strategia rozwoju gminy mielec na lata 2015-2027 gmielec 2016_2022... · strategia rozwoju gminy...

Download STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2015-2027 GMIELEC 2016_2022... · strategia rozwoju gminy mielec

Post on 01-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 2022

Strona | 1

Zacznik do uchway Nr //16 Rady Gminy w MIELCU z dnia .2016 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016-2022

2014

MIELEC STYCZE 2016

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 2022

Strona | 2

Opracowanie: WIATOWID CENTRUM KREACJI i KOMPETENCJI Sp. z o.o.

UL.KRASISKIEGO 5/5

33-100 TARNW

www.swiatowid.edu.pl biuro.swiatowid@wp.pl Tel/fax 502022644

mailto:biuro.swiatowid@wp.pl

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 2022

Strona | 3

Spis treci 1.WPROWADZENIE ...................................................................................................................................................................... 5

2.DIAGNOZA .................................................................................................................................................................................... 9

2.1. PRZESTRZE i RODOWISKO .................................................................................................................................... 9

2.1.1. Umiejscowienie gminy w wojewdztwie i kraju ........................................................................................ 9

2.1.2.Charakterystyka gminy ....................................................................................................................................... 13

2.1.3.Zasoby naturalne ................................................................................................................................................... 14

2.1.3.1.NATURA 2000 ..................................................................................................................................................... 16

2.1.4.Uwarunkowania historyczne............................................................................................................................ 17

2.2. STREFA SPOECZNA ................................................................................................................................................... 20

2.2.1. Demografia .............................................................................................................................................................. 20

2.2.2. Poziom wyksztacenia ........................................................................................................................................ 27

2.2.3. Rynek pracy ............................................................................................................................................................ 28

2.2.3.1. Bezrobocie ........................................................................................................................................................... 30

2.3. STREFA GOSPODARCZA ............................................................................................................................................. 31

2.3.1. Gwni pracodawcy ............................................................................................................................................. 31

2.3.1. Struktura podstawowych bran gospodarki ............................................................................................ 32

2.3.2. Liczba podmiotw gospodarczych i osb zatrudnionych w poszczeglnych sektorach ........ 34

2.3.4. Rolnictwo ................................................................................................................................................................. 36

2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......................................................................................................................... 40

2.4.1. Transportowa ................................................................................................................................................. 40

2.4.2. Dostp do internetu ..................................................................................................................................... 41

2.4.3. Sie wodno-kanalizacyjna ......................................................................................................................... 41

2.4.4. Gospodarka odpadami ................................................................................................................................ 42

2.4.5. Sie energetyczna i zaopatrzenie w paliwa gazowe ....................................................................... 43

2.5. INFRASTRUKTURA SPOECZNA ............................................................................................................................ 45

2.5.1. Edukacja ............................................................................................................................................................ 45

2.5.2. Sport.................................................................................................................................................................... 49

2.5.4. Ochrona zdrowia i opieka spoeczna .................................................................................................... 56

2.6. ZARZDZANIE ................................................................................................................................................................ 62

2.6.1. Moliwoci budetowe gminy.................................................................................................................. 62

2.6.2. Planowanie strategiczne ............................................................................................................................ 70

2.6.3. Struktura organizacyjna i zadania jednostek organizacyjnych Gminy ................................... 71

2.6.4. Kapita spoeczny .......................................................................................................................................... 72

2.7. OCENA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO ................................................................................................... 72

3.ANALIZA SWOT ....................................................................................................................................................................... 75

4.WIZJA i MISJA ROZWOJU ..................................................................................................................................................... 81

4.1.WIZJA GMINY MIELEC : ............................................................................................................................................... 81

4.2.MISJA GMINY MIELEC: ................................................................................................................................................. 81

5.CELE STRATEGICZNE , OPERACYJNE i DZIAANIA ................................................................................................. 82

6. ZGODNO CELW STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ....................................... 87

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 2022

Strona | 4

6.1. MATRYCA POWIZA CELW STRATEGICZNYCH i OPERACYJNYCH Z CELAMI DOKUMENTW

STRATEGICZNYCH REGIONU i KRAJU .......................................................................................................................... 87

7. ZARZDZANIE STRATEGI ............................................................................................................................................... 94

7.1. WDRAANIE ............................................................................................................................................................. 94

7.1.1. Organizacja prac nad strategi ....................................................................................................................... 94

7.1.2. Harmonogram realizacji strategii .................................................................................................................. 95

7.2 MONITORING ........................................................................................................................................................... 96

7.2.1.Wskaniki monitorowania- mierniki realizacji strategii ...................................................................... 98

7.3 EWALUACJA ............................................................................................................................................................101

7.4 AKTUALIZACJA STRATEGII ..............................................................................................................................102

7.5 PROMOCJA DOKUMENTU STRATEGII .........................................................................................................102

8.WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ...........................................................................................................................103

8.1.WIP charakterystyka procedura opracowywania i oceny wnioskw ...............................................103

8.1.1 Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ...................................................................................103

8.1.2. Funkcje WPI ..........................................................................................................................................................104

8.1.3. Wnioskodawca, tryb skadania i oceny

Recommended

View more >