rup sint-amelberga te temse...het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sint-amelberga’...

of 26 /26
RUP SINT-AMELBERGA TE TEMSE Procesnota startfase mei 2018

Author: others

Post on 25-Aug-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

startfase
mei 2018
In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van dag maand jaar.
De gemeentesecretaris, De voorzitter,
Nelde DE CLEEN Koenraad DE JONGHE
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart dat onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan voor eenieder ter inzage heeft gelegen van dag maand jaar tot en met dag maand jaar.
De gemeentesecretaris, De burgemeester,
Nele DE CLEEN Luc DE RYCK
Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van dag maand jaar.
De gemeentesecretaris, De voorzitter,
Voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas).
Directeur,
Contactpersoon:
1.2 GEïNtEGREERD pLaNpROCES 01
3. LIjST vAN ACTOREN, STAkEhOLdERS, AdvIESINSTANTIES EN dESkUNdIGEN 07 3.1 aCtOREN 07
3.2 StaKEHOLDERS 07
3.3 aDVIESINStaNtIES 07
3.4 DESKuNDIGEN 07
4.2 GEpLaNDE pROCESStappEN 10
5. wIjzE vAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 12 5.1 CItIzENLaB 12
5.2 mOmENtEN VaN COmmuNICatIE EN paRtICIpatIE 12
5.3 COmmuNICatIE EN paRtICIpatIE aaNGaaNDE DE StaRtNOta 13
5.4 OpENBaaR ONDERzOEK aaNGaaNDE HEt ONtWERp Rup 14
6. BESLUITvORMINGSPOCES 15 6.1 StaRtNOta 15
6.2 SCOpINGSNOta 16
6.4 ONtWERp Rup VOORLOpIGE VaStStELLING 17
6.5 OpENBaaR ONDERzOEK 17
6.6 DEfINItIEf ONtWERp 18
Lijst van tabellen
Lijst van Kaarten
KaaRt 02: SItuERING Op ORtHOfOtO 04
KaaRt 03: GEWEStpLaN 06
1. INLEIdING
1.1 ALGEMEEN
In opdracht van de gemeente temse maakt Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op betreffende de site ‘Sint- amelberga’.
Het plangebied betreft de voormalige schoolsite van het ‘Instituut Sint-amelberga (ISa)’ in het stedelijk historisch centrumgebied van temse en twee aanpalende panden langsheen de Gasthuisstraat (nr. 4 en nr. 6-6a). Het plangebied is gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en de pastoor Boelstraat en heeft een totale oppervlakte van circa 1,01 ha.
Het Sint-amelberga Instituut sloot in 2010, na 166 jaar activiteit, de deuren wegens een tekort aan leerlingen. Omwille van de ligging van deze verlaten site in het centrum van de gemeente dringt een reconversie van de site zich op. De verlaten site, met schoolgebouw en klooster, werd in 2012 aangekocht door Interwaas die via een publiek-private samenwerking zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling van de site wenst over te gaan.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ wordt opgemaakt naar aanleiding van een goedgekeurd masterplan (CBS 09/04/2018), opgemaakt door Interwaas in nauwe samenwerking met de gemeente temse, waarin de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de site werden onderzocht.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ tracht een juridische doorvertaling van dit masterplan na te streven. Volgende waarden en normen liggen aan de basis van dit plan: benadrukken van het kindvriendelijk karakter van de gemeente, streven naar een kwalitatieve open ruimte en naar een kwalitatieve verdichting in het centrum op vlak van wonen, handel en diensten. De aanwezigheid van het handelslint en de zorgsite van het OCmW, de centrumlocatie en de historiek van de site zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
Het plangebied is gelegen binnen de grenslijn van het provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening kleinstedelijk gebied temse’ (BVR 18/09/2008). Binnen deze grenslijn is het beleid gericht op groei, concentratie en verdichting. Bij elke planmatige ontwikkeling wordt een minimale woondichtheid van 25 wooneenheden per hectare nagestreefd.
met het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ wenst het gemeentebestuur van temse de voormalige schoolsite om te vormen naar een gemengd gebied met als hoofdbestemming wonen, aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen. Volgens het vigerende bestemmingsplan, het gewestplan nr. 13 ‘Sint-Niklaas/Lokeren’ (KB 07/11/1978 en latere wijzigingen), is het gebied gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Om de reconversie te kunnen ontwikkelen moet de bestemming van het gewestplan worden vervangen.
1.2 GEïNTEGREERd PLANPROCES
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse regering een decreet waardoor de planmilieu-effectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort.
Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief document: in de startfase zal dit nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit aan naarmate het proces vordert.
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het document is ‘inert’ voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een ‘leeswijzer’ van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.
Voorliggende procesnota is de eerste versie, opgemaakt bij de opstart van het planningsproces tegelijkertijd met de startnota.
De procesnota omvat:
• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren;
• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals voorkomend geval de erkende mER- of VR-deskundigen);
• de verschillende doorlopen en geplande processtappen;
• de wijze van communicatie en participatie;
• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan.
02 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
1.3 SITUERING
KaaRt 2. SItuERING Op ORtHOfOtO
De gemeente temse is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen aan de linkeroever van de Schelde, tussen Sint-Niklaas en Bornem, en maakt deel uit van het Waasland.
De gemeente is bereikbaar met de auto vanuit het noorden (Sint-Niklaas) via de E17 en de gewestweg N16. Deze verkeersaders zorgen voor een snelle verbinding van de gemeente met antwerpen (20 km), Gent (40 km) en de Nederlandse grens (20 km). Vanuit het zuiden is de gemeente bereikbaar via de N16 (Bornem) en is er aansluiting naar Brussel (40 km) via de a12. Verder is de gemeente ook gemakkelijk bereikbaar met de trein.
Vanaf de gewestweg N16 is het centrum van temse te bereiken via de Hoogkamerstraat of de Gasthuisstraat.
Het plangebied is gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en de pastoor Boelstraat, twee assen met een concentratie van kleinhandel, diensten en horeca.
Gezien de ligging van het plangebied nabij het centrum van temse bevinden zich heel wat kernversterkende functies in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied. ten oosten van de site bevindt zich de zorgsite van het OCmW (zorgvoorzieningen voor ouderen). ten noorden van het plangebied bevindt zich de sporthal ‘temsica’.
In het noorden grenst het plangebied aan een fiets- en wandelas, met name ‘Kleine Heide’, die de Gasthuisstraat met de Eeckhoutdriesstraat verbindt. In het oosten en het zuiden grenst het plangebied aan het openbaar domein, respectievelijk de Gasthuisstraat en de pastoor Boelstraat. In het westen grenst het plangebied aan het woonlint langsheen de pastoor Boelstraat en een tweetal achtertuinen van het woonlint langsheen de Eeckhoutdriesstraat.
1.4 PLANGEBIEd
Het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ omvat de verlaten schoolsite, met klooster, van het ‘Instituut Sint-amelberga (ISa)’ en twee panden met een achterliggend perceel langsheen de Gasthuisstraat. Het plangebied situeert zich in het stedelijk historisch centrumgebied van temse.
Het gebied omvat een reeks schoolgebouwen met overwegend drie bouwlagen gebouwd rond een drietal speelpleintjes die momenteel grotendeels zijn ingenomen door utilitaire functies (stookplaats, berging, ...). Verder op de site bevindt zich een klooster met kloostertuin en een conciërgewoning. De gebouwen werden in verschillende fasen, in navolging van de uitbreiding van de school, opgericht en hebben, met uitzondering van de kapel en de gevel van het klooster, een beperkte erfgoedwaarde.
De twee particuliere panden langsheen de Gasthuisstraat, meer bepaald nr. 4 en nr. 6-6a, betreffen respectievelijk een bloemisterij, ‘bloemen Orchi’, en een voormalige drukkerij, ‘drukkerij Gyselinck’, en worden mee opgenomen in het plangebied in functie van de realisatie van een mogelijke doorsteek naar de fiets- en wandelas ‘Kleine Heide’ enerzijds en de realisatie van een geïntegreerd totaalproject met het aanpalend inbreidingsproject ‘Kleine Heide’ anderzijds.
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
9100 Sint-Niklaas T. 03/780.52.00 - F. 03/780.52.09
Schaal: Datum: Locatie: Bron:
9100 Sint-Niklaas T. 03/780.52.00 - F. 03/780.52.09
Schaal: Datum: Locatie: Bron:
2. SAMENSTELLING vAN hET PLANTEAM
KaaRt 3. GEWEStpLaN
Het planteam is de ambtelijke werkgroep die het geïntegreerde planningsproces voert, de verschillende onderzoeken begeleidt, de tussentijdse resultaten in het planningsproces integreert en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. In tegenstelling tot de stuurgroep (die in principe facultatief is), heeft het planteam een decretale basis en is haar samenstelling evolutief.
In overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening bestaat het planteam ten minste uit een erkend ruimtelijk planner. In geval van plannen met vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten, maken ook milieudeskundigen deel uit van het planteam.
De opzet is de reconversie van de verlaten schoolsite in het centrum van temse. Volgens het vigerende bestemmingsplan, het gewestplan nr. 13 ‘Sint-Niklaas/Lokeren’ (KB 07/11/1978 en latere wijzigingen), is het gebied gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Om de reconversie van de verlaten schoolsite te kunnen ontwikkelen moet de bestemming van dit gewestplan worden vervangen.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ regelt een beperkte ingreep op lokaal niveau, waarvan bij aanvang van het planningsproces wordt ingeschat dat de te verwachten milieueffecten niet aanzienlijk zullen zijn.
Voorstel van planteam voor het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’:
• Dienst ruimtelijke ordening:
mevr. Shana poppe (opgenomen in het register van ruimtelijk planners).
De gemeente temse laat zich voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan bijstaan door het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, Interwaas, die ook de gevraagde erkend ruimtelijk planner ter beschikking stelt. uiteraard wordt in de loop van het proces samengewerkt met deskundigen op verschillende vlakken (zie te betrekken actoren, adviesinstanties, deskundigen en andere actoren.


9100 Sint-Niklaas T. 03/780.52.00 - F. 03/780.52.09
Schaal: Datum: Locatie: Bron:
0500 - parkgebieden (1)
0600 - bufferzones (1)
1000 - industriegebieden (1)
1504 - bestaande waterwegen (1)
07mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
3. LIjST vAN ACTOREN, STAkEhOLdERS, AdvIESINSTANTIES EN dESkUNdIGEN
3.1 ACTOREN
Het planteam kan een bevoorrechte relatie uitbouwen met bepaalde ‘actoren’. Dit zijn personen (hoofdelijk, rechtspersonen of minder formele groeperingen zoals wijkcomités, lokale actiegroepen, ...) die sterk moeten betrokken worden bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan omdat ze een sterk belang hebben binnen de planperimeter of cruciaal zijn voor de realisatie op het terrein.
Bij de start van het planproces worden de volgende te betrekken actoren geïdentificeerd:
• politiek:
• ambtelijk:
de ontwikkelaar van de site: Interwaas;
de private eigenaars van de twee panden langsheen de Gasthuisstraat nr. 4 en nr. 6-6a (bloemen ‘Orchi’ en voormalige drukkerij ‘Gyselinck’) die deel uitmaken van het plangebied;
• lokale instellingen en verenigingen:
Woonanker (sociale huisvestingsmaatschappij temse);
3.1.1. Stuurgroep
Bovenstaande actoren maken eveneens deel uit van de stuurgroep die werd opgericht in het kader van de opmaak van een masterplan voor de site ‘Instituut Sint-amelberga’ en de uitvoering ervan. Deze stuurgroep zal ook worden geraadpleegd in het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
De stuurgroep is een compact orgaan dat door het college van burgemeester en schepenen aangesteld wordt en gedurende de hele duur van het planproces als klankbord fungeert en (binnen hun mandaat) waar nodig tussentijds knopen doorhakt. De stuurgroep is niet het hoogste beslissingsorgaan binnen het proces, dit blijven het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Beide organen zijn minstens het verantwoordelijke beslissingsorgaan op die momenten in het proces met een beslissingsmoment waarvan hun bevoegdheid decretaal is vastgelegd in overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Echter kan de stuurgroep ervoor kiezen om tussentijds bijkomende aspecten door het college of de gemeenteraad te laten valideren.
Om efficiënt te kunnen werken wordt de stuurgroep zo compact mogelijk gehouden. De samenstelling is evolutief. Na de uitwerking van de publiek-private samenwerking zullen bijvoorbeeld ook private partners deel uitmaken van deze stuurgroep.
08 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
3.2 STAkEhOLdERS
De bewoners van de dorpskern zijn samen met de organisaties en instellingen, de huidige en toekomstige gebruikers van de zone binnen het plangebied. Hun inbreng kan bijdragen aan een ontwerp dat maximaal inspeelt op de noden en behoefte,. Ook is het belangrijk te onderzoeken welke bekommernissen en angsten er eventueel leven in temse.
De gemeente temse betrekt de volgende stakeholders of belanghebbenden in het planproces:
• uNIzO (vertegenwoordiger van lokale handelaars);
• de omwonenden.
3.3 AdvIESINSTANTIES
• Gemeentelijke Comissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) temse;
• Departement Omgeving;
• provincie Oost-Vlaanderen;
• Vlaams Energieagentschap.
De ontvangen adviezen zullen worden besproken in de scopingsnota en toegevoegd bij deze procesnota in bijlage.
Dezelfde adviesinstanties zullen, tenzij in het verdere proces bijsturing nodig blijkt, in een volgende fase ook om advies worden gevraagd met betrekking tot het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
3.4 dESkUNdIGEN
Het plan heeft een uitgesproken lokaal karakter. Er worden, na een eerste screening, geen aanzienlijke milieueffecten verwachten.
Gezien de aard van het plangebied (niet gelegen in een consultatiezone van een seveso-inrichting, en geen bestemming bedrijvigheid) dient geen RVR te worden opgemaakt. Dit zal bevestigd worden via de RVR- toets in de scopingsnota.
De dienst mer zal in de scopingsnota uitdrukkelijk worden gevraagd om te bevestigen dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben en dat bijgevolg de opmaak van een plan-mER niet relevant is.
09mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
4. wEERGAvE PROCESSTAPPEN
4.1 dOORLOPEN PROCESSTAPPEN
Interwaas en het gemeentebestuur van temse delen de ambitie om van deze site het kloppend hart van de gemeente te maken met een groen en intergenerationeel karakter. mede om dit doel te bereiken wordt er ingezet op participatie en tijdelijk gebruik. persmomenten, marktconsultaties, tijdelijke bewoning, een online participatieplatform, het ter beschikking stellen van de site voor initiatieven, zijn een aantal acties die reeds ondernomen zijn.
4.1.1. Masterplan
In september 2014 werd architectenStudio bvba uit Sint-Niklaas als ontwerper aangesteld voor de opmaak van een visie voor de site. In het kader hiervan vonden er verschillende stuurgroepen plaats waarop de volgende actoren werden uitgenodigd: arQ (architectenStudio), Interwaas, het gemeentebestuur van temse, het OCmW (temse), az Nikolaas en Woonanker. De stuurgroep vond plaats op volgende momenten: 02/10/2014, 07/11/2014, 03/12/2014, 22/01/2015, 18/02/2015, 11/03/2015, 14/04/2015, 25/06/2015, 16/02/2016, 22/03/2016, 26/05/2016.
Om het volledige college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke administratie op de hoogte te brengen van een laatste stand van zaken over het masterplan vond er op 2 maart 2017 een workshop plaats.
Hieruit kwam een verruimde stuurgroep voor die bijeen kwam op 02/06/2017, 15/09/2017 en op 15/12/2017, 31/01/2018, 08/03/2018.
Het definitieve masterplan voor het ‘Instituut Sint-Amelberga’ werd op 9 april 2018 definitief goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van temse.
4.1.2. Open ruimte studie
Gezien de ligging van de site ten opzichte van de zorgsite van het OCmW en het kernwinkelgebied is een kwalitatieve publieke ruimte essentieel. Hiervoor werd er door Studio K een bijkomend masterplan met bijhorende visie opgemaakt.
4.1.3. Mobiliteitsonderzoek
Ook op vlak van mobiliteit vraagt de site om een verder onderzoek. In de loop van 2017 werd er bijgevolg door Antea Group een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Momenteel wordt de mobiliteitsimpact van het finale scenario van het masterplan in kaart gebracht. De studie zal vermoedelijk midden 2018 gefinaliseerd worden.
4.1.4. Marktconsultatie
Voor de herontwikkeling van de voormalige schoolsite en het klooster Sint-amelberga te temse ging Interwaas tijdens een marktstudie (van 16 oktober 2017 tot en met 20 februari 2018) na of er interesse is bij private investeerders en handelaars (voornamelijk paramedische sector) om mee in het project te stappen. Gezien de grootte van het project, wordt er gestreefd naar een publiek-private samenwerking. mede door de aansluiting van de site bij de zorgsite van het OCmW enerzijds en de winkelstraten anderzijds is het een unieke locatie voor commerciële voorzieningen. Om na te gaan hoe het woongedeelte en de commerciële invulling er kunnen uitzien, werd er via deze marktstudie gepeild naar de interesse van private actoren voor een volledige of gedeeltelijke van de ISa site te temse met woongelegenheden, winkels, horeca, diensten en andere.
Het document werd verspreid naar projectontwikkelaars en via unizo naar de lokale handelaars. Bijkomend schreef Interwaas nog meer dan 300 lokale handelaars en ondernemers aan waaronder vrije beroepen en de paramedische sector. Op 26 oktober 2017 was er een plaatsbezoek en op 6 februari 2018 werd er een toelichting gegeven aan de handelaars en ondernemers.
uit het marktonderzoek komt duidelijk naar voor dat er interesse is vanuit de private ontwikkelaars om te participeren in het project als het project in totaliteit bekeken wordt en er resoluut gekozen wordt om van de site een levendige plek te maken met een mix aan functies en voldoende marktconforme woningen. De interesse van kinderdagverblijven bleek ook en ook voor commerciële voorzieningen was er voldoende interesse.
Vanuit de input van het marktonderzoek werd onderstaand programma gedestilleerd dat verder werd meegenomen in het masterplan:
• +/- 90 woongelegenheden, waarvan:
10% sociale koopwoningen;
20% bescheiden koopwoningen (<80 m² - 1 slaapkamer);
65% marktconforme woningen (>80 m² - 1,2,3 slaapkamers);
• Kinderdagverblijf (40 plaatsen);
10 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
4.1.5. Tijdelijk gebruik
In afwachting van de bouwwerkzaamheden (die ten vroegste in 2020 van start gaan) wil Interwaas een deel van de site twee jaar lang ter beschikking stellen voor plaatselijke initiatieven. Begin dit jaar werden er een aantal bijgebouwen gesloopt door sociale economiebedrijven waardoor er een buitenruimte van ongeveer 2.000m² ontstond. tijdelijk gebruik van de site wordt enkel voor deze buitenruimte toegestaan en kan breed opgevat worden: speelpleinwerking, buurtwerking, moestuinen, recreatieve sportwedstrijden, zomerbar,...
Via het digitaal participatieplatform ‘Citizenlab’ werden ideeën opgevraagd voor de tijdelijke invulling. Interwaas en de gemeente temse bekijken momenteel voor elke aanvraag of de activiteit past op de site, er geen overlast voor de buurt zal zijn en de veiligheid te allen tijde kan gegarandeerd worden. Op het publieksmoment, dat op 19 mei 2018 georganiseerd wordt in het kader van het goedgekeuerde masterplan en het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’, worden de winnaars bekend gemaakt.
11mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
4.2 GEPLANdE PROCESSTAPPEN
4.2.1. Raadpleging sleutelactoren
Een meerwaarde voor de realisatie van het project is de ruimtelijke en functionele samenhang van de ISa- site met het inbreidingsproject ‘Kleine Heide’ ten noordwesten van het plangebied’ en de trage doorsteek ‘Kleine Heide’ ten noorden van het plangebied. Bijgevolg worden een drietal percelen ten noorden van de site mee opgenomen in het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze percelen zijn nagenoeg volledig in private handen. Het planteam zal daarom de betrokken eigenaars uitnodigen en kijken waar de mogelijkheden liggen. minstens de inname van een deel van het achterliggend perceel is wenselijk in functie van de realisatie van een trage verbinding van de site met de bestaande doorsteek ‘Kleine Heide’.
4.2.2. Ruimtelijk uitvoeringsplan
Het schema hiernaast geeft de processtappen voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan weer en dit met aanduiding van een indicatieve timing.
De timing in het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan houdt maximaal rekening met de uitwerking van de publiek-private samenwerking (zie verder). De voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoerigsplan zal slechts plaatsvinden na de definitieve uitwerking van deze samenwerking zodat eventuele (beperkte) aanpassingen, als gevolg van voortschrijdend inzicht, aan het ruimtelijk uitvoeringsplan nog steeds mogelijk zijn. De timing houdt geen rekening met eventueel oponthoud ten gevolge van het ontbreken van gegevens of het uitblijven van beleidsbeslissingen. Gezien de procesnota een evolutief document is, zal dit schema doorheen het proces worden aangepast.
4.2.3. Publiek-private samenwerking
Een publiek-private samenwerking zal uitgewerkt worden voor de ontwikkeling in twee fasen, meer bepaald een selectiefase en een gunningsfase.
Het is de bedoeling om midden 2018 een oproep te lanceren met als doel om tegen midden september een voorstel van projectteam (ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, studiebureau duurzaamheid, communicatiebureau,...) in te dienen.
In oktober 2018 zullen de projectteams worden geselecteerd door Interwaas in nauwe samenwerking met de gemeente temse.
In november 2018 wordt het gunningsbestek gelanceerd. De projectteams krijgen de tijd om tegen begin 2019 hun ontwerp en projectvoorstel verder uit te werken.
In de periode maart-mei 2019 start de onderhandelingsfase en vindt de gunning van het projectteam plaats.
4.2.4. Projectrealisatie
Na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan staan de uitwerking van het ontwerp, de aanvraag en de nodige vergunningen, de sloop en de bescherming tegen weer en wind van de te behouden gebouwen op het programma. Vervolgens komen de infrastructuurwerken, de nieuwbouw en de renovatie van de gebouwen aan bod.
taBEL 01: pROCESSCHEma mEt INDICatIEVE aaNDuIDING tImING
MAANd GEïNTEGREERd PLANPROCES
mei-juli 1ste participatie en adviesverlening (60 dagen)
(1ste participatiemoment)
(op basis van adviezen en raadpleging)
oktober-november opmaak voorontwerp Rup
20 19
april voorlopige vaststelling
(2de participatiemoment)
november definitieve vaststelling
5. wIjzE vAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
5.1 CITIzENLAB
aan de hand van het digitaal platform ‘Citizenlab’ worden de inwoners van temse nauw betrokken bij de opmaak van het masterplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan. Via dit platform kunnen inwoners namelijk online inspraak geven in het beleid. Dit platform werd reeds gebruikt in het kader van het tijdelijk gebruik van de site, maar zal ook gedurende het verdere proces tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan maximaal ingezet worden om de burgers te informeren en te laten participeren.
5.2 MOMENTEN vAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
In het kader van de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-amelberga’ worden er twee momenten van communicatie en participatie voorzien, één naar aanleiding van de opmaak van de startnota en één na de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad. De coördinatie en sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam.
Het doel van het eerste moment van communicatie en participatie is om een belangrijke groep mensen op de hoogte te brengen, om kennis en input te vergaren en om alle mogelijke alternatieven te toetsen. Het openbaar onderzoek later in de procedure vormt daarentegen de basis voor het formuleren van bezwaren, zoals binnen de voormalige Rup-procedure.
afB. 01: pROCESSCHEma GEïNtEGREERD pLaNNINGSpROCES (BRON: DEpaRtEmENt OmGEVING)
13mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
5.3 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE AANGAANdE dE STARTNOTA
De startnota wordt gedurende zestig dagen ter inzage gelegd. De bevolking van de betrokken gemeente wordt voor het begin van de raadpleging geïnformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota door een aankondiging op de volgende wijze: aanplakking in de betrokken gemeente, een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijke infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente en een bericht op de website van de bevoegde gemeente:
De aankondiging bevat:
• de bevoegde overheid;
• de betrokken gemeente(n);
• de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden;
• de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota;
• de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden;
• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de betrokken gemeente(n).
De adviesinstanties worden in afwachting van een digitaal platform geconsulteerd door middel van een beveiligde zending.
Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van de adviezen, inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment.
Deze documenten zullen allen worden toegevoegd in bijlage bij deze procesnota.
De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de scopingsnota.
Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is eerder algemeen van aard.
De bevoegde overheid stelt de procesnota (met eventuele aanpassingen), startnota en het verslag van het participatiemoment ter beschikking op haar website en laadt deze later op in het digitale platform.
De publieke consultatie wordt gehouden van 11 mei 2018 tot en met 9 juli 2018 (60 dagen). Het participatiemoment wordt georganiseerd op 19 mei 2018.
De start- en procesnota zijn gedurende deze periode raadpleegbaar op het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Een nieuwsbrief kan worden opgemaakt met betrekking tot de resultaten van de eerste raadplegingsperiode en de nog te nemen vervolgstappen.
14 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
5.4 OPENBAAR ONdERzOEk AANGAANdE hET ONTwERP RUP
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aan een openbaar onderzoek dat binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling, minstens wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. Die termijn is een termijn van orde.
Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gedurende het openbaar onderzoek van zestig dagen op de volgende plaatsen ter beschikking gesteld:
• bij de bevoegde overheid en op haar website;
• bij de betrokken gemeente(n).
Het openbaar onderzoek over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uiterlijk de dag voorafgaand aan het openbaar onderzoek aangekondigd op de volgende wijzen:
• aanplakking in de gemeente;
• een bericht in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijk infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente;
• een bericht op de website van de bevoegde gemeente.
De aankondiging vermeldt:
• de betrokken gemeente;
• de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangsbewijs op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten.
Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste dag nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Die termijn is een termijn van orde.
De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van die termijn in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De gemeente bezorgt in dat geval uiterlijk de derde werkdag na het openbaar onderzoek de bezwaren en de opmerkingen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening. met de opmerkingen en de bezwaren die te laat aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden bezorgd, hoeft geen rekening te worden gehouden.
De publieke consultatie wordt gehouden in de periode mei-juli 2019. tijdens het openbaar onderzoek wordt een participatiemoment georganiseerd.
Een infomarkt voor de ruime buurt kan worden georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met Interwaas, bij voorkeur aan het begin van de raadplegingsperiode. Er zou een lijst kunnen worden gelegd waarop geïnteresseerde toekomstige handelaars en bewoners kunnen intekenen. Een nieuwsbrief kan worden opgemaakt met betrekking tot de resultaten van de tweede raadplegingsperiode en de nog te nemen vervolgstappen in het besluitvormingsproces.
15mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
6. BESLUITvORMINGSPROCES
6.1 STARTNOTA
• een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan;
• een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft;
• een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van verschillende alternatieven;
• een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplanen daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend;
• de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen;
• de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijke veiligheidsrapport moet worden opgemaakt;
• in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen;
• in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen;
• een overzicht van de instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag.
Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente uiterlijk de eerste dag van die termijn over de inhoud van de startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover ten minste één participatiemoment en maakt daarvan een verslag.
De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verlag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectrapportage binnen een termijn van drie dagen na het afsluiten van de termijn.
16 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
6.2 SCOPINGSNOTA
De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden besproken door het planteam en verwerkt in een scopingsnota.
De scopingsnota bouwt voort op de statnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingsnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsmede de methode ervan. Door het opmaken van de scopingsnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.
Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-mER/RVR vereist is, geven de dienst mer en dienst VR dit in de scopingsnota aan (dit is de voormalige ‘screeningsbeslissing’).
Na het verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging kan het planteam aangepast worden, eventueel kunnen vertegenwoordigers van instanties (tijdelijk) toegevoegd worden aan het planteam of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere planningsproces.
6.3 vOORONTwERP RUP EN ONTwERP EFFECTENRAPPORTEN
Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingsnota doorloopt het planteam het verdere geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan eventueel verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht.
De betrokken adviesinstanties worden aangeschreven ter voorbereiding van een plenaire vergadering of een schriftelijke adviesvraag.
17mei 2018 - startfase procesnota - RUP Sint-Amelberga
6.4 ONTwERP RUP vOORLOPIGE vASTSTELLING
Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden afgewerkt door het planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van de adviesinstanties en/ of de resultaten van de plenaire vergadering.
uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingsnota door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden opgemaakt.
uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingsnota door de dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage bepaald of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt.
Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerpplan voorlopig vast te stellen.
6.5 OPENBAAR ONdERzOEk
Het voorlopig vastgestelde ontwerpplan en de bijhorende eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen.
De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd.
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.
Het planteam past desgewenst het ruimtelijk uitvoeringsplan aan.
18 procesnota - RUP Sint-Amelberga startfase - mei 2018
6.6 dEFINITIEF ONTwERP
Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt, en aan de Vlaamse regering.
De Vlaamse regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.