fiat punto uputstvo

Download Fiat Punto uputstvo

Post on 11-Jan-2017

647 views

Category:

Documents

76 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Potovani Kupe,

  Hvala Vam to ste izabrali Fiat i estitamo na opredeljenju za Fiat Punto.

  Napisali smo ovaj prirunik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vaeg automobila i sluite se njime na najboljimogui nain.

  Trebalo bi da ga do kraja proitate pre prve vonje.

  Pronai ete informacije, savete i vana upozorenja koja se odnose na vonju Vaeg automobila kako biste maksimalno iskoristilitehnoloke karakteristike Vaeg Fiata.

  Paljivo proitajte upozorenja i naznake oznaene sledeim simbolima:

  lina bezbednost;

  ispravnost automobila;

  zatita ivotne sredine.

  Priloeni Garantni list navodi listu usluga koje Fiat nudi svojim Kupcima:

  Potvrda o garanciji sa uslovima za njeno vaenje

  Niz dodatnih usluga koje su dostupne Fiatovim Kupcima.

  Uivajte u itanju. elimo Vam udobnu vonju!

  Ovaj Prirunik opisuje sve verzije Fiat Punta.

  U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vau verziju, motor i konfiguraciju.

 • SIPANJE GORIVA

  Benzinski motori: koristiti benzin sa oktanskomvrednou (RON) ne manjom od 95 oktana premaEvropskoj specifikaciji EN 228. Ukoliko se koristi benzin sa manjom oktanskomvrednou EOBD signalna lapica se pali i spreava sestartovanje motora.Dizel motori: Koristiti iskljuivo dizel gorivo kojeodgovara Evropskoj specifikaciji EN 590.

  STARTOVANJE MOTORA

  Proverite da li je povuena runa konica, postavite ruicumenjaa u neutralan poloaj, do kraja pritisnite kvailo bezdavanja gasa, zatim okrenite klju u poloaj MAR isaekajte da se ugase signalne lampice Y i m (zadizel verziju); okrenite klju u AVV poloaj i pustite im semotor aktivira.

  PARKIRANJE NA ZAPALJIVOM MATERIJALU

  Tokom rada, katalizator postie veoma visokutemperaturu. Ne parkirati vozilo na travi, suvom liu,borovim iglicama ili drugim zapaljivim materijalimazbog rizika od poara.

  POTOVANJE IVOTNE SREDINE

  U Va automobil ugraen je sistem za kontinuiranopraenje izduvnih gasova, koji pomae u ouvanjuivotne sredine.

  ELEKTRONSKA DODATNA OPREMA

  Ukoliko nakon kupovine automobila odluite daugradite dodatnu elektronsku opremu (uz rizikpostepenog troenja akumulatora), posetite FiatovoPredstavnitvo. Oni e proraunati ukupne potrebeelektrine struje i proveriti da li elektronski sistemautomobila moe da izdri potrebno optereenje.

  KOD KARTICA

  uvajte je na bezbednom mestu, ne u automobilu.Trebalo bi da uvek imate kod sebe elektronski kod sakod kartice.

  REDOVAN SERVIS

  Pravilno odravanje automobila je od sutinske vanostiza ouvanje automobila u perfektnom stanju, njegovihbezbednosnih karakteristika, malom zagaivanju ivotnesredine i niskim trokovima vonje za dui budui period.

  PRIRUNIK SADRI...

  ...informacije, savete i vana upozorenja koja seodnose na pravilnu vonju i odravanje Vaegautomobila kao i savete za bezbednu vonju. Obratiteposebnu panju na simbole " (lina bezbednost) #(zatita ivotne sredine ) ! (ispravnost automobila.).

  PROITATI PALJIVO!

  K

 • UPOZNAJTE SVOJE VOZILO

  KOMANDNA TABLA

  Postojanje i poloaj komandi, instrumenata i indikatora moe da se razlikuje u zavisnosti od verzije.

  F0U0001mslika 1

  1.Podeavajui boni ventilacioni otvori - 2. Fiksirani boni ventilacioni otvori - 3. Leva ruica: komanda spoljnih svetala - 4.Instrument tabla - 5. Desna ruica: komande prednjeg i zadnjeg brisaa, putni raunar - 6. Komande na komandnoj tabli - 7.Podeavajui centralni ventilacioni otvori - 8. Fiksirani gornji ventilacioni otvor - 9. Prednji vazduni jastuk za suvozaa - 10.Pregrada za odlaganje - 11. Sistem ozvuenja (kod odreenih verzija i trita) - 12. Komande sistema za klimatizaciju - 13. Paljenje14. Prednji vazduni jastuk za vozaa - 15. Ruica za podeavanje volana - 16. Kontrolna tabla: podeavanje pozicije prednjihsvetala/digitalni displej/multifunkcionalni displej - 17. Osvetljena polica

  SADRAJ

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  ODRAVANJE I NEGA

  U SLUAJUNUDE

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  STARTOVANJEI VONJA

  BEZBEDNOST

  UPOZNAJTESVOJEVOZILO

  3

 • FIATOV SISTEM KODIRANJA

  To je elektronski sistem zakljuavanja motora kojipoveava nivo zatite od krae automobila. Ovaj sistem seautomatski aktivira kada se izvadi klju za startovanje.

  Svaki klju sadri elektronski ureaj koji modulira signal kojise emituje tokom startovanja putem antene koja jeugraena u ureaj za startovanje. Ovaj signal je lozinkakoja se menja prilikom svakog startovanja i koju kontrolnajedinica koristi kako bi prepoznala klju i omoguilastartovanje.

  FUNKCIONISANJE

  Svaki put kada se motor pokrene okretanjem kljua upoziciju MAR, kontrolna jedinica Fiatovog sistemakodiranja alje ifru kontrolnoj jedinici motora kako bideaktivirala blokadu

  ifra se alje samo u sluaju da kontrolna jedinicaFiatovog sistema kodiranja prepozna ifru koju emitujeklju.

  Svaki put kada se klju okrene u poloaj STOP, Fiatovsistem kodiranja deaktivira funkcije elektronske kontrolnejedinice motora.

  Ukoliko ifra nije prepoznata prilikom startovanja,signalna lampica Y se pali na instrument tabli.

  SIMBOLI

  Etikete razliitih boja su privrene pored ili na samimdelovima Vaeg Fiat Punta. Ove etikete sadre simbolekoji Vas podseaju na preventivne mere koje trebapreduzeti kad je u pitanju taj konkretni deo.

  Ploica na kojoj se nalazi pregled svih korienih simbolanalazi se ispod haube slika 2.

  F0U0002mslika 2

  SADRAJ

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  ODRAVANJE I NEGA

  U SLUAJUNUDE

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  STARTOVANJEI VONJA

  BEZBEDNOST

  UPOZNAJTESVOJE

  VOZILO

  4

 • KLJUEVI

  KOD KARTICA slika 3 (isporuuje se na zahtev kod odreenih verzija i trita)

  Automobil se isporuuje sa dva primerka kljua i kodkarticom koja sadri:

  A Elektronski kod

  B Mehaniki kod kljua koji dajete Fiatovom predstav-nitvu kada naruujete duplikat kljueva.

  Pobrinite se da uvek imate kod sebe elektronski kod Aslika 3.

  VANO. Da biste osigurali potpunu efikasnost elektron-skih ureaja koji se nalaze unutar kljueva, nikada ih netreba direktno izlagati sunevim zracima.

  U tom sluaju, klju treba okrenuti u poloaj STOP azatim ponovo u MAR. Ako se blokada nastavi, probajteponovo rezervnim kljuem. Ako i dalje nije moguepokrenuti automobil, kontaktirajte Fiatovo Predstav-nitvo.

  Signalna lampica Y se pali tokom vonje

  Ako se signalna lampica Y upali, znai da sistem radisamotestiranje (na primer pad napona).

  Ako se signalna lampica Y ne gasi, kontaktirajteFiatovo Predstavnitvo.

  Elektronski delovi unutar kljua mogu se otetitijakim udarcima

  F0U0003mslika 3

  SADRAJ

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  ODRAVANJE I NEGA

  U SLUAJUNUDE

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  STARTOVANJEI VONJA

  BEZBEDNOST

  UPOZNAJTESVOJEVOZILO

  5

 • 6

  UPOZNAJTESVOJE

  VOZILO

  BEZBEDNOST

  STARTOVANJEI VONJA

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  U SLUAJUNUDE

  ODRAVANJE I NEGA

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  SADRAJ

  F0U0004mslika 4

  KLJU SA DALJINSKIM UPRAVLJAEM slika 4

  Metalni umetak A kontrolie:

  Startovanje;

  Brave na vratima;

  Bravu na poklopcu rezervoara (kod odreenih verzija itrita);

  Pritiskanjem dugmeta B izvlai se ili uvlai metalniumetak.

  Svi kljuevi i kod kartica moraju se predatinovom vlasniku prilikom prodaje automobila. Ne pritiskajte dugme B kada Vam je klju blizu

  tela, posebno oiju ili kada je blizu predmetakoji se mogu otetiti (na primer odee). Ne ostavljajteklju bez nadzora kako bi se izbeglo sluajno pritiskanjedugmeta, na primer od strane deteta.

  UPOZORENJE

  Taster se koristi za otkljuavanje vrata i prtljanika.

  Taster se koristi za zakljuavanje vrata i prtljanika.Taster R koristi se za daljinsko otvaranje prtljanika.

  Prilikom otkljuavanja vrata, trenutno e se upaliti svetlona plafonu putnike kabine.

 • 7

  UPOZNAJTESVOJEVOZILO

  BEZBEDNOST

  STARTOVANJEI VONJA

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  U SLUAJUNUDE

  ODRAVANJE I NEGA

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  SADRAJ

  F0U0005mslika 5 F0U0006mslika. 6

  Zamenjivanje baterije kljua sa daljinskim upravljaemslika 6

  Da biste zamenili bateriju postupite na sledei nain:

  Pritisnite dugme A kako biste doveli metalni umetak Bu izvuen poloaj;

  Okrenite vijak C u poloaj : koristei odvija;

  Izvadite kuite baterije D i zamenite bateriju E, vodeirauna o polaritetu;

  Vratite kuite baterije D u klju i zakljuajte okre-tanjem vijka C u poloaj .

  Signaliziranje lampica na komandnoj tabli

  Prilikom zakljuavanja vrata lampica A slika 5 pali se naoko 3 sekunde a zatim poinje da treperi.

  Kada su vrata zakljuana, ukoliko jedna ili vie vrata nisupravilno zatvorena, ova lampica i pokazivai pravcapoinju brzo da trepere.

 • Prazne baterije su tetne po ivotnu sredinu.Moete ih se reiti odlaganjem u specijalnekontejnere kako je propisano zakonom ili ih

  odneti u Fiatovo Predstavnitvo koji e se pobrinuti zanjihovo odlaganje.

  Zamenjivanje poklopca daljinskog upravljaa - slika 7

  Kako biste zamenili poklopac daljinskog upravljaa,pratite postupak prikazan na slikama.

  Zahtev za dodatni daljinski upravlja

  Sistem prepoznaje do 8 daljinskih upravljaa. UkolikoVam je neophodan novi daljinski upravlja, kontaktirajteFiatovo Predstavnitvo i ponesite sa sobom kod karticu,dokument za linu identifikaciju i vlasnika dokumenta

  slika 7 F0U0007m

  SADRAJ

  TEHNIKEKARAKTERISTIKE

  ODRAVANJE I NEGA

  U SLUAJUNUDE

  SIGNALNELAMPICE I PORUKE

  STARTOVANJEI VONJA

  BEZBEDNOST

  UPOZNAJTESVOJE

  VOZILO

  8

 • KLJU BEZ DALJINSKOG UPRAVLJANJA - slika 8

  Metalni umetak A kljua je fiksiran.