statut udruge orao

of 29/29
Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o udrugama “N.N 88/2001 i 11/02” ., Osnivačka Skupština Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata “ORAO” Osijek, održana dana 12. ožujka 2005.god., donijela je : S T A T U T UDRUGE SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA ”ORAO” OSIJEK I OPĆE ODREDBE Članak 1. 1. Udruga SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA “ORAO” Osijek (u daljnjem tekstu : Udrga USPDR “ORAO” Osijek ) , u smislu čl.2. Zakona o Udrugama, je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih specijalaca MUP-a, PU Osječko – Baranjske SJP “ ORAO “ Osijek i kooptiranih članova, pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJP MUP-a RH iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih, ekoloških, gospodarskih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE Članak 2. 1. Udruga nosi ime “Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata” ORAO" Osijek”. 2. Skraćeni naziv Udruge je “USPDR “ORAOOsijek”. Članak 3. 1. Sjedište Udruge USPDR “ORAOOsijek je u Osijeku, ____________________. 1

Post on 24-Jun-2015

1.727 views

Category:

Entertainment & Humor

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Na temelju lanaka 10. i 11. Zakona o udrugama N.N 88/2001 i 11/02 ., Osnivaka Skuptina Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Osijek, odrana dana 12. oujka 2005.god., donijela je :STATUT UDRUGE SPECIJALNE POLICIJEIZ DOMOVINSKOG RATA ORAO OSIJEKIOPE ODREDBE lanak 1.1. Udruga SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA ORAO Osijek (udaljnjem tekstu : Udrga USPDR ORAO Osijek ) , u smislu l.2. Zakona o Udrugama,je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih specijalaca MUP-a, PU Osjeko BaranjskeSJP ORAO Osijek i kooptiranih lanova, pripadnika drugih ustrojstvenih oblika SJPMUP-a RH iz Domovinskog rata, koji se radi zatite i promicanja zajednikihnacionalnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih, ekolokih, gospodarskih,strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajupravilima koja ureuju ustroj i djelovanje udruge.NAZIV I SJEDITE UDRUGE lanak 2.1. Udruga nosi ime Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO" Osijek.2. Skraeni naziv Udruge je USPDR ORAO Osijek. lanak 3.1. Sjedite Udruge USPDR ORAO Osijek je u Osijeku, ____________________.2. Ovlast za donoenje odluke o promjeni sjedita Udruge u dokumentima, daje sepredsjednitvu, iskljuivo u sluaju preseljenja na drugu adresu.PODRUJE DJELOVANJA UDRUGE lanak 4.1. Udruga USPDR ORAO Osijek djeluje na podruju upanije Osjeko - baranjske, tepodrujima koja su izvan ove upanije, a 1991. godine su bili u sastavu PUOsjeko - baranjske , te na podruju Republike Hrvatske. 1

2. lanak 5.1. Udruga USPDR ORAO Osijek je pravna osoba i upisuje se u Registar udrugaRepublike Hrvatske. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGElanak 6.1. Udrugu USPDR ORAO Osijek zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. U sluajusprijeenosti predstavlja lan predsjednitva kojeg ovlasti Predsjednik Udruge.2. Nesavjesno obnaanje dunosti predsjednika Udruge, povlai voenje postupka priSudu asti Udruge, a na pismeni prijedlog tijela Udruge.OBILJEJA UDRUGElanak 7.1. Peat Udruge USPDR" ORAO" Osijek okruglog je oblika promjera 3.5 cm. Uz krunicukoja omeuje vanjski rub u pravilnom raporedu je naziv udruge ( Udruga specijalnepolicije iz Domovinskog rata ), u sredini se nalazi stilizirani znak profila glave orlaokrenute u desnu stranu, a u pozadini glave je isjeak Hrvatskog povjesnog grba saetiri polja u ijem gornje dijelu natpis ORAO, dok se u donjem dijelu nalazi natpisOSIJEK.2. Zastava Udruge USPDR "ORAO" Osijek pravokutnog je oblika i znakom Uduge slogotipa Udruge.3. Dan Udruge odreuje nadnevak 05. oujka 1991. godine, dan osnutka Posebnejedinice policije Osijek.II CILJEVI I DJELATNOST UDRUGElanak 8.1. Cilj Udruge USPDR ORAO Osijek je promicanje opih i zajednikih, socijalnih,pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa,bez namjere stjecanja dobiti.2. Udruga USPDR ORAO Osijek je vanstranaka i nepolitika udruga.2 3. lanak 9.1. Djelatnost Udruge USPDR ORAO Osijek ostvaruje se:- okupljanjem to veeg broja lanova Udruge (djelatnog i priuvnog sastava SJPORAO Osijek)- zatitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva lanova Udruge- promicanjem i odranjem identiteta postrojbe SJP ORAO Osijek- promicanjem nacionalnih, povjesnih, kulturnih, gospodarskuh i drugih vrednota, tepromicanje i oplemenjivanje moralnih i etikih vrednota hrvatskog naroda- uvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika teiniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetnikom, vjerskom ispomenikom iskazivanju- zatitom asti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu- organiziranjem struno-forumske djelatnosti (struni i znanstvani skupovi, okruglistolovi, tribine..) radi iznoenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu- organiziranim pruanjem pomoi u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih,psiholokih, pravnih i obiteljskih tekoa lanova Udruge kao i lanova njihovihobitelji- organiziranjem posmrtne pripomoi za lanove Udruge- organizacija humanitarnih akcija radi pomoi lanovima Udruge- suradnjom s nadlenim dravnim tijelima, institucijama i drugim dravnimustanovama poradi rjeavanja ciljeva i interesa Udruge- sudjelovanjem u radu dravnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kodreguliranja statusa lanova Udruge- organiziranjem kulturnih, portskih i drugih djelatnosti radi pomoi socijalnojreintegarciji lanova Udruge i unapreenja kvalitete ivota lanstva i opihsposobnosti lanova Udruge- djelovanjem u dodjeli inova i odlija lanovima Udruge, zaslunim sudionicimaDomovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu inova HV , na nain propisanzakonom ili Propisnikom o dodjeli inova i priznanja hrvatskim braniteljima i drugevrste priznanja- dodjelom nagrada i priznanja zaslunim elnicima, lanovima tijela, djelatnicima ilanovima Udruge za struan, kvalitetan i pregalaki radSURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJAlanak 10.1. Poradi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa Udruga USPDR ORAO Osijek moesuraivati sa srodnim Udrugama na podruju Republike Hrvatske, dravnim idrutvenim subjektima, tijelima, dunosnicima ili pojedincima i drugim inbenicima2. Udruga USPDR ORAO Osijek se moe povezati odnosno udruiti u zajednicu Udrugasa srodnim Udrugama na podruju Republike Hrvatske, iskljuivo u svezi ostvarivanjasvojih ciljeva i interesa3. Udruga USPDR ORAO Osijek ima pravo i obvezu potraivati informacije, suraivati,poticati i na drugi odgovarajui nain ostvarivati i zatiti pravo i interese svih sudionika istradalnika Domovinskog rata 3 4. JAVNOST RADA lanak 11.1. Rad Udruge USPDR ORAO Osijek je javan.2. Sa sjednica pojedinih tijela Udruge USPDR ORAO Osijek , iznimno javnost se moeiskljuiti u svakom sluaju kada se raspravlja i odluuje o pitanjima koja su StatutomUdruge odreena kao slubena tajna3. Slubenom tajnom naroito se smatraju :- osobni podaci o lanovima Udruge- idejni projekti iz djelatnosti Udruge - ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase slubenom tajnom IIILANSTVO UDRUGE lanak 12.1. Udruga ima temeljne, pridruene i poasne lanove2. lanstvo u Udruzi je dragovoljno TEMELJNO LANSTVO lanak 13.1. Temeljnim lanom Udruge moe postati dravljanin RH, pripadnik djelatnog i priuvnogsastava kao i bivi pripadnik djelatnog i priuvnog sastava SJP ORAO Osijek MUP-aRH, koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, u vremenskom preiodu od njenog osnutka05.03.1991 do 04.08.1995. god., a sve u skladu s Pravilnikom o radu Udruge, kojegae donijeti Predsjednitvo na svojem prvom zasijedanju.- koji prihvaa naela, program i Statut Udruge- izraava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaa Udruge- kooptirani lanovi iz l.1. ovog StatutaPRIDRUENO LANSTVO lanak 14.1. Pridruenim lanom udruge moe postati dravljnin RH, osoba koja je u sklopupostrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaa postrojbe, a nemauvjeta za prijam u lanstvo u svojstvu temeljnog lana. 4 5. 2. Odluku o prijamu sa statusom pridruenog lana donosi Glavni odbor Udruge naprijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje treine predsjednitva ili najmanje10 lanova Udruge POASNO LANSTVO lanak 15.1. Poasnim lanovima Udruge mogu postati dravljani RH, lanovi obitelji poginulog( djeca , roditelji, suprunik ), zatoenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika SJPORAO Osijek MUP-a RH, iznimno na zahtjev lanova porodica poginulih Glavniodbor donosi odluku o prijamu u temeljno lanstvo Udruge, na prijedlogPredsjednitva Udruge 1.a. NA prijedlog Predsjednitva Udruge, Skuptina potvruje javnim glasovanjem poasnog Predsjednika Udruge2. Poasnim lanom Udruge, moe postati fizika i pravna osoba, hrvatski ili stranidravljani koji su svojim djelovanjem podupirali Domovinski rat, SJP ORAO OsijekMUP-a RH i doprinjeli ugledu Republike Hrvatske 2.a. Pravna osoba sa stausom poasnog lana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge3. Odluku o prijamu sa statusom poasnog lana, na prijedlog predsjednika,dopredsjednika ili veine lanova predsjednitva, donosi Glavni odborULANJENJE I EVIDENCIJA LANOVA UDRUGE lanak 16.1. Prijam u lanstvo obavlja se u sjeditu Udruge2. lanom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za ulanjenje sdanom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice3. lanom Udruge ne moe postati :- bivi pripadnik djelatnog ili priuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH , odnosno SJP Orao Osijek koji je poinio teko kazneno djelo protiv ivota i tijela , protiv slobode i prava ovjeka i graana i bilo koje kazneno djelo protiv RH.- bivi pripadnik djelatnog ili priuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH , odnosno SJP Orao Osijek koji je tijekom slube odbio izvriti zapovjed nadreenog ili nije izvrio zapovjed nadreenog , ukoliko je time poinio teku posljedicu za slubu ili zadatak, ili je time sluba i zadatak bili teko ugroeni- bivi pripadnik djelatnog ili priuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH , odnosno SJP Orao Osijek koji se u vie mahova usprotivio zapovjedi nadreenoga u vezi sa slubom ili pojedinim zadatkom , ili koji je odbio obaviti svoju dunost ili zadatak- bivi pripadnik djelatnog ili priuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH , odnosno SJP Orao Osijek koji je samovoljno napustio postrojbu ili slubu i nije se5 6. vratio u roku 24 sata, ili je slubu napustio prije izvrenja zadatka postrojbe ili kadaje za zadatak postrojbe saznao- bivi pripadnik djelatnog ili priuvnog sastava Specijalne jedinice policije RH ,odnosno SJP Orao Osijek ukoliko je poinio tee kazneno djelo protiv imovine ,posebice kraom , tekom kraom , razbojnitvom i razbojnikom kraom.4. O ispunjenju uvjeta za ulanjenje odluuje Etiko povjerenstvo, koje imenuje Glavniodbor Udruge5. Etiko povjerenstvo donosi odluku o prijemu najkasnije u roku od 15 dana6. Protiv odluke Etikog povjerenstva moe se uloiti alba Sudu asti u roku od 8 dana7. Udruga vodi evidenciju (popis) svih lanova Udruge8. U popisu lanova Udruge zabiljeit e se dragovoljno pristupanje u obranu RepublikeHrvatskePRAVA I OBVEZE LANOVA UDRUGE lanak 17.1. lan Udruge ima pravo: 1 - Birati i biti biran u sva tijela Udruge na prijedlog radnih tijela Udruge ili uz potporutrideset (30) lanova Udruge javnim glasovanjem- Sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima- Biti obavjetavan o radu Udruge od strane lanova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalitima-Traiti pomo od Udruge, ako je kao takova propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima lanak 18.1. lan Udruge ima obveze:- Provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge- Pridravati se i potivati odredbe Statuta, programa i drugih opih akata- Provoditi odluke tijela Udruge- uvati interese i ugled Udruge- Potovati moralni kodeks ponaanja u Udruzi- Redovito plaati lanarinu lanak 19.1. Odluku o visini lanarine donosi predsjedinitvo Udruge za svaku kalendarsku godinu 6 7. 0BVEZE LANOVA U TIJELIMA UDRUGElanak 20.1. Izabrani lanovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge ukoje su izabrani kao i radu sjednice Skuptine Udruge2. Tijela Udruge o svom radu podnose izvjea Glavnom odboru Udruge , a Glavniodbor izvjeuje Skuptinu UdrugeSTEGOVNA ODGOVORNOST LANOVA UDRUGElanak 21.1. lan Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih opih akata,programa i propisa UdrugePRESTANAK LANSTVA U UDRUZIlanak 22.1. lanstvo u Udruzi prestaje:- iskljuenjem iz lanstva- nepotivanjem i grubim krenjem uvjeta propisanih ovim Statutom- neplaanjem lanarine due od jedne (1) godine- istupanjem iz lanstva na osobni zahtjev- smru lana2. lan Udruge moe biti iskljuen ako tee povrijedi svoje lanske obveze.Odluku oiskljuivanju donosi Sud asti Udruge. Protiv odluke o iskljuenju doputen je prigovorGlavnom odboru u roku od 8 dana. Odluka Glavnog odbora je konana3. lan Udruge ima pravo istupiti iz lanstva Udruge podnoenjem pisane izjave oistupanju. Izjava se podnosi ovlatenom tijelu za donoenje odluke o primanju ulanstvoIVUSTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJAlanak 23.1. Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik, djelovanja i rada svih lanova udrugekoji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dunosnikaUdruge2. Inicijativni odbor, Skuptina udruge i tijela Udruge smatraju se utemeljiteljima UdrugeUSPDR ORAO Osijek, prema odredbama ovog Statuta i odredbama Zakona oUdrugama7 8. V.TIJELA UDRUGE lanak 24.1. Udruga USPDRORAO Osijek , ima svoja tijela i dunosnikelanak 25.1. Tijela Udruge su: - Skuptina - Predsjednitvo - Glavni odbor - Etiko povjerenstvo - Nadzorni odbor - Sud asti2. Dunosnici Udruge su: - Predsjednik - Predsjednik Glavnog odbora- Dopredsjednik- TajnikSKUPTINA UDRUGE lanak 26.1. Skuptinu Udruge ine lanovi, nazoni na Skuptini2. Skuptina Udruge je najvie temeljno tijelo Udruge ZADAA I OVLASTI SKUPTINE UDRUGE lanak 27.1. Skuptina Udruge:- donosi, mjena i dopunjuje Statut Udruge- bira i razrjeava lanove predsjednitva Udruge, Glavnog odbora, Nadzornogodbora, Suda asti Udruge i Rizniara- donosi program djelatnosti i plan rada Udruge, na prijedlog predsjednitva Udruge- razmatra i usvaja izvjea o radu tijela Udruge- donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge- odluuje o promjeni imena ili znaka Udruge- odluuje o povezivanju i razdruivanju Udruge u zajednicu Udruga- donosi odluku o prestanku postojanja Udruge2. Skuptina Udruge radi prema poslovniku kojeg sama donosi 8 9. lanak 28.1. Skuptina moe prenijeti ovlasti iz svoje nadlenosti na predsjednitvo Udruge, osimpromjene postojeeg i donoenja novog Statuta, te izbora tijela i dunosnika Udruge lanak 29.1. Skuptina Udruge moe razrijeiti pojedino tijelo Udruge osim Glavnog odbora, lanatijela Udruge ili dunosnika Udruge poradi neizvrenja obveza ili u drugim sluajevimakad je potrebito zatititi prava, interese i ugled Udruge ZASJEDANJE SKUPTINE UDRUGE lanak 30.1. Zasjedanja Skuptine Udruge mogu biti redovna ,sveana i izvanredna2. Na zasjedanje Skuptine pozivaju se pismenim pozivom svi lanovi Udruge, anajkasnije petnaest (15) dana prije odravanja zasjedanja Skuptine3. U iznimnim okolnostima obavijest o zasjedanju Skuptine Udruge moe biti i drugaijeorganizirano uz upotrebu medija4. Na zasjedanju Skuptine, svi nazoni lanovi Udruge ine kvorum, ali uz minimum odpedeset (50) lanova Udruge5. Skuptina odluke donosi natpolovinom veinom lanova nazonih zasjedanju lanak 31.1. Redovna zasjedanja Skuptine Udruge odravati e se najmanje jednom godinje, asvake dvije (2) godine redovito izborno zasjedanje, saziva predsjednik Udruge2. Izvanredno zasjedanje Skuptine saziva predsjedsjednik Udruge prema potrebi natemelju:- odluke Glavnog odbora- pismenog zahtjeva najmanje 1/3 lanova Udruge3. Predsjednik Udruge duan je sazvati izvanredno zasjedanje Skuptine u roku od tridest(30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva ili odluke Glavnog odbora. Ukolikopredsjenik Udruge ne sazove izvanredno zasjedanje Skuptine Udruge u navedenomroku, istekom roka, izvanredno zasjedanje Skuptine Udruge saziva tijelo koje jepodnjelo zahtijev 9 10. PREDSJEDNITVO UDRUGE lanak 32.1. Predjednitvo Udruge ine: - predsjednik- dva (2) dopredsjednika- predsjednik Glavnog odbora- predsjednik suda asti- tajnik2. Mandat lanova predsjednitva traje dvije (2) godine i moe se ponoviti3. U vrijeme trajanja mandata lana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protekvremena lana umjesto kojeg je imenovanlanak 32 a.1. Glasnogovornik Udruge :- je predsjednik Udruge ili lan Udruge kojeg on ovlasti- izraava stavove Udruge javnosti, putem medija ili na druge naine ZADAE I OVLASTI PREDSJEDNITVA UDRUGE lanak 33.1. Predsjednitvo Udruge USPDR ORAO Osijek :- donosi pravilnike, pravila, ope i pojedinane akte Udruge u skladu sa Statutom Udruge radi provedbe zadaa utvrenih Statutom i odlukama Skuptine- provodi odluke Skuptine Udruge- donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge- brine o provedbi svih donesenih odluka poradi ostvarivanja ciljeva Udruge- predlae Glavnom odboru program djelatnosti, plan rada i druge aktivnosti Udruge- upravlja imovinom Udruge i predlae Glavnom odboru financijski plan za sljedee plansko razdoblje- pokree razliite projekte Udruge- imenuje komisije i povjerenstva za izvrenje pojedinog zadatka, odreuje im sastav, zadae i rokove izvrenja- povezuje djelatnost tijela Udruge, potie njihove projekte i usmjeruje njihove djelatnosti- osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehnikih i organizacijskih zadaa- o svom radu redovito na Skuptini Udruge podnosi izvjee Skuptini Udruge kojemu je i odgovorno- moe donjeti odluku o udaljavanu s dunosti bilo kojeg lana tijela Udruge ( ova odluka ujedno predstavlja zahtjev za voenjem stegovnog postupka pred Sudom asti, a lanu koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom asti ne donese konaana pravomona odluka) 10 11. SJEDNICE PREDSJEDNITVA UDRUGE lanak 34.1. Sjednicu predsjednitva Udruge saziva Predsjednik Udruge, tajnik Udruge po potrebi ,a u pravilu najmanje jedan puta mjeseno.2. Sjednica predsjednitva Udruge je pravovaljana ukoliko je na istoj nazono 50 % + 1lan predsjednitva3. Predsjednitvo Udruge odluke donosi natpolovinom veinom glasova nazonihlanova predsjednitvaPREDSJEDNIK UDRUGE lanak 35. 1. Predsjednik Udruge je najvii dunosnik Udruge2. Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osiguravaredovito djelovanje svih tijela Udruge3. Predsjednika Udruge bira Skuptina Udruge4. Za izbor predsjednika Udruge potrebna je nadpolovina veina glasova nazonihlanova na Skuptini5. Predsjednik Udruge nemoe biti lan Udruge koji u postrojbi nije proveo najmanjesto ( 100 ) dana6. Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara presjednitvu i Skuptini Udruge7. Mandat predsjednika Udruge traje dvije (2) godine i moe se ponoviti vie puta ZADAE I OVLASTI PREDSJEDNIKA UDRUGE lanak 36.1. Predsjednik Udruge:- saziva zasjedanja Skuptine- brine o provedbi odluka Skuptine i predsjednitva- saziva i vodi sjednice predsjednitva Udruge- predlae program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge- predlae financijski plan za narednu kalendarsku godinu- brine o koritenju imovine Udruge- podnosi redovita izvjea o radu predsjednitva Udruge- saziva i vodi tiskovne konferencije11 12. lanak 37.1. Predsjednik Udruge moe:- svojom odlukom ovlastiti jednog od dopredsjednika Udruge da ga zamjenjuje u sluaju sprijeenosti ili nenazonosti- moe zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i dati na potvrdu Glavnom odboru, odluka Glavnog odbora u svezi predmetne odluke je konana- uloiti albu Sudu asti u roku od 8 dana , na odluku Etikog povjerenstva kojom ono prima u lanstvo molitelja DOPREDSJEDNICI UDRUGElanak 38.1. Udruga ima dva ( 2 ) dopredsjednika koje bira Skuptina Udruge2. Predsjednik Udruge moe jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenikapredsjednika Udruge3. Madat dopredsjednika traje dvije ( 2 ) godine i moe se ponovitiTAJNIK UDRUGE lanak 39.1. Tajnik udruge je lan Uduge koji osigurava pravilan rad dunosnika i tijela strunihslubi Udruge, te obavlja poslove po nalogu predsjednika i predsjednitva Udruge2. Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvruje Glavni odbor Udruge naprvoj konstituirajuoj sjednici3. Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku, predsjednitvu i Skuptini Udruge lanak 40.1.Tajnik uz pristanak predsjednika, predsjednitva i Skuptine Udruge obavlja sljedee poslove:- provodi odluke Skuptine, predsjednitva i predsjednika Udruge- priprema radne materijele za sjednice svih tijela Udruge- rukovodi obradom administrativnih, materijlno-financijskih, tehnikih i organizacijskih zadaa Uduge- kontaktira s dravnim, gospodarstvenim, politikim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa slinim ili istim programima djelatnosti- inicira informativnu i izdavaku, kulturnu i portsku djelatnost Udruge- predlae pravilnike o radu Udruge, te podnosi izvjea o njihovu radu 12 13. RIZNIAR UDRUGE lanak 40a..1. Rizniara Udruge na prijedlog predsjednika Udruge potvruje Glavni odbor Udruge na konstituirajuoj sjednici. 2. Rizniar provodi stalnu skrb o pravilnom financijskom poslovanju u skladu sa pravilima financijske struke i odredbama ovog Stauta. 3. Rizniar je obavezan o svakoj financijskoj transakciji Udruge dati obavijest Predsjedniku Udruge, a ovisno od konkretnog sluaja (promet veim novanim iznosima) zatraiti usmenu ili pismenu suglasnost predsjednika ili Glavnog odbora Udruge. 4. Rizniar je osobno odgovoran za potivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje ,a podnosi izvjee o svojem radu i stanju financija najmanje jednom mjeseno na sjednici Predsjednitva Udruge i na zahtjev Predsjednika Glavnog Odbora Udruge. 5. Rizniar priprema prijedlog godinjeg Financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvjee Glavnom odboru Udruge i Predsjednitvu Udruge na Skuptini iste. 6. Rizniar posredstvom Predsjednitva predlae Glavnom odboru Udruge visinu godinje lanarine za lanove Udruge te skrbi o nainu uplata tih lanarina na otvoreni raun Udruge. 7. Poto je Udruga neprofitna organizacija, rizniar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvjea prema propisima kojima se ureuje nain voenja raunovodstva neprofitnih udruga. 8. Materijalno-financijsko poslovanje Udruge vositi e se putem njenog iro rauna. 9. Udruga e imati ustrojenu analitiku karticu, a financijsko poslovanje e rizniar Udruge voditi u sjeditu Udruge. 10. Za svoj rad rizniar odgovara Predsjedniku, Glavnom odboru i Skuptini Udruge.GLAVNI ODBOR UDRUGE lanak 41.1. Glavni odbor Udruge broji jedanaest ( 11 ) lanova. Predsjednika Glavnog odborabira Skuptina Udruge, a lanove GO potvruje Skuptina udruge2. Mandat lanova Glavnog odbora traje dvije ( 2 ) godine3. U radu Glavnog odbor sudjeluju Predsjednik ili Dopredsjednik kojega predsjednik za toovlastilanak 42.1. Tajnik i rizniar udruge sudjeluju u radu Glavnog odbora bez prava glasa13 14. lanak 43.1. Predsjednik Glavnog odbora saziva sjednice Glavnog odbora u pravilu najmanjejednom ( 1 ) u tri ( 3 ) mjeseca, na zahtjev Predsjednitva ili Nadzornog odboraUdruge2. Glavni odbor konstituira se na prvoj sjednici nakon izbora , a ona se mora zakazati uroku od najvie trideset ( 30 ) dana od izbora na Skuptini Udrugelanak 44.1. Zadae i ovlasti Glavnog odbora :- utvruje prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge- izmeu dvije sjednice obavlja funkcije skuptine Udruge- brine o provedbi odluka skuptine Udruge- brine o provedbi i ostvarivanju ciljeva Udruge- usvaja godinji plan rada Udruge- usvaja financijski plan za plansko razdoblje- imenuje Etiko povjerenstvo Udruge- utvruje i predlae listu kandidata za izbor dunosnika i tijela Udruge- utvruje listu zastupnika za redovni , izvanredni , sveani i izborni Sabor krovne Udruge- na prijedlog Predsjednitva odreuje visinu i nain uplate godinje lanarine- potvruje prijedlog Etikog povjerenstva za dodjelu odlija Udruge Specijalne policije, prijedlog liste za dodjelu vojnih inova, ratnih odlija, pohvalnica, zahvalnica i priznanja- moe zaustaviti provedbu svih odluka tijela Udruge ukoliko smatra da nisu u skladu s odlukama Statuta Udruge- odluuje o pokretanju postupka opoziva izabranih dunosnika i elnika Udruge prije isteka njihovih mandata, ukoliko oni neuredno, nesavjesno i nemarno izvravaju svoje dunosti i obveze ili nepotuju odredbe Statuta Udruge- potie i sudjeluje u osnivanju i organizaciji djelovanja Poasnog zdruga u Udruzi- u sluaju suspenzije Predsjednika Udruge na prijedlog Predsjednitva Udruge bira vritelja dunosti predsjednika Udruge izmeu dva dopredsjednika- na sjednici Glavnog odbora odluke se donose natpolovinim brojem glasova prisutnih s tim da pri donoenju odluka mora nazoiti vie od 50 % lanova Glavnog odbora- Glavni odbor radi po poslovniku koji sam donosiNADZORNI ODBOR UDRUGElanak 45.1. Nadzorni odbor (u daljm tekstu NO) Udruge je tijelo s nadzorno-usmjerivakimzadaama i ovlastima u okviru rada i djelovanja dunosnika i tijela Udruge2. lanove NO bira Skuptina Udruge3. NO ima pet (5) lanova, i to predsjednika NO, dopredsjednika i tri (3) lana 14 15. 4. Predsjednika i lanove NO bira Skuptina5. lan NO istodobno ne moe biti lanom drugih tijela Udruge6. NO donosi Pravilnik o radu NO7. NO za svoj rad odgovara Skuptini Udruge8. U sluaju uoenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijelaUdruge, dunosnika, izvrnih povjerenstava ili odbora Uduge, NO o tome bez odgodeizvjetava predsjednika i Skuptinu Udruge uz prijedlog mjera i postupaka9. Mandat lanova NO traje dvije (2) godine i moe se ponoviti10. NO je samostalno i neovisno tijelo Udruge i odgovara jedino Skuptini Udruge, alilanovi NO podlijeu stegovnim normama Sudu asti Udruge NADLENOSTI I OVLASTI NADZORNOG ODBORAlanak 46.1. NO Udruge:- nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom tromjesjeno- nadzire koritenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje Udruge najmanjejednom tromjesjeno, te vodi brigu da isto bude u skladu sa zakonom propisanimnormana i odredbama ovog Statuta- podnosi redovita izvjea predsjedniku i Skuptini Udrugelanak 47.1. Nadzorni odbor Udruge ima pravo bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi,obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Uduge ili nadzor izvrnih komisija i odboraSJEDNICE NADZORNOG ODBORA UDRUGElanak 48.1. Sjednicu Nadzornog odbora Udruge saziva predsjednik Nadzora odbora u pravilunajmanje jednom u tri (3) mjeseca2. Nadzorni odbor odluke donosi natpolovinom veinom sukladno Pravilniku o raduNadzornog odbora SUD ASTI UDRUGE15 16. lanak 49.1. Sud asti je tijelo Udruge koje odluuje u stegovnim postupcima pokrenutim protivdunosnika, lanova tijela i cjelokupnog lanstva udruge, u stegovnim postupcimasukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti2. Predsjednika i lanove Suda asti bira Skuptina Udruge3. Sud asti ima pet (5) lanova, i to : predsjednika Suda asti, dopredsjednika i tri (3)lana4. lan Suda asti istodobno ne moe biti lanom drugih tijela Udruge5. Sud asti donosi Pravilnik o radu Suda asti6. Sud asti za svoj rad odgovoran je Skuptini Udruge7. Sud asti o svom radu podnosi izvjee predsjedniku i Skuptini Udruge8. Mandat lanova suda asti traje dvije (2) godine i moe se ponovitiNADLENOSTI I OVLASTI SUDA ASTI lanak 50.1. Sud asti Udruge:- vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnojodgovornosti- odluuje o prizivima lanova Udruge natpolovinom veinom, sukladno Statutu ipravilniku o radu Suda asti- odluuje o albi na odluku Etikog povjerenstva o lanstvu u Udruzi lanak 51.1. Posebnim opim aktom Udruge utvrditi e se nain pokretanja, postupak, kanjivipostupci i stegovne mjere (kazne) 2. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti donosi Sud asti UdrugeSJEDNICE SUDA ASTI UDRUGE lanak 52.1. Sjednicu Suda asti Udruge saziva predsjednik Suda asti po potrebi, a najmanjejednom u tri (3) mjeseca2. Sud asti svoje odluke donosi natpolovinom veinom POSTUPAK UDALJENJA S DUNOSTI lanak 53.16 17. 1. Dunosnika Udruge ili lana ustrojstvenog oblika, moe se udaljit s dunosti (nadalje suspendirati) poradi: - nepotivanja Statuta i temeljnih akata Udruge - nepotivanja Pravilnika i neizvravanja odluka i programa Udruge - djelovanja tetna za ugled Udruge i njezina lanstvalanak 54.1. Odluku o suspenziji dunosnika, lana tijela Udruge, lana komisije, odbora ilipovjerenstva Udruge donosi predsjednitvo Uduge, a na prijedlog predsjednika, jednogdopredsjednika ili najmanje 1/2 lanova predsjednitva ali odluku mora u roku od osam( 8 ) dana potvrditi Sud asti2. Odluku o suspenziji predsjednika Udruge donosi Skuptina Udruge, a na prijedlogpredsjednitva ili najmanje 1/3 lanova Skuptine Udrugelanak 55.1. Odluka o suspenziji istodobno predstavlja akt pokretanja ispitnog postupka predNadzornim odborom i voenje stegovnog postupka pred Sudom asti2. Protiv stegovne odluke Suda asti stranka moe uloiti albu u roku od osam ( 8 )dana Glavnom odboru Udruge3. Predsjednik udruge je stranka u stegovnom postupku4. Odluka Glavnog odbora je konanalanak 56.1. U sluaju suspenzije predsjednika udruge predsjednitvo Udruge predlae Glavnomodboru imenovanje vritelja dunosti Predsjednika Udruge i to jednog oddopredsjednika Udruge2. Vritelj dunosti Predsjednika Udruge obavlja poslove predsjednika Uduge dodovretka ispitnog postupka, odnosno do izbora novog predsjednika Uduge3. Ako Sud asti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, predsjednitvo udruge obvezno je,u roku od trideset (30) dana, nakon odluke Suda asti, pokrenuti postupak za izbornovog predsjednika Uduge prema postupku utvrenim ovim Statutom VINAIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA lanak 57.17 18. 1. Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim glasovanjem2. Za izbor u tijela Uduge potrebna je veina glasova nazonih na Skuptini lanak 58.1. Predsjednik Radnog predsjednitva upoznaje Skuptinu s nainom predlaganjakandidata, sastavom kandidacijskih lista i nainom izbora lanova u tijela Udruge2. Predsjednik Radnog predsjednitva prezentira Skuptini kandidacijske liste itanjemimena predloenih. U sluaju zahtjeva nazonih navodi obrazloenje kandidature tepoziva kandidata na prihvaanje kandidature3. Ukoliko je predloeni kandidat izoan sa sjednice Skuptine predsjednik Radnogpredsjednitva mora priloiti pismenu izjavu o prihvaanju kandidature predloenogkandidata4. Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim glasovanjem uz mogunost isticanja viekandidata lanak 59.1. Predsjednik Radnog predsjednitva predlae imenovanje Izbornog povjerenstva odnajmanje tri (3) lana (predsjednika komisije i najmanje dva (2) lana) lanak 60.1. Predsjednik Izbornog povjerenstva podnosi izvjee Skuptini o rezultatima glasovanja2. Izvjee Izbornog povjerenstva mora sadravati:- naziv tijela- listu kandidata za tijelo koje se bira prema broju dobivenih glasova lanak 61.1. Rezultate izbora spram izvjea Izbornog povjerenstva proglaava predsjednikIzbornog povjerenstvalanak 62.1. Nakon izvrnih izbora predsjednika, lanova predsjednitva, Glavnog odbora,Nadzornog odbora i Suda asti USPDR ORAO Osijek, novoizabrani predsjednikispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Skuptini na ukazanom povjerenju ipreuzima rukovoenje nastavka sjednice Skuptinelanak 63.1. Izborni materijali i rezultati sjednice Skuptine moraju se uvati u pismohrani USPDRORAO Osijek, do okonanja slijedee izborne Skuptine 18 19. TRAJANJE MANDATAlanak 64.1. Dunosnici i lanovi tijela Udruge biraju se na mandat od dvije (2) god., a isti se moeponoviti2. U vrijeme trajanja mandata lana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protekvremena mandata lana umjesto kojeg je imenovan3. Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih lanova VIIKANDIDIRANJE ZA IZBORElanak 65.1. Predsjednitvo Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor lanova u tijela Udruge2. Inicijativni odbor poradi osnivake skuptine predlae kandidacijske liste za izborlanova u tjela Udruge i dunosnike Udruge3. Na skuptini Udruge moe se predloiti do tri (3) kandidata za izbor u predsjednitvo ipo jednog kandidata u ostala tijela Uduge sukladno Izbornom pravilniku VIII IMOVINA, NAIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAIN STJECANJA IMOVINE UDRUGElanak 66.1. Imovinu Udruge ine novana sredstva, pokretnine i nepokretne stvari Udruge, tedruga imovinska prava2. Imovinom Udruge moe se raspolagati iskljuivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge lanak 67.1. Uduga imovinu stie:- uplatom lanarine lanova Udruge- dotacijom sredstava iz dravnog prorauna RH, prorauna opina, gradova, upanije i fondova- dragovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora- prihodi sa javnih priredbi organiziranih u ast i sjeanje na SJP i njihove pripadnikeIX FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGElanak 68.19 20. 1. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvjea prema propisima kojima seureuje nain voenja knjigovodstva i raunovodstva neprofitnih Udruga2. Materijalno-financijska sredstva Udruge slue za ostvarivanje djelatnosti Udruge uskladu sa postojeim Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskomposlovanju Udruge i drugim aktima Udruge3. Nain materijalnog i financijskog poslovanja Udruge utvruje se Pravilnikom omaterijalno financijskom poslovanju Udruge i drugim aktima uduge4. Udruga kao temeljni oblik organiziranja, voditi e materijalno-financijsko poslovanjeputem iro-rauna Udruge5. Udruga e imati ustrojenu analitiku karticu, a financijsko poslovanje obavljati e usjeditu Udruge lanak 69.1. Financijskim planom se utvruju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini2. Financijski plan za kalendarsku godinu i zavrni raun Udruge donosi SkuptinaUdruge na prijedlog predsjednitva Udruge3. Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnjeti izvjee o materijalno-financijskomposlovanju i stanju rauna Udruge, Skuptini Udruge, s prikazom tekueg odnosnoidueg obraunskog razdoblja i zavrnog rauna lanak 70.1. Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge te podnosiizvjee predsjeniku i Skuptini Udruge lanak 71.1. Udruga, za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinomX PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE lanak 72.1. Uduga prestaje s djelovanjem u sluaju:- kada Skuptina Udruge dvotreinskom veinom glsova ukupnog broja evidentiranihlanova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge- ako se Skuptina Udruge ne odri najmanje dvije godine uzastopce- ako je odlukom nadlenog tijela djelovanje Udruge pravomono zabranjeno lanak 73.20 21. 1. Odluka o prestanku djelovanja Udruge (lanak 72. stavak 1. toka1. Statuta) dostavljase tijelu Uprave nadlenom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacijeUdruge sukladno odredbama zakona o Udrugama lanak 74.1. Ako Udruga prestane djelovati i postojati, njezina imovina, nakon podmirenja svihdospjelih obveza, drugih trokova,sudskih i dugih pristojbi, predaje se Fondu za djecupoginulih djelatnika MUP-a RH XISTATUT I DRUGI OPI AKTI UDRUGElanak 75.1. Statut Udruge osnovni je opi akt Udruge2. Svi drugi akti Udruge moraju biti usklaeni s odredbama Statuta3. Nacrt Statuta utvruje inicijativni odbor Udruge4. Izmjene i dopune Statuta moe inicirati Predsjednitvo udruge,Glavni odbor iNadzorni odbor Udruge te najmanje 1/3 zastupnika na Skuptini Udrugelanak 76.1. Odredbe Statuta tumai predsjednitvo Udruge SDRORAO Osijek XIIPRIZNANJA I NAGRADE UDRUGElanak 77.1. lanovima Udruge za rad i postignua u ostvarivanju ciljeva Uduge, moe se dodjelitiPriznanje ili nagrada2. Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su na adekvatan i uinkovit nainpomogle ostvarenju ciljeva Udruge, moe se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje,Uspomenica ili Nagrada3. Zahvalnice, Priznanja i Nagrade dodjeljuje Skuptina Udruge na prijedlogpredsjednitva Udruge4. Mjerila za dodjelu vrsta priznanja , nagrade ili uspomenice utvruje predsjednitvoUdruge Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada. 21 22. XIIIPRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE, TE STUPANJE NA SNAGUlanak 78.1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donoenja.Predsjednik Udruge specijalne Osijek, 24.04. 2004. policije iz Domovinskog rata "ORAO" Osijek22