pasari terminat

Upload: delia-didi

Post on 05-Jul-2018

266 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  1/46

  UNIVERSITATEA DE TIINTE AGRICOLE I MEDICINĂ

   VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAI

  FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

  PROIECTARE TEHNOLOGICĂLA DISCIPLINA

  CREŞTEREA PĂSĂRILOR

  TEMĂ PROIECT „ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ

  DE PRODUCŢIE DE 247000 CAPETE PUI BROILER”

  Coordonatori:

  Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI

  Lect. dr. Răzvan RADU-RUSU

  Student: Lascăr Delia-Mirela

  1

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  2/46

  Iaşi

  2015-2016

  CUPRINS

  Capitoll I!"#o$i %&ti'i(ati)................................................................................................................................

  1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole...........................................pag 31.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei......................................................................................pag 41.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia......................................................................pag 5

  Capitoll IIDi#"&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" $"p$o-(,i" ti*"$"t p.$i*,i /TP.....................................

  2.1. lemente !e calcul pentru tineret părinţi..............................................................................pag "2.2. #imensionarea sectorului tineret părinţi...............................................................................pag $

  2.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări...............................................................................pag &

  2.2.2 %alculul necesarului !e construcţii...............................................................................pag 1'2.2.3. %alculul necesarului !e fura(e................................................................................................2.2.4. %alculul necesarului !e apă........................................................................................pag 112.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipamente te)nologice......................................................pag 122.2.". *ecesarul !e energie..................................................................................................pag 142.2.$. %alcule economice la sectorul !e +,..........................................................................pag 1&

  Capitoll IIIDi#"*&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" $"p$o-(,i" p.$i*ti a-l,i /PA.........................pag 1-

  3.1. lemente !e calcul pentru părinţi a!ulţi..............................................................................pag 2'3.2. %alcule !e !imensionare pentru sectorul părinţi a!ulţi.......................................................pag 21

  3.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări.............................................................................pag 223.2.2. %alculul necesarului !e construcţii..............................................................................pag 24

  3.2.3. %alculul necesarului !e fura(e.....................................................................................pag 253.2.4. %alculul necesarului !e apă.......................................................................................pag 2"3.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipament te)nologic..........................................................pag 2$3.2.". *ecesarul !e energie.............................................................................................................3.2.$. %alcule economice la sectorul !e părinţi a!ulţi...........................................................pag 2&

  Capitoll IVDi#"*&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" i*(1a,i"............................................................pag 2-

  4.1. lemente !e calcul pentru !imensionarea staţiei !e incuaţie.....................................................4.2. %alcule !e !imensionare a staţiei !e incuaţie.............................................................................

  4.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări........................................................................................4.2.2. %alculul necesarului !e aparate pentru incuaţie..................................................................4.2.3. %alculul necesarului !e energie electrică...............................................................................4.2.4. /epartiţia la incuaţie a pro!ucţiei !e ouă.............................................................................4.2.5. %alcule economice la staţia !e incuaţie....................................................................pag 32

  Capitoll VDi#"*&io*a$"a +i '*(,io*a$"a &"(to$li -" p$o-(,i" /pi 1$oil"$................................................

  5.1. lemente !e calcul pentru puii roiler................................................................................pag 335.2. %alcule !e !imensionare a sectorului !e creştere pui carne.........................................................

  5.2.1. %alculul efectivului !e pui roiler............................................................................................5.2.2. %alculul necesarului !e construcţii.........................................................................................5.2.3. %alculul necesarului !e fura(e................................................................................................5.2.4. %alculul necesarului !e apă.......................................................................................pag 445.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipamente te)nologice......................................................pag 4&5.2.". *ecesarul !e energie..................................................................................................pag 425.2.$. %alcule economice la sectorul !e pui roiler !e găină................................................pag 43

  Capitoll VI2

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  3/46

  Cal(ll "'i(i"*,"i "(o*o#i(" a "ploata,i"i a)i(ol"................................................................pag 44

  CONCLU3II I RECO!ANDĂRI..................................................................................................pag 45

  BIBLIO5RAFIE

  Capitolul I

  Memoriu justificativ1.1 Legislaţia î vigoare cu privire la îfiiţarea uei e!ploataţii agricole

    "istaţa faţ# $e uit#ţile i$ustriale %i faţ# $e locurile pu&lice se sta&ilesc pe &a'aLegii $e protecţie a me$iului r.1()*1++2, $istaţa faţ# $e $rumuri tre&uie s# asigure o 'oa$e protecţie preva'ut# î -r$iul r.)*1+)+ al Miisterului /griculturii %i I$ustriei

  /limetare %i aume $e 22 m faţ# $e $rumurile aţioale0 2 m faţ# $e cele ju$eţee %i 1 mfaţ# $e $rumurile comuale.  "e asemeea tre&uie respectate %i o serie $e legi saitar3veteriare43 -M 5*210 supaveg6erea saitar3veteriar# a efectivelor,3 78 r.519*25 privi$ regimul $e comeciali'are a oualor,3 - 2*55)**22 privi$ comerciali'area c#rii $e pasare.1.(.Legislaţia aţioal# cu privire la îfiiţarea uei e!ploataţii agricole :avicole;  /rt. 1. 3 îţelesul pre'eţei or$oaţe $e urgeţ#0 pri a $e pro$ucţie se îţelege perioa$acorespu'atoare caracteristicilor &iologice ale pro$uselor sau grupelor $e pro$use agricole0umit %i a agricol.

    /rt. +. 3 :1;

  (

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  4/46

  costrucţii $e spaţii $e pro$ucţie0 $e stocare0 $e protecţia me$iului0 costrucţii $e a$#posturiî 'oote6ie0 sere0 plataţii $e pomi0 viţ# $e vie0 6amei0 c#p%uerii etc.:2; ?o$urile %i sursele $e fiaţare0 precum %i mo$ul $e acor$are a facilit#ţilor preva'ute laali. :1;0 care u sut reglemetate e!pres pri acte ormative speciale0 se sta&ilesc aual pri6ot#r=re a 8uverului0 îaite $e îceperea aului agricol.  /rt. 1. 3

   &; corectarea amplas#rii eraţioale a uor categorii $e folosiţ# faţ# $e asam&lulelemetelor teritoriale0 relief0 cetre $e pro$ucţie0 cai $e comuicaţie0 caale $e $esecare0caale $e irigaţii,c; cre%terea suprafeţei categoriilor superioare $e folosiţ#0 î special a celei ara&ile,$; crearea uor suprafeţe compacte0 pe fiecare categorie $e folosiţ#0 $e $imesiuiecoomice î ca$rul fiecarei e!ploataţii agricole,

  e; puerea î valoare a tereurilor sla& pro$uctive petru agricultur#,f; corelarea permaet# a co$iţiilor social3ecoomice locale cu cele ecologice,g; aplicarea re'ultatelor cercetarii stiiţifice î $omeiu.  /rt. 1+. 3 -rgai'area tereului pa%uilor cost# î $elimitarea uit#ţilor $e e!ploatareî fucţie $e speciile $e aimale0 umarul acestora0 $e relieful tereului0 atura lucrarilor $eîm&uat#ţiri fuciare0 sursele $e ap#0 costrucţiile utilitare aferete %i asigurarea leg#turilorfucţioale cu satele0 comuele0 ora%ele %i cetrele $e colectare0 prelucrare %i valorificare a

   pro$uselor.  /rt. 2. 3 Sta&ilirea reţelei $e $rumuri agricole cost# î amplasarea si $imesioareaacesteia0 pe &a'a legislaţiei î vigoare0 ca o completare a reţelei $e $rumuri $e iteres geeral0î fucţie $e relieful tereului %i $e lucrarile $e îm&uat#ţiri fuciare0 av=$u3se î ve$ereasigurarea accesului la fiecare parcel# sau tarla al tractoarelor %i masiilor agricole.  /rt. 21. 3 :1; Proiectele $e orgai'are a tereului0 pe categorii $e folosiţ# agricol#0 %ista&ilirea reţelei $e $rumuri agricole se îtocmesc $e istituţiile speciali'ate $e la ivelcetral0 ju$eţea %i local0 împreua cu cosiliile locale %i cosiliile ju$eţee0 cu acor$ul

   preala&il al proprietarilor.

  1.2. -portuitatea îfiiţ#rii e!ploataţiei  > ierar6ia pro$ucţiilor aimaliere0 $i estim#rile efectuate $e c#tre oameii $e %tiiţ# %i$e istituţiile speciali'ate0 se aprecia'# c# pro$usele aimaliere : lapte0 care0 ou# ; vor cotiua s# $eţi# po$erea î alimetaţia uma#. "atorit# valorilor utritive foarte ri$icate0

  carea $e pas#re repre'it# o surs# importat# $e acoperire a ceriţelor $e 6raa î viaţaomului.Pro$ucţia $e care $e pas#re este î cotiu# cre%tere îtruc=t cre%terea puilor petru

  care repre'it# uul $i cele mai eficiete sisteme petru pro$ucerea pe scar# larg# a c#rii$e cosum. Perioa$a $e pro$ucţie este $e +31 s#pt#m=i $i care 3) s#pt#m=i petrucre%terea puilor %i (35 s#pt#m=i petru lucr#rile $e $epopulare0 populare %i $ecotamiare.Carea o&ţiut# $e la puii &roiler $e calitatea ît=i coţie cca. 1 calorii *1g 0 cca.)09ap#0 1+0 proteie0 1109 lipi$e %i 102 su&staţe mierale.  Carea $e pas#re %i3a c#%tigat o po'iţie foarte importat# ître alimetele $e origieaimal#0 $atorit# at=t calit#ţilor ei utritive0 c=t %i costurilor $e pro$ucţie re$use cu care sereali'ea'# faţ# $e alte alimete $e origie aimal#. @aloarea alimetar# a c#rii $e pas#re se

  $atorea'# pre'eţei î compo'iţia ei c6imic# a pricipalelor grupe $e su&staţe ecesarevieţii4 proteiele cu rol plastic %i lipi$ele cu rol eergetic.

  5

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  5/46

  "e asemeea oligoelemetele %i vitamiele coţiute îi cofer# remarca&ile propriet#ţiutriţioale %i orgaoleptice. Spre $eose&ire $e carea $e mamifere0 carea $e pas#re este maigustoas# %i î plus are sarcolema fi&relor musculare mai su&ţire0 &o&ul mai fi %i o catitatemai re$us# $e ţesuturi cojuctive, $e asemeea carea $e pas#re este superioar# c#rurilor

   proveite $e la alte specii $e aimale $omestice %i pri compo'iţia ei c6imic#0 coţi=$ maimulte proteie %i î uele ca'uri :la palmipe$ele îgr#%ate; c6iar mai multe gr#simi $e cea

  mai &u# calitate. La gr#simile $i carea $e pas#re se remarc# o participare mai mare aaci$ului oleic0 ceea ce face ca puctul lor $e topire s# fie mai co&or=t :A((...A5BC la g#i#0faţ# $e A51...A5+BCla taurie %i A55...A91BC la ovie;."e asemeea %i ra$ametul la sacrificare este superiorcelui îregistrat la mamifere0 $e peste 0 comparativ cu 993) la taurie sau cu 593909la ovie.

  1.2 /mplasarea uit#ții și caracteristicile acesteia

    >truc=t carea $e pas#re pose$# calit#ţi utritive0 $ar %i $atorit# faptului c# îtr3o perioa$# mai scurt# $e timp :(+352 'ile; se pot valorifica p#s#rile0 comparativ cu alte categorii

  $e aimale0 am luat $eci'ia îfiiţ#rii uei ferme avicole0 a!at# pe cre%terea puilor &roiller. 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  6/46

    +20( g cap*'i*mascul

  11Cosum $e ap#:2 tipuri;

  3 s#pt#m=i )3+ ml*cap*'i+31+ s#pt#m=i 132 ml*cap*'i

  12 ?rot $e a$#pare 109 cm*cap

  1( ?rot $e furajare39 s#pt#m=i 9 cm*cap31 s#pt#m=i 1 cm*cap

  1131+ s#pt#m=i 19 cm*cap

  2.2 Dimensionarea sectorului tineret părinţi

  2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

  a) Efectivul total tineret părinţi la populare

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  7/46

  f) Mişcarea efectivelor de păsărinul !una "ăpt. "ector reproducţie "ector producţie # broileri

  $% % &1 &2 &' &( & &*

  2 "ecem&rie

  55+99192

  2+

  Iauarie

  12

  (59

  ?e&ruarie

  )+

  1

  Martie11121(

  /prilie

  151911)

  Mai

  1

  1+221222(

  Iuie 2529

  )

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  8/46

  22)

  Iulie

  22+((1

  /ugust

  (2(((5(9(

  Septem&rie()((+

  -ctom&rie

  551525(5559

   Noiem&rie

  55)55+

  "ecem&rie99192

  21 Iauarie

  12(59

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  9/46

  2.2.2 Calculul necesarului de construcţii

  a) Capacitatea unei +aleC7  suprafaţ# 6al# ! $esitate la populare 159 m ! )02 155 cap*6al#

  b) Necesar de +ale N7 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  10/46

  Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană2/0200

  20 0./ 1.12 ( 1 0.*

  EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 9. 1)2( 9.1 .2( .19 1.( .1 .1(1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ Srot soia 55 (9. 1+) 19.1 .25 .99 2. .11 .2592 9.) ++. "L3metioia .+ ( .( .9(529 +9. ).5 L3Li'ia . 2 .2 .5)

    (+. Creta furajera 1.1 .5(  25. 1.9 ?osfat $icalcic (. .)2 .2

  9 Ulei soia .1 +  Sare .(  Premi! 1. 

  $6$! 100 2+( 2.) 1 1.2 (.+ 1.( . 

  1

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  11/46

  Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada #-1$ săptămâni (21-3 !R

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană2/002/0

  1/1/.

  0.* 0./ . 1 0.*

  EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 9.5 21)1 9.+ .2 .1 5. .1 .1(1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ Srot soia 55 2. 91 11.2 .(( .1 1.9 . .192 9.) ++. "L3metioia 1. 9( . .+ .529 +9. ).5 L3Li'ia 1. 5( 1. .

    (+. Creta furajera 1.1 .5(  25. 1.9 ?osfat $icalcic (. .)2 .9

  9 Ulei soia 1.22 15  Sare .2  Premi! 1. 

  $otal 100.00 2)9 1).9 .9 . 9.9 1.2 .9

   

  11

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  12/46

  Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 1%-20 săptămâni (21-# R

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană

  2/020

  11*

  0. 0./1 . 2. 0.*

  EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 9.5 2 9.+ . .29 5.19 1 .1)(1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ rot soia 5 2 .+1 .9 .( 1.59 1.11 01992 9.) ++. 8r#simi aimale 5.( 1529 +9. ).5 "L met. .29 1.9 .29

    (+. Li'i# .29 .2( .2  25. 1.9 Cret# furajer# 1.( .91

  9 ?osfat $icalcic 1.2 .( .(  Sare .(  Premi! .9

  J-J/L 1 2) 1.9( . .) 9.9 2. .9

  12

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  13/46

  Tabelul 5

  7eparti5area nutreţurilor combinate la $%

  7eţeta "

  %erioada de v8rstă 9săptăm8ni)

  $otal:toe;

  0' 921'7) ( 1/ 921'7) 1 # 1; 921(7)H 2()) G 25Consum 5ilnic 9 ? > ? > ?2 (0) 902 )(01 0( +20(

  Iauarie 1 0((9 091 0(2 0((9 091 0(( 0((9 091 0(5 0+ 0+) 0)+(9 0+ 0+) 0)+(

  ?e&ruarie 0+ 0+) 0)+() 0+ 0+) 0)+( 0+ 0+) 0)+(+ 0+ 0+) 0)+(

  Martie 1 0+ 0+) 0)+(11 0+ 0+) 0)+(12 0+ 0+) 0)+(1( 0+ 0+) 0)+(

  /prilie 15 0+ 0+) 0)+(

  19 0+ 0+) 0)+(1 0+ 0+) 0)+(1) 0+ 0+) 0)+(

  Mai 1 109 0122 101)1+ 109 0122 101)22122

  Iuie 2(25 0((9 091 101)

  29 0((9 091 101)2 0((9 091 101)

  Iulie 2) 0+ 0+) 101)2 0+ 0+) 101)2+ 0+ 0+) 101)( 0+ 0+) 101)(1 0+ 0+) 101)

  /ugust (2 0+ 0+) 101)(( 0+ 0+) 101)

  (5 0+ 0+) 101)(9 0+ 0+) 101)Septem&rie ( 0+ 0+) 101)

  1(

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  14/46

  () 0+ 0+)( 0+ 0+)(+ 0+ 0+)

  -ctom&rie 5 0+ 0+)51 0+ 0+) 109 0122

  52 0+ 0+) 109 01225(55

   Noiem&rie 5955) 0((9 0915 0((9 091

  "ecem&rie 5+ 0((9 0919 0((9 09191

  92

  2.2.#. Calculul necesarului de apă

  a) Necesarul de apă de adăpare=serie de creştere

   Nap# 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  15/46

  2.2.&. Calculul necesarului de ec'ipamente te'nolo"ice

  a) dăpători circulare cu ventil 9circumf. @ 10* cmA front de fura,are @ 1A

  cm=cap)

  /c 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  16/46

   Ne ore ilumiat*serie ! Num#r &ecuri*6al# ! Putere &ec ! Num#r serii*a

  11+6 ! 9 ! ! 202 )+29 O )+209 *6al#*a

  b) Necesar de ener

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  17/46

  Total '(* 1**

  c) -enituri reali5ate din v8n5area la abator a reformelor la tineret părinţi

  9$%)

  !una%ăsări

  reformate9cap)

  Freutatelivrată

  9G

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  18/46

  213(IR4 11115 ! 202 ! 202 R-N 9(2+)02 R-N

  2135R4 2(9+02 ! 202 ! 20( R-N 122(012 R-NJ-J/L4 9950A 99290 A 122(012 )(20 R-N

  Medicamente şi materiale sanitare 9*A din c+eltuielile cu materialul

  biolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  19/46

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  20/46

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  21/46

  Tabelul ######

  7eparti5area nutreţurilor combinate pentru sectorulde păsări adulte de reproducţie=serie de creştere

  %erioada dev8rstă

  "ăptăm8na

  7eţetă

  $otal9tone)

  202( 921(7) 2*( 921/7)> ? > ?

  Cosum412)

  g*cap*'i

  Cosum412

  g*cap*'i

  Cosum4  21g*cap*'i

  Cosum4  21g*cap*'i

  Iauarie 1 :toe; 2025 202(2 205)2 2025 202(2 205)( 2025 202(2 205)5 2025 202(2 205)9 2025 202(2 205)

  ?e&ruarie 2025 202(2 205)) 2025 202(2 205) 2025 202(2 205)+ 2025 202(2 205)

  Martie 1 2025 202(2 205)11 2025 202(2 205)12 2025 202(2 205)1( 2025 202(2 205)

  /prilie 15 2025 202(2 205)19 2025 202(2 205)

  11)

  Mai 11+2 10(9 02( 10(521 10(9 02( 10(522 10(9 02( 10(5

  Iuie 2( 10(9 02( 10(525 10(9 02( 10(529 2025 202(2 205)

  2 2025 202(2 205)Iulie 2) 2025 202(2 205)

  22+((1

  /ugust (2(((5(9

  Septem&rie (()(

  21

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  22/46

  (+-ctom&rie 5

  51525(55

   Noiem&rie 5955)5

  "ecem&rie 5+99192

  $otal

  Tabelul 10

  Cerinţe de +rană 9părinţi adulţi)

  Necesar 202( săpt. 921(7) 2*( săpt. 921/7)P 1931 19

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  23/46

  Reţeta n.c. *ărinţi adulţi, perioada 20-2# săptămâni (21-# R

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană2/0

  2011*

  0. 0./1 . 2. 0.*

  EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %2)59 +02 0(9 051 50 09 0( -r' ) 29+ 0+ 021 0( 20 0+() 02)255 590 10() 20+1 90 0( 0+ rot $e soiaȘ

  52( 55 025 09( 025 10 09)5 0125

  +29 8r#simivegetale

  (.9 2)

  Cret#furajer#

  2. 2011

  Sare .2Premi! 1.

  $6$! 100 2))) 19.15 .)5 .) 9.9 209 099

  2(

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  24/46

  Reţeta n.c. *ărinţi adulţi, perioada 2&-# săptămâni (21-$ R

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană

  2/020 1 0.' 0.*( . '.1 0.*

  EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %2)59 +.2 .(9 .51 5. .9 .( -r' 29+ .+ .21 .(2 2. 2.( .5)255 59. 1.() 2.+1 9. .( .+ rot $e soia 5Ș 29 55 .25 .9 .25 1. 1. .22+29 8r#simi

  vegetale(.9 2)

  Cret# furajer# 2. .2Sare .2

  Premi! 1.

  J-J/L 1 2)9+ 19.15 .) .9 5. (.2( .9+

  25

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  25/46

  3.2.#. Calculul necesarului de apă

  a) Necesarul de apă de adăpare=serie

   Nap# 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  26/46

  e) Necesar de cuibare 9un cuibar la (

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  27/46

  c) venituri din producţia de ba5ă 9ouă de incubaţie)4

  r. ou# icu&aţie*a Q preţ ou# icu& :R-N; 2+((1+ &uc ! 10( R-N*ou (1(150) R-N

  d) C+eltuieli efectuate

  Material biolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  28/46

  3ilanţul economic la sectorul părinţi adulţi

  76N1. C+eltuieli totale de producţie (/1;0A2

  1.1. C+eltuieli directe totale ';(;1A;1.1.1. C+eltuieli totale cu forţa de muncă (2(0

  3 salarii (193 impo'it pe salarii :1; 95C/S A alte impo'ite :2; (

  1.1.2. C+eltuieli totale materiale '*1A;

  3 furaje (1))+202+3 material &iologic 152+093 alte cosumuri 2(9+011  3 eergie electric# 21(1025  3 ap# +)20)(  3 me$icamete A materiale saitare +20  3 materiale A piese $e sc6im& 520)2  3 trasport +20  3 alte c6eltuieli A servicii (9)02

  1.2. C+eltuieli indirecte totale /;*;A'1.2.1. C6eltuieli comue : $i c6eltuieli $irecte totale; (1)+0(91.2.2. C6eltuieli geerale :12 $i c6eltuielile $irecte totale; 5)1+0(

  2. -enituri totale (11*/'A2.1. @aloarea pro$ucţiei secu$are :reforme; 292++2.2. Su&veţie :0+ R-N*Fg; 99+02.(. @aloarea pro$ucţiei $e &a'# :ou# $e icu&aţie; (1(150)

  2

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  29/46

  Cap. -

  Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie

  (.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie

  1. Proporţia ou#lor &ue $e icu&at +)052. Procetul $e eclo'iue +09(. Itesitatea me$ie $e ouat )015. Jimpul $e p#strare a ou#lor î staţie ) 'ile9. "urata $e'volt#rii em&rioare 2109 'ile. Capacitatea com&i# $e icu&aţie ( ou#*serie). Cosum electric al aparatului 09 F*or#

  4626 Cal(l" -" -i#"*&io*a$"

  (.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

  a) Necesarul de ouă pentru incubaţie

   No.i. Necesarul $e pui la populare ! 1 4 eclo'iue :299+5 ! 1;4 +09

  29+2 ou#

  b) Necesarul de ouă bune de incubat

   No.&.i. Necesar ou# icu&aţie ! 1 4 ou# &ue icu&aţie :29+2 ! 1; 4

  +)05 2+((1+ ou#

  c) %roducţia 5ilnică de ouă

  P'.o.

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  30/46

  (.2.'. Calculul necesarului de ener

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  31/46

  @I@

  22))(9

  @10

  ))(9@

  12

  +2

  I@

  2;))(9

  @1/

  ))(9@

  1;

  +2

  @ *

  ))(9

  @

  2

  (

  ))(9

  @

  2

  *

  +2

  @ 1'))(9

  @'1

  ))(9@I 2

  +2

  @ 20 ))(9 @I / ))(9 @I ; +2

  @ 2/))(9

  @I1(

  ))(9@I

  1*

  +2

  @I

  '))(9

  @I21

  ))(9@I

  2'

  +2

  @I

  10))(9

  @I2

  ))(9@II

  '0

  +2

  @I 1/ ))(9 @II ))(9 @II / +2

  @I

  2())(9

  @II12

  ))(9@II

  1(

  +2

  @II

  1))(9

  @II1;

  ))(9@II

  21

  +2

  @II

  ))(9

  @II2*

  ))(9@II

  2

  +2

  @II

  1))(9 @II

  I2

  ))(9 @III

  (+2

  @

  II 22

  ))(9 @II

  I ;

  ))(9 @II

  I

  1

  1

  +2

  @II

  2;))(9 @II

  I1*

  ))(9 @III

  1

  +2

  @III

  ))(9 @II

  I2'

  ))(9 @III

  2

  +2

  @III

  12))(9 @II

  I'0

  ))(9I 1

  +2

  @III

  1;))(9

  I *))(9

  I +2

  @

  III

  2*))(9

  I1

  '

  ))(9I

  1

  +2

  I

  2))(9

  I20

  ))(9I

  22

  +2

  I

  ;))(9

  I2/

  ))(9I

  2;

  +2

  I

  1*))(9

  ())(9

  (+2

  I

  2'))(9

  11

  ))(9

  1'

  +2

  I

  '0))(9

  1

  ))(9

  20

  +2

  / ))(9 2

  ))(9 2/

  +2

  1( ))(9 I 1 ))(9 I ' +2

  (1

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  32/46

  21))(9

  I1

  ))(9I

  20

  +2

  2))(9

  I1

  ))(9I

  1/

  +2

  I

  ())(9

  I22

  ))(9I

  2(

  +2

  I

  11 ))(9 I 2;

  ))(9 II 1 +2

  I

  1))(9

  II *))(9

  II +2

  I

  2))(9

  II1'

  ))(9II

  1

  +2

  II

  2))(9

  II20

  ))(9II

  22

  +2

  II

  ;))(9

  II2/

  ))(9II

  2;

  +2

  $6$!

  46266 Cal(l" "(o*o#i(" la &ta,ia -" i*(1a,i"a) C+eltuieli efectuate

  1 6uă de incubaţie 9material biolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  33/46

  -enituri din v8n5area ouălor improprii incubaţiei

  -u# $ispoi&ile petru comerciali'are ! Preţ*ou 1+1 ! 0) R-N

  )2(0)R-N

  ; -enituri din producţia de pui de o 5i

  Pui $e o 'i livraţi ! 209 R-N*cap 299+5 ! 209 R-N +(2(9 R-N

  3ilanţul economic la staţia de incubaţie

  1 C+eltuieli totale de producţie *;1/(0A/'1.1. C+eltuieli directe totale /*(0A*1

  1.1.1. C+eltuieli totale cu forţa de muncă (;*03 salarii (

  3 impo'it pe salarii :1; 9)C/S A alte impo'ite :2; )2

  1.1.2. C+eltuieli totale materiale 2/(;0A*13 material &iologic (1(150)3 alte cosumuri 151)90+1  3 eergie electric# )9(20)  3 me$icamete A materiale saitare 25)9059  3 materiale A piese $e sc6im& 115(+055  3 trasport 25)9059  3 alte c6eltuieli A servicii +9(20)

  1.2. C+eltuieli indirecte totale 112;0A121.2.1. C6eltuieli comue : $i c6eltuieli $irecte totale; 511091.2.2. C6eltuieli geerale :12 $i c6eltuielile $irecte totale; +1)50)

  2. -enituri totale /*;(*A/2.1. @aloarea pro$ucţiei secu$are

  :ou# $ispoi&ile $i icu&aţie;)2(0)

  2.2. @aloarea pro$ucţiei $e &a'# :pui $e o 'i; +(2(9

  .1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler

  1 Perioa$a $e cre%tere 352 'ile : s#pt#m=i;2 "urata vi$ului saitar 2 s#pt#m=i( Sistemul $e cre%tere pe a%terut permaet5 Suprafaţa 6alei 5 m2

  9 "esitatea la populare 1) cap*m2

  Mortalitate (05) Necesarul $e a%terut 2 Fg*m2

  Starter :315 'ile; cosum4 (( g*cap*'i*

  ((

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  34/46

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  35/46

   N.f. Num#rul $e pui*serie cre%tere ! cosum me$iu 'ilic $e utreţ ! Nr. 'ile

  "emaraj (+(( cap ! 0(( Fg*cap*'i ! 15 'ile 11)5019 Fg

  Cre%tere (+(( cap ! 01 Fg*cap*'i ! 1 'ile )05 Fg

  ?iisare (+(( cap ! 019 Fg*cap*'i ! 1 'ile 5+)0) Fg

  b) Consumul total de fura,e pe serieTotal: 18174,15 kg $%e&ara'( + 70808,4 kg $)re*tere(+ 64907,7 kg 

  $iisare(= 153890,25 kg 

  c) Necesarul anual de fura,e

   Na  total cosum utreţ*perioa$# $e furajare ! um#r $e serii*a

  "emaraj 11)5019 Fg ! 09 serii*a 111(10+ Fg

  Cre%tere )05 Fg ! 09 serii*a 52950 Fg

  ?iisare 5+)0) Fg ! 09 serii*a 521+09 Fgd) Consumul total de fura,e pe an

  Total = 118131,98 kg $% e&ara'( + 460254,6 kg $)restere( + 421900,05 kg $iisare(

   = 1000286,63 kg 

  Tabelul 10

  Cerinţe de +rană 9pui de carne)

  )ecesartarter

  (1-1# /ileCretere

  (1&-32 /ileinisare

  (33-#2 /ilePB% 24 22 20EM Kcal/kg 3010 3175 3225M+C 0,92 0,88 0,78

  L 1,30 1,25 1,05Ca 1 0,9 0,85P 0,7 0,68 0,66CelB ≤3,5 ≤4 ≤4,5Sare 0,3 0,3 0,3Pre!" 1 1 1

  (9

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  36/46

  .2.(. Calculul necesarului de apăa) Necesarul de apă de adăpare=serie de creştere

   Nap# 

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  37/46

  Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj 21-1 - pui roiler (0-1# /ile

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor!n"rediente

  Norme de +rană

  '010 2( 0.;2 1.' '. 1 0./EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 5+.5 15 5.9 .1+ .12 1.1 .1((1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ Srot soia 55 59. 1511 1+.5 .9) 1.22 (.( .15 .(1

  92 9.) ++."L3

  metioia.12 .1 .12

  529 +9. ).5 L3Li'ia .(9 19 .( .2)

    (+Creta

  furajera.9 .29

    25 1.9?osfat

  $icalcic2.( .99 .5(

  9 Ulei soia .+ ))  Sare .2

    Premi! 1. 

  $otal 100.00 (15+ 25.21 . 1. 5.5 .+ .) 

  ()

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  38/46

  Reţetă n.c. pentru perioada de cretere 21-2 - pui roiler (1&-32 /ile

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană

  '1/ 22 0. 1.2 ( 0.; 0.*EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 99. 12( 9. .21 .15 1.2 .1 .19(1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ Srot soia 55 5. 1295 1).2 .91 1. (. .12 .2

  92 9.) ++."L3

  metioia.12 .1 .12

  529 +9. ).5 L3Li'ia .(9 19 .( .2)

    (+.Creta

  furajera.9 .22

    25. 1.9?osfat

  $icalcic1.)) .52 .((

  9 Ulei soia 1. 9  Sare .2  Premi! 1. 

  Jotal 1. (1( 22.9 .5 1.9 5.2 . .)9 

  (

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  39/46

  Reţetă n.c. pentru perioada de nisare 21-2 - pui roiler (33-#2 /ile

  -aloarea nutritivă a nutreţurilor !n"rediente

  Norme de +rană

  '22 20 0./ 1.0 (. 0. 0.**EM %3 M4C !i5 C3 Ca % EM %3 M4C ! C3 Ca %

  ((19 +. .(+ .29 2.2 .1 .2) Porum& 9). 1+ 9.1 .22 .15 1.( .1 .19(1(9 5(. 1.2) 2.) ).5 .( .+ Srot soia 55 (. 112+ 19.9 .5 .+) 2.) .11 .29

  92 9.) ++."L3

  metioia.12 .1 .12

  529 +9. ).5 L3Li'ia .(9 19 .( .2)

    (+.Creta

  furajera.9 .22

    25. 1.9?osfat

  $icalcic1.)) .52 .((

  9 Ulei soia (. 299  Sare .2  Premi! 1. 

  $otal 100.00 (2+5 21.2 . 1.5 (.+ . .)( 

  (+

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  40/46

  .2.. Calculul necesarului de ec+ipamente te+nolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  41/46

  .2./. Calcule economice la sectorul de pui broiler de

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  42/46

  (( 9 209 191)0551 9 209 191)055+ 9+2 209 192)(0

  J-J/L 3

  -enituri reali5atea) -enituri din livrarea puilor broiler de o 5i

  @l.p. 8reutate livrat# :Fg; ! Preţ*Fg viu 25) Fg ! 09 R-N*g

  591(2 R-N

  b) "ubvenţie

  S Su&veţie*Fg viu ! 8reutate livrat# W R-N ! W g ... R-N

    c) -enituri totale reali5ate n sectorul de producţie

  @t @eituri $i livrarea puilor &roiler $e o 'i A Su&veţie A @aloare pro$ucţie

  etermiat# 1()515 R-N

  C+eltuieli efectuate1 Material biolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  43/46

  lte c+eltuieli4 servicii 92A din c+eltuielile cu material biolo

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  44/46

  Capitoll VI

  Cal(ll "'i(i"*,"i "(o*o#i(" a "ploata,i"i a)i(ol"

  Tabelul #

  -enituri şi c+eltuieli totale

  1. -enituri totale 976N) * '0 2*A*1.1. @eituri la tieret p#riţi ((5051.2. @eituri la p#riţi a$ulţi 511)(091.(. @eituri la icu&aţie )+590)1.5. @eituri la puii &roiler 9+)+2

  2. C+eltuieli totale de producţie 976N) 1;10A'2.1 C6eltuieli totale la tieret p#riţi 29210(2.2 C6eltuieli totale la p#riţi a$ulţi 5)1+022.( C6eltuieli totale la icu&aţie +1)50)(2.5 C6eltuieli totale la puii &roiler ()2+0(

  '. %rofit 912) 976N) 1 1(;11A'

  (. 7ata profitului 9'=2H100) 9) 22A2/

  55

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  45/46

  Coclu'ii %i recoma$#ri

    > urma ela&or#rii acestui proiect am aplicat cuo%tiţele $o&=$ite av=$ ca re'ultat u profit$e 220 2). /ali'=$ calculul profitului reali'at afacerea este cosi$erat# o oportuitate pe piaţalocal#0 pri caracterul speciali'at. ?ii$ o ferma $e cre%tere a puilor &roiler0î cotiuare i%i vacocetra activitatea petru optimi'area pro$ucţiei %i petru a valorifica u poteţial calitativ

  ri$icat. Cosi$er c# o e!ploataţie avicol# poate s# prospere pe terme lug0 $oar $ac# activitatea eieste pus# pe &a'e igiere%ti care s# ai o sigur# ţit# K profitul. /%a$ar0 o ferm# $e pui eficiet#%i $eci0 reta&il# u poate fi co$us# $ec=t cu %tiiţ# %i te6ologie avasat#0 pri iovaţie %irestructurare permaet#. /stfel cosi$er c# ivestiţia f#cut# î acest proiect este profita&il#0$eoarece c6eltuielile totale $e pro$ucţie sut $e  1;10A'A iar profitul este $e 1 1(;11A'.  Ca o&iective0 pe viitor se urm#re%te at=t îm&u#t#ţirea catitativ# c=t %i calitativ# a pro$ucţiei$e care $e pas#re $i ca$rul acestei e!ploataţiei.

  -bie)tie )alitatie:

   K $e'voltarea uei imagii favora&ile pe piaţa $istri&uitorilor 'oali $e care $e pas#re, K po'iţioarea î mitea poteţialilor clieţi :iterme$iari; ca ferma $e la care se poate o&ţie celmai simplu care $e pas#re saatoas#,

   K crearea uor relaţii cu furi'orii %i $istri&uitorii &a'ate pe îcre$ere %i profesioalism, K cosoli$area imagiii pe piaţa pri promoţii %i campaii $e fi$eli'are, K cre%terea gra$ului $e loialitate al clieţilor :iterme$iari; faţ# $e pro$usele oferite, K speciali'area e!clusiv pe avicultura ecologic#,

  -bie)tie )atitatie:

   K $e'voltarea uui portofoliu $e miim 2 clieţi :$istri&uitori;, K cresterea profita&ilit#ţii pro$ucţiei cu 2, K e!ti$erea portofoliului $e clieţi :iterme$iari; cu (, K reivestiţia a $i profitul o&ţiut î actuali'area te6ologiilor,Reali'area o&iectivelor propuse se va &a'a pe u sistem &ie orgai'at al pro$ucţiei %i o strategie $e$istri&uţie fle!i&ila %i avatajoas# reciproc. "e asemeea0 uul $i mijloacele $e o&ţiere asuccesului pe piaţ# se iteţioea'# a fi o importat# ivestiţie î mijloacele $e promovare î r=$uliterme$iarilor.

  59

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  46/46

  3iblio