siklo ng malakihang pagmimina - bantay kita...tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent...

of 23 /23
Siklo ng Malakihang Pagmimina Presentasyon ng mga yugto ng siklo ng pagmimina at paano maaaring makilahok ang komunidad Presentasyon Blg. 1

Upload: others

Post on 03-Jan-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

SiklongMalakihangPagmimina

Presentasyonngmgayugtongsiklongpagmiminaatpaanomaaaringmakilahokang

komunidad

PresentasyonBlg.1

Page 2: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

UnangYugto:MineralScoping&

PagtatasangPisibilidadngMining

Project

Module1:Eksplorasyon

Page 3: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

DepinisyonngEksplorasyon

DepinisyonbataysaRA7942(MiningAct),seksyon3(q),Kabanata1:

Paghahanapngyamangmineralsapamamagitanngmgasurveynageological,geochemical,ogeophysical,remotesensing,testpitting,trending,drilling,shaftsinking,tunnelingoibapangparaanupangmatukoyangpagkakaroon,lawak,damiatkalidadnitoatangpisibilidadngpagmiminaupangkumita.

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 4: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

MagsumitengapplicationparasaEXPLORATIONPERMIT

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 5: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

Kumuhangareastatus/consent/clearance

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 6: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

SiguraduhinangpagpapalathalangNoticeofApplication

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 7: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

Kumuhangibapangmgakailangangpermit

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 8: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

Mgagawainsaeksplorasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 9: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Overview

Pagpapa-renewngPermitparasaeksplorasyon,kungkailangan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 10: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

MgaRekisitos1.Dalawang-taong programangeksplorasyon (MGBFormNo.5-4)

2.Locationmap/sketchplanngpanukalang lugar sapermit

3.Katibayan ngteknikal nakakayahan

4.Katibayan ngpinansyal nakakayahan

NationalMapping&ResourceInfo.Authority(NAMRIA)

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

UnangHakbang:Magsumitengapplicationparaexplorationpermit

Page 11: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

MgaRekisitos5.PhotocopyngArticlesofIncorporation/Partnership/Association,By-LawsatCertificateofRegistration

6.AffidavitofUndertakingparasakorporasyon,partnership,associationokooperatiba(AnnexAofDENRMemorandumOrderNo.99-10)

SecuritiesandExchangeCommission

UnangHakbang:Magsumitengapplicationparaexplorationpermit

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 12: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

MgaRequisitos7.EnvironmentalWorkProgram(MGBFormNo.16-1orMGBFormNo.16-1A)

8.CertificateofEnvironmentalManagementandCommunityRelationsRecord(CEMCRR)/CertificateofExemption

OPSYONAL:1)Maykinalamanglokalnapamahalaan;2)mgaapektadongkomunidad

1)DENR- MGBregionaloffice&2)DENR-EnvironmentalManagementBureau

UnangHakbang:Magsumitengapplicationparaexplorationpermit

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 13: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Mgarekisitos9.CertificationPrecondition/Certificateofnon-overlap

10.Ibapangmgadokumentongkailangan

NationalCommissiononIndigenousPeoples

DENR-MinesandGeosciencesBureau(MGB)regionaloffice

UnangHakbang:Magsumitengapplicationparaexplorationpermit

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 14: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

IkalawangHakbang:PagkuhangAreaStatus/Consent/Clearance

Sagobyerno:• SusuriinngMGBRegionalOfficesacontrolmapskunganglugaraybukasparasapagmimina

• Bibigyannglocationmap/sketchplannglugarangmgaapektadongsiyudad/munisipyoatibapangmgaopisinaatahensiyanggobyernonakaugnaysaproyektoparasakanilangimpormasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 15: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Tungkulinngminingcompanyangpagkuhangmgaconsentatclearancemulasamgaopisinaatkomunidadnaito.

• Angmgadahilanparasadipagbibigayngclearanceaydapatnamaylegalatteknikalnabatayan.Kasamaditoangoverlappingngclaims/conflicts/mgareklamomulasamay-aringlupa,NGOs,LGUsatibapangconcernednastakeholders.

IkalawangHakbang:PagkuhangAreaStatus/Consent/Clearance

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 16: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

IkatlongHakbang:PagpapalathalangNoticeofApplicationsamgaakmangchannels

Mgarekisitos1. Bayaranang

pagpapalathala/pag-post/pagpapa-anunsyosaradyongNoticeofApplication

2. Kumuhangsertipikasyonbilangpruwebangpagpapalathala/pagpost

1)DENR-MGBRegionalOffice;2)ProvincialEnvironmentalandNaturalResourcesOffice(s);3)CommunityEnvironmentalandNaturalResourcesOffice(s);4)kaukulangmgaprobinsiyaatmunisipalidad,kopyasamgabaranggay

Gayangsataas

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 17: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Ika-apatnaHakbang:Kumuhangibapangmgakailangangpermits,mataposmakuhaangExplorationPermit

Mgarekisitos1.Mgapermitsapagputolngpunoattimberrights,naayonsamgakaugnaynabatasatregulasyon

2.KumuhangFreeandPriorInformedConsent

DENR

1)HostCommunities;2)MgaKatutubo;3)CSOs,NGOs,POs

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 18: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

IkalimangHakbang:Mgaaktibidadsaeksplorasyon

Mgarekisitos1.Pagkuhangmgadatos

2.Inisyalnaebalwasyonatpagdebelopngpre-feasibilitystudy

3.Paghahandaparasapag-filengdeclarationofminingprojectfeasibility

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 19: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Mgarekisitos4.PaghahandaparasaEnvironmentalImpactStatement(EIS)atInitialEnvironmentalExamination(IEE)reportnakailanganupangmakuhaangEnvironmentalComplianceCertificate(ECC)parasasusunodnayugtongpagmimina.

1)HostCommunities;2)IndigenousPeoples;3)CSOs,NGOs,POs

IkalimangHakbang:Mgaaktibidadsaeksplorasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 20: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Mgarekisitos1.Pagpapaliwanagngrenewal

2.Komprehensiboatnapatunayangtechnicalreportsaresultangdalawangtaonnaeksplorasyon,kabilangangmgaepektonitosakalikasan

3.Auditedreportngmgagastossaeksplorasyon

IkaanimnaHakbang:RenewalngExplorationPermitkungkinakailangan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 21: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

4.Dalawang-taongExplorationWorkProgram(MGBFormNo.5-4)

5.EnvironmentalWorkProgram(MGBFormNo.16-1orMGBFormNo.16-1A)

IkaanimnaHakbang:RenewalngExplorationPermitkungkinakailangan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Mgarekisitos

Page 22: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

6.IbapangmgadagdagnadokumentonahihingiinngDepartment/Bureausaaplikante.

7.SagutinangmgagastossafieldverificationnagagawinngDENR-MGBregionaloffice

DENR-MinesandGeosciencesBureau(MGB)regionaloffice

IkaanimnaHakbang:RenewalngExplorationPermitkungkinakailangan

Mgarekisitos

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 23: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita...Tungkulin ng mining company ang pagkuha ng mga consent at clearance mula sa mga opisina at komunidad na ito. • Ang mga dahilan para

Pagkilalasasuportaparasapagpapaunladngmgamateryalesmulasa: