predznaci sudnjeg dana

Download Predznaci Sudnjeg Dana

Post on 21-Jun-2015

530 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

Predznaci sudnjeg dana:mali - srednji - veliki

Sa arapskog preveli: Rasim Brkovi Senad eman

2

Sarajevo, Bemust, 2000.

3

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!1 Uzvieni Allah je rekao: O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista e potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki dogaaj biti! Na dan kad ga doivite svaka dojilja e ono to doji zaboraviti, a svaka trudnica e svoj plod pobaciti, i ti e vidjeti ljude pijane, a oni nee pijani biti, ve e tako izgledati zato to e Allahova kazna strana biti. (Had; 1-2) Zar oni ekaju da im Smak svijeta iznenada doe, a ve su predznaci njegovi tu? A ta e im koristiti opomena kad im on doe? (Muhammed; 18)

1

Ovo je nelektorisana verzija prijevoda. Ova knjiga je magistarska disertacija odbranjena na Univerzitetu Ummu 'l-Qura (Mekka), Fakultet erijatskog prava, Odsjek za akaid. Za ovu knjigu pisac dobija najveu ocjenu Odlian i to u mjesecu Muharremu 1304.h.g.

4

Predgovor Zahvala pripada Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomo traimo, od Njega oprost iemo, od Njega zatitu traimo od svakog zla kojem ude nae due, i od svih naih hravih poslova. Koga Allah uputi, niko ga na stranputicu ne moe navratiti; a koga Allah na stranputicu okrene, niko ga ne moe na pravi put uputiti. Svjedoim da nema drugog boga osim Jednog Allaha Koji nema sudruga, i svjedoim da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali 'Imran, 102) O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog ovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mukarce i ene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom ijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (Nisa', 1) O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On e vas za vaa dobra djela nagraditi i grijehe vam vae oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postii e ono to bude elio. (El-Ahzab, 70-71)2 Uzvieni Allah je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa Istinom, te kao radosnu vijest i opomenu ljudima pred nastupanje Smaka svijeta. Nije ostavio ni jedno dobro djelo a da nije uputio svoj ummet (sljedbenike) da ga izvrava; a niti bilo koje hravo djelo a da nije upozorio svoj ummet na njega. Poto je ovo zadnji ummet svih ummeta a Muhammed, s.a.v.s., posljednji Vjerovjesnik, Uzvieni Allah odlikova njegov ummet predznacima nastupajueg Smaka svijeta, koji e se dogoditi ovom ummetu. Uzvieni ih u potpunosti obznani jezikom njihova Poslanika, s.a.v.s., dajui im do znanja da e se ti2

Ovo je poetak hutbe Allahova Poslanika, s.a.v.s., s kojom se poinje kada nam treba bilo koja pomo od Uzvienog Allaha.

5

predznaci pojaviti meu njima u to nema nimalo sumnje. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., nema vie poslanika koji bi objasnili ljudima ove predznake i o onome to e se desiti pred sami kraj ovoga svijeta, nagovjetavajui njegovu propast, i poetak novog ivota. Tada e svako biti nagraen za ono to je uradio onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjee ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjee ga. (Ez-Zilzal, 78) Svaka osoba, iz podruja Akaida, je duna vjerovati u sljedee: Vjerovati u Sudnji dan i ono to e se tada dogoditi od nagrada i kazni. Poto je dananji ovjek veoma zaokupljen ovodunjalukim ivotom i uivanjima na njemu, esto se desi da potpuno ili djelimino zaboravi na Smak svijeta i polaganje rauna. To sve biva uzrokom slabog pripremanja za njega (radnjom dobrih djela). Ali Uzvieni Allah eli nas posjetiti na njegov skori dolazak i ukazati nam na njegovu istinitost pojavljivanjem njegovih predznaka. Nema sumnje da sve ono na to nas je upozorio potvrdno istiniti poslanik Muhammed, s.a.v.s., i ono to su ljudi vidjeli i doivjeli nee rezultirati na svijest ljudsku da e Smak svijeta sigurno doi i da u to nema nimalo sumnje. To e biti razlogom njihovog zalaganja za dobra djela i pripremu njegovog dolaska, prije nego za to bude prekasno: da ovjek ne bi uzviknuo: Teko meni, koliko sam samo dunosti prema Allahu propustio, ak sam se i izrugivao! ili da ne bi rekao: Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sauvao. Ili da ne bi rekao kad doivi patnju : Da mi se samo vratiti - dobra djela bih inio! (Ez-Zumer, 56-58) U svojoj hutbi, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi rekao: Ja i Smak svijeta smo poslani ovako. Kada bi spominjao Sudnji dan, njegovo mubarek lice bi pocrvenilo, njegov glas bi se povisio, njegova srdba bi se

6

poveala, kao da je vojni moralista koji neprestano govori: Vaim jutrom i vaom veeri.3 Ashabi su se bojali da e nad njima Smak svijeta nastupiti; to se primijetilo u trenutku kada im je Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisivao Deddala. Taj sluaj se spominje u hadisu En-Nevasa b. Sem'ana, r.a., u kojem se prenosi da je rekao: Jednog jutra je Allahov Poslanik, s.a.v.s., spominjao Deddala, te najednom se sageo i ispravio, tako da smo pomislili da se on (Deddal) nalazi izmeu palmi, pa smo pohrlili njemu, a on nam ree: ta vam je? Rekli smo: O Allahov Poslanie!, ovog jutra si nam spomenuo Deddala, saginjui se i ispravljajui, sve dok nismo pomislili da se nalazi izmeu palmi. Na to im ree Poslanik, s.a.v.s.: Ja se ne bojim za vas Deddala, sve dok sam ja meu vama, jer u vam ja biti zatitnik. Ako se pojavi a ja ne budem meu vama, svak e sebi biti zatitnik, a Allah e biti pomaga svakom muslimanu.4 Veliki broj predznaka Sudnjeg dana se ve pojavio potvrujui upozorenja Muhammeda, s.a.v.s., a svakodnevno poveavajui vjerovanje svakom muslimanu, dok sve to biva proizvodom jo vreg i privrenijeg odnosa prema naoj uzvienoj i asnoj vjeri Islamu. Kako da im se ne povea vjerovanje kada su u stanju da vide skrivene stvari na koje upozori Poslanik Muhammed, s.a.v.s., sa tanom preciznou njihova pojavljivanja i nastajanja?! Svaki od njih predstavlja jednu od mnogobrojnih mu'diza Poslanika ovog ummeta Muhammeda, s.a.v.s. Teko, teko svakom poricatelju i svakom sumnjivcu u poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s. Ovo djelo je dans vrlo bitno, iz razloga to veliki broj dananjih pisaca sumnjaju u pojavljivanje svega na to nas upozorio Poslanik, s.a.v.s., od skrivenih stvari u koje svaki vjernik mora vjerovati. Meu njima su svakako predznaci Smaka svijeta.3 4

Sahih Muslim, 6/153. Sahih Muslim, 18/63-65.

7

Neki, pak, poriu samo jedan dio tih predznaka, dok ih drugi tumae sa veoma iskrivljenim tumaenjima i objanjenjima. Zbog tih i slinih, sam imao elju da sakupim dokaze i objanjenja svih malih i velikih predznaka Smaka svijeta. Sve je to potkrijepljeno nepobitnim dokazima iz Kur'ana Plemenitog i Sunneta Besprijekornog. Ovo nije bilo nimalo lahko uraditi, zbog traganja za vjerodostojnim hadisima izmeu velikog broja raznoraznih prenosilaca. Neki od uenjaka napisae djela o predznacima Smaka svijeta, ali se ne zadovoljie samo onima koji su potvreni u vjerodostojnim hadisima, ve se posluie raznoraznim hadisima i prenosiocima. Neki od tih predanja su istinita a neka su neistinita i izmiljena na Poslanika, s.a.v.s.. Neki, pak, -Allah im se smilovao - nisu dovoljno objasnili to se moralo pojasniti itaocu, ali su sabrali veliki broj hadisa i u to uloili ogroman trud. Od tih knjiga izdvajamo: 1. Fiten od hafiza Nu'ajm b. Hammad el-Huzai, umro 228.h.g. - Allah mu se smilovao. 2. En-Nihaje ili El-Fitenu vel-Melahim od hafiza Ibn Kesira, umro 774.h.g. - Allah mu se smilovao. 3. El-Ia'a li eratis-sa'a od erif Muhammed b. Resul elHusejni el-Berzendi, umro 1103.h.g. - Allah mu se smilovao. 4. El-Iza'a lima kane ve ma jekunu bejne jedejis-sa'a od ejha Muhammed Siddik Hasen el-Kanudi, umro 1307.h.g. - Allah mu se smilovao. 5. Itihaful-dema'a bima dae fil-fiteni vel-melahim ve eratus-sa'a od ejha Hamud b. Abdullah et-Tuvejderi en-Neddi, koji je jo uvjek iv, Allah ga sauvao. I jo mnogo drugih djela koja sade veli broj hadisa o predznacima Smaka svijeta.

8

Okoristio sam se od onih koji me pretekoe u pisanju ove teme, tako da odluih ovo djelo napisati na sljedei nain: Nisam spomenuo ni jedan predznak Smaka svijeta kojeg nisam naao potvrenog od Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., da je on zaista jedan od predznaka - direktno ili indirektno. Od hadisa sam koristio samo sahih (vjerodostojne) i hasen (dobre) hadise, koje su ocijenili poznavaoci hadiske znanosti. Da skratim, nisam koristio sve vjerodostojne hadise u svakom od predznaka, ve sam se zadovoljavao sa nekima koji su potvrivali da se taj predznak nalazi meu predznacima Smaka svijeta. Spomenuo sam sve ono to je potrebno objanjenju dotinog predznaka; bilo da se radi o objanjenju nepoznatih izraza ili pojanjenju mjesta koja su navedena u hadisu. Na sve to sam dodao i neto objanjenja naih eminentnih uenjaka, u odgovorima svima koji negiraju bilo ta od predznaka Smaka svijeta, ili to netano i pogreno interpretiraju i objanjavaju. Nastojao sam da objasnim i obrazloim da predznaci Smaka svijeta spadaju meu skrivene (gajb) stvari u koje moramo vjerovati, koje ne smijemo negirati, odbacivati, uzimati kao znakove dobra ili zla ili ih iskrivljavati. Poto se veliki broj predznaka spominje u Ahad5 hadisima pocetak ove knjige je posveen objanjenjima i dokazima vezanim za tu vrstu hadisa. Demantovao sam stavove svih koji ovu vrstu hadisa ne uzimaju u dokazivanju vjerskih stavova u Akaidu. Ovo moje djelo slui kao poziv vjerovanju u Uzvienog Allaha, Sudnji dan i istinitost svega na to nas je upozorio ili obavijestio na Poslanik Muhammed, s.a.v.s. Sve to je govorio je bila5

Ahad hadisi su sva predanja osim mutevatir predanja. Prema tome i mehur hadis se ubraja u Ahad. Ahad hadisi se dijele u tri vrste: mehur, aziz i garib. Mehur je hadis koji prenose trojica ili vie u svakoj generaciji, ali nije dostigao stepen mutevatira. Aziz hadis je onaj hadis kojeg prenose dvojica od dvojice. Garib je onaj hadis to ga prenosi samo jedan prenosilac, zbog ega se i zove tako, a znai jedinstven. Ove tri vrste Ahad hadisa mogu

Recommended

View more >