kaŠtelanske novine broj 08 01. lipanj 2007.cdn-kastela.r.worldssl.net/ostalo/n/portal_08.pdf ·...

of 28 /28
Broj 08 KAŠTELANSKE NOVINE 01. lipanj 2007. ‘Nova’ magistrala otvara 1. srpnja str.2 AKTUALNO: Glavna trasa magistralne ceste trebala bi biti puštena u promet do 01. 07. 2007, a radovi na nadvožnjacima i podvožnjacima trebali bi biti završeni do 01. 09. 2007. godine. Uskoro predstavljanje programa Kaštelanskog ljeta U sedmom mjesecu trebalo bi biti održano oko 50-ak kvalitetnih događanja, a centralni događaj su Večeri dalmatinske pisme str. 4 str. 19 str. 10 str. 5 str. 17 str. 3 Radovi ipak i tokom ljeta?! Ukoliko se prihvati prijedlog Eko- Agencije i Gradske uprave Kaštela radovi bi se nastavili odvijati i tijekom ljetnih mjeseci. AKTUALNO: Dalmacijacement ozelenjava tek manji dio eksploatacijskih površina ADRIACHEM: Propao još jedan pokušaj prodaje RADOšIć : XIV Seoska olimpijada STOMORIJA: U Biblijskom vrtu oštećen i arheološki spomenik

Author: others

Post on 22-Mar-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Broj 08KAŠTELANSKE NOVINE 01. lipanj 2007.

  ‘Nova’ magistrala otvara 1. srpnja str.2

  AKTUALNO: Glavna trasa magistralne ceste trebala bi biti puštena u promet do 01. 07. 2007, a radovi na nadvožnjacima i podvožnjacima trebali bi biti završeni do 01. 09. 2007. godine.

  Uskoro predstavljanje programa Kaštelanskog ljetaU sedmom mjesecu trebalo bi biti održano oko 50-ak kvalitetnih događanja, a centralni događaj su Večeri dalmatinske pisme

  str. 4

  str. 19str. 10str. 5str. 17

  str. 3

  Radovi ipak i tokom ljeta?!Ukoliko se prihvati prijedlog Eko-Agencije i Gradske uprave Kaštela radovi bi se nastavili odvijati i tijekom ljetnih mjeseci.

  AKTUALNO: Dalmacijacement ozelenjava tek manji dio eksploatacijskih površina

  AdRiAchEm: Propao još jedan pokušaj prodaje

  RAdOšić : XiV Seoska olimpijada

  STOmORijA: U Biblijskom vrtu oštećen i arheološki spomenik

 • 2 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  R.Dobrić, JK / Objavljeno: Petak, 25 Svibanj 2007

  IMPRESSUM

  Portal Grada Kaštela - www.kastela.orgISSN 1846-3851Uredništvo Portala Grada Kaštela:Kontakt: 00385 95 81 999 25, E-mail: [email protected] i održavanje: Fikro d.o.o., Lapotići 11, 21214 Kaštela

  MARKETING

  Kontakt: 00385 95 81 999 25E-mail: [email protected]

  Oglašavanje u tiskanom izdanju je besplatno za sve oglašivače na internet Portalu Grada Kaštela

  SADRŽAJ:AKTUALNOSTi

  KRONiKA 92

  KULTURA

  SPORT

  ZANimLjiVOSTi

  mALi OGLASi, SERViS iNFO

  NAjAVA dOGAĐANjA

  hOROSKOP

  ZABAVA, VRijEmE, TEČAjNA LiSTA

  2

  18

  20

  22

  24

  25

  26

  27

  28

  Prema riječima Gorana Pa-vića, glavnog inženjera pro-jekta rekonstrukcije državne ceste D8 dionice Solin-Plano, poddionica Kaštel Sućurac, glavna trasa magistralne ce-ste trebala bi biti puštena u promet do 01. 07. 2007, a radovi na nadvožnjacima i podvožnjacima trebali bi biti završeni do 01. 09. 2007. go-dine.

  Trenutno se rade asfal-

  terski radovi na sjevernom (novom) kolniku i promet će se zbog tih radova do 06.06. sukcesivno preusmjeravati na novi kolnik, kako bi se oslo-bodio postojeći južni kolnik na kojem nisu potrebni veliki radovi i koji treba biti završen do 30. 06. 2007.

  Radovi se izvode u dužini od 4200 metara, od završetka solinske zaobilaznice do dije-la ceste prije križanja za Kaštel

  Gomilicu, gdje je predviđeno veliko čvorište.

  95% radova biti će goto-vo do 01. srpnja, a nadalje će izvođači radova obavljati samo manje radove kojima se ne ometa promet, jer mo-raju poštovati odluku Hr-vatskog Sabora prema kojoj su tijekom turističke sezone zabranjeni radovi na promet-nicama.

  ‘NOvA’ mAgiSTRALA OTvARA 01. SRpNJAAktualnosti

  Nadvožnjak poviše Getroa

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 3

  Glas Dalmacije / Objavljeno: Četvrtak, 31 Svibanj 2007

  U sklopu projekta Agencije Eko-kaštelanski zaljev na glav-noj Kaštelanskoj prometnici, Cesti dr. Franje Tuđmana, od-vijaju se radovi na izgradnji ka-nalizacijskog sustava. Radovi se obavljaju na dva mjesta u duži-ni od po dvjestotinjak metara, a ukoliko se prihvati prijedlog Eko-Agencije i Gradske uprave

  Kaštela radovi bi se nastavili od-vijati i tijekom ljetnih mjeseci.

  - Zbog rušenja i rekonstruk-cije kaštelanskih hotela, u gradu se ne očekuje velik broj turista, a suho vrijeme pogodovalo bi odvijanju radova, obzirom da su podzemne vode u Kaštelima dosta visoke, - pojasnio je Zlat-ko Čaljkušić, direktor Agencije

  95% radova biti će gotovo do 01. srpnja, a nadalje će izvođa-či radova obavljati samo manje radove kojima se ne ometa promet, jer moraju poštovati odluku Hrvatskog Sabora pre-ma kojoj su tijekom turističke sezone zabranjeni radovi na prometnicama.

  Dio nove, gornje trake je od 25.05. pušten u promet

  Ulaz u stari pothodnik u Kaštel Sućurcu je zatrpan

  Radovi ipak i tokom ljeta?!razloge zbog kojih je ljeti raditi lakše. Prema njegovim riječima, na području Kaštela još je do-sta nedovršenog posla, a osim izgradnje devet crpnih stanica, potrebno je izgraditi dosta gravi-tacijskih i tlačnih kolektora.

  Predviđena je i izgradnja di-jela sekundarne mreže za što je napravljen i idejni projekat, a

  značajan dio radova na izgradnji sekundarne mreže ostat će kao obveza i gradu. Koncem 2008. go-dine planiran je završetak radova na izgradnji kanalizacijskog su-stava, a početkom 2009. godine more će u Kaštelima biti čisto, ka-zao je čelni čovjek Eko-agencije.

  Asfaltiralo se i po noći

 • 4 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  R.D. / Objavljeno: Srijeda, 30 Svibanj 2007

  Glas DalmacijeObjavljeno: Srijeda, 30 Svibanj 2007

  U tijeku su završne pripreme za Kaštelansko kulturno ljeto i za Kaštelansko zabavno ljeto. Prema riječima gosp. Ante Grgantova - stručnog suradnika u Odjelu lo-kalne samouprave Grada Kaštela, sve udruge, pojedinci i ostali za-interesirani koji žele sudjelovati u programu ovih kaštelanskih kul-turnih i zabavnih manifestacija mogu dostaviti svoje prijave do kraja ovog tjedna.

  Kako saznajemo od gosp. Gr-gantova, već je napravljen prijed-log događanja za mjesec srpanj, ali za njegovo kompletno i služ-beno predstavljanje javnosti ipak treba pričekati odluku Poglavar-stva Grada Kaštela o prihvaćanju programske i financijske sheme.

  Prema neslužbenim informa-cijama saznajemo kako bi samo u sedmom mjesecu trebalo biti održano oko 50-ak kvalitetnih događanja, a centralni događaj u mjesecu srpnju su Večeri dalma-tinske pisme koje se ove godine održavaju pod pokroviteljstvom Ive Sanadera, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Inače, ova najpoznatija kaštelanska mani-festacija koju prenosi i Hrvatska radio televizija traje pet dana i od-vija se na području Kaštel Kambe-lovca (ove godine i na području

  Kaštel Štafilića) okuplja mnoštvo izvođača i iznimno je posjećena, te je postala poznata u čitavoj Hr-vatskoj.

  Osim toga, KUD “Ante Zani-

  nović” iz Kaštel Kambelovca ove godine u prvoj polovini sedmog mjeseca organizira Međunarod-nu smotru folklora, a kao i pri-jašnjih godina Moto klub “Sjene” organizira sada već tradicionalne

  i željno iščekivane 4. dane rocka i motora, koji traju sedam dana.

  Također će se i ove godine kra-

  jem srpnja održati Memorijalni turnir “Ivica Đolić Đola”, koji traje 15 dana, a najavljeno je i gosto-vanje Splitskog ljeta koje bi ove godine trebalo na Kaštelanskom kulturnom ljetu nastupiti sa čak sedam predstava.

  O svemu će se znati više kroz nekoliko dana, kada bi Poglavar-stvo Grada Kaštela trebalo donije-ti odluku o prihvaćanju i potpori svih predloženih događanja, na-kon čega će se na vrijeme krenuti sa tiskanjem promotivnog mate-rijala.

  Uskoro predstavljanje programa Kaštelanskog ljeta

  Na 30 različitih lokacija u gra-du Kaštelima bit će postavljeni zeleni otoci – kontejneri za odvo-jeno prikupljanje otpada.

  Poduzeće Unijapapir u surad-nji s Gradskom upravom Kaštela već je postavilo kontejnere za odvojeno prikupljanje papirna-tog otpada, a Gradska uprava trenutno provodi postupak naba-ve kontejnera za PET ambalažu i staklo, potvrdio nam je Ivan Ča-galj, pročelnik za gospodarstvo i zaštitu okoliša.

  U svakom mjesnom odboru u konačnici će se naći po nekoliko takvih kontejnera, a osim Unija-papira, koji će odvoziti papir, za drugu vrstu otpada pobrinut će

  se zainteresirani koncesionari, među ostalim i Čistoća.

  Zeleni otoci u Kaštelima

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 5

  R.Dobrić / Objavljeno: Četvrtak, 24.05.’07.

  J. Žarko (S.D.)

  Povodom nedavno primljene e-mail poruke u kojoj nam čita-telj Portala Grada Kaštela skreće pažnju na novopostavljenu bod-ljikavu žicu (koja u prolaznicima budi asocijacije na koncentra-cioni logor) na ogradi Doma za stare i nemoćne “Arkus” u Kaštel Sućurcu, istražili smo o čemu se tu uistinu radi.

  Prema riječima gosp. Lovre Kolimbatovića, ravnatelja privat-nog Doma za stare i nemoćne u Hrvatskoj i jedine takve ustanove u Kaštelima, vlasnici Doma bili su prisiljeni na dvostruku željeznu ogradu staviti tri reda bodljikave žice, jer je to jedini način na koji se mogu obraniti od lopova.

  Naime, lopovi preskaču preko

  željezne ograde sa istočne stra-ne Doma “Ar-kus”, koja graniči sa zgradom Gradske uprave, te kradu sve što im dođe pod ruku. Do sada je iz sjeverne zgrade Doma, koja je tijekom noći ne-osvijetljena ukradeno nekoliko komada vrijednog alata, ukrade-no je nekoliko bušilica i kosilica, lopovi kradu posteljinu sa sušila, a iz ostave kradu čak i krumpire i kapulu.

  Budući se žensko medicinsko

  osoblje iz noćne smjene ne želi sukobljavati sa lopovima, a vla-snicima je neisplativo plaćati za-štitara, bodljikava žica postavlje-

  na na dvostrukoj željeznoj ogradi trenutno se čini kao najbolje rje-šenje za učestale krađe koje se u “Arkusu” događaju po danu i po noći.

  Inače, privatni Dom za stare i nemoćne “Arkus” otvoren je pri-je nešto manje od godine dana, a kako nam je rekao gosp. Lovre Kolimbatović najveći je privatni dom takvog tipa u Hrvatskoj i je-dini u Kaštelima, a dvije zgrade i uređeno dvorište protežu se na oko 5000 m2. U ovoj javnoj usta-novi osobne skrbi u Kaštel Su-ćurcu trenutno se nalazi stotinu korisnika o kojima se stalno brine

  medicinsko i stručno osoblje. Korisnici su zadovoljni uslu-

  gama i uvjetima u Domu, raduju se organiziranim posjetima su-ćuračke djece iz raznih udruga, a posebno hvale sućuračkog žu-pnika don Senka Antunovića koji u Domu služi mise, vrši blagoslov i prisjeti ih se u svakoj prilici.

  Osim u Kaštel Sućurcu, Dom za stare i nemoćne “Arkus” nalazi se i u Sutini u Muču.

  BODLJiKAvOm ŽicOm pROTiv LOpOvA U DOmU ZA STARe i NemOćNe U K.SUćURcU

  Ni u trećem pokušaju nije uspjela privatizacija kaštelan-skog Adriachema, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatiza-ciju.

  Jedina pristigla ponuda, i to ona Kemokompleksa koji je u vlasništvu tajkuna Envera Moralića, odbijena je zbog teh-ničkih nedostataka (bankovnih jamstava), a Fond će, kako do-znajemo, po hitnom postupku raspisati novi natječaj koji će od dana objave trajati samo 20 dana. O problematici Adriachema i ta-mošnjih 250 radnika govorilo se na jučerašnjoj press-konferenciji Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemi-je i nemetala, a predsjednik Ivan Tomac je izjavio: — Nećemo do-pustiti da se razni lobiji obračuna-vaju preko naših leđa.

  Dugogodišnja lažna obećanja Vlade Republike Hrvatske više ne želimo slušati, a potpunu neza-

  interesiranu kaštelansku gradsku vlast te županijske vlasti poziva-mo da se aktivnije uključe u pro-nalaženje novih vlasnika tvrtke. Zadržavanjem svih radnika na poslu u idućih pet godina, sva po-traživanja i dugovanja prema rad-nicima, nastavak modernizacije tehnologije proizvodnje, ispunja-vanje svih obveza iz postojećeg kolektivnog ugovora te potpisani novi kolektivni ugovor usklađen sa starim uvjeti su koje za surad-nju s ovim sindikatom treba ispu-niti novi vlasnik tvrtke.

  pROpALA pRODAJA ADRiAcHemA

 • 6 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  R.Dobrić / Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  U župnoj crkvi Svetog Jurja u Kaštel Sućurcu 24. svibnja 2007. održana je «Spomen večer» povo-dom navršenih 70 godina od bla-goslova kamena temeljca za sa-dašnju župnu crkvu Svetog Jurja mučenika. Naime, don Ante Rubi-gnoni, koji je bio sućurački župnik 12 godina, započeo je 25. svibnja 1937. zajedno sa požrtvovnim su-ćuračkim pukom gradnju župne crkve.

  Njegova vizija i početak grad-nje nove župne crkve pokazali su se kao providnost, osobito nakon savezničkog bombardiranja 05. prosinca 1943., kada je u 53. go-dini života služeći nedjeljnu misu poginuo zajedno sa još 98 mje-štana. Toga kobnog dana stara župna crkva kompletno je unište-na i čitav je ostao samo zvonik, a mnogobrojne sućuračke obitelji ostale su bez svojih najdražih.

  U programu «Spomen veče-ri», na kojoj su se brojni Sućurani, gradski dužnosnici i ostali brojni uzvanici slušajući izlaganje suću-raćkog župnika don Senka Antu-novića prisjetili svih navedenih

  događaja, sudjelovale su klapa «Kamen», ženska klapa «Putalj» i mješoviti zbor župe svetog Jurja.

  Proučavajući spise i zapise don Ante Rubignonija o prilikama i događajima u Kaštel Sućurcu do tridesetih godina prošlog stoljeća, don Senko Antunović došao je do saznanja o mnogobrojnim neda-ćama koje su pratile izgradnju cr-kve. Naime, prema zapisima don Ante Rubignonija, pitanje grad-nje župne crkve vuklo se od 1875. godine, u međuvremenu se crkva trebala graditi na već kupljenom zemljištu Ćeline-Suvača, da bi na-posljetku bila odabrana darovana zemlja Peca na obali kao zgodnija za gradnju nove župne crkve.

  Don Ante Rubignoni ostati će zapamćen i u cjelokupnoj hr-vatskoj povijesti, jer je otkrivši prijepise Trpimirove (iz 852. g.) i Mucimirove povelje( iz 892. g.) i otkrivši spomenik «sućurački luk», dao ogroman doprinos pro-učavanju hrvatske povijesti od njenih samih početaka.

  Nakon podrobnog izlaganja sućuračkog župnika don Senka

  ‘SpOmeN večeR’ U ŽUpNOJ cRKvi SveTOg JURJA U KAšTeL SUćURcU

  Antunovića, koji je prisutnima zorno predočio čitav kronološki slijed i nedaće tijekom gradnje sadašnje sućuračke crkve, prisut-nima se predstavio autor spome-nika, likovni umjetnik prof. Josip Bosnić, koji je govorio o povijesti nastanka spo-men obilježja svim žrtvama bombardiranja. Prema njegovim riječima, svojim djelom izlivenim u bronci poku-šao je dočarati stravičan trenu-tak agonije iz prošlosti Kaštel Sućurca, a ujed-no nam i pre-dočiti Kristovo nasljeđe kada iz muke proizlazi strpljenje, vjera i ufanje u novi vječni život.

  Nakon zavr-šene svečanosti posjetioci su mogli pogledati autorovu izlož-bu slika u tehnici ulja na platnu i izložene skulptu-re.

  ‘Sućuraška molitva’

  U daljnjem programu «Spo-men večeri» autorica Nada Jerčić

  predstavila je svoju knjigu «Suću-raška molitva» u kojoj je stihovima pokušala dočarati tužne trenutke sućuračke tragedije od 05. prosin-ca 1943. godine, koji nikada neće biti zaboravljeni. Knjigu je pri-godno ilustrirao Frane Žegarac, a

  cjelokupni prihod od prodaje au-tori će darovati za obnovu župne crkve koju je don Ante Rubignoni ostavio nedovršenu, a i danas se još uvijek radi na njenom kom-pletnom uređenju.

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 7

  Dodijeljene zahvalnice

  Inače, idejni začetnik postav-ljanja spomenika svim žrtvama savezničkog bombardiranja je don Senko Antunović i pastoral-no vijeće, a sućurački župnik je ovom prigodom zahvalio svima koji su pomogli u ostvarenju čita-vog projekta.

  Gradonačelnik Grada Kaštela Ivan Udovičić preuzeo je u ime

  Grada Kaštela repliku spomeni-ka postavljenog pred župnom crkvom, a zatim su replike uru-

  čene ravnateljici Osnovne škole «Knez Mislav» gđi Ines Visković kao predstavnici školstva koje je za vrijeme službe don Ante Ru-bignonija napredovalo (otvore-na su tri razreda osnovne škole) i provincijalki sestri Luciji Badurini u ime samostana u Kaštel Sućur-cu, te gdinu Jozi Miolinu čija su oba roditelja u to vrijeme doživje-la tragičnu sudbinu.

  Mnogim zaslužnim udruga-ma i pojedincima dodijeljene su

  plakete, a među njima se nalaze župni odbor, Udruga Putalj, klapa

  Kamen, gdin. Božo Delić i mnogi drugi.

  Tijekom čitave svečanosti na velikom platnu prezentirane su slike iz sućuračke prošlosti i sa-dašnjosti podijeljene u tematske cikluse, a najveći broj slika prisut-nima je svjedočio o izgledu Ka-štel Sućurca nakon savezničkog bombardiranja i o dobu gradnje i postavljanja kamena temeljca za novu župnu crkvu Svetog Jurja.

  Otkrivanje spomenika don Anti Rubignoniju i svim žrtvama savezničkog bombardiranja

  25. svibnja 2007. u 18:00 sati ispred župne crkve spomenik don Anti Rubignoniju i svim žrtvama poginulima u bombardiranju ot-krio je gradonačelnik Kaštela g. Ivan Udovičić, a nadbiskup split-sko-makarski mons. Marin Barišić ga je blagoslovio.

  Nakon otkrivanja i blagoslova spomenika uslijedila je sv. misa u župnoj crkvi. Po završetku svete mise održana je zajednička veče-

  ra za sve uzvanike u Vatrogasnom domu u Kaštel Sućurcu, kojoj su prisustvovala i djeca iz prijatelj-skog grada Lindlara.

 • 8 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  Tea Sumić (S.Dalmacija) / Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  Siniša Jović (Metro Express) / Objavljeno: Petak, 25 Svibanj 2007

  Kud Soniboj prođe, tu bob više ne raste. Naime, Soniboj Grgin je već osvjedočeni maher za sprav-ljanje boba na “mali milijun” nači-na, a da mu - kad je bob u pitanju - baš sve polazi za rukom, poka-zao je i drugom uzastopnom po-bjedom na Fešti od boba u Kaštel Kambelovcu.

  A nije to bilo nimalo lako. Fešta od boba, koju je i ove godine or-ganizirala Udruga ljubitelja boba, zakuhala je ozbiljan kulinarski okršaj s više od trideset ekipa koje su spremno ukrstile kuhače. Neki od njih pravi znalci, drugi amateri, no svi združeni zajedničkom stra-šću za kužinavanje i bob. Uosta-lom, svaka pučka fešta, pa i ona od boba, ima dobro znanu “ope-rativnu formulu” i krilaticu: “Puno i kvalitetno i ... nemoš falit.”

  Ipak, kuhanje na kambelov-skom pitoresknom trgu uz ri-barski mandrač nije dalo samo zamamne mirise koji su vukli na kušanje jela što se krčkaju na otvorenome, već i stvorilo opu-

  štenu feštarsku atmosferu, tako tipičnu za prave pučke veselice, s obiljem dobrog ića i pića. Možda je bob još neprepoznati lijek za dobro raspoloženje? Možda, no ako ga i prihvate kao dodatno sredstvo i neki novi “gastrojomski dobrovoljček”, mora ga se koristi-ti u kombinaciji s vrsnim vinima “novog vala” kaštelanskih vinara poput crnog i opola iz produkcije Jakova Bedalova ili pak iz “kućne radinosti” njegova prezimenjaka Ive. Bilo kako bilo, Kaštelanima je bob - pomognut opolom i crnim - raspalio maštu, nadahnuvši ih na najneobičnije gastronomske kombinacije, među kojima je bio i iznimno dobro prihvaćen - slado-led od boba?!

  Biblijska biljkaČega sve tu nije bilo? Ivan Rad-

  nić, rečeni Krivi, uzdao se u sadr-žajan pest, s puno dobrog do-maćeg pršuta koji je već izdaleka jamčio zamaman miris. Na pitanje zašto nije zaigrao na sigurno, pa

  Studenti s Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetnič-ke akademije u Splitu nastavljaju pobjednički pohod na domaćim i međunarodnim strukovnim ta-kmičenjima. Tako je i Miljenko Alavanja iz Kaštel Sućurca prošlog tjedna osvojio nagradu za najbo-lju ambalažu na hrvatskome trži-štu ‘CroPak 2007.’ u kategoriji stu-dentskih i učeničkih radova. U toj kategoriji dodijeljene su naime dvije ravnopravne nagrade i to Gordani Pavlek s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te splitskom studentu za sustav ambalaže rublja ‘Galeb’.

  - Ideja ambalaže temelji se na tkanini kao osnovnom materijalu izvedbe. Prednost ovog rješenja je korištenje postojeće infra-strukture tvornice, što dovodi do smanjenja troškova. A naknadno, kupac može vrećicu koristiti za

  čuvanje nekog drugog predme-ta objašnjava profesorica Ljubica Marčetić Marinović, mentorica studenta Alavanje.

  Svoju radost nije krio ni Mi-ljenko koji nam je rekao: ‘Drago mi je da rad prepoznat na ovako velikom događaju i to je ujedno poticaj za nastavak, tim više što s nagradom dolazi i nominacija za Worldstar Award for Packaging Excellence.’

  No, Alavanja nije jedini koji se okitio priznanjima. Na 9. Me-đunarodnom festivala kreativnih komunikacija za mlade ‘Magdale-na’ u Mariboru, u kategoriji grafita Nikola Radovani, Saša Pocrnić i Marko Svraka radom ‘We R watc-hing U’ osvojili su prvu nagradu, a Ante Klaić plakatom ‘Imitator gla-sova’ drugu nagradu u kategoriji debitanata.

  BOB iH BLAgOSLOviO

  KAšTeLANSKi DiZAJNeR pOBRAO NAgRADe

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 9

  R.D. / Objavljeno: Četvrtak, 31 Svibanj 2007

  spremio bob sa sipom, proslavlje-ni kaštelanski specijalitet s kojim je spretni Soniboj prošle godine odnio pobjedu, prezrivo je ot-puhnuo.

  - Ja san to izmislija, ima 40 godin, a sad svaka - prostit ćete -”ona stvar” kuva bob sa sipom. E, pa ja san priša iz ribara u težake i okrenija na pršut! Ovo je lipi tra-dicionalni kambelo-vački recept. Meknija san i puno kapule i karote, samo me ne pitajte za omjere, ja sve mirim šakom - pričao je Krivi nudeći nas aromatičnim jelom i obećavajući još po čašu opola.

  I planinarima je “prasica protr-

  čala kroz bob” jer u kazanu ekipe iz Planinarskog skloništa “Orlovsko gnijezdo” nije manjkalo ni pršuta ni pancete. Zato nas nije dočeka-lo ni po’ kacijole! Više smo sreće imali kod konkurentskih ljubitelja strmih vrleti, koji su svoj bob pod koludrom, unatoč morskim sa-stojcima, spremili na visini. Ekipa iz PD-a “Ante Bedalov” spravila ga je na trinoge, pred planinarskim domom.

  - S planine smo spustili 50 litri boba s artičokima, muzgavcima, pizdicama, hobotnicom i mani-

  strom. Dvoje nas je tribalo za oči-stit dvi vriće boba, a onda smo ga svi skupa kuvali, s ljubavlju plani-nara i željom da naši prijatelji gu-štaju - povjerio se Ivan Bedalov, prvi čovjek Društva.

  Još su se više potrudile Kašte-lanke: njihova članica Jelica Pavlov feštu je obogatila s 15 kila boba koji je sama uzgojila i ubrala u

  svom vrtu. A s tako dragocjenom i ekološki prihvatljivom sirovinom gospođe su dobro znale šta i kako - zamutile su ga u štrudel od sira i blitve, zamiješale u salatu s moz-zarellom i slanim inćunima, uvali-le ga u rižot i oplemenile s punje-nim artičokima. A uza sve to još su napekle par košara kroštula, fritula i servirale kotonjatu s do-maćim likerima. Znaju Kaštelanke što valja, što su potvrdile i one okupljene u Biblijskom vrtu. One su tu, kako nas podučiše, biblijsku biljku ponudile s hobotnicom, uz što je izvrsno išao kruh od boba s namazima od, naravno, boba... Kombinacija boba i hoba donijela im je drugu nagradu.

  Na licu mjesta kuhale su Sjene, članovi kaštelanske motociklistič-

  ke udruge. Otkud oni oko lonaca, zapitali smo Sjenu s natpisom Bobelix na majici. Upali su u “ka-zanče” s bobom kad su bili mali, našalio se.

  Asterix i Bobelix- Soniboj je moj brat, a ja sam

  u motoklubu, i eto. Dobru riječ smo proširili i među prijateljima,

  pa smo pozvali ekipu iz Splita, Zagreba, Stankovaca... I svi su stigli na motorima. To je i smisao fešte, da ljudi skupa kuvaju i dile - objasnio nam je Bobelix, te nas za detalje uputio na šefa priručne kužine Soniboja s natpisom “Di-lan Bob” na majici, koji se upravo znojio uz vatru.

  Duhoviti kuhar nam je otkrio

  što to tako miriše: bob i blitva s janjetinom, crnilom od sipe i ko-madima tvrdog ovčjeg sira. I baš ta bogata kombinacija donijela mu je pobjedu, nakon što je žiri u sastavu Antun Nišević, Nikola Tomić, Živko Skračić, Ana Kušeta i Mirko Gugić sve temeljito degu-stirao.

  - Jako se teško bilo odlučiti.

  Puno okusa, malo vrimena, to je vrlo nezahvalno, ali žrtvovali smo se - povjerio nam je Živko Skra-čić, inače priznati stručnjak za bob, gurman i autor gastrobisera “Bobu bob”.

  Teška srca i želuca, žiri je ipak odabrao, a Kaštelani i njihovi gosti se naguštali. Vrijedi spomenuti da se spiza na bancima prodavala za

  bonove v r i j e d -nosti pet kuna, a

  ukupnu zaradu plemeniti će Ka-štelani usuti u fond za obnovu crkve sv. Mihovila u Kaštel Kam-belovcu. Bob ih veselija!

  KAKO “NA mALi miLijUN NAČiNA” BOBU KAZATi BOB

  Osnovna škola ‘Knez Mislav’ iz Kaštel Sućurca ugostila je prote-kla dva tjedna četrdesetak djece iz prijateljskog njemačkog grada Lindlara. Trinaestogodišnjaci iz Lindlara u Kaštelima su boravili od 18.05 do 26.05. 2007.g., a bili su smješteni u domovima svojih kaštelanskih vršnjaka, dok su rav-natelj i troje učitelja iz lindlarske škole boravili u apartmanima u Vatrogasnom domu.

  Suradnja između Grada Ka-štela i njemačkog grada Lindla-ra postoji već oko 20 godina, a posjeti se odvijaju na razini svih osnovnih škola sa područja Gra-da Kaštela. Ove godine su se rav-nateljica, učitelji i djeca sedmih i osmih razreda OŠ «Knez Mislav» iskazali dobrom organizacijom i gostoljubivošću tijekom boravka malih Nijemaca u Kaštelima.

  Tijekom prvih dana boravka u Kaštelima, gosti iz Lindlara po-sjetili su Salonu, gdje ih je prof. Mladen Domazet upoznao sa prošlošću ovog povijesnog mje-

  sta. Organizirani su i posjeti po grupama Muzeju grada Kaštela u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, gdje su održane multikulturalne radionice «Kaštel u kaštelu» pod vodstvom prof. Marija Klaića, a Nijemci su sa stručnim vodstvom i prevoditeljem posjetili i svih se-dam Kaštela i sve njihove zna-menitosti, te se tom prilikom upoznali sa kaštelanskom proš-lošću.

  Tijekom boravka djece iz Lin-dlara u Kaštelima organizirani su i posjeti Trogiru, Makarskoj i Splitu, a na igralištu na sućurač-koj Sokolani održani su i šport-ski susreti.

  Posljednjeg dana boravka u Kaštelima goste iz prijateljskog grada Lindlara primio je grado-načelnik Kaštela gdin. Ivan Udo-vičić koji im je uručio poklone, a to isto poslijepodne svi zajedno su prisustvovali svečanosti otkri-vanja spomenika don Anti Rubi-gnoniju i žrtvama savezničkog bombardiranja pred crkvom

  Svetog Jurja u Kaštel Sućurcu.Odlaskom djece u Njemačku u

  subotu 26.05 uspješno je okonča-na još jedna multikulturalna su-radnja između Kaštela i Lindlara, koja će se ponoviti u kolovozu ove godine, kada bi sućurački sedma-ši i osmaši trebali krenuti na put

  kod novih prijatelja u Lindlar. Inače, cilj čitavog projekta raz-

  mjene djece je njegovanje multi-kulturalnosti i socijalizacije među različitim kulturama, a čitava akci-ja organizirana ja na volonterskoj osnovi uz potporu Grada Kaštela.

  Djeca iz Lindlara na gostovanju u Kaštel Sućurcu

 • 10 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  G.Glavina / Objavljeno: Ponedjeljak, 28 Svibanj 2007

  U malenom selu Kaštelanske zagore Radošiću održana je tradi-cionalna seoska olimpijada koju je po 14 put organizirao Bik d.o.o iz zaseoka Škopljanci u kojem je sami seoski spektakl i održan. Obitelj Škopljanac i ove godine ima razloga za zadovoljstvo jer su privukli veliki broj gledatelja

  ( procjene se vrte oko 10-tak ti-suća ) iz cijele Dalmacije ali i Hr-vatske, koji su uživali u sportskim nadmjetanjima u tradicionalnim sporstkim disciplinama, borbi bi-kova ali i slasnim zalogajima kojih nikako nije nedostajalo.

  Već od samog jutra atmosfera velikog događaja osjećala se na

  svim prilaznim cestama koje su vodile u Radošić, organizator ništa nije prepustio slučaju pa su vas pri dolasku na samo po-prište događaja osim pozdrava dobrodošlice dočekivali i vodiči koji su uz male poteškoće sla-gali aute po okolnim livadama koje su za ovu prigodu pretvo-rene u parkinge.

  Sam program počeo je tek

  od 12:30 minuta nakon što su završile sve prijave za prva natjecanja, a 14 seosku olim-pijadu otvorilo je natjecanje u obaranju ruke. Kršni momci iz Dalmatisnke zagore i okolnih mjesta odmjerili su snagu u pravoj muškoj disciplini u ko-

  joj je slavio kršni Solinjanin Pjer Ostojić. Kamena s ramena najda-lje je bacio Vlado Madunić ( pred-sjednik općinskog suda u Splitu ) i to je 14.godinu zaredom, čiji je ovogodišnji rezultat iznosio 9.64 metra.

  Aleksandar Milak iz Knina naj-

  dalje je skočio u dalj s mjesta, čak 3,05 metra. U disciplini potezanja

  klipa pobjedio je Ivica Pajić iz Une-šića. U borbi na gredi najsretniji i najspretniji bio je Zdravko Tubić iz Vrbovca... U utrci magaraca na-bolji je bio magarac Rajka. Ekipa Metkovića slavila je u potezanju

  konopa u kojoj su pobijedili uvi-jek opasnu ekipu Dugopolja kad je ta disciplina u pitanju na seo-skoj olimpijadi.

  Centralni događaj dana borba bikova, protekao je fantastičnoj atmosferi u kojoj su gledatelji mogli vidjeti bikove podjeljene u dvije kategorije. U onoj do 850 kg pobjedio je bik Putalj u vlasništvu Mirka Vučice iz Kladnjica, a u su-per teškoj kategoriji preko 850 kg čiji su sudionici težili blizu jedne tone slavio je bik Maconja na ve-liko zadovoljstvo svojih vlasnika

  Ivana Barana i Damira Penge... Kako nam je telefonskom raz-

  govoru rekao Marko Škopljanac glavni organizator cijelog doga-đaja on je sa svim više nego zado-voljan jer se unatoč lošijem vre-menu ( kiša je bila stalna prijetnja ) skupilo 15 tisuća ljudi koji su do 9 sati navečer čekali kraj borbe bikova ( čiji su vlasnici potegnuli u Radošić iz svih dijelova lijepe naše ) ... Za sve discipline broj pri-javljenih natjecatelja bio je zado-voljavajući pa čak i on premašuje očekivanja. Uz čestitke za odličnu organizaciju cijelog događaja za-želili smo mu puno uspjeha u slje-dećim seoskim olimpijadama....

  Otpočeli su iskopi za po-laganje vodovodnih cijevi u sklopu kanalizacijskog su-stava Kaštela-Trogir.

  Riječ je o kopanju kana-la na potezu Divulje-Čiovo, nakon čega će uslijediti po-laganje vodovodnih cijevi.

  (Glas Dalmacije)

  Xiv SeOSKA OLimpiJADA RADOšić 2007.

  Radovi na kanalu divulje-Čiovo

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 11

  Glas Dalmacije / Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  Na Prvom kupu vatrogasne za-jednice Dalmacije i 2. kupu hrvat-ske vatrogasne zajednice tijekom vikenda u Makarskoj se okupilo oko 550 natjecatelja. U dvije na-tjecateljske discipline, vježbi s motornom trcaljkom i polaganju tlačnih cijevi, te u štafetnoj utrci 8 puta 50 metara ogledalo se 15 ženskih ekipa sa 150 gasiteljica, i 37 muških timova.

  Po ukupnom zbroju bodova prve i druge vježbe prvi su vatro-gasci DVD Kaštela u kategoriji A. Među ženskim dijelom u klasi B s dodatnim bodovima pobijedio je

  DVD Lipovljani, dok su u klasi A ženske DVD Breški Jalševac.

  U muškoj kategoriji B s dodat-nim bodovima na prvom je mjestu DVD Donja Gračenica.

  Pehare i medalje najuspješni-jim su dodijelili makarski grado-načelnik dr. Marko Ožić Bebek , Mijo Brlečiiz Hrvatske vatrogasne zajednice, Dražen Glavina, župa-nijski

  vatrogasni zapovjednik, Željko Popović, načelnik HVZ te prijela-zne pehare župan mr. Ante Sana-der, ujedno predsjednik županij-ske vatrogasne zajednice.

  Sinoć je u DVD Mladost stigla prva od tri predviđene prinove u pra-tećim cisternama. Radi se o vozilu TAM 260 sa 8000 lit vode i 800 litara pjenila sa “vatrosprem” pumpom 24/8, monitorom 2200 lit/min i ugra-đenom samozaštitom.

  KAšTeLANSKi vATROgASci NAgRAđeNi U mAKARSKOJ

  dVd mladost dobila novu cisternu

  DVD Mladost - Blog / Objavljeno: Utorak, 29 Svibanj 2007

 • 12 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  J. Žarko (S.Dalmacija)Objavljeno: Četvrtak, 24 Svibanj 2007

  Radio Dalmacija / Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  Iako sam nakon 11 godina pri-javljivanja na Zavod za zapošlja-vanje odlučila krenuti u privatni biznis, te gotovo pola milijuna kuna posuđenih od poznanika investirala u uređenje ugostitelj-skog objekta, danas, nakon samo godinu dana, život mi se pretvo-rio u kaos — priča nam, vidno po-tresena Kaštelanka Dijana Kranjc, inače invalid Domovinskog rata

  i samohrana majka dvoje malo-dobne djece.

  Traže novacNjoj je uoči preklanjske turi-

  stičke sezone Viječe za davanje koncesija Grada Kaštela dodije-lilo na upravljanje zemljište na plaži Divulje i to za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Goto-vo svih 500.000 posuđenih kuna investirala je, u postavljanje od-

  govarajućeg objekta, priključak struje, vode, kanalizacije, nabavku kompletnog inventara, javne gradske rasvjete na cijelu plažu, te broj-ne druge troškove ve-zane za rad.

  — Nedavna odluka

  Grada Kaštela prema kojoj mi se ove godine neće dodijeliti koncesija dovela me na rub očaja. Poznanici od kojih sam posudila novac pritišću i prijete svakodnevno, a ja jednostavno ne vi-dim načina kako riješiti problem, priča nam Di-

  jana Kranjc.Kako stoji u pisme-

  nom obrazloženju pred-sjednika Vijeća za izdava-nje koncesija Ivan Čagalja koji je ujedno i član Grad-skog poglavarstva Kašte-la, dodjelu za upravljanje prostorom Kranjc nije dobila zbog toga što Grad više nije nadležan za izda-vanje, već Lučka uprava Split i to zbog lukobrana

  koji se nalazi u neposrednoj blizi-ni njezina objekta.

  Postojeći lukobran naprav-ljen je još 1998. godine, a Lučka uprava na koju u Gradu Kašteli-ma prebacuju nadležnost za iz-davanje koncesije, prema našim saznanjima, to područje nikada nije uknjižila u svoje vlasništvo. Od tada (1998.) je Gradsko po-

  glavarstvo Kaštela dodjeljivalo koncesiju za tu plažu, kao i za sve druge postavljene plažne objekte od Kaštel Sućurca do Divulja što je vidljivo i u planu gradske ras-podjele prostora za postavljanje ugostiteljskih objekata.

  — Pokušala sam se obratiti i gradonačelniku Ivanu Udovičiću, no on me u utorak u 13 sati kada je zakazan prijam nije htio primi-ti, unatoč k tomu što je taj dan primao druge građane, što sam i sama vidjela, govori Kranjc.

  Godine na ratištimaGradonačelnik Udovičić mo-

  rao bi znati kako sam se ja gotovo pet godina na brojnim ratištima borila za njegovu udobnu fotelju, pa bi stoga trebao imati barem malo obzira prema braniteljskoj populaciji kaže Kranjc, i najavljuje traženje pomoći u Lučkoj upravi, Županiji i “svom” Ministarstvu hr-vatskih branitelja.

  Gradonačelnik bez komentaraZa komentar smo kontaktirali

  i gradonačelnika Ivana Udoviči-ća, koji je kazao kako o slučaju nema puno informacija, te kako nije upoznat s problemom. Upu-tio nas je na Ivana Čaglja kojega unatoč brojnim pozivima za izja-vu nismo uspjeli kontaktirati.

  Željko Strize, koji predstavlja kaštelansku HVIDR-u, uputio je prijetnju i fizički napao kaštelan-skog dogradonačelnika Petra Bo-ljata, koji je jutros oko 08,00 sati prijetnje prijavio policiji.

  Strize se s Boljatom navodno “obračunao” ispred autopraonice u Kaštelima prvo verbalno, a za-tim ga je i tjelesno napao. Boljat je zatražio liječničku pomoć, no zasad se ne zna kakve je ozljede zadobio.

  Dogradonačelnik Boljat potvr-dio nam je da ga je Stize napao ispred autopraonice u Kaštelima. “Došao je totalno pijan i počeo prijetiti da će ubiti mene, članove Poglavasrtva, župana Antu Sa-nadera i gradonačelnika Kaštela

  Ivana Udovičića. Ničim izazvan uhvatio me za majcu, spominjao je neku koncesiju, da smo mi njega upropastili, nisam znao o čemu je riječ. Doznao sam kasnije da je riječ o njegovoj sestri”, rekao nam je Boljat.

  Željko Strize u izjavi za Radio Dalmaciji opovrgnuo je infor-maciju da je napao kaštelanskog dogradonačelnika te tvrdi kako je Boljat njega napao. Neslužbeno doznajemo da je do sukoba došlo zbog toga što Boljat navodno od-bija dodijeliti koncesiju Strizinoj sestri. Podsjetio je kako je tri puta bio ranjen na bojištu, a njegova je sestra također sudjelovala u Do-movinskom ratu.

  “Pun mi je džep tih komunjara,

  kokošara i škovacina”, zaključio je u izjavi za Radio Dalmaciju Željko Strize kojega traži poli-cija od koje doznajemo kako će ga privest na obavijesni razgovor i kriminalističku obradu.

  pOLA miLiJUNA KUNA ‘iZgUBiLA’ NA pLAŽidijana Kranjc, invalid domovinskog rata, ostala bez koncesije

  ŽeLJKO STRiZe iSTUKAO DOgRADONAčeLNiKA KAšTeLA

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 13

  Sandi Vidulić (S. Dalmacija) Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  Udruga SUNCE / Objavljeno: Srijeda, 30 Svibanj 2007

  Kaštela i Solin podržavaju moju ideju o mostu koji će pove-zati Kaštela i Stinice, jedino Split koči stvar, tvrdi arhitekt Ante Kuz-manić. Odlučili smo upitati grado-načelnike Solina, Kaštela, Splita i župana što misle o Kuzmanićevoj ideji da se željezničkim i cestov-nim mostovima povezu Kaštela i Split.

  - Splitu je definitivno potreban još jedan ulaz u grad. Za Solin je apsolutno prihvatljivo da se napravi nova poveznica koja će preuzeti željeznički promet i nas osloboditi ranžirnoga kolodvora. Namjerno kažem poveznica, a ne most jer postoji i rješenje o grad-nji podvodnog tunela. Na struci je da odluči koja je varijanta bolja, u svakom slučaju nama bi se pružila prilika da se atraktivan prostor na kojem je sada kolodvor puno bo-lje iskoristi. Solin bi tako konačno postao grad na moru, kamo doi-sta pripada - smatra solinski gra-donačelnik Blaženko Boban.

  Potporu izražava i kaštelanski

  graodnačelnik Ivan Udovičić.

  - Podržavamo Kuzmanićevu ideju povezivanja Kaštela sa Spli-tom. Kaštela su oslonjena na Split, mnogi Kaštelani tamo rade ili idu u škole, a i sve više je stanovnika u Kaštelima. Nama je svejedno hoće li se Kaštela i Stinice pove-zati mostom ili podvodnim tune-lom - tvrdi Udovičić.

  Župan Ante Sanader drži

  Kuzmanićevu ideju odličnom jer razvija sjevernu stranu Splita i povezuje ga ne samo s Kaštelima nego i s prostorom koji se otvara iza tunela kroz Kozjak.

  - S Kuzmanićem sam razgova-rao i kad je imao prvu varijantu mosta. Nadam se da će potrebu za povezivanjem ovih područja prepoznati Županijska skupšti-na pri usvajanju Izmjena Župa-

  nijskog plana. Tamo smo most spomenuli samo u tekstualnom dijelu jer od Splita nismo dobili potvrde da bismo ga mogli de-taljnije prikazati. Splitski urbanist Branko Poljanić bio je rezerviran prema tome kako će se promet organizirati u spoju mosta na postojeće splitske ceste - tvrdi žu-pan Sanader.

  Najsuzdržaniju izjavu poslao nam je, preko glasnogovornice Marine Protić, splitski gradona-čelnik Zvonimir Puljić:

  - Ideja Ante Kuzmanića je in-teresantan urbanistički izazov koji na drugačiji način slaže bit-ne javne sadržaje, nego što je to predviđeno GUP-om, i most pre-ko Kaštelanskog zaljeva je tek dio toga koncepta, istina ključni dio.

  Ostvarivost, izgradnja tog mosta u neposrednoj budućnosti nije nešto s čime bi i autor mogao ra-čunati, ali to ga nije odvratilo od ideje, njezine vrlo solidne obrade i javne prezentacije. Mislim da je dobro da u gradu postoje ljudi koji razmišljaju o urbanističkom razvitku grada i prezentiraju svoje ideje u javnost jer to stvara krea-

  tivnu atmosferu i rezultira kvali-tetnijim rješenjima.

  Bolje tunel nego mostKuzmanić tvrdi da je povezi-

  vanje mostom bolje negoli tune-lom.

  - Most je znak u prostoru, po-većao bi urbanističku prepoznat-ljivost Kaštela i toga dijela Splita. Tunel je skuplji, a njime ne može prolaziti željeznica, pa se ne bi moglo ukloniti ranžirni kolodvor u Solinu. S mostom bi se u Solinu i na Kopilici oslobodilo 180.000 m2 prostora. To je golema vrijednost u zemljištu - smatra Kuzmanić.

  Solin i Kaštela za most, Splićani još suzdržaništo misle gradonačelnici o mostu koji bi grad povezivao s okružjem?

  Potaknuti rastućim problemi-ma devastacije Jadranske obale putem nekontroliranog nasipa-vanja građevinskim materijalom i kamenjem, u organizaciji ekološ-kih udruga “Meteor” iz Makarske, “Eko Kvarner” iz Rijeke i “SUNCA” iz Splita, u Makarskoj je 29. svib-nja 2007. održan okrugli stol na temu “Zaštita obale od nekontro-liranog nasipavanja”.

  Uz predstavnike civilnog sektora, državnih i znanstvenih institucija, okruglom stolu su prisustvovali građani Makarske i okolnih mjesta Makarske rivijere.

  Tijekom održavanja okruglog stola prikazan je film WWF-a o betonizaciji obale i svim štetnim posljedicama koje takvi zahvati nose po prirodu i morske ekosu-stave. Prof. dr. sc. Mijo Vranješ s Građevinskog fakulteta u Splitu iznio je niz činjenica koje bi se tre-bale uvažavati sa stajališta građe-

  vinske struke prije nego se krene u postupke štetnih nasipavanja.

  Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, iz “SUNCA”, prezentira-la je prisutnima biološke aspekte štetnosti poduzimanja zahvata nekontroliranog nasipavanja

  obale, dok se ing. Ante Franulović iz udruge “Eko Kvarner” iz Rije-ke u kratkim crtama osvrnuo na planirana nasipavanja i ona koja su u tijeku duž čitave Jadranske obale. Mirela Bilokapić, dipl. iur. iz “SUNCA” prisutnima je izložila za-

  konsku regulativu zaštite mora i morske obale te naglasila kako je prije svakog zahvata nasipavanja potrebno izraditi Studiju utjecaja na okoliš i ishoditi dozvole propi-sane pozitivnopravnim zakono-davstvom RH.

  U raspravi prisutni su se složili da je potrebno aktivnije skre-tanje pozornosti na ovu pro-blematiku, kako javnosti tako i nadležnih institucija, u cilju spr-ječavanja devastacije ljepota Ja-dranskog mora i njegove obale.

  U okviru ovog događaja po-stavljena je foto izložba sa sli-kama nasipavanja područja Cri-kvenice, Dramlja, Senja, Brača, Splita, Makarske, i ostalih mjesta obalnog područja.

  ZAšTiTA OBALe OD NeKONTROLiRANOg NASipAvANJA

  Nedavno nasuta uvalica između Resnika i plaže Dračić

 • 14 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  Glas koncila Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  J. Grubač (S.Dalmacija)Objavljeno: Ponedjeljak, 28 Svibanj 2007

  O novoj “ekološkoj bombi” raz-govaramo s Vinkom Grgurevićem, predsjednikom udruge “Zvona Kaštela”.

  Pojasnite okolnosti u kojima je stvorena potreba za »Centrom za gospodarenje otpadom«, tko su nositelji toga projekta i koja je Vaša procjena o potrebi za ta-kvim centrom?

  Uz provođenje Zakona o otpa-du ne postoji potreba za 21 pre-skupim i neekološkim tzv. cen-trom za gospodarenje otpadom i spalionicama. Razlog tim plano-vima su servilnost državne vlasti

  i velike menadžerske provizije za kupnju u svijetu odbačenih nee-koloških tehnologija, najunosniji biznis “zbrinjavanja” opasnog ot-pada, stimuliranje prodaje paki-rane vode i drugo.

  Problem otpada povezan je s uvjerenjem da je on gomila ne-iskoristivih tvari. Neodgovorno odbacujemo vrlo dragocjene tvari i pomiješane pretvaramo u smeće. Problem prestaje kada se na mjestu nastanka odvojeno pri-kupi svaka pojedina vrsta otpada, u posebne spremnike odnosno

  posude. To omogućuje potpuno iskorištavanje gotovo svih vrsta i količina otpada. Time se omogu-ćuje kružni tok tvari i energije, što donosi velike koristi: čuva se siro-vina, štedi energija, izbjegavaju troškovi odlaganje otpada, sma-njuje onečišćenja okoliša, otvara-ju se nova radna mjesta i drugo.

  Kod tehnologije “centara”, ne-razdvojeno prikupljen otpad u samom “centru” dodatno se me-hanički usitnjava i tek tada pri-stupa odvajanju za eventualno recikliranje. Tako se uništavaju

  i obezvređuju vrijedna svojstva gotovo čitavog otpada i stvaraju nepredvidive posljedice za okoliš. To je glupo i protuzakonito.

  Budućnost je u izbjegavanju i smanjenju količine i opasnih svoj-stva otpada i potpunom napušta-nju odlaganja otpada. Mnogi gra-dovi, regije i države postavile su planove za skoru realizaciju bez deponijskog društva. Naš zakon odredio je ciljeve, mjere, i rokove za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpada. Među-tim, izostaje provedba od strane

  Predstavnici devetnaest eko-loških udruga okupljenih pod imenom “Zvona Zagore” najnoviju prosvjednu akciju uperenu protiv izgradnje Centra za gospodare-nje otpadom u Lećevici nazvali su “Stazom trasera od Lećevice do Nacionalnog parka Krka”.

  Kolona automobila, a onda i

  skupina ekologista u narodnim nošnjama, potpomognuta isto-mišljenicima i narodnim pjesni-kom Stipom Grcićem, prvi pro-svjed - uvijek u simbolično, isto vrijeme “pet do dvanaest” - odr-žala je ispred crkve u Nevest Ceri. Paško Maleš, čelni čovjek “Zvona Zagore”, izgradnju odlagališta

  LećevicA - KRimiNAL

  vODA KOJU piJemO čUvA Se U LećeviciEkološke udruge prosvjedovale na tri lokacije u Zagori

  nazvao je izgradnjom centra za gospodarenje neredom i smrdili-štem, upozoravajući da je riječ o lokaciji u blizini željezničke pru-ge, na nadmorskoj visini od 470 metara i u izravnoj podzemnoj vezi s izvorištem Jadra, Krke, Jaru-ge, Pantana itd.

  Neposredan povod za akciju bilo je odbijanje ponovnog trasi-ranja podzemnih tokova, premda je to svojedobno obećala mini-strica Marina Matulović-Dropulić.

  Prosvjedna akcija išla je stoga “stazom trasera”, boje svojedob-no bačerie na poziciji odlagališta koja je, napominju, ipak isplivala na svim spomenutim izvorima! Premda se ekologisti iz “Zvona Zagore” bore za čistoću kraških voda, uz ostalo i Krke, dalje od rampe nisu mogli, jer su imali za-branu. No, tu su bili primijećeni

  možda i više nego da su se spusti-li do Krke, pa su ih snimale kame-re i stotine fotoaparata!

  - Voda koju pijete, Šibenčani, Splićani i ostali iz ovog dijela Dal-macija, čuva se u Lećevici. Ako šutite na ovo što se sprema ništa bolje niste zaslužili! Tajnik Mini-starstva zaštite okoliša dr. Nikola Ružinski na Dan planeta Zemlje tvrdi da je centar strateški poten-cijal Hrvatske - a dobro se sjećamo da se upravo on prije deset godi-na zalagao da se na Skradinskom buku sagradi tvornica vode. To je srećom propalo, a sad je opet u akciji - kazao je Paško Maleš.

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 15

  D.B. (S.Dalmacija)Objavljeno: Subota, 26.05. ‘07

  gradova i općina za komunalni, županija za tehnički i države za opasni otpad.

  U Hrvatskoj se godišnje protu-zakonito odbacuje na odlagališta oko 13 milijuna tona komunal-nog i tehnološkog otpada, pomi-ješanog s 300.000 tona opasnog otpada. Uništavaju se nove po-vršine, veličine kao stotinjak no-gometnih igrališta. Onečišćujući zrak, tlo i vodu, stvara se najveća prijetnja zdravlju ljudi.

  Tvrdite da je centar u općini

  Lećevica »gospodarski kriminal i ekološki zločin«.

  Planirani centar otpada Split-sko-dalmatinske županije u op-ćini Lećevica imao bi četiri puta veće investicije po stanovniku nego sustav odvojenog priku-pljanja primijenjen na otoku Krku. Ujedno, građani bi imali če-tiri puta veće novčane izdatke od postojeće cijene usluge.

  Na Krku komunalni poslovi plaćaju se iz prodaje odvojeno prikupljenog otpada, te su građa-

  ni oslobođeni troškova. Centralni deponij u općini Lećevica nosi te-ret dokazane mogućnosti trova-nja rijeke Jadro i Žrnovnica. Očita je i mogućnost trovanja Krke, Či-kole i izvorišta Kaštelanskog po-lja. Iz “centra” se planira izdvajati gorivi dio otpada za spaljivanje u cementarama, koje su spalionice bez filtra.

  Postojeće stanje zagađenja u Kaštelanskom zaljevu teško se može opisati. Riječ katastrofa je preblaga. Kako zdrav um može tome pridodati spaljivanje više od 550.000 tona plastike, do 2030. godine?

  Opće je poznato da kod spali-onica i s najsuvremenijim filtrima u okoliš odlaze najotrovnije tvari koje je čovjek stvorio. U svijetu zatvaraju postojeće i zabranjuju izgradnju novih, u Hrvatskoj pla-niraju brojne spalionice. Deponij u općini Lećevica, uz goleme in-vesticije, osmišljeno ostavlja pola milijuna ljudi bez pitke vode i tru-je 300.000 stanovnika, uništava djevičanski očuvan prostor Zago-

  re i drugo.

  To je nepredvidiv gospodarski kriminal i ekološki zločin, u svr-hu ostvarenja brzog profita. I sto ili slično očituje se i kod drugih “centara”, što upućuje na osmi-šljen plan trovanja voda, isproban u pokorenim, siromašnim država-ma.

  U studiji o utjecaju na okoliš

  tog projekta optuženi ste da Vi i okolno stanovništvo »bolujete« od sindroma NIMBY. Vaš komen-tar!

  Pojmom sindrom “NIMBY” (ne u mom dvorištu) žele prikazati da je stanovništvo nedovoljno eko-loški osviješteno, boluju od nein-formiranosti i straha od otpada.

  Za proteklih šest godina borbe protiv “centra otpada” iskazane su brojne činjenice krivotvorenja dokumentacije prostornih pla-nova, studije utjecaja na okoliš i hidroloških radova, izostajanje zakonom predviđanog uvida i javne rasprave, preuveličano iska-zivanje redova, mobing nad sta-

  novništvom i ekološkim udruga-ma, izostajanje utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta i drugo.

  Kako imati povjerenje kad se studijom tvrdi da na planiranoj lokaciji nema prirodnih spele-oloških objekata, a pronađene su najveće jame u Dalmaciji, s jedinstvenim endemskim živim vrstama u svijetu. Uporno pišu da će se u “centru” stvorenih 660.000 m3 zatrovanih procjednih i sani-tarnih voda ulijevati u nepostoje-ću gradsku kanalizaciju.

  Ne dozvoljava se zakonom predviđen uvid u dokumentaciju. Na izvješća ekoloških udruga ne odgovaraju mjerodavne instituci-je i ne prihvaćaju tražene raspra-ve. Ne može biti povjerenja gdje se ograničavaju ustavna prava građana na zdrav okoliš, pravo su-djelovanja u odlučivanju i drugo.

  Žitelji Dalmatinske zagore nisu bolesni od straha. Dapače, ne manjka im otvorenog iskaziva-nja odlučnosti, ponosa i ljubavi za Božje stvorenje, život, vode i krš.

  More u Splitu i u cijeloj županiji je ne samo ugod-no toplo nego i čisto. Prvo mjerenje kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana, koje je na 870 plaža oba-vilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, pokazalo je da je gotovo 98 posto uzo-raka visoke kvalitete.

  U našoj županiji su uzorci mora uzeti na 139 loka-cija od 2. do 10. svibnja. Ova ispitivanja provodit će se svakih 15 dana sve do rujna, a objavljivat će se na web-stranici www.mzopu.hr/more. (SD)

  mORe Je čiSTO

 • 16 > PORTAL GRADA KAŠTELA > AKTUALNOSTI 25.05. - 31.05. 2007.

  Vesna Boban (S.D.) / Objavljeno: Petak, 25 Svibanj 2007

  Nedjeljko Perić (S.D.) Objavljeno: Srijeda, 23 Svibanj 2007Vesna Boban (S.D.)

  Uprava Cemex - Dalmacijace-menta reagirala je na izvješće Rat-ka Petra Vukšića, člana zajednič-kog Povjerenstva Solina i Kaštela za praćenje dopuštene granice emisije zagađenja iz Cemexovih pogona koje je on iznio na sjedni-ci solinskoga gradskog vijeća.

  “Izvješće člana Povjerenstva daje prašenje iz naših pogona po-većano u posljednje dvije godine nije točno, to potvrđuju rezultati kontinuiranih monitoringa emisi-ja na ispustima peći te rezultati sa automatskih mjernih postaja koje prate ukupnu kakvoću zraka na ovom prostoru. Prema rezultati-

  ma monitoringa šatri automatske imisijske postaje, te izvješća izra-đenog od Zavoda za javno zdrav-stvo može se vidjeti da je količina ukupne taložne tvari u 2006. go-dini na automatskoj mjernoj sta-nici - Kaštel Sućurac za 41% posto manja u odnosu na 2005. godinu i 27% manja u odnosu na 2004. godinu, dok rezultati na mjernoj stanici u Rudniku Sveti Kajo po-kazuju da je količina 32% manja u odnosu na 2005. godinu i 13,36% manja u odnosu na 2004. godinu.

  Ni tvrdnja da je tvrtka vršila miniranja izvan eksploatacijskog polja nije točna budući da se sva

  miniranja provode unutar granica koncesijskog polja. Postoje vla-snički problemi oko jedne parcele koja je unutar koncesijskog polja i dio je Rudarskog projekta. Tvrtka je u procesu otkupa te parcele - stoji u priopćenju Uprave Cemex Dalmacijacementa.

  Od voditelja za praćenje ka-kvoće zraka pri Zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, magistra Nenada Periša, doznajemo kako je povećanje od 56,2% taložne tvari u zraku koje Vukšić spominje u svom izvješću uistinu prisutno, ali riječ je o re-zultatima mjerenja kakvoće zraka

  u neposrednoj blizini Željezare Split.

  Periš navodi da je riječ o po-većanju količine olova, kadnija, mangana, kroma i željeza u zra-ku, a osim u blizini same Želje-zare, primijećena je i povećana koncentracija olova i u blizini prodajnog centra Emmezeta što je rezultat povećanog prometa automobilima. Nadalje, kakvoća zraka u blizini Cemexovih tvor-nica, odnosno, u centru Solina, u Majdanu i pored rudnika Sveti Kajo spada u 2. kategoriju oneči-šćenja što znači da je zrak umje-reno onečišćen.

  Na sjednici solinskog grad-skog vijeća član za¬jedničkog Povjerenstva gradova Solina i Kaštela za praćenje dopuštene granice zagađenja i razine buke iz po¬gona Cemex-Dalmacijace-ment, Ratko Petar Vukšić, podnio je izvješće. Rezultati ispitivanja kakvoće zraka na solinskom po-dručju pokazu¬ju kako je kon-centracija uku¬pne taložne tvari tijekom pro¬tekle dvije godine rasla, te je za 56,2% veća u odnosu na 2004. godinu.

  To su rezul-tati mjernih sta-nica koje mjere od 50 do 80% radnog vreme-na, prem¬da bi po zakonu mjere-nja trebalo vršiti minimalno 90% vremena. Prema nalazima rudar-skog inspektora Cemex vr¬ši ek-sploataciju mineralne si¬rovine izvan granica koncesi¬je, a rezul-tate trenutno obra¬đuju mjero-davne institucije.

  Povjerenstvo je mišljenja da naknada Solinu i Kaštelima ni¬je u srazmjeru s vrijednošću koja se

  dobiva eksploatacijom mineralne sirovine. Pozi¬tivne promjene uo-čene su kod intenziteta miniranja iz rudnika u Svetom Kaji. Na¬kon sastanka predstavnika stanara sa Upravom Cemexa i nakon što je mjerenja inten¬ziteta miniranja izvršila neza¬visna tvrtka iz Lon-dona, stanari više ne osjećaju jake vi¬bracije u svojim kućama.

  Povodom ovog izvješća done-sen je zaključak u kojem gradsko

  vijeće Solina izraža-va negodo¬vanje zbog povećanja k o n c e n ¬ t r a c i j e taložne tvari i pogorša¬nja ka-kvoće zraka na područ¬ju Solina. Stoga od inspekci-

  ja traži stalno praćenje stanja i in-tervencije pri svakom prela¬sku dopuštenih granica. Nada¬lje, od mjerodavnog ministar¬stva će se tražiti ukidanje odluke po kojoj Trgovačka društva mogu samostalno određivati cijenu eksploatira¬ne mineralne sirovi-ne.

  Obraćam vam se kao mješta-nin i gra¬đanin solinskog naselja Sveti Kajo, gdje živim cijeli svoj život, 60 godina.

  Najbliži sam susjed uz tvor-nicu Sv. Kajo i neposredan sam svjedok svega što poduzimaju Cemex i Dalmacijacement radi unapređenja kva¬litete života mene i mojih sugrađana. Svje-dok sam svih promjena — od biv¬še države preko Ready Mixa do da¬nas.

  Također, član sam povjeren-stva pri Mjesnom odboru Sveti Kajo koje je osnovano u cilju di-rektne suradnje s Dalmacijace-mentom.

  Činjenica je da za vrijeme bivšeg sustava nije bilo suradnje s Dalmaci¬jacementom kakvu imamo danas, no privatizacijom DC-a kroz Ready Mix i danas kroz Cemex razvila se surad¬nja izme-đu mještana Svetog Kaje i upra-ve Cemexa i Dalmacijacementa. Iako nemam nikakvih mjerenih rezul¬tata, ovim putem želio bih istaknuti da se emisija prašine iz tvornice Sve¬ti Kajo znatno sma-

  njila.Prostor je također uljepšan i

  obo¬gaćen “kvalitetnijim” zra-kom sad¬njom borovih stabala izvan tvorni¬čkog kruga i uređe-njem crkve Sve¬tog Kaje.

  Isto tako, koliko je meni po-znato, vrlo pozitivan primjer je daje upra¬va tijekom devede-setih dodijelila stanove bivšim djelatnicima u Sveto¬me Kaji bez nadoknade i izgradila natkri-veno parkiralište za građane koji tu žive.

  Također je ustupila društve-noj zajednici na upotrebu kinod-voranu u Sv. Kaji za razne druš-tvene aktiv¬nosti.

  Stoga smatram da su napadi na DC neutemeljeni i apeliram na tole¬rantnost i strpljivost, a u konačnici izražavam i otvoreno priznanje Cemexu na vidljivom poboljšanju odno¬sa prema su-sjedima.

  cemeX mANJe pRAšiUprava cementne tvtke reagira na stručno izvješće Ratka Petra Vukšića, člana gradskog povjerenstva

  SOLiNSKi ZRAK S TALOgOmČlan gradskog povjerenstva o tvornicama cemex-dalmacijenta

  cemeX Je DANAS DOBAR SUSJeD

 • www.kastela.org AKTUALNOSTI < PORTAL GRADA KAŠTELA < 17

  Davor Verković (Vjesnik) / Objavljeno: Srijeda, 30 Svibanj 2007

  R.D. / Objavljeno: Četvrtak, 31 Svibanj 2007

  Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti omogućava Držav-nom inspektoratu konkretniju borbu protiv iznajmljivača na crno, ali i protiv sive ekonomije u turizmu.

  Nekoliko je promjena spome-nutog zakona omogućilo inspek-torima da se konkretnije nego dosad upuste u borbu s ‘crnim’ iznajmljivačima, godinama jed-nom od najvećih problema hrvat-skog turizma. Dosad se događalo da inspektori korektno rade svoj posao, ali da im zakonske pre-preke onemogućavaju kažnja-vanje iznajmljivača na crno koji se uglavnom nisu ni obazirali na njih.

  Kao prvo i najvažnije, dozna-jemo od djelatnika Državnog inspektorata, kada se utvrdi neki prekršaj, kuća ilegalnog iznajmlji-vača pečatit će se na najmanje

  30 dana. To je velika novost u odnosu na ono što se događalo ranijih godina. Naime, inspektori bi dosad zapečatili kuću, ali bi je vlasnik kuće odnosno apartma-na uz pomoć svojih veza u ure-dima za gospodarstvo u pravilu otpečatio već za dan, dva. Sada se to mijenja. Nakon ustanovlje-nog prekršaja, kreće procedura, a objekt se neće moći otpečatiti za manje od mjesec dana. Budu-ći da su naše sezone vrlo kratke, pogotovo kod privatnih iznajmlji-vača, ovo je mjera koja će sigurno doprinijeti iskorjenjivanju crnog iznajmljivanja.

  Druga, jednako važna mjera je da će inspektori pratiti koliko je u objektu prijavljeno rodbine i prijatelja. Dugogodišnji standard je, isto tako, da su iznajmljivači, pogotovo strani, imali kuće pune gostiju - navodno rodbine i prija-

  telja. Po novom zakonu svaki će iznajmljivač moći prijaviti najviše 15 osoba, i to članova uže obitelji. Inspektori će pratiti za koliko ljudi iznajmljivač plaća boravišnu pri-stojbu. Ako otkrije neku nepravil-nost, odmah će se kretati u akciju. Procijenit će da je to obavljanje komercijalne djelatnosti za koju nema dozvolu.

  Oko 300 gospodarskih inspek-tora te inspektora rada ove će sezone »češljati« obalu. U Držav-nom inspektoratu procjenjuju da su već prošle godine napravili velik posao i da će se ljudi teško odlučivati na kršenje propisa.

  Jedna od novosti je i da će se kampiranje na crno, dakle izvan za to predviđenih područja, sank-cionirati na licu mjesta, odnosno da će se šatori i kamp-kućice ukla-njati odmah.

  Kazne za sve te prekršaje su veće od dosadašnjih. Veće su i kazne za prekoračenje radnog vremena. Novo je, međutim, da će vlasnik objekta u kojem se uoči prekoračenje radnog vremena moći odmah otpečatiti objekt (neće, dakle, trebati čekati mjesec dana) no samo ako u roku 48 sati uplati 30.000 kuna kazne.

  Tako će se izbjeći pritužbe ugostitelja koji su se žalili da im zbog jednog prekršaja lokal ne radi pola sezone, a kazna pak će biti dovoljno motivirajuća da se ugostitelji pridržavaju radnog vremena.

  Budući da su tijekom sezone zatrpani uvijek istim pritužbama, iz Državnog inspektorata upo-zoravaju da oni nisu nadležni za buku u kafićima nego da je to po-sao sanitarne inspekcije.

  KUće iZNAJmLJivAčA NA cRNO pečATiT će Se NA mJeSec DANA

  DC trenutno obavlja biološ-ku rekultivaciju eksploatacijskih polja «Sveti Juraj», «Sveti Kajo» i «10 kolovoz», što znači da se na eksploatiranim područjima zasa-đuju autohtone biljke koje su na tome mjestu rasle prije eksploa-tacije.

  Na brojna pitanja naših sugra-đana o ispunjavanju zakonskih obveza te pitanje da li bi možda čitav projekt trebao biti stavljen na javni uvid, kontaktirali smo gđu Žaninu Žigo, glasnogovornicu tvrtke Cemex i Dalmacijacement. Ona nam je odgovorila kako su radnje sanacije eksploatacijskog zemljišta njihova zakonska ob-veza koja se provodi u skladu sa izdanim rudarskim rješenjima i za njihovo izvršenje postoji plan unutar tvrtke.

  Obveza biološke rekultivacije proizlazi iz Zakona o rudarstvu, Zakona o zaštiti prirode, te Do-

  kumenata prostornog uređenja koje izrađuje lokalna uprava i sa-mouprava (prostorni plan split-sko-dalmatinske županije, pro-storni plan i GUP Grada Kaštela i Grada Solina). Naime, budući da se radi o projektu koji je propisan zakonskom obvezom, za njegovo izvršenje nije potrebno provoditi javnu raspravu.

  Prema riječima gđe. Ivne Bu-čan, za sanaciju i rekultivaciju po-treban je ozbiljan projekt, jer se tim ozbiljnim, zahtjevnim i osjet-ljivim radnjama treba pristupiti ozbiljno, a Grad Kaštela bi trebao tražiti uvid u čitav projekt.

  Odgovorne osobe iz Odjela za gospodarstvo i zaštitu okoli-ša kažu kako je uvid u biološku rekultivaciju obavljen, te kako se sve radnje ozelenjavanja obav-ljaju prema projektu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Naime, projekt je napravljen

  u skladu sa najboljim stručnim znanjima, te treba pozdraviti sva-ko ozelenjavanje i rekultivaciju. DC taj dio posla izvršava dobro i u skladu sa zakonom, međutim, jedini je problem to što su oni u mogućnosti rekultivirati samo manji dio površina, jer dok je ek-sploatacija u tijeku, rekultivacija se ne može obaviti, rečeno nam je u gradskoj upravi.

  Za sanaciju eksploatacijskih 1,35 milijuna eura

  Prema riječima gđe. Žanine Žigo, glasnogovornice DC-a, riječ je o projektu o kojem Dalmacija-cement vodi brigu već tri godine: tako je 2005. sadnjom 1600 dvo-godišnjih mladica masline u tu-pinolomu Sveti Juraj – Sveti Kajo rekultivirano 34 tisuće kvadrata

  zemljišta, prošle godine je to urađeno na 31,5 tisuća kvadrata sadnjom različitih biljnih vrsta, a do kraja ove godine na taj će na-čin biti tretirano daljnjih 52 tisuće kvadrata zemljišta.

  Biološka rekultivacija eksplo-atacijskog polja Sv. Juraj-Sv. Kajo predstavljena je javnosti u listo-padu prošle godine, a tijekom lje-ta ove godine planira se predstav-ljanje projekta za 10. kolovoz.

  Rezervacija sredstava u svrhu rekultivacije tupinoloma od 1HRK po toni zdrobljene sirovine se vrši mjesečno počevši od 2004. godi-ne.

  Do sad je ukupno rezervirano oko 1,5 milijuna eura koji će se isključivo utrošiti za radove na sa-naciji oba eksploatacijska polja.

  Za rekultivaciju oba eksploa-tacijska polja Dalmacijacement će do kraja 2010. godine utrošiti 1,35 milijuna eura.

  Dalmacijacement ozelenjava tek manji dio eksploatacijskih površina

 • 18 > PORTAL GRADA KAŠTELA > KRONIKA 92 25.05. - 31.05. 2007.

  Marko Didić (S.D.) / Objavljeno: Utorak, 29 Svibanj 2007

  Filip Bubalo (S.D.) / Objavljeno: Četvrtak, 24 Svibanj 2007

  Nakon dojave susjeda, teme-ljem naloga istražnog suca Župa-nijskog suda, policajci Policijske postaje Kaštela izvršili su pretragu kuće u vlasništvu Ante Perice (44) zvanog Geler iz Kaštel Lukšića, koji je tom prigodom dobrovolj-no predao 44 stabljike marihuane

  visoke jedva po par centimetara.

  Smirujući san

  Predsjednik udruge “Feniks”, koja okuplja više od 180 hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a splitsko-dalmatinske župani-

  Kronika 92

  Zbog kaznenog djela dovo-đenja u opasnost ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sred-stvom, istražnom sucu je tijekom ponedjeljka priveden 29-godišnji Željko Selak iz Kaštel Novog. Nje-ga se tereti da je u prvim satima subote, točnije oko 2.30 svojim susjedima Certa, koji žive u istoj ulici kao i uhićeni, podmetnuo požar te na taj način zapalio dva motocikla i to piaggio X 9, vla-sništvo Ivana Certe (32), i gillera 50, vlasništvo maloljetnog Ante Certe.

  Vatra zahvatila kuću

  U požaru koji je zahvatio pri-zemlje kuće nagorjele su spavaća soba i hodnik, a policija štetu pro-

  cjenjuje na oko 55 tisuća kuna, dok obitelj Certa procjenjuje štetu većom od sto tisuća kuna. Selaka je pola sata prije nego mu je zapalio motor i kat kuće iz trogirskog diskobara ‘Diamanat’ izbacio Ivan Certa koji tu radi kao izbacivač i to zbog Selakove alko-holiziranosti i vrijeđanja gostiju. Revoltiran što ga je Certa udario nogom u stražnjicu, Selak sjeda na svoj neregistrirani motocikl gi-llera i dolazi do svoje kuće iz koje izvlači gumenu cijev i plastičnu bocu od litre i pol te kreće prema kući obitelji Certa. Iz motocikla koji vozi u bocu ispumpava litru i pol benzina koji baca pod moto-cikle. Nakon što je potpalio vatru, Selak mirno odlazi na spavanje u svoju kuću. Pouzdano doznajemo

  da se u kući tada nalazilo samo dvoje djece Ivanova brata Joze Certe. Da nije bilo maloljetnog

  Ante Certe koji je primijetio požar

  i odmah pozvao vatrogasce, naj-vjerojatnije bi u požaru izgorjela cijela kuća.

  Sve priznao policiji

  Selak je u policiji priznao djelo za koje ga se tereti. Široj javnosti je Selak postao poznat kada je u prosincu 2005. u Kaštel Štafiliću u alkoholiziranom stanju nožem u predjelu prsa ubo Ivana Stipi-cu nakon što su se posvađali oko događaja vezanih uz uhićenje generala Ante Gotovine. I nakon toga je Selak otišao na spavanje, a ozlijeđeni u bolnicu. Tada je rekao da gaje Stipica prvi udario šakom u prsa te da je tek tada reagirao.

  ZBOg NOge U STRAŽNJicU, ceRTi ZApALiO mOTOciKLeUhićen Željko Selak iz Kaštel Novoga

  OSTAO BeZ mARiHUANe ZA SpASONOSNi čAJKaštelanska policija upala u kuću Ante Perice, veterana domovinskog rata

  je, Geler kaže kako je listove te opojne droge koristio isključivo za osobnu uporabu i to za sprav-ljanje čaja za umirenje, jer osim psihičkih poremećaja boluje i od bulimije.

  - Držao sam te biljke na bal-konu kao petrusimul. Nisam ni znao koliko ih ima. Prije spava-nja ubrao bi par listića i skuva bi čaj.

  Za spravljanje napitka do-znao sam od ratnih kolega koji također koriste čaj, a od kada ga pijem ne uziman nikakve tablete - priča nam Geler, koji nas je dočekao u svom vrtu u kojemu su, nakon izuzeća spor-nih biljaka, ostale “samo” sadnice limuna, šipka i trešnje.

  Kako kaže, voli raditi u vrtu i koristi gospinu travu i pelin, ali ovom školovanom pirotehničaru koji je sudjelovao u skoro svim većim akcijama u Domovinskom ratu, od Maslenice do Oluje, po-maže jedino novootkriveni napi-tak.

  Doveden na marginu

  - Svjestan sam da sam na-

  pravio prekršaj, ali nisam kri-minalac. Sada neću moći spa-vati danima, pogotovo što me zbog brojnih gelera u tijelu, kod promjene vremena, sve boli. Na tabletama jednostavno ne funkcioniram.

  Dobrovoljno sam se prijavio u rat i teško se nosim sa svim tim slikama. Zajedno sa svojim su-borcima i prijateljima doveden sam na marginu života — za-ključuje Geler, kojemu je nakon kriminalističke obrade i privo-đenja istražnom sucu uslijedila kaznena i prekršajna prijava.

  Tablete mu ne pomažu

  Ante Perica je, kaže, koristio različite teške medikamente koje su mu prepisivali liječnici, no niti jedan od njih nije mu mnogo pomagao. S druge strane, medi-cinska uporaba marihuane nije nepoznanica u svijetu. U zemlja-ma poput SAD-a i Kanade liječni-ci je prepisuju ljudima oboljelim od teških bolesti za olakšavanje boli.

 • www.kastela.org KRONIKA 92 < PORTAL GRADA KAŠTELA < 19

  M. Didić (S. Dalmacija) / Objavljeno: Subota, 26 Svibanj 2007

  Mirjana Jurić (S.Dalmacija) / Objavljeno: Petak, 25 Svibanj 2007

  izgorio Renault 4PP KAŠTELA, 22.05.2007. g.

  oko 06,50 sati, zbog dotrajalo-sti instalacija, tijekom vožnje, izbio je požar na OA marke Renault 4, kojim je upravljao šezdesetšestogodišnjak. Vla-snik je pokušao sam ugasiti požar te je zadobio LTO. Vozi-lo je u potpunosti izgorjelo, a požar su ugasili djelatnici DVD Kaštela.

  Prometna nesreća u Kaštel Starom

  KAŠTEL STARI, 23.05.2007 – Oko 15.10 sati u Kaštel Starom dogodila se prometna nesre-ća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila. Kako nesluž-bno doznajemo, tri su osobe lakše ozlijeđene. Promet je na tom dijelu tekao otežano zbog očevida.

  Frontalni sudar u Gomilici

  Dana, 26.05. u Kaštel Gomi-lici, na cesti D8, kaštelanskoj

  magistrali, Vatburg iz pravca Trogira prešao je u suprotnu traku i direktno se sudario sa autobusom. Jedna osoba je prevezena u bolnicu.

  Fizički napadao svoju suprugu

  23.05.2007.g. završena je kriminalistička obradu nad dvadesetšestogodišnjakom. Utvrđeno je da je u periodu od 01.01.2006. do 13.02.2007.g. verbalno i fizički napadao svo-ju suprugu u prisutnosti njiho-vog djeteta. Slijedi mu KP iz čl.215 A/Nasilničko ponašanje u obitelji/ KZ i čl. 213/Zapu-štanje i zlostavljanje djeteta ili malodobne osobe/ KZ.

  Zbog protupravnog oduzi-manja slobode i kaznenog djela iznude na štetu Petra B. iz Solina, u četvrtak je po tjeralici uhićen, a u petak priveden istražnom sucu Marinko Pivčević (31) iz Splita dok se za njegovim pomagačem u ovom kaznenom djelu Perom Bučićem (39) iz Kaštel Gomilice još uvijek traga.

  Zlostavljanje na Kozjaku

  Istražnom sucu Slavku Lozini Pivčević je uglavnom priznao dje-lo za koje je uhićen opravdavajući to svojim lošim stanjem i čestom konzumacijom kokaina. Istražni sudac mu je odredio pritvor i na-redio provođenje istrage.

  Prijavljeni dvojac je, kako stoji u kaznenoj prijavi, ova kaznena djela počinio u Solinu 9. svibnja ove godine kada su oko 20.30 sati u vozilo fiat punto prisilno ubacili oštećenog Petra B. zatraživši da im vrati iznos od dvije tisuće eura koliko je Pivčeviću i njegovu druš-tvu navodno dugovao njegov otac Zvonko.

  Kako oštećeni mladić nije pri-znavao nikakav dug smatrajući da ga je ovaj dvojac izmislio, Pivčević ga je najprije odvezao na predio Bunje u Solinu gdje im se u vozilu pridružio i Pero Bučić, nakon čega svi zajedno odlaze do Segeta, a potom i do planinarskog doma “Malačka” iznad Kaštel Starog gdje ponovno od njega iznuđuju

  novac.Kada u tome nisu uspjeli, ošte-

  ćenog su premlatili bejzbolskom palicom pri čemu su mu nanijeli ozljede po čitavom tijelu i izbili zub.

  Bijeg iz automobila

  Nakon “tretmana” na Malački, oštećenog Peru odvoze prema Splitu a Pivčević ga tijekom vo-žnje udara rukama po glavi i tijelu te mu pali i kožu po lijevoj nozi i vratu automobilskim upaljačem.

  Taj stravični “tretman” bi naj-vjerojatnije još potrajao da se oko 23 sata na predjelu Žnjan ošteće-ni Petar B. nije ohrabrio te je isko-čio iz fiata bježeći pred dvojcem u noć da bi odmah nakon toga sve prijavio policiji.

  Policajci su pet dana od do-gađaja pronašli jednog od poči-nitelja na način da su prije toga pretražili kuću u Brštanovu, vla-sništvo Marka V. koji je sam pri-znao policiji da je svojim poznani-cima Pivčeviću i Bućiću omogućio korištenje te kuće.

  U kući je zatečena puška crve-na zastava, cal 9 mm, koja je izu-zeta, a utvrdit će se njezino podri-jetlo kao i vlasništvo.

  Pucnjava u podstanarskom stanu

  Marinko Pivčević se našao

  u središtu medijske pozornosti 8.veljače 2003. godine kada je u kući u Kaštel Novom, gdje je tada bio podstanar, došlo do pucnjave u kojoj su se međusobno ranili Dragan Jurić i Tomislav Maljković. Jurić je uletio u Pivčevićev pod-stanarski prostor misleći da on ima veze s propucavanjem nje-gova pola koji je pogođen s osam metaka na parkiralištu ispred ka-fića. Osim njegove supruge Elore, kod Pivčevića se tada zatekao i njegov prijatelj Maljković te je došlo do pucnjave između Jurića i njega. Pivčević nije tada zaradio nikakvu kaznenu prijavu, čak je policiji predao pištolj taurus koji je nakon pucnjave pronašao po-red kuće.

  Stari znanac policije

  Marinko Pivčević je stari zna-nac splitske policije u kojoj je evidentiran za čitav spektar ka-znenih djela.

  Prijavljen je za osam prijevara, dva nasilnička ponašanja, dva na-silnička ponašanja u obitelji, jed-no krivotvorenje isprava, tri kra-đe, jedno dovođenje u opasnost života općeopasnom radnjom ili sredstvom, jedno djelo prijetnje, jedno nanošenje teških tjelesnih ozljeda, jedan pokušaj ubojstva, krivotvorenje novca, krivotvore-nje isprava, izazivanje prometne nesreće...

  OTeT i mUčeN, pOBJegAO SKOKOm iZ AUTOmOBiLAmarinko Pivčević iz Splita priveden zbog zlostavljanja Petra B. iz Solina zbog navodnog duga

  Nakon što su proteklog tjedna ne-poznati počinitelji u Biblijskom vrtu u Kaštel Novom, podi-gnutom na predjelu Gospe Stomorije, pokidali električne žice na stupovima i ˝prstenovanjem˝u potpunosti uništi-li stoljetnu 30-tak metara visoku bije-lu biblijsku topolu, okrutno su krenuli u obračun i s arheološ-kim spomenikom.

  Nepoznati počini-telj ili počinitelji ovog su puta pokušali uni-štiti višestoljetnu re-ljefnu kamenu figuru glave – fontane, koja ˝riga˝vodu, a koja se nalazi na izvoru pit-ke vode. Skulptura doduše i jest dijelom uništena, no počini-telj za kojim policija intezivno traga očito nije znao da je ka-mena glava ipak - re-plika.

  U Biblijskom vrtu oštećen i arheološki spomenik

  Vandali su se posljednjih dana okomili na Biblijski vrt, omiljeno kaštelansko izletište podignuto prije devet godina u spomen na boravak Svetog Oca Ivana Pavla II. na ovim prostorima. Najprije su potrgali žice na električnim stu-povima, onemogućivši opskrbu električnom energijom, a jučer je članove Udruge Biblijski vrt zapre-pastio i ekocid nad velikom stoljet-nom bijelom biblijskom topolom,

  koja je ‘prstenovana’ - Skidanjem kore, stablu je u ci-

  jelosti onemogućen život te je osu-đeno na propadanje - kaže prof. Ivna Bučan, predsjednica Udruge. Apelu iz Udruge Biblijski vrt žurno su se odazvali vatrogasci iz DVD-a Kaštel Gomilica, koji su vodu do-premili u cisternama, ali i djelatni-ci gradske komunalne službe koji su odmah počeli s popravcima na električnim instalacijama.

  ‘prstenovali’ bijelu biblijsku topolu

 • 20 > PORTAL GRADA KAŠTELA > KULTURA 25.05. - 31.05. 2007.

  R.DobrićObjavljeno: Utorak, 29 Svibanj 2007

  D.Bratinčević

  Marko Bralić Objavljeno: Petak, 25 Svibanj 2007

  Zaninovici.hr

  Kultura

  U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga RH te 15. obljet-nice deblokade Dubrovnika, Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“ će pjevanjem sudje-lovati na Svetoj Misi za poginule branitelje i civile u obrani grada Dubrovnika koju u crkvi Svetog Vlaha 26. 05. 2007 s početkom u 11 sati predvodi mons. Juraj Je-zerinac, vojni ordinarij u RH.

  Svečanosti će nazočiti najviši predstavnici vojnih i civilnih vla-sti u Republici Hrvatskoj.

  Poslijepodne istog dana klapa će održati i koncert u Du-brovniku na Stradunu ispred Orlandova stupa s početkom u 16 sati.

  U nedjelju 27. 05. 2007. s po-četkom u 11 sati klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“ će nastupiti na svečanoj akademiji povodom dana OS RH u grad-skom kazalištu „Marina Držića“ u

  Dubrovniku zajedno s Simfonij-skim puhačkim orkestrom HV.

  Istog dana s početkom u 15 sati klapa „Sveti Juraj“ i orkestar HRM-a će nastupiti na sveča-nom ručku u vojnom objektu „Kupari“kojem će nazočiti naj-viši vojni i državni predstavnici vlasti, predstavnici grada Du-

  brovnika i županije dubrovačko-neretvanske kao i biskup dubro-vački mons. Žalimir Puljić.

  Članica udruge “Kaštelanski suveniri” Željana Mornar De-man samostalno se predstavila na “Plodovima Dalmacije”, II saj-mu hrvatskih autohtonih proi-

  zvoda, održanom od 18. do 20. svibnja 2007. godine u Diokle-cijanovim podrumima u Splitu, gdje je sa svojim prepoznatlji-vim rukotvorinama-kaštelan-skim zlatovezom i kaštelanskim nošnjama osvojila nagradu za

  Najštand.Inače, na sajmu “Plodovi Dal-

  macije” sudjelovala je i udruga “Kaštelanski suveniri”, čiji su predstavnici izložili najupe-čatljivije kaštelanske suvenire oblikovane prema tradicional-nim predmetima iz bogate ka-štelanske prošlosti, a isto tako su predstavili i najkvalitetnija kaštelanska maslinova ulja, vina i likere koji su upakirani kao su-veniri.

  “Kaštelanski suveniri” pred-stavili su se sa svojim proizvo-dima i na kaštelanskom sajmu cvijeća, na kojem je Željana Mornar Deman nagrađena za kolekciju suvenira-zlatovez.

  Osim toga, udruga “Kašte-lanski suveniri” uskoro obilježa-va prvi rođendan, a ovim putem pozivaju sve zainteresirane koji žele biti njihovi članovi i imaju originalne ideje za kaštelanski suvenir da im se jave i pridruže.

  Pri udruzi “Putalj” iz Kaštel Sućurca oformlje-na je radionica za izradu suvenira, za odrasle. Uz već poznate kulturne djelatnosti udruge, dječ-ji zbor, dramsku i plesnu grupu, likovno-modelar-sku radionicu za djecu, sada i odrasli koji žele ra-diti nešto korisno imaju mjesto za druženje.

  Svake subote od 16 do 19 h, zainteresirani mogu doći u Staru školu, sjedište udruge te kori-

  sno i kvalitetno provesti slobodno vrijeme. Radi-onica suvenira izrađuje autohtone, kaštelanske suvenire koji će se pro-davati, za simbolične cijene i u humanitarne svrhe, na priredbama Kaštelanskog ljeta, u Ka-štel Sućurcu.

  Priznanje Željani mornar deman na sajmu ‘Plodovi dalmacije’

  KLApA HRm U DUBROvNiKU NA DANimA RATNe mORNARice

  Radionica suvenira za odraslePovodom 5. Smotre

  Folklora, 2. međuna-rodne - “Za jubav tance igraše” izašao je DVD sa materijalima sa prošlo-godišnje Smotre. DVD se može nabaviti u prostori-

  jama KUD-a po cijeni od 30 kuna.

  dVd - Za jubav tance igraše

 • www.kastela.org KULTURA < PORTAL GRADA KAŠTELA < 21

  U zabavnom dijelu programa nastupio je dječji zbor Osnovne škole “Ostrog” iz Kaštel Lukšića i djeca iz Osnovne glazbene škole “Fra Bernardin Sokol” sa svojim solističkim nastupima.

  R.DobrićObjavljeno: Utorak, 22 Svibanj 2007

  U Muzeju grada Kaštela na Međunarodni dan muzeja 18. svibnja 2007. u 10.00 sati u veli-koj dvorani dvorca Vitturi u Kaštel Lukšiću održana je završnica 12. muzejsko-edukativne nagradne igre «Iznenađenje», koja se odvi-jala na nivou čitave Hrvatske i u kojoj je sudjelovalo 59 muzejskih ustanova.

  Ovoj muzejsko-edukativnoj nagradnoj igri organiziranoj od strane Sekcije za muzejsku peda-gogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva pridružio se i Muzej grada Kaštela koji je povo-dom Svjetskog dana muzeja or-ganizirao radionicu pod nazivom «Iznenađenje-kaštel u kaštelu».

  Radionice su se sastojale od izrade papirnate makete kaštela Vitturi i metodičkih uputa, pre-davanja o nastanku svih kaštela i prostornom razvoju kaštela Vitturi u trajanju od tri puta po dva sata, uz dva sata razgledavanja kaštela sa stručnim vodstvom.

  Obrazovnu mapu makete ka-štela Vitturi je osmislio, kreirao i prilagodio ovoj edukativnoj akciji gosp. Mario Klaić-profesor povije-sti umjetnosti i likovnog odgoja i muzejski pedagog, uz pomoć akademskog kipara Ive Burića, a mapa je metodički razrađena sla-galica za učenike osnovnih škola, srednjoškolce, studente i ostale zainteresirane građane koje zani-ma povijest nastanka kaštela na području Kaštela.

  Podijeljene vrijedne nagrade

  Na prigodnoj završnoj sveča-

  nosti u dvorcu Vitturi službeno

  je predstavljena i promovirana obrazovna mapa dvorca Vitturi, nakon čega je uslijedilo izvlačenje dobitnika vrijednih nagrada. Nai-me, svi polaznici i sudionici ove muzejsko-edukativne radionice koji su sastavili maketu kaštela Vi-

  tturi i poslali nagradni kupon koji se nalazi u mapi, sudjelovali su u nagradnoj igri u kojoj su mogli osvojiti MP3, MP4, digitalni fotoa-parat, discman, muzejske suveni-re, razna muzejska izdanja i ostale vrijedne nagrade.

  Prema riječima gosp. Mari-ja Klaića, u Muzej grada Kaštela pristiglo je 60-ak kupona iz Ka-štela, Splita, Solina i Zagreba, a do sada je prodano i podijeljeno 358 mapa. Inače, za izradu make-te dvorca Vitturi potrebno je od 4 do 10 radnih sati, ovisno o dobi djeteta , a ovoliko pristiglih kupo-

  na govori o iznimnoj zainteresi-ranosti djece i uspješnosti čitave edukativne akcije.

  Muzejsko-edukativna radioni-

  ca “Iznenađenje-kaštel u kaštelu” može se pohvaliti iznimnom po-

  sjećenošću svih radionica koje su do sada održane, a posebnu za-interesiranost pokazala su djeca i njihovi nastavnici iz OŠ “Bijaći” iz Kaštel Novog, OŠ “Ostrog” iz Ka-štel Lukšića, OŠ “Don Lovre Katić” iz Solina, OŠ “Primorski Dolac” iz Primorskog Dolca, OŠ “Pojišan” iz Splita i drugi.

  Uz brojne druge uzvanike, sve-čanosti su prisustvovali i pročelnik Odjela lokalne samouprave Mate Barun, dr. Katja Marasović i gosp. Lada Laura, viši muzejski kustos i pedagog iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, koja je

  ujedno koordinator muzejske igre iznenađenja za sjevernu i srednju Dalmaciju. Ona je svakome djete-tu koje je sudjelovalo u radionici u Muzeju grada Kaštela dodijelila diplomu za aktivno sudjelovanje u muzejskoj radionici.

  Glavne nagrade je izvukla gosp. Katja Marasović, projek-tantica konzervatorske studije prostornog razvoja dvorca Vitturi, temeljem kojeg je gosp. Klaić na-pravio maketu dvorca Vitturi.

  Inače, završna svečanost po-vodom Svjetskog dana muzeja održana je također 18.05.2007 u Muzeju Mimara u Zagrebu, gdje je uz prigodan program i izvlače-nje dobitnika nagrada otvorena izložba Baština. Tom izložbom biti će predstavljeni svi ovogodišnji programi koji su sudjelovali u ak-ciji “Iznenađenje”, čime se i Muzej grada Kaštela priključuje obilježa-vanju Svjetskog dana muzeja.

  Inače, svrha ove edukativne radionice je popularizacija muze-ja i muzejske struke, te poticanje djece i građanstva na stjecanje navike posjeta muzejima.

  U zabavnom dijelu programa nastupio je dječji zbor Osnovne škole “Ostrog” iz Kaštel Lukšića i djeca iz Osnovne glazbene ško-le “Fra Bernardin Sokol” sa svojim solističkim nastupima.

  Mapa i ostali promotivni ma-terijali koji su za prijavljene po-laznike bili besplatni tiskani su od strane Muzeja grada Kaštela, a svi zainteresirani mapu za izra-du makete dvorca Vitturi mogu kupiti u suvenirnici Muzeja grada Kaštela.

  promocija obrazovne mape ‘Kaštel u kaštelu’ na završnoj svečanosti u mgK

 • 22 > PORTAL GRADA KAŠTELA > SPORT 25.05. - 31.05. 2007.

  J. Tarabene (S. D.) / Objavljeno: Nedjelja, 27 Svibanj 2007

  Trogir.hr

  TREĆA HNL - JUG

  TrogirdugopoljeVelebitKonavljaninjadran LPValZagoraNeretvaZmajPrimorac 1929junak (-1)Primorac (B)jadran (KS)GOšK (du)GOšK AcOmišUskokVinjani

  1.2.3.4.5.6.7.8.9.

  10.11.12.13.14.15.16.17.18.

  323232323232323232323232323232323232

  221715161414131413121213121311111011

  657055635773637474

  41010161313131514131316141614171517

  725652484747454544434242424240373737

  83:2746:2848:3345:4753:5045:4555:4841:5242:4749:4858:4347:4747:5034:5332:5242:5240:5643:74

  Junak-GOŠK AC 3:0SINJ - Gradski stadion. Gledatelja 250. Junak - GOŠK AC 3:0 (1:0). Sudac: Toni Nejašmić (Split) - 7.Strijelci: 1:0 Dedić-Lokma (21.-11 m), 2:0 Barać (53.), 3:0 Dedić-Lokma (82.).Najbolji igrač: Jakša Dedić-Lokma (Junak).

  JUNAK: Grčić (6,5), Matas (6), Sablić (5,5), Poljak (6), Ro-mac (6,5), Pavić (6,5), Vukušić (6), Dedić-Lokma (7), Sučić (5,5) (od 73. Mijač -), Wagner Cruz (5,5) (od 65. Šipić -), Barać (6) (od 67. Hadžiahmetović -).

  GOŠK AC: Čulić (6), Vuljić (5,5), Tomić (6), Lovrić (6), Ma-rović (6)(od 8O. Zec -), Šarić (5,5), Sunara (5,5), Jurić (5), Duka (5)(od 46. Botica 5,5), Jelić (6), Povijač (6).

  Sport

  Kada igrač zabija golove u drugoj momčadi Monaca tada ne može biti nezadovoljan svojom formom, tvrdi mladi Kaštelanin Mirko Renić, koji već drugu go-dinu stažira u Kneževini Monako. Sredinom lipnja započinje novo nogometno poglavlje neka-dašnjeg Hajdukova juniora koji sada puni 20. godinu i sprema se potpisati svoj prvi profesionalni ugovor.

  Koji će to klub biti?�

  — Sačekajmo još koji tjedan pa ćemo vidjeti. Ja želim igrati no-gomet, učiti od iskusnih trenera poput mog sadašnjeg iz Monaca Frederica Barilara. Odavno sam shvatio da jedino profesionalni odnos prema treningu i sportski život može donijeti rezultat. Isti-na, ponekad je potrebno i malo sreće da sve krene kako sportaš priželjkuje.

  Koliko si blizu prve momčadi Monaca?�

  — Dva puta tjedno priključu-

  jem se radu s prvom ekipom. Tre-nirati zajedno s Jerkom Lekom za mene je čast i užitak. Mnogo korisnih savjeta dobijam od nje-ga, ali i od ostalih suigrača koji mi nesebično žele pomoći u nastav-ku karijere.

  Razlikuje li se mnogo škola nogometa �u Monacu od Hajdukove?

  — Vjerujte Hajdukova škola ništa ne zaostaje prema ovoj koju sam prošao. Možda se naš men-talni sklop mijenja kada dolazimo

  u nepoznatu sredinu, bez pomo-ći roditelja, pa još više zapnemo. Napokon nitko ne voli neuspjeh, pa tako niti ja. Svima nama stalno je pred očima životni put Dade Prše, hrvatske nogometne zvi-jezde koja je rudarskim radom uspjela u cijeloj Europi. Zašto ne bi i meni uspjelo ako vjerujem u sebe. “A vjerujte mi, ne manjka mi samopouzdanja. Moja obitelj najveća mi je podrška.

  mirko Renić član druge ekipe monaka

  Sinjani su poveli u 21. mi-nuti nakon što je u kaznenom prostoru, po ocjeni suca Ne-jašmića, srušen Vukušić. Na 2:0 povisio je Barać nakon čega su Sinjani imali još izglednih pri-goda, da bi (pred sam kraj) rea-

  lizirali samo jednu. Gosti iz Ka-štel Gomilice nisu imali gotovo ni jednu prigodu za pogodak.

  Stipe Blajić (S.D.)

  Na prvom službenom susretu gradonačelnik Trogira, Rožić je, uz ostalo, upoznao novog zapo-vjednika i s Ugovorom o gradnji sportskih terena u Divuljama, pot-pisanim između Grada Trogira i MORH-a. Ugovor je u međuvreme-nu potvrdila i Agencija za upravlja-nje nekretninama RH.

  Sada su postignuti svi uvjeti za početak gradnje dvaju nogomet-

  nih igrališta svim potrebnim sa-držajima na 7 ha površine unutar vojarne u Divuljama. Preuredit će se jedna od postojećih zgrada za potrebe smještaja momčadi.

  Bit će to jedan moderni no-gometni kamp, prvi takve vrste u Hrvatskoj – rekao je Rožić i dodao kako su već stupili u kontakt s HNS, koji bi se mogao uključiti u projekt jer se radi o gotovo idealnom mje-stu za pripreme, od najmlađe pa sve do A selekcije HNS-a. U tijeku je izrada izvedbenih projekata, Grad Trogir će p