e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 · pdf file artikelnummer...

Click here to load reader

Post on 22-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

 • Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till [email protected] Artikelnummer 2020-5-6779 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2020

  http://www.socialstyrelsen.se/

 • Förord

  Det här är sjunde året som Socialstyrelsen redovisar uppgifter om utveckl- ingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med regionala e-häl- sosamordnare och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)), Digitaliseringskom- missionen och Myndigheten för delaktighet.

  Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i social- tjänsten. Nyckeltalen har därefter utökats då nya områden har kommit att bli viktiga i den digitala utvecklingen.

  Projektet har letts av utredaren Dick Lindberg och i arbetsgruppen ingick utredarna Ann-Catrin Johansson, Sherko Alemdar, Peter Gustavsson, enkät- konstruktören Claes Falck samt statistikern My Raquette. Eva Wallin har va- rit ansvarig enhetschef.

  Socialstyrelsen riktar ett särskilt tack till de kommuner som har bidragit till denna rapport genom att besvara enkäten och delta i intervjuundersökningen. Tack också till de omsorgsföretag som deltog i intervjuundersökningen.

  Nyckeltalen och resultatet från uppföljningen 2020 finns tillgängliga i ett webbverktyg på Socialstyrelsens webbplats.

  Olivia Wigzell Generaldirektör

 • Innehåll

  Förord ......................................................................................................................... 3 Sammanfattning ...................................................................................................... 7

  Utvecklingen i korthet ......................................................................................... 7 Hinder och framgångsfaktorer för digital utveckling ................................... 7 Privata utförare ser möjligheter i digitaliseringen .......................................... 8 Många kommuner har inte säkrat sina verksamhetssystem ....................... 8

  Bakgrund ................................................................................................................... 9 Nationella strategier ........................................................................................... 9 Stimulansmedel .................................................................................................... 9 Vision e-hälsa 2025 ............................................................................................10 Tidigare rapportering från Socialstyrelsen ....................................................11 Begreppen e-hälsa och välfärdsteknik .........................................................12 Uppdraget ..........................................................................................................12 Metod och genomförande .............................................................................12 Agenda 2030 för hållbar utveckling ..............................................................14

  Utvecklingen i socialtjänsten .............................................................................. 15 Privat eller kommunal drift ...............................................................................15 E-tjänster ..............................................................................................................15 Välfärdsteknik .....................................................................................................19 Informationssäkerhet ........................................................................................30 Läsa och dokumentera mobilt .......................................................................35 Strukturerad dokumentation och klassifikationer ........................................37 Kommunernas styrande dokument och personalresurser för utveckling ..............................................................................................................................41

  Framgångsfaktorer och hinder .......................................................................... 43 Framgångsfaktorer för digitalisering ..............................................................43 Hinder för digitalisering .....................................................................................45

  Intervjuer med privata omsorgsföretag ........................................................... 49 Dokumentationssystem ....................................................................................49 Informationssäkerhet ........................................................................................50 Välfärdsteknik i omsorgsarbetet .....................................................................51 Socialstyrelsens sammanfattning ...................................................................54

  Utvecklingen i den kommunala hälso- och sjukvården ................................ 56 Kommunala eller privata utförare ..................................................................56 E-tjänster ..............................................................................................................56 Välfärdsteknik .....................................................................................................56

 • Läsa och dokumentera mobilt ....................................................................... 59 Den nationella patientöversikten ................................................................... 61 Strukturerad dokumentation i den kommunala hälso- och sjukvården . 66

  Socialstyrelsens kommentarer och analys ........................................................ 68 E-tjänster för ekonomiskt bistånd ökar men få ansökningar behandlas automatiskt ......................................................................................................... 68 Breddinförande av välfärdsteknik för den enskilde går långsamt .......... 68 Teknik för effektivitet ökar ................................................................................ 69 Låg användning av säker identifiering av roll- och behörighet .............. 70 Många läser, men få producerar information, i den nationella patientöversikten............................................................................................... 72 Hinder och framgångsfaktorer för digitalisering ......................................... 72 Privata utförare .................................................................................................. 75 Andra studier ...................................................................................................... 75 Samstämmiga slutsatser om hinder för digitaliseringen ............................ 76 Pandemin visar på behov av digitalisering ................................................. 77

  Referenser ............................................................................................................... 78 Bilaga 1. Svarsfrekvens ......................................................................................... 80 Bilaga 2. Intervjustudien i kommunerna ............................................................ 81

  Framgångsfaktorer ........................................................................................... 81 Hinder .................................................................................................................. 83 Vilken nytta har kommunen av digitalisering i dag? ................................. 86 Nytta i framtiden ............................................................................................... 88 Viktigast att satsa på ........................................................................................ 89

  Bilaga 3. Kvalitetsdeklaration .............................................................................. 94 Enkätundersökning ........................................................................................... 94 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 R56023-3 ......................... 94 Omfattning ......................................................................................................... 95 Frågor och variabler ......................................................................................... 95 Datainsamling .................................................................................................... 95 Beskrivning av data .......................................................................................... 97

  Bilaga 4. Socialstyrelsens nyckeltal för e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna .......................................................................................................... 98

 • E-HÄLSA OCH VÄLFÄRDSTEKNIK I KOMMUNERNA 2020 SOCIALSTYRELSEN

  7

  Sammanfattning