solat sunat tarawih lapan rakaat _ shafiqolbu

Download Solat Sunat Tarawih Lapan Rakaat _ Shafiqolbu

Post on 11-Sep-2015

59 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Solat Sunat Tarawih Lapan Rakaat Shafiqolbu

TRANSCRIPT

 • ShafiqolbuSAMPAIKANLAHWALAUPUNHANYASATUAYAT!

  SolatSunatTarawihLapanRakaat

  PostedbyShafiQ.

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tarawihsq.jpg)

  Solat Tarawih hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan sahaja. Solat TarawihdalambulanRamadhan(QiyamRamadhan)ialahsolatTahajjudataushalatullail (solatmalam)yangdilakukanpadamalammalambulanlainnya.

  Tarawihertinyaberistirehat.Makasolatinidilaksanakanberselangselidenganberehatseketika, Tujuan berhenti rehat sekejap adalah untuk memperolehi keikhlasan danmemberikanketenangankepadamerekayangbersolat,khususnyakepadawargaemasdisampingmengelakkanketeganganbadanselepasberbukapuasa.

  SolatSunatTarawihialahibadattambahanyangdilakukandalamkeadaantenangdantidak tergopohgapah. Ia satu cara untuk menunjukkan keikhlasan, kebaktian danketaatankepadaAllahSWT.

  Jesteru ituRasulullahSAWmenyuruh iadilakukanmengikutkemampuan, keikhlasandankerelaan.Sekiranyatidakmampumelakukan20rakaatdisebabkantugasmahupunkesihatan,memadaidenganlapanrakaatsahaja.

  .

  .

 • SunnahRasulullahSAW

  .

  Bilangan rakaat Solat Sunat Tarawih yang biasa dilakukan Rasulullah SAW adalah 11rakaat; terdiri dari 8 rakaat solat Tarawih dan 3 rakaat Solat Sunat Witir. Jumlah inidipiliholehkebanyakanumatIslamMalaysia.

  .

  Solat sunat Ramadhan lapan rakaat oleh Rasulullah SAW, seperti yang dilihat olehAisyah r.a. di rumah, adalah yang minimum kerana Baginda SAW memanjangkanrakaatnya.

  .

  Abu Salamah r.a pernah bertanya kepada Aisyah r.a tentang solat malam RasulullahSAW di bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: Rasulullah SAW tidak pernah menambahrakaat solatnya di bulan Ramadan dan atau bulan lain melebihi sebelas rakaat. Baginda solatempat rakaat, jangan engkau tanya betapa bagus dan panjangnya solat baginda. Kemudian,baginda solat empat rakaat, jangan engkau tanya betapa bagus dan panjangnya solat baginda.Kemudian, baginda solat tiga rakaat (witir). Hadis riwayat Imam alBukhari dalamSahihnya,no:1147.

  .

  Syeikh alIslam Ibn Taimiyyah r.h menyatakan di dalam kitabnya Majmu alFatawa,mengenai solat qiyam Ramadan (solat Tarawih); Nabi SAW tidak pernah menetapkanjumlah rakaatnya. Namun, baginda sendiri tidak pernah mengerjakannya melebihi 11 atau 13rakaat sama adapada bulanRamadan atau bulan lain.Bagindamelakukan solat qiyamdenganmemanjangkanrakaatnya.

  .

  Aishah r.a. meriwayatkan lagi; Rasulullah SAW solat (Tarawih) empat rakaat padawaktu malam, setelah itu beristirehat. Baginda duduk lama sehingga saya kasihanmelihatnya. Saya berkata kepadanya: Demi Allah wahai Rasulullah! Dosadosamutelah diampuni Allah, sama ada dosa yang terdahulu dan yang terkemudian; makauntukapakahtuanbersusahpayahsolatsepertiini?

  Baginda SAW menjawab: Bukankah lebih baik kalau aku menjadi hamba yangbersyukur?

  .

  .

 • CaraAgihanSolatLapanRakaat

  .

  1. Biasanya Solat SunatTarawih dilakukan sebanyak lapan rakaat yang dipisahkankepada2rakaatdemi2rakaat(4kali2rakaat)dengansetiapduarakaatsatusalam.

  2. SolatSunatTarawih ini jugabolehdikerjakanempatrakaatempatrakaat (2kali 4rakaat),iaitusebagaimanatatacarasolatfardhuyangempatrakaatiaitudenganduatahiyat.

  3. Boleh jugadikerjakan sebanyakempat rakaat sekaligus dengan hanya satu tahiyatdan sekali salam sahaja. Sekiranya ingin dilaksanakan dengan hanya satu tahiyatmakasetiaprakaathendaklahdibacasurahsurahatauayatayatdarialQuran.

  #SetiapcaraSolatSunatTarawihdiatas,hendaklahdiakhiridengantambahan3rakaatSolatSunatWitir, boleh samaadadilakukandengandua salamatau satu salamWitirsahaja.

  .

  Malah,iajugabolehdigabungkandenganhanyasaturakaatSolatSunatWitir.

  Abdullah bin Umar r.a berkata: Sesungguhnya seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah!Bagaimanakah cara melakukan solat malam? Baginda bersabda: Dua rakaat dua rakaat.Apabilaengkaubimbang(waktusolatSubuhakanmasuk),laksanakanterussolatwitirsebanyaksaturakaat.HadisriwayatalBukharidalamkitabSahihnya,no:1137.

  Aisyahr.aberkata:BiasanyaNabis.a.wsolatdimalamharisebanyak13rakaattermasukwitirdanduarakaatsolatsunatfajar(solatsunatsebelumfarduSubuh).HadisriwayatImamalBukharidalamSahihnya,no:1140.

  .

  .

  BacaanSurah

  .

  Sesudah membaca Al Fatihah pada setiap rakaat, lalu membaca ayatayat atau surahdaripadaAlQuran,tidakkirapendekataupanjang,atauberulangulang,asalkanbacaanitubetuldansolatinidibuatdengancermat.

  .

 • 1. SebaikbaiksurahyangdibacaselepasalFatihahpadasolatTarawihialahsatujuzukdaripada alQuran pada setiap malam seperti kelaziman seseorang yang hafaz alQuran(alHafiz).

  2. SetelahmembacasurahAlFatihah,bacalahsebarangsurahlazimyandiketahui.PadarakaatkeduaadabaiknyamembacasurahalIkhlas3kali.

  3. Kebanyakanorangbiasanyahanyamembacasurahsurahlazim.BerikutadalahcaratersusunmembacasurahlazimSolatSunatTarawihlapanrakaat;

  .

  JadualSurahSolatTarawihLapanRakaat

  Rakaat Surah

  Pertama AtTakaatsur

  Kedua AlAshry

  Ketiga AlHumazah

  Keempat AlFiil

  Kelima AlQuraisy

  Keenam AlMauun

  Ketujuh AlKautsar

  Kelapan AlKaafiruun

  .

  .

  CaraMelakukanSolatSunatTarawihLapanRakaat

  .

  Cara melakukan solat Tarawih sama seperti solat sunat yang lain. Solat Tarawih

 • Cara melakukan solat Tarawih sama seperti solat sunat yang lain. Solat Tarawihdilaksanakansetiapduarakaatsatusalam,iniberlandaskankepadahadis:Solatmalam(solatTarawih)adalahduarakaat,duarakaat.(RiwayatJamaah)

  .

  1.Niat:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/niatsolattarawihsq.jpg) .

  .

  2.BacaanSelawat,TasbihdanDoaSolatTarawih

  .

  1. Setelah selesaimelakukan solat fardu dan solat sunat Badiah Isyak,maka BilalmemulakanSolatTarawihdenganmenyeru:

  MahaSuciTuhanPemiliki(alam)yangdisembah(dipatuhi),

  .

  2.Bilaldanjamaahsamasamamembaca:

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8asq.jpg) .

  .

  3.BilalmenyerudenganlafazbagipermulaanmendirikansolatsunatTarawih;

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8bsq.jpg) .

  .

  4.Imamdanjamaahsamasamamendirikan2rakaatpertamasolatsunatTarawih;

  BacaanselepasSurahAlFatihah:

  Rakaatpertama:SurahAtTakaatsur

  Rakaatkedua:SurahAlAshry

  .

  5. Setelah memberi salam pada akhir rakaat ke2; Bilal dan jamaah bersamasamamengucapkanzikirdberikut:

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8csq.jpg) .

  .

  6.ImamdanjamaahbersamasamamendirikansolatsunatTarawihuntukrakaatke3dan4;

  BacaanselepasSurahAlFatihah:

  Rakaatketiga:SurahAlHumazah

  Rakaatkeempat:SurahAlFiil

  .

  7.Setelahmemberisalampadaakhirrakaatke4;BilaldanjamaahmembacaTasbihdanSelawat:

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8asq1.jpg) .

  .

  8.DiikutidenganImammembacadoaberikut:

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8dsq.jpg) .

  .

  9.Sebelummendirikan4rakaatlagi,bilaldanjamaahmembacakalimat:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8sq.jpg) .

  .

  10. Imamdan jamaahsamasamameneruskanSolatSunatTarawih rakaatyangke5dan6;

 • BacaanselepasSurahAlFatihah:

  Rakaatkelima:SurahAlQuraisy

  Rakaatkeenam:SurahAlMauun

  .

  .

  11. Setelahmemberi salam pada akhir rakaat ke6; Bilal dan jamaah bersamasamamengucapkanzikirdberikut:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8csq1.jpg) .

  .

  12.ImamdanjamaahbersamasamameneruskansolatsunatTarawihuntukrakaatke7dan8;

  BacaanselepasSurahAlFatihah:

 • Rakaatketujuh:SurahAlKautsar

  Rakaatkelapan:SurahAlKaafiruun

  .

  .

  13.Setelahmemberisalampadaakhirrakaatke8(akhir);BilaldanjamaahmembacaTasbihdanSelawat:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihdanselawatsolattarawih8asq2.jpg)

  .

  .

 • 14.Apabilaselesaimendirikan8rakaatSolatTarawih,membacadoaberikut;

  .

  DoaSolatTarawih

  .

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2014/07/doaselepassolatsunattarawih.jpg)

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2014/07/maksudertidoaselepassolatsunattarawih.jpg)

  .

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2014/07/doatambahanselepassolatsunattarawih1.jpg)

  .

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2014/07/doatambahan10malamterakhirsolatsunattarawih.jpg)

  .

  .

  SolatSunatWitir

  .

 • SetelahselesaiSolatTarawih,teruslahdirikansolatsunatWitir.Bilalmenyeru:

  .

  LakukanlahsolatWitir,mudahmudahanAllahmemberipahalakepadakamu!

  .

  .

  CaraMelaksanakannya

  .

  1.Lafazniatnyapadasetiapduarakaatpertama:

  .

  .

  2.BacaanselepasFatihah:

  Rakaatpertama:SurahAlAlaa

  Rakaatkedua:SurahAlKafiruun

  .

  .

  3.Sesudahsalam,Bilalmembacakanselawat;

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/selawatsolatsunatwitirsq.jpg) .

  .

  4.JemaahterusberdiriuntukmengerjakansatulagirakaatWitir.Lafazniatpadasaturakaatterakhir:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/niatsolatsunatwitirtarawih1rsq1.jpg) .

  .

  5.SelepasbacaanalFatihah,padarakaatterakhir,dibacapulasurah;

  AlIkhlas,

  AlFalaqdan

  AnNaas.

  .

  .

  6.Bemulamalam16Ramadhan,disunatkanmembacaDoaQunutsebelummelakukansujudpetama.

 • (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/doaqunutsq1.jpg) .

  .

  7.SelesaimengerjakanSolatWitirdisunatkanmengucapkan:

  (https://shafiqolbu.files.wordpress.com/2011/08/tasbihsolatsunatwitirsq.jpg) .

  .

  8.Bolehdibacadoadoaberikut:

 • (https://shafiqolbu.fi