te maken.  Sociale  veiligheid  wordt  ervaren  als  men  zich, ongeacht  afkomst,  geloof  of  seksuele  geaardheid, in onze gemeente thuis en welkom voelt.  Voor het gevoel van veiligheid  is het belangrijk dat de  burger  erop  kan  rekenen  dat  de  gemeente voldoende  zorg  en  tijd  besteedt  aan  haar handhavingstaken.  Veiligheid  is  belangrijk  onderwerp  voor  de  burger. Het kan een belangrijk item zijn om te bespreken bij 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 32 van 38

Page 33: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 33 van 38

ONZE LEEFOMGEVING 

periodieke  bijeenkomsten  van  buurtcomite,  politie en gemeente. Te  overwegen  is  een  pilot  waarbij  een  wijk  een wijkbudget  krijgt  en  de  bewoners  mede‐verantwoordelijkheid  gaan  dragen  voor  hun  eigen woonomgeving.  D66‐Putten  is  tegen  het  aanbrengen  van bewakingscamera’s  in  openbare  en  publieke ruimtes. Een dergelijke maatregel  is bij de huidige veiligheidssituatie niet te rechtvaardigen.  

Page 34: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ECONOMIE & FINANCIEN 

a) Economie & werkgelegenheid

D66-Putten wil: • de werkgelegenheid in

Putten zoveel mogelijk bevorderen

• ondernemers zoveel mogelijk faciliteren bij het opstarten en runnen van hun bedrijf

• de industrie op twee bedrijventerreinen concentreren. Geen nieuwe bedrijventerreinen

 D66‐Putten  vindt  het  bevorderen  van werkgelegenheid  zeer  belangrijk.  In  de  sector toerisme en  recreatie zijn zeker mogelijkheden om meer  werkgelegenheid  te  scheppen.  Maar  niet alleen daar. We hebben veel vertrouwen in de eigen kracht  en  de  vindingrijkheid  van mensen. Mensen moeten  worden  aangemoedigd  te  gaan  onder‐nemen.  Ondernemers,  zeker  startende  onder‐nemers,  moeten  worden  gesteund.  Dit  kan  o.a. door de bedrijventerreinen geschikt te maken voor kleine  bedrijven,  bijvoorbeeld  d.m.v.  een bedrijvenverzamelgebouw  voor  ZZP’ers.  Voorts moeten  er  voor  ondernemers  zo  weinig  mogelijk regels  en  beperkingen  zijn  en  zo  weinig mogelijk administratieve  ballast  en  bureaucratie.  Een beperking  blijft  wel  dat  bedrijven  geen  schade mogen toebrengen aan natuur en milieu.  D66‐Putten  wil  de  industrie  op  twee bedrijventerreinen  concentreren.  Hoge  Eng  en Keizerswoert  zullen  worden  gerevitaliseerd. Bedrijven  uit  de  omgeving  Ambachtstaat  zullen t.z.t.  worden  verplaatst  naar  Keizerswoert.  D66‐Putten wil geen derde bedrijventerrein, zeker niet in het buitengebied bij Nulde. Als voor bedrijven meer ruimte  nodig  is,  kan  Keizerswoert  worden uitgebreid.     

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 34 van 38

Page 35: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ECONOMIE & FINANCIEN 

b) Toerisme & recreatie

D66-Putten wil dat: • de sector recreatie en

toerisme verder wordt versterkt. O.a. de kansen van de watersport bij Nulde moeten beter worden benut

• Putten gaat voor een kwalitatief goed recreatief imago

 Toeristen  beschouwen  Putten  als  parel  van  de Veluwe.  Zij  bezoeken  ons  dorp  dan  ook  in  grote aantallen. Dat is goed voor de werkgelegenheid: 8% van  de  totale werkgelegenheid  van  ons  dorp  is  te vinden binnen de sector toerisme en recreatie. D66‐Putten wil  dat  deze  sector  verder wordt  versterkt waarbij  men  zich  op  uiteenlopende  doelgroepen richt.  Putten  moet  daarom  aantrekkelijk  blijven voor de toerist, zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit,  authenticiteit  en  variatie  van  dorp  en landschap.  De  verschillende  belangen  hoeven daarbij niet strijdig te zijn.  D66‐Putten  vindt  dat  Putten moet  gaan  voor  een kwalitatief  goed  recreatief  imago.  De  snel  hoger wordende kwaliteitseisen van de  toerist maken dit noodzakelijk. De goede  fiets‐  en wandelstructuren moeten  verder  worden  verbeterd,  net  als  het aanbod  aan  horeca,  markten  en  winkels. Verrommeling  in  de  recreatiezones  moet  worden tegengegaan.  Er  moet  kwalitatief  goede verblijfsaccomodatie beschikbaar zijn.  Bij  het  ontwikkelen  van  voorzieningen  voor  de toerist moet  de  focus  niet  alleen  op  bos  en  heide zijn  gericht.  Juist  de  watersport  biedt  vele mogelijkheden,  zonder  natuur  en  milieu  te belasten. D66‐Putten wil dat de mogelijkheden van de watersport bij Nulde verder worden ontwikkeld (betere  toegankelijkheid  van  diverse  kleine stranden, geschikt maken voor diverse vormen van watersport).  

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 35 van 38

Page 36: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ECONOMIE & FINANCIEN 

D66‐Putten maakt zich zorgen over ontwikkelingen zoals  deze  bij  Schovenhorst  hebben  plaats‐gevonden. Een toekomstige stap van bostoren naar pretpark  is  weliswaar  groot  maar  vanwege exploitatieproblemen  niet  ondenkbaar.  Dergelijke ontwikkelingen  wil  D66‐Putten  beslist  niet.  Het Centraal  Veluws  Natuurmassief  moet  bij  het ontwikkelen  van  voorzieningen  voor  recreatie zoveel  mogelijk  worden  ontzien.  Het  oostelijk buitengebied moet  niet  verder  worden  aangetast door  bouwwerken  en  verblijfsfaciliteiten.  In Koudhoorn  moeten  niet  nog  meer  recreatie‐woningen in komen.  Putten beschikt over een Toeristisch Platform (TPP) waarin  op  gestructureerde  wijze  overleg  plaats vindt  tussen  ondernemers  en  gemeente.  D66‐Putten vindt het een goede zaak dat de gemeente in overleg met ondernemers en andere betrokkenen vorm geeft aan haar beleid. Er  ligt  momenteel  een  actieplan  Recreatie  en toerisme  2009‐2014  waarin  een  aantal  zinvolle projecten genoemd wordt, die zeker passen binnen de  boven  geformuleerde  visie  van  een  kwalitatief hoogstaand recreatief imago voor Putten.     

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 36 van 38

Page 37: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

ECONOMIE & FINANCIEN 

c) Financiёn D66-Putten wil: • bij gedwongen

bezuinigingen duidelijke keuzes, geen kaasschaaf

• bij bezuinigingen de burger zoveel mogelijk ontzien

Putten voert al jaren een degelijk financieel beheer. De gemeente heeft haar  zaken  financieel goed op orde. Er kan worden beschikt over  ruime  reserves. D66‐Putten  is  natuurlijk  tevreden  over  die degelijkheid.  Een  sluitende  begroting  binnen  een meerjarig kader is iets om als gemeente trots op te zijn.  De  komende  jaren  komt  er  een  aantal  belangrijke financiёle  ontwikkelingen  op  Putten  af.  De inkomsten  zullen  dalen.  De  landelijke  overheid heeft als gevolg van de  recessie bezuinigingen aan de  Nederlandse  gemeenten  opgelegd.  Het  is overduidelijk  dat  de  komende  jaren  op  het Gemeentefonds nog meer bezuinigd gaat worden. Voor  Putten  komt  daarbij  dat  als  gevolg  van  de krimp,  de  inkomsten  uit  woningbouwprojecten eveneens zullen dalen. De toename van inkomsten, met  name  t.g.v.  (rente  op)  de NUON‐gelden,  kan dit  niet  compenseren.  Met  andere  woorden:  de broekriem moet worden  aangehaald,  ook  door  de Gemeente Putten.  D66‐Putten  is  van mening  dat  het  goed  is  om  de komende  jaren  duidelijke  keuzes  te  gaan maken. D.w.z.: bepaalde dingen worden niet meer gedaan en andere nog wel. Het maken van keuzes  is beter dan het hanteren van de kaasschaaf. Het maken van keuzes is pijnlijk maar het moet toch. Bij  het maken  van  keuzes  is  het  belangrijk  dat  de burger mee kan praten. De gemeente moet hierbij open, eerlijk en transparant zijn: wat willen we niet meer  gaan  doen  en  waarom,  wat  zijn  de alternatieven?  

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 37 van 38

Page 38: Putten D66 Verkiezingsprogramma 2010 2014

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Pagina 38 van 38

ECONOMIE & FINANCIEN 

De  keuzes  die  D66‐Putten  zou  willen  maken, kunnen  worden  afgeleid  uit  het  verkiezings‐programma.  D66‐Putten  wil  zo  nodig  bezuinigen  op  wegen waarvan  het  nut  niet  is  aangetoond,  zoals  de rondweg.  Het  verharden  van  zandwegen  kan worden  opgeschort.  In  algemene  zin  kunnen investeringen waar dit  zonder  schade kan, worden uitgesteld  (zoals  bijvoorbeeld  het  verplaatsen  van de brandweerkazerne). Het verdient aanbevelingen om  te  bezien  in  hoeverre  samenwerking  met buurgemeenten  tot  bezuinigingen  kan  leiden (hierbij  wordt  bijvoorbeeld  gedacht  aan  het opstellen  van  beleidsdocumenten,  niet  aan lokethandelingen:  het  serviceniveau  mag  beslist niet minder worden). Bezuinigd kan worden op de inkoop  van  goederen  en  diensten  door  de gemeente.  Als  de  nood  echt  aan  de  man  komt, moet  ook  de  sport  een  bijdrage  leveren (multifunctioneel gebruik en/of gemeenschappelijk beheer  van  sportvoorzieningen).  Ook  een legesverhoging  wordt  dan  niet  per  definitie afgewezen (uitgangspunt: kostendekkend maken).  D66‐Putten maakt de keuze in geen geval te willen bezuinigen op de voorzieningen voor de kwetsbare mens.  Hun  belang  staat  altijd  voorop.  Dus  niet bezuinigen  op  welzijnsubsidies  en  op  het minimabeleid. Ook maakt D66‐Putten de keuze de gemeentelijke belastingen niet  te willen verhogen. De  burger  moet  hier  zoveel  mogelijk  worden ontzien.  Dus  geen  verhoging  van  de  OZB,  geen hondenbelasting  en  geen  verhoging  van  de rioolbelasting.