Download - Schamper 377

Transcript
Page 1: Schamper 377
Page 2: Schamper 377

Over die kleine deugnieten gesproken: hetGentse stadsbestuur heeft op het Fonteine-plein nieuwe speelvoorzieningen voorkinderen geplaatst. Nu kunnen de kleineschatjes naar hartelust basketten zonder hetgevaar te lopen onder een auto terecht tekomen. En net nu wij ons rijbewijs gehaaldhebben. Meer info: 09/225.68.59 £££ Weblijven nog even bij de kinderen en deballen. De sportdienst van Gent organiseerteen reeks minitennis voor kinderen. Hetmateriaal wordt door de sportdienst terbeschikking gesteld, voor de kinderen moetu nog altijd zelf zorgen. Meer info:09/222.53.10 £££ ‘In onzen tijd...’ horenwij overgrootva al mummelen bij het horenvan voorgaand bericht. Wilt u weten hoe heter vroeger aan toe ging zonder grootva’sgemekker aan te horen, begeeft u dan naarArchief Onderwijs - Stad Gent. De heerVan Bost heeft aldaar voor u de bijzonderetentoonstelling De School van Toen oppoten gezet. Onderwerp van dienst is keizerkarel en het schoolgebeuren. Allendaarheen. Meer info: 09/225.29.03 £££Kleuters en bejaarden: het verschil is kleinerdan u denkt. Beiden eisen continu de aan-dacht op, hebben problemen met het ver-malen van hun voedsel en kunnen hun plasnauwelijks ophouden. De stad Gent (blessthem) heeft besloten onze incontinentemedeburgers financieel tegemoet te komen,met een natje en een droogje als het ware.Meer info: 09/266.76.21 £££ Kan de Gentsebegroting dit wel dragen, hoor ik demuggenzifter in u mompelen. Zo uharteloze cijferaar hier aan twijfelt, kan u al-tijd de begroting en begrotingsrekening vande stad Gent raadplegen op internet. Meerinfo: 09/266.77.31 £££ Flikken, het VRT-programma waar Gent zo graag mee uitpakt,was ook een doorn in het oog van menigcijferaar. De stad Gent echter acht desamenwerking voor herhaling vatbaar. Zijpromoten de stad Gent als filmlocatie. Hetschamperlokaal komt in aanmerking alsplaats van samenkomst voor druggebrui-

kers, anarchisten en syfillislijders. Weinigverschillend met de realiteit dus. Meer info:09/239.42.79 £££ Drugs, nu ook in Gent.Met No shit pakt de Gentse Drugpreventieuit met een nieuwe brochure over drugs endruggebruik. Het geheel is geschreven ineen stijl die appeleert aan jongeren. Deflashy outfit is vooral onder de invloed vanLSD enorm kleurrijk. Alle info:09/225.08.13. Alle bestellingen: de dealerom de hoek. £££ No(g) shit. Aan de BrugsePoort heeft het bestuur nu ook hondentoi-letten en een losloopweide geïnstalleerd.Gedaan met het tussen twee dampendedrollen laveren. Het hondentoilet aan hetRabot bracht alvast volgende oogst op in detopmaand juli: 3875 kilo te vertalen in 262drollen. Meer info: 09/239.43.90 £££ Onzehomosexuele medemens moet het ons maarvergeven dat wij van honden naar hen over-stappen. Boys Town, het holebi-radiopro-gramma is vanaf nu ook via internet tebeluisteren, en wel op volgend adres:http://listen.to/boystown. Meer info:09/329.82.38 £££ De volgende Was het‘70, ‘80, ‘90 -fuif vindt nu 29 januari plaatsin het Gentse Kuipke. An sich is daar weiniginteressant aan, ware het niet dat deze fuifi.s.m. Verkeerd Geparkeerd loopt. HetStudio Brusselpubliek is open-minded,aldus de lieve mensen van verkeerd gepar-keerd. maar als Studio Brussel zo open-minded is, waarom zenden zij Boys Towndan niet uit? Of ligt het aan ons? Meer info:09/239.43.90 £££ Ter voorbereiding vandeze fuif kan u misschien nog enkeledanspasjes inoefenen. Per slot van rekeningdient u op het vlak van elegantie in menigneushoorn uw meerdere te erkennen.Schamper brengt echter raad. Onder hetmotto Tango is één lichaam met vierbenen, wordt een nieuwe lessenreeksArgentijnse Tango ingeluid. Meer info:[email protected] £££Wereldverbeteraars en vrijwilligers, vol-gende berichten zijn speciaal voor u. DeGroene Vallei is in gevaar! Hoe te ageren

tegen de gemene megalomane bouwpro-jectontwikkelaars. Slechts één adres:http://www.welcome.to/groenevalleigroen. Doen, tenzij u zich natuurlijk geën-gageerd heeft voor de wereldvrede. £££Want dan heeft u immers een mail gestuurdnaar [email protected] of naar hunwebsite: www.motherearth.org. De paci-fist in ons pinkt een traantje weg bij hetlezen van hun petitie. £££ Maar geen tijd omte verpozen. Blindenzorg Licht en Liefdevzw zoekt nog steeds vrijwilligers om hunleden op uitstapjes te begeleiden. Meer info:09/346.75.35. £££ Ziet u blinden niet zozitten, dan heeft crisiopvangcentrum DeSchelp mogelijk iets naar uw gading. Zijzoeken vrijwilligers voor weekend- en nacht-permanentie. Hun cliënten zijn mensen metpsychosociale problemen, ook wel eens nut-cases genoemd. Meer info: 09/223.97.91£££ U kan met die mensen bijvoorbeeldeens bridgen. Het GUSB start speciaal vooru een gratis lessenreeks Bridge. Meer info:09/ 366.35.78. £££ Nederlands vooranderstaligen, nu opnieuw in Gent. Hettalencentrum organiseert cursussen Neder-lands voor anderstaligen. Nu lijkt het onsredelijk ridicuul om dit bericht in het Neder-lands te plaatsen. Maar ja, wie zijn wij? Meerinfo: 09/264.36.81 £££ Het nut van dezelessen is groot, heel groot. De Gentse uni-versiteit mag het spreekverbod voor hetVlaams Blok niet handhaven. Maar dankzijde lessen van het talencentrum kaniedereen de debatten met deze toffe partijvolgen. En met deze vrolijke noot nemen wijalweer afscheid van u. Het ga u goed.

Erratum: het e-mailadres in Schamper 376is verkeerd. Voor de Musicologica-wed-strijd mailt u naar:[email protected].

Jan Boedel

HHet nieuwe jaar kende wat ons betreft een schitterende start. Want wie mochten wij tijdens ons jaarlijksebezinningsperiode waarin onze gedachten uitgaan naar hen die het minder goed dan ons hebben, op ons

kleine breedbeeldschermpje ontvangen? Niemand minder dan twee van onze favoriete Kort-subjecten: Jan Hoeten de kindjes. De Gentse cultuurpaus had de kleine snotters uitgenodigd voor een nachtje cultuur en ander leuks.Het was trouwens één van de weinige keren dat iemand begreep waar Hoet het over had.

2

Goede vvoooorrnneemmeennss KORT

Page 3: Schamper 377

3

Vorige week werd de beleidsnota van minister Vanderpoorten voorgesteld. Die notazet onder meer de deur open voor het herbekijken van het inschrijvingsgeld.Momenteel kan het inschrijvingsgeld voor voortgezette academische opleidingen intheorie al oplopen tot een paar honderdduizen frank BEF per jaar. Rector Ooster-linck van de KUL, opperde verleden week in een interview met Veto dat hij het voorbepaalde opleidingen geen probleem vindt dat het inschrijvingsgeld in de toekomstde kaap van het half miljoen zou overschrijden. De reden daarvoor is volgens hemdat in bepaalde richtingen zoals Tax Planning het inschrijvingsgeld geleend kan wor-den. Door het diploma raak je zonder veel problemen aan een goed betaalde job,zodat je makkelijk het geld kan terugbetalen. Een investering in je eigen toekomst.

Het is volgens mij een redenering die niet alleen staat en die leeft bij veel voor-standers van het verhoogde inschrijvingsgeld voor V.A.O.’s. Ze willen ermee aanto-nen dat het onderwijs, ondanks het geldgebrek, toch betaalbaar blijft voor iedereen.

Een eerste praktisch probleem is dat ik er sterke twijfels bij heb of wel iedereen zomakkelijk voor een paar jaar een half miljoen kan missen. Studeren kost op zich alveel, en waarschijnlijk is dat voor sommigen de druppel die de emmer doet over-lopen, of het laatste gat dat de portefeuille doet leeglopen. En het verschil tussen vol-doen aan de criteria om een studiebeurs te krijgen en vijfhonderd duizend frankinschrijvingsgeld kunnen betalen, is volgens mij nogal groot.

Een tweede en meer fundamenteel probleem is dat deze redenering enkel opgaatvoor wie effectief in een bedrijf gaat werken. Ik geef toe dat de economische wereldzeer belangrijk is in een maatschappij, maar we kunnen haar toch niet gaan gelijk-stellen met de hele samenleving. Om terug te komen op het voorbeeld van de TaxPlanning, betekent dit dat alleen de bedrijven zouden kunnen beschikken over detoplaag van goede fiscalisten die kunnen uitrekenen hoe er minst belastingen wor-den betaald. Een geïnteresseerde student die dezelfde kennis wil opdoen, maar lie-ver bij de overheid zou gaan werken, of op de universiteit zou blijven, moet dan eenbijkomende barrière overwinnen. Hij of zij zal later namelijk niet dat stukje meer ver-dienen.

Een universiteit moet zijn studenten kunnen voorbereiden op het beroepsleven. Ikdenk echter niet dat de universiteit alléén daarvoor opgericht is. Het is ook debedoeling – hoe moeilijk dat ook is – om aan de zijlijn te staan en te wijzen op pro-blemen die onzichtbaar zijn als je in het systeem zelf meedraait.

Daarom is het niet goed dat een groep in een samenleving het gros van de specialis-ten in een bepaalde materie voor zich kan reserveren. Ik vrees dat het net dat is wateen inschrijvingsgeld dat niet voor iedereen betaalbaar is, kan teweegbrengen.

inhoudSCHAMPER 24 JAN ‘00

NUMMER 3772Kort3Voorwoord 4Tekort aan informatici 5Verwaarlozing gebouwen6Jeugd Zonder Grenzen7Bibliotheek11Column12Interview14Wetenschap 16Digitaal18Toneel20Muziek22Film23Kringen en conventen

bart haeck

DDEE VVRRAAAAGG VVAANN EEEENN HHAALLFF MMIILLJJOOEENN

foto V. Janssens

Page 4: Schamper 377

4

De ondertekenaars hopen dat de over-heid dit project steunt. Alleen deze steunkan de mensen ervan overtuigen dat deschokoperatie nodig is. Andere landenbeschikken over meerjarenplannen omextra ICT’ers op te leiden, België heeftdit niet. Het is juist de bedoeling van deschokverklaring om de overheid temotiveren hiervan werk te maken. Ookvoor tewerkstelling is dat heel belang-rijk. Mensen die afstuderen in de ICT,vinden gegarandeerd een job.

Aan de Gentse universiteit beseft men

heel goed dat er een nijpend gebrek aaninformatici is. Alleen weten ze niet hoeze meer mensen kunnen aanzetten omvoor deze studie te kiezen. “We kunnentoch moeilijk het niveau van deze studienaar beneden halen, opdat meermensen zouden slagen. Uiteindelijk zijnde bedrijven ook niet gebaat met slechtopgeleide mensen,” aldus prof. AlbertHoogewijs (theoretische informatica).

Prof. Hoogewijs: “Wij stellen zelfs vastdat het aantal inschrijvingen voor derichting informatica daalt (143 in ‘99

tegenover 159 in ’98). Maar er is wel eentendens merkbaar waarbij het aantalindustrieel ingenieurs informatica aan dehogescholen toeneemt.” Hierbij rijst danook de vraag of de eerder theoretischeopleiding aan de universiteit wel vol-doende op de praktische behoeften vande bedrijfswereld afgestemd is. Vooralde grote brok wiskunde die men alsinformaticastudent te slikken krijgt,wordt in onderwijs- en bedrijfskringenbetwist. Prof. Hoogewijs: “Wij hechtenveel belang aan de wiskundige funda-menten. Het nut van wiskunde mag nietonderschat worden.” Zo is een data-beheersysteem beveiligen een puurwiskundige aangelegenheid.” Deondertekenaars van de schokverklaringdelen deze visie en raden 14-jarigen aanom een richting met veel wiskunde tekiezen.

”Ik kan me best voorstellen dat bepaaldebedrijven praktisch opgeleide mensenwillen die onmiddellijk aan de slag kun-nen gaan. Dat is evenwel onmogelijkomdat de ondernemingen elk hun eigenvereisten stellen. In dit opzicht is menveel beter gediend met een algemenetheoretische opleiding vanwaaruit menzich sneller kan aanpassen aan die speci-fieke vereisten,” besluit prof. Hoogewijs.

Als de campagne van de bedrijven effectheeft, zou het voor de universiteit geenenkel probleem zijn om een veelvoudaan studenten op te vangen. De infra-structuur in de vakgroep informaticawerd stelselmatig uitgebreid. Er zijnzeker voldoende assistenten om de stu-denten in de praktische oefeningen tebegeleiden. De kans dat de universiteiteen beroep moet doen op mensen uit debedrijfswereld bestaat dus niet. Prof.Ignace Bruyland (telecommunicatie):“Het is bovendien ondenkbaar dat zij leszouden geven, aangezien zij niet gedoc-toreerd hebben. Maar als lesgever in hetkader van een gastcollege blijven zijnatuurlijk altijd welkom.”

Vacature (m/v): ccoommppuutteerrffrreeaakk

EEen twintigtal grote bedrijven ondertekenden onlangs de “ICT-schokverklaring”. Het is een noodroep van computerbedrijven en

banken om meer informatici. Het onderwijs, in al zijn niveaus, levert maareen duizendtal ICT-afgestudeerden per jaar op. In de praktijk zijn zekerdrie keer zoveel ICT’ers nodig. Een lichte jaarlijkse groei volstaat niet. Eris wel degelijk een shockeffect nodig.

Bart Zoete

Page 5: Schamper 377

5

HHeett ppaattrriimmoonniiuumm vvaann ddee RRUUGG

Dat de woningen in de Sint-Pieters-nieuwstraat de buurt er niet bepaaldaantrekkelijker op maken is een under-statement. De gebouwen staan al sindsmensenheugenis leeg en dat is er aan temerken. Dat vond het KAF (KreatiefAktie Front) ook. Het KAF was eengroepering van krakers die de leegstandin Gent aanklaagden. Ook de RUG gaatop dit gebied niet vrijuit. Om dat aan teklagen, kraakte het KAF op 26 oktober1995 de Sint-Pietersnieuwstraat 31. Ineen reactie op de door het KAF geuiteklachten beloofde logistiek beheerderDirk Mangeleer al in oktober 1995 dater spoedig verandering in de bestaandetoestand zou komen. Binnen de 5 jaarzou er op die plek een mega-auditoriumverschijnen. Door de snel stijgende toe-name van het aantal studenten had deuniversiteit dringend nood aanbijkomende auditoria. Toen het KAFenkele maanden later, en na verschil-lende schermutselingen met het NSV,het gekraakte gebouw verliet werd hetmet de grond gelijk gemaakt. Dat is na-tuurlijk ook een oplossing voor de leeg-stand. De plannen voor het mega-audi-torium - een oude wensdroom van Eti-enne Vermeersch - werden ondertussendefinitief afgevoerd. De resterendegebouwen liet men verder verkrotten.

Beggars can’t be choosers

In november 1996 nam het Schilder-satelier (toen nog tekenlabo) zijn‘tijdelijke’ intrek in de Sint-Pietersnieuw-straat nr. 35. Het Schildersatelier brengtsinds 1992 universitaire studentensamen om hun artistieke talenten te ont-plooien. In de eerste vier jaar van hetbestaan van het Schildersatelier verhuis-de het evenveel keren: van het Romme-laere Instituut en de St.-Pietersnieuw-straat naar Korte Meer 5 en vervolgensnaar Korte Meer 11. Toen deze laatstelocatie vroeger dan voorzien door hetdecanaat van de Pol. & Soc. zou wordeningepalmd, moesten de artiesten eennieuw onderkomen zoeken. De Sint-Pietersnieuwstraat 35 biedt sindsdieneen ‘tijdelijke’ oplossing. Aan debedenkelijke staat van het huis werdniets gedaan. Het Schildersatelier kreegenkel de toestemming om het gelijkvlo-ers van het gebouw te betreden. Debovenliggende verdiepingen en de tuinzijn, wegens te gevaarlijk, verboden ter-rein. De regen en wind kregen er wel vrijspel en in december 1999 sijpelde ookop het gelijkvloers regenwater binnen.Het feit dat andere verenigingen maarwat graag een onderkomen in de Sint-Pietersnieuwstraat 35 zouden hebben, isillustratief voor de grote nood aan eendegelijk onderkomen onder de Gentsestudentenverenigingen. Kajton Cie, detoneelvereniging van de Gentse univer-

siteit, maakt voor haar repetities ookgebruik van het lokaal van het Schilder-satelier. Ook een muziekgroepje had innr. 35 een onderdak gevonden, tot hetdak zelf naar beneden kwam.

de nv uitstelDe universiteit heeft voor dit wanbeheervanzelfsprekend een valabel excuus. De

RUG heeft namelijk plannen met deSint-Pietersnieuwstraat. Het rectoraat zaluitgebreid worden, de leegstaandegebouwen zullen door een grote nieuw-bouw vervangen worden en aan hethuidige technicum komt een studenten-plein. Men hoopt deze plannen op eentermijn van 5 à 8 jaar te realiseren. Deuniversiteit beschouwt werkzaamhedenaan deze gebouwen dan ook als ver-spilling omdat die ‘binnenkort’ tochworden afgebroken.

In de volgende Schamper: de Korte Meeren de Emile Braunschool.Wat verstaat de RUG onder hoogdrin-gendheid? En is het wel verstandig eenuniek voorbeeld van 17de eeuwsebarokke bouwkunst aan de universiteittoe te vertrouwen? (foto’s: V. Janssens)

DDe universiteit is al jarenlang een van de grootste verkrotters in de stad.In het verleden werd het beleid van de RUG al meermaals bekri-

tiseerd. Het antwoord was steeds hetzelfde: ‘in de bestaande toestand zalsnel beterschap komen’. Schamper besloot een stand van zaken op temaken. In dit nummer: de krotwoningen van de Sint-Pietersnieuwstraat.

Cobbaut

“Het plafond valt zomaar naarbeneden”

“Het gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat 35, waar regenwater de aquarellen van hetschildersatelier ruïneert”

Page 6: Schamper 377

6

Maar toch kàn het. Dat je geen lidkaart vande Scouts op zak moet hebben om dewereld te proberen verbeteren, dat bewezeneen paar studenten in 1994. Op café raaktehet gespreksonderwerp op de een of anderemanier op Kroatië, waar toen een oorlog aande gang was. ‘Kunnen wij eigenlijk niksdoen om die mensen daar te helpen?’, vroe-gen ze zich af. Over grenzen wilden ze blijk-baar niet weten. Ze wierpen hun cursus evenopzij en dronken die pot en pint leeg, huur-den een busje, en vertrokken. Tegen de ver-huurder van dat busje zeiden ze ‘dat ze opvakantie gingen naar Duitsland’. Een verze-kering tegen kogelgaten werd dus niet afges-loten.

Busje komt zoDe avonturiers legden in Kroatië contactenen maakte beloften om later terug te komenmet hulpgoederen. De formule kende blijk-baar succes: vanaf dan trokken er regelmatigstudenten naar ex-Joegoslavië. Het gedurfdeinitiatief groeide met hulp van de overkoe-pelende Vlaamse jeugorganisatie JINT uittot Jongeren Zonder Grenzen (JZG),een vzw van en door studenten, actief inLeuven, Brussel en Gent. Meerdere kerenper jaar organiseert het een ‘hulpkonvooi’naar de Balkan. In ‘97 en ‘98 was dat met eenomgebouwde bus van de organisatie, metkeuken en slaapgelegenheid, en plaats vooreen twintigtal studenten. Vandaag is de busklaar voor de schroothoop en heeft de JZGonvoldoende geld om hem te vervangen,maar het enthousiasme van de wereldver-beteraars heeft er niet onder geleden: dekonvooien gaan onverminderd door. Nogeind januari vertrekt er een C-130 van hetBelgische leger naar Kosovo met aan boordonder andere enkele mensen van de orga-nisatie.

Wederopbouw allerhandeJZG heeft ondertussen al heel wat projectenlopen in ex-Joegoslavië.Split bijvoorbeeld is een Kroatische stad meteen zwaar drugsprobleem. De stad ligt aande Adriatische kust en er is een actieve drug-trafiek tussen Italië en de stad. Veel jongerenin de stad zijn verslaafd, en JZG doet wat hetkan om die jongeren te helpen, door hen dekans te geven opnieuw zelfwaarde te vindenin de schilderkunst.In Konjic in Bosnië ligt een tweede projectvan de organisatie. Daar geven de studentenkinderen met oorlogstrauma’s ondermeercomputerlessen en Engels. Zo halen ze devier jaar leerachterstand die ze door de oor-log hebben opgelopen, een beetje in.Omdat het plaatselijke ziekenhuis demedicijnen die het gratis van hulporgan-isaties ontvangt, voor veel geld verkoopt, wilJZG er op toezien dat de geneesmiddelenrechtstreeks bij de mensen raken zonder datdie er zich blauw voor moeten betalen.In Pristina, de hoofdstad van Kosovo, ligteen derde project. De oorlog heeft de bib-liotheek van de universiteit volledigvernield. Om de studenten daar meer telezen te geven dan de paar communistischepublicaties die ze nog over hebben, zamelenVlaamse studenten hier boeken en compu-ters in. Ze dromen er daar ook van om eenjeugdhuis op te richten en om Vlaamse stu-denten te laten samenwerken met Koso-vaarse. De bedoeling is dat er op die manierweer een bestendige jeugdwerking op gangkomt in de door de oorlog vernielde samen-leving.Als vierde project wil JZG winterkledijsamenzoeken voor 320 Servische vluchtelin-gen die om de een of andere reden uit deboot vielen bij de hulpverdeling. Met de win-ter op komst durft het tot min twintiggraden worden in ex-Joegoslavië, en zonder

winterkleding en -schoeisel zullen ze hetanders zeer zwaar te verduren krijgen.Als laatste en grootste project helpt deorganisatie de Balkanactie een beetje bijde heropbouw van 20000 huizen in Kosovo,zodat de mensen de strenge winter niet intentjes moeten doorbrengen.

The HomefrontWerk genoeg aan de winkel, dat is duidelijk.Maar al deze acties zouden onmogelijk zijnzonder vrijwilligers in het thuisland. Daarommeet JZG zich de allure van studentenclubaan. De hulpkonvooien blijven het hoofd-doel, maar daarnaast is er een uitgebreidewerking in Gent. De studenten zonder gren-zen werken heel het jaar door rond eenbepaald project, met als kers op de taart deeigenlijke reis. Dan kunnen ze het resultaatvan al hun inspanningen zien. Bovendienstelt de organisatie alles in het werk om ineigen land mensen even stil te doen staan bijex-Joegoslavië. Met infostandjes, fuiven,filmvoorstellingen en in de toekomst ookactiviteiten voor jeugdbewegingen proberenze de mensen wakker te slaan. Binnenkortstaat er ook een groot evenement op stapel:een studentendag in samenwerking met hetFaculteitenkonvent, dat naar eigen zeggen‘vergelijkbaar moet worden met de Mas-sacantus, maar dan niet alleen zuipen’.Ambitieus zijn ze wel bij JZG. Meer infor-matie brengen we later nog.Iedereen is welkom bij de grenzenlozen.Voorwaarde is wel dat de geïnteresseerdeneen tijd meedraaien rond een of ander pro-ject, en ideeën en daden bijdragen op basisvan eigen hobby’s en verlangens. Voor hendie zich bewezen hebben, is er als grotebeloning de reis. Gevaarlijk is het na de oor-log al iets minder in ex-Joegoslavië, maarspannend kan het zeker worden. Ramp-toeristen en part-time avonturiers zullenzich er wellicht goed voelen.

Geïnteresseerd? De coordinaten zijn: JZG,Sint-Pietersnieuwstraat 130d, 09/225.25.27,[email protected]

SStudent en engagement... Wat moet je daar onder verstaan? Het klinkteen beetje als een slogan uit een opvoedkundig handboek van dertig

jaar geleden. Laten we maar eerlijk zijn: velen onder ons beloven zichzelfmisschien plechtig om ‘iets speciaals te doen dit nieuwe jaar’, maar slechtsweinigen kunnen echt de tijd maken om tussen pot, pint en cursus Uni-versitair Bloemschikken de wereld in te trekken om de nobele ridder ofFlorence Nightingale uit te hangen.

Grenzeloos jongJongeren Zonder Grenzen: vlieg eens per C-130 naar Kosovo

Maarten Van Hove

Page 7: Schamper 377

7

Tot niet zo lang geleden zat de Universiteitnog feodaal ineen. Iedere prof had zijn eigendienst, en iedere dienst had haar eigen mini-bibliotheekje (meestal ‘seminariebiblio-theek’ genoemd). Het was dan ook niet al-tijd gemakkelijk om de gewenste literatuurte vinden. Sinds het begin van de jaren ‘90,is de structuur van de Universiteit echtergrondig gereorganiseerd: proffen behieldenniet langer elk hun eigen ‘dienst’, maar wer-

den samen ondergebracht in vakgroepen.Een gevolg was dat de seminariebiblio-theken samengesmolten moesten wordentot vakgroepbibliotheken. Dat verliep nietaltijd van een leien dakje (zie kadertje). Ennog steeds blijven heel wat seminariebiblio-theken op zichzelf bestaan.

Negen van de elf faculteiten hebben hunboeken en tijdschriften nog verdersamengebracht in faculteitsbibliotheken.Dat zijn meestal fusies van de verschillendevakgroepbibliotheken van de faculteit.Gewoonlijk blijven er een aantal seminarie-of vakgroepbibliotheken bestaan naast defaculteitsbib. Het gaat dan om gespe-cialiseerde bibs, of soms om koppige prof-fen die hun boeken liever bij zichzelfhouden. Maar faculteitsbibs zorgen ervoor

dat veel informatie samengebracht wordt,wat opzoekingen erg kan vergemakkelijken.

Twee faculteiten hebben echter nog steedsgeen faculteitsbib: de Faculteit Politieke enSociale Wetenschappen en de Faculteit Let-teren en Wijsbegeerte. Het ziet er ook nietnaar uit dat daar snel verandering in komt.Schamper ondervroeg hierover de decanenvan beide faculteiten, maar aasde eerst op

de uitgesprokenmening van de vice-rector.

Also sprachAndreasVice-rector AndreasDe Leenheer: “Ikben er voorstandervan om zoveelmogelijk kennis tecentraliseren in fa-culteitsbibliotheken.

Exemplarische voorbeelden zijn de FaculteitEconomie en Bedrijfskunde of de FaculteitRechtsgeleerdheid: bijna alle teksten eninformatie over het vakgebied economie ofrechten zijn daar samengebracht, en de stu-denten en onderzoekers maken daar inten-sief gebruik van. Het mooiste voorbeeld iswel de Biomedische Bibliotheek (op de ter-reinen van het UZ, nvdr.) . Dat is een bib-liotheek waar verschillende faculteiten wor-den samengebracht: de FaculteitGeneeskunde en de Faculteit Farmaceutis-che Wetenschappen. Ik heb destijds zelf hetinitiatief genomen om de bibliotheek van deFarmacie over te brengen naar de Biomedis-che Bibliotheek (De Leenheer is afkomstiguit de Faculteit Farmacie, nvdr.). Niet alleonderzoekers waren daar blij mee, want ditbetekent dat ze een grotere verplaatsing

moeten doen om boeken of tijdschriften teraadplegen. Maar de voordelen vanschaalvergroting wegen daar niet tegen op.Het feit dat de informatie uit verschillendedeeldisciplines op dezelfde oppervlakte tevinden is, zorgt voor een enorme verrijkingvan het wetenschappelijk onderzoek.”

Korte Meer te kortIn de Faculteit Politieke en Sociale Weten-schappen is er geen faculteitsbibliotheek: devijf vakgroepen hebben elk hun eigen vak-groepbibliotheek. De Leenheer: “Ik hadook daar liever een centrale bib gezien, maarde faculteit zelf stelt daar haar veto tegen.De discussie was begonnen omdat de facul-teit binnenkort verhuist naar de leegstaandepanden in de Korte Meer (de straat naast deUniversiteitsstraat, nvdr.), maar de infra-structuur van de gebouwen in de KorteMeer leent zich blijkbaar niet tot hetinstalleren van een grote biblio-theekruimte.”

Decaan Elsa De Bens verklaart het stand-punt van de faculteit: “Dit is een oude dis-cussie, en de meerderheid binnen onze fa-culteit wenst bij het systeem van vakgroep-bibliotheken te blijven. Enerzijds omdat dithistorisch zo gegroeid is, anderzijds omdatde Korte Meer onmogelijk plaats kan biedenaan één grote bibliotheek. We verhuizenimmers naar oude herenhuizen, die boven-dien geklasseerd zijn. Onze faculteit bezitmeters en meters boeken. Geen enkele vande gebouwen in de Korte Meer is grootgenoeg om die boeken in één ruimte onderte brengen. Als het om een nieuwbouw zougaan, dan zou één grote bib in mijn ogen welmogelijk zijn, maar dat is nu niet het geval.De vice-rector heeft ons inmiddels gelijkgegeven in onze argumenten, en bijgevolgblijft de pol&soc enkel met vakgroepbiblio-theken werken.”

Resto-bibDe Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeftevenmin een faculteitsbibliotheek. Ook hierhad De Leenheer liever een centrale biblio-

BBibliotheken. Geen student kan zonder. Gelukkig heeft de RUG meerdan 300 bibliotheken onder haar hoede. De grootste is natuurlijk de

Centrale Universiteitsbibliotheek, ook gekend als ‘De Boekentoren’ ofsoms nog als ‘Dat Lelijk Wangedrocht Dat Het Zicht Vanuit Mijn RaamBelemmert’. Maar een groot deel van alle boeken en tijdschriften zijnelders aan de RUG te vinden: in faculteitsbibliotheken, vakgroepbiblio-theken en seminariebibliotheken.

Big, bigger, BibFaculteitsbibliotheken vs. vakgroepbibliotheken

z.o.Z.

“Er zijn meer dan 300 bibliotheken aan de RUG”

foto

: V. J

anss

ens

Page 8: Schamper 377

theekruimte gezien: “Enkele jaren geledenis het Museum van de Etnografie verhuisdvan de gebouwen aan de Blandijn naar HetPand. Het was een idee van mij om dezeruimten in te richten als faculteitsbiblio-theek voor de Letteren en Wijsbegeerte. Datis een grote ruimte die van de kelders tot deeerste verdieping kan benut worden. Helaasis, na de asbestproblemen in het studenten-restaurant De Brug (zie Schamper nummer357, 358, 361 en 370), in die ruimtes de voor-lopige resto Sint-Hubertus ondergebracht,tot resto De Brug volledig gerenoveerd zalzijn.”Decaan Johnny Devreker, laat een minder

enthousiast geluid horen: “Het oorspronke-lijke plan van de vice-rector was om alle sem-inariebibliotheken samen te brengen in éénruimte. Dat is onredelijk in onze faculteit, wijhebben veel te veel boeken. Het gebouwvan onze faculteit is destijds dan ookgebouwd voor seminarie-bibliotheken, nietvoor een faculteitsbib. Bovendien moetendie boeken in onze faculteit door 4000 stu-denten geconsulteerd kunnen worden, endaarvoor kan je onmogelijk voldoende stoe-len en tafeltjes voorzien in één ruimte. Ookvoor proffen is het niet makkelijk als ze voorhet minste boek steeds naar een centraleplaats moeten hollen. Er is dan een realisti-scher voorstel uitgewerkt waarbij enkel alletijdschriften in één ruimte zouden wordenondergebracht. Maar die plannen moetenaltijd weer worden uitgesteld omdat devoorziene lokalen als restaurant ingerichtblijven totdat de nieuwe Brug is gebouwd.Ondanks alle beloften van het rectoraat —oorspronkelijk zou dat al tegen september1999 af zijn — blijven we steeds met de lastvan die resto zitten. En dan heb ik het nieteens over de geurhinder!”De Leenheer: “Ik heb zelf ook nooit

geloofd dat resto De Brug tegen 1999 af zouzijn. Ik hoop dat september 2000 haal-baarder blijkt. Maar ten laatste in 2001 moetDe Brug gerenoveerd zijn.”

KoplopersEn hoe zit het met het gebruiksgemak voorde studenten? Het belangrijkste argumentpro faculteitsbibliotheken is namelijk dat deboeken en tijdschriften veel toegankelijkerworden voor studenten. De Bens: “In onzefaculteit draaien de vakgroepbibliothekenzeer goed en kunnen de studenten vol-doende komen werken. Bovendien is hetopzoekingswerk aan onze Universiteit sinds

enkele jaren enorm geïnformatiseerd: via decomputer vind je meteen waar en in welkebibliotheek je moet zijn. We horen daarmeebij de koplopers van Europa. Voor de stu-denten stellen gedecentraliseerde biblio-theken geen probleem meer.”

Devreker: “Studenten hebben meestalgenoeg aan de seminariebibliotheken vanhun vakgroep; dat ze iets nodig hebben uiteen andere vakgroep is zeldzaam. Het is welzo dat verschillende bibliotheken in onzefaculteit moeilijk toegankelijk zijn en slechteopeningsuren hebben. Dit is te wijten aaneen gebrek aan personeel: als iedere vak-groep verscheidene bibliotheken heeft,moet je in elke bibliotheek ook bibliothe-carissen zetten. Een grote faculeitsbib zounatuurlijk gemakkelijker zijn. Een meer haal-bare oplossing is verschillende semina-riebibliotheken verenigen in vakgroepbiblio-theken, zoals die van de Wijsbegeerte of vande Kunstgeschiedenis. Maar zelfs daarvoorontbreekt het ons in dit gebouw vaak aanruimtes die voldoende plaats bieden.”

De faculteit letteren en Wijsbegeerte is

één van die faculteiten waar nog altijd een

groot aantal seminariebibliotheken op

zichzelf blijft bestaan. Decaan Johnny

Devreker haalt in dit verband zijn eigen

vakgroep aan, de vakgroep Archeologie

en Oude Geschiedenis van Europa: “Wij

zitten nog altijd met een seminariebiblio-

theek voor Archeologie en één voor de

Oude Geschiedenis van Europa. Beide

bibliotheken bevinden zich aan een

andere kant van de gang. We kunnen ze

niet samenbrengen, omdat er geen

aaneensluitend lokaal te vinden is om alle

boeken in onder te brengen.”

Illustratief is ook de vakgroep Wijs-

begeerte en Moraalwetenschap. In een

ver verleden (1995) schreef Schamper

hoe de vakgroepbibliotheek daar een

grote chaos bleek (zie Schamper 335).

Dat kwam omdat de verschillende semi-

nariebibliotheken van de vakgroep pas

waren samengevoegd, maar in een lokaal

dat niet genoeg plaats bleek te bieden, en

waar boeken moeilijk terug te vinden

waren en soms zelfs verdwenen. Er

zouden naar verluidt zelfs boeken

teruggevonden zijn bij tweedehands-

boekhandel de Slegte. De situatie is

intussen veel verbeterd. Bibliothecaris

Wilfried Swartelé: “We zitten nog

steeds bijzonder krap in onze lokalen,

maar we hebben wel een beetje structuur

gekregen in de bibliotheek, ontleningen

worden nu op de computer geregistreerd

en opzoekingen kunnen ook via de com-

puter gebeuren. Gelukkig, want toen ik

hier begon was alles een onoverzichtelijk

kluwen!”

8

MDG

EEeenn oonnoonnttwwaarrbbaaaarr

kklluuwweenn

“Restaurant St. Hubertus, waar een faculteitsbibliotheek voor deBlandijn moet komen, zal nog enkele jaren resto blijven”

foto

; arc

hief

Page 9: Schamper 377

1) Richting en studiejaar:___________________________________________________________________

2) Van welke bibliotheek maak jij gebruik? (indien jij vanmeerdere bibliotheken gebruik maakt, kan je best meerdereenquetes invullen):_________________________________________________________________________________________________________________

3) Is dit een vakgroep of facultair gerichte bibliotheek? Vak-groep/Facultair (*)

4) Vind jij dit een goede zaak? Ja/Nee (*)

5) Waarom wel/niet: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Hoe vaak maak jij van deze bib. gebruik? (**)0 1x per dag of meer0 1x tot 5x per week 0 1x tot 4x per maand 0 Minder dan 1x per maand0 Zeer onregelmatig; tijdens een periode van maximaal 1maand heb ik minstens 3x per week de bib gebruikt0 Zeer onregelmatig; tijdens een periode van meer dan 1maand heb ik minstens 3x per week de bib. gebruikt

7) Waarom maak jij gebruik van deze bib.? (**)0 Paper(s)0 Thesis of eindwerk0 Persoonlijke leeszaal0 Plaats om te blokken0 Ontspanningsruimte

8) Wanneer is volgens jou de bibliotheek open (***):Voormiddag Namiddag

Maandag ________ ________Dinsdag ________ ________Woensdag ________ ________Donderdag ________ ________Vrijdag ________ ________Zaterdag ________ ________Zondag ________ ________

9) Bent u tevreden over deze uren? Ja/Nee (*)

10) Indien je zelf een uurschema zou mogen voorstellen hoezou dat er dan uitzien? (***)

Voormiddag NamiddagMaandag ________ ________Dinsdag ________ ________Woensdag ________ ________Donderdag ________ ________Vrijdag ________ ________Zaterdag ________ ________

Zondag ________ ________

11) Welke services biedt jouw bib. je aan? (**)0 Personeel alleen voorbehouden voor de bib0 Computer(s) voor opzoekwerk0 Kopieerapparaat0 Leeszaal0 Tijdschriftenstand

12) Zijn er nog andere diensten die de bib. je aanbiedt?Welke?_________________________________________________________________________________________________________________________

13) Ben je tevreden over de diensten die de bib je nu reedsaanbiedt? Ja/Nee (*) Waarom wel/niet?______________________________________________________________________________________________________________________________________________

14) Welke service zou je bib. ook nog moeten hebben?waarom? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15) Vind je in je bib wat je nodig hebt? Ja/Nee (*). Zo nee: watzou er volgens jou moeten veranderen: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16) Vind je in je bib wat je nodig hebt snel genoeg? Ja/Nee(*):Zo nee: wat zou er volgens jou moeten veranderen:______________________________________________________________________________________________________________________________

17) Hoe zou je de bibliotheek globaal kwoteren: 0 Miserabel0 onvoldoende0 voldoende0 Goed0 Zeer Goed0 Subliem!

18) Heb je nog opmerkingen of suggesties? Schrijf zehier!_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) Schrappen wat niet past aub. (**) Kleur het juiste bolletjein. (***) Vul in.

DE GROTE BIBLIOTHEEKENQUETEDeze enquete wil nagaan welke problemen er bestaan op universitair vlak omtrent alle bibliotheken van onze universiteit. Wij willen jullie op voor-

hand bedanken voor de geïnvesteerde tijd. Je kunt deze enquete terugsturen naar (eventueel via de binnenpost): GSR-Bibliotheekenquete; St.Pieters-

nieuwstraat 45 9000 Gent. Je kunt de enquete uit deze schamper ook deponeren in de doos die staat op de eerste verdieping in het studentenhuis

“de Brug”. De enquete is finaal ook te vinden op het net: http://www.student.rug.ac.be/stv/bibliotheekenquete.

Page 10: Schamper 377

advertentie

Page 11: Schamper 377

‘De kleine hartenkoning’ is eenpoëziebundel geschreven doorDoris Dorné, een moeder in 1993haar zesjarige zoon verloor aankanker. Het is een biografie overhaar kind in de vorm van anek-dotes, waarbij ieder gedicht ge-volgd wordt door een moeder-gedachte. De opbrengst van het boekje isvoor het kinderkankerfonds vanhet Gentse universitair zieken-huis. De bundel is ineigen beheeruitgegeven en kan besteld wordenvia het nummer 0486/39 30 69.Schamper geeft 1 exemplaar weg.Een kaartje of mailtje naar onssturen volstaat.

11

CCoolluummnnkroniek van een aangekondigde kater

only the good die drunk

Bij de ingang stonden triljoenen studentenen ander gespuis opgefokt te wezen. Evenhad ik zin rel te schoppen door luid te kelen:‘Aááánderlecht! We goan ou bakkes sluupe!’,maar ik bewaarde mijn objectiviteit endaarmee ook mijn ledematen en stormdenaar binnen.De VTM bleek binnen beeldjes te schieten.“Haai, guys!” groette ik vlotjes en shaketehen de handen, als persjongens onder el-kaar. Met een wow-blik in hun ogen -waaranders- die boekdelen sprak, keken ze meaan: een echte Schamperredacteur! “Zeg, Heer Schamperredacteur,” begon ereentje, “is het de bedoeling dat al die foren-sische klaplopers hier beschonken naar huisgaan?”“Neen,” antwoordde ik kortaf, daar ik er nogsteeds niet toe gekomen was ‘neen’ lang uitte spreken.Ik draaide me om en ging mijn bierpot

afhalen. De eerste emmers Rodenbach kwa-men aan en het festijn begon. Eén of andereinleidende plechtigheid met een kortademighet podium opsukkelende fanfare, enkeleschachten met een fakkel in hun verbrandepollen en een hoop die hards die trots devlaggen van hun club zo hoog mogelijkophieven, is me ietwat ontgaan. Dat er af entoe gezongen werd, heb ik van horenzeggen. Het was me niet echt opgevallen endat is maar goed ook!

Meuher!Gezapig ging de avond door tot de inter-viewer in ons opeens wakker schoot omiemand van de club Moeder DUC teondervragen.SCHAMPER: Yo, dude, how’s goin’?Tjonge, zo’n ridicule naam en waarvoor staatie? Is ‘t al herfst? Wat met de diepvries en deIJstijd?

Jan Onyme : “Euh, wij zijn gewoon hetAnonieme Vlaamse Vette LullenGenootschap…”

SCHAMPER (met open mond): Echt?Onyme: “Weet niet. Kaka in broek gedaan.(aandoenlijk gehuil) En pipi! Boehoe! Ikkewil Tempus Commune! Wééééén. Mam-mie!”Het verdorven individu viel op de grond.Direct stond er een hele meute rond hetkadaver. “Hmm, waarschijnlijk geen open been-breuk…” zei een lul van het VGK weifelend.“Dàt zou zelfs een VTM-redacteur gezienhebben,” repliceerde ik schamper en giftig. “Obviously,” sprak James Bond, en vloogweg.

Maria en haar koeAch, hij doet maar. Ik wou ook weg en hetkot verlatend vertrok ik om voortgaandhuiswaarts te keren. Ik sprong op, over endoor mijn fiets en stoof weg.Verder zijn jullie klootzakken en wij zijnsmeerlappen. Mijd het NSV, ga in peis envree, en doe dat liefst niet te blasé!

WWe zouden u droogjes kunnen melden dat op 22 december 1999 dezevende Gentse Massacantus plaatsvond en dat 1850 studenten uit

85 clubs al máánden op voorhand snakten naar de 140 vaten Rodenbach.Maar niets van dat! Sommige kranten deden dat wel en meldden the dayafter in een 3-regelig artikel: het werd een zatte boel. Ja, dag Jan, dát kun-nen wij ook, hoor! (Wij van Schamper kunnen alles – nvdr) Daarom eenimpressie met meer verzinsels er achteraf bijgevoegd dan correcte weer-gaven van de avond zelf. Zo moet dat zijn!

Leest u soms schamper en denkt u: ‘dit kan ik ook’? Meer nog, neemtu soms schamper ter hand en roept u uit: ‘dit doe ik beter’? Wel, danis dit uw kans om uw ding te doen en is het onze kans om schamperbeter te maken.

We zijn dringend op zoek naar medewerkers die zich willen gooienop artikels, eindredactie, lay-out, internet, en alle taken die bij hetmaken van schamper komen kijken. Ook mensen die geheel spon-taan en zonder bijbedoelingen ons lokaal komen opruimen zijnwelkom.

Geïnteresseerden dalen af tot in het schamperlokaal in de kelder vande Brug, of springen gewoon eens binnen op de wekelijkse redac-tievergadering op dinsdagavond om 19 uur in de Brug. We leven inblijde verwachting van uw komst.

Maak uw blijde intrede bijSchamper

TéVé DM

Page 12: Schamper 377

SCHAMPER: Hoe is het om burgemeester tezijn van een studentenstad?Frank Beke: “Doorgaans is dat leuk, maarde grote concentratie studenten in Gentbrengt ook heel wat problemen met zichmee. Studenten leven op een andere manierdan de doorsnee burger. Ze gaan op anderetijdstippen uit en hebben een cultuur dieeigen is aan hun jong zijn. Met de scholierenerbij hebben we hier in Gent waarschijnlijkhonderdduizend mensen die schoollopen.Voor een stad van 224 000 inwoners is dataanzienlijk. Die aanwezigheid maakt dezestad wel bruisend en geeft ons de kans omeen ruim cultureel leven uit te bouwen. Ookeconomisch geeft het ons een aantaltroeven. De universiteit zorgt rechtstreeksvoor tewerkstelling. Vele afgestudeerden bli-jven hier ook wonen of werken.”

SCHAMPER: Wat kan de gemeenteraadconcreet voor de studentenpopulatie doen?Beke: “De gemeenteraad kan daar zelf nietdirect veel voor doen. Vanuit de stad kun-nen we wel een brede waaier aanvoorzieningen aanwenden. Zo nemen wepreventieve initiatieven naar de studenten-bevolking toe. Het cultureel aanbod wordtvoor een stuk op de studenten afgestemd.Ook op het vlak van mobiliteit richten weons op de studenten, denk maar aan defietsvoorzieningen.”

SCHAMPER: Studenten behoren wel niettot het kiespubliek.Beke: “Het zou dom zijn om dat een rol telaten spelen. Van onze stad maken heel watmensen gebruik die hier niet wonen en dusniet kunnen kiezen. Vele studenten zijn hiergedurende lange tijd aanwezig, zitten opkot. Dat gegeven verplicht je nog meer ommet hen rekening te houden. Je moet ookde band tussen de lokale bevolking en destudenten proberen te verstevigen. “

SCHAMPER: In oktober zijn naast uzelfook Sas van Rouveroij (VLD) en Tony VanParijs (CVP) kandidaat-burgemeester. Hoeschat u uw kansen in voor het verlengenvan uw ambt?

Beke: “Sinds 13 juni durf ik geen enkelevoorspelling meer te maken. Ik was onthutstdoor de uitslag van de voorbije verkiezin-gen. Voor de SP had ik wel verlies ingecal-culeerd. Het heeft me verwonderd enteleurgesteld dat we in de stad een stuk min-der hebben gescoord dan globaal in hetarrondissement. Maar tegelijk kan je hieruitde kracht putten om er nog sterker tegen-aan te gaan. Dus ik denk dat de kansen voorde democratische partijen er in oktober niet

zo slecht voor staan. Ik hoop in ieder gevaldat het Blok geen vooruitgang meer maakt.Een score van twintig procent voor deze par-tij kan ik niet aanvaarden. Dat is volgens mijgeen uiting van wat in Gent leeft. We zullenwel zien wat m’n eigen kansen betreft. Alsmijn partij de grootste partij blijft, houd ikmijn kansen gaaf.”

SCHAMPER: Hoe denkt u een mogelijkeverdere opmars van het Vlaams Blok tekunnen stuiten?Beke: “Elke samenwerking met het Blok isvoor mij uitgesloten. Ik zal nooit deelnemen

aan een bestuursmeerderheid waarvan hetBlok deel uitmaakt. Mensen informeren enuit hun isolement proberen te halen is hierheel belangrijk. Mensen die maatschappelijkgëisoleerd leven zijn onzeker en denken eenhouvast te vinden bij bewegingen die eenaantal fundamentele waarden gaan overbe-klemtonen. Het Blok voedt de vrees voorhet onbekende en stimuleert de haat vooralles wat niet echt Vlaams is. Onze belan-grijkste opdracht is dan ook op een posi-tieve manier meer bestaanszekerheid tegeven aan de mensen. Veiligheid mag nietlouter repressief benaderd worden. Wemoeten inwerken op het vlak van welvaarten tewerkstelling om zo een zeker welzijnop te bouwen voor eenieder in demaatschappij. Onderwijs is hier een heelbelangrijk onderdeel van, want kennis is nogaltijd een stuk macht. Cultuur heeft danweer de opdracht om mensen te latennadenken over hun functioneren in demaatschappij.”

SCHAMPER: De liberalen gaan heel vermee in de gedachtengang van het Blok overveiligheid. Ze zijn voorstander van eenrepressiever beleid op lokaal vlak. Volgt ude VLD hierin of borduurt u verder op hetgevoerde beleid?Beke: “Het beleid dat we nu voeren wil ikvasthouden en verder uitdiepen. De bandtussen een veiligheidsbeleid en een sociaalbeleid moeten we verder aanhalen. Wel benik voorstander van meer politie in de pro-bleembuurten. Door het aanwerven vannieuwe hulpagenten willen we dit op kortetermijn verwezenlijken. De nadruk ligt dusop het voorkomen van criminaliteitaangezien het hier gaat om hulpagenten.”

SCHAMPER: Onlangs is er manu militariingegrepen om de nachtwinkels in de Over-poortstraat aan te pakken. Waarom wilt usterke drank uit de studentenbuurt ban-nen? Beke: “Deze opdracht kwam uit degerechtelijk sfeer omdat de nachtwinkelseen loopje namen met de reglementering,de openingsuren en zwartwerk. Het werenvan sterke drank was een vraag van mij aanminister Duquesne, die hiervoor nietbevoegd was. De verantwoordelijke ministerheeft mijn vraag intussen afgewezen. Hetidee komt van onze preventie-ambtenaar diecontacten heeft met de rijkswacht die

IIn een vorig leven was burgemeester Frank Beke nog assistent aan deRUG. Zijn academische carrière was evenwel van korte duur. Als

leerkracht startte de Gentse burgervader zijn politieke loopbaan bij deJongsocialisten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober wil hij nogeen laatste keer de burgemeestersjerp van de Arteveldestad omgorden.

Frank beke: “Studenten maken Gent een bruisende stad”

12

“Elke samenwerking met het Blok isvoor mij uitgesloten”

Page 13: Schamper 377

aken Gent een bruisende stad”

13

begaan is met de problemen in de Over-poort. De rijkswacht klaagt erover dat denachtwinkels sterke drank verkopen waar-door studenten goedkoop aan drank gera-ken en zich dus gemakkelijker kunnenbezatten. De gevolgen hiervan zijnagressieve feestvierders en de aanwezigheidvan glas, dat een geducht wapen kan zijn bijvechtpartijen.” SCHAMPER: U hebt Germaanse filologieen pers- en communicatiewetenschappen

gestudeerd aan de Gentse universiteit. Is erveel gewijzigd sinds uw studententijd?Beke: “Ik denk het wel, al heb ik niet meerzo veel voeling met de universiteit. Het isook al een tijd geleden dat ik zetelde in deraad van bestuur van de RUG. De opleidingGermaanse is wel ingrijpend veranderd. Ikbehoor nog tot de generatie die drie talenmoest studeren. Perswetenschappen heb ikgestudeerd kort na het opstarten van dezerichting. Ook hier is de professionaliseringdoorgedrongen. Ik denk dat het studenten-leven in het algemeen gewijzigd is. Je voeldein mijn tijd wel al een beetje die contesta-tiesfeer ontstaan. Ikzelf bevond me toen inde uiterst linkse hoek. We probeerden dekritische zin van de studenten wat aan tescherpen. Ik ben tevens preses geweest vaneen regionale club. In de jaren ‘70 had jeveel meer dat kritische studentenleven.Toen traden het Politiek en Filisofisch Kon-vent en het Fakulteitenkonvent meer op devoorgrond. De student is de laatste jarenveel mondiger geworden. In de jaren ‘60mochten we zelfs niet mondig zijn. We vlo-gen naar huis als we op een examen niet meteen wit hemd kwamen opdagen. De tijdenzijn dus wel grondig veranderd. De student

van nu zou dergelijke bettuteling niet meernemen.”

SCHAMPER: U bent ook nog enige tijdassistent geweest aan de RUG. Waarom hebtu voor het politieke toneel gekozen?Beke: “Dat is geen keuze geweest. Mijnleven heeft wat rare wendingen genomen. Ikben twee jaar assistent geweest ter vervan-ging van iemand en die persoon isonverwacht terruggekeerd. Ik ben dan terug

in het gewone onderwijs terechtgekomen,waaruit ik als leerkracht ben gedetacheerd,verantwoordelijk voor de vorming bij deJongsocialisten. Zo ben ik mij op een profes-sionele manier met politiek gaanbezighouden. Pas op 36-jarige leeftijd stondik voor het eerst op een kieslijst.”

SCHAMPER: Vlaams minister van Onder-wijs Marleen Vanderpoorten heeft bij aan-vang van haar ambtstermijn een optima-lisatie van het universitair onderwijs in hetvooruitzicht gesteld? Hoe staat u hier tegen-over?Beke: “Ik ben nooit voorstander geweestvan de huidige spreiding van het aantalhogescholen en universiteiten. Diversiteitkan een verrijking betekenen, maar versnip-pering betekent verarming en dan boet je inaan kwaliteit. Toch mag niet alles in eengrote instelling geconcentreerd worden. Ikben niet a priori gekant tegen pogingen omeen grotere eenheid in de structuur te bren-gen. Ik kan mij niet uitspreken over de plan-nen van minister Vanderpoorten omdat ikdie onvoldoende ken. De herstructureringvan de hogescholen onder minister Vanden-bossche is een goede operatie geweest.”

SCHAMPER: U zetelt in tal van raden vanbeheer. Hoe staat u tegenover cumulatievan een openbaar ambt en andere func-ties?Beke: “Ik ben een aanhanger van het oudeadagium ‘One man, one vote, one function’.Binnen de SP heb ik geen enkele bestuurs-verantwoordelijkheid. Wel word ik opdiverse besturen uitgenodigd omdat ik daarmet adviesrecht zitting heb. De raden vanbestuur waarin ik zetel zijn allemaaluitvloeisels van mijn mandaat als gemeen-teraadslid. Om te zetelen in intercommu-nales moet je lid van een gemeenteraad zijn.Ik ben een absoluut tegenstander van cumu-latie.”

SCHAMPER: Hoe ver reiken uw poltiekeambities? Wilt u ook op nationaal vlak eenrol spelen?Beke: “Mijn enige ambitie is om nog eenkeertje burgemeester te zijn, zodat ik opmijn zestigste kan stoppen. Het is bijzonderboeiend om burgemeester te zijn van eenstad als Gent. Op mijn leeftijd nog denkenaan een heel andere carrièrewending zit erniet meer in. Ik zoek het ook niet omdat iknu meer dan tevreden ben met de job die ikheb.”

SCHAMPER: Wat zou u tot slot de Gentsestudent nog willen meegeven?Beke: “Dat is waarschijnlijk de moeilijkstevraag die je mij gesteld hebt. Ik geef nietgraag boodschappen mee. Aan volledig zelf-standig en kritisch functioneren in demaatschappij blijf ik veel belang hechten.Hierbij moet men oog hebben voor denoden van de samenleving in haar totaliteiten respect hebben voor de medeburger.Voldoende verdraagzaamheid en aandachtvoor wat de andere bezighoudt, is in diecontext van evenveel belang. Je eigen vrij-heid is steeds geconditioneerd door de vrij-heid van anderen. Studenten hebben hetgeluk om te kunnen studeren. Ze moetenhun inspanningen zo goed mogelijk latenrenderen voor zichzelf en de maatschappij.”

(foto’s: V. Janssens)

Bart Aerts

“Studenten moeten hun inspanningen zo goed mogelijk laten renderen voorzichzelf en de maatschappij”

Page 14: Schamper 377

WWEETTEENNSSCHAPFunky fysica

We vertellen niets nieuws als we zeggen dateen gitaar geluid voortbrengt omdat erenergie wordt uitgeoefend op de snaren,waardoor ze gaan trillen. De trillingsgolf diehierdoor ontstaat, is hoorbaar en heeft, als jeze op een grafiek uittekent, de vorm van eensinusgolf. Het probleem is dat het geluid datop die manier geproduceerd wordt veel testil is, en versterkt moet worden. Bij eenakoestische gitaar wordt dit opgelost doorde klankkast. Omdat de snaren via de kam –dit is het stukje op de klankkast waar desnaren over gespannen zijn – in contactstaan met de klankkast, gaat deze meetrillen.De dichtheid van de klankkast moet lagerzijn dan die van de snaren, en daarom is eenakoestische gitaar hol, en een elektrischeniet.

De versterking bij een elektrische gitaargebeurt namelijk via elektrische elementen.Dit zijn apparaten die vormen van mecha-nische energie in elektrische energie kun-nen omzetten. De elementen bestaanmeestal uit een magneet waarrond een paarduizend keer een geïsoleerde koperdraadgewikkeld wordt. Op die manier ontstaateen magnetisch veld waar de snaren dwarsdoor lopen. Omdat de snaren van staal zijn,ontstaat er een wisselwerking. Als de snarenin rust zijn, is het magnetisch veld dat ook,en als de snaren trillen, vervormt het mag-netisch veld en zet het de mechanischetrillingen om in wisselstroom. Omdat detrillingen van de snaren zeer zwak is, wordende elementen, in de vorm van een langwer-pig metalen plaatje, vlak onder de snarengelegd op de massieve kast. Bij de goedkope

gitaren is er meestal één enkel elementvoorzien. Duurdere hebben er twee of drieen hebben daarom een meer gevarieerdgeluid.

Tussen de elementen en de uitgang van degitaar zitten de toon- en volumeknoppen.De volumeknop is in feite niets anders daneen weerstand die een bepaald deel van hetsignaal kan tegenhouden zodat het niet naarde versterker gestuurd wordt. De toonrege-laar is een soort filter: hij kan hoge of lagefrequenties afvoeren naar de aarde. Op diemanier kunnen bijvoorbeeld de hoge tonenniet naar de versterker doorgelaten wordenen de lage wel. Zo krijg je een geluid metmeer bastonen. In de versterker wordt deelektrische energie dan weer omgezet ingeluidsgolven.

Door de gitaarversterkers kan het geluidook behoorlijk vervormd worden. De be-kendste manier waarop dit kan gebeuren isvia de volume- en gainregeling. Dezebepalen in principe het aantal malen dat hetoutputsignaal sterker is dan het inputsig-naal. Te veel gain kan de versterker overbe-lasten zodat hij overstuurd raakt (over-drive). Het gevolg is dat het geluid ver-vormd wordt. De geluidsgolf die er normaalgezien uitziet als een sinusgolf, wordt daneen vierkante blokgolf. Het effect is hetzware punk-, grunge- of metalgeluid enwordt met een mooi woord distortiongenoemd.

Tettenhekken met reverb Delay zorgt er dan weer voor dat het geluid

dat geproduceerd wordt in de versterkervertraagd wordt en een fractie van een se-conde later bovenop het gewoon doorge-stuurde geluid komt. Omdat het verschilminiem is, interpreteren we de twee ge-luiden als één geheel. Afhankelijk van deduur van de vertraging en de modulatie vanhet vertraagde geluid worden een aantaleffecten bereikt. Een van de mogelijkhedenheet reverb en zorgt voor een uitstervendecho-effect, zodat je de imitatie krijgt vaneen galm. Als de reverb-knop op je versterk-er volledig opendraait, wek je de illusie datje in een lege kerk speelt. Het is bijvoor-beeld niet toevallig dat er in het Leugen-paleis veel reverb op de microfoon zat toenDardinaal Kanneels er kwam verklaren een‘tettenhek’ te zijn.

Chorus is een andere vorm van delay. Demuziek wordt een paar tiende van een mil-liseconde vertraagd en de toonhoogte wordteen paar Hertz verhoogd of verlaagd. Hier-mee wordt het menselijke verschil nage-bootst dat optreedt wanneer twee of meerpersonen samen zingen of spelen. Via cho-rus-effecten kan je dus in je eentje zingen enhet laten overkomen als een koortje. Een favoriete vertraagtechniek in de jarenzestig was het flanging. Hierbij wordt demuziek achtereenvolgens vertraagd en weertot het gewone patroon teruggebracht. Dehippe vogels van de sixties deden dit doorhun vinger tegen de rand (the flange) vaneen van de gitaarelementen te houden zodathij afgeremd wordt. Hierdoor vertraagt hetsignaal. Zodra de vinger weg is, begint hetelement weer sneller te werken. Het resul-taat heet psychedelische muziek en als U wilweten hoe dat precies klinkt, moet U daarmaar eens naar luisteren. Uiteindelijk ligt detest of the cake nog steeds in the eating. Ofom het met Frank Zappa te zeggen: “Writingabout music is like dancing about architec-ture.”

WWie al eens een gitaar vastneemt en denkt dat hij er iets mee kandoen, beseft meestal niet wat de fysica voor hem doet. Een knap

stukje muziek maak je namelijk niet alleen met wat inspiratie, een trendyverslaving en een scheut muzikale kennis. Er is ook zoiets als het regelenvan het geluid, of het gebruiken van effecten. De reden dat Dire Straitsheel netjes klinken, en de Sex Pistols dat ietsje minder, heeft eigenlijkevenveel te zien met hun apparatuur als met hun speelstijl. Play thatfunky fysica!

Bart Haeck

Page 15: Schamper 377

ENNSSCCHHAAPP

15

Moet er nog zand zijn?

De wetenschapper is vermenselijkt. Nietlanger is hij de eerbiedwaardige professordie enkel passie voelt voor zijn vak en opkamers binnen de faculteit waar hij doceert,woont ver van alle aardse verlokkingen. Zowoonde Newton bijvoorbeeld zoals toengebruikelijk was binnen de domeinen vanCambridge University en stierf hij als maagd,zijn geest aan de wetenschap geschonken enzijn lichaam voor God en zichzelf bewaart.En zo hoorde het. De moderne wetenschap-per leeft weliswaar nog steeds voor zijn vakmaar heeft daarnaast ook nog een sociaalleven, hij of zij is getrouwd, heeft kinderen,zetelt in commissies, etcetera. Het enige datintact gebleven is, is het beeld van de ern-stige wetenschapper. Maar is dat beeld cor-rect?

In Newtons God en Mendels bastaarden vanB. Theunissen , in wezen een bundelessays, willen de auteurs duidelijk makendat wetenschappers niet altijd die genieën ofrevolutionaire denkers waren, die degeschiedschrijving van hen maakt. Desal-niettemin wijzen de auteurs er op dat degrote geleerden nog steeds met recht enrede groot genoemd worden. WilliamHartson wijst in zijn boek The drunkengoldfish er echter op dat niet elk onderzoekeven relevant te noemen is. Zo zou disco-muziek bij muizen tot homoseksualiteit lei-den terwijl varkens er alleen maar doof vanworden. De invloed van disco op mensenwerd niet onderzocht, maar The Villagepeople in gedachten houdend vrezen wijhet ergste. Heterosexuele mannelijke

muizen onder invloed van cannabis, zijn danweer minder geïnteresseerd in copulatiewanneer zij met vrouwelijke muizen gecon-fronteerd worden, homoseksuele muizendaarentegen ondervinden geen last van dedrug. En zo u zich afvraagt waarom er meermannen dan vrouwen ingenieurs zijn,brengt Bertrand Cramer soelaas: het ligtaan zijn geslachtsorganen die appelleren aanmogelijke interesse in ondermeer fysica endynamica.

We kunnen natuurlijk bladzijden vullen metirrelevante onderzoeken binnen de zoge-naamde exacte en humane (ook zij ontsnap-pen er niet aan) wetenschappen. Maar dat isniet de hoofdzaak. We willen er u enkel opwijzen dat wetenschappelijk onderzoek nietaltijd saai en doodserieus hoeft te zijn Endenk er aan, uit het idiootste onderzoek kande belangrijkste innovatie ontstaan. Per slotvan rekening werd penicilline gevonden inordinaire schimmel.

BBij het gegeven wetenschappers denkt u vast aan ernstige mensen diein witte stofjas gehuld dagenlang met petrischaaltjes en proefbuisjes

in de weer zijn. Of misschien zelfs aan grijzende mannen met knijpbrille-tjes die uren over stoffige boeken gebogen zitten op zoek naar een oplos-sing of een over het hoofd gezien detail. Maar niet elke wetenschapperhost rond in een witte stofjas noch houdt elke geleerde zich enkel bezigmet dikke boeken en ander dood materiaal.

JB

Kruiswoordraadsel (nr. 1)Horizontaal1. Deel van Londen *** 2. Verhaalvan gedenkwaardige gebeurtenis-sen *** 3. Sievert - Nederlandse tv-presentator - Gadolinium *** 4.Bijnaam van Bruce Springsteen -Uitroep van afkeuring *** 5.Eetlust - Behoeftig - Beter zo’n Jan,dan dô Jan *** 6.Grassendeskundige *** 7. Vorder-ing - Opstootje - Gehoororgaan*** 8. Uniek - Profeet in de dagenvan Achab *** 9. Rijksgrens - Een-jarig dier - Initialen van eerste Bel-gische ruimtevaarder *** 10.Zoetigheden tot zich nemen ***11. Ontleding van chemischeverbindingen d.m.v. elektriciteit.

Verticaal1. Opleiding aan de RUG *** 2.Binnenbekleding (van kled-ingstukken) *** 3. Kenletters vanSlovakije - Geheime politie in DDR- Selenium *** 4. Bloeiwijze - Kam-pioen voetbal 1998-1999 *** 5.Sporeplant - Houding - Notaris ***6. Frequent bezoeker van het pc-knooppunt *** 7. Afrikaanseontkenning - Insecteneter - Plaagvan het wielerpeloton *** 8. Balka-nees - Ladder (anagram) *** 9. Tekoop - Muntstuk waarvoor Charonschimmen over de Styx bracht -Amerikaanse Staat (afk.) *** 10.Doorgewinterd *** 11. Hetfotograferen met röntgenstralen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Page 16: Schamper 377

Digitaal

16

Het technologische truukje dat hiervoor ver-antwoordelijk is, heet streaming. Alles wat uop het internet bekijkt, wordt namelijk eerstop uw computer gedownloaded - meestal inde cache directory van uw browser. Bij web-pagina’s of animated gif’s die enkele kbgroot zijn levert dit niet echt problemen op.Bij filmpjes (die vaak enkele Mb groot zijn)zou dit snel een saaie, en vooral tij-drovende, bedoening worden. Destreaming media players stellen uechter in staat een filmpje te bek-ijken terwijl het nog gedown-loaded wordt. Vooraleer u als eengek op zoek gaat naar al dan nietgeoorloofd beeldmateriaal doet uer dus het beste aan om eerst debeoogde players te downloaden.Zoniet, zult u enkel een ‘missingplug-in’ melding te zien krijgen.

Real et les autresToonaangevend op streamingmediagebied is RealNetworks(http://www.real.com) met hun ‘RealPlayer’.De RealPlayer is niet alleen technischsuperieur maar RealNetworks streeft er ooknaar om van hun player (in combinatie methun website) een volwaardige en heel een-voudig te gebruiken multimedia portal temaken. De RealPlayer zelf bied je de keuzeuit een aantal channels waaruit je afhankelijkvan je smaak kunt kiezen. Hun site bevatverder een overzicht van de verschillendetelevisie- en radiostations - waaronder vati-can TV - die een gedeelte van hun uitzendin-gen ook in RealPlayer format verzorgen(http://realguide.real.com/). Verder heeftRealNetworks nieuwe samenwerkingsver-

banden aangegaan met Universal MusicGroup en Sony. Hierdoor zal in de toekomstde RealPlayer ook toegang tot de catalogivan deze twee mediagiganten veschaffen.

Ook Apple beschikt met de Quicktime play-er (http://www.apple.com/quicktime/down-load/index.html) over een uitstekende play-

er. Apple heeft van oudsher een uitstekendegrafische reputatie en de Quicktime playerstelt ook op streaming mediagebied nietteleur. De Windows media player(http://www.microsoft.com/windows/medi-aplayer/en/default.asp) daarentegen is hetlevende bewijs dat Microsoft wel degelijkeen monopolist is die van zijn monoplie ophet gebied van besturingsgebied misbruikmaakt om ook op andere vlakken een voetaan de grond te krijgen. De windows mediaplayer wordt op alle gebieden door de tweevoorafgaande players overtroffen. Als u hetonding toch wenst te gebruiken, dan vindt uop de WindowsMedia website(http://www.windowsmedia.com/) een uit-

gebreid overzicht van beschikbare media.

De vreemde eend in deze bijt is de mediaplayer van Macromedia (http://www.macro-media.com). Daar waar de vorige playersgewoon geluid- en beeldbestandenafspeelden, kun je met de shockwave playershockwave programma’s afspelen. Hierdoorwordt interactiviteit - zij het nog in beperktemate - mogelijk. Door de huidige technischbeperkingen wordt shockwave vooralgebruikt voor cartoons - met o.m. CharlieBrown en Southpark - en cartooneskegames (zoals: sla de Hanson broeders toteen bloederige pulp). Op de shockwavewebsite (http:/:www.shockwave.com) vindtu een ruim overzicht van het shockwave aan-bod.

get on with itIn Canada kunnen de kijkbuisad-dicts dankzij ICraveTV.com(http://www.icravetv.com/) nu alde uitzendingen van 17 tv-zenders- waaronder ABC, CBS, NBC - instreaming media via het Internetbekijken. Door copyright regels isde IcraveTV site enkel voorCanadezen toegankelijk. Dichterbij huis is VTM de enige vader-landse zender die real videouitzendingen verzorgt. Op deVTM-site (http://www.vtm.be) zijn

zowel het nieuws van 13u als van 19u én hetweerpraatje on-line te bekijken .

De VRT heeft alle streaming mediauitzendingen op een aparte websiteondergebracht (http://real.vrt.be). Voorlop-ig blijft dit aanbod wel tot audio beperkt.Voorlopig dus geen Terzake of Zinzen incyberspace.VT4 mag zijn website dan wel via schree-uwlelijke spotjes als boordevol spanning enactie aanprijzen, op de site zelf is armoedetroef. Van streaming media is er zelfs geenspoor te bekennen. Luc van Aken (verant-woordelijke voor het internet ‘aanbod’ vanVT4, nvdr.) heeft nog duidelijk veel werk

media on lineMeer en meer studenten hebben op hun kot een televisie en video-recorder. Studenten die over een - legale - kabelaansluiting beschikken,zijn echter een stuk dunner gezaaid en kunnen zich in tijden van voetbal-toernooien en nieuwe Friendsepisoden aan een ongekende populariteitverwachten. Voor hen, en hun steevast leeggeplunderde koelkast, brekenechter betere tijden aan. Dankzij betere compressietechnieken en eenopwaardering van de goede ouwe koperen telefoondraad kunt u nu uwsuperkrachtige state of the art computer ook als een doorsnee kijkbuisgebruiken.

Page 17: Schamper 377

17

voor de boeg en kan voorlopig naar eenhyperlink fluiten. Geef ons dan maar dieandere Britse zender: de BBC. Zij hebbeneen website om de vingers bij af te likken, enafzonderlijke nieuwsitems kunnen in realvideo (http://www.bbc.co.uk/home/today/)bekeken worden. Viva auntie Beeb!

In a galaxy far awayIn de Verenigde Staten ligt, men zeker wathet internet betreft, nog steeds enkele licht-jaren voorop. De BBC website is uitstekend.Maar hét summum voor de meerwaarde-zoeker in cyberspace is voortaan de nieuws-site van ABC (http://www.abcnews.com/). Jekunt je beperken tot een algemeenoverzicht of dieper op een afzonderlijknieuwsitem ingaan, real video clips van deitems bekijken, verdere informatiebekomen, aan een discussieforum mee-doen, the lot kortom. Bepaalde nieuwsitems- zoals een interview met een uit de biechtsprekende huurmoordenaar - worden zelfsexclusief via internet uitgezonden.Voor een algemeen overzicht van de instreaming audio of video uitzendend tele-visie en radiostations kunt u terecht bij deWorld Wide Internet TV site

(http://www.wwitv.com). Op deze site kunje terecht voor meer dan 1600 stations enmeer dan 130 live TV stations vinden. Heelhandig is dat je de tijdzone waarin je jebevindt kunt opgeven zodat je niet steedsmoet beginnen te rekenen wanneer eenevenement plaatsvindt in Belgische tijd.

the medium is the messageEen nieuw medium leidt steeds tot hetontstaan van nieuwe media. In de volgendeschamper: hoe het internet een vernieuwdebelangstelling voor de kortfilm en animatiesteweegbracht, het on-line digitale filmfesti-val en trailers voor niet bestaande speelfilms.

linksRealNetworkshttp://www.real.com

RealGuidehttp://realguide.real.com/Quiktime playerhttp://www.apple.com/quicktime/download/index.htmlWindows media playerhttp://www.microsoft.com/windows/mediaplay-er/en/default.aspWindowsMedia website http://www.windowsmedia.com/Macromediahttp://www.macromedia.comShockwave website http:/:www.shockwave.comICraveTVhttp://www.icravetv.com/VTMwww.vtm.beVRThttp://real.vrt.beBBChttp://www.bbc.co.uk/home/today/ABC Newshttp://www.abcnews.com/World Wide Internet TVhttp://www.wwitv.com

Want voor het eerst is -of beter was- er eenBrusselmans die naast de ouwe getrouwescheldproza ook een verhaal bevat. Het iseens géén aaneenschakeling van doodsaaiebeschouwingen van een doodsaai leven,aangevuld met wat puberaal gescheld. Erschuilt achter dat schelden een min of meergestructureerd verhaal. Waar in boeken alsEx-schrijver bladzijden slaapverwekkendgezeik doorzwommen dienden te worden,om af en toe eens te kunnen lachen met één(1!) goede oneliner, is er nu nauwelijks tijdom te bekomen. Wij vinden het echt spijtigdat de meesten onder jullie niet mee kun-nen genieten van deze roman.

De manier waarop hoofdpersonage Guggen-heimer, gigant in vanalles en nog wat, zichwil opwerken in het uitgeven van boeken, is

wederom om je een drievoudige maagbreukte gieren. Neem daar ook nog de bij wijlengeniale dialogen bij, en je hebt een romandie verplichte leeskost zou moeten zijn inplaats van verboden lectuur! Een conversatieom van te snoepen is het gesprek waarinGuggenheimer headhunter De Volderopdracht geeft drie schrijvers te vinden. Eenvoorbeeld: “Het belangrijkste is niet dat zekunnen schrijven, (…), maar wel dat ze inhet profiel van mijn uitgeverij passen.” ‘Enwat is dat profiel?” ‘Dat weet ik nog niet. Dathangt van die schrijvers af.”

Ann en haar bruine streepIn hetzelfde gesprek komt ook AnnDemeulemeester ter sprake, meteen diepassage die de hele mediaheisa rond hetboek veroorzaakte. Toegegeven, heel flat-

terend is het niet, maar Ann Demeule-meester moet wel heel erg slechte seksgehad hebben toen ze de bewuste passage,nog geen tien regels, las om er zo fel tegente ageren. We wensen er dan ook niets meerover te zeggen, want het is nog steeds hetgeheel dat telt en niet één luttel, weliswaargrappig alineaatje. Het boek is kwansuis eenthrillerroman, tenminste als je de absurdedialogen, de BV’s en andere aanstellers over-boord kiepert en boeken als handelswaarvervangt door drugs. Hier is de slechte degoede en het verhaal eindigt dus ook op eenslechte manier goed. Maar juist de Brussel-mans-aankleding maakt het zo leuk, deabsurde strategie die Guggenheimeruitwerkt om te kunnen pieken in deboekentoptien, de geschifte afrekeningenbinnen het boekenmilieu, dát maakt juisthet boek zo grappig.

Niet te koop, wel 317 pagina’s dik!

Uitgeverij Guggenheimer

U zult waarschijnlijk zulke ogen opzetten nu u hier een bespreking vanBrusselmans’ laatste, geboycotte roman onder de neus geschoven krijgt.Waarom een boek bespreken dat toch niet meer verkocht wordt / mag wor-den? Gewoon om jullie allemaal stikjaloers te maken, daarom.

Brusselmans met verhaal

cobbaut

Tévé Dm

Page 18: Schamper 377

Closer. Tot op het bot

Boeketje Vlamingen

18

Al is die rode draad misschien niet debedoeling geweest van de regisseur, dannog is dit stuk lekker gezellig, als ware heteen gouwe ouwe bonten avond. Want de

mopjes zijn vaak cliché en de typetjes vaakoverdreven en het gevoel dat je eraan over-houdt altijd warm.Neem nu de kuisvrouw (Margriet Brugge-man) die wel eens een gedicht placht teschrijven, of de vijftiger die waarschijnlijk

beter is in sponsortruitjes dragen en vissendan in omgaan met computer en fax. VooralJo De Meyere blijft bij, als toneelmeestermet heimwee naar de glorieuze sterfscènes

van ‘Oedipus van Schokofles’ en als PépéRaté tot zijn ‘ridderken’, zijn kleinzoon.Mensen laten zwijgen, die mens is daar echtgoed in. Ludieker is Oswald Versyp die alspastoor en als voorzitter van de spaarclubafscheid neemt van de alom geliefde dictie-

leraar. Past niet in het rijtje: de sketch in dewachtkamer van de toekomst, waar de tweemannen vertellen over het wel en het weevan hun zwangere buik.

De acteurs praten in het Gents. Of dat eenvoordeel is of niet, hangt af van de schootwaaruit u komt. Wilt u elke clou snappen enu komt niet uit het Gentse: neem een tolkmee. Het gebruik van dit taaltje is vollediggereglementeerd, laat het godbetert geenAN-met-vettig-haar-op à la Familie worden.Over de enscènering is minder nagedacht:een muzikant (Jozef Dewever) in de rolvan spek en bonen, twee bankjes uit hetpark en reusachtige tekeningen van deacteurs en de muzikant. Afgaande op de titelen de opzet van het stuk, mocht men daartoch wat geïnspireerder te werk zijn gegaan,zij het dan op minimalistische wijze.

Wie gaat kijken, lacht dus misschienvoorzichtig zijn moeder of zijn nonkel of zijnbuurman, of in een erger geval, zichzelf uit.Dat is juist het mooiste. In plaats van tejanken over de miserabiliteit van ons kleineleventje als we in de spiegel kijken, zoudenwe er beter mee lachen.

’Cabaret’ van Arca speelt nog op3,4,5,10,11,19 en 24 februari om 20u. 09/22518 60

Vrij gewone mensen in vrij gewone situaties zorgen niet voor vrij gewoontheater. ‘Cabaret’ (Arca) brengt namelijk een hulde aan de kleine frus-traties van elke vrij gewone mens. Soms is dat gewoon grappig, somsgewoon aandoenlijk.

Suzy Satelliet

Patrick Marber schreef met Closer zijntweede toneelstuk. Met relatief succes overi-gens, want na Toneelgroep Amsterdambrengt nu ook het NTG het -al een tijdje- opscène. Eveneens met relatief succes.

Een twaalftal scènes schetsen de romancesvan twee mannen en twee vrouwen met

zichzelf en elkaar, gedurende de periode vanongeveer vier jaar. Een jonge stripteaseuseEllice (Elise Bundervoet) ontmoet op hetperron Dan (Guy Van Sande), een journa-list die vooral door zichzelf ten zeerstewordt gewaardeerd. De twee beginnen eenrelatie om het voor de toeschouwersenigszins interessant te maken. Dan schrijft

zelfs een boek over het leven van de excen-trieke Ellice. Maar wanneer hij zich laatfotograferen voor de achterflap, wordt hijverliefd op de fotografe (Mieke DeGroote). De ellende begint, vooral omdatde fotografe trouwt met de al wat ouderedermatoloog Larry (Maarten Wansink).Mannen en vrouwen verlaten en bedriegenelkaar dat het een lieve lust is. Ze komensamen, gaan nog maar eens weg of gewoondood. Een naturalistische en keiharde soap.

Marber toont elk personage van zijn kleinstekant, zonder nochtans de goede bedoelin-

Engeland gaat naar de haaien, zoveel is duidelijk. Uit het land van Shake-speare, ooit vermaard om zijn fijne beschaving en eloquentie, bereikenons steeds meer berichten van geestelijke armoede, zwartgalligheid encynisme. Trainspotting en Fucking & Shopping, bijvoorbeeld. Ook Closerpoogt enkele desillusies op het podium te brengen

Page 19: Schamper 377

19

Vrouwentongen over mannen

‘So easy to look at, so hard to define’, wasmisschien een goede ondertitel voor hetstuk geweest, want als er een ding duidelijkis, is het dat de mens een vat vol tegenstrij-digheden is. Het begint al meteen goed metgeroddel en gezaag van de bovenste plank,en een klaagzang over de doorzichtige maaroh zo onweerstaanbare complimentjes aanhet adres van mooie en intelligente meisjes.Wat dan volgt is een afrekening metinlegkruisjes, het extremisme van de‘evrouwcipatie’ en de zomervakanties waar-van wordt verwacht dat ze relaties uit desleur trekken, maar die soms net het omge-keerde doen. De man wordt verder nog hetvoorwerp van computerprogramma’s – fuckperfect 6.0 – en gereduceerd tot regelrechtekoopwaar. The ultimate nightmare voormannen met een winkelfobie. Om het alle-maal weer goed te maken, laten de actriceszich op het eind ook eens van hun minderekant zien: een relatieconsulente, een call girlen Mathilde d’Udekem d’Acoz passeren derevue.Alleen het deel over de vakantie-ellendeduurt iets te lang. Voor de rest wordt er ver-frissend afgewisseld tussen zware en lichterekost en tussen woord en zang.

‘Vrouwentongen’ is cabaret en aangezien zedaar vooral in Nederland kaas van gegetenhebben, komen de teksten dan ook van

mensen zoals Paul van Vliet, Youp Van ’t Hekof Renate Dorestein. Het knappe is dat demeeste moeiteloos benaderd kunnen wor-den vanuit zowel een komisch als eendramatisch uitgangspunt. Een van de meestaangrijpende stukjes is bijvoorbeeld een iro-nische tekst van Youp van ’t Hek over eenstukgelopen relatie waar alle clichés op een

hoopje worden gegooid. Het Nawoordbrengt het op zo’n manier dat je er stilletjesvan wordt.De strijd tussen de seksen blijft het onder-werp dat de acht vrouwen op het podiumkoesterend aan hun hart drukken. En ookhier weet je als man niet of je je nu welaangevallen of vereerd moet voelen doorzoveel aandacht. De slotconclusie is mis-schien dat mannen brutale driftige door-dravende egocentrische domme wezens

zijn, maar dat vrouwen wellicht even ergzijn. Misschien ook niet. Waarschijnlijk hebik er weer niets van begrepen.

Vrouwentongen van het Nawoord speelt op7 februari om 20u in Teater Tinnepot

Vrouwentongen: een groene droom voor botanici, een goed bewaard mys-terie voor de meeste mannen, en nu ook de naam van de derde productievan het Nawoord in evenveel jaren. Gespreksstof deze keer is opnieuw devrouw, en haar relatie met dat ander wandelend onbegrijpbaar fenomeen:de man. Aan het concept is niets veranderd: acht vrouwen brengen elk ophun beurt een stukje cabaret en luisteren naar elkaar. Het enige wat umoet doen is meeluisteren.

gen van ieder afzonderlijk te benadrukken.Iedereen haalt zijn gelijk, kan rechtvaardi-gen wat hij heeft gedaan. Toch is de schadeniet te overzien. Precies die aanzienlijkeschade neigde te veel naar melodrama.Ellice blijkt zichzelf te hebben uitgevonden.Op het eind blijven allen redde- en liefde-loos achter, eentje overleeft het zelfs niet.

Closer wordt gekenmerkt door inktzwartehumor, die het verhaal meer aanvaardbaardmaakt. Bovendien spelen de acteurs demeeste scènes zeer behoorlijk. VooralWansink brengt zijn personage helemaal tot

leven. Zijn Nederlands accent helpt hemdaarbij gevoelig.

Hoewel het geen sinecure moet zijn om devele krachttermen niet-artificieel te vertalen,slaagde de vertaler daar meestal in. Ookregisseur Niek Kortekaas, eerderaansprakelijk voor een aanzienlijk deel vande pompeuze NTG-ensceneringen, verrastevriend en vijand door deze keer te kiezenvoor sobere en goed gekozen attributen.

Al bij al is Closer een vrij eerlijke tijdsspiegel.Zonder te moraliseren legt Patrick Marber

de psychologie van ons individual-, hedon-ego- en verscheidene andere -ismes gedeel-telijk bloot. Deze NTG-productie maggezien worden.

Closer speelt nog tot 29 januari in de NTG2-Minnemeers, van woensdag tot zaterdagom 20 uur. Op zondag om 15 uur. Info enreservering: 09/225.01.01

Bart Cosyns

Bart Haeck

Page 20: Schamper 377

20

faites vos jeux

Bent u er ook van overtuigd dat de ware Lati-no-muziek (Latijns-Amerikaanse) meerinhoudt dan enkele niet onaardige smoelen(Jennifer Lopez, Ricky Martin) die onderde noemer Latino een zodanig door poppyWesterse handen gegane commerciëlemuziek brengen dat zelfs de grootstebleekscheet annex xenophoob onder onshet verschil met K3 niet meer herkent? Danhebben wij goed nieuws voor u. Algo Màsweet wat ware crossover inhoudt en wil en

passant u ook nog iets bijbrengen over deverschillende invloeden die de Spaansemuziek doorheen de eeuwen heeft onder-gaan. Algo Màs mengt judeomuziek(invloed van de typische Joodse muziek)met de gevolgen van de Moorse overheer-sing (de nu zo populaire Raï) zonder de ty-pische broeierige Texmex (een combinatievan typische Mexicaanse en Texaanse coun-try) te vergeten. Mas Càliente heeft met dewarmbloedige frontvrouw Samantha (ex-Vice barons) en de al even sensuele per-cussioniste Maria twee extra Spaansetroeven in handen. Gelukkig dienen de

heren Patrick (Frans/ Marokaans gitarist,frontman van de Dominos), Kasper (Ne-derlands gitarist) en Ben (Brussels en eenstaande bas!) niet voor de dames onder tedoen.

Daar komen The Who Dads al aangesurftom ons na dit al te zwoele optreden even deverfrissing van de oceaan te laten voelen. Ditgeschifte elftal beheerst haar spel beter dande Rode Duivels tijdens het laatste WK. Hun

repertoire bestrijkt alles van detypische surf (herinner DickDale en Misirlou) over cock-taildeuntjes tot klassiekers alsHawaï Five-o en Star trekTheme. Don’t beam me up Scottythere’s a limbo-party starting. Wiedeze gekken eenmaal aan hetwerk heeft gezien, weet dat dezeheren een avondje uit een heelaparte betekenis geven. Thingswill never be the same again.Maar ach, las chicas la gustan endaar doen we het voor. Simone.

Stervende zwanenRusland heeft DJ Vadim, Amerika heeft DJShadow, Japan mag DJ Krush onder zijnlandgenoten rekenen, die Hollandershebben DJ Git Hyper en België? Wel Belgiëheeft DJ 4t4. Vierenviertig ofte 4t4 (forty-four en niet vierteevier) kent u naar allewaarschijnlijkheid in zijn functie van DJ bijhet Westvlaamse Hip Hop-combo ‘t hof vancommerce. De Studio Brussel-aanhangersonder u kennen mogelijk zijn naar onzemening weinig geslaagde Atomik-project(dat afgrijselijke Engels met haar op). En degelukkigen onder u hebben vast wel aan

eens mogen genieten van zijn DJ-kunsten inonder meer Het Magazijn. Want dat is 4t4(of Kristof zoals zijn ouders en de burger-lijke stand hem noemen) nog altijd in deeerste plaats. Maar deze uit het verre Hasselt-inderdaad, Limburg- uitgeweken grafischvormgever heeft meer in zijn mars. Als closebuddy van Grazhoppa (turntablist – dedraaitafel/ turntable wordt beschouwd alseen echt instrument, vandaar- zonder gelijkein het westelijk halfrond) leerde hij nietalleen de nobele kunst van het platendraaien ofte DJ’en maar leerde hij ook prut-sen met de sampler. Vanuit het besef dat dewereld uit meer bestaat dan Hip Hop werdonze vriends muzikale voorkeur zo eclec-tisch dat het ons niet mag verbazen dat datook in zijn andere activiteiten tot uitingkwam. Met het project Magik BalletEnsemble bracht onze held reeds drieklassebakken uit. Het voorzichtige begin Doyou believe in magik?, opgevolgd door hetdoor een drie maanden durende reis in Por-tugal geïnspireerde What do you mean…en met als voorlopig eindpunt de bij eenimaginaire film horende soundtrack Cos-mick relief. Wat Magik Ballet Ensemble zospeciaal maakt is 4t4’s zin voor experiment:bijna elk muziekgenre komt aan bod, vanArabische keelzang tot gitaarnoise in deextreemste zin van het woord. Avant gardemag je het niet noemen, want daarvoor is erte veel zelfrelativerende humor. Wie anderszou Urbanus samplen of zijn ‘soundtrack’zogezegd laten volspelen door enkelvrouwen als was het een bizar Zweeds femi-nistisch manifest (de plaat kwam uit op eenZweeds label)? Kristof joeng, vergeet Atomiken doe nog eens iets met je balletensemble.Je zei het zelf al: not notes- sounds, notphrases –feelings.

Algo Màs en the Who dads – 24 januari –GroenzaalMagik ballet ensemble en Bar 8 – 31 janu-ari - Minardschouwburg

In uw favoriete lijfblad Schamper -ja geef maar toe u leest ons graag- werdaan de sympathieke mensen van Eigen Stem meermaals aandacht besteed.Met haar nieuwe programma onder de naam ‘neige stem (tja) speelt zij nogmeer in op onze behoeften van muzikale veelvraat. De formule moet uondertussen wel bekend zijn: twee muzikale vernieuwers worden tegen-over elkaar geplaatst met als doel het respectievelijke doelpubliek van deandere in nieuwe stijlen in te wijden. De strijdarena Groenzaal werd uit-gebreid met twee nieuwe locaties, m.n. Minardschouwburg en BalzaalVooruit mogen deelnemen in muzikale excursies. Dat belooft.

Jonge Ballerina

mmuuzziieekk ‘neige stem 2000

Page 21: Schamper 377

Egoyan begon zijn filmcarrière in het mid-den van de jaren tachtig. Van deonderkoelde, elliptische kunstspelletjeswaarmee hij in zijn vroegere werk de kijkeral eens durfde te vervelen, is nu geen spoormeer te merken. Zijn laatste twee films,Exotica en The Sweet Hereafter, zijnintimistische, psychologische labyrinten dieje recht naar de keel grijpen. Telkens wordter een beroep gedaan op de verbeelding vande kijker, die laag na laag moet afpellen omde waarheid bloot te leggen.

De Felicia uit de titel (een hartverwarmendeElaine Cassidy) is een zeventienjarig Iersmeisje dat in Engeland op zoek gaat naar dejongen die haar zwanger heeft achtergela-ten. Op haar zwerftocht ontmoet ze Hilditch(een ijzersterke vertolking door BobHoskins), een wat oudere en eenzame man

die alleen woont in een kast van een huis.Hij besluit haar te helpen. Maar deze ogen-schijnlijk sympathieke guy next door houdter zo zijn eigen redenen op na waarom hij zoveel interesse vertoont in jonge meisjes.

Als toeschouwer merk je onmiddellijk dat eriets aan de hand is. Egoyan, die zich graagbedient van een niet-lineaire structuur, voertons door middel van flash-backs mee tot inde donkerste kerkers van de menselijke ziel.Het verleden haalt de personages altijd in,hoe snel ze er ook van proberen weg telopen. Zijn aanpak is geduldig en berekenden in de talloze close-ups worden de ver-warde gevoelens ontmaskerd waarmee depersonages vechten. Hilditch blijkt niet devriendelijke vrolijke man te zijn waarvooriedereen hem houdt, maar een aandoenlijkepsychopaat die gedoemd is te leven in een-

zaamheid en wanhoop. Hij misbruikt haaronschuld op demonische wijze, zonder dathij het beseft. Felicia, de onschuld zelve,gelooft dat ze haar grote liefde zal terugvin-den en vertrouwt blind op de hulp vanHilditch. Beiden leven ze in een fantasie-wereld en lopen ze verloren in zelfmislei-ding. Daar komt een einde aan als FeliciaHilditch’s ware aard ontdekt en als Hilditchzijn eigen gruwelijkheden onder ogen durftte zien. Egoyan werkt het contrast tussen goed enkwaad nog verder uit in de setting. De ca-mera zweeft over de pure Ierse landschap-pen, terwijl de harde blauw-grijze landschap-pen in Birmingham de onderkoelde sfeeralleen maar versterken. Felicia’s Journey is een subtiele gevoeligefilm geworden, die ons meevoert van deTuin van Eden naar de Tuin van het Kwaad.Maar zoals het een goed katholiek betaamt:gij zult vergeven en gelouterd worden.

Wat U2 in de jaren tachtig was, is Rage voorde jaren negentig, alleen veel puurder enharder. Terwijl de muziek van U2 in de loopder jaren verder evolueerde, is dat niet hetgeval bij Rage. Als je de nieuwe cd hoort,hoor je terzelfdertijd ook al de voorgaandealbums en dat is niet echt iets om trots op tezijn. De band herhaalt gewoon zichzelf enlijkt de creativiteit te ontberen om zichzelfher uit te vinden en eens iets anders uit teproberen. Ook op het album is er weinig ofgeen variatie te bespeuren in de songs. We

moeten enorm veel moeite doen om nietronduit te gaan beweren dat we iedere keerdezelfde song horen, waarbij alleen titel engitaareffectjes verschillend zijn. Het ont-breekt de cd aan reliëf en dat is juist watmuziek zo boeiend maakt, al neemt datgebrek aan contrast niet weg dat de songsop zich best wel in orde zijn.Dat het idealisme er nog steeds van druipt,kan ons eigenlijk geen bal schelen. Het gaathem voor ons nog altijd om het gevoel vande muziek en niet waar de groep en zijn

muziek voor staan. Het zijn vooral de schit-terende gitaareffecten die Tom Morello uitzijn zevensnarige gitaar en apparatuur slaat,die ons doen likkebaarden dat het een aardheeft. Luister bij voorbeeld naar de intro van‘Voice of the Voiceless’ en geef toe dat hetmagnifiek klinkt, net als een tunetje van éénvan die oude arcadegames, maar dangespeeld op elektrische gitaar.

Wie Rage Against The Machine live aan hetwerk wil zien, kan dat op zondag 30 januari2000 in Vorst Nationaal, te Brussel. Hopelijkzal daar niet op automatische pilootgespeeld worden en zal men er ons niet con-stant op zitten te wijzen dat we in feite kapi-talistische zwijnen zijn. Dat wisten we zelfook al.Rage Against The Machine, nieuw albumThe Battle of Los Angeles, live in VorstNationaal, Brussel op zondag 30 januari2000

Zack De La Rocha en zijn de zijnen hebben weer eens een hoop gerammelop een blinkend schijfje gepleurd en gaven het album de toch wel zeerangstaanjagende titel ‘The Battle of Los Angeles’ mee. Niemand die nu nogopkijkt van het idealistisch gezeik dat De La Rocha in de micro spuwt, eenverzameling puistpubers uitgezonderd. Maar dat belet niet dat hun muzieknog altijd aantrekkelijk blijft temidden van anaal gefixeerde marketing-producten als Ricky Martin of Enrique Iglesias. Laten we dus hopen dat ergroepen blijven als Rage Against The Machine, misschien wel de enigegroep die op zijn cd’s nog gitaar, bas, drum en stem aan bod laat komenzonder er een mislukte sample of een pseudo-hip synthesizerriedeltje temoeten onderzetten. Pure Rock is nog lang niet dood.

TéVé DM

21

mmuuzziieekk

An angel at my table FFILMM

Rage Against The Machine

Bretellen die los bengelen

Voyeurisme is iets waar Atom Egoyan alles van afweet. Denk maar aanExotica, de film met de sensueelste striptease aller tijden. Dit thema snijdthij opnieuw aan in Felicia’s Journey, een verfilming van het gelijknamigeboek van William Trevor. Over kijken en bekeken worden.

Felicia’s Journey

Viewie

Page 22: Schamper 377

22

Peter Greenaway FFILMM

Greenaway begon zijn filmcarrière op hetmoment dat in Amerika de ‘minimale’ ofstructuralistische film ontstond. Alhoewelzijn vroegste werk niet helemaal als mini-maal kan worden bestempeld, was deinvloed van deze stroming onmiskenbaargroot. Windows, een kortfilm uit 1975, geefteen opsomming van een reeks mensen dieuit een raam zijn gevallen. De film is sterkstructuralistisch: er zijn geen beroepsac-teurs, de personages worden niet psycholo-gisch uitgediept, de beelden zijn statisch.Elke verhaallijn ontbreekt en klank en beeldhebben niets met elkaar te maken. Deopsomming van de doden creëert eenrepetitieve structuur, die ondersteundwordt door Nymans clavecimbelmuziek. Eenvoice-over die het lijstje monotoon afdreunt,schept afstand en ironie, en is ronduit hila-risch. Het is duidelijk dat er een loopjewordt genomen met de ernst van de struc-turalistische film.

Drie jaar later maakt Greenaway Vertical Fea-tures Remake en A Walk Through H: Thereincarnation of an ornithologist, alweergrotendeels structuralistische producten. Inde eerste film proberen enkele academicieen verloren gegane film van Tulse Luper,ecoloog en ornitoloog, te reconstrueren. Inde tweede film probeert de verteller hetleven van Tulse Luper te reconstrueren aande hand van tweeënnegentig kaarten die hijin een unieke volgorde rangschikt. Opnieuwwordt het streven naar orde in chaosgehekeld. Wie Greenaway een beetje kent,weet dat de man zich graag bedient van lijst-jes, maar weet ook dat zijn cinema teonvoorspelbaar is om enkel met het ver-stand te kunnen vatten.

Naast deze spelen er nog andere onbekendefilms in Film-Plateau. Een van hen is Death inthe Seine. De film somt een lijst op van alle

verdronkenen tijdens de Franse Revolutie,die uit de Seine worden opgevist en waarvaneen portret wordt gereconstrueerd. Green-away heeft een voorliefde voor water, denkbijvoorbeeld maar aan Making a Splash,Inside Rooms: 26 Bathrooms en natuurlijk,Drowning by Numbers.Wie nog meer informatie wenst over hetminder bekende werk van Greenaway, moethet programmaboekje van Film-Plateau ermaar eens op nalezen. The Falls werd vorigeweek al vertoond. Voor wie hem heeftgemist: prijs uzelf gelukkig.

gekunstelde profaniteitHet NTG toont bekender werk van Green-away. In The Cook, The Thief, His Wife, AndHer Lover, verkent Greenaway de grenzenvan de chaos en doorbreekt hij enkeletaboes. Voor deze film inspireerde hij zichop het Jacobijns Drama of ‘the theatre ofblood’. Alle vormen van lichamelijkheidpasseren de revue: eten, drinken, co-puleren, boeren, kots, pis en kak. De perso-nages zijn archetypes die gereduceerd zijntot objecten. Zij staan symbool voor eenconsumptiemaatschappij die zich bezondigtaan gulzigheid. Het structurerende elementis deze keer kleur. Rood als symbool voorkannibalisme, wit voor reinheid, groen voorrust en blauw voor de onderkoelde gang-ster-wereld. Door de elegante trage beeld-composities, die het wansmakelijke gehaltevan de film nog meer beklemtonen, waan jeje in een gruwelijk tableau-vivant. Het eindeis magistraal, hoewel het een beetje zwaarop de maag ligt. Niet te missen.

Prospero’s Books is een bewerking vanShakespeare’s The Tempest. Greenawayduikt in de wereld van de zestiende eeuw envermengt dit met talloze andere culturele enintellectualistische referenties. Wat je vooralte zien krijgt is veel naakt, veel beelden over

elkaar, en een eindeloze stoet van mensen.De enige stem die je hoort, is die van Pros-pero (een magistrale John Gielgud). Omdathij de volledige tekst voor zijn rekeningneemt, moet je die bijna uit het hoofd ken-nen om te weten wie wat zegt. Tenzij u hemvoor de twintgste keer gaat bekijken, zit dekans er niet in dat u al de allusies en sym-bolen zal ontdekken, laat staan dat u de filmzal begrijpen. Maar dit mag niet opwegentegen de verbluffende visuele schoonheidwaarin deze film baadt.

slaapverwekkend intellectualismeThe Baby of Macon is een film waarbij uvanzelf in slaap sukkelt. De esthetisering vanhet geweld, dat mij in The Cook,... moei-teloos kon bekoren, lokt hier enkelgeeuwaanvallen uit. De verhaallijn wordteindeloos herhaald, een actrice wordt 217keer verkracht. Het zal wel weer een beteke-nis hebben, maar die is mij in ieder gevalontgaan. Een wansmakelijk slechte film.<par1>Voor The Pillow Book bewerkteGreenaway de klassieker van de Japanseschrijfster Sei Shonagon. Het is een fabelover een vrouw die het verlangen koestertvan zichzelf een levend erotisch kunstwerkte maken. Wat een erotisch kunstwerk hadmoeten zijn, werd een slaapverwekkendefilm. Greenaway doet te veel zijn best omons te overladen met technologische hoog-standjes. Net zoals in Prospero’s Books is erte veel om naar te kijken.

I” Het is moeilijk om het werk van dezeexcentrieke duizendpoot te analyseren opéén pagina. Daarom: interpreteer zelf, maarkijk u geen indigestie.

In het NTG: 24-01-2000: The Cook, The Thief,His Wife, And Her Lover

31-01-2000: Prospero’s Books07-02-2000: The Baby of Macon14-02-2000: The Pillow Book

In Film-Plateau: zie programmaboekje

We hebben er de afgelopen maanden niet naast kunnen kijken: Gent heefteen patent op Greenaway. Tijdens de zomervakantie liep er in het Caer-mersklooster een tentoonstelling van enkele van zijn schilderijen. Amperzijn nieuwste film verteerd, worden we in januari en februari door het NTGen Film-Plateau vergast op de mans filmoeuvre. Een overzicht.

Viewie

Ode aan de cerebrale esthetiek

Page 23: Schamper 377

kkrriinnggeenn eenn ccoonnvveenntteenn AAAAGGEENNDDAAAAAK thema -avond: Ex-Joegoslavïe, Sparrestraat 1A, 20u

Kajton Cie Period of Adjustment, Bacstage, 20.30uLVS Gespreksavond en Nieuwjaarsreceprie, Notarisstraat 3, 20u

JongsocialistenRUG Gespreksavond: samenlevingscontracten, Blandiijn, 20uKMF lezing door Koen Raes over Peter Slootendijk, Blandijn, aud. A, (o.v.)VLAM bowling, Ambiorix,19u

KK fuif, SiouxVNSU Gespreksavond: Links binnen de Vlaamse Beweging, Den Turk

VG fuif, ‘t KuipkeBDB fuif, Olé

AK Gespreksavond: extreem rechts en vrouwen, Sparrestraat 1A, 20u

‘tZal Wel Gaan debat: de oorsprong van religie, Backstage, 20u

KK Bezoek aan de tentoonstelling ‘Keizers aan de Nijl in Tongeren’

VNSU Vlaamse poëzie-avond, 20u (gratis!)

LVSV & JS-RUG debat: “De actieve welvaartstaat. Veranderen om te behouden?”, Univer-siteitsstraat 4, NB II, 20u

maandag24 januari

dinsdag25 januari

woensdag 26 januari

donderdag 27 januari

zaterdag29 januari

maandag 31 januari

dinsdag 1 februari

woensdag 2 februari

donderdag 3februari

woensdag 8februari

Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van deUniversteit Gent. De Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt

elke dinsdag samen om 19u op het volgende adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De BrugSt-Pietersnieuwstraat 45

9000 Gent09/264.70.87

[email protected].: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prul-lenmand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op

grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrie-ven dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek ende RUG in het algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder.De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukkenverkort weer te geven, of om technische reden niet te plaatsen.

Oplage:4500 exemplaren,

gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de RUGVerantwoordelijke uitgever:

Bart HaeckSt-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

Drukkerij:Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35, 9000 Gent

HoofdredacteurBart HaeckCoördinatorMaarten De GendtAdvertentiesNiels De DeckerEindredactieBarbara Debusschere, Vicky VanhoutteRedactieBart Aerts, Meyrem Almaci, Jurgen Boel, Frederic Bruynings, Andy Cobbaut, Mong Cocquyt, Bart Cosyns,Niels De Decker, Maarten De Gendt, Nelleke De Gendt, Tom De Paepe, Bert De Vuyst, Nele De Wachter,David De Wolf, Barbara Debuschere, Bart Haeck, Vincent Janssens, Manu Keuleers, David Logie, AlainMerckaert, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebuer, Samuel Slap, Vicky Vanhoutte, Jarno Van De Walle, TimVan der Mensbrugghe, Sophie Vanwelsenaere, Jan Vermeulen, Judit Verstraete, Sofie Willems, Bart ZoeteOntwerp Lay-outMong CocquytVormgevingPapieren versie: Tom De PaepeInternet versie: Jan Vermeulen, Bert De Vuyst Cover: Thomas VerbekeCartoonsMaarten De GendtFoto’sVincent JanssensSchamper op internetwww.schamper.rug.ac.beSchamper op [email protected]

CCoollooffoooonn RReeddaaccttiiee

23

Page 24: Schamper 377

Carolus V — Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein— nog tot 30/1

Mise-en-scène. Keizer Karel en de ver-beelding van de 19de eeuw — Museum voor

Schone Kunsten — nog tot 19/3

“Over the edges” — De hoeken van Gent —nog tot 30/6

De vrouw achter de schermen en op debarricade — Museum voor Industriële Arche-

ologie en textiel — nog tot 31/12/2001

Closer — NTG2, Minnemeers 8 (inkom: 600-250) — 24/1, 28/1, 29/1

Peter Pan — KNS (NTG), St-Baafsplein 17,19u

(inkom: 895-595) —25/1, 27/1, 28/1, 29/1,30/1, 02/2, 03/2, 04/2, 05/2, 06/2

Humoristiese vertellings — Arco, St-Widos-traat 3 (inkom: 300) — 25/1, 02/2

Anton — De Kopergietery — 25/1 (14u), 26/1(15u), 27/1 (10u en 14u), 28/1 (14u en 20u)

“Things to be done (in gevallen vanheirkracht)” — Theater Tinnenpot, Tinnenpot-

straat 21, 20u — 27/1, 28/1

Geitenjong — De Kopergietery, 20u — 28/1,29/1

Sikkepit — Smak, 20u — 28/1, 29/1

Vrouw in ‘t zand — Teater Krakeel, Theater-straat 33, 20.15u, (inkom: 300-250) — 28/1,

29/1, 04/2, 05/2, 06/2

Cabaret — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat21, 20u (inkom: 400-300) — 03/2, 04/2

Ongebluste kalk (Hollandia) —Minard,Walpoortstraat 15 (inkom: 400-300) — 03/2,

04/2, 05/2

Cabaret: Els De Schepper — Groene Zaal,Lange Boomgaardstraat, 20u (inkom: 550) -

02/2, 04/2

Lanònima Imperial: Transfiguracions —Vooruit — 25-29/1

CULTUURAGENDA•maandag 24 januariMorgan — Muziek en theatercafé Trefpunt(gratis) — 21uNeige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:Algo Màs & The Who Dads — Groene Zaal,Lange Boomgaardstraat, 20u en 21.30u(inkom: 500-350 frank)Orange Pecco — De Fabriek, Raffinaderijstraat4 (gratis)

•donderdag 27 januari16e eeuwse dansen n.a.v. Keizer Kareljaar —stedelijke bibliotheek, 20.45u (gratis)Back O Wall fuif (Dub sound system, rootssteppers) — De Fabriek, Raffinaderijstraat 4,21u (gratis)“Nu toch...”, een wagenspel .a.v. Keizer Karel-jaar — Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21(inkom: 400-300)Thomas Beimel — Logos Tetraeder, Bomas-traat 26, 20u

•vrijdag 28 januariPhil Masonís New Orleans All-Stars — LazyRiver Jazz Club, Stadhuissteeg 5, 20u

•zondag 30 januariStand-up comedians — KNS Foyer, St-Baafs-plein 17, 11.30u (inkom: 300-250)

•maandag 31 januariMizrap Muziek en theatercafé Trefpunt (gratis)Neige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:Magik Ballet Ensemble & Bar 8 — Vooruit,Domzaal, 20u en 21.30u (inkom: 500-350)

•woensdag 2 februariVlaams radio-orkest o.l.v. Peter Oundjian —De Bijloke - concertzaal, 20u

•vrijdag 9 februariI fiamminghi — De Bijloke-concertzaal, 20u

•zondag 6 februariBart Defoort (sax) en Diederik Wissels (piano)— Opatuur, Citadellaan 17, 20u (inkom: 300)

•maandag 7 februariNeige stem 2000, dubbelconcerten reeks 2:Kamikaze & Flat Earth Society — Minard,Walpoortstraat 15, 20u en 21.30u (inkom:500-350)Vrouwentongen - het Nawoord — Theater Tin-nenpot, Tinnenpotstraat 21 (inkom: 400-300)

Vrijkaarten

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor‘Vrouwentongen’ van het Nawoord, 5 voor elkconcert van Logos en nog eens 5 vrijkaartenvoor ieder concert van ‘neige stem. Make our

day en schrijf een leuk kaartje naar de scham-perredactie, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000

Gent.


Top Related