d66 boxtel verkiezingsprogramma 2010-2014

of 41 /41
‘Kansrijk Boxtel’ Verkiezingsprogramma D66 Boxtel 2010-2014

Upload: hans-mestrum

Post on 13-Mar-2016

232 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

TRANSCRIPT

Page 1: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

‘Kansrijk Boxtel’ Verkiezingsprogramma D66 Boxtel 2010-2014

Page 2: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

3

Er is zoveel te doen!

Geachte lezer/ kiezer.

Met trots presenteren wij u hierbij ons verkiezingsprogramma Een

programma dat een bijdrage levert aan een gemeente, waar het prettig

wonen, werken en recreëren centraal staat.

Dit door aandacht te hebben voor:

• Onderwijs dat de basis is voor een samenleving waarin iedereen tot

zijn recht komt en mensen onafhankelijk en zelfstandig mee kunnen

doen. Waar de school de spil in de wijk is.

• Een veilig Boxtel, een dorp waar mensen elkaar in hun waarde laten

en waar er respect aandacht en zorg voor elkaar is.

• Een open, innovatieve en duurzame economie. Waar economische

groei in evenwicht is met maatschappelijke vooruitgang en

ecologische waarden.

• Een dynamische, open samenleving waarin we vertrouwen op de

eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

• Een goede gezondheidszorg waar de eerstelijns zorg lokaal wordt

georganiseerd.

• Een evenwichtig woningaanbod met extra aandacht voor

starterswoningen.

• Een leefbare plaats, door een gevarieerd aanbod van winkels,

horeca, recreatie, cultuur en woningen.

• Ons historisch erfgoed en monumenten.

In ons programma kunt u verder lezen hoe we dat willen realiseren. Daarvoor

hebben we uw steun nodig. Uw steun op drie maart 2010 maar ook daarna.

D66 staat namelijk voor een bestuur waarin inwoners meer dan alleen tijdens

verkiezingen hun invloed kunnen laten gelden. Wij staan voor een service

gerichte overheid waarin u ons op onze integriteit en betrouwbaarheid mag

aanspreken. Een overheid die transparant is en communiceert.

Voor zo’n bestuur willen wij verantwoordelijkheid nemen in het belang van

Boxtel en zijn bewoners, voor nu en in de toekomst.

Namens D66 Boxtel,

Jos Hegeman (lijsttrekker)

D66 wil: • Het beste onderwijs

voor Boxtel. • Een open en

duurzame economie. • Dat iedereen kan

meedoen. • Ruimte voor wonen,

werken, mobiliteit en landschap.

• Meer mogelijkheden

voor kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen.

• Een moderne

overheid ten dienste van de burger.

Page 3: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

4

Trefwoord Pagina`s Standpunt (kort)

Basisonderwijs 5, 8, 9, 10, 11, 20 Ook een school in Munsel / In Goede Aarde

Brede school 8 Brede school uitbreiden naar Voortgezet

Onderwijs

Duurzaamheid 14, 17, 41 Goede balans tussen economie,

maatschappij en natuur.

Gezondheidszorg 11, 20, 30, 33 Gezondheidszorg dicht bij de mensen

organiseren.

Internationaal 11, 15, 17 D66 denkt internationaal: economie stopt

niet bij de grenzen van regio`s en landen.

Jongeren 6, 8, 11, 15, 16, 31, 32 Optimaal benutten bestaande

voorzieningen voor ontspanning

Kunst & cultuur 8, 11, 30 Kunst en cultuur meer naar onderwijs en

samenleving brengen

Landschap 24, 26 Investeren in het landschap

Leefbaarheid 29-32 Gebruik de kracht van mensen

Lennisheuvel 31 Versterken van het centrum

Liempde 31 Versterken van het centrum

Lokale lasten 39 Acceptabele lastendruk

Ondernemen 14, 16, 17, 20 ,22 ,28,

30

Stimuleren van ondernemerschap

Ouderen 6, 21, 31, 32 Door goede thuiszorg moeten ouderen zo

lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

Overheid 34-41 Service aan de burger als uitgangspunt,

handhaven indien noodzakelijk

Parkeren 24, 25, 28 Zoek naar oplossingen binnen bestaande

parkeervoorzieningen

Recreatie 27, 28, 30, 32 Ruimte voor recreatief ondernemen

Regeldruk 14 Verlagen van de administratieve lasten

Sport 8, 11, 30, 31, 33 Verdere ontwikkeling sportvoorzieningen

in de wijk

Veiligheid 8, 20, 30, 31, 33 Wijkgerichte aanpak van veiligheid

Verkeer 25, 27, 36 Stimuleren fiets- en voetgangersverkeer

Werk 9, 10, 14, 15, 16, 20, 22 Jongeren gaan naar school of hebben werk

Wijk 8 ,9, 11, 12, 21, 27, 28,

30, 33

Wijkvoorzieningen hebben een belangrijke

sociale betekenis

Winkels 14, 16, 22, 26, 28, 30,

31

De stationsstraat als corridor naar het

centrum

Wmo 20, 21, 22, 27 Versterken van de positie van de client

Wonen 21, 24, 25, 27, 28 Meer kansen voor starters en senioren op

de woningmarkt

Index

Page 4: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

5

� Nabijheid basisonderwijs, ook in de wijk

Munsel / In Goede Aarde.

� ’Brede School’ activiteiten uitbouwen tot

Voortgezet Onderwijs.

� Sterkere profilering kunst & cultuur onderwijs in

de samenleving.

� Versterken samenhang onderwijsaanbod.

Onderwijs

Page 5: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

6

’Boxtel blijft leren’

Belang van onderwijs

Onderwijs heeft voor D66 topprioriteit. We hechten veel waarde

aan een kennisintensieve en onderwijsrijke gemeente. Voor D66

is goed onderwijs de basis voor een samenleving waarin

iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het

beste uit zichzelf te halen. Dit geldt voor kinderen, leerplichtige

jongeren, volwassenen en ouderen. Kinderen en jongeren

moeten maximaal de kans en ruimte krijgen om zich te

ontwikkelen om daarmee hun droom en ambitie te

verwezenlijken. Zo groeien ze uit tot zelfstandige individuen.

Goed onderwijs zorgt er ook voor dat mensen economisch

onafhankelijk en zelfstandig mee kunnen doen in de

samenleving. Onze kenniseconomie vraagt om mensen,

individuen die volwaardig participeren en werknemers die een

leven lang willen blijven leren.

Goed onderwijs is dus nodig voor een sterk Boxtels economisch

bedrijfsleven, een bedrijfsleven dat zich hier wil (blijven)

vestigen en wil investeren.

Goed onderwijs is ook een voorwaarde voor een veilig Boxtel,

een dorp waar mensen elkaar in hun waarde laten en waar er

respect aandacht en zorg voor elkaar is.

Voor D66 is daarom alleen het allerbeste onderwijs goed

genoeg.

‘Onderwijs is de garantie voor ontwikkeling; persoonlijk, maatschappelijk en economisch’

Page 6: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

7

Onderwijs in Boxtel

Boxtel beschikt over goede mogelijkheid tot het volgen van

onderwijs. Vrijwel iedere vorm van voortgezet onderwijs is in

Boxtel vertegenwoordigd (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium),

maar ook diverse opleidingen van middelbaar beroepsonderwijs

en volwassene onderwijs zijn in Boxtel gevestigd.

Zo biedt St. Lucas opleidingen voor decoreren, etaleren,

reclame en presentatie, bescherming en afwerking aan. Buiten

de gemeente bieden ’s -Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven

veel andere opleidingsmogelijkheden in onder meer het

middelbaar, hoger beroepsonderwijs en Universitair onderwijs.

Voor volwassenenonderwijs kan men terecht bij het Bossche

Koning Willem I College in Boxtel. En dan zijn er nog vele andere

cursusmogelijkheden binnen de gemeente.∗

Ondanks goede onderwijsvoorzieningen heeft Boxtel ook:

• analfabeten;

• leerlingen die hun opleiding voortijdig afbreken;

• een situatie waar de aansluiting tussen beroepsonderwijs

en bedrijfsleven beter kan.

We moeten daarom als gemeente in de volle breedte investeren

in het onderwijs, het is onze toekomst.

∗ bron: website gemeente Boxtel.

Page 7: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

8

Wat D66 wil

Door middel van actief gemeentelijk beleid kan de gemeente

een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren en bewaken van

de kwaliteit van het onderwijs dat in Boxtel wordt aangeboden.

D66 heeft hierbij de volgende speerpunten.

1. ’Brede School’ activiteiten uitbreiden naar het

Voortgezet Onderwijs.

Als een buurt, ouders en/of kinderen voorstander zijn van een

brede school die onderwijs combineert met buitenschoolse

opvang, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en/of

welzijnsinstellingen, moet de gemeente hiervoor ruimte

scheppen, ook uit niet-onderwijs-budgetten. Ontkokering van

onderwijs- en welzijnsbeleid is nodig om integratie van

onderwijs, cultuur en sport mogelijk te maken.

Brede voortgezet onderwijsscholen bieden Boxtelse jongeren

kansen op het gebied van educatie, cultuur en sport. Deze

activiteiten versterken de sociale participatie en voorbereiding

op de maatschappij. Hierdoor wordt de binding met de buurt en

de veiligheid in een wijk verbeterd. Brede schoolactiviteiten

zorgen er ook voor dat het spijbelen en schooluitval terugloopt.

Het voortgezet onderwijs moet daarvoor samenwerken met de

gemeente, sportverenigingen, culturele instellingen,

schoolmaatschappelijk werk, zorgaanbieders en de politie. Een

volwaardig brede scholen activiteitenaanbod binnen het

voortgezet onderwijs bestaat uit kunst, cultuur, sport,

educatieve activiteiten, techniek, multimedia, zorg en extra

begeleiding.

Page 8: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

9

2. Kinderen met taalachterstand op hun tweede naar

school

Er zijn nog steeds kinderen die de basisschool verlaten zonder

“echt” te kunnen lezen en schrijven. Vaak ontstaat deze

taalachterstand bij kinderen al voordat ze als kleuter de

basisschool binnenkomen. Wanneer leerlingen die ‘analfabeet’

zijn op het voortgezet onderwijs komen, wordt normaal

onderwijs onmogelijk, en zijn ze kansloos in hun verdere

opleiding.

D66 wil daarom een aanpak van voorkomen én genezen. Vanaf

twee jaar moet de voorschoolse en vroeg schoolse educatie

beschikbaar zijn voor kinderen met een taalachterstand. Ook

moeten de ouders worden betrokken via taal en

rekenprogramma's die aansluiten op de educatie van hun

kinderen. Het streven moet zijn dat geen kind van de

basisschool af gaat voor het kan lezen en schrijven. Dat moet

bereikt worden door een extra taalles, een zomercursus en zo

nodig een extra jaar basisschool.

3. Betere begeleiding problemen

Het probleem van jongeren die zonder diploma hun school

verlaten groeit.

D66 wil daarom meer ruimte en ondersteuning voor instituten

die leerlingen met problemen opvangen en begeleiden, en

kunnen aantonen dat zij hiermee succes hebben, (time-out;

rebound, zorgteams, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts,

wijkagent).

Hierdoor kan het voortgezet en middelbaar onderwijs voor

iedereen toegankelijk zijn met een minimaal uitvalpercentage.

Vooral combinaties van werken en leren worden hierbij krachtig

ondersteund. Wie geen werk heeft en geen scholing wil volgen

kan gekort worden op de uitkering.

Page 9: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

10

4. Huisbezoeken aan spijbelaars

Spijbelgedrag moet in een vroegtijdig stadium worden

aangepakt.

Als wordt geconstateerd dat leerlingen spijbelen en ouders niet

op uitnodigingen van school reageren, moet een

vertegenwoordiger van de school op huisbezoek om te zorgen

dat een kind terugkomt naar school. De vertegenwoordiger van

de school - leraar, schoolmaatschappelijk werker,

leerplichtambtenaar of iemand van Bureau Jeugdzorg heeft de

bevoegdheid om sancties op te leggen als ouders niet willen

meewerken.

5. Tegengaan van pesten en geweld op school

Het pesten van leerlingen en geweld op het voortgezet

onderwijs en basisscholen verdient alle aandacht. Zo moet elke

school samen met ouders en leerlingen verplicht beleid opstellen

om dit tegen te gaan.

6. Laatbloeiers laten opkomen

Veel leerlingen beginnen op een lager niveau dan zij uiteindelijk

aankunnen, of vallen door problemen in de puberteit terug.

Daarom moet de doorstroom van MAVO/VMBO en HAVO/VWO

goed mogelijk zijn en worden aangemoedigd. Vooral leerlingen

met een (taal)achterstand kunnen hierdoor de gelegenheid

krijgen later alsnog het beste uit zichzelf te halen. Scholen

moeten hun programma’s en onderwijsmethode daarvoor op

elkaar afstemmen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor

kinderen met een zeer hoge intelligentie.

7. Deeltijdonderwijs

Voor werkenden die, in het kader van ‘tweede kans onderwijs’ of

‘een leven lang leren’ zich verder willen scholen en een diploma

willen behalen moeten er goede opleiding mogelijkheden zijn.

Werkgevers moeten gestimuleerd worden om daarvoor

faciliteiten te verlenen.

Page 10: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

11

8. Stageplaats, vaste prik

Stages en leerwerktrajecten zijn essentieel. VMBO- leerlingen

krijgen hierdoor beter zicht op waar ze voor leren; de uitval zal

daardoor lager worden. Deze praktijklessen moeten dan ook

door de scholen worden georganiseerd, in samenwerking met

bedrijven.

9. Sport een impuls geven

Sport is goed voor de gezondheid, ook voor het gevecht tegen

overgewicht. Het is ook een prima manier om te integreren.

Sport leert jongeren zich aan bepaalde regels te houden. De

schooluitval bij sportactieve scholen is veel lager. Alle reden dus

om de georganiseerde sport te ondersteunen. Dat kan door de

infrastructuur een financiële impuls te geven, door

belemmerende regels te schrappen en vrijwilligerswerk

aantrekkelijker te maken. Ook de brede school kan voorzien in

een aanbod van sport activiteiten.

10. Kunstenaars in de klas

D66 wil dat er binnen de basisschool meer ruimte komt voor

cultuureducatie en kunstenaars voor de klas, en meer ruimte

voor vrije expressie.

11. Cultureel aanbod in naschoolse opvang

Scholen en kunstinstellingen moeten een ruimer budget krijgen

om voor de naschoolse opvang samen een breed cultureel

aanbod te ontwikkelen.

12. Internationale uitwisseling

D66 is voor het aangaan van uitwisselingsverbanden met

onderwijsinstellingen op elk niveau, omdat dit een goede manier

is om elkaars cultuur te leren kennen en radicalisme tegen te

gaan.

Jongeren krijgen mede meer zicht op een toekomst. Om die

reden zal ook in het onderwijsprogramma aandacht moeten

worden besteed aan Europa.

Page 11: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

12

13. School als spil in de wijk

Scholen bieden meer dan onderwijs alleen. Het zijn

ontmoetingsplekken waar kinderen, ook buiten schooltijd, zich

ontwikkelen. De school heeft een belangrijke

ontmoetingsfunctie voor kinderen, ouders, wijkbewoners en

leerkrachten. Kinderen en ouders moeten zich in en om hun

school prettig en veilig voelen. Door sport, spel, kunst en cultuur

op school samen te brengen, ontstaat een brede basis voor

ontwikkeling en ontmoeting. Op een leuke en veilige manier.

Iedere wijk in Boxtel heeft recht op een basisschool. De kinderen

op deze school vormen idealiter een goede afspiegeling van de

wijk. De wijk Munsel / In Goede Aarde heeft deze mogelijkheden

nog niet, terwijl het een zeer kinderrijke buurt is en ouders aan

de gemeente gevraagd hebben om een basisschool te

realiseren. Dit initiatief dient gehonoreerd te worden.

Page 12: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

13

� Economische kracht verbinden met het duurzame en culturele profiel van Boxtel.

� Verbeterde afstemming onderwijs en werkgelegenheid.

� Diversiteit in het bedrijvenaanbod stimuleren.

� Stimuleren dynamisch, innovatief en verantwoord ondernemerschap.

Economie en arbeidsmarkt

Page 13: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

14

‘Boxtel werkt’

Belang van economie en arbeidsmarkt

D66 vindt werk cruciaal. Zeker nu de werkgelegenheid onder

druk staat is het van groot belang dat de gemeente, samen met

scholen en bedrijfsleven, er voor zorgt dat er geen groepen

mensen aan de kant komen te staan. Het stimuleren van

samenwerking tussen scholen en bedrijven is een van de

middelen om dit te doen. Te vaak is er nu sprake van een

‘mismatch’, waardoor er wel werk is maar geen geschikte

werknemers.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat draagt bij aan de

werkgelegenheid. Zaken als verlichting van administratieve

lasten en een goede infrastructuur maken het aantrekkelijker

voor ondernemers om zich hier te vestigen. Het winkelaanbod

verdient hierbij extra aandacht. Financiële stimulansen moeten

beschikbaar worden gesteld voor dynamische ondernemers die

met nieuwe concepten komen en verantwoord werken. De

gemeente moet hiervoor de beleidskaders vaststellen.

Economie en arbeidsmarkt in Boxtel

Boxtel kent een sterke economie.. Vooral de industrie is in

Boxtel goed vertegenwoordigd. Daarom zijn er in Boxtel meer

banen dan werkzoekenden. De sterke aanwezigheid van de

industrie maakt Boxtel op dit moment echter ook kwetsbaarder

voor de economische crisis. Naar verwachting zal de economie

in Brabant in 2009 met bijna 6% zijn gekrompen.

Ondanks dit op de korte termijn niet rooskleurig perspectief ziet

D66 de economische toekomst van Boxtel positief in. Boxtel

heeft dan ook veel te bieden. Met name zaken als

duurzaamheid, cultuur, en de ligging springen hierbij in het oog.

‘Een open, duurzame economie brengt de meeste welvaart in ons land’

Page 14: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

15

D66 denkt internationaal: economie stopt niet bij de grenzen

van regio`s en landen. Boxtel ligt midden in een gebied dat

wereldwijd een belangrijke economische positie inneemt. De

grote Brabantse steden realiseren zich dit en profileren zich

mondiaal. Met name Eindhoven heeft een sterk profiel in

Brainport (hoogwaardige technologie) en in design (o.a. de

Design Academy). Boxtel kan hier meer van profiteren dan nu

het geval is.

Kansen hiertoe zijn er volop. Denk aan de vestiging van het St.

Lucas (beste kleine MBO opleiding van Nederland in de

keuzegids MBO 2010) en het duurzame imago van Boxtel. En

dankzij de goede bereikbaarheid is Boxtel een zeer

aantrekkelijke gemeente voor kenniswerkers.

Op het gebied van arbeidsre-integratie doet Boxtel het goed (in

vergelijking met omliggende gemeenten). Deze lijn moeten we

vasthouden. Belangrijke punten van aandacht in de toekomst

zijn het optimaal benutten van de talenten van mensen die een

bijstandsuitkering aanvragen en het intensiveren van de

bemiddeling bij oplopende werkloosheid.

Wat D66 wil

Het is niet aan de gemeente om ondernemingen op te zetten en

projecten te bedenken. Wel moet de gemeente

randvoorwaarden scheppen en meedenken om goede ideeën

een goede kans te bieden. D66 heeft hierbij de volgende

speerpunten.

Page 15: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

16

1. Beperking (jeugd-)werkloosheid.

Werkloosheid is een onwenselijke situatie. Het baart D66

zorgen dat in deze tijd zoveel jongeren hun loopbaan vanuit

deze positie beginnen. Een slechtere start is nauwelijks

denkbaar. Voor D66 is dit een onacceptabele situatie.

Jongeren zitten of op school of ze hebben werk. We staan

een sluitende aanpak voor, waarbij jongeren geprikkeld

worden en kansen krijgen om zich actief te ontplooien. Het

verder stimuleren van leerbanen of de sociale

werkvoorziening zijn middelen om dit te bereiken. Ook de

groep werkloze 50-plussers behoeft extra aandacht,

aangezien het gat met de arbeidsmarkt in de praktijk te

groot blijkt.

2. Betere match tussen vraag en aanbod banen.

Bij een goedlopende economie is er slechts sprake van zgn.

‘frictiewerkloosheid’. Deze wordt veroorzaakt doordat het

‘matchen’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tijd kost.

Een zekere mate van werkloosheid is nooit te voorkomen.

Echter het structureel aan de kant staan van groepen

mensen en het (tegelijkertijd) structureel onvervulbaar zijn

van bepaalde vacatures is iets waartegen actie ondernomen

kan worden. D66 verwacht hierbij positieve effecten van het

(verder) stimuleren van samenwerking tussen regionale

onderwijsinstellingen en werkgevers.

3. Bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor

bedrijven.

Zoals eerder opgemerkt zijn bereikbaarheid en een

servicegerichte gemeente zaken die het voor bedrijven

aantrekkelijk maakt zich ergens te vestigen. Een

aantrekkelijk winkelgebied en goed ontsloten

bedrijventerreinen zijn hierbij van belang. D66 wil dat de

gemeente samen met ondernemers in kaart brengt welke

knelpunten zij ondervinden (bijvoorbeeld regeldruk) en wat

hiervoor mogelijke oplossingen zijn.

Page 16: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

17

4. Meer diversiteit in het bedrijvenaanbod.

Het duurzame en culturele profiel van Boxtel kan in onze

ogen van grotere economische waarde zijn dan nu het geval

is. Meer diversiteit in het bedrijvenaanbod moet volgens ons

dan ook langs deze thema`s georganiseerd worden.

‘Citymarketing’ gericht op het aantrekken van deze

bedrijven is hiertoe een instrument. Doormiddel van beleid

op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningen kan

Boxtel nieuwe ondernemers ook daadwerkelijk iets bieden.

5. Een sterke economische regio.

Boxtel moet optimaal gebruik maken van de economische

mogelijkheden die het gebied tussen Amsterdam, Parijs en

Frankfurt biedt. Dit is mogelijk door de samenwerking met

omliggende gemeenten (bijvoorbeeld in de Meierij) te

versterken en vanuit deze samenwerking Europees en

mondiaal te denken.

6. Een goede balans tussen economie, maatschappij en

natuur.

We streven economische groei na. Deze moet echter wel in

maatschappelijke en ecologische zin verantwoord zijn.

Economische groei waar de maatschappij en de natuur niet

bij gebaat zijn is onwenselijk. De gemeente kan hier op

sturen door regelgeving, maar ook door middel van

positieve financiële prikkels.

D66 wil middelen beschikbaar stellen voor het aanbieden

van stimuleringskredieten (i.s.m. provincie en rijk) ten

behoeve van innovatie, startende ondernemers

(microkrediet) en duurzaamheid.

Deze financiële prikkels en investeringen kennen echter wel

grenzen. Ze mogen niet ten koste gaan van een acceptabel

belastingpeil. Een sterke lokale economie is immers ook

gebaad bij de koopkracht van de inwoners.

Page 17: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

18

� Economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen.

� Sociaal beleid gericht op werk. � Goede voorzieningen voor mensen die

zichzelf niet kunnen redden. � Een open samenleving waarin iedereen

meedoet. � (Gezondheids-)zorg in de buurt.

Welzijn

Page 18: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

19

‘Boxtel doet mee’

Belang van welzijn

D66 wil een dynamische, open samenleving waarin iedereen de

ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen

zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vertrouwen op de

eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de

overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen

ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij

mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat

mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel

belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Mensen zijn niet gelijk, mensen zijn wel gelijkwaardig. D66

houdt van verschillen. Verschillen tussen mensen zorgen voor

leven en dynamiek. Mensen groeien van verschillen. Dat levert

economische groei, sociale ontwikkeling en culturele diversiteit

op. En daar is iedereen bij gebaat.

Maar wij willen geen onrechtvaardige verschillen. Voor mensen

die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben moet de overheid een

stevig vangnet bieden. In een aantal gevallen is dit vangnet meer

een trampoline. Mensen krijgen een steuntje in de rug om het

vervolgens weer zelf te kunnen redden. In andere gevallen is de

steun van de overheid permanent van aard. We hebben het dan

over mensen met dusdanige lichamelijke en/of psychische

beperkingen dat ze niet zonder hulp kunnen. Ook voor deze

mensen is plaats in de samenleving en ook zij zullen in staat

moeten worden gesteld om -met hulp- mee te doen.

‘We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschap-pelijke proces, want daar worden we allemaal beter van’

Page 19: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

20

Welzijn in Boxtel

In Boxtel kennen we een stevig minimabeleid met uitgaven die

relatief boven het landelijk gemiddelde liggen. Ook voor de

meeste Wmo voorzieningen geldt dat de gemeente ruimhartiger

is in de verstrekkingen dan de landelijke richtlijn. De komende

jaren zal het beleid door bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid

en door vergrijzing onder druk komen te staan. Dit zal een

beroep doen op zowel de inzet en solidariteit van de Boxtelse

samenleving, als op de gemeentefinanciën. D66 is zich er van

bewust dat met het oog op de toekomst nu reeds maatregelen

moeten worden genomen. Om te zorgen dat ook in de toekomst

een ruimhartig beleid kan worden gevoerd, zullen we kritisch

moeten kijken naar de gemeentelijke uitgaven.

Op het gebied van gezondheidszorg moet de gemeente meer de

regie voeren. Dat wil zeggen dat er samen met

zorgondernemers moet worden gekeken welke mogelijkheden

tot innovatie en samenwerking er liggen.

Wat D66 wil

D66 heeft de volgende speerpunten op het gebied van welzijn.

1. Goede gezondheidszorg.

Gezondheid en gezondheidszorg kunnen niet los van elkaar

beschouwd worden. Gezondheid heeft ook te maken met de

woon- en leefsituatie, voedingsgewoontes en voedselveiligheid,

goed onderwijs, tolerantie, een goede luchtkwaliteit, gezond

gedrag en een veilige leefomgeving. Gezondheidsbevorderende

maatregelen dienen dan ook een integraal onderdeel van het

gezondheidszorgbeleid te zijn. Gezondheidzorg is bovendien

een bron van werkgelegenheid, economische groei,

technologische innovatie en zingeving.

Page 20: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

21

Huisartsen nemen een centrale plaats in de zorg in. Zij hebben

een belangrijke signalerende en doorverwijsfunctie. We vinden

dat de eerstelijns zorg zoveel mogelijk lokaal moet worden

georganiseerd. Dit geldt ook voor huisartsenposten. D66 is van

mening dat ook in de avonduren een huisarts in Boxtel

beschikbaar moet zijn. Kijkend naar onze buurlanden zien we

dat particuliere initiatieven hiertoe mogelijk zijn.

Door goede thuiszorg moeten ouderen zo lang mogelijk thuis

kunnen blijven wonen. D66 pleit daarom voor servicecentra in

de buurt die hierin ondersteunend werken. Binnen dergelijke

zones kunnen mensen met beperkingen zo lang mogelijk in hun

woning blijven wonen en binnen hun eigen wijk de benodigde

hulp vinden en geboden worden. Dit geeft ook meer kans op

hulp en contact met de mensen zonder beperkingen.

2. Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren

De gemeente kan allerlei mooie plannen bedenken, maar het is

veel beter als mensen zelf bedenken wat ze willen. Daarom

moet de gemeente goede individuele initiatieven van inwoners

(zoals bijvoorbeeld ‘de Smaak van Boxtel’) stimuleren. Hiervoor

dient een budget in de begroting vastgelegd te worden.

3. Goede welzijnsvoorzieningen

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

omvat ongeveer 1/3 van het gemeentebudget. Uiteraard is het

van belang dat zorgvuldig met dit geld wordt omgegaan. We

gaan hierbij uit van vertrouwen in de inwoners. Dit betekent

ondermeer achteraf steekproefsgewijs toetsen in plaats van

vooraf.

Mensen weten vaak zelf het beste wat goed voor ze is. Daarom

vinden we het belangrijk dat mensen met een lichamelijke of

psychische beperking zoveel mogelijk de regie in eigen handen

houden. Persoonsgebonden budgetten zijn hierbij van belang en

moeten zoveel mogelijk worden toegepast. Randvoorwaarde

hierbij is wel dat de procedures zo eenvoudig mogelijk moeten

zijn. Indien mensen er zelf niet uitkomen, is het aan de

gemeente (in samenwerking met de welzijnsorganisatie en

ouderenbonden) om te zorgen voor goede ondersteuning.

Page 21: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

22

Sommige zaken kunnen het beste collectief worden geregeld.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maaltijdvoorziening. D66 is er

van overtuigd dat hier meer mogelijkheden liggen. Samen met

zorgklanten en particuliere instellingen willen we deze

mogelijkheden vinden en benutten.

Het is aan de gemeente om hierbij de randvoorwaarden te

scheppen. Een voorbeeld van wat in onze ogen beter moet is het

regionaal hergebruik van voorzieningen voor gehandicapten.

Ook moet de gemeente er voor zorgen voor voldoende

mogelijkheden om van een contractpartij service te garanderen.

4. Een sterkere positie voor de zorgklant

Versterking van de positie van de zorgklant en het sturen op

resultaat via de vraag verdient alle steun. D66 is van mening dat

de wensen van inwoners serieus genomen moeten worden.

Zo zijn er bijvoorbeeld structureel signalen uit de samenleving

dat de openbare ruimte onvoldoende toegankelijk is voor

rolstoelen en kinderwagens. De gemeente heeft hierin een

voortrekkersrol te vervullen. Ook zal samen met ondernemers

gekeken kunnen worden hoe winkels voor deze doelgroepen

toegankelijk kunnen worden gemaakt. Het concept

‘Citymanagement’ biedt hiervoor goede mogelijkheden.

5. Sociaal beleid gericht op werk

De inkomensvervangende voorzieningen zullen gericht moeten

zijn op het zo snel mogelijk terugkeren in het actieve werkende

leven.

Page 22: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

23

� Meer mogelijkheden voor starters op de

woningmarkt.

� Ruimte voor (re-)creatief ondernemen, met

respect voor de omgeving.

� Gebruik maken van bestaande infrastructuur,

dus:

- afzien van aanleg parallelweg A2 en

- afzien van een parkeergarage centrum.

� Rekening houden met krimp van de bevolking

bij de ruimtelijke inrichting.

� Welstandsvrije gemeente, met uitzondering

van centra en buitengebied.

� Versterking van het landschap.

Omgeving

Page 23: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

24

‘Boxtel biedt ruimte’

Belang van omgeving

Nederland is klein en kent vele dicht bij elkaar gelegen steden.

Nederland functioneert in feite steeds meer als een groot

uitgevallen stadsstaat binnen Europa. Een dichtbevolkte delta

waarbinnen de steden, het landschap en de natuur sterk met

elkaar zijn verweven. Dat geeft onze leefomgeving een unieke

rijkdom, maar stelt de inrichting van het land ook voor

gecompliceerde uitdagingen. Daarbij kunnen ruimtelijke

ordening, mobiliteit, wonen en landschapsontwikkeling niet los

van elkaar worden gezien. De lokale overheid heeft een grote

verantwoordelijkheid om die samenhang te bewaken en de

grote uitdagingen waar we met z'n allen voor staan krachtdadig

tegemoet te treden.

Een andere uitdaging is de groei van de mobiliteit. D66 vindt dat

die groei, essentieel voor welvaart en welzijn in onze stadsstaat,

niet meer met ‘hap-snap’ weguitbreidingen kan worden

opgevangen. Nederland moet eindelijk gericht gaan werken aan

een echt hoogwaardig en samenhangend net van (openbaar)

vervoer, zoals verschillende stedelijke regio's in het buitenland

dat hebben.

Nieuwe impulsen zijn ook nodig om de woningmarkt beter te

laten functioneren, optimaal gebruik te maken van de bestaande

woningvoorraad en van het bestaande bebouwde gebied

‘Ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit en landschaps-ontwikkeling kunnen niet los van elkaar worden gezien’

Page 24: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

25

De Boxtelse omgeving

De hoofdstructuur van Boxtel is goed en stevig met een

uitstekende externe ontsluiting (spoorwegen en rijks- en

provinciale wegen) en gelegen temidden van het

landschapspark Het Groene Woud. Toch zijn er ook

mobiliteitsknelpunten. Zo moet de ontsluiting van de

bedrijventerreinen beter. Parkeren in het centrum is alleen

tijdens de weekmarkt problematisch. Uit een in 2005 door een

extern bureau gehouden onderzoek blijkt dat de plaatsen voor

betaald parkeren gemiddeld slechts voor de helft worden benut.

De bouw van een parkeergarage is in dit licht niet rendabel.

Wat D66 wil

D66 heeft op het gebied van omgeving de volgende

speerpunten.

1. Efficiënt gebruik van de bestaande infrastructuur

Inbreiden met kwaliteit ligt nog steeds voor de hand, ook om op

de langere termijn stabiliteit van de gemeente te handhaven. Zo

efficiënt mogelijk ruimtegebruik betekent dat D66 ook het beter

benutten van bestaande infrastructuur ondersteunt. D66

ondersteunt de wens van de bewoners van de Kapelweg om in

de woonbuurt Kalksheuvel het doorgaande vrachtverkeer van de

Kapelweg te verwijderen. Of een beperkte omlegging

Kalksheuvel daarvoor noodzakelijk is, moet worden aangetoond

in de lopende gemeentelijke studie (voorzien van een milieu-

effectrapportage).

Ook de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen moet beter

worden benut en nieuwe terreinen kunnen alleen bij hoge

uitzondering worden aangelegd. Van een dergelijke

uitzondering is alleen sprake als is aangetoond dat het

onmogelijk is om van de bestaande terreinen gebruik te maken

of als daarmee verplaatsing van bedrijven uit de bebouwde kom

mogelijk wordt en er daardoor nieuwe woningen kunnen worden

gebouwd.

Page 25: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

26

We moeten overstappen op een realistisch verkeersbeleid met

voorrang voor voetganger/fietser en geen aanleg van een

parallelweg langs de A2 en een noordelijke ontsluitingsweg. We

zullen het met het verbeterde bestaande wegennet en

parkeerterreinen moeten doen en dat zal al voldoende kruim

kosten. Geen bouw van een openbare parkeergarage.

Naast een tunnel onder de dubbele overweg en een verruiming

van de Keulse baan willen wij spoorwegovergangen en

fietsoversteken in gemeentelijke hoofdwegen handhaven of

ongelijkvloers maken.

2. Investeren in het landschap

Boxtel moet investeren in het landschap in samenhang met de

toeristische kwaliteit. De cultuurhistorische as zou een deel van

een leefbaar centrum moeten worden. Winkelbestand en imago

verdienen meer kwaliteit en inzet. Voor de openbare ruimte is

planmatig onderhoud met langjarige onderhoudsplannen voor

de openbare ruimte nodig, waarbij de korte termijn planning

wordt gebaseerd op de werkelijke onderhoudsbehoefte.

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect

en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor

onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen

gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en

vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie

over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van

natuur en milieu beargumenteerd wordt. Gemeenten/ Provincies

moeten in grijpen wanneer het groen ten onrechte wordt

aangetast. Aantasting van het landschap door

bedrijventerreinen of megastallen moet worden tegengegaan.

De komende decennia zal de consumptie van vlees en dierlijke

producten sterk toenemen. In veel gevallen zal dit leiden tot een

verdere intensivering van de veehouderij, wat ten koste zal gaan

van het welzijn van dieren.

D66 vindt die ontwikkeling zeer zorgelijk en wil dat Nederland

investeert in een duurzame veehouderij. Een beschaafde

samenleving behoort fatsoenlijk om te gaan met dieren.

Page 26: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

27

3. Stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer

D66 wil het hoge aandeel in de vervoerskeuze vasthouden en

nog verder uitbreiden door het fietsverkeer blijvend te

stimuleren, het fietsnetwerk verder uit te breiden, zonder

knelpunten en met voorrang voor de fietser en het realiseren van

goede fietsenstallingen op plaatsen waar ze ook gebruikt

worden. Ook zijn we voorstander van de realisatie van een

‘fietssnelweg’, tussen Den Bosch en Eindhoven. De haalbaarheid

van een fietspad langs het zgn. ‘Duits lijntje’ moet worden

meegenomen in de lopende studie naar de recreatieve

mogelijkheden.

4. Anticiperen op lange termijnontwikkeling

Bij het maken van openbare voorzieningen moet goed naar de

lange termijn worden gekeken. Zo is bijvoorbeeld de Keulsebaan

nu al te smal. Bij grote projecten zal nadrukkelijk aandacht

moeten zijn voor de vraag of die nog kunnen functioneren

wanneer rond 2030 de bevolking niet meer groeit en sterk

veroudert.

In het bestemmingsplan Oost kan beter worden ingespeeld op

de veroudering van de bevolking. De bebouwing in Boxtel-Oost

is intussen grotendeels meer dan 25 jaar oud en dat zal

plaatselijk leiden tot behoefte aan vernieuwing. Overleg met de

Woonstichting hierover ligt voor de hand. De

bestemmingsplannen zullen steeds meer wonen in een laag

mogelijk moeten maken. Elke wijk verdient een

woonzorgcomplex.

5. Beter woningaanbod

Er moeten meer huurwoningen voor starters en senioren

gerealiseerd worden, o.a. door lagere grondprijs voor sociale

woningbouw en door het structureel bevorderen van

herbestemming van oude gebouwen.

Page 27: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

28

6. Ontwikkelen van de spoorzone

Het treinstation is een van de toegangspoorten tot Boxtel. Met

het opknappen van de directe omgeving van het station is een

eerste stap gezet. Als vervolgstappen zien wij een verdere

ontwikkeling van de spoorzone. Het realiseren van een

conferentiecentrum, annex hotel vormt een belangrijk element

van onze visie. Een ander belangrijk element vormt de

stationsstraat als corridor naar het centrum. De stationsstraat

als winkelgebied dreigt nu steeds meer in de verdrukking te

komen door indikking van het winkelaanbod rondom de markt.

D66 wil de stationstraat beter inrichten zodat het aantrekkelijk

wordt om van het station naar het centrum te lopen. Over het

parkeren bij het station willen we tot een overeenkomst komen

met de eigenaar Q-park.

7. Verminderde regeldruk

De regeldruk verminderen door het welstandsvrij maken van

onze gemeente, behalve de centra van de kernen en het

buitengebied. Dit vereist het actualiseren van

bestemmingsplannen met beeldkwaliteitsplannen. Hiermee

willen we -in onze ogen onwenselijke- projecten als

‘megastallen’ voorkomen.

8. Een veilige en toegankelijke openbare ruimte

De openbare ruimte moet voor alle gebruikers toegankelijk zijn.

Op hoofdroutes naar bijvoorbeeld recreatieve en medische

voorzieningen moet eventueel noodzakelijke herinrichting

voorrang krijgen. Hierin past dat alle woonwijken in een 30 km-

gebied moeten liggen, inclusief basisscholen. In gebieden waar

wonen en ondernemen worden gecombineerd willen we samen

met alle betrokkenen op zoek naar een goede

bevoorradingssystematiek, met zo min mogelijk overlast.

Page 28: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

29

� Versterken centrum, Liempde en Lennisheuvel.

� Aandacht voor evenementen en activiteiten

voor jong en oud.

� Wijkgerichte aanpak van maatschappelijke

veiligheid.

� Adequate sportvoorzieningen.

Leefbaarheid

Page 29: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

30

‘Boxtel leeft’

Belang van leefbaarheid

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe

aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er

te wonen, recreëren of te werken. De leefbaarheid wordt

bepaald door het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale

kwaliteit en veiligheid.

Voor de leefbaarheid in een buurt of wijk is het van belang dat

mensen elkaar kennen. Het organiseren en faciliteren van

ontmoetingsmogelijkheden heeft daarom een belangrijke

sociale betekenis. Welzijnsvoorzieningen hebben hierin een

betekenis. Maar ook sportvoorzieningen hebben hiervoor een

duidelijke sociale betekenis. Het is vanuit dit gezichtspunt ook

belangrijk dat er speelmogelijkheden voor kinderen in een buurt

zijn.

In zijn algemeenheid geldt dat als de anonimiteit in een wijk of

buurt doorbroken wordt, ook de sociale veiligheid groter wordt.

Ook de aanwezigheid van bedrijven, winkels, scholen en

gezondheidscentra zijn allemaal belangrijk voor de sociale

dynamiek in een wijk. Daarmee heeft dit vraagstuk ook een

relatie met de andere verkiezingsthema`s.

Leefbaarheid in Boxtel

Uit onderzoek blijkt dat de fysieke kwaliteit in Boxtel slecht

scoort (basisbenchmark 2008: 10). Boxtel is een prettige

woongemeente; maar op het gebied van recreatie is nog veel te

verbeteren. Er zijn in Boxtel weliswaar een aantal evenementen

in de centra, maar hiermee is er tegelijkertijd sprake van een

versnippering. Voor ondernemers op het gebied van kunst,

cultuur en recreatie zijn onvoldoende stimulansen. Het recente

initiatief van de gemeente om ongebruikte ruimten ter

beschikking te stellen aan kunstenaars verdient navolging en

uitbreiding.

‘Wij willen dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft’

Page 30: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

31

Op sportief gebied worstelt het gemeentebestuur al jaren met

de herhuisvesting van ODC. Gelukkig lijkt daaraan nu een einde

te komen, met de keuze voor een scenario. In de toekomst

moeten dit soort keuzes sneller worden gemaakt.

Met de opening van jongerencentrum B-Town in 2008 en de

beschikbaarheid van het Podium bij Sint Lucas heeft Boxtel

eindelijk voorzieningen die de jongeren en volwassenen in

Boxtel waardig zijn. D66 is hier blij mee en wil dat B-town en het

Podium optimaal benut worden voor

ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud.

Op het gebied van veiligheid is Boxtel een gemiddelde

gemeente. De bereikbaarheid van de politie (ook buiten

kantoortijden) is een landelijk punt van aandacht waarvoor D66

in de regio aandacht wil vragen.

Wat D66 wil

D66 wil dat er met de inwoners van Boxtel een meerjarenplan

geformuleerd wordt om het centrum van Boxtel, met de

dorpskern van Liempde en Lennisheuvel aantrekkelijk te maken

en te houden voor de bewoners en de bezoekers van buiten. Het

plan moet breed gedragen worden naar de burger zonder

moeilijke berekeningen en prognoses, gewoon kort en duidelijk

kenbaar maken wat de plannen zijn en wat er voor nodig is om

ze tot uitvoer te brengen. We moeten breed denken, want we

hebben een breed aanbod. Hierbij onderscheiden we de

volgende speerpunten.

1. Versterken centrum, Liempde en Lennisheuvel.

De Boxtelse markt met de straten daaromheen worden steeds

mooier en geven steeds meer vertier. Maar ook Kasteel Stapelen

met het mooie park daaromheen verdienen het om extra

aandacht te krijgen, de weg er naar toe noemen we nu de

cultuurhistorische as, dus dat moet uitnodigend werken.

Page 31: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

32

Een gevarieerd aanbod van winkels en boetieks in combinatie

met woonplezier en horeca moet de basis vormen van het

meerjarenplan.

We willen dat de schitterende dorpskern van Liempde

toeristisch en recreatief beter wordt benut. De gemeente kan

hier bijvoorbeeld in bijdragen door promotieactiviteiten en het

aanpassen van de openingstijden.

2. Evenementen voor jong en oud.

Evenementen moeten worden geprofessionaliseerd en op elkaar

afgestemd. Ze dienen om de saamhorigheid van de Boxtelse

inwoners te onderstrepen en om extra publiek te trekken van

buiten Boxtel. Vanzelfsprekend moeten de plannen breed van

opzet worden om te voorzien in activiteiten voor alles en

iedereen, van oud tot jong.

D66 wil dat er een samenhangend beleid op het gebied van

toerisme en recreatie komt waardoor Boxtel op de kaart wordt

gezet. Voor een breed cultureel offensief is participatie van

particulieren, bedrijven en fondsen onontbeerlijk. De overheid

stimuleert het schenken aan cultuur met koppelsubsidies.

Koppelsubsidies zijn cultuursubsidies onder het motto dat de

door de gemeente gegeven subsidie, afhankelijk wordt gemaakt

van de mate waarin de aanvrager ook zelf particulier geld weet

binnen te halen. Dat bedrag kan uit private giften komen of het

kan commercieel geld (van bedrijven) zijn. Hiermee stimuleert

de gemeente dat er in totaal meer geld naar cultuur gaat.

Page 32: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

33

3. Wijkgerichte aanpak veiligheid

Wij staan voor een wijkgerichte aanpak van maatschappelijke en

sociale veiligheid, gezondheid en welzijn. Alle bewoners moeten

zich in hun wijk veilig en vooral thuis voelen. Natuurlijk heeft

iedereen te maken met onderlinge verschillen in waarden en

normen, maar in dialoog met elkaar zijn mooie creatieve

resultaten zeker te bereiken.

4. Adequate sportvoorzieningen

Wij willen dat het niveau van de huidige sportvoorzieningen blijft

gehandhaafd. Daarnaast richten we ons op verdere ontwikkeling

van sportvoorzieningen in de wijk, op initiatief van bewoners.

Page 33: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

34

� Service aan de burger is uitgangspunt,

handhaving indien nodig.

� Gemeentefinanciën bestand tegen forse krimp

gemeentelijk budget.

� Verantwoorde lastendruk.

� Gemeente stimuleert initiatieven in de

samenleving.

� De gemeente geeft het goede voorbeeld.

� Gemeente stimuleert openbaar debat.

Bestuur

Page 34: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

35

‘Boxtel bestuurt’

Belang van bestuur

Landelijk vormt verbetering van de kwaliteit van het openbaar

bestuur een van de vijf speerpunten van D66.

De ‘kloof’ tussen burger en politiek is onverminderd groot. Het

vertrouwen in de (lokale) politiek is laag doordat de politiek er

niet in slaagt de door haarzelf gewekte verwachtingen te

realiseren. De verharding van het politieke debat, waarbij steeds

meer en nadrukkelijker ‘op de man wordt gespeeld’ in plaats van

op de inhoud, draagt bepaald niet bij aan het verkleinen van de

kloof tussen burger en bestuur.

D66 voert een duidelijke campagne en heeft een duidelijke

boodschap. Tegelijkertijd wil D66 ook heel duidelijk zijn in de

boodschap dat het vormen van coalities inherent is aan het

Nederlandse politieke stelsel en dat daarom verwachtingen niet

altijd gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt heel

nadrukkelijk de verantwoordelijkheid gevoeld om steeds aan de

kiezer uit te leggen waarom in voorkomende gevallen tot

verwachtingen niet (geheel) gerealiseerd konden worden.

De kwaliteit van het openbaar bestuur wordt -ook op lokaal

niveau- bepaald door integriteit, betrokkenheid en innovatief

besturen.

Bestuur in Boxtel

Recente ervaringen met wegafsluitingen, snoeiwerkzaamheden

en openingstijden geven aan dat blijvende aandacht voor service

gerichtheid van het openbaar bestuur -ook in Boxtel-

noodzakelijk blijft. Meer en vooral goed werkende digitale

dienstverlening kan het bestuur behulpzaam zijn bij het

optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening.

‘De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daar bij aansluit’

Page 35: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

36

Betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur is

ondanks de impact daarvan op het leven van alledag niet

vanzelfsprekend. Toegankelijke, juiste en heldere informatie is

een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor

betrokkenheid. Om te kunnen profiteren van de vindingrijkheid

en creativiteit van mensen zal het openbaar bestuur activiteiten

moeten ontplooien die mensen in staat stelt informatie op te

kunnen verwerken en deze te kunnen toepassen in situaties

waarmee daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend op

(gemeentelijke) besluitvorming. Zowel ten aanzien van

toegankelijkheid, verwerking en toepassen van bestuurlijke

informatie heeft Boxtel nog wat slagen te maken.

De toegankelijkheid van gemeentelijke informatie (regelingen,

besluiten, nota’s, plannen etc) via digitale kanalen behoeft

verbetering door uitbreiding daarvan en het toepassen van een

voor ieder inzichtelijk zoeksysteem. Voor de verwerking van de

informatie is het van belang dat informatie wordt voorzien van

samenvattende, verbindende en toelichtende teksten om het

jargon van veel bestuurlijke teksten beter te kunnen begrijpen.

Tenslotte dient de burger overtuigd te zijn van het nut van

informatie. Uit de aard der zaak is informatie nuttig als het je

helpt in je persoonlijke leven. Zo is het bijvoorbeeld van belang

te weten wanneer bepaalde wegwerkzaamheden worden

uitgevoerd en welke consequenties dat heeft voor de

verkeerscirculatie. Informatie is ook nuttig als je daarmee

daadwerkelijk besluitvorming kan beïnvloeden. Als dit nut

gevoeld wordt, zal de betrokkenheid van inwoners bij het

openbaar bestuur toenemen.

Daarom pleit D66 voor bestuursvormen die bijdragen aan de

daadwerkelijke beïnvloeding van de besluitvorming. Sinds jaar

en dag pleit D66 voor referenda. Vooral in het lokaal bestuur

zouden referenda over noodzakelijke grote projecten de

betrokkenheid van inwoners en daarmee de kwaliteit van

besluitvorming verhogen.

Page 36: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

37

Wat D66 wil

D66 is voorstander van een kleine, kwalitatief hoogwaardige

overheid die optreedt waar dat nodig is en regisseert waar het

kan. Omdat elk vraagstuk een eigen schaal heeft en de oplossing

daarvan dus meestal niet te vangen is in standaarden moet

maatwerk het devies zijn in de organisatie van het openbaar

bestuur.

De gemeentelijke overheden zien zich met ingang van volgend

jaar voor een grote financiële taakstelling gesteld. De

verwachting is dat de uitkering uit het Gemeentefonds, de

belangrijkste financier van de gemeentelijke overheid,

aanzienlijk zal dalen. Tegelijkertijd zal de druk op de

gemeentelijke overheid toenemen doordat op dat

bestuursniveau taken worden neergelegd die voorheen door

andere bestuurslagen werden uitgevoerd. Vooral daar waar

sprake is van grote samenhang met andere gemeentelijke taken

(denk aan sociale dienst, CWI, UWV) kan dat de bestuurlijke

effectiviteit vergroten.

We benoemen de volgende speerpunten.

1. Stimuleren van het openbaar debat

Innovatief bestuur vraagt om voortdurende afweging van de in

te zetten middelen in relatie tot het vraagstuk waarvoor het

bestuur staat. Rigide procedures, verstikkende bureaucratie en

stroperige besluitvorming dient – ook op gemeentelijke niveau-

gepareerd te worden met alternatieve

besluitvormingsprocedures , open communicatie maar vooral

de bestuurlijke moed zaken anders aan te pakken. D66 zal zich

daarvoor -ook in Boxtel- sterk maken.

Page 37: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

38

D66 wil de invloed van inwoners aanmerkelijk verhogen door bij

de voorbereiding van gemeentelijke besluiten meer dan tot op

heden het geval is gebruik te maken van andere

vergadervormen dan de traditionele commissievergaderingen.

In traditionele commissievergaderingen kan een burger alleen

via een formeel inspreekrecht meepraten. De spreektijd is

daarbij veelal beperkt tot enkele minuten, waarna de discussie

door de politieke partijen gevoerd wordt. In andere gemeenten

is positieve ervaring opgedaan met nieuwe vergadermodellen

als ‘rondetafel bijeenkomsten’, ‘Het Raadsplein’, ‘open huis’ en

‘politieke markten’. D66 is er voorstander van om inwoners met

behulp van deze nieuwe vergadermodellen eerder bij de

politieke besluitvorming te betrekken.

D66 pleit voor een - ieder half jaar te herhalen- cursusavond

over gemeentelijke besluitvorming, toegankelijk voor alle

belangstellende inwoners. Op een dergelijke gemeentelijke

informatie avond zal de griffier of een andere deskundige op het

terrein van gemeentelijk bestuur in aanwezigheid van een of

meer raadsleden en een of meer vertegenwoordigers van het

college van Burgemeester en Wethouders uitleg geven over de

bestuurlijke inrichting van de gemeente, de bevoegdheden van

de onderscheiden organen en de binnen het gemeentelijk

bestuur gehanteerde besluitvormingsprocedures. Eerdere

initiatieven op dit vlak verdienen navolging.

D66 stelt bovendien voor om alle in de Raad vertegenwoordigde

fracties om beurten een raadsvergadering ‘voor het publiek’

voor te bereiden door voorafgaande aan een raadsvergadering

met belangstellende inwoners de achtergronden van de

agendapunten door te nemen. Het zal duidelijk zijn dat

betrokkenheid bij het politieke debat toeneemt naarmate men

meer begrip heeft van waar het over gaat.

Page 38: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

39

2. Solide gemeentefinanciën en acceptabele lastendruk

In een situatie waarin het activiteitenniveau toeneemt en de

reguliere financiering daarvan afneemt is de verleiding groot

naar twee klassieke bestuurlijke middelen te grijpen om de

gemeentelijke begroting in evenwicht te krijgen:

• verlagen van de lasten door het doorvoeren van

bezuinigingen

• verhogen van de baten door het invoeren c.q. verhogen van

belastingen.

Op zichzelf is het goed te snijden op die plaatsen waar de

gemeentelijke overheid over voldoende 'spek' beschikt.

Inefficiënte benutting van het gemeentelijke

(beleids-)ambtenarenapparaat dient daarbij zonder meer in

ogenschouw te worden genomen. Het verminderen van de

hoeveelheid ambtenaren is echter geen doel op zichzelf maar

dient het resultaat te zijn van een overheid die niet wordt

belemmerd door de structuren waarin ambtenaren moeten

werken en efficiënt omgaat met de beschikbare middelen.

Vaak wordt efficiëntie gerealiseerd omdat er bezuinigd moet

worden c.q. nadat bezuinigen gerealiseerd zijn. D66 pleit voor

het omgekeerde: maak eerst het bestuur efficiënter, voordat

teruggegrepen wordt op de klassieke bestuurlijke

begrotingsinstrumenten: bezuiniging en -veelal in combinatie

met- belastingverhoging.

Voordat besloten wordt tot bezuinigen, al of niet in combinatie

met belasting verhoging, dienen alternatieve vormen van

bestuurlijke besluitvorming te worden beproefd en

burgerinitiatief te worden gestimuleerd. Duidelijk moet zijn dat

de overheid er niet voor de burger is, maar dat de overheid van

de burger is.

Met andere woorden: de portemonnee van de burger verschilt

niet veel met die van de overheid. Alles wat je zelf kan doen

spaart geld uit, alles wat je niet zelf kan doen tegen de beste

prijs / kwaliteitverhouding moet je inkopen.

Page 39: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

40

Anderzijds dient gewaakt te worden voor een al te gretige

toepassing van privatisering en outsourcing. Recente landelijke

voorbeelden van ‘graaicultuur’ in de zorgsector, sociale

woonvoorziening, bank- en verzekeringswereld en de

toenemende bezorgdheid om de toekomst van de aarde hebben

het vertrouwen in de werking van “de markt” in zowel publieke

als private sector aanzienlijk doen slinken.

Mocht de inzet van de klassieke instrumenten nodig zijn, dan

dienen deze rechtvaardig en met mate te worden toegepast.

3. Betrouwbaar bestuur

Integriteit speelt in Boxtel zowel een rol in het politieke debat als

in de werking van het bestuurlijk apparaat.

In het politiek debat:

De politiek – ook de lokale politiek- heeft een voorbeeldfunctie.

Als het politieke debat in de commissies en raadzaal tussen

raadsleden onderling en met het college van burgemeester en

wethouders niet integer gevoerd wordt, hoe kunnen we dat dan

van het maatschappelijk debat verwachten?

De wijze waarop in Boxtel het politiek debat gevoerd wordt kan

zich in dit opzicht nog wat slagen verbeteren. Herhaaldelijk doen

zich in de raadzaal van Boxtel en daarbuiten in commissie

vergaderingen situaties voor die niet stroken met onze

opvattingen over “integer bestuur”. Wij zullen voor dit

onderwerp dan ook extra aandacht hebben bij de vaststelling

van het Reglement van Orde en zullen de voorzitter steeds

kenbaar maken wanneer de normen van integer debatteren naar

onze mening worden overschreden.

Page 40: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

41

In het openbaar bestuur:

Integriteit van het bestuurlijk apparaat wordt mede bepaald

door de wijze waarop inwoners tegemoet wordt getreden; de

mate van service gerichtheid. Daarbij is de wijze waarop

persoonlijke contacten wordt beleefd maatgevend. Daar komt

nog bij op welke wijze het gemeentelijk apparaat in de

organisatie van werkzaamheden rekening houdt met de

belangen van betrokken inwoners. Dit speelt met name een

belangrijke rol voor bijzondere groepen waar het bijvoorbeeld

gaat over openingstijden, wegafsluitingen,

snoeiwerkzaamheden en dergelijke.

In dit licht moeten de openingstijden van het gemeentehuis en

de telefonische bereikbaarheid beter. Een servicegerichte

gemeente past zich in dat opzicht aan de leefpatronen van de

mensen aan.

De gemeente mag van zijn inwoners goed gedrag verwachten.

Uiteraard geeft het openbaar bestuur en ambtelijk apparaat

hierin het goede voorbeeld. Zo zal een gemeente die

duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan ook voorop

moeten lopen op het gebied van duurzame inkoop. D66 zal dit

positief kritisch blijven volgen en komen met voorstellen.

Page 41: D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

42

`U gaat ons zeker tegenkomen!´ Willem, Jos, Bart, Nus en Fons