schamper 77

of 4 /4
STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4ejaargang 78-79 Verantwoordelijk Uitgever: Koen Raes, burggravenlaan 131 Hoofdredakteur:Rik Van Nuffel Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9000 Gent ASLK OOI -0481260-22 76+1 2/2/79. SCHAMPER met de agenda voorop. MEDEBEHEER In de tijd van de studentenkontestatie van het einde der zestiger jaren, werd sterk de nadruk oelegd on de demokratisering van het onderwijs. Hoofdzakelijk werd dat dan opge- vót als een demokratisering van de onderwijs organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat de inspraak en medebeslissingsrecht in beleids aangelegenheden beoogd wordt. Op een i nt e r - nationaal studentenkongres in Tilburg dat handelde over ‘UNIVERSITY AND DEMOCRATIZA- TION' was het voornamelijk dat aspect dat tijdens de diskussies ten berde gebracht werd. En dit ondanks het feit dat heel wat boeiende referaten rond relatie prof-student projektonderwijs enz ... naar voor werden gebracht. Dr Kuiper heeft een studie ge- maakt over hét demokraties karakter van de nederlandse universiteit en kwam tot de ver- bijsterende slotsom dat dat niet het geval was indien demokratie als een medebeslis- singsbevoegdheid rond aangelegenheden waarir je betrokken bent,beschouwd wordt. Als de demokratie op het niveau van de on- derwijsorganisatie niet vervuld is in Neder- land dan zal dat überhaupt ook het geval zijn voor België. Zeker als we de verte- genwoordiging van studenten in de fakulteits raden als in de Sociale Raad bekijkt. Het Koninklijk Besluit van 14 januari 1974 bepaalt de samenstelling van de fakulteits- raden aan de rijksuniversiteiten. De Stu- denten krijgen één vertegenwoordiger per zes proffen die in die fakulteit les doce- ren. Dat terwijl iedere prof zichzelf ver- tegenwoordigt. Het wetenschappelijk perso- neel krijgt een evengrote vertegenwoordi- ging als de studenten; terwijl het Adminis- tratief en Technisch personeel slechts de helft van dat aantal in de wacht sleept. Maar op een paar elementen wil ik Taag te- rug komen nl over het al of niet zinhebben van deel te nemen aan de medebeheerskanalen Het is uiteraard zo dat heel wat in de mar- ge aan het sisteem gesleuteld kan worden. Of dat de goede oplossing voor de moeilijk- heden is, valt te betwijfelen. In elk geval meen ik dat duidelijk gesteld moet worden dat deelname aan het medebeheer niet de uit' gangspositie moet zijn voor een studentenbe weging die wat in zijn mars wil hebben. agenda tentoon PROKA FOTOTENTOONSTELLING recent werk van de afdeling foto- grafie van de 'Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten A'pen. van > tot 15 februari elke werkdag wan 10 tot 12 en van 14 tot 20 u. in Ho Akademie. toneel teater arena donderdag I,vrijdag 2,zaterdags woensdag 7 , donderdag 8,vrijdag 8 MACDETH om 20 uur 15 menu Van Espe treinde deze week naar Leuven als pottenkijker in de stu- dentenresto' s vermomd ais een vegetariër. Uij kunnen reen menu's pu 'liceren want we hebben er geen. Een verband zoekt u zelf maar , wij zien er geen!!! film vooruit week van 2 tot 5feruari(inder- daad maar een week van slechts drie dagen in tegenstelling tot de gebruikelijke weken van 7 da gen ,misschien zouden we het beter een driedaagse noemen .in jullie plaats maar wie zijn ui’ ~pdet we jullie zouden zijn?) 19u. The little prince 1 .15u. Grfeu l ezro. sport Tafeltennis De interfacultaire kampioenschappen vangen aan op dinsdag 13februari om 19 u. in zaal 2 van het Sport- komplex ,Uatersportlaan 3, en zul- len de daaropvolgende dinsdagen voortgezet worden. FORMULE: - r e c h t s t r e e k s e ui ts c h a k e - ling -ploegen van drie spelers -elke speler ontmoet de drie spelers in drie en- kelspelen , maar de wed- strijd wordt stopgezet als één van de ploegen vijf overwinningen telt. INSCHRIJVINGEN: s c h r i f t e l i j k t e richten naar het secreta- riaat van het Gusb,uater- sportlaan 3 Gent Elke faculteit mag verschillende ploegen inschrijven . Sportieve groeten, André DAMMAN Monitor. beste i□duka1s worden uitgenodigd op dinsdag 20 februari te 19 u. voor de interfakultaire kampioe *- schappen. Vergeet je kimono niet! (nee hoor,ik heb er g e e r , namelijk) Ijsschaatsen op dinsdag 13februari en woensdag 7 maart. Inschrijven 3 dagen voor het schaatsen bij het Gusb of zij Chris Lauwers AZ Labo Prof Kernei- len. Verplaatsing per autocar . -et vertrek is telkens om 13. 3 z. . oor toedraaien in het raadsnivo is geen doel dat Ide studentenbeweging zich mag stellen. In Nederland werd dat door een bepaalde strek king in de kontestatie van einde ‘69 wel op dergelijke wijze opgevat. Dat was de zoge- naamde 1strukturalisten -stroming'. Door een verandering van de struktuur van de universi- teit, van de fakulteit gepaard gaande met een serieuze participatie van de studenten aan het beleid zal aan onze protesten tegemoet gekomen zij n. Daartegenover stonden dan de studenten die meenden dat vooraleer een dis- kussie over meedraaien in gelijk welke univer sitaire struktuur, de inhoudelijke diskussie rond de rol en de funktie van de universiteit moest aangevat worden. Dat was de Tundamen- talisten-stroming'. Zij argumenteerden dat de tegemoetkoming dat deoverheid zou betonen rond de hervorming van de strukturen, een val inhield voor de studentenbeweging. Aan de inhoud van het onderwijs en de historisch gegroeide rol van de universiteit wou de o- verheid niet raken. Dat lag maar al te nauw aan het hart van diegenen die het voor het zeggen hadden en hebben. Door het medebeheer in te voeren kanaliseerde de overheid alle mogelijke kritiek naar die raden en kommissie; terwijl de proffen onoestoord de waardenvrij- heid van de wetenschap en van het wetenschap konden etaleren. De krachtmeting tussen strukturalisten en fundamentalisten werd in het voordeel van de eersten beslecht.Ondanks deze overwinning van deoverheid rijpte de kritiek op de funkti evan het universitair onderwijs uit en werd het projekt Kritiese Universiteit in de prak- tijk aangevat. Tevens werd aan projektonder- wi js dat maatschappelijk relevante onderwer- pen behandelde heel wat ruimte gegeven. Door de progressieve studentenbeweging «»rdpn de ideën rond kritiek op de inhoud vanhet onderwijs alsook op de vorm verder'doorge- trokken. Op die wijze ontstonden tenagroepcn die ondersteunend onderzoek verii-óten voor onderliggende groepen van de maatschappij. Op die wijze toonde de studentenbeweging overduidelijk aan dat ze de afbraak van een elit? ire instellings als de universiteit nu eenmaal nog is wensten en kozen ze resoluut voor emanciperend onderwijs. 'Jandel en Dichtsbijzijnde uandelstonde is er ééntje te Eksaarde(samenkomst aan de kerk van Eksaarde) op 4fe.ru ari , Vergeet niet laarsen of wan- delschoenen. Inschrijving is niet nodig voor eendaagse. Willen we over de mogelijkheden van het mede beheer en misscrïien de illusies daarrond spre- ken dan moeten we, dacht ik, rekening houden met dat gene wat zich in het verleden afge- speeld heeft. Dit om de kontinuiteit van de studentenbeweging te bevorderen. Allee; aan het medebeheer participeren staat voor een studentenbeweging die als een kieker zonder kop zijn dagen slijt. Anderzijds be- weer ik hiermee niet dat de studentenbeweging zich niet taktisch noch politiek inlaten mag met het medebeheer. Over al de problemen zowel politiek, taktiscl als persoonlijk (dit voor de vertegenwoordi- gers zelf) wenst VVS-Studentenvakbeweging een dossier samen te stellen met het oog op de verkiezingen voor de verschillende ra- den (Sociale Raad, Raad van Beheer, Fakul- teitsraden) die in de maand mei hun beslag vinden. Voor 17 maart, of beter tussen 12 en 17 maart moeten de kandidaturen voor de verkiezingen binnen gebracht worden op het rektoraat. Het verleden heeft meer dan ooit bewezen dat de studentenbeweging in verspreide, of zelfs verdeelde (van mening dan toch) slag- orde naar de verkiezingen stevende. Pogin- gen om tot gekoördineerde kandidaats!ijsten rond een opgesteld programma te komen, wer- den in de periode van de Kritische Studen ten Oppositie (KSO) in de fakulteit van letteren en Wijsbegeerte bij de verkiezingen van 1975 r e a l i t e i t . Sindsdien heeft dat niet meer plaats gehad. Het gaat zelfs zo- ver dat studentenvertegenwoordigers gewoon op naam verkozen worden, zonde^,programma; zonder garantie op kontrol inbreng van de student die de vertegenwoordiger preten- deert te/vertegenwoordigen. Zelf meen ik dat er heel wat elementen zijn die pleiten tegen een deelname aan een sis- teem waar met heel wat moeite een zeker re- sultaat uit te puren valt. Anderzijds zijn er heel wat elementen ter diskussie die aan- geven dat een negeren van dergelijke verkie- zingen ook niet te rijmen zou vallen. Voor mij persoonlijk meen ik dat gesteld kan wor- den dat deelgenomen moet worden mits.voloaan kan worden aan enkele voorwaarden. En die voorwaarden liggen nu overigens anders dan twee jaar terug toen ik ook doel nar. aan de verkrêinqen voor de fakulteitsraden. Nu moet de studentenvakbeweging een klaar en ondubbelzinnig standpunt dienaangaande innemen. Neemt ze deel of neemt ze niet deel? Zo j a , met welk een programma? Zo neen wat zijn dan de werkingsassen die ze voorstelt en hoe denkt ze konkreet één en ander te realiseren? Moet er een eenheidsprogramma dat studenten- sindikaal gericht is opgesteld worden voor diegenen die zich als lid van de SVB kandi- daat wensen te stellen? Op al deze vragen hadden we graag de debat- ten openverklaard, om een zaak kollektief aan te kunnen pakken. Tevens hadden we graag reakties ontvangen van de oude ratten uit het medebeheer in verband met de volgende vragen : - kan er in de praktijk via de medebeheers- organen een en ander ten goede verwezen- lijkt worden of is het slechts sleutelen in de marge? - betekent een deelname aan het medebeheer en een visie die neerkomt op zelfbeheer geen dilemma voor de vertegenwoordiger? - moet een politiek van haalbaarheid gevoerd worden of moet door kombinatie van buiten- institutionele strijd en pragmatische aan- wezigheid in de raad een stri j.dsi ndi kal is- tische houding aangenomen worden?* In verband met de diskussies rond het mede- beheer moeten nog veel zaken aangehaald wor- den. Dit komt dan in een volgend artikel aan bod. Dit geldt dan als een anloop tot het i n i t i a t i e f van de STUDENTENVAKBEWEGING, om de verkiezingen niet in een al te makke sfeer te laten verlopen. Voor VVS-STUDENTENVAKBEWEGING Geeraert Paul; student-lid van de fakul teitsraad van de fakulteit Landbouw.

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

230 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2 februari 1979

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4ejaargang 78-79Verantwoordelijk Uitgever: Koen Raes, burggravenlaan 131 Hoofdredakteur: Rik Van NuffelRedaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 GentASLK OOI -0481260-22

  76+12 /2 /7 9 .

  SCHAMPER met de agenda voorop.

  MEDEBEHEERIn de t i jd van de studentenkontestatie van het einde der zestiger jaren, werd sterk de nadruk oelegd on de demokratisering van het onderwijs. Hoofdzakelijk werd dat dan opge- vt als een demokratisering van de onderwijs organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat de inspraak en medebeslissingsrecht in beleids aangelegenheden beoogd wordt. Op een inter-nationaal studentenkongres in Tilburg dat handelde over UNIVERSITY AND DEMOCRATIZA-TION' was het voornamelijk dat aspect dat tijdens de diskussies ten berde gebracht werd. En dit ondanks het f e i t dat heel wat boeiende referaten rond relat ie prof-student projektonderwijs enz . . . naar voor werden gebracht. Dr Kuiper heeft een studie ge-maakt over ht demokraties karakter van de nederlandse universiteit en kwam tot de ver-bijsterende slotsom dat dat niet het geval was indien demokratie als een medebeslis- singsbevoegdheid rond aangelegenheden waarir je betrokken bent,beschouwd wordt.

  Als de demokratie op het niveau van de on-derwijsorganisatie niet vervuld is in Neder-land dan zal dat berhaupt ook het geval zijn voor Belgi. Zeker als we de verte-genwoordiging van studenten in de fakulteits raden als in de Sociale Raad bekijkt.Het Koninklijk Besluit van 14 januari 1974 bepaalt de samenstelling van de fakulteits- raden aan de rijksuniversi tei ten. De Stu-denten krijgen n vertegenwoordiger per

  zes proffen die in die fakulteit les doce-ren. Dat terwijl iedere prof zichzelf ver-tegenwoordigt. Het wetenschappelijk perso-neel kri jgt een evengrote vertegenwoordi-ging als de studenten; terwijl het Adminis-t r a t i e f en Technisch personeel slechts de helft van dat aantal in de wacht sleept.

  Maar op een paar elementen wil ik Taag t e -rug komen nl over het al of niet zinhebben van deel te nemen aan de medebeheerskanalen Het is uiteraard zo dat heel wat in de mar-ge aan het sisteem gesleuteld kan worden.Of dat de goede oplossing voor de moeilijk-heden is , valt te betwijfelen. In elk geval meen ik dat duidelijk gesteld moet worden dat deelname aan het medebeheer niet de uit' gangspositie moet zijn voor een studentenbe weging die wat in zijn mars wil hebben.

  agendatentoon

  PROKA

  FOTOTENTOONSTELLING r ec en t werk van de a f d e l i n g f o t o -g r a f i e van de 'Koninkl i jke Akademie voor Schone Kunsten A'pen.

  van > t o t 15 f e b r u a r ie lke werkdag wan 10 t o t 12 en van14 t o t 20 u. in Ho Akademie.

  toneel

  t e a t e r arena

  donderdag I , v r i j d a g 2 , za te rdags woensdag 7 , donderdag 8 , v r i jd a g 8

  MACDETH om 20 uur 15

  menu

  Van Espe t r e i n d e deze week naar Leuven a l s p o t t e n k i j k e r in de s t u - d e n t e n r e s t o ' s vermomd a i s een v e g e t a r i r . Uij kunnen reen menu's pu ' l i c e r e n want we hebben er geen. Een verband zoekt u z e l f maar , wij z ien er geen!! !

  filmvoo ru i t

  week van 2 t o t 5 f e r u a r i ( i n d e r - daad maar een week van s l e c h t s d r i e dagen in t e g e n s t e l l i n g t o t de g e b r u i k e l i j k e weken van 7 da gen , misschien zouden we het be te r een d r i edaagse noemen .in j u l l i e p l a a t s maar wie z i j n u i ~pdet we j u l l i e zouden z i j n ? ) 19u. The l i t t l e p r i nce

  1 .15u . Grfeu l ez ro .

  sportT a f e l t e n n i s

  De i n t e r f a c u l t a i r e kampioenschappen vangen aan op dinsdag 13fe br ua r i om 19 u. in zaa l 2 van het Spor t -komplex , Ua t e r s p o r t l aa n 3, en z u l -len de daaropvolgende dinsdagen v oo r t gez e t worden.FORMULE: - r e c h t s t r e e k s e u i t s c h a k e -

  l i ng-ploegen van d r i e s p e l e r s - e lk e s p e l e r ontmoet de

  d r i e s p e l e r s in d r i e en-k e l s pe l en , maar de wed-s t r i j d wordt s t opgeze t a l s n van de ploegen v i j f overwinningen t e l t .

  INSCHRIJVINGEN: s c h r i f t e l i j k t er i c h t e n naar he t s e c r e t a -r i a a t van het Gusb ,ua te r -s p o r t l a a n 3 Gent

  Elke f a c u l t e i t mag v e r s c h i l l e n d e ploegen i n s c h r i j v e n .

  Spor t i eve g roe te n ,Andr DAMMAN Moni tor .

  bes te iduka1s worden ui tgenod igd op dinsdag 20 f e b r u a r i t e 19 u. voor de i n t e r f a k u l t a i r e kampioe *- schappen.

  Vergeet je kimono n i e t ! (nee h o or , i k heb er g e e r , namel i jk)

  I j s s c h a a t s e n

  op dinsdag 13 fe br ua r i en woensdag 7 ma ar t . I n s c h r i jv e n 3 dagen voor het schaa t sen b i j het Gusb of z i j Chr is Lauwers AZ Labo Prof Kernei- l e n .Verp laa t s ing per au t oca r . - e t v e r t r e k i s t e l k e n s om 13. 3 z . . oor

  toedraaien in het raadsnivo is geen doel dat Ide studentenbeweging zich mag stellen.In Nederland werd dat door een bepaalde strek king in de kontestatie van einde 69 wel op dergelijke wijze opgevat. Dat was de zoge-naamde 1strukturalisten -stroming'. Door een verandering van de struktuur van de universi-t e i t , van de fakultei t gepaard gaande met een serieuze participatie van de studenten aan het beleid zal aan onze protesten tegemoet gekomen zijn. Daartegenover stonden dan de studenten die meenden dat vooraleer een dis- kussie over meedraaien in gelijk welke univer si tai re struktuur, de inhoudelijke diskussie rond de rol en de funktie van de universiteit moest aangevat worden. Dat was de Tundamen- tal isten-stroming' . Zij argumenteerden dat de tegemoetkoming dat deoverheid zou betonen rond de hervorming van de strukturen, een val inhield voor de studentenbeweging. Aan de inhoud van het onderwijs en de historisch gegroeide rol van de universiteit wou de o- verheid niet raken. Dat lag maar al te nauw aan het hart van diegenen die het voor het zeggen hadden en hebben. Door het medebeheer in te voeren kanaliseerde de overheid alle mogelijke kritiek naar die raden en kommissie; terwijl de proffen onoestoord de waardenvrij-heid van de wetenschap en van het wetenschap konden etaleren.

  De krachtmeting tussen strukturalisten en fundamentalisten werd in het voordeel van de eersten beslecht.Ondanks deze overwinning van deoverheid r i jpte de kritiek op de funkti evan het universitair onderwijs uit en werd het projekt Kritiese Universiteit in de prak-t i jk aangevat. Tevens werd aan projektonder-wi js dat maatschappelijk relevante onderwer-pen behandelde heel wat ruimte gegeven.

  Door de progressieve studentenbeweging rdpn de iden rond kritiek op de inhoud vanhet onderwijs alsook op de vorm verder'doorge-trokken. Op die wijze ontstonden tenagroepcn die ondersteunend onderzoek verii-ten voor onderliggende groepen van de maatschappij.Op die wijze toonde de studentenbeweging overduidelijk aan dat ze de afbraak van een eli t? ire instel l ings als de universiteit nu eenmaal nog is wensten en kozen ze resoluut voor emanciperend onderwijs.

  ' Jandel en

  D i c h t s b i j z i j n d e uandel s tonde i s er n t j e t e Eksaarde(samenkomst aan de kerk van Eksaarde) op 4 f e . r u a r i , Vergeet n i e t l aa r se n of wan-de lschoenen. I n s c h r i j v i n g i s n i e t nodig voor eendaagse.

  Willen we over de mogelijkheden van het mede beheer en misscrien de i l lusies daarrond spre-ken dan moeten we, dacht ik, rekening houden met dat gene wat zich in het verleden afge- speeld heeft. Dit om de kontinuitei t van de studentenbeweging te bevorderen.

  Allee; aan het medebeheer participeren staat voor een studentenbeweging die als een kieker zonder kop zijn dagen s l i j t . Anderzijds be-weer ik hiermee niet dat de studentenbeweging zich niet taktisch noch politiek inlaten mag met het medebeheer.Over al de problemen zowel polit iek, taktiscl als persoonlijk (dit voor de vertegenwoordi-gers zelf) wenst VVS-Studentenvakbeweging een dossier samen te stellen met het oog op de verkiezingen voor de verschillende ra-den (Sociale Raad, Raad van Beheer, Fakul- teitsraden) die in de maand mei hun beslag vinden. Voor 17 maart, of beter tussen 12 en 17 maart moeten de kandidaturen voor de verkiezingen binnen gebracht worden op het rektoraat.

  Het verleden heeft meer dan ooit bewezen dat de studentenbeweging in verspreide, of zelfs verdeelde (van mening dan toch) slag-orde naar de verkiezingen stevende. Pogin-gen om tot gekordineerde kandidaats!ijsten rond een opgesteld programma te komen, wer-den in de periode van de Kritische Studen ten Oppositie (KSO) in de fakulteit van letteren en Wijsbegeerte bij de verkiezingen van 1975 real i t e i t . Sindsdien heeft dat niet meer plaats gehad. Het gaat zelfs zo-ver dat studentenvertegenwoordigers gewoon op naam verkozen worden, zonde^,programma; zonder garantie op kontrol inbreng van de student die de vertegenwoordiger preten-deert te/vertegenwoordigen.

  Zelf meen ik dat er heel wat elementen zijn die pleiten tegen een deelname aan een s i s -teem waar met heel wat moeite een zeker re-sultaat ui t te puren valt. Anderzijds zijn er heel wat elementen ter diskussie die aan-geven dat een negeren van dergelijke verkie-zingen ook niet te rijmen zou vallen. Voor mij persoonlijk meen ik dat gesteld kan wor-den dat deelgenomen moet worden mits.voloaan kan worden aan enkele voorwaarden. En die voorwaarden liggen nu overigens anders dan twee jaar terug toen ik ook doel nar. aan de verkrinqen voor de fakulteitsraden.

  Nu moet de studentenvakbeweging een klaar en ondubbelzinnig standpunt dienaangaande innemen. Neemt ze deel of neemt ze niet deel? Zo ja, met welk een programma? Zo neen wat zijn dan de werkingsassen die ze voorstelt en hoe denkt ze konkreet n en ander te realiseren?Moet er een eenheidsprogramma dat studenten- sindikaal gericht is opgesteld worden voor diegenen die zich als lid van de SVB kandi-daat wensen te stellen?Op al deze vragen hadden we graag de debat-ten openverklaard, om een zaak kollektief aan te kunnen pakken.

  Tevens hadden we graag reakties ontvangen van de oude ratten uit het medebeheer in verband met de volgende vragen :- kan er in de praktijk via de medebeheers-

  organen een en ander ten goede verwezen-l i jk t worden of is het slechts sleutelen in de marge?

  - betekent een deelname aan het medebeheer en een visie die neerkomt op zelfbeheer geen dilemma voor de vertegenwoordiger?

  - moet een politiek van haalbaarheid gevoerd worden of moet door kombinatie van buiten- inst itut ionele s t r i jd en pragmatische aan-wezigheid in de raad een st r i j.dsi ndi kal is-

  tische houding aangenomen worden?*

  In verband met de diskussies rond het mede-beheer moeten nog veel zaken aangehaald wor-den. Dit komt dan in een volgend artikel aan bod. Dit geldt dan als een anloop tot het in i t i a t i e f van de STUDENTENVAKBEWEGING, om de verkiezingen niet in een al te makke sfeer te laten verlopen.

  Voor VVS-STUDENTENVAKBEWEGING

  Geeraert Paul; student-lid van de fakul tei tsraad van de fakultei t Landbouw.

 • MEI'68. DE PARIJSE MEIREVOLTE ALS HOOGTEPUNT VAN DE ZESTIGER JAREN.EEN FRIS VARKENTJE KNAAGT AAN DE WORTELS VAN HET VERSTARD SYSTEEM.LES BOURGEOIS SONT FAITS POUR S EN SERVIR. FREE SPEECH MOVEMENT. NEW LEFT. BERKELEY. BLACK POWER. MARTIN LUTHER KING. HIPPIE HAPPY. FLOWER POWER. BE-INS. SIT-INS. SMOKE-INS. PEACE-IN'S. TEACH-IN'S. ALLEN GINSBERG. DE OPKOMST VAN EEN TEGENKULTUUR. VIETNAM. DE ANTI-ATOOMMAR- SEN. DE ANTI-SJAHMANIFESTATIES. ALGERIE. DE GAULLE. NANTERRE. COHN BENDIT. DE 22-MAARTBEWEGING. DE SORBONNE. DE CRS EN RENAULT-FLINS. SOZIALISTISCHER DEUTSCHER STUDENTENBUND OFTE SDS. RUDI DUTSCHKE. DIE AUSSERPARLAMENTARISCHE OPPOSITION OFTE APO. BENNO OHNESORG. FRITZ TEUFEL. DE KRITISCHE UNIVERSITEIT. MARCUSE. DE MOORD OP CHE GUEVARA. PAPADOPOULOS. PROVO. KABOUTER. TON REGTIEN. ROEL VAN DUYN. SPRINGER- PERS. BOB DYLAN. THE ROLLING BEATLES. ZWARTBERG. DE ZESDAAGSE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN. DE PRAAGSE LENTE. DE KULTURELE REVOLUTIE IN CHINA. MEXICO EN WAT SPORT ZOAL MET POLITIEK TE MAKEN HEEFT. WARSCHAU. IS EST CINQ HEURES, PARIS S'EVEILLE. VERBODEN TE VERBIEDEN.MEI'68. NOOIT VAN GEHOORD ? KOM NOU......

  De Rubensmaaltijden waren nog niet verteerd,mijn Rubenskousen nog niet versleten,of de gieren hadden al een nieuwe prooi gevonden. Naast het jaar van het dorp was het in 1978 tevens tien jaar geleden dat de mei-gebeur- tenissen in Parijs plaatsgrepen. Men kreeg weer oog voor de zestiger ja- ren. Tal van linkse egotrippers kwa-men op de proppen met nostalgische werken ot*r hun revolutionaire perio-de, theoretici van uit die tijd ont-sproten groeperingen smurften ge-schrijf sel op de markt waarvan de inhoud ons niet meer kon verbazen.Hoe 'gelukkig' ze nu toch waren sinds ze de juiste lijn ontdekt had-den. Dogmatisch gezwets,voorgekauwd en ingebonden. De bourgeoisie kon herademen,wat ze dan ook deed, in samenwerking met het Gemeentekrediet van Belgi,wel te verstaan. Pol Goossens ontwaakte zelfs in De Mor-gen. En wij maar knikken....Niet dat we de zestiger jaren willen verdringen,zeker niet,ook wij zijn nu eenmaal kinderen uit deze periode. Maar het vergt een hoop geduld alvo-rens je bij een degelijke analyse terecht kunt. Elke uitzondering bevestigt echter de regel: Op 1 ok-tober 1978 werd door de VPRO-televi- sie een debat uitgezonden dat tot stand kwam op initiatief van de Oostenrijkse televisie en geleid werd door Gnther Nenning. Deelne-mers aan dit gesprek zijn Walden, Sontheimer,Cohn-Bendit en Dutschke, ze zullen tijdens het debat voorge-steld worden. Een debat ontdaan van elke nostalgische pretentie. De tekst van het gesprek werd door de VPRO in een brochure opgenomen en na een telefoontje kreeg Schamper de toelating deze te publiceren,waar-voor dank. Kortom,oordeel zelf.... Daar gaan we dan !

  NENNING: Ik begin op een niet onge-bruikelijke wijze met het voorstel-len van de mensen,met wie we hier praten. Meneer Matthias,u werkte toch in die tijd dat de gebeurtenis-sen in mei '68 plaatsvonden bij uit-geverij Springer,bij de krant Die Welt ?WALDEN: Dat klopt niet helemaal.Dat was en is een nevenfunctie die ik mag uitoefenen met toestemming van de leiding van de omroep Freies Berlin,waar ik commentator ben. NENNING: Maar u schreef hoofdartike-len in Die Welt. Rudi Dutschke hoeft verder niet voorgesteld te worden, lijkt me. Jij bent nu toch in Gro-ningen aan de universiteit verbon-den ?DUTSCHKE: In't buitenland vonden ze me goed genoeg voor'n gastdocent-schap. Maar in de Bondsrepubliek weert de universiteit me al tien jaar.NENNING: Ben je echt verbannen ? DUTSCHKE: Nee,ik ga er vaak heen.Dat kan niemand me verbieden.Maar blijkbaar kan iemand als ik geen poot aan de grond krijgen bij een universiteit in de Bondsrepubliek.Ik val onder 't begrip "beroeps-verbod ".NENNING: Dan meneer Cohn-Bendit.Je woont nu toch in Frankfurt ? COHN-BENDIT: Precies.NENNING: Als kroegbaas of boekhan-delaar ?COHN-BENDIT: Nee,ik ben werkloos.Ik krijg 900 Mark van de Duitse staat en ik ben er trots op werkloos te zijn.NENNING: Zoveel ? Hoe komt dat ? COHN-BENDIT: Ik heb nou eenmaal hard gewerkt en jarenlang W.W. betaald. Ik was boekhandelaar. En nu

  ben ik werkloos,maar een van degenen die ook niet proberen werk te vinden Niemand geeft me trouwens werk. Ik ben's kleuterleider geweest. Maar daar gooiden ze me eruit. Om dezelf-de reden als bij Rudi.Beroepsverbod! Ik mocht de kinderen's infecteren! NENNING: Twee benadeelden dus.Meneer Sontheimer,u bent politico-loog aan de universitiet Mnchen.En u hebt een achtenswaardig aantal boeken geschreven. In't begin waren dat vooral analyses van't fascisme en zo,geloof ik. U was vr de bewe-ging '68 en toen bent u daarop terug-gekomen. Ik zeg dat met opzet wat ongenuanceerd.SONTHEIMER: Misschien is het interes-sant te weten dat ik in '68,dus in het jaar waarop we hier terugblikken verbonden was aan de Vrije Universi-teit in West-Berlijn. Ik heb Rudi Dutschke dikwijls horen spreken tij-dens de grote bijeenkomsten in die tijd. Ik herinner me nog een toe-spraak waarin hij voorspelde dat De Gaulle binnen drie weken zou aftre-den. Ja,heel wat grote geesten heb-ben zich vergist.NENNING: 't Is nog uitgekomen ook. Alleen veel later.SONTHEIMER: Ja,maar door andere oorzaken.NENNING: Ik aarzel eigenlijk iets af te breken dat zo'n mooi begin is. Maar ik heb hier iets actueels voor me liggen,'n telex over een oproep van Jean-Paul Sartre ten gunste van Cohn-Bendit. Nou ja,zo nieuw is't nou ook weer niet. Ik las't in Le Monde en ik heb er nu 'n telex over. Sartre zegt daarin ironisch:"Cohn- Bendit is niet de schepper van de Mei-gebeurtenissen;zoals een beeld-houwer van een beeld. En als dat niet zo is,waarom mag hij dan Frank-rijk niet in ? Hij heeft niets ge-daan, waarvoor hij alleen verantwoor-delijk is. Maar in de ogen van de Franse regering belichaamt hij alle Fransen,die op dat ogenblik handel-den." En dan staat er nog iets dat in dit verband belangrijk is:"De ministers in Frankrijk beschouwen hem als'n Duitse jood en de conser-vatieven soms als'n Fransman,soms als'n Duitser. Hij is de personifi-catie van't gehate ras,dat rondtrekt en zich nergens aanpast." Dat is, denk ik', niet alleen biologisch be-doeld, maar ook politiek. De Franse televisie heeft in 1968 'n jaarover-zicht gemaakt,'n filmpje dat we nu gaan bekijken. Daarna gaan we door met onze discussie.De kwaliteit is niet te best.

  Nu volgt het filmpje met de volgen-de tekst: West-Berlijn,11 april '68 "Rudi Dutschke op een draagbaar. De 23-jarige politieke eenling Alfred Bachmann had diverse kogels op de links-radicale studentenleider afge-vuurd. Dutschke viel van zijn fiets en bleef zwaar gewond liggen. De politie arresteerde de dader,zette de omgeving af en nam de sporen op. Twee dagen later meldde de pers uit West-Berlijn de hevigste studenten-onlusten sinds 1945. Bondskanselier Kiesinger deed'n persoonlijk beroep op de studenten. Geweld lokt geweld uit,zei hij. Maar zijn waarschuwing werd in de wind geslagen.In mei brandde Parijs. Het sociale, economische en politieke onbehagen van de studenten explodeerde. De arbeiders stonden hier eerst wan-trouwend tegenover en keurden de acties openlijk af. De regering trad krachtig op en toen veranderde hun houding. Dat eindigde in een

  algemene staking. Bijna 10 miljoen Fransen deden eraan mee. De Vijfde Republiek verkeerde in levensgevaar. "Deze jeugd leeft niet meer in har-monie met de kosmos";zei minister Andr Malraux in'n intervieuw. En over de bezetting van de Renault- fabriek zei Malraux:"Als de regering de barricades niet door de oproer-politie maar door de tanks had laten opruimen,was er gauw'n einde aan gekomen". Ondanks brandstichting en barricades maakten de meigebeurte- nissen in Frankrijk weinig indruk, zei hij. Menige leuze van de studen-ten was gewoon'n lachertje."

  iHRUCH, _ iEl UNS VVRD )UR NOCH flUFIOHNIJNTJES

  NENNING: Meneer Sontheimer,u begon straks te vertellen hoe u in Berlijn Cohn-Bendit hoorde voorspellen dat De Gaulle zou aftreden. Dat is toch gebeurd,meende u. Maar u zegt door heel andere oorzaken. Was die studen-tenbeweging werkelijk'n lachertje ? Heeft't echt geen effect gehad ? SONTHEIMER: 't Is misschien een bana-le lijkschennis als je nu probeert je weer in die tijd te verplaatsen. Deze tien jaar lijken er wel honderd. Wat Frankrijk betreft,Cohn-Bendit mag me corrigeren maar voor zover ik me herinner,hebben de mei-gebeurte-nissen de staat doen wankelen. Maar dat heeft maar heel kort geduurd.En toen leek't er ook echt even op dat De Gaulle zich niet zou kunnen hand-haven. Maar wat hem echt ten val bracht,was't referendum waarop van't volk 'n negatief antwoord kwam. En toen de referendum-democratie hem teleurstelde,trad hij af. n bij de verkiezingen,een paar maanden na de mei-gebeurtenissen was rechts de grote overwinnaar.NENNING: Het regime heeft zich dus.. SONTHEIMER: Integendeel.Ja en nee.Politicologen.......COHN-BENDIT: Politicologen zijn al-tijd erg oppervlakkig. Ik geloof.... Maar daar kom ik straks nog op terug Er moet me eerst iets van't hart voor ik hierop verder inga. We heb-ben daarnet de aanslag op Rudi ge-zien en daarover wilde ik iets zeg-gen. Meneer Walden heeft Bll de geestelijke vader genoemd van.... Misschien kunnen we die passage hier even citeren.NENNING: Het is uit'n Oostenrijkse krant. Ik weet dus niet of't correct is. Hier staat dat Walden geschreven zou hebben dat Bll,ik citeer "de bodem van't geweld bemest heeft met zijn verderfelijke sympathie voor de terroristen".COHN-BENDIT: Voor mij is de heer Walden,als schrijver van hoofdarti-kelen in Springer-kranten,een van degenen die Bachmanns wapen geladen heeft. En ik bewonder't in Rudi dat hij hier met meneer Walden wil dis-cussiren, want ' n confrontatie met je intellectuele moordenaar is altijd bijzonder moeilijk. En wat niet ge-toond werd in't filmpje dat we daar-net zagen is dat de opstanden in Duitsland na de aanslag op Rudi uit-sluitend gericht waren tegen Spring-er als de eigenlijke schuldige aan de terreur in Duitsland. Bachmann was maar'n instrument 'n kleine,on-beduidende man,die maar'n triest le-ven leidde. Een van d schuldigen is meneer Walden en hij zal zich voor't nageslacht voor die aanslag moeten verantwoorden. Daarom heb ik u in't

  vliegtuig geen hand gegeven en ik zal dat ook nooit doen.WALDEN: Nou ja,daar kom ik wel over-heen. En over uw verwijt ook. COHN-BENDIT: U stak uw hand uit. WALDEN: Weet u,ik geef iedereen een hand. Zo ben ik nou eenmaal. Als journalist krijg ik met mensen te maken,die anderen mijden. Ik heb intervieuws gehad met veroordeelde moordenaars. Die kregen ook'n hand, iedereen. Of iedereen mij'n hand wil geven of niet, vind ik onbelang-rijk. Als principe is't misschien interessant. Ik had overigens wel'n dergelijk verwijt verwacht. Dat past in de stijl van die tijd. Ik had't alleen niet zo gauw al verwacht.Maar als u wilt dat ik er serieus op inga,dan moet u wel met bewijzen ko-men. Dan moet u nader aanduiden wat ik destijds voor de radio of TV of in'n krant gezegd heb,al berust dit misschien op'n misverstand uwerzijds Maar kom met bewijzen die uw zware beschuldiging staven. Je kunt niet zomaar zeggen: u bent't geweest,of u was erbij. Dan moet je met bewij-zen voor de dag komen. Hoe ernsti-ger 't verwijt,des te belangrijker is't bewijs. Dat zou u toch moeten weten.DUTSCHKE: Dat is misschien al'n be-wijs. Maar laten we de discussie op een ander niveau brengen. Het gaat hier niet om een steekspel tussen ons beiden. Daar moeten we nu Doven staan. Maar eerst iets anders. Ik vind't buitengewoon boeiend en ook wel'n beetje tragi-komisch dat hier Duitsers bij elkaar komen met een Oostenrijker om in Oostenrijk een discussie te houden die ze in Duits-land niet kunnen houden. Die kans hebben we nooit gekregen. Tien jaar na die aanslag heeft nog steeds geen enkel medium belangstelling.En ze weten waarom ze Danil en mij niet aan't woord laten komen. Op wie werd er geschoten,wie oefende terreur uit en wat wordt er nu over terreur gezegd ? Tegenwoordig gaat het erom de voedingsbodem van het terrorisme te zoeken. Dat is de taak die Dregger zich stelt en Strauss en anderen. En Walden,ja u ook. Maar de historische achter-grond van de individuele terreur, dat zijn de jaren zestig.SCHAMPER: Vergeet niet dat.... WALDEN: Daar zijn we't zelfs over eens.DUTSCHKE: En als je daarvan uitgaat, dan is't huidige terrorisme iets heel anders dan u en die anderen be-weren. Dan wordt terreur een maat-schappelijk probleem en kun je je er niet van afmaken door links de schuld te geven,door te zeggen dat links de voedingsbodem is. Met deze goocheltruc kan dan worden afgere-kend en komen we bij de wortels van het terrorisme.WALDEN: We zullen vanavond zeker proberen d*e oorzaken van het terror-isme op te sporen,wat die ook mogen zijn. Natuurlijk moeten we daarover praten. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag aan Danil Cohn-Bendit COHN-BENDIT: Ja,waarop baseert u uw beschuldiging ? Als ik Bll was,zou ik'n aanklacht tegen u indienen. DUTSCHKE: Komt u maar voor de dag met uw eigen artikelen uit die tijd. Dat zijn al bewijzen.COHN-BENDIT: Ik kan ze u ook leve-ren. Al die Bild Zeitungen. Ik kon dat rustig vanuit't buitenland be-kijken. U schreef toen in de Bild Zeitung en in Die Welt.WALDEN: In de Bild Zeitung nooit. Maar wel in Die Welt. Die is van de-zelfde uitgever. En wat heb ik ge-schreven ? Puntjes op de i gaarne. COHN-BENDIT: Wat'n commandotoon 1!Ik haat professoren en schoolmees-ters. Op deze manier praten we niet met elkaar.WALDEN: Dan zet u'n uitroepteken, maar ....

 • COHN-BENDIT: Nee man,zo gaat dat niet. Weet u of de TV erbij is of niet,ik zet hier op commando geen puntjes op de i. Al in '68 zei ik: Ook al ben je professor,met mij praat je zo niet. Zo praten we nu ook niet. Een ander toontje graag. WALDEN: Zou u ter zake willen komen? COHN-BENDIT: Dit is ter zake. Beslis send voor het welslagen van een dis-cussie is het vinden van een juiste toon. Goed dan. U hebt al die tijd in de Bondsrepubliek twee dingen ge-daan. Ten eerste was u de grootste sympathisant van de grootste terro-rist uit die tijd,namelijk van Ame-rika en't Amerikaanse leger in Vietnam. U trok duidelijk partij voor die kant. Ten tweede: Als't over terroristen ging,dan waren ze altijd ziekelijk,gek en weet ik wat al niet meer. Rare types. Ja,rare types. Nog zoiets. Met al die kre-ten deed u alsof't een stelletje melaatsen was,al die studenten en natuurlijk ook hun toenmalige ver-tegenwoordiger , Rudi Dutschke.En de Bild Zeitung. Springer heeft door uw hoofdartikelen met al dat lasterlijk geschrijf Rudi als op'n presenteerblaadje uitgeleverd. En daarom klaag ik u aan als de morele aanstichter van de aanslag op Rudi. Lees die Bild Zeitungen maar.NENNING: Nu heeft ieder zijn morele aanstichter. U hebt Walden,en hij heeft Bll als aanstichter.DUTSCHKE: Dat kan wel. Dat was fout van Bll om'n aanklacht in te die-nen, 't Gaat Danil en mij hier niet om de vrijheid van meningsuiting.Wij zijn fervente aanhangers van die vrijheid. Maar dat is niet aan de orde. Dat is ook de fout van Bll. Daar gaat't hier niet over.'t Gaat ons om wat er gezegd is,om de inhoudi-;/Die vallen we aan. COHN-BENDIT: Precies. En nu nog even iets over wat Rudi over de TV zei. De heer Walden is tenslotte 'n bekend TV-commentator. En't is typisch voor de Duitse TV dat ze ons niet vragen want,zoals Rudi al terecht zei,deze discussie hier in

  Oostenrijk is zeker zinvol,maar in West-Duitsland zou't van grote politieke betekenis zijn,gezien de huidige verstarring van de maat-schappij in de Bondsrepubliek. Ja, en dan op't eerste net van de Duit-se TV. Misschien vindt't daarom juist hier plaats en niet daar. NENNING: Ja,de Oostenrijkers staan er veel objectiever tegenover.Hun neutraliteit speelt ook'n rol. Nog even die vrijheid van meningsuiting. Je had een vraagje. Als we dat eens van jullie kant bekijken. Een uit-spraak van Rudi Dutschke luidt:"We zijn geen utopisten,geen dwepers.We willen een nieuwe wereld,een nieuwe maatschappij opbouwen". Als die er gekomen was,hadden die mensen als Walden en Sontheimer volledige vrijheid van meningsuiting gehad ? DUTSCHKE: Kan meneer Walden ons ook maar n zin uit die tijd citeren waarin wij gezegd hebben: U komt in het concentratiekamp. Dat heeft Dutschke nooit gezegd en de anderen ook niet. We zijn altijd voor vrije meningsuiting geweest want dat is de socialistische opvatting van democratie. Zonder democratie geen socialisme en omgekeerd. Die vrij-heid is voor ons geen enkel pro-bleem. Maar 't probleem dat u toen voor ons was en nog bent,is: Wat is de rol van een mens in een bepaalde maatschappelijke functie ? Wat doet hij in die rol en hoe wordt hij door die rol gevormd ? Als ik aan u denk,u komt uit de DDR,mijnheer Walden,geloof ik. U zult daar ande-re ervaringen hebben opgedaan dan ik. Ik ben'm gesmeerd en ik wist waarom. Ik wist waarom ik niet mocht studeren,eerst een vak moest leren en toch niet toegelaten werd. En toch vond ik een weg,die volko-men tegengesteld was aan de uwe.Ik heb,als politiek socialist gepro-beerd volkomen oprecht mijn stand-punt te bepalen. En ik weet dat de tegenhanger van Praag de gebeurte-nissen in mei'68 zijn. De bezetting van Praag en het mei-gebeuren zijn niet te scheiden. Zij hebben n-zelfde historische dimensie in Euro-pa. Uw opvatting hierover is totaal

  anders.WALDEN: Wij werden destijds door uw groep altijd uitgemaakt voor fascis-ten of fascistode typen. Dat riekt nu niet bepaald naar tolerantie of vrijheid van meningsuiting.DUTSCHKE: Noem n zin van mij waar-in ik u voor fascist uitmaak ? WALDEN: Ik zei dat uw groep ons steeds fascistisch of fascistode noemde.DUTSCHKE: Laten we concreet zijn.Op welke situatie doelt u ? Op die tussen '66 en '68 of op de periode na de aanslag ? Dat moet worden ge-preciseerd. Dat maakt verschil. WALDEN: Ik bedoel de tijd tussen '67 en '69. Toen gebruikten ze die ter-men altijd.DUTSCHKE: Welke termen precies ? WALDEN: Fascistod,fascistisch. COHN-BENDIT: Dat is toch niet het zelfde. Fascistod vind ik u nu

  nog.WALDEN: Daar zit ik niet mee. Ze gebruikten beide woorden.DUTSCHKE: Maar waarom ? Omdat de NPD 1155 behaald had in Schleswig- Holstein.WALDEN: Mijnheer Nenning,opdat we dit onderwerp kunnen afsluiten,een paar zinnen uit het televisiecom- mentaar dat ik na de aanslag over Dutschke geschreven heb. Misschien helpt dat ons verder wat betreft de dingen die Cohn-Bendit daareven zei over de Springerpers.DUTSCHKE: Na de aanslag stond in de Bild Zeitung:"Nu beginnen we Dutschke sympathiek te vinden". Dat ik toen sympathiek voor u was na de aanslag. Ja,dat kan ik me voorstel-len .COHN-BENDIT: Ik zou graag willen dat u uw commentaar voorlas,nadat Kurass Benno Ohnesorg had doodge-schoten. Maar helaas ken ik het niet meer van buiten.WALDEN: Ik ken mijn commentaar ook niet van buiten. Toch zou ik uit mijn toenmalige televisiecommentaar hier graag enige zinnen even willen voorlezen.Tekst televisiecommentaar:"De aan-slag op Dutschke is angstaanjagend. Hier ging het niet meer om tolerant zijn of niet,om gematigd of radicaal maar om'n poging tot moord die ook en juist zijn tegenstanders partij voor hem doet kiezen. Is de dader 'n gek of had hij misdadige politie-ke motieven ? 't Laatste lijkt het waarschijnlijkst. Er bestaat geen enkel politiek motief dat fysiek geweld,laat staan doodslag of moord, ook maar enigszins rechtvaardigt. Rudi heeft niets gedaan dat deze aanslag geprovoceerd kan hebben". COHN-BENDIT: Mag ik wat zeggen ? Prachtig 1 Rudi was ook echt onder de indruk. Dat is typisch,dat ze plotseling schrikken van iets dat ze maandenlang tevoren bewerkstel-ligd hebben. En dat ik zo doordram.De kijkers zullen zeggen: Hij is gek,Walden te blijven verwijten.Ja, omdat dat probleem nog zo leeft. Ik vind't erg interessant.'t Begon met een "nieuwe wereld". Ik wilde nog zeggen dat ik zelf persoonlijk bang ben geweest toen dat destijds is gebeurd. Daarom heb ik over dat pro-bleem diep nagedacht. Een aantal commentatoren,en daarmee bedoel ik mensen zoals Walden en Lwenthal, kortom de hele Bild Zeitung,die zeiden allemaal,toen 't schot geval-len was:Dat kan niet. Maar wat ze niet gemerkt hebben,is dat ze door hun lastertaal over de studentenbe-weging en hun constante verdraaiing-en tegen beter weten in,de basis hebben gelegd voor zo'n aanslag. DUTSCHKE: En het was niet zuiver een studentenbeweging,al schreven ze al-leen daarover. Niemand schreef over de jonge arbeidersbeweging en de an-deren die meededen aan de strijd. Maar die hadden geen eigen woord-voerders .WALDEN: Dat herinner ik me heel an-ders. Ik heb een gering aantal arbei-ders aan uw zijde gezien. Dat was uw probleem.DUTSCHKE: Ik heb't niet over d ar-beiders. Ik bedoel een bepaalde his-torische generatie,die plotseling 'n situatie aantrof,waarin ze konden,en preciezer gezegd,moesten doorbreken. En in die situatie,ontstaan door al-lerhande oorzaken,was het een histo-rische noodzaak om gezamenlijk,als generatie,politiek,economisch door te breken.NENNING: Statistisch is dat onjuist, symbolisch gezien niet.SCHAMPER: Het is een feit dat....

  DUTSCHKE: Neem de situatie na '45.Wat waren wij voor'n generatie ?Ik bedoel in aantal. Als je genera-tie zegt. Generatie is ook een ten-dens. Dus niet als kwantiteit,maar als een historische kwaliteit.En deze generatie wilde zich uiten.Dat was de tendens. Er waren met name jonge arbeiders die meededen. Niet d arbeiders,al is het alleen al om-dat deze er niet zijn in Berlijn.Daar is geen ontwikkelde industrie, waar de arbeidersklasse een arbei- derstraditie heeft,zoals in de jaren twintig. En u weet hoe dat komt. Ik wilde alleen zeggen dat het niet al-leen studenten waren. Denk maar 1s aan al die demonstraties en acties en vooral aan de periode tussen 11 en 13 april. Uit alle onderzoeken (er waren er veel te weinig) blijkt duidelijk dat de meesten jonge ar-beiders waren en leerjongens. SONTHEIMER: Ze praten altijd alleen over studenten. Was er wel een echte studentenbeweging ? Ik was toen ook in Berlijn. Je merkte toch niets van die anderen. Je zag al-leen studenten. Waarom merkte je niets van ze ? 't Sloeg niet aan.Je merkte niets van jonge arbeiders ook al liepen ze misschien mee. DUTSCHKE: 't Hangt ervan af wat uzocht.SONTHEIMER: Verkijkt u zich niet een beetje ?DUTSCHKE: Nee. Ik ken de club "Ca Ira" in Wilmersdorf. Kent u die uit die tijd ? Daar kwamen jonge arbei-

  ders al jaren bijeen om muziek te maken,te dansen en soms werd er over politiek gepraat. Daar had ik 'n groep met alleen jonge arbeiders. NENNING: Wat is "Ca Ira"?DUTSCHKE: "Ca Ira",het zal wel luk-ken.NENNING: Nu begrijp ik't."Ca Ira"! Uit de Franse revolutie!DUTSCHKE: Ik was er de enige student maar ik had een groep jonge arbei-ders. En die hebben meegedaan aan de acties.SONTHEIMER: Niemand schonk aandacht aan wat er zich afspeelde buiten de universiteit.DUTSCHKE: Had u dan geen ogen ? SONTHEIMER: Dat is dan maar van kor-te duur geweest,want de studenten hebben toen intensief geprobeerd aansluiting te zoeken bij de arbei-ders. Toen wilden de jonge arbeiders niet meer.DUTSCHKE: Die voelden niets voor een KPD/AO. AO betekende Aufbau-Organi- sation. De jonge arbeiders van Peter Paul Zahl,die ook een arbeider was, een drukker,en vele anderen,die zei-den toen:KPD/OA (ohne arbeiter),KPD zonder arbeiders. En de proletarirs zijn daar toen geen lid van geworden Ze kenden dat : marxisme-leninisme, bedrog,strakke discipline. Ons niet gezien,zeiden ze. Daarom zijn het toen intellectuele organisaties ge-worden. En de arbeiders die het groeiproces hadden meegemaakt,die zeiden toen:Wij doen daaraan nooit mee. Die willen met ons 't zelfde rot spelletje spelen als met de an-deren .SONTHEIMER: Meneer Dutschke,na 1969 verloor de studentenbeweging zijn vitaliteit en dynamische kracht. Alleen de marxisten-leninisten ble-ven over. De studenten werden op-eens dogmatisch. Hoe verklaart u di verandering ? De studentenbewe-ging zakte als 1n pudding in elkaar. COHN-BENDIT: Maar ik heb dat nooit goed begrepen. Het probleem bij zulke begrafenisplechtigheden als vanavond,is dat altijd op een be-paald moment tegen degenen die voor de zaak opkomen door de beroepscom-mentatoren gezegd wordt:Ja,tot dat moment was't best. Ik heb heel wat van zulke gesprekken gevoerd sinds 196 8. Ja en na1n week zeggen ze:Ja, tot nu toe is11 goed gegaan. Maar nu zakt't al in elkaar,vr er iets geweest is. Daarom pak ik het nu anders aan. Het probleem is dat studenten gewend zijn te discussi-ren. Het is ook geen toeval dat Rudi en ik hier zitten en andere mensen niet. De TV is tuk op beken-de mensen. Ja,dat is 'n probleem. Daarom doen we ook niet altijd mee. Maar nu wil ik even zeggen wat me altijd dwars gezeten heeft.-IK spreek nu over Frankrijk,maar de Waldens en de Sontheimers hebben we daar ook. Dat de studenten in de collegezalen discussiren,daar kunt u inkomen. Dat deed u vroeger ook als student. Maar wat u dwars zat, was als we de straat opgingen,als we het niet onder ons wilden houden, maar de straat verkozen om onze maatschappelijke eisen te proclame-ren. En juist de straat was de ont-moetingsplaats van die generatie.In Frankrijk was dat in '68. Op Duitsland kunnen we nog terugkomen. Maar nu terug naar Frankrijk. Want daar heeft die generatie pas op de straat z'n identiteit gevonden.Ze hebben hun behoefte aan een maat-schappelijk alternatief op de straat geformuleerd. Nou ja, dat 'ze' is eigenlijk niet helemaal juist. Wij hebben een behoefte geformuleerd, zonder in staat te zijn die behoef-te verder te ontwikkelen,laat staan te concretiseren. Er hing iets in de lucht dat plotseling losbarstte en zich in een paar weken ontwik-kelde. De liberale krant Le Monde schreef eind april: Frankrijk ver-veelt zich. Daar gebeurt niets. In Duitsland rebelleren de studenten en overal in de wereld. Je moet het niet zien als iets dat in n land gebeurde. In de gendustrialiseerde Westerse landen,naderhand ook in Praag,in 't Oosten,overal,verzetten ze zich tegen de industrile con- currentiemaatschappij. Die afwij-zing werd op de straat geformuleerd. Natuurlijk zijn er moeilijkheden geweest tussen ons en de arbeiders. Het ging heus niet allemaal van een leien dakje.DUTSCHKE: Dat is maar goed ook. COHN-BENDIT: Ja,wat me alleen er-gert is,als meneer Walden laagdun- kend zegt: Waar zijn ze dan alle-maal gebleven ? Ik heb veel films gezien over Frankrijk. Zo is er n waar de commentatoren altijd mee aankomen en dan zeggen:Best,jullie veroverden de straat en gingen toen de straat op. En wat zag je bij Re-nault ? Gesloten poorten en klets-ende arbeiders op het dak. Dus,zeg-gen zij:de arbeiders wilden niet met jullie praten. Ik moet nog even doorgaan. Het is erg belangrijk. Op dat moment was't duidelijk dat er vakbonden waren,die'n samengaan van de communistische arbeiders met een beweging die ze vreemd was,wilden

  tegengaan. Want ze waren bang dat we hun machines zouden kapot maken. Maar voor mij gaven die poorten de doorslag die de vakbonden hadden gesloten tegen de wil van de arbei-ders. Net als de poorten die enkele maanden later in Praag dicht gingen. Als er zich iets authentiek ontwik-kelt, zonder dat't controleerbaar is, dan zijn er altijd bepaalde belang-engroepen die dat verhinderen. En dan zeggen de rechtse commentatoren: Zien jullie wel,de arbeiders willen niet met jullie praten.NENNING: Wat verwachten jullie dan? Als iets mooi loopt en men verveelt zich niet meer. Men mobiliseert de straat en formuleert eisen. Verwach-ten jullie dan niet,dat de mensen die het heft in handen hebben ( en de vakbonden spelen daarbij een se- undaire rol),als ze over hun eerste verbazing heen zijn,niet terugslaan. Wat is daar nou zo vreemd aan ? Iemand die verliest,kan de vraag verwachten,minachtend of niet:Waarom heb je verloren ? En jullie hebben het verkeerd gedaan. Eerst werd het verzet iets dat je niet wilde en tenslotte bleef er hele-maal niets over. Wat men wilde heeft men niet gekregen.DUTSCHKE: Ik wilde zeker niet neer-geschoten worden.NENNING: Laten we het daar nu niet over hebben.'t Gaat over de ver-wachting die jullie koesterden. Zo van: Wij kunnen een nieuwe wereld bouwen. De oude wereld heeft daarna teruggeslagen. De oude wereld heeft gewonnen. En hoe je er ook omheen draait,zo is het nu eenmaal. Dus moeten we vragen: Hoe kwam dat ?En ook: Hebben Walden en Sontheimer misschien gelijk gehad ?DUTSCHKE: Is dat wel juist,de oude wereld,de oude maatschappij ? NENNING: Ik bedoel het in histori-sche zin.DUTSCHKE: Kunt u nog wel zonder meer van de oude maatschappij spre-ken ? Juist door de jaren zestig, hoe vol tegenspraak ook los van het feit wie er verloren of gewonnen heeft. Maar wie,van Dregger tot al die anderen,kan nu nog praten over een oude maatschappij ? Als je zegt dat die beweging veel veranderd heeft,dan is dat juist. Maar het is ook juist als je zegt dat. die bewe-ging zich andere doelen gesteld had. Het was nooit om intellectueel te overwinnen,maar om te overwinnen en daarmee uit. Het is geen revolu-tie geweest. De discussies in Berlijn,waren die niet juist op n punt bijzonder duidelijk ? Het ging nooit om een doel. En als ze ons ernaar vroegen,weigerden wij u een doel te noemen. Bewust of onbewust zeiden we tegen ons zelf: Dat is niet aan de orde. Wij hebben altijd de nadruk gelegd op de beweging.Een ogenblikje,ik ben nog niet klaar. Bernstein heeft eens gezegd' De beweging is alles. Het doel is niets. Niet helemaal juist geci-teerd. Maar 't ligt wel in de lijn van Bernsteins denken.SCHAMPER: Hoehoe,time...NENNING: Waar is de beweging ? Ver-geeft doel ?DUTSCHKE: In elk geval stond in de jaren '60 de beweging voor ons cen-traal .SCHAMPER: HOEHOE !! Time is__NENNING: En nu niet meer. Hoe komt dat ?CQHN-BENDIT: Ook nu nog.DUTSCHKE: Ja,dat wel. Maar onze doel-ori'ntatie is essentieel veran-derd tussen de jaren '60 en '70.Ons doel in de jaren '60 was hoogstens het socialisme.SCHAMPER: TIME IS OVER NOW!!!!!!See you next week. Volgende week dus.SONTHEIMER: ...(sprakeloos)

  V01G6WDE W E E K

  ToTflflLomcrwAchtj P e e i .TWEE J

  /

 • j a mmer van de ink t

  voora f: h e t b e g e le id e n d s c h r i j v e n b i j h e t e i g e n l i j k e s c h r i j v e n

  Aan de Heer Rik Van Nuffel Naar aanleiding van het artikeltje dat u over mij publiceerde in Schamper 71 maakte ik graag gebruik van mijn recht op antwoord. Daarom bijgevoegd een brief met mijn ant-woord op uw aantijgingen. Ik betreur het dat u zich laat op sleeptouw nemen door het geroddel van de professoren Van Meerhaeghe en Kruithof. U zal zo vriendelijk zijn de reeks over de studentenkontestat ie die ik in Humo wenste te schrijven-en die door de studenten zlf volledig gecorrigeerd moch-ten worden-zlf te schrijven. Wel behoud ik me het recht voor eens het boekje van de Heer Rik Van Nuffel open te doen ten aanschouwe van 600.000 lezers. Personen die wijken voor geroddel en intimidatie, die een aartsreaktionair als Van Meerhaeghe en Delva het handje boven het hoofd houden uit schrik met deze personen last te onder-vinden, mogen wel eens bloot uitgeschreven worden indien dit waar mocht zijn. Ik hoop dat het niet zo ver moet komen en dat de

  .wolven elkaar niet moeten gaan verslin-den. Het zou mij een genoegen zijn indien wij door een op>/n dialoog eens zouden bepalen wat er nu al dan niet geroddeld is. Realiseer j i j je wel hoe oeridioot het is iemand persoonlijk aan te vallen,terwijl

  dat iemand volledig achter jull ie zaak stond? Alle teksten over de studentenkontestatie mochten door de studenten zlf gekorrigeerd worden. Wat kan u daar dan op tegen heb-ben? Nu , tja,dan moeten jull ie het zelf maar weten dat jull ie in de toekomst op niet te veel begrip meer zullen moeten rekenen bij de pers, terwijl je zo snugger bent de persmensen voor jan lui te zetten zo ze zich om jull ie sociale stri jd willen bekom-meren. Ik vind het zeer zielig,weet jewel.

  \ / o o A

  en dan nu: h e t s c h r i j v e n

  HooggeachteHeren D o e r n a l i s t e n ,

  Als k l e i ne k r u i m e l j o u r n a l i s t en mede-werker aan r i o o l t i j d s c h r i f t e n a l s Humo, Knack en aan het t a pk a s t b l ad Le Monde, had ik graag heel e ven t j e s een heel k l e i n b e e t j e qeantuoord op * he t hoogstaand a r t i k e l da t uu redak- t i e pub l i cee r de in he t nummer 71.Het i s heel zeker j u i s t da t ik van plan was een komplete s e r i e t e s c h r i jv e n over de s t u d e n t e n k o n t e s t a -t i e en dat i n het weekblad Humo.

  ik had daa r t oe bes lo te n omdat ik het be t re u r de da t de bourg eo i s -p e r s geen of onvoldoende aandacht had voor de s o c i a l e s t r i j d die de s tuden ten voe-ren en voor de genadeloze p o l i t i e - r e p r e s s i e waarvan s tuden ten in Brus-s e l en Gent het s l a c h t o f f e r z i j n ge-worden. Uw s t i j l v o l a r t i k e l h ee f t mij doen i nz i en da t ik a l s " j o e rn a - l i s t of i e t s wat daarop g e l i j k t " geenszins de g e sc h ik te man ben om d i t t e doen. Uw r e dak te ur s zu l l e n dus wel zo v r i e n d e l i j k z i j n die s e r i e z e l f t e s c h r i j v e n .

  Ik zou mij bemoeien met andermans zaken. Ik zou p ro f . Van Meerhaeghe v e r t e l d hebben da t Schamper een b r i e f zou afdrukken van de hand van deze g ro te topekonoom, waarin h i j zich erover bek laag t da t z i j n ko l l ega Delva s t appen zou hebben aangewend om de eksamenui t s l agen van z i j n zoon wat op t e peppen. Primo i s deze b r i e f een r e a l i t e i t , secundo werd die b r i e f mij door s tuden ten t e r hand g e s t e l d .

  T e r t i o hebben d i e z e l f d e s tudenten mij gezegd da t bewuste b r i e f in Schamper zou worden a f g ed ru k t . Als d i t n i e t gebeurd i s , dan komt d i t gewoon omdat uw hoofdredakteur Rik Van Nuf fe l gezwicht i s voor de t e l e f o n i s c h e i n t i m i d a t i e van Prof , Van Meerhaeghe z e l f . Aangezien ik z e l f nog s t ud e n t ben en een dokto r a a i p r o e f s c h r i f t in ekonometr ie vo orbe re i d , heb ik wel zaken met de pogingen t o t k o r r u p t i e aan de u n i v e r s i t e i t , di e uw hoofdredak teur u i t kakkebr oe ker i j v e r zw i j g t .

  Ik zou de s tuden ten hebben l a t e n zeggen da t de f l ik k e n t e oom z i j n om te helpen denderen. Ui l iemand van de r e d a k t i e zo v r i e n d e l i j k z i j n de bandjes t e komen b e l u i s -t e re n waarop s tuden ten dat ZELF ve r k la ren ? Mag ik ook wi jzen op een ander bandje waarin P r o f es -sor Daap Krui thof l e t t e r l i j k zeqt :

  "Maar e n f in , de p o l i t i e i s een bende dwazerikken da t weet toch i ed e r ee n" . Als u een j o e r n a l i s - t i e k r e l a a s over i e t s wil brengen kon men zich be te r e e r s t be te r d e g e l i j k informeren ipv. zich t e l a t e n manipuleren door de va l se geruchten die prof Krui thof no-pens mijn persoon he e f t rondge-s t r o o i d , z e l f mis l e i d door weer andere ge ruchten.

  Ik zou 8000 frank n e e r t e l l e n voor f o t o ' s van schuimende f l ik k e n ge-t rokken door de rd e ra n g s f o t o g r a f e n . Mag ik erop wi jzen dat Humo een eigen p e r s f o t o g r a a f h e e f t , en dat ik a l l e e n aan een paar s tuden ten gevraagd had of ze geen f o t o ' s hadden over de p o l i t i e r e p r e s s i e in Gent. Daarb i j uas enkel sprake van 500 f r . per f o t o .Ik meen da t uu a r t i k e l t e n v o l l e i l l u s t r e e r t welk een gemis aan s o l i d a r i t e i t er h e e r s t onder de s tuden ten z e l f . Schamper moet wel een blad geschreven door sc h i zo - f renen z i j n , a l s ik bemerk da t j u l l i e in oktober e e r s t een b la d -z i j d e gewijd hebben aan mijn marx-i s t i s c h e analyse van de huidige ekonomische k r i s i s , t e r w i j l j u l l i e nu t e r u g v a l l e n in een p l a t v l o e r s -heid zonder weerga. Als u zich nu a l v e r l a a g t t o t een gewoon ro d d e l - k r a n t j e , i pv . u eendrach t ig in t e z e t t e n voor de s o c i a l e s t r i j d van de s tudentenmassa , dan v e r l i e s t u in mijn ogen elk k r e d i e t b i j de meer k r i t i s c h i n g e s t e l d e s tud en -ten . Slagen onder de gorde l maken geen deel u i t van het r e ch t v aa r d i g e k l a s s e n s t r i j d g e u e l d , Mijne Heren K r i t i k a s t e r s

  Dean-P ier re Van Rossem.

  waarop v o lg t : ons antwoord

  A ls oud-redakteurs van h e t sc h o o lk r a n t je van h e t S in t - A l f o n s iu s k o l l e g e , en a l s hu id ige r e d a k teu rs van h e t p a ro c h ie b la d van Zevekote , van h e t c h i r o b la a d je "Klavervier" en n i e t t e v e r g e te n van h e t w e re ld b la d Schamper waren we z e e r onder de indruk van uw aanbod om de reeks over "S tu d en te n k o n tes ta t ie" in Humo t e mogen s c h r i j v e n . Helaas, door t i j d s g e b r e k kun-nen we n i e t ingaan op uw a a n b ied in g .

  Maar waarover g ing h e t weer ?K ort na de r e k t o r a a t s b e z e t t i n g worden een a a n ta l stud.enten g e n te r v ie w d door Van Rossem voor een a r t i k e l e n r e e k s . Op een dag l a a t p r o f Van Meerhaeghe aan de hoofd- re d a k teu r van Schamper weten d a t h i j j u r i -d isc h e stappen zou nemen wanneer een b r i e f - d i e g a a t over h e t f e i t d a t Delva voor z i j n zoon een tweede kans v ra a g t op he t examen b i j van Meerhaeghe - zou g e p u b l ic e e r d worden. Van Rossem Rad - afgaand, op een r o d d e l - hem daarvan op de hoogte gbrach t , ( l a t e r b e v e s t i g d e Van Meerhaeghe deze v e r s i e ) .Schamper maakt z i c h h ie ro p in een re d a k - t i o n e e l kwaad op Van Rcssem, omdat w i j (de Schamperredaktie dus) n i e t van anderen hoeven te horen w at in Schamper komen z a l . Wij voe len ons g r o o t genoeg om d a t z e l f t e b e s l i s s e n .

  Nu, a l s VR ons d e g e l i j k e r ge n form eerd w i l z ie n , dan z u l l e n we daar meteen aan v e r -helpen . We gingen p ra te n met enke le s tuden-ten van h e t re g io n a a l a k t ie k o m ite e tegen de 10.000 d i e VR g e n te r v i e w d h e e f t .

  SCHAMPER: H e e f t Van R o ss e m u i t s p r a k e nva n s t u d e n t e n v e r d r a a i d ?

  S t e f Debusschere: Voor d ie reeks h e e f t VR een a c h t ta l mensen van.

  h e t ak t iekonritee g e n te r v ie w d . Nu b l i j k t d a t in de t e k s t hun woorden -om h e t zacht u i t t e drukken-op z i j n m inst v e r d ra a id werden. Sommigen bemerkten d a t ze dingen verkondigden, d ie ze n o o i t o f t e n o o i t g e - z e g fd hebben. (Ik ga n i e t in op de redenen d ie VR daarvoor kan. hbben: ze z i j n in deze k o n te k s t n i e t van be la n g ) . In een i n t e r v i e w moet een d u i d e l i j k on dersch eid z ic h tb a a r z i j n tu ssen de woerden van de g e n te r v ie w d e en de randtemerkingen o f o p in ie van de v e r s la g g e v e r .

  ( n v d r : d i t s c h r i j f t S t e f i n e e n l e -z e r s b r i e f aan S c h a m p e r , b r i e f d i e we w e g e n s p l a a t s g e b r e k n i e t v o l l e d i g kunnen p u b l i c e r e n , b r i e f w a a r i n h i j b e t r e u r t d a t S c h a m p e r z i j n g a l u i t -s p u w t op e e n r a n d f i g u u r b i j de g e -b e u r t e n i s s e n , b r i e f t e r i n z a g e b i j de r e d a k t i e )

  Ron Hermans: Een v o o r b e e ld je daarvan i s d a t h i j m i j ' l a a t ' z e g g e n

  "f l ik k en z i j n handlangers van de bourgeo i-s i e " . Wel, d a t heb i k n o o i t gezegd.

  Chris De S o m v il le : i k zou o .a . gezegd heb-ben " f l ikken z i j n ge-

  f r u s t r e e r d omdat ze n o o i t v e r d e r geraak t z i j n dan h e t la g er onderw ijs 2e werken v oor een hongerloon en v e r g e l i j k e n z ich met de s tu d e n te n d ie met hun i n t e l l e k t vee\ v e e l g e ld gaan verdienen". En ook "Het z i z i j n t e n s l o t t e noch Newtons, E in s te in s noch B usse ls d i e b i j de p o l i t i e gaan wer-ken. Die f r u s t r a t i e s kloppen z i j u i t op ons, omdat ze domme v e n t j e s z i j n d ie n i e t weten waarvoor we w tr i jd e n " ; en "P o l i t i e -agenten z i j n k la s s e v e r r a d e r s , omdat ze n i n i e t in z i e n d a t ze vech ten tegen d.e k la s s e waartoe ze behoren".Dat z i j n u i t sp r a k en d ie i k , onafgezien van de inhoud -waarmee i k trouwens n i e t ak-koord ga - n o o i t zou doen.

  Ron H erm a n s: iemand, a n d e r s werd. i n de mond d e l e g d d a t de

  p o l i t i e " a l s w i l d e n op ons a f s t o r m -d e n , so m m ig e n v a n de f l i k k e n h a d d e n z e l f s s c h u im op hun mond; d i e s c h u s c h u i m b e k k e n d e mond, d i e w i l d e k r e -t e n , d i e v e r g e e t i k n o o i t m e e r van m i j n l e v e n , a l w o r d t i k 10 0 j a a r . . "

  C h r i s : h e t s p i j t i g e v i n d i k e i g e n -l i j k d a t VR op d i e m a n i e r de

  m e n in g e n v a n de s t u d e n t e n n i e t a l -l e e n v e r d r a a i t , m aar z e op d i e ma-n i e r e l i t a i r v o o r s t e l t , en b o v e n o p n o g o n g e l o o f w a a r d i g m a a k t . I k w i l e r e c h t e r w e l op d r u k k e n d a t e r n a d i e n e e n k o r r e k t i e r e c h t i s g e w e e s t , z i j h e t d a t i k me d i e a v o n d w e l heb m o e te n h a a s t e n , 's M id d a g s b e l d e h i j n a m e l i j k n a a r h e t s t u d e n t e n s e k r e t a - r i a a t om t e v r a g e n o f P a u l G e e r a e r t a k k o o r d g i n g . Maandag h e b b e n we de t e k s t g e k r e g e n en d a a r s t o n d e n z o ' n v e r d r a a i i n g e n i n (we h e b b e n e r e e n p a a r v e r t e l d ) d a t de h e l e t e k s t m o e s t h e r z i e n w o r d e n . We z i j n o n m id -d e l l i j k n a a r VR t h u i s g e g a a n , w a a r we h o o r d e n d a t a l s we d e z e l f d e n a c h t n o g de k o r r e k t i e s a a n b r a c h t e n , h e t n o g kon g e w i j z i g d w o r d e n , a n -d e r s w as h e t t e l a a t en v o o r de d r u k k e r . H adden w i j t o e v a l l i g p a s de v o l g e n d e m o rg e n n a a r VR g e g a a n , dan was h e t t e l a a t g e w e e s t .R on: i n z i j n u i t e i n d e l i j k e t e k s t

  w as h e t a l s o f h e t e e n f o r u m g e -s p r e k w a s : de r e k t o r z e g t i e t s , dan de s t u d e n t e n , dan de k o m m i s s a r i s De W o l f e n z . A l s o f z e e l k a a r i n t e r -p e l l e e r d e n . Na d e z e e r v a r i n g t w i j -f e l i k s t e r k aan a l l e a n d e r e d i n g e n d i e VR i n Humo g e s c h r e v e n h e e f t .

  C h r i s : S c h a m p e r h a d g e l i j k t e s c h r i j v e n d a t VR u i t s p r a k e n i n de

  mond va n s t u d e n t e n l e g t . H i j h e e f t t o e g e g e v e n d a t h i j d i n g e n i n de mond v a n s t u d e n t e n l e g t , d i e h i j z e l f g e z e g d h e e f t , z i j h e t m e t k o r -r e k t i e r e c h t d u s , z o a l s i k d a a r j u i s t h eb u i t g e l e g d .

  SCHAMPER: h e e f t VR 8 0 0 0 f r g e b o d e n v o o r f o t o ' s ?

  Ron: h i j h e e f t 8000 f r geboden, maar i s daar l a t e r op terug gekomen. Maar i e t s anders over d ie f o t o ' s : VR vroeg ons een f o t o van een jongen d ie in h e t z i e -kenhuis lag. Toen w i j zegden d a t we n i e t w is t e n o f e r een s tu d e n t in h e t A2 lag, vroeg h i j een f o t o t e trekken van i e -mand ( g e l i j k w ie ) in h e t AZ, met z i j n been aan gewichten i n de lu ch t en aan.ge- s l o t e n met b u i s j e s enz; iemand d ie e r halfdood u i t z i e t . Die zou h i j dan p l a a t -sen n a a s t een f o t o van een r i jk s w a c h te r . "Dat g e e f t een goed e f f e h t . "

  T o t d a a r h e t r e l a a s va n s t u d e n t e n d i e m e t VR i n k o n t a k t h e b b e n g e s t a a n . D a t VR o v e r e k o n o m ie z i n n i g e d i n g e n w e e t i s w e l l i c h t w a a r , m aar d a t h i j

  z i c h a l s t u b l i e f t NIET m o e i t m e t z a -ken w a a r h i j g e e n b a l van a f w e e t : j o e r n a l i s t i e k b i j v o o r b e e l d . A l l e v e r d e r e g e m o r a l i s e e r o v e r de s o c i a l e s t r i j d en r e c h t v a a r d i g k l a s s e n s t r i j d g e w e l d z u l l e n we m aar b e s c h o u w e n a ls . r e a k t i e s va n e e n g e k r e n k t r e v o l u t i o -n a i r .En v o o r we h e t v e r g e t e n , a l s VR v o o r z i j n 6 0 0 . 0 0 0 l e z e r s h e t b o e k j e van R ik Van N u f f e l w i l o p e n d o e n , w i l h i j d an n i e t v e r g e t e n t e v e r m e l d e n d a t e e n a b o n n e m e n t op S c h a m p e r nog m aar ZO f r . k o s t . S t o r t i n g e n g r a a g op r e k e n in g n u m m e r 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2 . Dank b i j v o o r b a a t .

  De r e d a k t i e .

  P.S . Zo pas vernemen we u i t i n g e l i c h t e bron d a t VR (om god w e e t welke reden, maar god w ee t v e e l ) toch de a r t i k e l e n -re e k s -d e g e k o r r ig e e r d e - z a l p u b l ice re n in Humo. Een m a te r i a l i s t i s c h e ingev ing J ean -P ierre ?

  zoen

  - weet ge ' t a l ! we gaan trouwen, mijn l i e f en ik

  - nee toch- toch wel- maar waarom ?- wel, ge kent dat h: gezaag van

  onze ouders en de r e s t van de fa -mi l ie; en a l s ik binnenkort werk moet gaan zoeken, dan s t a a t het ook be te r a l s we ne t jes getrouwd z i j n

  - j a j a , dat zal wel, maar ge moet toch een bee t je konsekwent b l i j -ven: ge geloof t er ze l f n i e t in, in het huwelijk - en trouwt ge voer de kerk ook ?

  - j a , gans de rimram- ' t i s nie waar- ik vind dat g i j gemakkelijk pra-

  ten hebt; ge moest eens weten wat wij de l a a t s t e t i j d allemaal naar ons hoofd gekregen hebben over ons samenwonen en zo; wij hebben er lang over nagedacht en veel over gepraat en we z i j n vast van plan zo weinig mogelijk aan ons leven te veranderen, ook al z i j n we getrouwd; we trouwen als het ware voor de anderen, n ie t voor ons

  - geloof t ge dat nu ze l f ? dat t r ou-wen niks zal veranderen ? maar k i jk toch naar wat rondom u ge-beurt

  - de meesten trouwen omdat dat de gewone gang van zaken i s , onbe-wust b i jna ; b i j ons i s dat dui -de l i j k n i e t zo; je kan het een a n t i - h u u e l i j k noemen

  - pf f f- j a , lach maar- ik lach n ie t- s o i t ; maar ge zegt dat er zeker

  een en ander zal veranderen: nu, voor mijn par t mag dat wel en het zou s p i j t i g z i j n dat a l l e s a l t i j d b i j het oude bleef

  - wat bedoel t ge f e i t e l i j k ? j- wel, ik ben bi jvoorbeeld n ie t

  van plan om gans mijn leven in het s tudentenwereldje te s l i j t e n ; a l s ik s t raks begin te werken, dan zal ik automatisch andere mensen leren kennen en dat kan best i n t e r e s s a n t worden

  - maar je z u l t toch moeten toegeven dat de kans groot i s dat je in je werkomgeving konstant 'onder pres-tat iedwang zu l t s taan; en dat zal zeker je al ledaagse doen en la t en benvloeden, dat kan toch n i e t anders

  - j a j a , al goed, je hebt wel voor een stuk g e l i j k ; ik zou daar nog wel dieper op in wi l len gaan, maar ik moet nu weg; zeg, jekomt toch naar onze t rou uf u i f , h?

  - maar n a t u u r l i j k , waarom nie t ?