surat pekeliling ketua pendaftar sekolah … · surat pekeliling ketua pendaftar institusi...

of 18 /18
Ruj. Kami: KP(JPS)5181/01/01/Jld.3(17) Tarikh : 21 Julai 2006 Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Antarabangsa. Y. Bhg. Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH DAN GURU BILANGAN 3 TAHUN 2006: PELAKSANAAN DASAR KEMASUKAN 40% MURID WARGANEGARA MALAYSIA KE SEKOLAH-SEKOLAH ANTARABANGSA_________________ Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Adalah dimaklumkan bahawa dasar kemasukan murid-murid warganegara Malaysia ke sekolah-sekolah antarabangsa yang diamalkan sebelum ini hanya diluluskan kepada mereka yang memenuhi salah satu daripada syarat-syarat berikut: 1.1. salah seorang ibu bapa murid adalah bukan warganegara Malaysia; atau 1.2. murid telah belajar di luar negara sekurang-kurangnya selama tiga tahun sama ada di sekolah rendah atau menengah. 2. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan dasar baru kemasukan murid-murid warganegara Malaysia ke sekolah-sekolah antarabangsa menerusi kaedah had siling tidak melebihi 40% daripada kapasiti maksima kemasukan murid di sesebuah sekolah antarabangsa. Bagi melaksanakan perubahan dasar baru ini, maka Garis Panduan Kemasukan 40% Murid-Murid Warganegara Malaysia Ke Sekolah Antarabangsa seperti pada Lampiran 1 hendaklah diguna pakai oleh semua sekolah antarabangsa untuk menerima kemasukan murid-murid warganegara Malaysia. 3. Dengan berkuat kuasa Surat Pekeliling ini, maka Surat-Surat Pekeliling berikut yang berkaitan dengan sekolah antarabangsa adalah dimansuhkan:

Upload: trinhdat

Post on 05-Jun-2018

318 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Ruj. Kami: KP(JPS)5181/01/01/Jld.3(17) Tarikh : 21 Julai 2006

Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Antarabangsa. Y. Bhg. Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH DAN GURU BILANGAN 3 TAHUN 2006: PELAKSANAAN DASAR KEMASUKAN 40% MURID WARGANEGARA MALAYSIA KE SEKOLAH-SEKOLAH ANTARABANGSA_________________ Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Adalah dimaklumkan bahawa

dasar kemasukan murid-murid warganegara Malaysia ke sekolah-sekolah

antarabangsa yang diamalkan sebelum ini hanya diluluskan kepada mereka

yang memenuhi salah satu daripada syarat-syarat berikut:

1.1. salah seorang ibu bapa murid adalah bukan warganegara

Malaysia; atau 1.2. murid telah belajar di luar negara sekurang-kurangnya selama tiga

tahun sama ada di sekolah rendah atau menengah. 2. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah

bersetuju untuk melaksanakan dasar baru kemasukan murid-murid warganegara

Malaysia ke sekolah-sekolah antarabangsa menerusi kaedah had siling tidak

melebihi 40% daripada kapasiti maksima kemasukan murid di sesebuah sekolah

antarabangsa. Bagi melaksanakan perubahan dasar baru ini, maka Garis Panduan Kemasukan 40% Murid-Murid Warganegara Malaysia Ke Sekolah Antarabangsa seperti pada Lampiran 1 hendaklah diguna pakai oleh semua

sekolah antarabangsa untuk menerima kemasukan murid-murid warganegara

Malaysia.

3. Dengan berkuat kuasa Surat Pekeliling ini, maka Surat-Surat Pekeliling

berikut yang berkaitan dengan sekolah antarabangsa adalah dimansuhkan:

Page 2: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Bil. Surat Pekeliling Tarikh

1. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 2/2002: Kemasukan Kanak-Kanak Warganegara Malaysia Ke Sekolah Antarabangsa, dan Pertukaran Kanak-Kanak Dari Satu Sekolah Antarabangsa Ke Sekolah Antarabangsa Yang Lain

9.2.2002

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2003: Syarat Kemasukan Belajar Ke Sekolah Antarabangsa / Ekspatriat Bagi Warganegara Malaysia

31.1.2003

4. Surat Pekeliling ini berkuat kuasa dari tarikh ia dikeluarkan. Semua

Pengerusi Lembaga Pengelola dan pengurusan sekolah antarabangsa, serta

pemohon-pemohon yang berkenaan adalah diingatkan supaya mematuhi segala

garis panduan yang dikeluarkan oleh Surat Pekeliling ini. Kegagalan mematuhi

arahan Surat Pekeliling ini akan menyebabkan sekolah antarabangsa yang

berkenaan boleh dibatalkan pendaftarannya mengikut seksyen 87 di bawah Akta

Pendidikan 1996 (Akta 550) kerana melanggar terma dan syarat seperti yang

ditetapkan oleh Ketua Pendaftar menurut subseksyen 82(3) di bawah Akta 550.

Sekian dimaklumkan, terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, t.t (DATO’ Dr. HAJI AHAMAD BIN SIPON) Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia.

Page 3: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

LAMPIRAN 1

GARIS PANDUAN KEMASUKAN 40% MURID WARGANEGARA MALAYSIA KE SEKOLAH-SEKOLAH ANTARABANGSA

1. Jabatan Pelajaran Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia

dipertanggungjawabkan untuk memproses permohonan dan membuat

keputusan sama ada meluluskan atau menolak permohonan kemasukan ke

sekolah antarabangsa.

2. Pengiraan had siling 40% kemasukan murid-murid warganegara Malaysia ke

sekolah antarabangsa adalah berpandukan kepada kapasiti maksimum

kemasukan murid di sekolah, iaitu mengikut bilangan bilik darjah dan

bilangan murid setiap bilik darjah seperti yang telah diluluskan oleh Ketua

Pendaftar semasa di didaftarkan di bawah subseksyen 79(1) Akta

Pendidikan 1996 dan kelulusan perubahan premis menurut peraturan 14 di

bawah Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan)

1997 [P.U. (A) 534/97]. Perkiraan yang dibuat adalah seperti berikut:

Kapasiti maksimum kemasukan murid ______________________________ x 40 = Jumlah dibenar (40%) 100

di mana;

kapasiti maksimum kemasukan murid

= Bilangan bilik darjah

x bilangan murid bagi setiap bilik darjah

3. ”Jumlah dibenar (40%)” seperti pada perenggan 2 adalah juga termasuk

murid-murid warganegara Malaysia yang sudah diberi kelulusan belajar di

sekolah antarabangsa sebelum dasar baru, iaitu salah seorang ibu bapa

murid bukan warganegara Malaysia dan murid menyambung pengajian di

Malaysia selepas tiga tahun belajar di luar negara.

Page 4: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

4. Permohonan kemasukan murid-murid warganegara Malaysia ke sekolah

antarabangsa hendaklah dikemukakan oleh ibu bapa atau penjaga yang

sah dengan alasan dan bukti kepada Jabatan Pelajaran Swasta,

Kementerian Pelajaran Malaysia selepas mendapat persetujuan dari

sekolah antarabangsa yang menjadi pilihan dengan menggunakan borang

permohonan seperti pada Lampiran 1A.

5. Penerimaan kemasukan ke sekolah-sekolah berkenaan adalah berdasarkan

first come first serve basis. Akan tetapi, keutamaan akan diberi kepada

golongan ibu bapa yang mengemukakan permohonan atas faktor-faktor

berikut:

(i) ibu bapa murid pernah bertugas di luar negara sekurang-kurangnya

dua tahun sama ada di sektor swasta atau kerajaan;

(ii) ibu bapa merupakan ahli perniagaan yang mempunyai kepentingan di

luar negara dan mampu untuk menarik FDI serta menyumbang kepada

ekonomi negara;

(iii) ibu bapa dikategorikan sebagai ahli profesional Malaysia yang bekerja

di luar negara dan ingin kembali ke Malaysia di bawah insentif

kerajaan;

(iv) ibu bapa mempunyai anak yang diakui oleh pakar perubatan kerajaan

bahawa anak tersebut mengalami ADD, ADHD, dyslexia atau

permasalahan lain yang memerlukan pengawasan lebih rapi,

pemakanan atau diet dan tidak semestinya boleh dinaikkan kelas

secara automatik;

(v) ibu bapa mempunyai beberapa orang anak yang sedang belajar di

sekolah antarabangsa;

(vi) ibu bapa mempunyai anak yang lahir di luar negara dan mempunyai

kerakyatan negara tempat lahir; dan

Page 5: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

(vii) ibu bapa yang mempunyai bukti kukuh akan diarahkan bertugas di luar

negara dalam masa terdekat sama ada dari sektor swasta atau

kerajaan.

6. Pengurusan sekolah antarabangsa perlu menyediakan kuota tertentu untuk

kemasukan anak-anak pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di luar

negara seperti pegawai-pegawai Wisma Putra yang boleh kembali ke tanah

air pada bila-bila masa. Kemasukan anak-anak pegawai kerajaan tersebut

adalah termasuk dalam bilangan had siling 40% kemasukan murid-murid

warganegara Malaysia ke sekolah antarabangsa.

7. Sekolah antarabangsa yang menjadi pilihan ibu bapa atau penjaga murid

hendaklah memastikan yang institusinya masih belum melepasi had siling

40% kemasukan murid-murid warganegara Malaysia seperti yang

ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

8. Sekolah antarabangsa yang telahpun memenuhi had siling 40% kemasukan

murid-murid warganegara Malaysia seperti yang ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dilarang untuk menerima

kemasukan murid warganegara Malaysia yang baru.

9. Sekiranya sekolah antarabangsa belum lagi memenuhi had siling 40%

kemasukan murid-murid warganegara Malaysia, tetapi bilangan murid di

sekolah berkenaan telahpun mencapai kapasiti maksima kemasukan murid,

maka sekolah berkenaan adalah juga dilarang untuk menerima kemasukan

murid warganegara Malaysia yang baru.

10. Pemohon boleh mengemukakan permohonan baru bagi kemasukan ke

sekolah antarabangsa yang lain selepas didapati sekolah yang menjadi

pilihan tersebut telahpun mencapai had siling yang ditetapkan.

Page 6: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

11. Setiap kelulusan terhadap kemasukan murid warganegara Malaysia ke

sekolah antarabangsa hanya sah untuk tempoh tiga bulan dari tarikh

kelulusan dibuat. Sekiranya murid yang diluluskan untuk kemasukan tidak

didaftarkan dalam tempoh berkenaan, maka kelulusan yang diberi akan

terbatal dengan sendiri.

12. Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan

kepada Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia menerusi Jabatan Pelajaran

Swasta dalam tempoh 7 hari dari tarikh keputusan.

13. Keputusan yang dibuat oleh Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia berhubung

dengan rayuan berkenaan adalah muktamad.

14. Murid-murid warganegara Malaysia yang diluluskan kemasukannya ke

sekolah antarabangsa diwajibkan mengambil mata pelajaran tambahan

seperti berikut:

(i) Peringkat rendah - Bahasa Melayu, Pendidikan Islam/Moral dan

Kajian Tempatan; dan

(ii) Peringkat menengah - Bahasa Melayu, Pendidikan Islam/Moral dan

Sejarah.

15. Bagi memenuhi keperluan pelaksanaan mata pelajaran tambahan tersebut,

maka pengurusan sekolah antarabangsa hendaklah melaksanakan

tindakan berikut:

(i) Mata pelajaran tembahan hendaklah menggunakan sukatan

pelajaran di bawah KBSR bagi peringkat rendah dan sukatan

pelajaran di bawah KBSM bagi peringkat menengah mengikut

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[P.U.(A) 531/97].

Page 7: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

(ii) Semua mata pelajaran tambahan hendaklah diajar dalam bahasa

Kebangsaan.

(iii) Mata pelajaran tambahan hendaklah dimasukkan ke dalam jadual

waktu rasmi sekolah.

(iv) Bagi kemudahan murid-murid beragama Islam, maka jadual waktu

rasmi pada hari Jumaat (jika hari Jumaat merupakan hari

persekolahan), perlulah disesuaikan untuk membolehkan murid-

murid yang beragama Islam untuk menunaikan sembahyang Jumaat.

(v) Mengurus dan mengendali peperiksaan bagi semua mata pelajaran

tambahan dan merekodkan keputusan peperiksaan murid berkenaan

untuk tujuan rekod pencapaian murid.

(vi) Guru-guru yang mengajar mata pelajaran tambahan hendaklah terdiri

daripada warganegara Malaysia sahaja dan didaftarkan mengikut

seksyen 105 Akta Pendidikan 1996.

(vii) Guru-guru yang dilantik untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan

Islam hendaklah merupakan guru yang dibenarkan oleh pihak

berkuasa di negeri sekolah antarabangsa berkenaan didaftarkan.

Pengurusan sekolah antarabangsa hendaklah memaklumkan kepada

Pendaftar Sekolah dan Guru di negeri masing-masing untuk

mendapatkan kebenaran tersebut.

(viii) Infrastruktur yang berkaitan dengan pengajaran semua mata

pelajaran tambahan hendaklah disediakan dengan lengkap dan

mencukupi untuk keperluan pengajaran dan keperluan murid-murid,

termasuk kemudahan surau untuk murid-murid beragama Islam.

Page 8: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

16. Setiap sekolah antarabangsa yang diluluskan menerima kemasukan murid-

murid warganegara Malaysia hendaklah mengemukakan laporan enrolmen

murid antarabangsa dan murid warganegara Malaysia dengan

menggunakan borang seperti Lampiran 1B dan dihantar kepada Jabatan

Pelajaran Swasta seperti butir-butir berikut:

Data Sehingga Hantar Sebelum

31 Januari 28 Februari

31 Mei 30 Jun

30 September 30 Oktober

17. Bagi murid-murid warganegara Malaysia yang sedang belajar di sekolah

antarabangsa yang hendak dipindahkan oleh ibu bapa mereka ke sekolah

antarabangsa yang lain, hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

(i) Permohonan hendaklah menggunakan borang seperti pada Lampiran

1C.

(ii) Permohonan hendaklah dikemukakan menerusi Jabatan Pelajaran

Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia selepas mendapat

persetujuan sekolah masing-masing, dalam tempoh tidak kurang

daripada tiga (3) bulan pada tarikh pertukaran yang dicadangkan.

(iii) Kementerian Pelajaran Malaysia hanya akan meluluskan permohonan

pertukaran berkenaan sekiranya sekolah antarabangsa yang menjadi

pilihan tersebut masih mempunyai tempat mengikut had siling 40%

yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Page 9: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

(iv) Setiap kelulusan terhadap pertukaran murid warganegara Malaysia ke

sekolah antarabangsa yang lain hanya sah untuk tempoh tiga bulan

dari tarikh kelulusan dibuat. Sekiranya murid berkenaan tidak

didaftarkan atau gagal mendaftar di sekolah antarabangsa yang telah

diluluskan dalam tempoh tersebut, kelulusan yang diberi akan terbatal

dengan sendiri.

(v) Sekiranya permohonan pertukaran ditolak, pemohon boleh

mengemukakan rayuan kepada Y.B. Menteri Pelajaran menerusi

Jabatan Pelajaran Swasta.

(vi) Keputusan yang dibuat oleh Y.B. Menteri Pelajaran berhubung dengan

rayuan berkenaan adalah muktamad.

18. Pengambilan murid-murid warganegara Malaysia hendaklah

menggambarkan komposisi kaum di negara ini.

Page 10: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

LAMPIRAN 1A

JABATAN PELAJARAN SWASTA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 3 Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Telefon: 03 – 8884 9536 Faks: 03 – 8888 6676

________________________________________________________________ PERMOHONAN KEMASUKAN MURID-MURID WARGANEGARA MALAYSIA

KE SEKOLAH ANTARABANGSA [Bahagian Ini Diisi Oleh Ibu Bapa / Penjaga]

I. Butir-Butir Murid: (sila sertakan salinan Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran yang disahkan)

Nama Penuh Murid:.....................................................................................

Jantina:..........................

Tarikh lahir: ..................................... Tempat Dilahirkan:

....................................................................

No. Kad Pengenalan:................................................... No. Sijil

Lahir:.................................................

II. Maklumat Ibu Bapa / Penjaga: (sila sertakan salinan Sijil Kerakyatan/Kad Pengenalan/Pasport)

Nama Ibu dan bapa Kerakyatan No. Kad Pengenalan / Pasport Warna K.P. Pekerjaaan

(Jika Berkenaan): No. Visa Pekerjaan

No. Permit Kerja

III. Alamat:………………………………………………………………………………………………………

…….…

IV. Maklumat Kemasukan Persekolahan

Dipohon:……………………………………………………………........

V. Sebab-Sebab

Permohonan:……………………………………………………………………………………….

[ Bahagian Ini Diisi Oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah ]

VI. Maklumat Sekolah:

Nama dan Alamat

Sekolah:.........................................................................................................................

No. Telefon……………………. No. Faks:..................................

Email:......................................................

VII. Pengakuan Pihak Sekolah:

Page 11: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Permohonan ini dapat * diterima / tidak dapat diterima (* sila potong yang tidak berkenaan)

(a) Enrolmen murid antarabangsa pada .................................. berjumlah .................... orang.

(b) Enrolmen murid warganegara Malaysia pada ……………………. berjumlah ....................

orang.

(c) Jumlah kemasukan murid warganegara Malaysia yang diluluskan ................. orang, iaitu 40% daripada kapasiti maksimum kemasukan murid seramai ......................... orang.

(d) Baki kemasukan murid warganegara Malaysia ........................... orang.

....................................................................... (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Cop Sekolah Nama Guru Besar / Pengetua: Tarikh:

Tarikh terima permohon

Permohonan: Diluluska

Penempatan sekolah:

UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA an:

n / Ditolak .....................................................................

Pegawai: Tarikh:

Page 12: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

LAPORAN ENROLMEN MURID-MURID DI SEKOLAH ANTARAB

Bulan *Februari / Jun / Oktober Bagi Tahun ................ (sila potong yang tidak berkenaan)

Nama dan Alamat Sekolah:.............................................................................

No. Telefon:......................... No. Faks:............................ Email:...................Nama Guru Besar / Pengetua:………………………………………………………

Jumlah Murid Bil Negara Asal L P Jumlah 1 Afghanistan 2 Albania 3 Algeria 4 Argentina 5 Australia 6 Austria 7 Azerbaijan 8 Bangladesh 9 Belgium

10 Bolivia 11 Bosnia& Herzegonia 12 Brazil 13 Britain (UK) 14 Brunei Darussalam 15 Bulgaria 16 Canada 17 Cambodia 18 Chile 19 China 20 Colombia 21 Costa Rica 22 Croatia 23 Denmark 24 East Timur 25 Ecuado 26 Eritrea 27 Ethiopia 28 Fiji 29 Finland 30 France

Jumlah Muka Ini

LAMPIRAN 1B

ANGSA

.........................

......................... ………………

Page 13: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Jumlah Murid Bil Negara Asal L P Jumlah 31 Gabon 32 Gambia 33 Germany 34 Greece 35 Guinea 36 Hong Kong 37 Hungary 38 Iceland 39 India 40 Indonesia 41 Iran 42 Iraq 43 Ireland 44 Italy 45 Jamaica 46 Jepun 47 Jordan 48 Kazakhstan 49 Kenya 50 Korea Utara 51 Korea Selatan 52 Kuwait 53 Kyrgzstan 54 Laos 55 Latvia 56 Lebanon 57 Liberia 58 Libya 59 Malaysia 60 Maldives 61 Mangolia 62 Mauritania 63 Mauritius 64 Mesir 65 Mexico 66 Myanmar 67 Namibia 68 Nepal 69 Netherlands 70 New Zealand

Jumlah Muka Ini

Page 14: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Jumlah Murid Bil Negara Asal L P Jumlah 71 Niger 72 Nigeria 73 Norway 74 Oman 75 Pakistan 76 Palestin 77 Papua New Guinea 78 Peru 79 Philipines 80 Poland 81 Portugal 82 Qatar 83 Rep Czech 84 Romania 85 Rusia 86 Saudi Arabia 87 Sierra Leone 88 Singapore 89 Slovenia 90 Slovak & Slovakia 91 Somalia 92 South Africa 93 Spain 94 Sri Lanka 95 Sudan 96 Swaziland 97 Sweden 98 Switzerland 99 Syria

100 Taiwan 101 Tanzania 102 Thailand 103 Trinidad & Tabago 104 Tunisia 105 Turkey 106 Uganda 107 Ukraine 108 United Arab Emirate 109 Uruguay 110 USA

Jumlah Muka Ini

Page 15: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

Jumlah Murid Bil Negara Asal L P Jumlah 111 Uzbekistan 112 Venezuela 113 Vietnam 114 Yemen 115 Yugoslavia 116 Zaire 117 Zambia 118 Zimbabwe 119 Lain-lain (nyatakan):

Jumlah Muka Ini

JUMLAH KESELURUHAN

Page 16: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

LAMPIRAN 1C

JABATAN PELAJARAN SWASTA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 3 Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Telefon: 03 – 8884 9536 Faks: 03 – 8888 6676

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN MURID WARGANEGARA MALAYSIA DARI SEKOLAH ANTARABANGSA KE SEKOLAH ANTARABANGSA LAIN

BAHAGIAN 1

Untuk diisi oleh ibu bapa atau penjaga.

Kepada: Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru Jabatan Pelajaran Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia.

Melalui: * Guru Besar / Pengetua

................................................................................

...............................................................................

Saya memohon untuk menukarkan anak * lelaki / perempuan di bawah jagaan saya bernama

.................................................................. yang beralamat

di..................................................................

.................................................................................. ke Sekolah

............................................................ ..............................dalam negeri ............................. pada

tarikh yang dicadangkan ...............................

________________________________________________________________________________ * Potong yang tidak berkenaan A. BUTIR-BUTIR TENTANG MURID

1. Nama

penuh:........................................................................................................................

2. a) Bangsa:...................... b) Tarikh lahir:........................ c) Tempat

lahir:.........................

3. a) No. Kad Pengenalan:....................................... b) No. Sijil

Lahir:………………………..

B. BUTIR-BUTIR TENTANG BAPA

1. Nama

penuh:........................................................................................................................

Page 17: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

2. a) Bangsa:..................... b) Tarikh lahir:........................ c) Tempat

lahir:...........................

3. a) No. Kad Pengenalan/No. Sijil Lahir:………………….. b)

Warganegara:……………….

4. No. Pasport / tarikh habis tempoh Pasport / tempoh tinggal di Malaysia:

…………………………………………………………………………………………………

……

5. Alamat:……………………………………………………………………………………………

C. BUTIR-BUTIR TENTANG IBU

1. Nama

penuh:........................................................................................................................

2. a) Bangsa:...................... b) Tarikh lahir:....................... c) Tempat

lahir:...........................

3. a) No. Kad Pengenalan/No. Sijil Lahir:………………… b)

Warganegara:…………………

4. No. Pasport / tarikh habis tempoh Pasport / tempoh tinggal di Malaysia:

……………………………………………………………………………………………………

…..

5. Alamat:……………………………………………………………………………………………

D. BUTIR-BUTIR TENTANG PENJAGA

1. Nama

penuh:............................................................................................................................

2. a) Bangsa:..................... b) Tarikh lahir:....................... c) Tempat

lahir:...............................

3. a) No. Kad Pengenalan/No. Sijil Lahir:………………….. b)

Warganegara:………………….

4. No. Pasport / tarikh habis tempoh Pasport / tempoh tinggal di Malaysia:

……………………………………………………………………………………………………

…….

5. Alamat:……………………………………………………………………………………………

……

Page 18: SURAT PEKELILING KETUA PENDAFTAR SEKOLAH … · Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan ... Pemohon yang ditolak permohonannya boleh mengemukakan rayuan ... No. Permit

E. PENGAKUAN PEMOHON (IBU BAPA ATAU PENJAGA)

Saya mengaku bahawa segala pernyataan yang terkandung di dalam borang permohonan ini dan dokumen-dokumen yang dikepilkan adalah benar sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya.

............................................................ (Tandatangan)

Nama penuh:

No. Kad Pengenalan / Pasport: Tarikh:

F. PERSETUJUAN SEKOLAH ASAL:

1. Nama dan Alamat

Sekolah:..................................................................................................

2. Butir-butir enrolmen semasa adalah seperti berikut:

(a) Enrolmen murid antarabangsa pada ............................... berjumlah ....................

orang.

(b) Enrolmen murid warganegara Malaysia pada ……………. berjumlah ..................

orang.

(c) Jumlah kemasukan murid warganegara Malaysia yang diluluskan ................. orang, iaitu 40% daripada kapasiti maksimum kemasukan murid seramai ......................... orang.

(d) Baki kemasukan murid warganegara Malaysia ........................... orang.

3. Persetujuan dan Ulasan Guru Besar / Pengetua:

................................................................... (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Guru Besar / Pengetua: Cop Sekolah

No. Kad Pengenalan / Pasport:

Tarikh:

Tarikh diterima:

Ulasan dan keputu

UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

san: ......………………………………….............

(Tandatangan) Pegawai:

Tarikh: