schamper 25

Download Schamper 25

Post on 08-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

januari 1977

TRANSCRIPT

 • studentenweekblad van de rug tweede jaargang 1976-1977verantw. uitgever : jean-paul van bendegem, korte meer 6, 9000 gent hoofdredakteur : koen raes, korte meer 6, 9000 gent redaktieadres : korte meer 6, 9000 gent

  nummer 25

  een gesprek met de rektorSchamper 25 zou een groots nummer wor-den.Met plezante ernst en ludieke non-sens.Daarin kon een figuur als onze rektor niet onbesproken blijven.Er gebeuren overigens genoeg vreemde din-gen aan de top van het universitair wereldje.En dan is het belangrijk te weten hoe de rektor tegen n en ander

  aankijkt....Donderdagvoormiddag 13 januari trokken uij,beladen met niettevergetenspits-vondigevragen (die we naderhand toch vergeten bleken te hebben) en een pola-roid camera,de enorme zaal binnen waar-in rektor Devreker zitting houdt.Ue vroegen hem wat er zoal op til was in de erg gesloten kabinetten van Decroo. Daarop volgde een uitgebreid antwoord... de rektor was duidelijk niet aan zijn proefnummer toe:

  Het uitgangspunt van de problematiek blijft de programma-uet van 5 januari 1975 (B.Stbl.6 jan.'76).Toen hebben wij, rectoren,verbolgen gereageerd op het feit dat ue niet geconsulteerd uaren en dat een zo belangrijk luik als de finan-ciering van de niversiteiten op slinkse uijze in de uet gemoffeld uas.Tijdens de besprekingen voor het parle-ment verklaarde de eerste minister dat de ministers van nationale opvoeding met de rektoren overleg zouden plegen over de herstructurering van het univer-sitair onderuijs,en dit binnen de ter-mijn van 2 jaar.e kan die verklaring rustig als een zoethoudertje beschouwen. Ondertussen was de uet er toch.Op 29 januari uerden uij - de nederlands- talige rektoren - toen ontvangen bij minister Decroo.Die legde de knel-pun- ten van de uet kriskras aan ons voor, en vroeg ons een kritiek daarop te for-muleren.Ik reageerde hierop met de be-denking dat het nu ueinig zin had aan nieuue voorstellen te dokteren uaar de universiteiten nog maar amper wisten uaar ze met de nieuue uet aan : oe uaren.

  Overleg had vroeger moeten plaatsvinden. Uit die bespreking distilleerden de rektoren een dertigtal vragen die de minister met 'bekwame spoed' overhandigd uerden.De minister zou een ontwerp van antwoord hierop voorbereiden.Sindsdien heb ik van dat beloofde zgn.'overleg' niets meer gehoord.

  Ondertussen had de franstalige minister Humblet reeds een persoonlijke opdracht gegeven aan twee rektoren om een rapport op te stellen over hun zienswijze op de toekomst van de universiteit.Dit uerd het zgn.rapport Uelsh-Troisfontaix. Het telt 147 blz....Ik ontving het net deze morgen van de minister,na erg lang aandringen.Een eerste indruk...het rap-port draagt de titels'La mission de 1' universit',uaar het enkele bladzijden verder reeds luidt:"problmes des uni- versits en belgique francophone"Uat

  is de bedoeling ? Zal de politiek t.a.v. de universiteiten nationaal blijven 7 Indien ja,uaarom kregen dan enkel de franstalige rektoren een opdracht ? Ver-geten ue niet dat de onderwijs-wetgeving ivm. de universiteiten principieel natio-

  naal is.Aan nederlandstalige kant is er dus niets meer gebeurd sedert die bijeenkomst met de minister.Uel zijn er op dit ogenblik syndikale onderhandelingen aan de gang met de minister voor wetenschapsbeleid Geens,over het statuut van de weten-schappelijk navorser.Daar weet ik verder niets van af.En de federalisering bracht, een dekreet met zich over de Vlaamse inter-universi-taire raad.Walloni heeft hiervoor geen gelijkaardig initiatief genomen.Misschien wacht de minister op de instal-latie van de raad (bestaande uit de rek-toren van de universiteiten) om de bespre kingen terug op te nemen ?

  VRAAG:Behalve die moeilijkheden 'aan de topjzijn er ook praktische proble-men aan de R.U.G. ?

  Uel,in de eerste plaats is er een vermin-dering in het groeitempo van de middelen. Dan is er de 40 % regel voor het vast-benoemd wetenschappelijk personeel.Som-mige secties stuiten verder op problemen bij het toepassen van de 10/20 regel:het minimum aantal studenten dat er moet zijn om full-time te kunnen werken.In de uet zit een duidelijke aansporing wat dat betreft om samen te werken op inter-universitair vlak,vooral wat de derde cyclus (postgraduaat) betreft.Zo bv. kwamen Gent en Leuven reeds vroe-ger overeen dat de ene universiteit de opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur, de ander deze tot mijnbouwkundig inge-nieur zou uitbouwen,Zoiets zou meer moe-ten gebeuren. Het is toch onzinnig dat

  alle universiteiten een bijzondere licen-tie europees recht hebben...

  VRAAG:Zal de uet,indirekt,geen utilitai-. re tendens in het onderwijs bevor- deren:alleen die studies inrich-ten die "volk trekken",die voorbe-reiden op winstgevende beroepen ?

  Het pro fessioneel karakter van het diplo- ma komt inderdaad steeds meer op de voorgrond.Vroeger had dit allemaal veel minder belang.Ge ging naar de universi-teit to read history,niet to study it. Door de uet van de grote getallen en de lagen waaruit de universiteit nu haar studenten rekruteert(grrmmmff !!!! n.v.d.r.) -tengevolge van de demokrati- sering van het onderwijs - is het be-roepskarakter van de universitaire op-leiding fel toegenomen.Specialisaties ontstaan niet in funktie van een weten-schappelijke noodzakelijkheid,maar van de vraag van het beroepsleven.

  VRAAG:En en ander zou dus kunnen laten veronderstellen dat univ en NUH0 naar elkaar toegroeien ?

  Nee,er blijft een enorm verschil bestaan. De universiteit moet de ambitie hebben het wetenschappelijk,teoretische,het onbaatzuchtige (mmmmurfff n.v.d.r.) pri-mair te stellen.Overigens,..mezelf ble-ven de algemeen-beschouuelijke vakken mr bij dan die technisch-praktische.Ik zeg -altijd tegen mijn studenten:het enige uat een student ekonomie onder-scheid van alle andere mensen - die op hun manier allen ekonomen zijn - is de manier waarop hij vragen kan beantwoor-den ,

  VRAAG:Moet het diploma dan niet worden losgekoppeld van de studie ?

  Nee,ideaal uel,maar het druist in tegen de tendens tot pro fessionalisering uaar ue niet tegenin kunnen gaan.Overigens zou die loskoppeling ten koste van de demokratisering gebeuren.Nee,men moet eerst beginnen niet meer iedereen te verplichten uniyersiteit te lopen.Hoeveel studenten zitten hier nu niet tegen hun goesting ? Men frus-treert de jeugd.Men zou het neerzien op andere beroepen moeten vermijden, de handarbeid revaloriseren.Ik moet nu 'k weet niet hoe ver zoeken naar

  een goede loodgieter terwijl de gediplo-

  meerden aan de stempellokalen staan... Natuurlijk speelt hier het fenomeen van de Diplom-Freudigkeit mee.Een diplo-ma geeft status... recht op een bepaald barema.Dat is allemaal niet zo logisch. Een universiteit moet haar naam uaardig blijven door haar vorming,opleiding, euh,hoe moet je het noemen...van niveau,

  VRAAG:Hoe staat IJ togenover do huis-arts goneookundo ?

  Tja,ik bon gocn modieus,maar ik vraag me soms wol af of zij zonodig zoveel scheikunde on fysika mooten krijgen. Uat do verlenging van de studieduur betreft ( c f r . .Schamper ICi n.v.d.r.),.. er kwam een motie van de rectoren dat de huis-arts opleiding tot 7 jaar kon beperkt worden.Maar je moet het pro-bleem natuurlijk ook bekijken in het licht van hot vrij verkeer van dien-

  sten in de E.E.G...als wij de

  diploma's van de lidstaten willen gelijkschakelen,zal men ook tot een vergelijk moeten komen uat de studie-duur betreft.Overigens,waarom specialise-ren 2/3 van de geneeskunde- studenten zich ? Om het geld, jawel.Nee,naar mijn mening is de verlenging van de studieduur niet rationeel.Ue moeten ko-men tot een verandering van de programma's,dat wel.

  vervolg op p. 2

  Niet alle tijdschriften halen 25 nummers.Niet alle weekbla-den verschijnen wekelijks.-Niet alle studententijdschrif-ten schrijven voor studenten. SCHAMPER doet een poging.Als u genteresseerd bent hoe dit blad verder evolueert,dan kan dat.Als u de volgende 25 nummers niet wilt missen,dat is mogelijk. e ? vraagt u al?UeljWe verklappen het:uilt u verzekerd zijn elk nummer te krijgen,d.u.z. niet meer af-hankelijk te zijn van de uil- leker van de Schamper-uitde- lers,maar voortaan afhankelijk van de willekeur van de post-diensten,dan kunnen 60 bel- gische franken deze transak- tie onherrroepelijk bezegelen, tot uwer en onzervv/oldoening.

  (hopelijk)

 • toch weer een medische beurs

  Sinds jaar en dag heeft de farmaceutische industrie een stevige voet in huis bij de medische faculteitskringcn aan alle universiteiten van het land.In de praktijk komt het erop neer dat de faculteitskring de industrie een aan-tal faciliteiten verstrekt : verhuring van localen in hot foculteitshuis, waar infarmatienamiddagen" ("kransjes") kunnen wordori georganiseerd, opname van re-

  klame in studentencursussen, uitnodiging tot medewerking aan de organisatie van ludieke aktlviteiten... In ruil daarvoor spekt de industrie rijkelijk de J

 • !r s -

  'Vs*

  &

  u i

  h c cd 0 cL_ C Q) O X (

  0 *H 0 0 O

  4

  C U C C Cl) O O *H 0 0 X O

  x m *H -

  O C Q= 0 X P

  (0 (0 -P H

  0 C E ' C

  E QIC E O U J

  O 0 Xh p jy

  C TP CD CD N CD CD X

  C )_J CO

  Q) a O H

  O C O C O C

  *H ( t O C

  4

  p4

  ?

  - e

  TJj y V coP ^ - O

  0 - CD CD *" > X CD

  4 '

  - > 0 0 0

  \- > r

  1 '

  CO. C L ^

  " 7 3 ' o '

  11111

  t1Ji

  111111

  11111

  iti

  111111

  ii1i1 f

  il

  s

  ik

  m

  ee

  ue

  i

  Jk

  ke

  .

  E0

  XJYeux

  H HC

  JY 0H P

  0 P

  H 0 Li

  t i

  s

  ee

  n

  g E1 rH i 0 1 I i H 0 X Q1 c l i i=_ 1 1 i D -H 0 P Vd o

  c Nd _ 3 U r

  Pl

  o 0C 0 > p JY0 a JY X U X 0 X C cE r- 0 X 0- c 0 >N0 c u CD L) 0- 0 0 0

  X 0 C 0 c 0