schoolgids jeanne d'arc

Download Schoolgids Jeanne d'Arc

Post on 04-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Compleet vernieuwde schoolgids van KBS Jeanne d'Arc ui Het Harde.

TRANSCRIPT

 • Onze school ressorteert onderde Stichting Katholiek OnderwijsFlevoland-Veluwe (SKOFV). Voormeer informatie over ons school-bestuur kunt u kijken op de sitevan de stichting: www.skofv.nl

  Daltonschool Jeanne dArcBlerckweg 5, 8084 EX 't HardeTel: 0525 - 651557 jeannedarc@skofv.nlwww.kbsjeannedarc.nl

  SC

  HO

  OL

  GID

  S

  JDA Cover 0406 07-07-2009 13:59 Pagina 1

 • JDA Cover 0406 07-07-2009 14:02 Pagina 2

 • Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc | 3

  Inhoud Welkom 5Daltononderwijs 6

  De organisatie van het onderwijs 10Het pedagogische klimaat en de identiteit

  Communicatie, overleg en inspraak 15CommunicatieRapportageConcreet De ouderverenigingInspraak

  Leerlingbegeleiding 18ZorgstructuurAannamebeleidStappenplan aanmeldingLeerling Gebonden Financiering (LGF)Met betrekking tot het kindDe leerkrachtDe oudersDe zorgcoach van Jeanne dArcVideo Interactie BegeleidingGemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)HuisbezoekWat doet de GGD nog meer t.b.v. school en leerlingen?Advies voortgezet onderwijs

  Kwaliteit van ons onderwijs 31Uitstroom en nazorgEvauatie onderwijs

  Veiligheid 33De veiligheidMelding van ziekteToezichtAlgemene veiligheidsaspectenPestprotocolKlachtenregelingContactgegevensOngewenste omgangsvormen

  Verzekering 36Sponsoring

  Verlof, verwijderen en overblijven 38Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOF)Aanvraag buitengewoon verlofVerwijderingOverblijven en buitenschoolse opvang

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:30 Pagina 3

 • 4 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:34 Pagina 4

 • Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc | 5

  Welkom

  Mocht u ondanks de gegeven informatie nogbehoefte hebben aan een verdere kennisma-king, dan bent u uiteraard van harte welkombij ons op school. U kunt te allen tijde eenafspraak maken met de directie.

  We wensen u veel leesplezier en hopen datuw kind(eren) een fijne en een leerzame tijdbij ons op school mag/ mogen hebben.

  Vriendelijk groetend,

  Namens het team,

  Erwin DekkerDirecteur KBS Jeanne d'Arc

  September 2009

  D eze schoolgids is voor kinderen, oudersen/of verzorgers en voor iedereen dieiets wil weten over onze school. In dezegids laten we zien waar we voor staan, op welkemanier we werken en ons onderwijs organiseren.

  Jeanne d'Arc was een belangrijk persoon uitde 15e eeuw. Tijdens de HonderdjarigeOorlog werd Jeanne een nationale heldin. Op 20 februari 1429 vertrok ze te paard in mannenkleren naar Chinon. Ze wilde deEngelsen uit Frankrijk verjagen, maar werderg tegengewerkt. Vrouwen hadden destijdsniet zo veel te zeggen. Ze voelde het als haarroeping om het land te ontdoen van de onder-drukking. Vrijheid betekende alles voor haar.Door haar successen werd ze als heilige vereerd. Uiteindelijk werd Jeanne d'Arc doortoedoen van de Engelsen gevangen genomenen ter dood veroordeeld. Jeanne d'Arc staat voor een krachtige vrouw,die haar roeping en talenten weet te gebruiken. Ze gelooft in zichzelf en creertmogelijkheden. Geloof in jezelf en ontdek watje goed kan. Maak gebruik van je talenten.

  De schoolgids geeft u een duidelijk overzichtvan onze school. Wellicht helpt deze schoolgids bij het maken van een verantwoorde keus voor de school van uwkind(eren).

  De schoolgids wordt ns per vier jaar aanalle ouders uitgedeeld. Nieuwe ouders krijgenhem bij inschrijving. Het veranderlijke deel,ook wel jaargids genoemd, wordt aan hetbegin van ieder schooljaar meegegeven. Deze documenten zijn terug te vinden op dewebsite van de school.

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:40 Pagina 5

 • 6 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc

  D e Jeanne d'Arc is aangesloten bij deNederlandse Dalton Vereniging.Alleen onderwijsinstellingen met eenDaltonlicentie mogen zich Daltonschoolnoemen. Dat is niet zomaar een stukje papier.Het behalen van de Daltonlicentie is eenintensief proces waarbij scholen stap voor staphet onderwijs en de inrichting van de schoolaanpassen. Daarbij worden ze regelmatiggevisiteerd door de Nederlandse DaltonVereniging.

  DagkleurenOm de leerlingen te helpen de week testructureren en een weekplanning te makengeven we in de gehele school iedere dag vande week aan met een vaste kleur. De kleuren worden gebruikt om aan te gevenop welke dag een taak is afgemaakt. Dekinderen kleuren dan het vakje op de dag- ofweektaak in met de dagkleur. Vooral in debovenbouw, als er met meerdagen enweektaken gewerkt wordt, geeft dit deleerkracht inzicht in de leerstijl van het kind.de leerkracht coacht op het maken van eenplanning en het spreiden van het werk. Ookhet werktempo en het resultaat van het werkkan aanleiding zijn tot extra begeleiding doorde leerkracht. In de groepen 1 en 2 helpenwe de kinderen op deze manier kleuren endagen te onthouden

  DagritmeIn de kleutergroep worden er andere dagritmekaarten gebruikt dan in de groepen 3 t/m 8.Middels afbeeldingen worden de activiteitenvoor de kinderen inzichtelijk gemaakt. Ditwordt s morgens met de kinderen besproken. In de groepen 3 t/m 8 wordt het ritmeaangeven met tekst. De kinderen kunnen zienwelke activiteiten er die morgen of middagplaatsvinden en in welke volgorde datgebeurt. Vooral in de hogere groepen kunnenkinderen zo rekening houden met hun eigenplanning als er instructies gepland staan opeen bepaald tijdstip. Vanaf groep 7 werken dekinderen met een agenda onder andere omhuiswerk te leren plannen.

  Zelfstandig werkenIn alle groepen worden er op bepaaldemomenten zelfstandig gewerkt. De kinderenkunnen dan zonder instructie met hun eigentaken aan de slag. Tijdens deze momentenwordt de instructietafel gebruikt voor

  Het Daltononderwijs komt voort uit hetgedachtegoed van de Amerikaanse HelenParkhurst. Pakweg 100 jaar geledenontwikkelde ze deze specifieke kijk op hetonderwijs in het Amerikaanse plaatsje Dalton.In haar visie op het opvoeden spelen driewaarden een belangrijke rol;

  1. vrijheid in gebondenheid

  2. samenwerking

  3. zelfstandigheid

  Dalton onderwijs op de Jeanne d'Arc:

  De kinderen op de Jeanne d'Arc wordenzoveel mogelijk vrij gelaten in;

  - Het bepalen van de volgorde waarin hetwerk wordt gemaakt.

  - Het bepalen van wanneer het werk wordtgemaakt

  - Het bepalen of er alleen of samen gewerktwordt.

  Daltononderwijs

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:43 Pagina 6

 • Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc | 7

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:45 Pagina 7

 • 8 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:48 Pagina 8

 • Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc | 9

  Bij ons krijgt een kind de kans om zichzelf te ontwikkelen en

  zin te geven aan het onderwijs.

  individuele instructie of instructie in kleinegroepjes. We gebruiken het verkeerslicht(stoplicht) om de fasen van het zelfstandigwerken aan te geven.

  - Rood: stil werken- Oranje: fluisteren- Groen: overleggen (met hulp van juf)

  Deze fasen worden opgebouwd door deverschillende groepen. Op bepaaldemomenten van de dag wordt er opverschillende plaatsen binnen de school stilgewerkt. Kinderen maken zelf de keus of zehier gebruik van willen maken. In sommigegevallen maken wij de keus voor het kind.

  Dag- en weektakenIn de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt meteen keuzebord. Op dit keuzebord zijn eenaantal verplichte werkjes te kiezen en eenaantal spel of hoekactiviteiten. De kinderenkunnen hun naamkaartje onder de gekozenactiviteit hangen. De hoeveelheid verplichteactiviteiten worden opgebouwd gedurende deschoolloopbaan. In de hogere groepenvertaalt dit zich in het werken met weektaken.Taken waarbij instuctie nodig is, staan voor dekinderen ingepland. Het overige werk plannende kinderen zelf in. De weektaak kan per kindverschillen. Het kan zo zijn dat bepaaldekinderen instructie niet nodig hebben ofvervangende taken hebben.

  ZelfcorrectieIn de kleutergroepen krijgen de kinderen al temaken met zelfcorrectie. Dit is veelal in devorm van spellen. In de groepen 3 t/m 8 lerende kinderen nakijken. De kinderen krijgenmeteen feedback op hun werk en zien zelf inwelke fouten ze hebben gemaakt. Dit is eenbehoorlijk verantwoordelijke klus. Er wordtvan de kinderen verwacht dat ze dit heelnauwkeurig en kritisch doen.

  JDA Brochure 1606 09-07-2009 12:51 Pagina 9

 • 10 | Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs Jeanne dArc

  D e school werkt in combinatiegroepen.Het echte klassikale onderwijs heeftzijn tijd gehad. Wij streven naaronderwijs op maat. We willen zo goedmogelijk toe komen aan alle individueleverschillen. Voor kinderen met achterstand,maar ook voor (heel) begaafde kinderen willenwe het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven.

  De groepsleerkracht is erg belangrijk in onsonderwijs. De kwaliteit van het onderwijswordt mede bepaald door de leerkracht. Wezijn veel in gesprek over ons onderwijs enbekwamen ons waar nodig. Door middel vanPersoonlijke Ontwikkeling Plannen blijven weons ontwikkelen.We hebben op school een leerkrachtcoach,die leerkrachten begeleidt en coacht. Ditvinden we erg belangrijk. Als lerende schoolzijn we continu in beweging en inontwikkeling. Als mens ben je nooit uitgeleerd. Eigenlijk ziter weinig verschil tussen het leren vankinderen en het leren van werknemers. Vanuitde Dalton gedachte proberen we zoveelmogelijk van elkaar te leren om zelfstandig eneffectief aan het werk te zijn.

  De school is onderverdeeld in bouwen. Voorzowel onderbouw als bovenbouw hebben weeen bouwcordinator, die de bouwenaanstuurt. Dit met name op organisatorischniv