Programmatic approach Uganda Education

Download Programmatic approach Uganda Education

Post on 30-May-2015

505 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Oeganda november 2007Carla de Wit / Jan Marchall</li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>1. Terugblik </li></ul> <ul><li>2. Stand van zaken 2007 </li></ul> <ul><li><ul><li>2.1. Themas </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.2. Lopende projecten 2007 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.3. Huidig partnerbestand</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2.4. Strategien; waar staan we nu? </li></ul></li></ul> <ul><li>3.Programmatisch werken (Lango) Aanloop-</li></ul> <ul><li>4.Plannen 2008 </li></ul> <ul><li>5. Behoefte inventarisatie </li></ul> <ul><li>6. Rolverdeling alliantie team Oeganda </li></ul> <p>Inhoud presentatie 3. 1. Terugblik </p> <ul><li>Start regio Teso:</li></ul> <ul><li>focus rehabilitatie, duurzame ontwikkeling onderwijsstructuren: </li></ul> <ul><li><ul><li>Lange aanloop 1993-1997 ( Cordaid,ICCO, Edukans) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>BERP 1997-2002, BESP (2003-2005), BESP II (2006-2008) </li></ul></li></ul> <ul><li>1999-2006/7: bilaterale projectsteun CoU, Catholic Church (vnl. infrastructuur) </li></ul> <ul><li>April 2006 start replica BESP Lango: POBEDAM (workshop, 1 stestap capaciteitsversterking POBEDAM) </li></ul> <p> 4. 2.1. Themas</p> <ul><li> local solutions; verbeteren toegang kwalitatief basisonderwijs </li></ul> <ul><li>Onderwijs en werk (CEASOP, CRO) </li></ul> <ul><li>post-conflict (CRO, UJCC, CEASOP, POBEDAM) </li></ul> <ul><li>HivAids (BESP/HNU, Kyetume) </li></ul> <p> 5. 2.2. Lopende projecten 2007 </p> <ul><li>Regulier:</li></ul> <ul><li>(3) Teso: Besp II, Besp (noodhulp), BESP/HNU</li></ul> <ul><li>(3) Lango: CRO, CEASOP, POBEDAM(in ontwikkeling)</li></ul> <ul><li>(3) Buiten focus gebied: NACMU (Gulu), CRO (Mbale, Jinja, Masaka), UJCC (Kampala)</li></ul> <ul><li>Educaids :BESP/HNU (HOCAS/SHASI), Kyetume </li></ul> <ul><li>Impulsis :3 projecten (totaal +/- 30.000)</li></ul> <p> 6. 2.3.Huidig Partnerbestand </p> <ul><li>Impulsis partners </li></ul> <ul><li>3 in nederland, ..</li></ul> <ul><li>.. in Oeganda ? </li></ul> <ul><li>Educaids </li></ul> <ul><li>BESP/HNU (verschillende visie HIV</li></ul> <ul><li>preventie kerk/gezondheidsorganisatie) </li></ul> <ul><li>Kyetume (KiA partner)</li></ul> <ul><li>Projectpartner/EF scholenacties </li></ul> <ul><li>- NACMU</li></ul> <ul><li>CoU (Soroti) (eenmalig) </li></ul> <ul><li>CEREDO (afbouw) </li></ul> <ul><li>Strategisch</li></ul> <ul><li>BESP (kerkelijk) </li></ul> <ul><li>CRO (landelijk, recentelijk Lira)</li></ul> <ul><li>CEASOP (nieuwe partner,onderwijs/werk)</li></ul> <ul><li>UJCC (evt. uitbreiding naar Lira, lobby)</li></ul> <ul><li>POBEDAM (kerkelijk) </li></ul> <p> 7. 2.4. Strategien: Waar staan we nu? </p> <ul><li>Targets 2007:DPA (60%), SCS (25%), L&amp;A (15%) </li></ul> <ul><li>- Inschatting huidige situatie: 58% DPA, 37% SCS, 5% L&amp;A </li></ul> <ul><li>Targets 2010:DPR (50%), SCS (30%), L&amp;A (20%) </li></ul> <p> 8. 3. Programmatisch werken (Lango) Aanloop </p> <ul><li>Context Lango </li></ul> <ul><li>2006-2007:aanloopfase, needs assessment POBEDAM, EF missie 1 steinventarisatie onderwijssituatie Lira en relevante actoren </li></ul> <ul><li>Workshop Lira 2008 (Lango programma opbouw) </li></ul> <ul><li>Doel: inzicht verkrijgen onderwijssituatie, identificeren van mogelijkheden en meerwaarde gezamenlijke interventie in wederopbouw onderwijs. </li></ul> <ul><li>Input: onderzoek (dec. 2007) </li></ul> <ul><li>Selectie deel te nemen actoren workshop: verschil inzicht binnen alliantie: focus onderwijs (EF) vs. breder thematisch inzetten (ICCO) </li></ul> <p> 9. 4. Plannen 2008 </p> <ul><li>Programma opbouw Lango :</li></ul> <ul><li>Workshop Lira Reconstruction of Education (febr. 2008) </li></ul> <ul><li>Identificeren samenwerkingsverbanden(speciale aandacht inrichting partnerbestand met oog op targets 3 interventiestrategien) </li></ul> <ul><li>Beleids- en kennis ontwikkeling op thema (Onderwijs en Post-Conflict) </li></ul> <ul><li>Evt. kennisuitwisseling UvA (onderzoekster) </li></ul> <ul><li>Uitwerken thema onderwijs en werk </li></ul> <ul><li>Identificeren adviserend orgaan Lango </li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>Ontwikkelen sleutel indicatoren op de themas (te ontwikkelen met partners binnen programma </li></ul> <ul><li>Keuzes programmatisch werken Teso </li></ul> <ul><li>Huidige focus Lango regio</li></ul> <ul><li>Rol geleidelijke afbouw ICCO programma Teso? </li></ul> <ul><li>Uitwerking Country Strategy Paper (met input workshop) </li></ul> <ul><li>Mogelijkheden verkennen integratie Impulsis projecten </li></ul> <ul><li>Integratie Educaids en regulier onderwijsprogramma </li></ul> <p> 11. 5. Behoeften inventarisatie </p> <ul><li>Identificeren adviserend orgaan ter ondersteuning Lango programma ontwikkeling </li></ul> <ul><li>Kennisontwikkeling thema Onderwijs en Post-Conflict </li></ul> <ul><li>- relatie thema D&amp;V (expertise) / joint learning? </li></ul> <ul><li>Actieve uitwisseling van ervaringen en best practices met programmatisch werken binnen EF en binnen alliantie </li></ul> <p> 12. 6. Rolverdeling alliantie </p> <ul><li>Lead Edukans; </li></ul> <ul><li>-Communicatie met partners (beoordeling projecten, monitoring, financieel beheer) </li></ul> <ul><li>- Cordinerend </li></ul> <ul><li>- Programma ontwikkeling</li></ul> <ul><li>ICCO</li></ul> <ul><li>-Inbreng contacten/partners themas TTB, D&amp;V </li></ul> <ul><li>- Inbreng expertise bij programma ontwikkeling (deelname workshop) </li></ul>