procesul-verbal receptie la tеrmiпаrеа luсrйrilоr obiectului

of 4/4
PROCES_VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR Nr.03 din 03.03.2017 privind achizitionarea lucrarilor de constructie а retelei de rеlее radio executate in cadrul Proiectului 'oCross Воrdеr Infrastructure" al Programului Operational Comun RO-UA-MD 2007 - 2013, implementat in Moldova obiectivul Albota А4 (s. Balabanu) in cadrul contractului пr. 110 din 25.08.2014, incheiat intre MAI numit in continuare Contractantul principal qi SRL "Eurostil Construct" numit in continuare Апtrерrепоr general. 1. Lucrйrile au fost executate in baza autoriza{iei пr.12, eliberatй de Consiliul raional Taraclia, ре 0б.08.2014, cu valabilitate 18 luni. 2. Comisia de receptie ;i-a desй;urat activitatea in intervaltll22.12.2016 - 03.03.2017, fiind fоrmай din: Preqedintele comisiei: Mihaiescu Denis - sef а1 Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii а DR а STI al MAI, mапаgеr de proiect;, VicepreEedintele comisiei: . Spinu Аlехапdrч - sef al Serviciului dispecerat TETRA а DR а STI al MAI, ofiter de proiect; меmьrii comisiei: Dоdопч Dumitru - administrator principal retea de calculatoare al Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii а DR а STI al MAI, consultant tehnic; Lipsiuc Igor - sef а1 Directiei radiocomunicatii а STI al MAI, consultant tehnic Golban Ylad - specialist superior а1 Sectiei achizitii si adminisfrare patrimoniu а Directiei logistica а SPC si SE а MAI, consultant tehnic; Ropot Gheorghe - sef al Sectiei administrare а DAPD а MAI, reprezentant logistica; Ваrgап Yasile - responsabil tehnic al lucrarilor de instalare echipamente si radiorelee, conform Acordului de соореrаrе nr. CBI-71-1 din 15 decembrie 2016; Мчпtеапч Sergiu * responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, сопfоrm Acordului de соореrаrе пr. CBI-71-2 din 15 decembrie 20|6: Сiumас Anatolie - responsabil tehnic al lucrarilor specializate si instalatiilor electrice, conform Acordului de соореrаrе nr. CBI-71-3 din 15 decembrie 2016; Сеара Grigоrе - responsabil tehnic al lчсrаrilоr de constructie, сопfоrm Acordului de cooperare'nr. CBI-71-4 din 15 decembrie 20|6; 3. Au mai participat la recep}ie: Cilin Anton - proiectant general, Manager proiect consultan{a Веzеr Igоr - Мапаgеr SRL ,,Eurostil Construct" 4. Constatйrile comisiei de recep{ie:

Post on 28-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nr.03 din 03.03.2017
privind achizitionarea lucrarilor de constructie retelei de rl radio executate in cadrul Proiectului 'oCross rdr Infrastructure" al Programului Operational Comun RO-UA-MD 2007 - 2013, implementat in Moldova 1 obiectivul Albota 4 (s. Balabanu) in cadrul contractului r. 110 din 25.08.2014, incheiat intre MAI numit in continuare Contractantul principal qi SRL "Eurostil Construct" numit in continuare trrr general.
1. Lucrrile au fost executate in baza autoriza{iei r.12, eliberat de Consiliul raional Taraclia, 0.08.2014, cu valabilitate 18 luni.
2. Comisia de receptie ;i-a des;urat activitatea in intervaltll22.12.2016 - 03.03.2017, fiind frm din:
Preqedintele comisiei: Mihaiescu Denis - sef 1 Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii DR STI al MAI, mgr de proiect;,
VicepreEedintele comisiei:
. Spinu ldr - sef al Serviciului dispecerat TETRA DR STI al MAI, ofiter de proiect;
mrii comisiei: Dd Dumitru - administrator principal retea de calculatoare al Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii DR STI al MAI, consultant tehnic;
Lipsiuc Igor - sef 1 Directiei radiocomunicatii STI al MAI, consultant tehnic
Golban Ylad - specialist superior 1 Sectiei achizitii si adminisfrare patrimoniu Directiei logistica SPC si SE MAI, consultant tehnic;
Ropot Gheorghe - sef al Sectiei administrare DAPD MAI, reprezentant logistica;
rg Yasile - responsabil tehnic al lucrarilor de instalare echipamente si radiorelee, conform Acordului de rr nr. CBI-71-1 din 15 decembrie 2016;
t Sergiu * responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, frm Acordului de rr r. CBI-71-2 din 15 decembrie 20|6:
ium Anatolie - responsabil tehnic al lucrarilor specializate si instalatiilor electrice, conform Acordului de rr nr. CBI-71-3 din 15 decembrie 2016;
Grigr - responsabil tehnic al lrrilr de constructie, frm Acordului de cooperare'nr. CBI-71-4 din 15 decembrie 20|6;
3. Au mai participat la recep}ie:
Cilin Anton - proiectant general, Manager proiect consultan{a
zr Igr - gr SRL ,,Eurostil Construct"
4. Constatrile comisiei de recep{ie:
1) documentatia scrisa si desenata este completa, frm anexa nr.1;
2) lucrrile au fost indeplinite complet, conform anexa nr. 2;
3) lucrrile au respectat prevederile proiectului, conform anexa . 3.
5. Comisia de receptie, in urm constatrilor ut, rl: Obiectivul definitivat sa fie acceptat in exploat*", r'rr-- iichidarii neajunsurilor din anexa r..
6. Comisia de recep{ie motiveaz rur ftut prin: La obiectul menlionat deficienle, vicii si obieclii sunt stipulate in anexa r..
7. Comisia de recep}ie rmd urmtrl: Obiectivul sus menfiona|................ se primeqte in exploatare de tr Ministerul Afacerilor Inteme, unnare lichidarii neajunsurilor din anexa nr 3.
8. Descrierea obiectivului recomandat spre receptie: Obiectivul cu adresa ýtl: r-nul Taraclia, tilul s. Balabanu, destinatia: ur H:50m al retelei de relee radio executate in cadrul proiecfului "cross Border Infrastruciure'' al programului Operational Comun RO-UA-MD 207 -2}I,implementat in Moldova.
Vicepregedintele comisiei;
Spinu Alexandru
lVlembrii comisiei:
Dodonu Dumi
Lipsiuc Igor
Golban Vlad
Ropot Gheorghe
Bargan Vasile
Munteanu sergi
ciumac Anatolie
Grigore
Bezer Igor
*,-*ffd _-? l_.i,
i:lii,;t+,1,=::,' ' i-,L .''jl"ii;-lj'i-,i,--'t'tuL'''
" ,
pregedinteld;isiei, **11J#;:jH;* 'u'",
'; ;]]- -\" Z trH(.J*::i:}gq|ý. .__\'. OG DE r,iryN:}"-)r\,iLii", *ý, ,
Mlihaiescu Dý* 0,.,, ?o' nD,.l.., _ 1{/ri.o,.,c,,i},,.,,, t",i|'", "
tr (J.* r."i;J\,*.} *;i
11 irt
fr?.,o,**o-**.
r.1 la procesul-verbal de receptie la trmir lurrilr Nr.03 din 03.03.2017
Lista pieselor din documenta{ia scris qi desenat obiectului r sunt Iips sau incompleti.
Nu Sunt.
r.2l procesul-verbal de receptie la trmir lririlr Nr.03 din 0.03.2017
Lista lririlr ris in dmt{i tehnici - fost executate.
IrIu sunt.
Pre;edintele
Denis Mihai
ýý ý ft&;;;*.,*]k;;"I*