ecyfikacja istotnych warunk“w zam“wienia (siwz) .siwz, za wykonawc™ - uwa¼a...

Download ECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK“W ZAM“WIENIA (SIWZ) .SIWZ, za Wykonawc™ - uwa¼a si™ osob™ fizyczn…,

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

ZAMAWIAJCY:

Miejskie Centrum Medyczne "Grna" w odzi ul. Feliskiego 7, 93-252 d

tel. (+48) 42 6892081 fax (+48) 42 6892081 mail: dabrawamed@onet.pl Uwaga: Wszelk korespondencj do Zamawiajcego naley kierowa na adres:

Miejskie Centrum Medyczne "Grna" w odzi ul. Feliskiego 7, 93-252 d

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajcego: MCMGw/ZP-3/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA (SIWZ)

POSTPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOCI NIEPRZEKRACZAJCEJ 5 225 000 EURO

Na remont pomieszcze higieniczno - sanitarnych i cigw komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego

GRNA w odzi przy ul. Feliskiego 7

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

d dnia 27 czerwca 2016r.

Zatwierdzi

Dyrektor

aneta Iwaczyk

mailto:biuro@technopark.lodz.pl

2

Spis treci: CZ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCW ..................................................... 3 1. Nazwa i adres Zamawiajcego ............................................................................... 3 2. Oznaczenie Wykonawcy ......................................................................................... 3 3. Tryb udzielania zamwienia .................................................................................... 3 4. Opis przedmiotu zamwienia .................................................................................. 3 5. Zamwienia czciowe ........................................................................................... 3 6. Zamwienia uzupeniajce ...................................................................................... 4 7. Informacja o ofercie wariantowej ............................................................................ 4 8. Termin wykonania zamwienia ............................................................................... 4 9. Warunki udziau w postpowaniu oraz dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw

udziau w postpowaniu ...................................................................................... 5 10. Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie

zamwienia ...................................................................................................... 8 11. Wadium ................................................................................................................. 8 12. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy .................................................. 10 13. Waluta w jakiej bd prowadzone rozliczenia zwizane z realizacj niniejszego

zamwienia publicznego ................................................................................... 11 14. Opis sposobu przygotowania oferty .................................................................... 12 15 Wyjanianie i zmiany w treci SIWZ .................................................................... 14 16. Zebranie Wykonawcw ....................................................................................... 15 17. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami .............................. 15 18. Miejsce, termin i sposb zoenia oferty ............................................................. 15 19. Zmiany lub wycofanie zoonej oferty ................................................................. 16 20. Miejsce i termin otwarcia ofert ............................................................................ 16 21. Tryb otwarcia ofert .............................................................................................. 17 22. Zwrot oferty bez otwierania ................................................................................. 17 23. Termin zwizania ofert ...................................................................................... 17 24. Opis sposobu obliczenia ceny ............................................................................ 18 25. Kryteria oceny ofert ............................................................................................. 18 26. Oferta z raco nisk cen ................................................................................. 19 27. Uzupenienie oferty ............................................................................................. 20 28. Tryb oceny ofert .................................................................................................. 21 29. Wykluczenie Wykonawcy .................................................................................... 21 30. Odrzucenie oferty................................................................................................ 21 31. Wybr oferty i zawiadomienie o wyniku postpowania ....................................... 22 32. Informacje oglne dotyczce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamwienia ....................................................................................................... 22 33. Uniewanienie postpowania ............................................................................ 23 34. rodki ochrony prawnej ...................................................................................... 23 34. Sposb porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami .......................... 23 35. Aukcja elektroniczna .......................................................................................... 23 36. Wykaz zacznikw do niniejszej SIWZ .............................................................. 24 CZ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA .................................................... 33 CZ III WZR UMOWY W SPRAWIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO .......... 34

3

CZ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCW

1. Nazwa i adres Zamawiajcego

Miejskie Centrum Medyczne "Grna" w odzi ul. Feliskiego 7, 93-252 d

tel. (+48) 42 689 20 81 fax (+48) 42 689 20 81 mail: dabrawamed@onet.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia zwanej dalej SIWZ, za Wykonawc - uwaa si osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra ubiega si o udzielenie zamwienia publicznego, zoya ofert lub zawara umow w sprawie zamwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamwienia

Postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej u.p.z.p..

4. Opis przedmiotu zamwienia

Przedmiotem niniejszego zamwienia jest: Remont pomieszcze higieniczno - sanitarnych i cigw komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego GRNA w odzi przy ul. Feliskiego 7 CPV 45000000-7 CPV 45215100-8 Szczegowy opis przedmiotu zamwienia w II czci SIWZ.

5. Zamwienia czciowe

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

mailto:biuro@technopark.lodz.pl

4

6. Zamwienia uzupeniajce

Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamwie uzupeniajcych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamwie publicznych.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamwienia

Wymagany termin realizacji zamwienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.

9. Warunki udziau w postpowaniu oraz dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw udziau w postpowaniu

9.1 Wykonawca ubiegajcy si o zamwienie publiczne musi spenia niej wymienione warunki udziau w postpowaniu:

9.1.1 posiada uprawnienia do wykonywania dziaalnoci lub czynnoci w zakresie odpowiadajcym przedmiotowi zamwienia. W celu potwierdzenia speniania niniejszego warunku Wykonawca zobowizany jest przedoy nastpujce dokumenty:

9.1.1.1 Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu wynikajcych z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowicym Zacznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

9.1.2 nie podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia speniania niniejszego warunku Wykonawca zobowizany jest przedoy nastpujce dokumenty (w przypadku wsplnego ubiegania si o u

Recommended

View more >