nesecret - brandprivat.ro · jidvei muscat ottonel demidulce traditional- certificat de...

7
Autoritatea Nalionald pentru Protec{ia Consumatorilor Blvd. Aviatofllor, Nr. 72, Cod Postal 011865, Sector 1 Bucuresti, Romania. fel: 14 021.312.12.75. Fax: +4 021 .314.34.62 www.anpc.gov.ro Nesecret Operator de date cu caracter oersonal nr.31753 COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD.EST; VEST; NORD.VEST; CENTRU; SUD.EST; SUD.MUNTENIA. SUD-VEST OLTENIA; BUCURESTI-ILFOV; Doamnei / Domnului Comisar gef Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor a inregistrat cu nr.499114.01 .2019 adresa nr.222017 111 .01 .2019 transmisi de Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale prin care informeazi despre faptul ci urmare unor controale desfigurate de comisarii ANPC s-a dispus misura de oprire de la comercializare a unor sortimente de vin care poarta sintagma ,, tradi[ional". SC JIDVEI SRL a justificat legalitatea utilizarii sintagmei ,, TRADITIONAL" prin faptul cd este marci inregistrat5, atagind, in acest sens, o serie de certificate de inregistrare a mircii astfel: - JIDVEI Riesling sec Traditional- Certificat de Tnregistrare a mircii nr. 1 531 89 ( 02. 10.2017) tr.:V ; o;*!,

Upload: others

Post on 23-Oct-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

Autoritatea Nalionaldpentru Protec{ia ConsumatorilorBlvd. Aviatofllor, Nr. 72, Cod Postal 011865, Sector 1

Bucuresti, Romania.fel: 14 021.312.12.75. Fax: +4 021 .314.34.62www.anpc.gov.ro

NesecretOperator de date cu caracter oersonal nr.31753

COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILORREGIUNEA

NORD.EST; VEST; NORD.VEST; CENTRU; SUD.EST; SUD.MUNTENIA.SUD-VEST OLTENIA; BUCURESTI-ILFOV;Doamnei / Domnului Comisar gef

Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor a inregistrat cunr.499114.01 .2019 adresa nr.222017 111 .01 .2019 transmisi de MinisterulAgriculturii gi Dezvoltdrii Rurale prin care informeazi despre faptul ci urmareunor controale desfigurate de comisarii ANPC s-a dispus misura de oprire dela comercializare a unor sortimente de vin care poarta sintagma ,, tradi[ional".SC JIDVEI SRL a justificat legalitatea utilizarii sintagmei ,, TRADITIONAL" prinfaptul cd este marci inregistrat5, atagind, in acest sens, o serie de certificate deinregistrare a mircii astfel:

- JIDVEI Riesling sec Traditional- Certificat de Tnregistrare a mirciinr. 1 531 89 ( 02. 10.2017)

tr.:V; o;*!,

Page 2: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrarea mircii nr.153188( 02. 10.2017)JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat de inregistrare a mirciinr. 1 531 87 ( 02.10.2017)JIDVEI Feteasci Albe Traditional- Certificat de inregistrare a mirciinr. 1 531 86 ( 02.10.2017)JIDVEI Chardonnay Traditional- Certificat de inregistrare a mirciinr. 1 531 85 ( 02J0.2017)

Fali de cele expuse, vi rugim si prelucrali cu personalul cu activitate decontrol despre utilizarea legali a sintagmei ,, TRADITIONAL" in cazul produselormenlionate gi in cazul Tn care s-au incheiat documente de control prin care s-adispus mdsura de oprire temporari de la comercializare, veli proceda laridicarea acestei misuri.

Cu stimi,

nA--1-1. \

mi 9ffi/ s*.Jw

Page 3: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

ROMANIAIOFICIUL DE STAT PENTRU INYENTII $I MARCI

aa

wTII}VEIqiesfrW

cl-cw. "-".1:1Y1,"**

Qolfrnrohdrtlculpfi seonsrr il +lcrnr

$sr&ftcnt b e ixr eEstr nr efr rwrcfi

Nr. 150189

Acodat ln temeiut Legii nr E4l1ggg privind mircile 9i indicagilegeognfice (republicatt), pentru marca:

DutF de prote{ie a mtrcii cgb de zee ani cu lneperc de la d&dce102017, cu posibamatea de rclnnoira.Marca ccte lnregistrate penbu dasele de prcduss/seniciilnscrise lnfila dln Rcgiatrul Mtrcilor.Prezcntul cartificat este valid numaitneolit de fila din Regirtul Mtrcilorcorepurzttoare mlrcii Tnregistrate

DIRESTOR

Page 4: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

ROMANIAIIlrt;tiVrl

Ii

I

OFICIUL DE STAT PENTRU II{VENTII $I MARCI

fusrfiftc nt b e rxr egvtr nr eot

fr ffifirc$Nr. 150188

Aordat ln temeiul Legii nr 84/1998 privind mlrcile 9i irdicagilegeografice (republicatt), pentru maroa:

t)t vil)t I r'lwful:uscat Ottonef

'l'rnditiorrnl,irhr-& ri*.l

Dugla dc protccfe a nrirciicsts de zece ani or tncoperc de la datadc &Ll0.Dl7, cu posibilibtaa dc rslnnoire.Marca ecte lnregistuatt ponuu dasde de produse/servicji lnscdss lnfla din Regi*rul Miruilor.Prazentul certificat ede valid numai insotit de fih din Regisfiul

mlrciilnrcgisffi.

Conhnobdcneielp|hldr|rrlrtl .Dfc....

(:-

IIDVF:r

DIRESTOR

Page 5: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

L

L

ROMANIAIoFrcrur, DE srAT rENTRU II\rvENTII $I prAncr

$efitftcnt b e inr egvtr ar efr ffifircfi

Nr. 158187

Acordat tn temeiur Legii nr g4l1g9g privind mdrcire 9i incricafiiregeognfice (repubticatt), pen0u maroa:

{'nt -

ItnvilrlFeteascd Regafaffiw

'l'rndif irrrul).a,fr-*!r rrr.:-:

?'*-9-trotedic a mirciieeb de zcoe ani cu rnoepere de ra datade @.10.t11 cu pocibilltebe de rcfnnoira.YtY cob lnregistraE p€ntu dasele de produsa/serviciilnecdse tnfila din Reglstrul Mtrcilor.Pruzentul €rtificat ecte verkf numai tnsolit de fira din Rcgirotrlprcspunzetoare mtrcii tnregiafrate.

Coninn otbde rCalrPfttm|rl|tidcror$ffflxREgrmaamnr.

aa

Page 6: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

ROMANIAIoFrcIUL DE srAT pENTRU rr\nTENTII $I prAnct

aa

tlV

tFetuascd Af6a5lj(w

Tnndilionl,t rj.. r ! aC,€4i, t!g._ -._r*

Golfrrn oalerbmdt|Jrph tetrun|lrt.picans

$erttftcntbeixregtstrnrefr ffifirc$

Nr. 15tl186

Acordat ln temeiut Legii nr 8/,tlggE privind mircile 9i indicafiilegeogrdce (republicaE), penfu maroa:

r.tr 5,lig|'F-

IIT}VEI

?rlt"-f^?rotesfe a mircii sb dc zece ani cu lncepere de ta datade &L102017, cu pocitrilitetea de rclnnoire.Y.* eotc tnregishaE penru dasere de produsdseMciirnscrise rnfila din Reglsfrul Mtrcilor.

IXRE TOR

Page 7: Nesecret - brandprivat.ro · JIDVEI Muscat Ottonel demidulce Traditional- Certificat de inregistrare a mircii nr.153188( 02. 10.2017) JIDVEI Feteasci Regali Traditional- Certificat

$e#tftc nt b e *w egvtr nr efr awrcfi

Nr. 15OlB5

Acordat tn temeiur Legii nr g4l1ggg privind mircire 9i indicagibgeografie (republicatt), penfr,r marca:

Cfrardonnay

'l'rarlilhnal.8k ! .1,- ,.,.r, |r-.

?rg19 ry9tecfie a mtrciista de zee ani cu lneperc de ta ddade qt102017, cn positrilitrba de ralnnclirc.I"* eob rnregisfraE penbu dasere de produsa/servidi tnscrbc rnfila din Rcgi$rut M{luilor.

€rfificat esb valid numai tnsolit de fila din Rcgis0tilltoarc mtrdtnregiffie

Conftncalr&rtJsrfhranmtfleftrarlilfrfTXRECTORGEI|IERAI

Ro*rANr,q,IOFICIUL DE STAT PENTRU II{VENTII $ MARCI

aa

#TIDV EI

ili\; ;il1rw