godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa “trogir ... · zdravstvene kulture djeteta...

of 28 /28
1 DJEČJI VRTIĆ “TROGIR” SV.PETRA 8 TROGIR Klasa: 023-01-01/18-01/324 Ur.br.: 2184-17-18-1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA “TROGIR”,TROGIR ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019. U Trogiru, rujan 2018.godine

Author: others

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DJEJI VRTI TROGIR SV.PETRA 8 TROGIR Klasa: 023-01-01/18-01/324 Ur.br.: 2184-17-18-1

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA DJEJEG VRTIA TROGIR,TROGIR

  ZA PEDAGOKU GODINU 2018/2019.

  U Trogiru, rujan 2018.godine

 • 2

  upanija:Splitsko-dalmatinska Grad: Trogir

  Adresa: SV.PETRA 8, Trogir

  TEL: 021/881-271 FAX: 021/885-701

  e-mail: [email protected]

  URL: www.vrtic-trogir.hr

  MB: 3077403

  OIB:20023435931

  iroraun: 2340009-1110255833

  Osnivai: Grad Trogir i OpinaOkrug

  Godinaosnivanja: 1977

  Ravnateljica: Ana Belas

  mailto:[email protected]://www.vrtic-trogir.hr/
 • 4

  SADRAJ

  1. USTROJSTVO RADA

  2. MATERIJALNI UVJETI

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

  4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  5. OBRAZOVANJE I STRUNO USAVRAVANJE

  6. SURADNJA S RODITELJIMA

  7. SURADNJA S DRUTVENOM SREDINOM

  8. PLAN I PROGRAM RADA STRUNIH SURADNIKA

  9. PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

  10. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

  11. PLAN I PROGRAM UPRAVNOG VIJEA

  12. FINANCIRANJE

  13. ZAKLJUAK

 • 5

  1. USTROJSTVO RADA

  Program rada Djejeg vrtia Trogir Trogir obuhvaa programe odgoja,obrazovanja,zdravstvene zatite,prehrane i socijalne skrbi djece rane i predkolske dobi Grada Trogira i Opine Okrug. Program rada ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece,te potrebamaobitelji. Isti se temelji na Zakonu o predkolskom odgoju i obrazovanju, Dravnom pedagokom standardu predkolskog odgoja inaobrazbe, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predkolske djece, Programskoj koncepciji razvoja predkolskog odgoja, Nacionalnom kurikulumu za rani i predkolski odgoj i obrazovanje, Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava i Konvenciji o pravima djeteta. Humanistika razvojna koncepcija odgoja i obrazovanja predkolske djece maksimalno se aktualizira, te postaje dominantna u svakodnevnom radu. U ovim uvjetimafunkcija odgojitelja, a i svih djelatnika u Djejem vrtiu, ne oituje se samo kroz funkciju odgojitelja, ve i kroz funkciju roditelja i zatitnika- ljudi koji u datim uvjetima djetetu pruaju sigurnost i ljubav. Djeji vrti Trogir pohaa djece rasporeenih u 20 odgojnih skupina.

  DJEJI VRTI TROGIR TROGIR

  Djeji vrti i jaslice u sastavu Ustanove

  - Djeji vrti i jaslice Maslina iovo - uprava - Podruni vrti Vrabac Grad - Podruni vrti Maslaak Travarica - Podruni vrti Ribola Travarica - Podruni vrti "Sunce" -edno - Podruni vrti Pelica Okrug Gornji

  Prvih pet vrtia nalaze se u Gradu Trogiru, a Pelica u Opini Okrug.

  Uvjeti rada Ustanova ima est objekata. Jedan objekt je graen namjenski, a ostali su adaptacije.

  Neki su objekti graeni prije gotovo 35 godina (Podruni vrti Maslaak 1973.god., a neki unatrag dvadeset godina ( Podruni vrti Ribola 1998.god.), a prije deset godina adaptiran je prostor za Podruni vrtiSunce- edno.

  U globalu stanje svih objekata i opreme je zadovoljavajue. Takvo stanje je

  posljedica konstantne brige svih radnika Ustanove za imovinu Ustanove, te

 • 6

  racionalnog ulaganja i odravanja sredstava s kojima je Ustanova raspolagala (uplata roditelja).

  U Vrtiu se ostvaruje 10-satni jaslini program za djecu u dobi od jedne do tri

  godine ivota. U ovoj pedagokoj godini produljili smo 10-satnecjelodnevne vrtine

  programe do 21,00 sati u matinom vrtiuj Maslina, PO Vrabac, PO Ribola i

  PO Maslaak kako bi zadovoljili potrebe mladih zaposlenih roditelja i prilagodili se

  njihovim potrebama. Podruni vrti Sunce edno cjelodnevni program je

  produljio do 18,00 sati. Novac za financiranje zapoljavanja odgojitelja i ostalih

  potreba vezano za produavanje programa osiguran je po natjeaju iz europskih

  fondova. Jutarnji 6-satnivrtiniprogrami su organizirani u vremenu od 7,00 do 13,00

  sati, a roditeljima 5-satnih popodnevnih skupina u vrtiima Maslina, Vrabac i

  Maslaak je ponueno produenje boravka do 21,00 sati. Pedagoka godina

  zapoinje 01.rujna, a zavrava 31.kolovoza. Rad se organizira u petodnevnom

  radnom tjednu.

  Rad u vrijeme ljetnih mjeseci organizira se u Podrunom vrtiuMaslaak. Rad ljeti planiran je prema ljetnoj organizaciji rada. Ciljevi odgojno-obrazovnog rada su u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predkolski odgoj i obrazovanje, a to je usmjerenost prema osiguranju dobrobiti za dijete osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne dobrobiti i socijalne dobrobiti, kao i poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i uenja djece te razvoj kompetencija.

  ZAPOSLENICI Uprava Ustanove je smjetena u centralnom vrtiu Maslina Trogir iovo, a ostali vrtii su podruni vrtii. Na elu podrunih vrtia su predstojnice. Nositelji odgojno-obrazovnog procesa u DVTrogir su struni djelatnici vrtia: odgojiteljice, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj i ravnatelj. Od strunih suradnika imamo pedagoga i psihologa na puno radno vrijeme. U ovoj pedagokoj godini iz sredstava europskih fondova financirat e se logoped i edukacijski rehabilitator na pola radnog vremena to doprinosi podizanju kvalitete usluge DV Trogir. Iz sredstava europskih fondova zaposlena su tri odgojitelja na puno radno

 • 7

  vrijeme i dva odgojitelja na pola radnog vremena. Iz europskih fondova zaposlene su dvije osobe jedan je voditelj projekta na puno radno vrijeme i jedna osoba u raunovodstvu na pola radnog vremena. O pripremanju obroka, ienju, odravanju i nabavi brinu kuharice , pomonice, kuni majstori, ekonom i glavna medicinska sestra. Plan i struktura potrebnih zaposlenika za cjelovit program:

  Red. broj

  NAZIV STRUNA SPREMA

  UKUPNO

  NSS KV SSS VS

  VSS

  1. Ravnatelj 1 1

  2. Odgojitelj 37 37

  3. Gl. Med. sestra

  1

  1

  4. Med. Sestre 1 1

  5. Tajnik 1 1

  6. Adminstrativni tajnik 1 1

  7. Ruk. raunov. 1 1

  8. Knjigovoa Likvidator

  1

  1

  9. Materijal.knjig.-ekonom 1 1

  10. Gl. Kuharica 1 1

  11. Kuharica 3 3

  12. Pomonice- istaice

  20

  20

  13. Kuni majstor - voza 2 2

  14. Pedagog 1 1

  15. Psiholog 1 1

  16. Logoped 1/2 1/2

  17. Edukacijski rehabilitato 1/2 1/2

  18. Voditelj projekta 1 1

  19. Financijsko raunovodstve 1 1/2

  UKUPNO 20 6 5 39 6 75,5

  Radno vrijeme U DVTrogir u pedagokoj godini 2018/2019. rad e se odvijati kroz petodnevnu organizaciju. Dnevno radno vrijeme je slijedee:

  NAZIV PROGRAMA RADNO VRIJEME

  jaslini program 1 3 godine 6,00 16,30

  cjelodnevni 10-satni vrtini programi

  6,00 21,00

 • 8

  6 -vrtini programi 7,00 13,00

  5 -satni popodnevni programi 14,00 19,00 (s mogunou produljenja boravka do 21,00 sati)

  BROJ ODGOJNO-OBRAZOVNIH SKUPINA, DJECE I VRSTA PROGRAMA

  OPINA VRTI VRSTE PROGRAMA UKUPNO

  JASLICE 1 - 3

  10-SATNI VRTI

  6-SATNI 5-SATNI SK.

  DJECA

  SK DJ. SK. DJ. SK. DJ. SK. DJ.

  MASLINA" 1 16 2 48 1 25 1 25 5 114

  VRABAC 1 24 1 19 1 19 3 62

  RIBOLA 2 50 1 24 1 24 4 98

  MASLAAK 2 50 1 24 1 24 4 98

  SUNCE 1 25 1 19 2 44

  UKUPNO TROGIR 1 16 8 197 5 111 4 92 18 416

  PELICA- OKRUG 1 16 1 18 2 34

  UKUPNO OKRUG 1 16 1 18 2 34

  USTANOVA SVEUKUPNO

  1 16 8 197 6 127 5 110 20 450

  U graduTrogiruukupno je 18djeceneprimljeno,uglavnom u jaslinojskupini, a u Okrugunemaneprimljenih. Tumaenje: SK odgojno-obrazovnaskupina DJ djeca Na upisima u mjesecusvibnju 2018.godineukupno je upisano114 djece. Administrativno raunovodstvena i upravna sluba radi svakog radnog dana od7 15 sati. Rad sa strankama je od 8,00 14,30 sati. Jednom tjedno, etvrtkom, pravna sluba Ustanove radit e u popodnevnim satima. Isto tako i struna sluba (pedagog, psiholog, logoped i edukacijski rehabilitator) e raditi jednom tjedno popodne za potrebe popodnevnih odgojnih skupina. Savjetovalite za roditelje (struna sluba) radit e jednom mjeseno popodne za sve roditelje DVTrogir u DV Maslina. Svi zaposlenici u Ustanovi imaju 40-satno tjedno radno vrijeme. Radno vrijeme odgojiteljica ini: neposredan rad s djecom, planiranje i izvjetavanje, struno usavravanje i rad u strunim organima, poslovi estetskog ureenja, rad s roditeljima te kulturna i javna djelatnost.

 • 9

  Tjedna satnica medicinske sestre i odgojitelja 1.Neposredni rad s djecom u 6-satnim i 10-satnim programima27,5 sati - planiranje i izvjetavanje.7,5 sati - poslovi estetskog ureenja i kulturna i javna djelatnost.1 sat - struno usavravanje i rad u strunim organima2 sata - rad s roditeljima.2 sata 2.Neposredni rad s djecom u 5-satnim programima25 sati - planiranje i izvjetavanje5 sati - poslovi estetskog ureenja okoline i priprema prostora za rad, kulturna i javna djelatnost...6 sati - struno usavravanje i rad u strunim organima2 sata - rad s roditeljima.2 sata Dnevno i tjedno radno vrijeme zapslenika utvruje se Ugovorom o radu. Podrobnija dnevna i tjedna organizacija utvruje se Pravilnikom o kunom redu iPlanom rada u srpnju i kolovozu.

  2.MATERIJALNI UVJETI Bitne zadae:

  - prostore dnevnih boravaka opremiti namjetajem koji omoguuje stvaranje i organizaciju poticajne materijalne sredine pratei interes i potrebe djece

  - nabava didaktikih sredstava, igraaka i potronog materijala u cilju poticanja razvoja i aktivnog sudjelovanje djece iz sredstava europskih fondova planirano je nabaviti tri kompleta didaktikog materijala.

  - pravovremeno i kontinuirano vriti nabavke posteljnog rublja - iz sredstava europskih fondova planirano je nabaviti osnovnu kuhinjsku

  opremu i namjetaj parno-konvekcijska pe i njezina dodatna oprema i profesionalna mijealica.

  - dopuna i odravanje opreme igralita

  2.1.INVESTICIJSKO ODRAVANJE Plan investicijskog odravanja objekata

  VRTII ZADAE

  DVMaslina

  Ureenje dvorita sa antistresnom podlogom Nabava automobila za potrebe rada na terenu za strunu slubu djejeg vrtia

 • 10

  Izgradnja sanitarnog vora u potkrovlju za potrebe kancelarijskog osoblja Ureenje prostora za uvanje arhivske grae

  DV Maslaak Ureenje dvorita sa antistresnom podlogom Ureenje prostora za rad dva struna suradnika logoped, edukacijski rehabilitator

  DV Ribola Dobivena su sredstva od eu fondova za ureenje djejeg igralita

  DV Vrabac Ureenje spreme i opremanje djejeg igralita antistresnom podlogom

  DV Sunce Ureenje dvorita sa antistresnom podlogom klupice, nadstrenica.

  2.2. TEKUA NABAVA

  Plan nabave didaktike opreme za odgojne skupine Raspoloiva sredstva za didaktiku opremu Vrtia utroit emo prema stanju opremljenosti i potrebama programa na slijedeu skupinu artikala:

  - didaktika i opremanje kutia za jasliku skupinu - didaktika i opremanje kutia za vrtike skupine - didaktika za program predkole - didaktika sredstva za poticanje razvoja fine motorike - drutvene igre za predkolske skupine - slikovnice

  3.NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

  Sve zadae i mjere ovog poglavlja koncipirane su u skladu s Programom zdravstvene zatite djece, higijene i pravilne prehrane djece u djejim vrtiima kao osnovnog zdravstvenog dokumenta u djelatnosti predkolskog odgoja. Bitne zadae:

  U odnosu na dijete:

  - osvjetavanje djeteta o vanosti brige za vlastito zdravlje - podrka djetetu u stvaranju navika zdravog naina ivota (higijena,

  prehrana, kretanje, odmor)

 • 11

  - identifikacija i kontinuirana briga za potrebe djece sa zdravstvenim potekoama

  U odnosu na odgojitelje i druge radnike:

  - edukacija odgojitelja i drugih radnika o suvremenim pristupima prevenciji bolesti, ouvanju i unaprijeenju zdravlja.

  - Edukacija odgojitelja o individualnim potrebama djece sa zdravstvenim potekoama

  - Ponavljanje teaja pruanja prve pomoi za sve radnike - Promiljanje, uzrastu djeteta primjerenih metoda i zanimljivih aktivnosti iz

  zdravstvenog odgoja U odnosu na roditelje:

  - Edukacija i struna pomo roditeljima u zatiti djetetova zdravlja (u suradnji sa zdravstvenim strunjacima van ustanove)

  - Promoviranje zdravih stilova ivota i znaaja roditeljskog modela u razvoju zdravstvene kulture djeteta (odgojitelji i zdravstveni strunjaci van ustanove)

  - Kontinuirana suradnja s roditeljima djece sa zdravstvenim potekoama STRATEGIJA DJELOVANJA

  1. Preventivne mjere za sprjeavanje bolesti i rano otkrivanje zdravstvenih tekoa - mjere za sprjeavanje respiratornih infekcija - Protuepidemijske mjere - Sanitarno-higijenske mjere - Prevencija karijesa

  2. Edukacija radnika putem strunih predavanja u vrtiu

  - Prevencija respiratornih infekcija i postupci kod visoke temperature - Teaj prve pomoi

  3. Sudjelovanje vanjskih strunjaka i zdravstvenih radnika (pedijatar,

  epidemiolog, patronane sestre, stomatolog) u zatiti djetetova zdravlja i zdravstvenom prosvjeivanju djece, odgojitelja i roditelja. UNAPRIJEENJE PREHRANE DJECE Cilj: odravanje standarda kvalitete prehrane, dalje poticanje usvajanja pravilnih prehrambenih navika s ciljem pravilnog rasta i razvoja djeteta i razvoja kompetentnosti kod konzumiranja obroka i vode.

 • 12

  BITNE ZADAE: U odnosu na dijete: - Dosadanja iskustva na osvjetavanju djece o vanosti pravilne prehrane

  obogatiti novim, djeci prihvatljivim i poticajnim sadrajima - Razvijanje kompetencije o konzumiranju optimalnih koliina hrane i vode

  obzirom na dob i zdravstvene specifinosti (samoposluivanje) - Razvijanje materijalnih i komunikacijskih uvjeta tijekom konzumiranja

  obroka. U odnosu na odgojitelje i druge radnike:

  - Edukacija odgojitelja nove znanstvene spoznaje o utjecaju pravilne prehrane na rast i razvoj djeteta

  - Promiljanje odgojnih postupaka koji e potaknuti dijete da konzumira obroke i nove namirnice koje se nude

  - Osvjeivanje kuhinjskog i tehnikog osoblja o njihovoj ulozi i vanosti pravovremenog i adekvatnog zadovoljavanja osnovnih potreba djeteta za njihov cjeloviti razvoj.

  U odnosu na roditelje:

  Edukacija roditelja o vanosti pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj djeteta

  RAD NA UNAPRIJEENJU TJELESNO-ZDRAVSTVENE KULTURE Cilj: intenziviranje razliitih motorikih aktivnosti djece radi poticanja cjelovitog psihomotornog razvoja i prevencije. Bitne zadae U odnosu na dijete:

  - Osvjeivanje vanosti svakodnevne tjelovjebe i portskih aktivnosti za rast i razvoj

  - Usvajanje osnovnih pravila portskog ponaanja U odnosu na odgojitelje i druge radnike: - intenziviranje i obogaivanje svakodnevnih motorikih aktivnosti djece (jutarnja tjelovjeba, boravak na zraku).

 • 13

  U odnosu na roditelje: - Osvjeivanje roditelja o znaaju kretanja, prtskih aktivnosti i boravka

  djece na zraku za njihov cjelovit rast i razvoj

  4.ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 4.1. PROGRAMI Zakon o predkolskom odgoju i obrazovanju, Dravni pedagoki standard predkolskog odgoja i naobrazbe, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predkolske djece, Programska koncepcija razvoja predkolskog odgoja, Nacionalni kurikulum za rani i predkolski odgoj i obrazovanje, Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i Konvencija o pravima djeteta ine osnovu odgojno obrazovnog rada. U 2018/2019.godini Djeji vrti Trogir svoj e rad temeljiti na ovim dokumentima. Zbog toga je nuno raditi na smanjenju broja djece u odgojnim skupinama, na poboljanju materijalnih uvjeta, te na jaanju strune kompetencije odgojitelja i suradnika. Prva dva uvjeta su objektivne naravi, a posljednji se odnosi na subjekt odgojitelja i suradnika to podrazumijeva ovladavanje suvremenim znanstvenim spoznajama, te primjenu novih pedagokih ideja, koncepcija, oblika i organizacija rada. Humanistika razvojna koncepcija izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predkolske djece nuno apostrofira ideju demokratizacije odgoja i obrazovanja tj.sudjelovanje roditelja i ostalih, ne samo u upravljanju, ve i u radu vrtia. Na taj nain, uz minimalna sredstva, mogue je obogatiti postojee sadraje odgojno-obrazovnog rada i iriti postojee sa novim sadrajima iz podruja dramsko-scenskog, glazbe,stranog jezika, likovne i tjelesne kulture i vjerskog odgoja. Cjelokupan odgojno-obrazovni rad u djejem vrtiu usmjeren je osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne i socijalne dobrobiti u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predkolski odgoj i obrazovanje. Praenje i utvrivanje psihofizikog statusa djeteta, njegovih aktualnih razvojnih potreba, interesa, te postojeematerijalno okruenje su polazita u planiranju i osmiljavanju organizacije neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Razumijevanje dobrobiti i njezinih dimenzija proizlazi iz odgojiteljevog shvaanja djeteta, socijalizacije, odgoja i obrazovanja to za posljedicu ima planiranje usmjereno na promiljanje dobrobiti i naine na koji se ona moe ostvariti, a ne na podruja i sadraje uenjaneovisno od individualnih karakteristika svakog djeteta. Pri ostvarivanju svakog programa sigurnost djece je osnovni uvjet koji mora biti zadovoljen. Organizacija, nain provoenja i mjere koje treba potivati definirane su posebnim odlukama. U Djejem vrtiu Trogir ostvaruju se slijedei programi:

 • 14

  Redovni programi Zadae i aktivnosti redovnog programa odgojno-obrazovnog rada ostvarit e se u jaslicama koje upisuju djecu u dobi od 1 3 godine ivota, 10-satnom vrtinomprogramu, 6-satnim i 5-satnim vrtinimprogramima,te u predkoli.

  - Program rada predkole

  Grad Trogir i OpinaOkrug kao osnivai Djejeg vrtia Trogirobvezni su omoguiti svim predkolcima (djeci u godini pred kolu) pohaanje jednog od oblika predkolskog odgoja. U ovoj pedagokoj godini 2018/19. planiran je rad predkole u dvije odgojno-obrazovne skupine i to, jedna u PO Maslaak i jedna u matinom vrtiu Maslina. U Predkolu je na redovnom upisu prijavljeno 20 djece. Realizacijaprogramapoinjeod 01. 10. 2018 i traje do 30. 5. 2019. godine.

  Cilj ovog programa je stvaranje uvjeta za to uspjeniju prilagodbu djece na novu socijalnu sredinu i podizanje ope psihofizike spremnosti djeteta za polazak u kolu. Kurikulum predkole omoguava djeci koja nisu bila obuhvaena nijednim oblikom redovnog programa vrtia priliku za stjecanje skustava kvalitetnog institucijskog redkolsko godgoja i obrazovanja.

  Odgojno-obrazovni rad se planira cjelovito, tj.tematski i projektno, planira se materijalno okruenje za realizaciju aktivnosti (kontekst).

  Program ranog uenja engleskog jezika

  U nekoliko prethodnih godina u Ustanovi se realizira program uenja stranih jezika. Program se po prvi put realizirao u 1996/1997.godini. Ove godine takoer planiramo organizirati program engleskog jezika. Ovaj e program izvoditi Eklata-drutvo za rano uenje stranih jezika koje ima suglasnost Ministarstva znanosti,obrazovanja i porta u vremenu prema dogovoru s roditeljima i odgojiteljima.

  Vjerski odgoj Program katolikog vjerskog odgoja djece rane i predkolske dobi, koji je odobren od Hrvatske biskupske konferencije i reverificiran u srpnju 2015. od Ministarstva prosvjete i porta RH, djeji vrtii su duni uvesti za svu djecu iji roditelji budu suglasni da se njihova djeca ukljue u Program. Ovisno o interesu i mogunostima Ustanova e organizirati najpovoljniji model vjerskog odgoja. U ovoj godini,kao i prole godine, odgojiteljica koja je zavrila studij vjerskog odgoja u svojoj 6-satnoj odgojno-obrazovnoj skupini u DVVrabac radit e prema programu vjerskog odgoja koji je verificiralo Ministarstvo.

 • 15

  Dramsko-scenski integrirani program Odgojiteljice cjelodnevnog 10-satnog programa educirane su za primjenu ovog programa. Ovaj Program ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta. Roditelji su upoznati i informirani o integraciji u redovan program.

  - Program rada s djecom s tekoama u razvoju U naoj Ustanovi integrirana su djeca s posebnim potrebama u cilju njihove to uspjenije socijalizacije. Djeca koja tokom pedagoke godine budu uoena od strane odgojitelja i strune slube kao djeca s tekoama, bit e ukljuena u individualne tretmane kod psihologa, logopeda i edukacijskog rehabilitatoraUstanove. Roditelji e biti savjetovani i upueni na daljnju obradu van Ustanove ukoliko za to bude postojala potreba. Za djecu s tekoama struni suradnici e napraviti Individualne odgojno-obrazovne programe.

  Preventivni program suzbijanja zloupotrebe droge

  Uporaba razliitih sredstava ovisnosti u stalnom je porastu. Zato su svi oni koji mogu doprinijeti suzbijanju zlouporabe droge pozvani da to i ine. U Preventivnom programu suzbijanja zlouporabe droge utvreni su sadraji rada omoguavaju rad na realizaciji tog cilja, a to je: - permanentni rad na promicanju zdravog naina ivljenja: odgojno-obrazovni rad s djecom, rad s odgojiteljima - rad na pomoi u suzbijanju razliitih faktora: koordinacija i suradnja sa Zavodom za suzbijanje ovisnosti, lijenikom pedijatrom, slubom za socijalnu skrb kao i sa prosvjetnim vlastima Osnivaa, upanije i Ministarstva.

  Program poveanih mjera sigurnosti

  Program poveanih mjera sigurnosti obuhvaa sve poslove i radnje potrebne za to bolju i efikasniju zatitu djece u djejem vrtiu u cilju osiguravanja to optimalnijih i to sigurnijih uvjeta za djecu. Program je detaljno razraen, odgojitelji su upoznati sa sadrajem ovog programa kao i roditelji djece. U programu je razraen postupak kriznih situacija te imenovan koordinator psiholog Ustanove.

  Program odgoja za ljudska prava

  Odgoj za ljudska prava je dio Godinjeg plana i programa nae odgojno-obrazovne ustanove. U ranoj i predkolskoj dobi cilj odgoja za ljudska

 • 16

  prava se postia izgraivanjem osobnog identiteta gdje se potie razvoj samopotovanja, pozitivne slike o sebi, razvija osjeaj sigurnosti u socijalnom okruenju, te odgojem za prihvaanje i potovanje drugog i prihvaanje razliitosti u drutvu - pojedinaca, naroda, kultura to je nuno za uspjeno snalaenje u ivotnom kontekstu razliitih kultura, rodnih, rasnih, etnikih, vjerskih, nacionalnih razlika i socijalnog stausa. To je u skladu s vrijednostima Nacionalnog kurikuluma za rani i predkolski odgoj i obrazovanje.

  - portski program Ciciban U svim vrtikim odgojnim skupinama ove e se pedagoke godine realizirati program sportske igraonice dva puta tjedno po skupini u trajanju 40 minuta 70 sati godinje od strane Udruge za sport i rekreaciju djece i mladei Ciciban u Splitu.Program je ima suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje od 22. rujna 2009. portski program sadrava procjenu poetnog i zavrnog stanja, vjebanje samog sportskog programa, predavanja i edukaciju roditelja kroz radionice. Program je besplatan za roditelje.

  Program rada knjinice

  U Ustanovi postoji knjini fond. To su uglavnom strune knjige i asopisi (pedagoka i psiholoka literatura). Ove knjige su evidentirane i ustrojena je kartoteka. Knjinica je ustrojena u vrtiu Maslina,u uredu pedagoga. S obzirom na mali broj knjiga, poslove knjiniara obavlja pedagog.

  Program procjene ugroenosti, zatite i spaavanja

  Sukladno pravnoj regulativi nadlenih tijela Republike Hrvatske, upanije i grada Trogira, Ustanova ima svoj Program procjene ugroenosti djece i radnika, te zatite i spaavanja.

  - Antikorupcijski program Antikorupcijski program u djejem vrtiu u okviru rada s djecom odnosi se na aktivnosti i projekte na teme o ljudskim pravima, pravima djece, moralnim vrijednostima, jednakosti i ravnopravnosti spolova te potivanja razliitosti.

 • 17

  4.2. UNAPREIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Bitne zadae:

  1. Maksimalna implementacija naela Nacionalnog kurikuluma za rani i predkolski odgoj i obrazovanje u svakodnevnom radu - praksi svih strunih djelatnika:

  - Naelo fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiu - Naelo partnerstva vrtia s roditeljima i irom zajednicom - Naelo osiguravanja kontinuiteta u odgoju i obrazovanju - Naelo otvorenosti za kontinuirano uenje i spremnost na unapreivanje

  prakse. 2. Planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja temeljenog na vrijednostima

  iz nacionalnog kurikuluma ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja: znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija, kreativnost.

  4.3. OBOGAIVANJE REDOVITOG PROGRAMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

  Proslave, blagdani i radosna zbivanja Redovni odgojno-obrazovni rad se obogauje obiljeavanjem blagdana, proslava, predstavama odgojitelja i djece,gostovanjima vanjskih izvoaa i posjetama prema planovima, tematskim cjelinama i projektima koji se ostvaruju u odgojnim skupinama.

  Kalendar proslava, blagdana i radosnih zbivanja 1. Jesenske sveanost-u suradnji s turistikom zajednicom manifestacija

  Intrada- 2. Dani zahvalnostiza plodove zemlje

  Dani kruha listopad Svjetski dan hrane.... 16.listopada

  3. Mjesec knjige... 15.listopada 15.studenog 4. Dan grada Trogira 14.studenog 5. Adventski blagdani

  Sv.Nikola.. 6.prosinca Sv.Lucija... 13.prosinca Boi. 25. prosinca Nova godina.. krajem prosinca

  6. Pokladna slavlja veljaa 7. Svjetski dan voda.. 22.oujka 8. Uskrsni blagdani travanj 9. Dan planeta Zemlje 22.travnja

 • 18

  10. Praznik rada 01.svibnja 11. Majin dan.. svibanj 12. Djeja Olimpijada svibanj 13. Zavrne sveanosti. svibanj 14. Dan dravnosti 25.lipnja 15. Predstave odgojitelja i djece..tijekom godine 16. Predstave kazalinih grupa u Vrtiu, te posjete kazalinim

  predstavama.

  Odgojno-zdravstveni programi 1. Izleti posjete prema planu odgojno- odgojitelji

  obrazovnog rada u skupinama odgojitelji u suradnji s

  2. Izleti djece u prirodu-jednodnevni turistikim agencijama

  3. OBRAZOVANJE I STRUNO USAVRAVANJE Bitne zadae: - Priprema odgojitelja pripravnika za struni ispit prema Programu

  stairanja - Unapreivanje znanja i vjetina za prepoznavanje razvojnih potreba djece - Primjena naela odgoja za ljudska prava u svakodnevnom ivljenju djece u

  vrtiu - Razvijanje i jaanje komunikacijskih vjetina potrebnih za rad s djecom i

  odraslima

  5.1.KOLEKTIVNO STRUNO USAVRAVANJE

  Tablica- Plan kolektivnog strunog usavravanja Red

  . broj

  TEMA ORGANIZATO

  R

  /VODITELJ/

  MJESTO VRIJEME CILJANA

  SKUPIN

  A 1.

  Komunikacija u

  poslovnom

  okruenju

  Mr.spec. ana Pavlovi,

  prof. psihologije

  DV Maslina

  rujan

  2018.

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

 • 19

  2. Optimizacija

  adaptacijskog

  procesa u

  predkolskim

  ustanovama i

  antistresne vjebe

  Igor Kuhar, dipl.

  psiholog

  DV

  Maslina

  20. i 21.

  listopada2018

  .

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  3.

  Program pripreme

  odgojitelja za rad s

  roditeljima

  Edukacija

  psiholokog

  savjetovalita

  Vadana

  Nada anko,

  psiholog

  DV

  Maslina

  Listopad

  2018.

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  4. Program odgoja za

  nenasilje

  Edukacija

  psiholokog

  savjetovalita

  Vadana

  Nada anko,

  psiholog

  DV

  Maslina

  Studeni 2018.

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  Rad s djecom s

  tekoama u

  razvoju i

  upoznavanje s

  metodama rada iz

  terapije igrom

  Centar za osobni

  razvoj

  Entuzijazam

  DV

  Maslina

  ciklus od 30

  radionica koji e

  se realizirati

  kroz razdoblje

  od 30 mjeseci -

  financirano iz

  EU fondova

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  6. 24.Dani

  predkolskogodgoj

  a Splitsko-

  dalmatinske

  upanije

  AZOO

  DV Mrvica Supetar

  studeni 2018.

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  7.

  Strategije

  pouavanja i

  okruenje za

  uenje

  POU Korak po

  korak

  DV

  Maslina

  Prosinac

  2018.

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  8.

  Procjenjivanje i

  planiranje

  POU Korak po

  korak

  DV

  Maslina

  sijeanj 2018

  Struni

  djelatnici

  djejeg

  vrtia

  9.

  Partnerstvo s

  obitelji

  POU Korak po

  korak

  DV

  Maslina

  veljaa

  2018.

  Pripravnici

  DV

  Trogir 10. Razvoj preditakih

  vjetina i vjetina

  predpisanja

  POU Korak po

  korak DV

  Maslina oujak

  2018.

  Struni

  djelatnici dj. vrtia

  11. Razvoj predmatematikih

  vjetina

  POU Korak po

  korak

  DV

  Maslina

  travanj

  2018.

  Struni

  djelatnici

  vrtia

 • 20

  Prezentacija naina rada, dokumentacija i postignua timskih projekata odgojitelja ravnatelj i pedagog u svibnju i lipnju 2019.godine.

  5.2. INDIVIDUALNO STRUNO USAVRAVANJE

  Tablica Podruja individualnog strunog usavravanja

  PODRUJA CILJNA SKUPINA

  Prepoznavanje i identifikacija potrebe djece/djeteta odgojitelji zdravstveni voditelj

  Prilagodba djeteta/djece na poetak polaska u Vrti odgojitelji pedagog

  Partnerstvo odgojitelja i roditelja odgojitelji psiholog

  Oblikovanje stimulativne sredine odgojitelji pedagog

  Poticanje djece na stvaralako oblikovanje ivotne sredine

  odgojitelji

  Priprema za struni ispit odgojitelji pripravnici

  Seminari iz kataloga AZZO-a i MZOS-a ravnatelj struni djelatnici

  Seminari u organizaciji drugih ustanova ravnatelj struni djelatnici

  5.3. ODGOJITELJSKO VIJEE Tablica Plan Odgojiteljskog vijea

  SADRAJ NOSITELJ VRIJEME

  Prezentiranje i usvajanje Godinjeg plana i programa rada za pedagoku 2018/19.

  Ravnatelj Struni suradnici

  Rujan 2018.

  Analiza pedagoke dokumentacije odgojitelja za razdoblje rujan - prosinac

  Pedagog

  Sijeanj 2019.

  Izvjee o radu po odgojnim skupinama prema novoj organizaciji rada

  Pedagog odgojitelji

  oujak

  Evaluacija i prezentacija rada na projektima i postignua na individualnoj i grupnoj razini s osvrtom na dobit

  Ravnatelj Pedagog Odgojitelji

  lipanj 2019.

 • 21

  za djecu i odgojitelje Dogovor za rad ljeti i usvajanje ljetnog plana i programa

  Prezentiranje i usvajanje Godinjeg izvjea Plana i programa za 2018/19.

  Ravnatelj Struni suradnici

  Kolovoz 2019.

  Analiza i evaluacija rada ljeti Organizacija rada za rujan i novu pedag. godinu

  Ravnatelj Struni suradnici

  Kolovoz 2019.

  6.SURADNJA S RODITELJIMA

  Bitne zadae: Ostvariti partnerski odnos s roditeljima:

  - Pruiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u Ustanovu - Obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji Vrti- obitelj - Pojaati informiranje i uiniti ga sadrajnijim, privlanijim, poticajnijim i

  dosljedno podravajuim - Poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima u Vrtiu - Promicati duh i naela odgoja za demokraciju, graansko drutvo, a posebno

  prava djeteta Tablica- Sadraji suradnje s roditeljima

  OBLICI SADRAJI NOSITELJI VRIJEME

  1. Ukljuivanje u proces prilagodbe

  -boravak roditelja u grupi u vrijeme razdoblja prilagodbe

  Odgojitelji roditelji

  tijekom godine

  2.Zajednike aktivnosti djece i roditelja

  -sudjelovanje u radu s djecom -sudjelovanje na sveanostima -izlet djece i roditelja

  Odgojitelji roditelji

  tijekom godine

  3.Roditeljski sastanci

  -tematski roditeljski sastanci prema interesima roditelja i potrebama odgojne skupine -informativni roditeljski sastanci

  -odgojitelji -struni suradnici

  tijekom godine

  4.Predavanja za roditelje

  -Anksioznost djece i mladih -Podrka jaanju samopouzdanja i uspjenosti kod djece

  Enthusiasm centar za osobni razvoj

  Tijekom godine

  4.Individualni razgovori s roditeljima

  -konzultacije u vezi poetka polaska djeteta u vrti -savjetodavni rad za odgoj i pomo djetetu i roditelju

  -Pedagog -Psiholog -Odgojitelji (logoped,

  -lipanj-rujan -tijekom godine

 • 22

  defektolog)

  5.Informiranje

  -kutii za roditelje; informacije o radu, djeci i organizaciji rada -izlobe djejih radova -literatura za roditelje

  -odgojitelji -struni suradnici

  tijekom godine

  1. SURADNJA SA DRUTVENOM SREDINOM -Grad Trogir i Opina Okrug-gradonaelnik i naelnik,

  - Proelnik za drutvene djelatnosti i Upravni odjel za drutvene djelatnosti-suradnja u vezi tekuih pitanja vezanih uz djelatnost predkolskog odgoja,kadrovskih,pravnih,zakonskih i financijskih potreba za ispravno djelovanje i poslovanje Vrtia te rjeavanje potreba investicijskog odravanja,opremanja i preustrojstva vrtia.

  - Ministarstvo znanosti , obrazovanja i porta - Agencija za odgoji i obrazovanje u cilju provoenja zakonitosti i strunog

  voenja predkolske ustanove za provoenje programa i struno usavravanje odgojitelja i strunih suradnika

  - Suradnja s javnim zdravstvom, Domom zdravlja u Trogiru i epidemiolokom slubom

  - Komunikacija i suradnja s osnovnim kolama preko pedagoke dokumentacije i kroz individualne susrete i sastanke sa strunom slubom osnovnih kola u Trogiru

  - suradnju s Turistikom zajednicom sudjelovanje na prigodnim manifestacijama organiziranim radi obiljeavanja blagdana kao to je Sv.Ivan dan grada Trogira, Valentinovo,

  - suradnju s Gradskim kazalitem lutaka iz Splita, kazalitem Mala Scena iz Zagreba, kazalitem Lice u lice iz Splita. U planskoj godini organizirat e se pet do est gostovanja.

  - Suradnja s Muzejem grada Trogira - Suradnja s udrugom TOMS koja za nau djecu s posebnim potrebama, kao i za

  drugu djecu daje besplatne usluge logopeda i defektologa

 • 23

  8. PLAN I PROGRAM RADA STRUNIH SURADNIKA

  8.1. Bitni zadatak strunog suradnika-pedagoga Pedagog kao struni suradnik prisutan je u vrtiu kao nezaobilazni imbenik kvalitetnog ostvarenja osnovne zadae ranog odgoja i obrazovanja predkolske djece, to ukljuuje irok raspon djelovanja:

  Promicanje i primjena razliitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignua u neposrednom odgojno-obrazovnom radu odgojitelja

  Unapreivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima, te struno usavravanje, osposobljavanje i obrazovanje odgojitelja i ostalih sudionika u procesu

  Istraivanje i vrednovanje kvaliteteprimjene programa, odnosno humanog i materijalno organizacijskog okruenja u kojima se programi provode

  Poslovi i zadae pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgojitelje, te drutveno okruenje, to taj posaoini izuzetno sloenim. Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: biblioteno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno-obrazovne djelatnosti, organiziranja studentske prakse i dr. U odnosu na dijete, primarna je zadaa pedagoga podizanje dnevne kvalitete ivota u vrtiu u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama. U odnosu na odgojitelje osnovna je zadaa podrka i pomo u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgojitelja u osobnom i profesionalnom rastu. U odnosu na roditelje cilj je podrka u odgovornom roditeljstvu te jaanje partnerskih odnosa djejeg vrtia i obitelji. Primarna zadaa u odnosu na drutveno okruenje je jaanje drutvene svijesti o vanosti ranog odgoja i obrazovanja te promidba djelatnosti. Za kvalitetno obavljanje irokog raspona navedenih poslova od neprocjenjive je vanosti kontinuirana edukacija pedagoga o emu postoji visoka svijest. Meusobna profesionalna podrka i pomo, kao i razmjena iskustva iz prakse ostvaruje se putem aktiva pedagoga i aktiva razvojno-pedagoke djelatnosti. Bitne zadae rada pedagoga definiraju se Godinjim planom i programom rada za svaku pedagoku godinu, a vezane su uz odreeni segment djelatnosti koji se eli unaprijediti. Pedagog je, kao lan strunog tima vrtia, usmjeren na nezaobilazne preduvjete zajednikog uspjenog djelovanja, a to su timski rad i interdisciplinarni pristup. 8.2.Bitni zadatak strunog suradnika-psihologa

  Temeljne funkcije predkolskog psihologa su:

  1. Prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) 2. Rana intervencija (poduzimanje mjera)

  1.Prevencija

 • 24

  Najvei dio rada psihologa kao preventivca u predkolskoj ustanovi odnosi se na utvrivanje razvojnog statusa djeteta (procjena, identifikacija). Sukcesivno procjenjivanje i praenje psihofizikog razvoja i napredovanja djece dovodi do operacionalizacije djetetu prilagoenih razvojnih zadaa. Budui da planirana skrb za dijete i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja prepoznavanje, uvaavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba, primjenom psihologijskog instrumentarija, psiholog:

  prati prilagodbu djece na vrti, posebice djece s utvrenim posebnim potrebama

  utvruje opi razvojni status sve djece

  procjenjuje psihofiziku spremnost za kolu kod djece kolskih obveznika te o tome informira roditelje, odgojitelje, kolu

  prati zadovoljavanje biolokih i psihikih potreba djeteta kroz odgojno-obrazovni rad

  identificira djecu sa posebnim potrebama ili tekoama u razvoju

  vodi dosje o djeci

  Bitan zadatak psihologa kao preventivca u djejem vrtiu je sudjelovanje u organizaciji i provoenju kontinuiranog usvravanja odgojitelja, s ciljem poticanja njihovog profesionalnog i osobnog rasta i razvoja te izgradnje njihovih profesionalnih kapaciteta. Zbog toga psiholog:

  prua pomo odgojiteljima u planiranju odgojno-obrazovnog rada i implementaciji novih pedagokih i psiholokih spoznaja

  procjenjuje odreene aspekte radan odgojitelja: zadovoljavanje potreba djece, provedbu planiranih zadaa odgojno-obrazovnog rada, potivanje prava djece

  preporuastrunu literaturu za individualno struno usavravanje odgojitelja

  prua pomo u irenju znanja i mijenjanju stavova u smijeru suvremenih spoz

  Jednako vaan segment rada predkolskog psihologa u funkciji preventive odnosi se na suradnju s roditeljima s ciljem edukacije, ali i prikupljanja podataka za to precizniju procjenu razvojnog statusa djeteta. Poslovi vezani uz roditelje su:

  razgovori s roditeljima novoupisane djece

  voenje roditeljskih sastanaka za roditelje novoupisane djece

  grupni rad s roditeljima

  savjetodavni rad

  3. Rana intervencija U sklopu rane intervencije psiholog:

  upuuje dijete u nadlenu ustanovu na specijalistiki pregled, dijegnostiku i tretman

 • 25

  izrauje individualne planove za rad s djecom s posebnim potrebama

  vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima o djeci (naroito o djeci s posebnim potrebama i tekoama u razvoju)

  usklauje obiteljsko i vrtiko djelovanje na djetetov rezvoj i napredovanje: provodi individualni savjetodavni rad s roditeljima u vezi djece s tekoama, djece kolskih obveznika, sve ostale djece, ovisno o potrebama i interesima roditelja te procjeni psihologa i/ili odgojitelja.

  Ostali poslovi vrtikog psihologa:

  suradnja s osnovnom kolom, centrom za socijalni rad, sa specijaliziranim institucijama, domovima zdravlja

  sudjelovanje u izradi Godinjeg Plana i programa rada djejeg vtria

  izrada protokola, anketa, upitnika, letaka, broura, radnih materijala i tekstova sa psiholokom tematikom za potrebe vrtia

  izrada projekata, akcijskih istraivanja s ciljem unapreenja odgojno-obrazovnog rada

  9. PLAN I PROGRAM ZDRAVSTVENOG VODITELJA

  Zdravstveni voditelj radi na osiguravanju i unapreivanju zatite zdravlja djece te u timskom radu s ostalim lanovima strunog tima, odgojiteljima, roditeljima i ostalim imbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. Planira prehranu radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece i prati, nadzire i predlae mjere za poboljanje sanitarno-higijenskih uvjeta rad u djejem vrtiu. Organizira rad tehnike slube. Njegovi poslovi i zadaci obuhvaaju i:

  sudjelovanje pri prijemu djece

  provoenje mjera za spreavanje i irenje bolesti

  organizacija prehrane u vrtiu

  izrada tjednih jelovnika i uvrtavanje namirnica zdrave prehrane

  izrada jelovnika za djecu s posebnim prehrambenim potrebama

  provoenje mjera prevencije epidemiolokih indikacija u ustanovi u suradnji s epidemiolokom slubom

  suradnja s vanjskim suradnicima

  rad s roditeljima

  organizacije izleta (prehrana)

  zdravstvena dokumentacija i evidencija o djeci

  organizacija higijenskih uvjeta

  rad na razvojnim poslovima

  struno usavravanja

  10. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

 • 26

  Povezivanje sa predkolskim ustanovama na nivou Splitsko-dalmatinske upanije

  omoguiti strunim djelatnicima razmjenu iskustava i kvalitetno struno usavravanje u cilju poveanja profesionalnih kompetencija, autonomije i podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada

  promovirati rad vrtia i prezentirati aktivnosti koje se provode u cilju poveanja kvalitete rada (upanijski i dravni struni skupovi).

  Aktivnosti:

  meusobni dogovori ravnatelja u smislu planiranja strunog usavravanja (godinje i mjeseno), zajednikih aktivnosti i prezentacije rada

  dogovori sa vanjskim suradnicima u skladu sa meusobnim zaduenjima

  osiguravanje financijskih sredstava i participacija u trokovima prema pojedinanim sporazumima o razgranienju trokova , broju radionica ili broju sudionika

  rukovoenje zajednikim sastancima strunih timova

  Ostale zadae: Doprinositi unapreenju odgojno-obrazovnog rad i promicanju struke:

  - jaati strune kompetencije djelatnika kroz struna usavravanja, timski rad i razmjenu iskustava

  - poticati primjenu novih znanja i iskustava u praksi, obogaivanja programa, projektnu metodu rada

  - izgraivati vrtiki kurikulum - prijedlozi za unapreenja i nagrade - prezentirati rad Ustanove: mediji, internet, upanijski i dravni struni skupovi - koordinirati ukljuivanje u javne i kulturne aktivnosti na nivou mjesta i ire

  11. PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG VIJEA

 • 27

  U pedagokoj 2018/19. Godini planirano je odravanje sjednica Upravnog vijea najmanje jednom tromjeseno, a po potrebi i vie:

  Razdoblje Sadraj rada Rujan - Donoenje Godinjeg plana i

  programa vrtia za 2018/2019. - Donoenje Kurikuluma DV Trogir

  za 2018/19.godinu. Listopad-studeni

  - Prijedlog financijskog planaza 2019. S projekcijama za 2020. I 2021. godinu

  Studeni

  - Plan nabave za 2019.

  Sijeanj - Izjetaj o provedenim postupcima nabave

  Oujak - Izvjee o financijskom poslovanju za 2018. god.

  - Prijedlog plana upisa za 2019/20.god.

  Svibanj

  - Plan godinjih odmora za 2019. god

  Lipanj - Usvajanje Izvjea povjerenstva za upis djece i utvrivanje konanih lista za prijem djece

  U nadlenosti Upravnog vijea su i utvrivanje potrebe za radnicima, raspisivanje natjeaja i donoenje odluka o prijemu radnika za radna mjesta svih radnika vrtia. Po ukazanoj potrebi donoenje rebalansa financijskog plana, donoenje pravilnika i ostalih opih akata djejeg vrtia.

  12. FINANCIRANJE Djeji vrti Trogir financirat e se iz prorauna grada Trogira i prorauna Opine Okrug. Drugi izvor financiranja je uee roditelja o kojem odluuju Osnivai. Prema Statutu Djejeg vrtia financijski proraun Djejeg vrtia ine dva dijela: Financijski proraun za redovnu djelatnost Ustanove i financijski proraun za investicijsko odravanje, investicije, predkola i sl.