d.j conway - kelta mágia

Download D.J Conway - Kelta Mágia

Post on 28-Dec-2015

144 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DEANNA J. CONWAY

  KELTA MGIA

  DESVZ K I A D B U D A P E S T , 2000

 • Charlesnak, aki trsam a varzslatokban

  s az letben

 • Tovbbi termszetfltti vagy haland lnyek s helyek 149 A kis np, tndrek s rokonsguk 157

  10/Varzslatok 165 Gygynvnymgia 165 stvarzslatok 180 Kristlymgia 186 Gyertyamgia 192 Ogham bcje 194 Az istenek varzsmondki 201 Plda egy varzslatra 211

  1 1 / Megfelelsek tblzata 215 Fstlszerek tblzata 215 A gyertyk szneinek tblzata 218 Elementlok tblzata 220 Istenek tblzata 223 Az istenek megfelelsi tblzata a gyors eligazodshoz 231

 • Tndrek RTA D. J . CONWAY

  rnyas pfrnyrengetegben Egy tndri hlgyre leltem:

  Pkfonl-selyem ruhja Virgdszes, s lesi-vrja,

  Szlljon le az j.

  Mellette lgy zld mohra

  Fektetve plys babcska,

  Haja jfl, h a bre, Vr a hlgy, alkony ha jnne,

  Szllna le az j.

  ltem csak szavam-szegetten, Meghkkent-kba fejemben Az jrt, vajon hogy kszntm? S szlt a hlgy: O, kegyes r n,

  mg leszll az j."

  Eltvedt n?", tudakoltam, Honos e pfrnyvadonban? Csillag, hold mst ide trni

  Lt majd?" Mosolyg csak, s beczi A tndrbabt.

  9

 • Szunnyadt a cspp, vallott a hlgy:

  Varzs a Tenger s a Fld.

  Sgott bvs igket.

  Alinak blcsnek s mersznek,

  ha leszll az j."

  Nkem sznta?" Mosolyogva

  Cspp babjt karba vonta. Hogyne", mondta, jutalomnak, Mert velem vrja a holdat

  az gboltra fel."

  Megszllt gondolat, seregnyi,

  S hallok egy lovast neszezni

  Ott a pfrnyrengetegben: Hallasz-e, n szp szerelmem?",

  Tndrhang kilt.

  Tndr r, venyigemezbe',

  Fnyes kardot, tort szegezve

  Tr a pfrny srjbe, S kihagy a szvem verse,

  Mert nzse zord.

  Vak homly, madr se zngl,

  Mr a hegy flbe hold kl. A magny egyszerre rm szllt.

  Ne fljen, ki j bartsg Magvt elveti."

  10

 • A hlgy mosolyogva intett.

  Homlokn pntot feszitett Tndkletesen a hold.

  Ugye megjutalmazod?", Krlelte urt.

  H r, bart szv szerint."

  k s ellensgeink!",

  Tndrr szl. S hlgye: nem!

  Pfrnyblcsnk vdte hen!" Ura mosolyog.

  Van ht, ki javunk akarja." Mint messzi harang a hangja. Gyrt ujjrl levesz: Mr e fldhz hangol ez,

  S varzshoz."

  Spadt kve, mint a hold.

  Lgen t man dalolt,

  r s hlgy nyeregbe hgva A pfrny kzt lhallba

  Engem otthagyott.

  Mondjk, tndr sose jr itt, De hangjuk flembe jtszik, Ha pfrny kzt pihenek, Bvige mind, amelyek

  A hlgytl valk.

  11

 • Ura gyrjt viselem, S a fold varzst ont nekem. rral, hlggyel elcsevegnem

  f a pfrnyrengetegben Titkosan.

  Van varzs? Nekem bizony van.

  Ha a nap leldozban,

  Fld ereje a szvemben, S tudom, nem bocst el engem,

  r s hlgye, nem.

 • vtizedek ta mindjobban n" az rdeklds a pogny hitvilg irnt. Az emberek a valls gyakorlatiasabb, testre szabottabb vltozatait ignylik; olyasvalamit, ami nemcsak hitet ad, de az letminsget is javtja. Az egyszerre gyakorlatias s spiritulis pogny valls s mgia messzemenen teljesti ezeket az elvrsokat.

  A kelta s/vagy druida vallst rendszerint r, angol vagy walesi eredetnek tartjk, pedig valamikor a keltk Eurpa nagy rszt benpestettk. Civilizcijuk nyomait Dl-Franciaorszgban csakgy megtalljuk, mint Spanyolorszgban, szakon a Nmetalfldn, a brit szigeteken s rorszgban.

  A kelta mgia gyakorlshoz nem szksges az itt l npcsoportokhoz val tartozs. Mindssze a kelta mitolgia s mgia irnti rdekldsre van szksg, meg mly kzssgrzsre a termszettel s annak erivel.

  13

 • A kelta hitvilg a Fld s az e lemi szel lemek tisztele

  t b e n gykerezik, ez u t b b i a k m i n t e g y a t e r m s z e t legl-

  nyegt alkotjk. A v i lgunkat flpt' ngy a lapelem: a. fld, a leveg, a tz s a vz.

  A hajdani keltk b e h a t a n i smer tk s t iszteltk a n v n y e k s svnyok gygyt s mgikus tulajdonsgait. A Fld, a fk m e g sajtos sz iklaformcik energiaramait hasznl tk fl varzslataikhoz. Ezek sorn m e g i d z t k az

  e l e m i sze l lemeket s az rek kis n p t " , azaz a br i tek ma

  ni t s t n d r e i t .

  L e g m l y e b b e n a z o n b a n - s e b b e n szinte egyedl ll

  n a k az si n p e k kzt t - a N a g y Anyt tiszteltk, az

  anya- s harci i s tennket . E l m o n d h a t j u k , hogy a keltk ama kevs n p c s o p o r t kz tartoztak, akik a r m a i s ke

  resz tny beavatkozs eltt ugyanolyan hata lmat tula jdon t o t t a k i s tenniknek, m i n t i s teneiknek.

  Ezzel n e m azt l l tom, h o g y a tbbi pogny valls n e m

  tisztelte a N a g y Anyt. T z e t e s e b b vizsglds u t n

  a z o n b a n rjvnk, hogy a leg tbb p a n t e o n b a n a frfi istensgek j o b b a n szhoz j u t o t t a k , s nagyobb befolyst m o n d h a t t a k m a g u k n a k . A n i i s teneknek megvol t a m a

  guk kijellt helye e b b e n az istenvilgban, a frfi is tensgek e lsbbsge ugyanakkor megfe l lebbezhete t len volt.

  A kelta i s t e n n k t isztelete s legendik n e m uta lnak

  msodlagos he lyzetkre . Ez a m l y tisztelet az egsz tr

  sadalmat titatta. K v e t k e z s k p p e n a kelta n k e t is m e g

  becsl tk, sok szemlyes j o g u k volt, magas rangot tlth e t t e k be, s bir tokaik is lehet tek. A p a p n k e t ugyancsak

  nagy b e c s b e n tartottk. A n k n e m c s a k anyk voltak, de

  h a r c o s o k is, s egyenl ' jogokat lveztek a frfiakkal.

  14

 • Vajon ez a trsadalmi b e r e n d e z k e d s r to t t-e a kzssg egsznek, vagy levont-e a frfiak r tkbl? A t r t

  n e l e m h a t r o z o t t n e m m e l felel e r re a k r d s r e . A keltkat

  az Ovi lg egyik legfejlettebb vallssal r e n d e l k e z , legharciasabb npcsopor t jaknt tart juk s z m o n , s c s u p n akkor gyengl tek m e g , a m i k o r utat ny i tot tak a keresz tnysg

  erszakos ter jeszkedse eltt. Egy kelta lete tele volt varzslattal. t v s m u n k i k ,

  ruhzatuk, hasznlat i trgyaik s hajlkaik d sz tsnek egybefond indi, kacskaringi is m g i k u s clt szolgl

  tak; m e g t r t k a r o n t szem erejt, s v i s szakldtk a rontst a rosszakar fejre. A keltk gy tar tot tk, hogy isteneik brhol , b r m i k o r m e g j e l e n h e t n e k , s az e m b e r i fajnak m i n t e g y ktelessge is, hogy szksg e se tn segtsgl hvja az istenvilgot. Abban is h i t tek, h o g y m i n d e n kinek m i n d e n tle te lhe tt e l kell kvetn ie lete j o b b t sra, ez pedig h a t r o z o t t a n varzsprakt ik ikat j e l e n t e t t m i n d nagy, m i n d kis m r e t e k b e n . E n n e k megvalsts

  hoz a z o n b a n egy ke l tnak folyamatos tanulsra, fejldsre volt szksge.

  Aki ma h a t k o n y a n szeretn gyakorolni a kelta mgi

  t, a n n a k el kell sajttania a n v n y e k s gygyfvek var z s t u d o m n y t . K l n s ere j kveket kell k e r e s n i k s szolglatukba b v l n i k , majd energ iaraktrknt , fltve rzt t k incsknt babusgatniuk. T i s z t e l n i k kell az ele-

  m e n t l o k s az e l e m e k hatalmt, m e g kell b a r t k o z n i u k

  velk, s a seg tsgkrt kell f o l y a m o d n i u k . Egyszval

  azzal az si isteni befolyssal kell ln ik, a m e l y b e n a kel

  tk hittek, s amely m i n d m i g e leven h a t e r .

  15

 • M i n d e n e k e l t t a z o n b a n tl kell l p n i k a valsg ko

  rbban a lka lmazot t szks defincijn. jra kell gond o l n i u k , mi az, a m i lehetsges, s mi az, a m i n e m ; ha ezt

  teszik, e l b b - u t b b r jnnek, h o g y b izonyos varzsfogsok m e l l e t t s e m m i s e m e lkpze lhete t len . E sajtos varzslatok egyttest n e v e z z k mginak.

  A mgia felfggeszti a kzzel foghat vilgot, hisz a

  l thata t lanban, s flhasznlja azt, h i szen s z t n s e n r e z z k e z e k n e k az e r k n e k a m k d s t . A kelta mgia

  teht n e m tesz mst, m i n t hogy szolglatba lltja a lthatat lant , s flhasznlja a t e r m s z e t eri t az let jobb tshoz.

  A mgi t n e m t a n u l m n y o z h a t j u k l a b o r a t r i u m b a n , n e m b o n c o l h a t j u k fl s he lyezhet jk m i k r o s z k p al. Fe lhasznl i t u d a t b a n l, s m i n d e n n a p j a i k b a n rezteti hatst. A p o g n y mgia egyszerre gyakorlati szksgsze

  rsg s a vallsi let szerves rsze. A p o g n y o k m i n d e n

  idegszlukkal a valsghoz k t d t e k . Rges-rgen rjttek, h o g y akit n e m n y g z n e k le a m i n d e n n a p o k gondjai, az s z a b a d a b b a n foglalkozhat a magasabb r e n d erkkel,

  s e z e k kszsgesebben s z e g d n e k szolglatba. Azt is

  t u d t k , h o g y az nl l e m b e r aligha i rny that, befoly

  s o l h a t akarata e l lenre.

  Itt az ideje, hogy a kelta mgia visszatrjen, s visszanyerje ha jdani sarkalatos szerept . Egyre t b b e n elged e t l e n e k a h a g y o m n y o s vallsokkal. k rg kitaposott,

  m az i d k fo lyamn b e n t t s a hamissgtl thatolha-

  ta t lann vlt s v n y e k e n i n d u l n a k el. De m r maga a ke

  ress is friss levegt ramoltat a vallsi letbe, s megt isz

  ttja az si svnyeket . S ha egyszer szabadd vlik az t,

  16

 • i smt r le lnk az si blcsessgre, s j a v u n k r a fordt juk tantsait. A keresk s ikerre s gyarapodsra s z m t h a t

  nak. Ez a siker ltvnyos lesz, s m i n d e n n a p i letfelt

  teleiket is megjavtja majd. A pogny hitvilg kedveli r e n d s z e r i n t n e m hajolnak

  m e g az elfogadott trsadalmi n o r m k eltt, h i szen j tk k, t t r g o n d o l k o d k , a blcsessg s a lelki fejlds keresi. Tudjk, hogy a szemlyes fejlds s a kzvet len l e t k r l m n y e k jobb tsa ugyanolyan fontos, m i n t a lelki, spiritulis tkleteseds . A k iegyenslyozot t s z e m

  lyisg s a siker - b r h