Transcript
 • Eläkeuudistus 2017 –

  mikä muuttui ja miten nuorille käy?Telan työeläkekoulu nuorille 7.3.2017

  Janne Pelkonen

  Erityisasiantuntija

  Twitter: @JiiPelkonen

 • ”Peruskallio pysyy,

  eläkeuudistus ei ole uusi

  maailmanjärjestys”

 • Työeläkkeiden rahoituksen ja etuuksien

  tasapainon löytyminen aina tavoitteena

  3

  Eläke-maksut

  Sijoitus-tuotot

  Eläke-etuudet

  6.3.2017

  3/4 1/4

 • Miten eri ikäluokkien

  välinen oikeudenmukaisuuden

  tavoite tulisi ylipäänsä

  määritellä?

 • Eläkkeiden rahoitus vaikuttaa maksujen ja

  etuuksien kohdentumiseen eri sukupolville

  • Eläkkeet voidaan rahoittaa– Jakojärjestelmällä

  – Rahastoivalla järjestelmällä

  – Osittain rahastoivalla järjestelmällä (FIN)

  • Eläke-etuus voi määräytyä– Etuusperusteisesti (DB)

  – Maksuperusteisesti (DC)

  – Erilaisia välimuotoja esim. CDC tai NDC, Ruotsi)

  – Eläkeuudistusten suunta OECD-maissa DC ja NDC

  5

 • ”Väestön muutos Euroopassa on

  harmaa tsunami, joka muuttaa

  yhteiskuntien menorakenteita ja

  kasvun odotuksia”

 • Nuorten (0-14) ja ikääntyneiden (65+) lukumäärän

  suhde ”työikäisten” (15-64) lukumäärään Suomessa

  1878 – 2100

  7Lähde: Tilastokeskus 2015, ETK 2016

 • Eläkeuudistus 2017: miten

  pidentyvään elinikään

  sopeudutaan?

 • Eläkkeellä ollaan yhä pidempään…

  32,4

  22,4

  43,3

  24,7

  50,6

  28,3

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  2015 2030 2060

  Elinajanodote (M,N)

  63-vuotiaana, vuosia

  Ikääntyneiden huoltosuhde

  (65+/15-64), %

  Lähde: Tilastokeskus 2017, Työeläkelakipalvelu 20179

 • Edellisen ison uudistuksen (v. 2005)

  valitut palat

  • Työeläkeuudistus 2005” (TyEL + muut lait)

  – joustavaksi vanhuuseläkeiäksi 63-68 vuotta

  – Varhaiseläkereittejä vähennettiin työttömyyseläke, YVE

  – työeläkettä koko työuralta, 23v 18v.

  – kertyminen ”superkarttuma”

  – Palkattomien jaksojen muutokset

  – elinaikakerroin 2010 alkaen

  – julkisten alojen eläke määräytyy pääosin yksityispuolen mukaisesti

  – Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana ehdittiin jo poistaa

  10

 • Eläkkeellesiirtymisen

  lykkääntymisen tavoite

  karkasi lopulta aika kauas?

 • Uudistukselle asetetut sisäiset ja ulkoiset

  tavoitteet olivat kovia:

  12

  1. Eläkkeellesiirtymisikä 62,4 vuotta

  vuonna 2025

  2. Suomen kestävyysvajeesta pois n. 1%

 • Tarkemmin tavoitteista

  • pidempiä työuria, joiden turvin:

  – parempia eläkkeitä

  • kohtuullisia eläkemaksuja, joiden ansiosta:

  – parempaa kilpailukykyä

  – korkeampaa työllisyyttä

  – enemmän verotuloja

  • kestävämpää julkista taloutta, jonka osana:

  – kestävää eläkejärjestelmää

  – oikeudenmukaisuutta sukupolvien välille

  25.11.201413

 • ”Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017

  alusta, mutta merkittävä osa muutoksista

  vasta myöhemmin ja siirtymäajoilla”

 • Pakkoa, joustoa ja uusia eläkemuotoja

  • Joustava eläkeikä siirtyy eteenpäin siirtymäajalla 63-68 65-70.

  • Jatkossa työssä vietetyn ajan ja eläkeajan suhde halutaan pitää v. 2025 tasolla.

  • Elinaikakerroin lievenee + muuttuu läpinäkyvämmäksi tavoite-eläkeikä.

  • Työuraeläke pitkän ja kuormittavan työuran tehneille ja 63 täyttäneille.

  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuo joustoa.

  • Työeläkemaksun maltillinen nosto ja EMU-puskurien käyttö

  • Kertymäsäännöt tasavertaisiksi. Superkartuma lykkäyskorotus.

 • ”Saadakseen nykyisen tasoisia

  eläkkeitä, nyt nuoret joutuvat

  jatkamaan huomattavasti

  pidempään työssä”

 • Miten eläkeiät nousevat?

  1) Vuonna 1965 ja myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä määräytyy väestö- ja työllisyyskehityksen perusteella.2) Tavoiteikä määräytyy alaikärajan ja elinajan odotteen kehityksen perusteella.

  Lähde: Eläketurvakeskus 2017

  Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Tavoite-eläkeikä

  1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk

  1960 64 v 6 kk 66 v

  1965 65 v 2 kk 67 v 2 kk

  1970 65 v 8 kk 67 v 11 kk

  1975 66 v 2 kk 68 v 7 kk

  1980 66 v 7 kk 69 v 3 kk

  1985 67 v 69 v 11 kk

 • Työeläkemaksut (TyEL)

  • Eläkeuudistus 2017:

  – Vuosina 2017 – 2019 maksu 24,4 %

  – 2017 työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 6,15 %

  – 2017 työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat 7,65%

  – Huom! Kikyn muutokset maksuosuuksiin.

  – Uudelleenarviointi viimeistään vuoden 2020 TyEL-maksuneuvotteluissa

  – Erillisistä ikäkohtaisista maksuista luovutaan (poikkeus 53-62-v

  siirtymäajalla v. 2025 asti).

  – Työntekijän työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen laskemisen

  perustana olevista vuosiansioista.

  25.11.201418

 • Uudistus hillitsee työeläkemaksun (TyEL)

  nousupaineita merkittävästi

  19 Lähde: ETK 2015

 • ”ETK:n viimeisimmän

  laskelman mukaan

  pieni nousupaine

  on olemassa”

 • Eläkekertymät yhdenvertaiseksi

  18 v 53 v 63 v 68 v

  1,9 % vuodessa

  4,5 %

  vuodessa1.1.2005 1,5 % vuodessa

  1.1.2017

  17 v

  Peruskarttuma 1,5 % vuodessa

  Palkansaajan työeläkemaksun vähentäminen poistuu = karttuma paranee koko ajalta

  Lykkäyskorotus

  0,4 %/kk

  kertyneelle

  eläkkeelle

  VE alaikäraja

  63/65 vVE yläikäraja

  68/70 v

  21

 • ”Myös pitkästä työurasta

  palkitaan edelleen, mutta

  palkitsemisen

  logiikka muuttuu”

 • ”Nuoret hyötyvät jonkin verran

  eläkeuudistuksesta

  aiempaan verrattuna”

 • 80-luvulta eteenpäin syntyneille hyviä uutisia

  6.3.201724 ETK 2015

 • Keskieläke, prosenttia keskipalkasta 2010–2080

  25 ETK 2015

 • ”Sukupolvisopimus eläkkeissä on

  vastavuoroinen, eikä yhtä

  joukkoa saa nostaa muiden

  yläpuolelle.”

 • Tilanne nyt: maksetut eläkemaksut vs. saadut

  eläkkeet eri ikäluokkien näkökulmasta

  Sukupolvien väliset erot johtuvat valtaosin siitä, että eläkkeet rahoitetaan pääosin jakojärjestelmällä.

  Iäkkäämmät sukupolvet ovat maksaneet pienempiä maksuja. Väestön vanheneminen kasvattaa

  sukupolvien välistä eroa (pienemmät ikäluokat rahoittajina). Sukupuolieron tärkeimmät syyt ovat naisten

  pidempi elinikä ja perhe-eläkkeet.

  Sisäinen tuotto kuvaa

  laskennallista

  työeläkemaksulle

  saatavaa reaalituottoa.

  22 Lähde: ETK, Risku 2016

 • Kun elinikä pitenee, myös työurien on

  pidennyttävä

  • Väestön vanhenemisen (syntyvyys, nettomaahanmuutto, elinikä) vaikutukset yhteiskuntaan ovat syvälliset.

  • Järjestelmä on uudistuksen jälkeen paljon paremmassa tasapainossa.

  • Eläkejärjestelmä on lopulta juuri niin vahva kuin talous/työmarkkinat, mille se rakentuu hyvät asiat syntyvät pidemmistä työurista.

  • OVE + kannustinkarttuma mahdollistavat paremmin pitkät työurat loppupäästä. Kuntoutus? Työhyvinvointi?

  • Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tavoite pitää olla kirkas! Miten määritellään?

 • KIITOS!

  Janne Pelkonen

  [email protected]

  mailto:[email protected]

Top Related