schamper 62

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4 september 1978

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4e jaargang 78-79

  Verantwoordelijk Uitgever: Koen R a e s , burggravenlaan 131

  Hoofdredakteur. Rik Van Nuffel

  Redaktieadres: St.-Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent

  demokrat i sering hoe het niet moet!

  een drama in veel bedrijven

  Ooit heeft men het gehad over de demokratisering v/n het hoger on-derwijs". De vraag naar universi-tair gevormden was zo hoog, dat men wel verplicht was de universi- teit open te stellen voor mensen uit 'financieel-minder-draagkrach- tige groepen'. Er werd een stelsel van studiebeurzen uitgedacht (1954' en aan de universiteiten zlf werd een sociale sektor opgebouwd (le-ningen, jobstudenten, restaurants enz.].Het resultaat van dit alles was dat in 1966 ongeveer 30% van de studenten uit de lagere klassen kwamen. De universiteit blf een elitaire zaak, maar er was alles-zins een schuchter begin om dat te doorbreken.Aan het eind van de zestiger jaren echter werd .het beleid van demokra-tisering weer helemaal omgebogen. Van dan af worden de voorzieningen voor onbemiddelde studenten stel-

  selmatig afgebroken. Met als gevolg dat die toch al zo kleine groep nog in aantal vermindert; in '75-76 bedroeg het percentage nog maar 25,9%. Nu, twee jaar later is het er zeker niet op verbeterd.

  1QOOO ballen

  Wat heeft de regering nu, konkreet,allemaal al gedaan?- in 1971 wordt het stelsel van studiebeurzen aangetast door een nieuwe wet.- in 1972 wordt het inschrijvingsgeld voor niet-beursstudenten en bis- studenten verhoogd tot 5000 Fr.We moeten hier voor ogen houden dat onder de niet-beursstudenten er desondanks zeer velen zijn met een laag inkomen. Het meest schrijnende voorbeeld zijn hier de zgn. "zelf-standige studenten" (niet afhanke-lijk meer van ouders]. Verschillen-den onder hen krijgen gn studie-beurs omdat ze in voorgaande jaren te weinig (minder dan 70.000 Fr.]

  verdiend hebben.- sinds 1972 worden de studiebeurzen niet meer aangepast aan de index.- in '76-'77 dalen de toelagen voor eerstejaarsstudenten met 5,7% ten opzichte van het peil van '74-'75.

  - in maart '77 krimpt men de werkings- toelage voor universiteit en personee in .- in juni 1978 wordt bekend gemaakt dat de inschrijvingsgelden weer eens worden verhoogd:

  ongeveer 2000 Fr. voor beursstu-denten .5000 Fr. voor bissers die door te bissen hun beurs verliezen en voor die studenten die net geen beurs meer kunnen krijgen, dit tot '50.000 boven de inkomensgrens. 10.500 voor de rest.

  afgeschaft en vervangen door studie leningen, van Vlaamse zijde zal men zeker volgen.Hoogstwaarschijnlijk zullen ook de budgetten van de sociale diensten voor studenten teruggeschroefd worden. In Gent is er nu al sprake om de prijs van de maaltijden in de studentenrestaurants te verhogen.

  stap terug

  De gevolgen van dit alles zijn duidelijk: grotere sociale selektie,verhoogde studiedruk op het dage-lijks leven van de student (zware financile represailles bij niet- slagen], orintatie van nieuwe stu-denten naar winstgevende beroeps-carrires (terwijl andere sociale behoefte onvervuld blijven].De vermindering van werkingstoela-ge met 5% betekent in Gent dat de RUG 100 miljoen minder subsidie krijgt.Rector Hoste daarover: "De gevolgenvan de financieringswet (van '75 nvdr.) waren reeds erg. Zoals je weet gaat 80% van de begroting naar wedden, slechts 20% naar de eigenlijke werking. Van die 20% werking ligt reeds de helft vast in algemene kosten, zodat uiteindelijk slechts 10% naar de diensten gaat. Er blijft dus weinig over wat de werking zelf betreft. En de toe-stand wordt nu nog slechter: nugaat reeds 83% naar de wedden. Voor 1de administratie blijft er dus niets anders over dan de begroting op het peil van '77 te bevriezenj Met een aanpassing aan de jaarlijk-se stijging van de index. Ik vrees nu dat het studentenaantal zal dalen wat nog erger gevclgen zou hebben voor de financiering van de universiteiten. Terwijl de vaste kosten stijgen".

  De redaktie

  Over Schamper g e s p r o k e n : d a t i s een s t u d e n t e n w e e k b l a d d a t 25 k e e r v e r s c h i j n e n z a l , en d i t week na week ( z o a l s h e t e c h t e w e e k b l a d e n b e t a a m t ) . Van b e g i n ok t o b e r t o t b e g i n mei z a l Schamper pogen u op de h o o g t e t e houden van w a t e r g e b e u r d e , g e b e u r t en g e -b e u r e f f * bp d e z e u n i e f . He t i s een v a s t s t e l l e n van w a t e r h i e r a l l e -maal v o o r v a l t en n i e t v o o r v a l t , en hoe goed we d a t doen v a l . t t e l e z e n i n de g ero em de l e z e r s r u b r i e k

  Hoe g a a t d a t a l l e s i n z i j n w e r k : e l k e m aandagavond om 20u i s h e t r e d a k t i e v e r g a d e r i n g en w o r d t de k o p i j g e l e z e n en b e s p r o k e n . De o p -maak o f l a y - o u t komt d a a r n a .Op d i n s d a g g a a t h e t o r i g i n e e l n a a r de d r u k k e r en t e n s l o t t e op v r i j d a g komt de v e r s e Schamper aan en w o r d t u i t g e d e e l d en o p g e z o n d e n .

  V e r d e r z i j n we van p l a n om t e m a - r e d a k t i e v e r g a d e r i n g e n t e houden w aa r i e d e r e e n d i e g r a a g w a t meer o v e r d a t b e p a a l d o n d e r w e r p zou w i l l e n w e t e n o f d i e d a a r r o n d w i l n o f meer a r t i k e l s s c h r i j v e n welkom i s .

  Hu ng tw e e d i n g e n : mensen d i e v o r i g j a a r Schamper u i t d e e l d e n , en mensen d i e z i n h ebben om d a t d i t j a a r t e doen w or de n v r i e n d e l i j k u i t g e n o d i g d op en d a t i s h e t t w e e d e , de v o l g e n d e r e d a k t i e v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s h e b b e n op maandag

  HOE KAN JE ELKE WEEK EEN VERSE SCHAMPER IN HANDEN KRIJGEN ? ( v e r o n d e r s t e l d n a t u u r l i j k d a t j e

  d a t w i l )

  Op d e z e v r a a g z i j n i n p r i n c i p e twee goede a n t w o o r d e n m o g e l i j k . T e n e e r s t e :w o r d t Schamper e l k e v r i j d a g m i d d a g u i t g e d e e l d op een a a n t a l p l a a t s e n , w a a r v o o r n z e k e r h e t S t u d e n t e n r e s t a u r a n t De Brug i s , g e l e g e n i n de S t . - P i e t e r s n i e u w s s t r a a t 4 5 . V e r d e r w o r d t S. nog u i t g e d e e l d i n de j a r e n van de v e r s c h i l l e n d e f a k u l t e i t e n .Ten t w e e d e :w o r d t Schamper p e r p o s t t o e g e z o n d e n aan hen d i e z i c h a b o n n e r e n . Een a b o n n e m e n t k o s t 5 0 , - f r . en kan op de v o l g e n d e m a n i e r e n w or d en v e r -

  w o r v e n :a ) d o o r 5 0 , - f r . t e b e t a l e n aan

  een S . - u i t d e l e r ;b) d o o r op h e t S t u d e n t e n s e k r e -

  t a r i a a t ( ook S t . P i e t e r s - n i e u w s s t r a a t 4 5 ) t i j d e n s de k a n t o o r u r e n 5 0 , - f r . t e d e p o n e r e n ;

  c ) d o o r l a n g s de p o s t o f de bank om, een s t o r t i n g t e doen van h e t b e d r a g op v o l g e n d r e k e n -i n g n u m n e r :

  T I J D S C H R I F T SCHAMPER 001 - 0 4 8 1 2 6 0 - 22

  met d a a r b i j v e r m e l d i n g van h e t a d r e s w aa r h e t moet t o e g e z o n d e n w o r d e n .

  Er, dat is dan nog niet alles. Er is eveneens een vermindering van de werkingstoe la gen met ca. 5% voor de volgende drie jaar voorzien. In Waloni heeft men de studiebeurzen

  vervolgt op de volgende bladzijde.

 • vervolg van vorige bladzijde.

  KlUSTIES (O

  Maar nu eens ernstig.Karei moet u iets bekennen, waar-de lezer: hij heeft een ruit inge- stampt. Een ruit van een van de vele gebouwen die een park van een Vlaamse grootstad rijk is.Denk nu niet, waarde lezer, dat Karei gelijk een zatte punker zo maar aan vandalisme gedaan heeft. Neen, driewerf neen, neen. Het was veeleer een simbolisch, zelfs ongewild, protest tegen de gena-deloze repressie waar Karei het slachtoffer van was in die dagen,1.1. z. in mei '78.

  De feiten. Omdat de boog niet al-tijd gespannen kan staan, zeker niet tijdens den blok, ging Karei met zijn vriendjes en vriendinne-tjes bijna iedere avond voetballen in het park, op een van de mooie grasperkjes die het rijk is.En dat vonden zij erg leuk.Tot, op een mooie avond, de park-wachter het spel kwam breken. Hem was opdracht gegeven een einde te maken aan die vernielende en rus tv er storende praktijk. Hij no-teerde de namen en zou een verslag opmaken. En daarbij gaf hij de dwingende raad niet meer op het gras te spelen.

  H

  Qi

  'tJ 3 S co+s O 3co -a Hi

  4 i coSs

 • VOORBEHOED - M IDDELEN

  Iemand liefhebben, met iemand vrijen en dat ook prettig vinden hoort bij het leven, ook bij dat van jonge mensen.

  Geslachtsgemeenschap hebben is n vorm van vrijen.Of je met mekaar naar bed wilt gaan, moet je samen met je partner

  uitmaken. Indien je geslachtsgemeenschap wilt hebben, alleen omdat je dit prettig vindt, maar daarom nog geen kind wilt krijgen,

  dan moet je zker een betrouwbaar voorbehoedmiddel gebruiken...

  v o o r d ie e n k e le k e e r e lk e d a g d e p il le s lik k e n . H e t 'G ebru ik is h e le m a a l n ie t g e k , a ls o o k e e n m e is je k o n d o o m s b ij z ic h h e e ft.

  De en g e le id e l i jk v e rd w ijn t . D it v r i jk o m e n d e k o p e r is n ie t s c h a d e li jk v o o r h e t l ic h a a m . N a zo w a t

  - e r b e s la a n o o k v e rp a k k in g e n m e t 28 ta b le t te n , d e la a ts te ze ve n (o f zes ) b e v a tte n g e e n h o rm o n e n . Z ij w o rd e n to e g e v o e g d , o p d a t je n ie t zo u v e rg e te n o m na ee n p i lv r i je p