Download - trêng THCS nh cè

Transcript
Page 1: trêng THCS nh cè

tr­êng­THCS­nh­­cètr­êng­THCS­nh­­cètr­êng­THCS­nh­­cètr­êng­THCS­nh­­cè

Chµo mõng tËp thÓ líp 9

Page 2: trêng THCS nh cè

Bài 16 - Bài 16 - Hoạt động của Nguyễn Ái Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm Quốc ở nước ngoài trong những năm

(1919- 1925).(1919- 1925).

Ng êi thùc hiÖn: N«ng ViÖt Dòng Tr êng THCS Nh Cè

TiÕt 19

Page 3: trêng THCS nh cè
Page 4: trêng THCS nh cè

Nguyễn Ái

Quốcở Pháp(1917-1923)

18/6/1919 gửi tới hội nghị véc xai một bản yêu sách đòi quyền tự do bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.

7/1920 Người đọc sơ thảoluận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Lê Nin.

12/1920 Người tham gia Đaị hội lần 18 của Đảng xã hội Pháp ở Tua.

1921 Người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari.

Page 5: trêng THCS nh cè
Page 6: trêng THCS nh cè

1922 Người sáng lập ra báo Leparia “ Người cùng khổ”. Nguyễn

Ái Quốc

ở Pháp(1917-1923)

Người viết bài cho báo “Nhân đạo”, “Đảng cộng sản” và cuốn “ bản án chế độ thực dân Pháp”.

Page 7: trêng THCS nh cè
Page 8: trêng THCS nh cè
Page 9: trêng THCS nh cè

Theo em, con đường cứu nước Của Nguyễn Ái Quốc có gì mới

và khác với lớp người đi trước?

Page 10: trêng THCS nh cè

NguyễnNguyễn Ái QuốcÁi Quốc

ở Liên Xôở Liên Xô( 1923 -1924)( 1923 -1924)

6/1923 Nguyễn Ái Quốc từ 6/1923 Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô dự Hội Pháp sang Liên Xô dự Hội

nghị quốc tế nông dân.nghị quốc tế nông dân.

1924 Người dự Đại hội V của Quốc tế cộng sản . Người đọc bản tham luận về vị trí chến lược cách mạng thuộc địa.

Page 11: trêng THCS nh cè
Page 12: trêng THCS nh cè

Theo em những hoạt động của Người ở Liên Xô có tác dụng gì

cho cho cách mạng Việt Nam?

Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Page 13: trêng THCS nh cè

Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc(1924- 1925).Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc(1924- 1925). Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc từ liên Xô

sang Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên( 6/1925).

Hoạt động chủ yếu của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng

Thanh Niên là gì?

Page 14: trêng THCS nh cè
Page 15: trêng THCS nh cè

• Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ nòng cốt cho cách mạng.

• Xuất bản báo tuyên truyền : * Báo thanh niên suất bản tháng 6/1925. * 1927 tác phẩm “Đường cách mệnh”.

Hoạt động

Page 16: trêng THCS nh cè
Page 17: trêng THCS nh cè

HVNCMTN có vai trò như thế nào với CM Việt

Nam?

HVNCMTN có vai trò quan trọngChuẩn bị tư tưởng chính trị

và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

Năm 1929 HVNCMTNcó cơ sở khắp toàn quốc,xuất hiện nhiều tổ chức: Công hội, nông hội…..

Page 18: trêng THCS nh cè
Page 19: trêng THCS nh cè
Page 20: trêng THCS nh cè
Page 21: trêng THCS nh cè
Page 22: trêng THCS nh cè
Page 23: trêng THCS nh cè
Page 24: trêng THCS nh cè
Page 25: trêng THCS nh cè

Top Related