prezentcia - neurol³gia

Download Prezentcia - Neurol³gia

Post on 03-Jun-2015

323 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KVALITA ŽIVOTA U PACIENTA S NEUROLOGICKÝM OCHORENÍM -POLYRADIKULONEURITÍDA  

TRANSCRIPT

  • 1. KVALITA IVOTA U PACIENTAS NEUROLOGICKM OCHORENM -POLYRADIKULONEURITDA

2. Polyneuropatie tvoria heterognnu skupinu porchperifrnych nervov. Ide o difzne, systmovpostihnutie perifrnych nervov, ktor vznikpsobenm rznych endognnych a exognnychvplyvov. Delme ich: poda prevaujcej symptomatolgie (motorick,senzitvne, autonmne) poda druhu postihnutch vlkien (neuropatietenkch a hrubch vlkien) poda typu pokodenia vlkien (neuropatiedemyelinizan a axonlne) poda distribcie postihnutie nervov(polyneuropatie symetrick, asymetrick,mononeuropatie) 3. poda priebehu (aktne, chronick,recidivujce) poda klinickej manifestcie (subklinick,klinicky manifestn) poda etiolgie (hereditrny, toxick,metabolick, infekn,autoimnne,ischemick,paraneoplastick,kompresvne). 4. Multidimenzionlna koncepcia kvality ivotazaha pohodu (well-being) spokojnos (satisfaction) v rozlinch oblastiachivota, fungovanie v socilnych rolch vonkajie ivotn podmienky (ivotn rove,socilna opora) komfort -uspokojenie zkladnch udskchpotrieb, pohodlie a transcendenciu v kontexte:fyzickom, psycho, spiritulnom a socilnom,ktor vyplvaj z konkrtnej zdravotnej situcie 5. Cie . 1.) Zisti, ak je rove informovanosti pacientov, ktormbola indikovan lieebn metda plazmaferzaCie . 2.) Zisti, ktor psychosocilne oblasti ivotapacientov/klientov postihuje diagnza polyradikuloneuropatia. Cie . 3.) Zisti a zhodnoti subjektvne vnman kvalitu ivotapacientov s polyradikuloneuritdou. Hypotza . 1.) Informovanosti pacientov, ktorm bolaindikovan lieebn metda plazmaferza je priemern. Hypotza . 2.) Diagnza polyradikuloneuritda postihuje vetkyoblasti ivota pacienta/klienta. Hypotza . 3.) Pacienti/klienti s polyradikuloneuritdou, ktormbola indikovan lieba plazmaferzou subjektvne vnmaj kvalituivota ako znen. 6. rove vedomosti p/k jeViete ako sa vykonva lieebn metdaplazmaferza?na priemernej a dobrejrovni, je vak rozdielna 11o sa tka pracovsk12105 8 intox4 7 5 6 neur ol hemat hem 4 at 2 neurol0ochorenie 0 intoxanonie postoj 7. kvalita ivota Obmedzujete Vae typick aktivity zdvodu zdravotnho stavurespondentov samen, dochdza k zmenmv oblasti osobnch aktivt14poet 14 v socilnej oblasti12dochdza k zmenm -tie s10 858 neumenej obmedzujce 6 2rolhem 2ako osobn aktivity,at4 intox into2 x 1 hemat ochorenie postihuje vetky0 neurolochorenieoblasti osobnosti loveka:no niesocilne a rodinn zvzky postoj 8. respondenti viacvnmaj priameosobn zmenyObmedzuje Vs terajie ochorenie?a obmedzenia ako16problmy spts oblasousociopatickou, 169 14 vina respondentov 12 intoxsa doke ahie 10 neurpoet08hema olhemvyrovna so t6 at 504 2neurosocilnymi dopadmi2lochorenie0ako s dopadom na nointoxvlastn osobnos. nie postoj 9. Cieom zdravotnej starostlivosti jeo zmierni prznaky nevylieitenho aprogredujceho ochorenia.o resocializova tchto dlhodobo chorchpacientov a napomc im udra sisocilne,kognitvnea manulne zrunosti. 10. Ako me sestra preventvne psobi na pacienta predplazmaferzou? Ako sestra eduktorka: me poskytn zkladn informciepacientom/ klientom o lieebnej metdeplazmaferze, (informova klientov o riziku strttekutn, oboznmi pacientov/klientov o prejavoch fyzickejaktivity) Rozdiel lohy lekra a sestry u pacienta spolyradikuloneuritdou? Lekr stanov diagnzu a odporu dlhodobterapiu, vykonva lekrske vkony..... Sestra zaisuje oetrovatesk starostlivos, pln ordinciulekra, kontroluje stav vedomia pacienta, monitorujefyziologick funkcie (FF), predchdza prznakom, ktor byviedli ku komplikcim.... 11. Od oho zvis kvalita ivota u pacienta s neurologickm ochorenm?Kvalita ivota poas choroby ako dynamicky sa meniaci stav zvis od:oklinickch, osobnch a socilnych initeov,opestrosti, trvania a dynamiky zmien klinickch symptmov ochorenia (intenzvnejie a pestrejie prznaky - vraznej pokles kvality ivota.)ospenosti lieby