praktisk informasjon vedrØrende vold i nÆre relasjoner ... · og 8. mai 2012 vold i nÆre...

2
layout: ellen svendsen STRAFFERETTSKONFERANSEN I LOEN 7. OG 8. MAI 2012 VOLD I NÆRE RELASJONER REGION VEST PRAKTISK INFORMASJON VEDRØRENDE KONFERANSEN I programmet er det lagt inn tur til Singerheimen og Briksdalbreen. 20 ÅRS JUBILEUM Opplysninger eller spørsmål vedrørende konferansen, vennligst ta kontakt med: Åsmund Vikene mail: [email protected] mobil: 90 96 22 18 eller Willy Giil mail: [email protected] mobil: 91 12 31 23 - tlf.:55 38 72 00 - fax: 55 38 72 50 Priser pr. døgn: Deltaker i enkelt medium rom med lunsj kr 1630,- Tillegg for ledsager kr 1050,- Tillegg pr. person for De Luxe rom kr 200,- Prisene inkluderer opphold med fullpensjon; det vil si middagsbuffé om kvelden samt frukost og lunsj neste dag. Bruk av møterom med vanleg kurs- og konferanseutstyr, samt en kaffipause med frukt pr. dag er inkludert. Dagpakke: Dagsmøtepakke inkludert bruk av møterom, dagens lunsj og ei kaffipause med frukt kr 445,- Dersom man ønsker direkte kontakt med hotellet for informasjon om hotellets tilbud, blant annet Bad & Spa, se: www.alexandra.no eller ringe direkte tlf.: 57 87 50 00 Påmelding på vedlagt skjema innen 30. mars.

Upload: others

Post on 30-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

layo

ut: e

llen

sven

dsen

STRAFFERETTSKONFERANSEN I LOEN 7. OG 8. MAI 2012

VOLD I NÆRE RELASJONER

REGION VEST

PRAKTISK INFORMASJON VEDRØRENDE KONFERANSEN

I programmet er det lagt inn tur til Singerheimen og Briksdalbreen.

20 ÅRS JUBILEUM

Opplysninger eller spørsmål vedrørende konferansen, vennligst ta kontakt med:Åsmund Vikenemail: [email protected]: 90 96 22 18eller Willy Giilmail: [email protected]: 91 12 31 23 - tlf.:55 38 72 00 - fax: 55 38 72 50

Priser pr. døgn: Deltaker i enkelt medium rom med lunsj kr 1630,-Tillegg for ledsager kr 1050,-Tillegg pr. person for De Luxe rom kr 200,-Prisene inkluderer opphold med fullpensjon; det vil si middagsbuffé om kvelden samt frukost og lunsj neste dag. Bruk av møterom med vanleg kurs- og konferanseutstyr, samt en kaffipause med frukt pr. dag er inkludert.

Dagpakke:Dagsmøtepakke inkludert bruk av møterom,dagens lunsj og ei kaffipause med frukt kr 445,-

Dersom man ønsker direkte kontakt med hotellet for informasjon om hotellets tilbud, blant annet Bad & Spa, se: www.alexandra.no eller ringe direkte tlf.: 57 87 50 00

Påmelding på vedlagt skjema innen 30. mars.

FOREDRAGSHOLDEREFOREDRAGSHOLDERE

VOLD I NÆRE RELASJONER - LOEN 2012PROGRAM

12:00 Lunch 13:00 Åpning av konferansen Regiondirektør Per Sigurd Våge. 13:15 Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Rrepresentant fra regjeringen. 13:45 Multiagency approach to Domestic Violence - assessment, management and risk factors Prof. Stephen Hart and Dr. Kally Watt; Department of Psychology, Vancouver 15:00 Pause m. kaffe og frukt 15:30 Risk og farlighetsbedømming ved partnervold Prof. Henrik Belfrage, Mittuniversitetet Sundsvall, Sverige

16:15 Vold i familien – rettspraksis mv Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud

17:00 Tur til Briksdalsbreen eller besøk til Singerheimen 20:00 Middag

12:00 Lunch 13:00 Åpning av konferansen Regiondirektør Per Sigurd Våge. 13:15 Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Rrepresentant fra regjeringen. 13:45 Multiagency approach to Domestic Violence - assessment, management and risk factors Prof. Stephen Hart and Dr. Kally Watt; Department of Psychology, Vancouver 15:00 Pause m. kaffe og frukt 15:30 Risk og farlighetsbedømming ved partnervold Prof. Henrik Belfrage, Mittuniversitetet Sundsvall, Sverige

16:15 Vold i familien – rettspraksis mv Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud

17:00 Tur til Briksdalsbreen eller besøk til Singerheimen 20:00 Middag

MANDAG 7. MAI

TIRSDAG 8. MAI 09:00 Overgrep i de lukkede rom. De vanskelige bevisene. Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes 09:45 Politiets plikt til forebygging. Forsker Ragnar Auglend, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 10:30 Pause m. kaffe og frukt – utsjekk 11:00 Mor – offer eller medvirker. Straffeansvar for foreldre som ikke griper inn mot vold mot barn. Politijurist Anette Stegegjerdet Norberg

11:30 Barnet i familievolden – fra vitne til voldsoffer Teamleder Inge Nordhaug – RVTS Region Vest

12:00 Helsedirektoratets arbeid med handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Inga Fjelltveit Skagseth - Helsedirektoratet

12:30 Lokal handlingsplan,og samarbeidskompetanse. Sogn og Fjordane modellen Seniorrådgiver Bjørg Eikum Tang - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førstekonsulent Mariann Vigdal – Sogn og Fjordane friomsorgskontor

13:00 Avslutning og lunsj

Dr. Stephen David Hart holds positions as Professor in the Department of Psychology at Simon Fraser University and Visiting Professor at the University of Bergen. He is a leading expert in the �eld of clinical-forensic psychol-ogy, with a special focus on the assessment of violence risk and psychopathic personality disorder. Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Haukeland University Hospital. e-mail: [email protected]

Kelly Watt: Internationally recognized expert in violence risk assessment and management and domestic violence coordinated community responses. Threat Assessment Specialist at ProActive ReSolutions Inc. and member of the Associate editor of the Intelligence Newsletter for the Canadian, American, and European Threat Assessment Associations and editorial assistant for the International Journal of Forensic Mental Health.e-post: [email protected] Henrik Belfrage er professor i kriminologi vid Mittuniversitetet og forskningsjef ved Rettspsykiatrisk regionklinikk i Sundsvall i Sverige. Han er også professor ved psykologisk fakult ved Universitetet i Bergen. Han har publisert over 100 vitenskaplige artikler og er en av hovedforfatter av �ere instrument for risikovurderinger. Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Haukeland University Hospital. e-post: [email protected]

Knut H. Kallerud ble utnevnt til dommer Høyesterett i 2011. Han har vært ansatt hos riksadvokaten siden 1995 og ble utnevnt som assisterende riksadvokat i 2008. Han er cand.jur. fra 1983. Han har arbeidet i Justisdeparte-mentet, vært dommerfullmektig og arbeidet i sekretariatet i Stra�elovkommisjonen. Fra 1986 til 1995 arbeidet han i advoktat�rmaet Hestenes og Dramer & Co. e-post: [email protected]

Bjørn Kristian Soknes er førstestatsadvokat ved Sør-Trøndelag statsadvokatembeter. Han har tidligere vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter og Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. I 2007 ledet han Riksadvokatens undersøkelse av kvaliteten på påtalevedtak i voldtektssaker som endte med fri�nnelse. Han var også nestleder i utvalget som leveret NOU 2008:4 “ Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling” e-post: [email protected]

Ragnar L. Auglend er nå knyttet til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen som forsker med politirett som arbeidsområde. Han har tidligere bl.a. vært politimester (i Hordaland og i Sarpsborg), sjef for Politihøgsko-len, dommer og avdelingsdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet. Auglend utarbeidet i sin tid utkas-tene til ny politiinstruks og ny politilov, han har deltatt i utviklingen av politirettsfaget ved Det juridiske fakultet og har i en årrekke undervist i faget. Han er medforfatter av boken "Politirett". Auglend er oppnevnt som medlem av 22. juli-kommisjonen. e-post: [email protected]

Anette Stegegjerdet Norberg har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som politifull-mektig ved Sogn og Fjordane politidistrikt. Hun har skrevet mastergradsoppgaven Mor – o�er eller medvirker - Stra�eansvar for foreldre som ikke griper inn mot vold mot barn. Anette Stegegjerdet Norberg er vararepresent-ant til Stortinget for Arbeiderpartiet. e-post: [email protected]

Inge Nordhaug er kliniisk sosionom i barne og ungdomspsykiatri. Teamleiar vald og seksuelle overgrep ved RVTS Vest - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmords-forebygging. e-post: [email protected]

Inga Fjelltveit Skagseth er rådgiver i Helsedirektoratet i avdeling psykisk helse og rus. Ansvarsområde er vold og traumatisk stress, herunder å følge opp nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). e-post: [email protected]

Bjørg Eikum Tang er seniorrådgiver hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Ansvarsområde er folkehelsearbeid og førebyggande arbeid generelt, ansvarleg for Handlingsplan mot Kjønnslemlesting, førebyggande helsetenester og samhandling på tvers. Har og ei aktiv rolle i arbeidet med Samhandlingsreforma. e-post: [email protected]

Marian Vigdal er klinisk sosionom med fordjupning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlege psykiske lidelsar. Hun har spesialopplæring innen “Alternativ til vold” og er en av initiativtakerene til arbeidet med “Vold i nære relasjoner “ i Sogn og Fjordane. Mariann Vigdal er tilsatt som rådgiver ved Sogn og Fjordane friomsorgskontor. e-post: [email protected]