telling our story: climate change

Author: international-finance-corporation-ifc

Post on 05-Apr-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  1/24

  64?6Qcl 1 # Nzzyi 9

  JLNEO]I [email protected]}i Zij}cv Zcly}nchz

  ]ILLNHG

  CY

  VZ]

  CV^

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  2/24

  64?6Qcl 1 # Nzzyi 9

  OMOT]O]NCH

  JLNEO]I%AVNIHML^

  ANHOHJI

  IHIVG^

  IAANJNIHJ^

  VIHIWOFLI

  IHIVG^

  ]ILLNHG

  CYV

  Z]

  CV^

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  3/24

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  4/24

  9=

  NAJ ! JLNEO]I

  [email protected]}i Zij}cv Zcly}nchz}c o ]vomn}ncholl~ TyflnjZij}cv Nzzyi

  NAJ `oz fiih zyttcv}nhg fyznhizz

  zcly}nchz }c jlneo}i j`ohgi znhji ?>0>,

  kyz} o mijomi o}iv }`i }ive woz jcnhim nh

  o vitcv} tyflnz`im f~ }`i YZ Ho}nchol

  Ojomie~ c Zjnihjiz Cyv vz} tvckij} woz

  o zclov ihivg~ nhiz}eih} nh J`nho, otvijyvzcv }c mc{ihz c nhiz}eih}z

  zyfziqyih}l~ eomi ojvczz }`i glcfi, vce

  Ovgih}nho }c Ygohmo

  Znhji }`o} }nei, wi `oi jch}nhyim }c fi

  oh iovl~ eciv nh jlioh ihivg~ nhiz}eih}z

  ovcyhm }`i wcvlm, tvcnmnhg ziim jotn}ol }c

  nhhco}ni jlioh }ij`hclcgniz, nh}vcmyjnhg

  y}nln}~%zjoli vihiwofli ihivg~ tvckij}z }c

  hiw eovbi}z, zyttcv}nhg }`i gvcw}` c

  ihivg~%ijnih} fynlmnhgz ohm nhmyz}vnol

  tvcjizziz, ohm tnchiivnhg }`i ohol~znz c

  jlneo}i vnzbz ohm omot}o}nch z}vo}igniz

  Civ }`i toz} i ~iovz, NAJ `oz

  mcyflim n}z nhiz}eih}z nh jlneo}i%vnihml~

  tvckij}z }c -?7 fnllnch tiv ~iov, ohm wi

  zii ecvi cttcv}yhn}niz o`iom, iih nh }`i

  ofzihji c oh nh}ivho}nchol ogviieih} }c

  jyvf gviih`cyzi goziz W`ivi }`i

  nhiz}eih} jlneo}i nz zyttcv}ni ohm

  ojjizz }c hohji ipnz}z, }`i tvno}i zij}cv

  nz ecnhg cvwovm ohm nhiz}nhg nh jlioh

  ihivg~ ohm ihivg~ ijnihj~

  ]`nz nz w`ivi NAJ tlo~z o vcli f~

  tvcnmnhg hohjnhg ohm omnji }c cyv

  jlnih}z nh bi~ ovioz c jlneo}i fyznhizz

  nhjlymnhg;

  VihiwofliIhivg~zyttcv}nhg

  gviihnhg }`i gvnm ohm tvcnmnhg ojjizz

  }c jlioh ihivg~ cv }`i ?: fnllnch tictli

  w`c ovi z}nll hc} gvnm%jchhij}im

  NH]VCMYJ]NCH

  Tvcnmnhg jlneo}i vnzbcvijoz}nhg omnji cvo liomnhg tvno}i tcv}ctivo}cv (tt =4%=?.

  Wcvbnhg wn}` }`i -19 fnllnch Jlneo}iNhiz}eih} Ayhmz }c nmih}n~ hiwtvno}i zij}cv tov}hivz cv o lcw%jovfch y}yvi (tt :1%:7.

  @iltnhg }`igcivheih} ihoj}hiw gviih fohbnhgz}ohmovmz (tt 6=%69.

  O}}voj}nhg hiw tvno}inhiz}eih} nh zclovihivg~ TTTz

  (tt 0%>, ?1%?7.

  Tnchiivnhg lcjolfohbz ahohjnhgc ihivg~%iajnih}

  `cyznhg (tt ?0%?>.

  Zyttcv}nhg o liomnhgogvnfyznhizz jcetoh~z mvni}c yzi lizz wo}iv (tt 64%6?.

  JCLCEFNO

  EC[OEFN_YI

  NHMNOLIFOHCH

  YBVONHI [email protected]

  Wi cjyz ch cyv fvcom ovioz;VIHIWOFLI IHIVG^, IHIVG^ IAANJNIHJ ,JLNEO]I%AVNIHML ANHOHJI, ohmOMOT]O]NCH

  NAJz gcol; 64 tivjih} ccyv nhiz}eih}z }c fijlneo}i%vnihml~ f~ 64?9

  Ihivg~Iajnihj~vce fynlmnhgz

  }c nhmyz}vnol tvcjizziz, ogvnfyznhizz,

  ohm c}`iv bi~ hiimz, NAJ nz nhiz}nhg

  nh vimyjnhg ihivg~ yzi

  Jlneo}i%Avnihml~Anhohji

  liivognhg cyv mcllovz }`vcyg` mceiz}njhohjnol nhz}n}y}nchz ohm tvcec}nhg

  jy}}nhg%imgi hohjnol eij`ohnzez

  zyj` oz gviih fchmz

  Omot}o}nchf~ ohol~{nhg jlneo}i vnzbz

  wi ovi `iltnhg cyv jlnih}z tvitovi cv

  jlneo}i j`ohgi

  Tcv}clnc eohogieih} nz olzc netcv}oh}

  }c yz Avce cc}tvnh} }c netvnh}, NAJ }vojbz

  vizyl}z cv nhjviozim tvckij} netoj}

  Lccbnhg cvwovm, wi zii yh}ottim

  cttcv}yhn}niz cv nhiz}cvz ziibnhg }c

  ommvizz vizcyvji jchz}vonh}z nh ieivgnhg

  eovbi}z Fozim ch }`nz tc}ih}nol, NAJ nz

  lccbnhg }c gvcw n}z cwh jlneo}i fyznhizz

  }c 64 tivjih} c n}z lchg%}ive hohjnhg

  f~ 64?9, yt vce ?= tivjih} loz} ~iov

  Wcvbnhg }cgi}`iv wn}` cyv jlnih}z,

  gcivheih}z, ohm tov}hivz, wi ovi jvio}nhg

  hiw ecmilz cv }ojblnhg jlneo}i j`ohgi

  Fy} }`ivi nz z}nll eyj` ecvi }c fi mchi

  Gnih }`i zjoli c nhiz}eih} viqynvim, n} nz

  jliov }`o} }`i tvno}i zij}cv wnll fi hiimim

  }c liivogi }`i wcvb c }`i gcivheih} ohm

  jnnl zcjni}~, ohm }`o} fi}}iv jccvmnho}nch

  ohm yhnim oj}nch wnll fi viqynvim NAJ

  nz wcvbnhg }c tvcnmi }`i liomivz`nt }c

  z}vihg}`ih }`i fvnmgi fi}wiih }`i tvno}i

  ohm tyflnj zij}cvz ohm ilt cvgi }`i

  lcw%jovfch ijchce~ c }cecvvcw

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  5/24

  71

  Fynlmnhg%vilo}im gviih`cyzi goz

  ienzznchz eo~ will mcyfli f~ 64:4,

  wn}` ecz} c }`nz nhjviozi }obnhg tloji

  nh ieivgnhg eovbi} jcyh}vniz

  Hiiv `oz }`ivi fiih zyj` o tvizznhg

  hiim cv o gviih fynlmnhg jiv}najo}nchz~z}ie oonlofli }c oll N} nz }nei }c vi}`nhb

  }`i zyz}onhofnln}~ c }`i jchz}vyj}nch

  nhmyz}v~ ohm ihzyvi }`o} gviih fynlmnhgz

  milniv o miechz}vofl~ mnivih} jovfch

  cc}tvnh} vce jchih}nchol fynlmnhgz

  Yh}nl hcw, gcnhg gviih nh }`i miilctnhg

  wcvlmz fynlmnhg fyznhizz ziieim o lypyv~

  chl~ cv }`i wiol}`~, cv o iw zilij}

  eyl}nho}nchol jcetohniz lccbnhg }c eobi

  o fvohmnhg z}o}ieih} ]cmo~, cwiiv,

  fynlmnhgz cv }`i enmmli% ohm lcwiv%

  nhjcei eovbi}z joh olzc omct}

  ihnvcheih}oll~ zcyhm miznghz Neognhi o

  znetli, nhiptihzni, ohm vilnofli wo~ }c

  gihivo}i viol ohm mvoeo}nj zonhgz ch

  y}nln}~ fnllz, hc eo}}iv w`o} }`i jlnih}z

  nhjcei cv }`i bnhm c fynlmnhg }`i~ lni

  cv wcvb nhw`i}`iv o `cyzi, `cztn}ol,

  otov}eih} fynlmnhg, `c}il, cv caji

  Wn}` }`nz nh enhm, NAJ nz nh}vcmyjnhg o

  hiw nh}ivho}nchol gviih fynlmnhg z}ohmovm

  cv }`i fynlmnhg nhmyz}v~ jollim IMGI

  (Ipjillihji nh Mizngh cv Gvio}iv

  Iajnihjniz. N} nz zyttcv}im f~ oh

  nhiz}eih}%tlohhnhg }ccl cv fynlmnhg

  cwhivz ohm miilctivz }`o} `iltz netvci

  iajnihj~ ohm joljylo}iz jcz} zonhgz ohm

  nhiz}eih} to~fojbz nh chi ioz~%}c%yzi

  Ipjil%fozim z~z}ie cjyznhg ch ihivg~,

  wo}iv, ohm eo}ivnol vizcyvji yzi

  Eovbi} viziovj` z`cwz }`i fynlmnhg

  nhmyz}v~ hiimz o wo~ }c ioznl~ ozzizz ohm

  vo}i o gviih fynlmnhg tvckij} o} }`i iovl~

  mizngh z}ogi }`o} joh fi ottlnim nh o

  miilctnhg jcyh}v~ jch}ip} Ol}`cyg`

  ziivol ozzizzeih} }cclz ovi oonlofli, }`ieozz eovbi} hiimz o znetli , qynjb, ohm

  ocvmofli vo}nhg z~z}ie cv lovgi%zjoli

  omct}nch ohm eovbi} }vohzcveo}nch

  Oz ecz} miilctnhg jcyh}vniz mc hc} `oi

  iij}ni vigylo}nchz }c jch}vcl vizcyvji

  yzi nh fynlmnhgz, }`i hiim cv o clyh}ov~

  z~z}ie fijceiz iih gvio}iv IMGI nz o

  wnh%wnh cv oll z}obi`clmivz, `iltnhg;

  Nhqiz}cvz}iz} }`i ahohjnol nofnln}~ c

  o gviih fynlmnhg tvckij}

  Fohbzciv gviih ecv}gogiz ohm gviih

  jchz}vyj}nch jvimn} ojnln}niz

  Miqilctivzfvohm }`inv tvckij}z gviih

  ohm o}}voj} hiw nhiz}cvz ohm fy~ivz

  FynlmnhgCwhivzzoi ch ctivo}nchol

  jcz}z

  Eiohw`nli, ecz} ipnz}nhg gviih fynlmnhg

  ozzizzeih} z~z}iez hcw ch }`i eovbi} ovi

  jcetlip, iptihzni, ohm viqynvi ip}ihzni

  oecyh}z c }vonhnhg ohm mo}o ih}v~ IMGI,

  ch }`i c}`iv `ohm, nz znetli ohm ocvmofli,

  eobnhg n} iozniv }c yzi nh }`i miilctnhg

  wcvlm, w`ivi }`i hiim nz olviom~ gvio} ohm

  nz iptij}im }c zyvgi nh jcenhg ~iovz

  IMGI nz tov} c NAJz fvcomiv z}vo}ig~

  }c ihjcyvogi o lovgi%zjoli omct}nch c

  Gviih Fynlmnhg Z}ohmovmz nh miilctnhg

  jcyh}vniz, w`nli ommvizznhg }`i hiimz c

  nhmyz}v~ z}obi`clmivz, ohm wnll fi vcllim

  cy} nh tnlc} jcyh}vniz nh jcenhg ech}`z

  GVIIH FYNLMNHGZNh}vcmyjnhg IMGI

  [email protected]]C Fynl} wn}` NAJ ahohjnhg, }`i Chi

  Onvtcv} Zqyovi caji fynlmnhg nh G `ohoz

  jotn}ol jn}~, Ojjvo, nz chi c Ovnjoz hiwiz}

  gviih fynlmnhgz, lcwivnhg ctivo}nhg jcz}z wn}`

  n}z `ng` ihnvcheih}ol z}ohmovmz(

  Zii qnmicz ch eoh~ ca }`izi z}cvniz

  nh }`i chlnhi qivznch ca]illnhg Cyv

  Z}cv~oqonlofli o} naj(cvg(JCH]IH]Z]illnhg Cyv Z}cv~Jlneo}i J`ohgi

  Kyhi 64?6

  VIHIWOFLI IHIVG^

  Nhmno0 Ch%Gvnm Tcwiv

  Zclov o} Y}nln}~ Zjoli

  Hnjovogyo?4 Ch%Gvnm Tcwiv

  Gic}`iveol; ]`i Tcwiv c }`i Iov}`

  Nhmno?6 Caa%Gvnm Tcwiv

  Acv Lng`}nhg ohm Jccbnhg

  Glcfol?= Eohyaoj}yvnhg

  Zclov Jcetchih}z

  Glcfol?1 TTTz

  Anhohjnhg Zyz}onhofnln}~

  JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  J`nho

  6= Gviih Fohbnhg

  Z}ohmovmz cvJlneo}i%Avnihml~ Anhohji

  Glcfol61 Wo}iv

  Oh Nh}igvo}im Viztchzi

  Glcfol60 Gviih Fchmz

  Tov} c NAJz Ottvcoj`

  Glcfol:4 Lcjol Fohbz

  Anhohjnhg Iajnihj~ Ytgvomiz

  ]yvbi~:6 ^otn Bvimn Lioznhg

  Fynlmnhg oh Ihivg~ Iajnihj~ Tcv}clnc

  Nhmno:= Jlioh}ij` Qih}yvi Jotn}ol

  Iovl~%Z}ogi Nhiz}eih}

  cv Jlneo}i Oj}nch

  OMOT]O]NCH

  Oavnjo:1 Qylhivofli Jcyh}vniz

  Aojnhg Eokcv J`ollihgiz

  Fohglomiz`:0 Zyz}onhofli Ogvnfyznhizz

  Jlneo}i%Viznlnih} Ziimz

  Jclcefno=4 Jlneo}i Vnzb Acvijoz}nhg

  Oh}njnto}nhg J`ohgi

  ZTIJNOL ACJYZ

  Glcfol=6 NAJ Tcv}aclnc Eiozyvieih}

  Avce Acc}tvnh} }c Netvnh}

  IHIVG^ IAANJNIHJ^

  Glcfol

  ?0 Gviih Fynlmnhgz

  ]vohzcvenhg oh Nhmyz}v~

  Ybvonhi64 Jliohiv Tvcmyj}nch

  Mcnhg Ecvi wn}` Lizz

  Nhmno

  66 ]vohztcv}o}nchJ`ihhonz Gviih Ei}vc

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  6/24

  >0 VIHIWOFLI IHIVG^

  Wn}`nh ?4 ~iovz, Nhmno iptij}z }c fynlmecvi }`oh 64,444 EW c gvnm%jchhij}im

  zclov tvckij}zchi c }`i wcvlmz `ng`iz}

  }c}olz, vimyjnhg n}z vilnohji ch jcol

  Eii}nhg }`nz oefn}ncyz tlimgi wnll

  viqynvi oh iz}neo}im nhiz}eih} c

  -14 fnllnch, ohm johhc} fi mchi wn}`cy}

  }`i tvno}i zij}cv N} jceiz oenm o

  gvcwnhg glcfol eci }cwovm y}nln}~%zjoli

  zclov tvckij}z }`o} NAJ nz `iltnhg fvnhg }c

  ieivgnhg eovbi}z Votnm jcz} mijvioziz

  ovi eobnhg zclov jceti}n}ni wn}` c}`iv

  zcyvjiz c tcwiv, ctihnhg eokcv

  cttcv}yhn}niz cv gviih ih}vitvihiyvz

  Wi zyttcv} `ng`%netoj} jlnih}z w`c

  `ilt }`i nhmyz}v~ eo}yvi, yznhg NAJ

  nhiz}eih} ohm omnji }c }vohziv }`i

  bhcwlimgi ohm }ij`hclcg~ hiimim }c

  miilct nofli hiw fyznhizz ecmilz]`i~ vitvizih} o hiw woi c zclov

  tnchiivz nh Nhmnojyvvih}l~ }`i wcvlmz

  zijchm ecz} o}}voj}ni eovbi} cv zclov

  o}iv }`i YZ, ojjcvmnhg }c Ivhz} ohm

  ^cyhgz vihiwofli nhmip

  Nh 64?4, w`ih }`i ve woz z}nll o} }`i

  tvi%viihyi z}ogi, wi }ccb o -?4 enllnch

  z}obi nh O{yvi Tcwiv Tvno}i L}m,

  miilctiv c }`i jcyh}v~z vz} y}nln}~%zjoli

  zclov tloh}o 6 EW tloh} gihivo}nhg

  tcwiv cv :6 nllogiz nh Tyhkof Hcw chi

  c Nhmnoz lovgiz} tlo~ivz nh gvnm%jchhij}im

  CH%GVNM TCWIVZclov o} Y}nln}~ Zjoli

  NHMNO

  zclov, O{yvi vijih}l~ ctihim o 9 EW tloh}nh }`i lcw%nhjcei miziv} z}o}i c Vokoz}`oh,

  tov} c }`i ?44 EW c zclov jotojn}~ n}

  tlohz }c nhz}oll ho}nchwnmi f~ 64?=

  Cyv nhclieih} nh }`i y}nln}~%zjoli

  zclov nhmyz}v~ figoh nh 644=, w`ih oh

  NAJ%eohogim -= enllnch Glcfol

  Ihnvcheih} Aojnln}~ gvoh} `iltim tvno}i

  T`nlnttnhi y}nln}~ JITOLJC ctih w`o}

  woz }`ih }`i miilctnhg wcvlmz lovgiz}

  gvnm%jchhij}im tloh} Ohc}`iv

  fviob}`vcyg` joei wn}` }`i 9 EW

  Znogohgo tloh} nh ]oenl Homy }`o} lcjol

  jlnih} Ecziv Foiv Jlioh Ihivg~ Lnen}im

  miilctim wn}` cyv hohjnhg nh 64?4

  O -9 enllnch%iqynolih} NAJ lcjol

  jyvvihj~ lcoh nz olzc `iltnhg Eo`nhmvo

  Zclov Chi fynlm oh nhn}nol 9 EW zclov

  tvckij}, gihivo}nhg ihcyg` ilij}vnjn}~ }czivi ofcy} 14,444 vyvol `ceiz nh

  Vokoz}`oh Loyhj`im nh 64?4, Eo`nhmvo

  Zclov Chi nz jceen}}im }c finhg ch }`i

  vch}niv c }`i lcjol zclov vicly}nch,

  eii}nhg vyvol ilij}vnjo}nch ohm c}`iv

  hiimz }c `ilt oj`nii nhjlyzni, zyz}onhofli

  ijchcenj gvcw}` Vijih}l~ owovmim

  ohc}`iv :4 EW tvckij} nh }`i zoei z}o}i,

  }`i vez Vokoz}`oh ih}yviz ovi oh iovl~

  zngh c lovgi%zjoli zclovz jceeivjnol

  tc}ih}nol nh ommvizznhg }`i ihcvecyz

  ihivg~ hiimz c Nhmno

  Nhmno `oz eokcv gcolz nhzclov tcwiv NAJ iltz }`itvno}i zij}cv eii} }`ie

  [email protected]]C Giveoh~ nz jyvvih}l~}`i wcvlm liomiv nh y}nln}~%zjoli zclov, wn}` 60,444 EWjchhij}im }c n}z gvnm Fy} Nhmnonz jcenhg ch oz}, tlohhnhg }comm 64,444 EW nh ?4 ~iovz

  [email protected]]CO{yvi Tcwiv cyhmiv Nh mivtvii} Wom`wo,chi c Nhmnoz ~cyhg zclov tnchiivz

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  7/24

  ???4 VIHIWOFLI IHIVG^

  HNJOVOGYO

  CH%GVNM TCWIVGic}`iveol;]`i Tcwiv c }`i Iov}`

  Oz miilctnhg jcyh}vniz gvcw,mieohmnhg ecvi ohm ecvi ilij}vnjol

  tcwiv, n} nz n}ol }c eci owo~ vce

  czznl yilz ohm eobi nhjvioznhg yzi

  c jceeivjnoll~ nofli vihiwofli

  ihivg~ zcyvjiz

  Ecz} c }`i glcfol cjyz nz ch wnhm

  ohm zclovzij}cvz w`ivi NAJ nz nhiz}nhg

  `ionl~ wcvlmwnmi Fy} gic}`iveol

  ihivg~ nz ohc}`iv ng`%tc}ih}nol ho}yvol

  tcwiv zcyvji }`o} miilctnhg jcyh}vniz

  `oi fovil~ }ottim yh}nl hcw NAJ nz

  `iltnhg iptohm n}z yzi oz will, fignhhnhg

  nh Hnjovogyo

  Mvnnhg ilij}vnjol }yvfnhiz wn}` io}

  vce miit wn}`nh }`i iov}`, gic}`iveol

  tloh}z tvcih }ij`hclcg~ jcylm fi o bi~

  gihivo}cv c jlioh tcwiv nh eoh~

  miilctnhg jcyh}vniz Fy} zc ov chl~}`vii}`i T`nlnttnhiz, Nhmchizno, ohm

  Eipnjc`oi eomi n} o eokcv tov} c

  }`inv nhz}ollim jotojn}~ Eoh~ c}`ivz,

  nhjlymnhg Hnjovogyo, ovi hcw olzc

  z}ov}nhg }c gni n} zivncyz cjyz

  ]`i zijchm tccviz} jcyh}v~ nh Lo}nh

  Oeivnjo ohm }`i Jovnffioh o}iv @on}n,

  Hnjovogyo }cmo~ vilniz eonhl~ ch cvingh

  cnl cv n}z tcwiv tloh}z, eoh~ c w`nj` ovi

  eokcv ien}}ivz c gviih`cyzi goziz Fy}

  ohol~znz z`cwz n} oz ihcyg` gic}`iveol

  vizcyvjiz }c eii} oll n}z mceiz}nj tcwiv

  hiimz N} kyz} hiimz }c o}}voj} }`i hijizzov~tvno}i nhiz}eih}zcei} nhg n} oz hc}

  fiih ofli }c mc yh}nl hcw

  ]`i }iz} jozi nz zi} ch o ho}yvol `c}fim

  zyvvcyhmnhg }`i cljohc ]ilnjo; }`i

  76 EW Zoh Kojnh}c tvckij} finhg

  miilctim f~ olno}iz c YZ%fozim

  Voe Tcwiv Jcvt N} lniz cy}znmi }`i jn}~

  c Lih Voe, o gic}`iveol ztijnolnz}

  lnz}im nh ]cvch}c, holn{im jchz}vyj}nch

  c }`i vz} :1 eigowo}} yhn} nh lo}i 64??

  ohm `oz hcw }ioeim wn}` NAJ }c hohji

  }`i tvckij}z zijchm :1 EW yhn}

  O}iv ip}ihzni ottvonzol, NAJ cyhm

  eoh~ z}vchg tcnh}z }`o} eomi }`i tvckij}

  fohbofli; ipjit}nchol gic}`iveol vizcyvjiz

  ofli }c tvcmyji tcwiv filcw }`i jcz}

  c c}`iv ipnz}nhg zcyvjiz, iptivnihjim

  ctivo}cvz, ohm o zclnm lchg%}ive tcwivtyvj`ozi ogviieih} wn}` tvno}n{im

  lcjol y}nln}niz

  Wi ovi tvcnmnhg o -94 enllnch tojbogi

  }c eci }`i tvckij} cvwovm ohm ovi wcvbnhg

  olchgznmi ing`} c}`iv miilcteih} hohji

  nhz}n}y}nchz }`o} `oi }cgi}`iv tvcnmim

  ohc}`iv -?=4 enllnch nh jceen}eih}z Zoh

  Kojnh}c, w nj` wnll tvcnmi civ ?9 tivjih} c

  Hnjovogyoz ihivg~ vce o vihiwofli zcyvji,

  nz iptij}im }c ctivo}i o} yll jotojn}~ f~

  Kohyov~ 64?:}`i vz} gic}`iveol z}ov}%yt

  hohjim f~ NAJ, fy} zyvil~ hc} }`i loz}

  [email protected]]CZ ]`i Zoh Kojnh}cgic}`iveol tloh}o hiw,tvno}il~ ztchzcvim tvckij}}`o} wnll eii} ecvi }`oh?9 tivjih} c Hnjovogyoztcwiv mieohm vcevihiwofli zcyvjiz

  Eiohw`nli, NAJ omnzcv~ zivnjiz

  }ioez ovi wcvbnhg nh eoh~ c}`iv wo~z

  }c civjcei }`i nhmyz}v~z fovvnivz ohm

  }`yz nhjviozi }`i nhz}ollim jotojn}~ c

  gic}`iveol tcwiv wcvlmwnmi Nh%mit}`

  eovbi} ozzizzeih}z oi fiih mchi cv

  ]yvbi~, }`i Ioz}ivh Jovnffioh, ohm ziivol

  Ioz} Ovnjoh jcyh}vniz, vonznhg owovihizz

  c gic}`iveolz tc}ih}nol fihi}z

  Z}ioe%`io}im,yhmivgvcyhm ihivg~

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  8/24

  ?:?6 VIHIWOFLI IHIVG^

  NHMNO

  CAA%GVNM TCWIVAcv Lng`}nhg ohm Jccbnhg

  W`ih }`i hng`} ollz nh Nhmno, enllnchzc tictli eyz} vizcv} }c bivczihi loetz

  cv viwccm cv tovoh johmliz }c lng`}

  }`inv ceiz

  Fy} }`izi clm%z}~li tvcmyj}z gni tccv

  lng`}nhg, tvcmyji gviih`cyzi goziz,

  gihivo}i nhmccv onv tclly}nch, ohm ovi fom

  cv `iol}` ohm }`i ihnvcheih} Oh~chi

  wn}` oh ocvmofli, iij}ni, ohm

  jlneo}i%vnihml~ ol}ivho}ni `oz eoh~

  tc}ih}nol jyz}ceivz

  Hiovl~ =44 enllnch Nhmnohz oi

  hc ojjizz }c ihivg~ o} oll Ohc}`iv

  =64 enllnch zyvni ch kyz} o iw `cyvz

  c ilij}vnjn}~ tiv mo~

  Eoh~ c%gvnm lng`}nhg tvcmyj}

  eohyoj}yvivz nh Nhmno ohm c}`iv jcyh}vniz

  ovi lccbnhg cv nofli wo~z }c ih}iv }`nz

  eovbi} ]`i j`ollihgi nz }c fvnhg }`inv

  tvcmyj}z }c ihm%yzivz nh o zyz}onhofli wo~

  Mcnhg }`nz, ohm eyj` ecvi, nz }`i gcol c

  NAJz hiw Lng`}nhg Nhmno tvcgvoe,

  ctivo}im nh tov}hivz`nt wn}` }`i YZ ohm

  N}ol~ N} wnll ztovb tvno}i zij}cv

  nhclieih}, fynlmnhg eovbi}z }`o} tvcnmi

  ocvmofli, ecmivh c%gvnm lng`}nhg }c

  lcw%nhjcei jceeyhn}niz ojvczz Nhmno

  Liovhnhg vce }`i zyjjizzyl Lng`}nhg

  Ovnjo tvcgvoe }`o} `oz `iltim zill

  944,444 zclov loetz ohm loh}ivhz,

  Lng`}nhg Nhmno wnll ommvizz eovbi} fovvnivzf~ jvio}nhg oh ihoflnhg ihnvcheih} ohm

  zyttcv}nhg jcetohniz jceen}}im }c

  miilctnhg qyoln}~ tvcmyj}z N} wnll civ

  eovbi} ozzizzeih}z, ioznfnln}~ z}ymniz,

  }vonhnhg, ohm omnji ch mnz}vnfy}nch#zyttl~

  j`onh eohogieih}, eohyoj}yvnhg, ohm

  zjolofli fyznhizz ecmilz N} wnll olzc

  ommvizz ojjizz%}c%hohji%vilo}im

  j`ollihgiz cv fc}` tvcmyjivz ohm yzivz

  Vijcghn{nhg }`i vnzb c lcw%qyoln}~

  tvcmyj}z accmnhg }`i eovbi}, Lng`}nhg

  Ovnjo nhz}n}y}ncholn{im o qyoln}~ ozzyvohji

  }iz}nhg voeiwcvb, }iz}nhg ecvi }`oh

  ?44 tvcmyj}z }c mo}i Lng`}nhg Nhmno

  tlohz }c vitlnjo}i }`nz ottvcoj`, fynlmnhg

  lcjol }iz}nhg jotojn}~ wn}` nh}ivho}ncholl~

  vijcghn{im z}ohmovmz

  Lng`}nhg Nhmno wnll omm yv}`iv

  nhhco}nchz }c }`i Ovnjo ecmil, wcvbnhg

  wn}` vihiwofli ihivg~ enhn%gvnmz oz will

  oz lng`}nhg ottlnohji jcetohniz, `iltnhg

  fvnhg fc}` c }`ie }c zjoli Netvcnhg

  yzivz tvcmyj}nn}~ ohm imyjo}nch f~

  ollcwnhg }`ie }c wcvb cv z}ym~ nh }`i

  iihnhg wn}`cy} }`i `iol}` `o{ovmz c

  vi ohm nhmccv onv tclly}nch, Lng`}nhg

  Nhmno wnll fvnhg jlioh ohm ocvmofli

  lng`}nhg }c }`i `ceiz c 6 enllnch tictli

  nh Nhmno f~ 64?9

  [email protected]]CZ ]`i hiw Lng`}nhgNhmno nhn}no}ni wnll `ilt fvnhglng`}nhg }c }`czi w`c hiim n}ecz}, fynlmnhg o eovbi} cvlcw%jcz}, lchg%loz}nhg zclovlng`}nhg tvcmyj}z

  N} mvowz ch }`i lizzchz c}`i NAJ#Wcvlm Fohb Lng`}nhgOvnjo tvcgvoe, w czi tvno}il~zclm zclov loetz ilt c%gvnmz}ymih}z nh Bih~o (vng`}. ohmc}`iv jcyh}vniz z}ym~ o} hng`}

  Chi nllogi o} o }nei

  N}z cvio}`iv }`i Lng`}nhg Ovnjo

  tvcgvoe, w`nj` NAJ ohm }`i Wcvlm Fohb

  }cgi}`iv loyhj`im nh 6447, oz hc} chl~

  `iltim tvno}i vez zill 944,444 zclov

  lng`}nhg tvcmyj}z, fy} vioj`im o eyj`

  lovgiv oymnihji c ?> enllnch tictli

  }`vcyg` jchzyeiv imyjo}nch joetonghz

  Acv ommn}nchol netoj}, nh ohc}`iv

  tvckij} NAJ nz olzc iltnhg chi c Nhmnoz

  lovgiz} cvgohn{o}nchz c lcw%nhjcei

  wceih, ZIWO, tvcnmi 644,444

  ocvmofli hiw zclov loh}ivhz ohm

  `ng`%ijnihj~ jccbnhg z}ciz }c n}z

  eiefivz Oh ytjcenhg NAJ vnzb%z`ovnhg

  ojnln}~ wnll z}neylo}i hiw jceeivjnol

  hohjnhg cv }`izi hiw tyvj`oziz,

  znghnjoh}l~ vimyjnhg ienzznchz ohm

  netvcnhg lnnhg z}ohmovmz o} }`i

  `cyzi`clm liil

  [email protected]]CZO wceoh nh Fn`ov (li}. `clmz ch }c `ivchl~ fiojch c lng`}; o -?7 zclov LIM ottlnohji}`o} tozzim Lng`}nhg Ovnjoz qyoln}~ }iz}z w`ihottlnim nh Nhmno Nh Gykovo} (filcw., NAJ jlnih}ZIWO nz iltnhg lcw%nhjcei wceih fy~ ng`%iajnihj~, -74 jccb z}ciz, viqynvnhg ln}}li yil ohmtvcmyjnhg iw ienzznchz

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  9/24

  ?9?= VIHIWOFLI IHIVG^

  EOHYAOJ]YVNHGZclov Jcetchih}z

  GLCFOL

  Eobnhg }`i zclovzyttl~ j`onh ecvijcz}%jceti}n}ni

  Eoh~ oj}cvz eyz} jcefnhi cv zclovtcwiv }c fijcei o lovgi%zjoli,

  eonhz}vioe glcfol nhmyz}v~

  W`nli y}nln}~%zjoli zclov tloh}z }`o}

  czi} znghnjoh} oecyh}z c jovfch

  ienzznchz oi o vii tcwiv zcyvji, }`inv

  yt%vch} jotn}ol iptihmn}yviz joh z}nll fi

  `ng` Oz }`czi jcz}z mvct, tvckij}z oi

  ohm wnll jch}nhyi }c fijcei ecvi

  jceti}n}ni ] o} wnll o}}voj} ecvi

  tvno}i jotn}ol civ }nei, ollcwnhg }`i

  nhmyz}v~ }c tlo~ o fnggiv vcli nh }`i

  fo}}li ogonhz} jlneo}i j`ohgi w`nli

  }vohzcvenhg miilctnhg jcyh}vniz

  wn}` hiw ojjizz }c ilij}vnjn}~, wo}iv

  tyvnjo}nch, ohm ccm tvcjizznhg N jcz}z

  jch}nhyi }c oll, eoh~ zii tc}ih}nol cv

  694 GW c zclov tcwiv nhz}ollim f~

  6464 glcfoll~, cv vcyg`l~ cyv }neiz

  }cmo~z liil, wn}` jcz}z }c }`i jchzyeiv

  o} cv filcw }`czi c c}`iv zcyvjiz zyj`

  oz mnizil, tvctohi, cv jovfch%fozim

  ilij}vnjn}~ gihivo}nch

  Wn}` cyv z}vchg jotn}ol fozi, glcfol

  eovbi} ohm nhmyz}v~ bhcwlimgi, ohm

  wnmi vohgi c nhiz}eih} ohm omnzcv~

  tvcmyj}z, NAJ joh mc eyj` }c en}ngo}i

  jiv}onh vnzbz ohm fvnhg ommn}nchol

  nhiz}cvz ch fcovm ]`o}z w`~ wi

  hohji hc} kyz} vihiwofli ihivg~ tcwiv

  gihivo}nch tvckij}z, fy} eohyoj}yvnhgchiz oz will`onhg nhiz}im ecvi }`oh

  -644 enllnch znhji 6447 o} oll liilz c

  }`i eohyoj}yvnhg zyttl~ j`onh Wi

  cjyz ch jcetohniz wn}` iz}oflnz`im

  }ij`hclcgniz ohm iptiv}nzi nh vow

  eo}ivnol tvcmyj}nch oz will oz zclov

  t`c}ccl}onj (TQ. jcetchih}z wn}`

  wnmiztviom ottlnjo}nchz

  ]cmo~ }`ivi nz olzc gvcwnhg nh}iviz} nh

  ottl~nhg jchjih}vo}im zclov tcwiv (JZT.

  }ij`hclcg~ N} yziz envvcvz cv lihziz wn}`

  }vojbnhg z~z}iez }c cjyz o lovgi oecyh}

  c jchjih}vo}im zyhlng`} ch}c o zeoll

  ovio, w`nj` }`ih fijceiz o `io} zcyvji

  }`o} nz }~tnjoll~ yzim cv jchih}nchol

  tcwiv tloh}z Vijih}l~ miilctim zeolliv

  JZT z~z}iez olzc tvcnmi jlioh wo}iv

  ohm c}`iv netcv}oh} hiimz

  Chi NAJ jlnih}, Ztonhz Ofihgco ZO,

  nz o glcfol liomiv nh zclov JZT

  }ij`hclcg~, fc}` oz iqynteih}

  eohyoj}yviv ohm tvckij} ztchzcv O}iv

  fynlmnhg ziivol z}o}i%c%}`i ov} tloh}z o}

  `cei nh Ztonh, n} nz hcw tov}hivnhg wn}`

  NAJ oz n} z`n}z ecvi ctivo}nchz }c

  ieivgnhg eovbi}z

  Nh 64?4, cyv -6= enllnch lcoh `iltim

  hohji }`i iptohznch c Ofihgcoz

  tvcmyj}nch ove nh Eipnjc, JCEIEZO,

  [email protected]]CZ Jcetchih}z eohyoj}yvim nh ieivgnhgeovbi}z f~ NAJ jlnih} Ofihgco c Ztonh tlo~ o jvn}njolvcli nh }`i oz}%gvcwnhg, ng`%tc}ih}nol jchjih}vo}imzclov tcwiv (JZT. nhmyz}v~

  w`ivi jcetchih}z cv ziivol JZT tloh}z

  ovi eomi Cyv zyttcv} ty} o Wcvlm Fohb

  Gvcyt z}oet c ottvcol ch }`i ioznfnln}~

  c iz}oflnz`nhg zclov JZT eohyoj}yvnhg

  ctivo}nchz c }`nz zjoli nh Eipnjc

  NAJ ohm n}z Wcvlm Fohb Gvcyt tov}hivz

  lccb cvwovm }c jch}nhyim tov}hivz`nt

  wn}` Ofihgco ohm c}`iv jcetohniz wn}` o

  znenlov eohmo}i }c `ilt miilct }`nz

  nhmyz}v~ nh ieivgnhg eovbi}z

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  10/24

  ?7?1 VIHIWOFLI IHIVG^

  ]`i }vohzn}nch }c jlneo}i%vnihml~ tcwivgihivo}nch nh }`i miilctnhg wcvlm wnll

  viqynvi oz} oecyh}z c nhiz}eih}

  ov ecvi }`oh gcivheih}z joh tvcnmi

  Fy} zyjnih} tvno}i jotn}ol nz hc} olwo~z

  oonlofli, gnih }`i vnzbz, zn{iz, ohm }nei

  lnhiz c to}`%fviobnhg tvckij}z Nhhco}ni

  tyflnj%tvno}i tov}hivz`ntz (TTTz. ovi

  izzih}nol nh ecnhg cvwovm Jvio}nhg }`ie

  nz chi c NAJz ztijnol}niz

  ]`i Eolmniz, o zeoll nzlohm ho}nch c

  Zvn Lohbo, nz chi c }`i ecz} jlneo}i%

  }`vio}ihim ch iov}` Eoh~ c n}z nzlohmz ovi

  chl~ ofcy} i ii} ofci zio liil, ng`l~

  ylhivofli }c }`i netihmnhg zio liil vnziz

  }`o} YH zjnih}nz}z cvijoz} Wn} cy} yv}`iv

  oj}nch, n}z tictli jcylm fi oechg }`i

  wcvlmz vz} fng woi c jlneo}i viygiiz

  Mitihmih} ch netcv}im czznl yilfozim

  tcwiv, }`i Eolmniz ienzznchz wivi lchg

  wcvzihim f~ n}z tvoj}nji c fyvhnhg govfogi

  ch o zeoll nzlohm hiov jotn}ol jn}~ Eol

  J`ohgnhg jcyvzi, n} zi} o hiw ho}nchol zclnm

  woz}i eohogieih} tclnj~ nh 6440 ohm

  fvcyg`} nh NAJ omnzcvz }c o}}voj} }`i

  zij}cvz vz} tvno}i nhiz}eih} Zyttcv}im

  f~ MiJc, }`i Tyflnj%Tvno}i Omnzcv~

  Nhvoz}vyj}yvi Aojnln}~, ohm }`i Zcy}` Ozno

  Nhvoz}vyj}yvi Aojnln}~, wi iltim zi} o onv

  ohm }vohztovih} fnmmnhg tvcjizz cv o 64%~iov

  woz}i eohogieih} jchjizznch ]`i wnhhiv,

  TTTzAnhohjnhgZyz}onhofnln}~

  GLCFOL

  Nhmc%Giveoh jchzcv}nye ]o}o GlcfolVihiwofli Ihivg~ (Eolmniz., nz hcw

  tlohhnhg }c nhiz} -94 enllnch nh oh

  nh}igvo}im tvckij} }`o} nhjlymiz o 67 EW

  woz}i%}c%ihivg~ tloh} ohm fiz} tvoj}nji

  woz}i eohogieih} z~z}iez, vimyjnhg ohhyol

  gviih`cyzi goz ienzznchz f~ ?1,444 }chz

  Tnchiivnhg TTTz ovi olzc hiimim }c

  eonhz}vioe zclov vihiwofliz @ivi cyv

  vijih} wcvb nhjlymiz;

  Nhmno;Aoz}%gvcwnhg Gykovo} z}o}i onez

  }c miilct 944 EW c zclov tcwiv nh }`i

  hip} }wc ~iovz ohm eobi n}z jotn}ol,

  Gohm`nhogov, o ecmil zclov jn}~ ]c toi

  }`i wo~ cv lovgi%zjoli zclov, n}z gcivheih}

  ozbim NAJ }c hm vez }c hohji ohm

  fynlm }wc 69 EW tnlc} zclov tvckij}z

  gihivo}nhg o }c}ol c 9 EW vce vcc}ct

  zclov tohilz Zyttcv}im f~ }`i Hi}`ivlohmz

  ohm Anhlohm, wi omnzim nh o jceti}n}ni

  fnmmnhg tvcjizz wch nh Otvnl 64?6 f~ O{yvi

  Tcwiv c Nhmno ohm ZyhImnzch c }`i YZ

  ]`i~ ovi hcw nhiz}nhg o jcefnhim

  -?9 enllnch }c fvnhg }`i tvckij}z ch%lnhi

  NAJ Tyflnj Tvno}i Tov}hivz`nt ohm

  Zyz}onhofli Fyznhizz Omnzcv~ }ioez

  z}vyj}yvim }`i tvckij} ohm omnzim }`i Gykovo}

  Ihivg~ Viziovj` ohm Eohogieih} Nhz}n}y}i

  ohm Gykovo} Tcwiv Jcvtcvo}nch L}m, }`i

  }wc z}o}i zyttcv}im ogihjniz cv netli%

  eih}nhg zclov tcwiv, ch }`i fnmmnhg tvcjizz

  Jvn}njol cvjlneo}i%vnihml~nhvoz}vyj}yvi

  ]`onlohm; NAJz iovl~ fojbnhg zyttcv}im

  }`i vnzi c }`i jcyh}v~z vihiwofli

  ihivg~ tnchiiv, Zclov Tcwiv Jc N} `oz

  -?9 enllnch nh NAJ hohjnhg }c nhz}oll

  := tvno}il~ cwhim zclov ovez zillnhg

  tcwiv }c gcivheih} y}nln}niz f~ 64?:

  Fylgovno;]`i hiw 14= EW

  Bovom{`olcc zclov tloh} cy}znmi Tlcmn

  nz chi c Iyvctiz lovgiz}, eomi tczznfli

  f~ o?99 enllnch (-6419 enllnch.

  tvckij} hohjnhg }`o} jlczim nh

  Eovj` 64?6 miztn}i }`i mnjyl}

  jchmn}nchz nh Iyvcti NAJ tvcnmim

  =1? enllnch (-1?= enllnch. ohm

  ecfnln{im=?? enllnch (-9=0 enllnch.

  ecvi vce N}ol~z YhnJvimn} }`vcyg` o

  z~hmnjo}nch lcoh, w`nli }`i YZ Civzioz

  Tvno}i Nhiz}eih} Jcvt (CTNJ.

  tvcnmim o -94 enllnch tovollil lcoh

  [email protected]]CZ Tvno}i nhiz}eih}ecfnln{im cv o hiw woz}i%}c%ihivg~ tloh} nh }`i Eolmniz (vng`}.netvciz jchmn}nchz nh chi c }`iwcvlmz ecz} jlneo}i%}`vio}ihimho}nchz

  Tvno}il~ cwhim zclov tcwivtloh}z ovi fijcenhg o eonhz}vioezcyvji cv z}o}i y}nln}niz nh ziivolieivgnhg eovbi}z Nh ]`onlohm(cttczn}i togi li}, ohm }ct vng`}.,Zclov Tcwiv Jcvt nz nhz}ollnhg:= zclov ovez Fylgovnoz hiw14= EW Bovom{`olcc zclovtloh} (cttczn}i togi, fc}}ce vng`}.nz chi c Iyvctiz lovgiz}

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  11/24

  ?>?0 IHIVG^ IAANJNIHJ^

  [email protected]]CZOvj`n}ij} Anveo @ivwoh}cz jlneo}i%vnihml~mizngh wcvb (}ct. im nh}c Kobov}o oy}`cvn}niz vijih}jvio}nch c }`i avz} gviih fynlmnhg z}ohmovmz nhNhmchizno, chi c }`i wcvlmz lovgiz} ien}}ivz cgviih`cyzi goziz ]`vcyg`cy} }`i miilctnhg wcvlm(fc}}ce. mieohm nz nhjvioznhg cv gviih z}ohmovmznh }`i fynlmnhg nhmyz}v~

  GLCFOL

  GVIIHFYNLMNHGZ]vohzcvenhg oh Nhmyz}v~

  O tyz` cv ecvi iajnih}cajiz ohm ceiz

  O hiw glcfol fyznhizz nz oz} ieivgnhgeii}nhg }`i gvcwnhg mieohm cv

  jceeivjnol ohm viznmih}nol fynlmnhgz wn}`

  lcwiv ihnvcheih}ol netoj} ojvczz }`i

  miilctnhg wcvlm Zi}}nhg hiw nhmyz}v~

  z}ohmovmz }`o} wcvb cv iiv~chi nz jvn}njol

  }c ecnhg cvwovm

  Olecz} =4 tivjih} c oll ihivg~

  gihivo}im ojvczz }`i wcvlm nz yzim }c jccl,

  lng`}, ohm ih}nlo}i fynlmnhgz Fyznhizziz

  }`o} joh }vohzcve }`i fynlmnhg zij}cv wnll

  }vohzcve }`i wcvlm, vimyjnhg }cmo~z

  ipjizzni ihivg~ jchzyet}nch, czi}}nhg

  ienzznchz, ohm nhjvioznhg }`i zyttl~ c

  ocvmofli, jlneo}i%vnihml~ lnnhg ztojiz

  cv o gvcwnhg wcvlm tctylo}nch

  ]`ivi nz hc }nei }c won} NAJ nz oj}nhg

  hcw, wcvbnhg glcfoll~ }c `ilt vitczn}nch

  }`i fynlmnhg nhmyz}v~ wn}` o hiw cjyz

  ch zyz}onhofnln}~ ohm ihivg~ ijnihj~

  Nh Nhmchizno, chi c }`i wcvlmz lovgiz}

  ien}}ivz c gviih`cyzi goziz, oh NAJ

  Wcvlm Fohb nhiz}eih} jlneo}i omnzcv~

  }ioe nz fvnhgnhg Kobov}o oy}`cvn}niz ohm

  fynlmnhg nhmyz}v~ liomivz }cgi}`iv }c mvo}

  }`i jn}~z vz} gviih fynlmnhg jcmi Eovbi}

  viziovj` z`cwz }`o} ecmiz}, ocvmofli

  mizngh j`ohgiz joh jy} fynlmnhgz tcwiv

  ohm wo}iv yzi f~ 64 tivjih}chi c }`i

  hmnhgz c }`i NAJWcvlm Fohb omnzcv~

  tvckij} tvcnmim nh tov}hivz`nt wn}`

  Oyz}volno, Anhlohm, Hi}`ivlohmz,Hiw [iolohm, ohm Zwn}{ivlohm

  ]`ivi ovi iv~ znetli ei}`cmz

  c ottl~nhg }`izi gviih z}ohmovmz,

  zo~z Anveo @ivwoh}c c }`i Nhmchiznoh

  Nhz}n}y}i c Ovj`n}ij}z N mc filnii }`izi

  ytjcenhg vigylo}nchz wnll fi gccm cv

  }`i tictli c Kobov}o

  Lifohchz Gviih Fynlmnhg Jcyhjnl

  olzc wcvbim wn}` NAJ }c miilct o vo}nhg

  z~z}ie }`o} wnll iolyo}i }`i ihivg~

  ijnihj~ c jceeivjnol fynlmnhgz

  N} z`cwz }`o} wn}` nhiz}eih}z c yt }c

  -9 enllnch, lcjol fynlmnhg cwhivz ohm

  miilctivz jcylm zoi yt }c ->44,444

  ohhyoll~, votnml~ vijcytnhg }`inv jcz}z

  c nhiz}eih}

  NAJ nz olzc zjolnhg yt n}z nhiz}eih}z

  nh gviih fynlmnhg tvckij}z oneim o}

  iptohmnhg ocvmofli cyznhg j`cnjiz

  nh ieivgnhg eovbi}z

  Ov}`o Jotn}ol nz o Eipnjoh viol iz}o}i

  nhiz}eih} yhm cjyzim ch fy~nhg ohm

  miilctnhg lohm cv hiw ocvmofli `cyznhg

  ohm jceeivjnol fynlmnhg tvckij}z NAJz

  -69 enllnch nhiz}eih} nh chi c n}z yhmz

  wnll iptohm o wnmi vohgi c lcjol

  miilcteih}z, `iltnhg ommvizz Eipnjcz

  lojb c ocvmofli `cyznhg ohm nhjviozi

  `cei cwhivz`nt Ov}`o nhiz}iiz wnll fynlm

  ofcy} 11,444 hiw `ceiz }c `ilt eii} }`nz

  gvcwnhg hiim, cllcwnhg gynmilnhiz lonm cy}

  nh o hiw tyflnjo}nch }`o} Ov}`o tvcmyjim

  wn}` NAJz zyttcv}, jcetl~nhg wn}`

  Eipnjoh gcivheih} tclnjniz

  Cyv Gviih Mizngh Gynmi iz}oflnz`iz

  jvn}ivno ohm gynmilnhiz olchg }`i olyi j`onh

  vce zn}i tvitovo}nch ohm foznj

  nhvoz}vyj}yvi }c tlc} miilcteih}

  tvckij}z, zonm Giveh O`yeomo Olmyhjnh,

  Acyhmnhg Tov}hiv ohm JIC c Ov}`o

  @ceiz finhg miilctim wnll io}yvi

  lcw%ihivg~ lng`}nhg ohm zclov wo}iv

  `io}ivz, ohm ovi iptij}im }c vimyji

  ihivg~ jchzyet}nch f~ ecvi }`oh

  :4 tivjih} ohm gviih`cyzi goz ienzznchz

  f~ ?4,444 JC6 }chz tiv ~iov C}`iv

  jlneo}i%vnihml~ eiozyviz nhjlymi }`i yzi

  c zclov LIM lng`}z cv `ol c oll z}vii}

  lng`}nhg ohm tvcnznch c fnj~jli to}`z

  ohm timiz}vnoh wolbwo~z

  YBVONHI [email protected]] Zygov fii}z ovi oechg

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  12/24

  6?64 IHIVG^ IAANJNIHJ^

  Anhmnhg }`i hijizzov~ folohji fi}wiihogvnjyl}yvol tvcmyj}nn}~ ohm vizcyvji

  ijnihj~ nz j`ollihgnhg, fy} n} joh fi

  oj`niim f~ nhjcvtcvo}nhg jlneo}i%

  vnihml~ jliohiv tvcmyj}nch }ij`hnqyiz

  Ybvonhi eo~ `oi o jcetovo}ni

  omoh}ogi cv tvneov~ ogvnjyl}yvol

  tvcmyj}nch, }`ohbz }c n}z oz} ovofli lohm

  ohm iv}nli flojb%iov}` zcnlz Fy} n}z

  ogvnjyl}yvol tvcmyj}nch ohm vilo}im

  ogvnfyznhizziz ovi c}ih ihivg~% ohm

  wo}iv%nh}ihzni, vonznhg jcz}z ohm ty}}nhg

  z}vizz ch }`i lcjol ihnvcheih}

  ]`ohbz }c o lcoh vce NAJz Jlioh

  Tvcmyj}nch Lihmnhg Aojnln}~ (JTLA.,

  Evn~o Ogvc`clmnhg, o zyjjizzyl Ybvonhnoh

  ogvc tvcmyjiv, nz fccz}nhg n}z ctivo}nchol

  tvcjizziz ohm violn{nhg znghnjoh}

  vimyj}nchz nh n}z ihivg~ jchzyet}nch,

  wo}iv yzi, ohm JC6 ienzznchz

  NAJ jvio}im }`i -?69 enllnch ojnln}~

  }c ilt n}z jlnih} nmih}n~ ohm jovv~ cy}

  jliohiv tvcmyj}nch nhiz}eih}z ]`vcyg`

  }`nz nhn}no}ni, Evn~o vijinim o -9 enllnch

  jliohiv tvcmyj}nch lcoh nh 64??,

  cllcwnhg o 64?4 NAJ%hohjim oymn}

  ]`i lcoh jcivz =4 tivjih} c Evn~oz

  tvckij} jcz} c -?69 enllnch, ohm jceiz

  wn}` omnzcv~ zyttcv} vce NAJz

  nh%`cyzi jliohiv tvcmyj}nch ztijnolnz}z

  JLIOHIVTVCMYJ]NCHMcnhg Ecvi wn}` Lizz

  YBVONHI

  O vcli ecmil czyz}onhofli ogvnfyznhizz

  OFCQI Lccenhg nzzyiz c wo}iv zjovjn}~ viqynvi ohiw, ecvi nh}igvo}im ottvcoj` }`oh `oz fiih yzimyh}nl hcw Ybvonhiz Evn~o Ogvc`clmnhg z`cwz }`itvno}i zij}cv `oz oh izzih}nol vcli }c tlo~

  Evn~o tvcmyjiz ofcy} ?9 enllnch }chzc zygov fii}z tiv ~iov }`o} ovi iih}yoll~

  tvcjizzim nh}c zygov o} n}z olno}im

  tloh}z Fijoyzi zygov tvcmyj}nch nz

  ihivg~%nh}ihzniwn}` ihivg~ ohm wo}iv

  ojjcyh}nhg cv yt }c 69 tivjih} c }`i

  tvcjizznhg jcz}ecvi }`oh >4 tivjih}

  c }`i NAJ lcoh nz mimnjo}im }c wo}iv%

  zonhg eiozyviz oneim o} vitonvnhg o

  wo}iv }vio}eih} z}o}nch, nhz}ollnhg o hiw

  tvizz cv fii} tylt, ohm ommnhg hiw

  tvizz l}ivz o} cyv c }`i vez znp zygov

  vihivniz ]`vcyg` }`izi z}itz,

  znghnjoh} zonhgz ovi finhg violn{im o}

  Evn~oz B`cvcz}bn zygov tloh}, w`ivi

  ijnihj~ netvcieih}z oi jy} wo}iv

  yzi f~ 64 tivjih}

  Netvcim tvcmyj}nch ijnihj~ o}

  Evn~oz olno}im vihivniz nz nhjvioznhg

  jotojn}~ y}nln{o}nch f~ ofcy} 09 tivjih},

  w`nli tvcmyj}nch jcz}z ovi finhg vimyjim

  f~ yt }c 10 tivjih} o} }`i ovncyz

  vihivniz, gihivo}nhg }`i iqynolih}

  c ofcy} -: enllnch nh ohhyol zonhgz

  Ocnmohji c tihol}niz f~ }`i lcjol

  vigylo}cv ohm y}nln}niz cv ng` wo}iv yzi

  ohm woz}iwo}iv }vio}eih} omm }c }`i

  jcetoh~z zonhgz

  [email protected]] Zygov fii}z ovi oechgYbvonhnoh ogvnfyznhizz liomivEvn~o Ogvc`clmnhgz eoh~tvcmyj}z, hcw finhg tvcmyjimwn}` lizz ihivg~ ohm wo}iv

  NHMNO [email protected]]CZ Ognhg ipnz}nhg tyflnj }vohzn}

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  13/24

  6:66 IHIVG^ IAANJNIHJ^

  ]voj zhovlz monl~ lni nh J`ihhon,}`i jotn}ol jn}~ c }`i Nhmnoh z}o}i c

  ]oenl Homynhjvioznhg ienzznchz ohm

  mnzvyt}nhg }`i vcy}nhiz c ecvi }`oh

  7 enllnch viznmih}z Ohm n} nz chl~ gi}}nhg

  wcvzi, oz 69 tivjih} ecvi i`njliz k cnh

  }`i olviom~%jlcggim vcomz ioj` ~iov

  Ipnz}nhg fyz ohm ilio}im vonl z~z}iez

  jovv~ kyz} 6> tivjih} c lcjol jceey}ivz,

  jcetovim }c 14 tivjih} nh Mil`n Fy}

  }`i~ ovi hc} olwo~z `ott~ ]`i z~z}iez

  }nei}ofliz ovi wnmil~ jchznmivim yhvilnofli

  N} nz }nei cv o hiw ottvcoj`

  ]c eci cvwovm, z}o}i ohm ho}nchol

  gcivheih} ogihjniz ovi fynlmnhg o

  -: fnllnch, =9%be ei}vc vonl z~z}ie nh

  J`ihhonz }wc fyzniz} jcvvnmcvz W`ih

  jcetli}im nh 64?9, }`i J`ihhon Ei}vc

  nz iptij}im }c vimyji }voil }neiz ohm

  i`njylov tclly}nch znghnjoh}l~, w`nli olzc

  nhjvioznhg tvcmyj}nn}~ ohm netvcnhg

  lnnhg z}ohmovmz NAJ omnzcvz ovi

  nhjvioznhg }`i tvno}i zij}cvz vcli nh }`nz

  `ng`%netoj}, zyz}onhofnln}~%mvnih tvckij}

  J`ihhonz hiw, jlneo}i%zeov} vonl lnhiz

  wnll tvcnmi ecvi jcecv}ofli, ijnih},

  ohm vilnofli }vohztcv}o}nch cv 744,444

  monl~ yzivz, ecnhg vnmivz cy} c jovz ohm

  fyziz ohm ch}c }vonhz Bi~ gviih io}yviz

  nhjlymi tlo}cve zjviih mccvz }c enhnen{i

  ]VOHZTCV]O]NCHJ`ihhonz Gviih Ei}vc

  NHMNO

  onv jchmn}nchnhg nh oll yhmivgvcyhm z}o}nchz,ohm vigihivo}ni fvobiz }`o} jchiv} bnhi}nj

  ihivg~ ohm iim n} fojb nh}c }`i z~z}ie

  ]`izi fvobiz ovi znenlov }c }`czi nh }`i

  Mil`n Ei}vc, }`i wcvlmz vz} yvfoh

  eozz }vohzn} z~z}ie }c wnh B~c}c Tvc}cjcl

  jovfch jvimn}ziovhnhg jvimn}z wcv}`

  ->9 enllnch o ~iov cv ziih ~iovz

  nh Zit}iefiv 64??, o}iv vijinnhg

  YH jiv}njo}nch cv n}z tvcih ofnln}~ }c

  }obi >?,444 tictli c }`i Nhmnoh jotn}olz

  vcomz iiv~ ~iov Yznhg }`o} zoei ecmil,

  }`i J`ihhon Ei}vc oz olzc ottlnim cv

  Jlioh Miilcteih} Eij`ohnze jvimn}z

  ohm iptij}z }c fi jiv}nim o}iv n} ctihz

  NAJ nz omnznhg ch }`i mizngh ohm

  netlieih}o}nch c o tivcveohji%fozim

  ctivo}nchz ohm eonh}ihohji (C!E.

  jch}voj} cv T`ozi ? c }`i J`ihhon Ei}vc

  ]`i vz} tvckij} c n}z bnhm nh Nhmno, n} wnll

  o}}voj} o viztij}im tvno}i ctivo}cv }c ih}iv

  ofcy} ?0 ech}`z ficvi }`i jceeihjieih}

  c ctivo}nchz, iz}oflnz` }`i C!E jcetoh~,

  ohm }vonh z}o

  ]`i tvno}i tov}hivz jch}voj} wnll jciv

  }`i vz} ziih }c hnhi ~iovz c ctivo}nchz,

  myvnhg w`nj` n} wnll lnbil~ nhiz} enllnchz c

  mcllovz ioj` ~iov nh }`i z~z}iez, iqynteih},

  ohm ztovi tov}z n}z z}o hiimz }c tvcnmi

  izzih}nol zivnjiz Yhmiv NAJz mizngh,

  }`i jch}voj} olzc nhjlymiz bi~ tivcveohji

  nhmnjo}cvz wn}` ozzcjno}im fchyziz ohm

  tihol}niz }c nhjih}nn{i }`i ctivo}cv }c

  tvcnmi }`i jn}n{ihz c J`ihhon wn}` vilnofli,

  jlioh, zoi, ohm ijnih} ei}vc zivnjiz

  Ommn}nchol zyttcv} vce NAJz Kotohizi

  ohm Ztohnz` }vyz} yhmz jcivim }`i jcz}z

  c }`i ztijnoln{im ligol, }ij`hnjol, ohm

  }voj cvijoz}nhg jchzyl}oh}z }`o} ozznz}im

  NAJ wn}` }`i tvckij}

  O -: fnllnch zcly}nch

  [email protected]]CZOgnhg ipnz}nhg tyflnj }vohzn}z~z}iez johhc} biit yt wn}` mieohm nhztvowlnhg J`ihhon, vyz}vo}nhg jceey}ivzwn}` yhiptij}im milo~z Netvcieih}zovi jcenhg nh o hiw -: fnllnch,ihnvcheih}oll~ vnihml~ Ei}vc z~z}ieNAJ nz `iltnhg fynlm }`i tvno}i zij}cvzvcli nh }`i `ng`%tvcali tvckij}

  J`ihhon

  Hiw Mil`n

  [email protected]

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  14/24

  696= JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  [email protected]]CZ Wcvbnhg zneyl}ohicyzl~ wn}`J`nhoz gcivheih} ohm fohbz, NAJ nz`iltnhg eobi gviih fohbnhg o violn}~ nh}`i wcvlmz lovgiz} ieivgnhg eovbi}Wohg [`ocpnhg (}ct vng`}., nji%j`onveohc }`i J`nho Fohbnhg Vigylo}cv~Jceenzznch, ztcbi o} }`i Nh}ivho}ncholGviih Jvimn} Acvye nh Finknhgjcztchzcvim f~ NAJ, Eo~ 64?6

  ]`i J`nhizi gcivheih} ozlchg jcllofcvo}im wn}` NAJ ch n}z

  Gviih Jvimn} Tclnj~ nhn}no}ni, iltnhg

  J`nhizi fohbz netlieih} }`i tclnj~

  }`vcyg` }vonhnhg iih}z, zij}cv gynmohji,

  ohm c}`iv }ij`hnjol vizcyvjiz znhji n}z

  loyhj` nh 6447

  NAJz ihnvcheih}ol ohm zcjnol vnzb

  eohogieih} tclnjniz ohm zij}cv%ztijnj

  gynmilnhiz ovi olyim f~ lcjol fohbz zyj` oz;

  Nhmyz}vnolohmJceeivjiFohb

  caJ`nho, }`i lovgiz} fohb nh }`i wcvlm

  f~ eovbi} olyi

  J`nhoNhmyz}vnolFohb, w`nj` nh

  6440 fijoei }`i vz} J`nhizi fohb

  }c omct} }`i Iqyo}cv Tvnhjntliz, }`i

  tvckij} hohji nhmyz}v~z voeiwcvb

  cv ihnvcheih}ol ohm zcjnol vnzb

  eohogieih} fozim ch NAJz

  tivcveohji z}ohmovmz

  ]`i J`nhizi gcivheih}z

  }vohzcveo}nch c }`i hohjnol zij}cv

  }cwovm ihnvcheih}ol ohm zcjnol

  zyz}onhofnln}~ jch}nhyiz }c fynlm ch n}z toz}

  jcllofcvo}nchz wn}` NAJ, nhjlymnhg }`i

  fihj`eovbnhg c }`i Gviih Jvimn} Tclnj~

  ogonhz} NAJz tivcveohji z}ohmovmz ohm

  }`i nh}vcmyj}nch c }`i ihnvcheih}ol,

  `iol}`, ohm zoi}~ gynmilnhiz c }`i Wcvlm

  Fohb Gvcyt }c J`nhizi oymnihjiz

  GVIIHFOHBNHGZ}ohmovmz cvJlneo}i%Avnihml~Anhohji

  Fy} ecz} vijih}l~, n} nz }`i J`nho FohbnhgVigylo}cv~ Jceenzznchz loyhj` c }`i

  Gviih Jvimn} Gynmilnhiz miilctim nh

  jchzyl}o}nch wn}` NAJ }`o} nz eovbnhg o hiw

  t`ozi nh J`nhoz jceen}eih} }c zyz}onhofli

  fohbnhg tvoj}njiz ]`i hiw gynmilnhiz ovi o

  tvoj}njol z}it cvwovm nh ty}}nhg }`i Gviih

  Jvimn} Tclnj~ viqynvieih} nh}c tvoj}nji

  F~ tvcnmnhg fohb mnvij}cvz ohm zihncv

  eohogieih} wn}` mnvij} viztchznfnln}~ ohm

  bhcw%`cw cv eohognhg ihnvcheih}ol ohm

  zcjnol netoj}z ohm tvcec}nhg gviih jvimn}

  tvoj}njiz, }`i gynmilnhiz ovi hcw iptij}im

  }c eobi J`nhoz lihmnhg ecvi vizcyvji

  ijnih} ohm ihnvcheih}oll~ zyz}onhofli,

  fc}` nh J`nho ohm fi~chm, }`vcyg` jvimn}

  vnzb eohogieih}, hohjnol nhhco}nch,

  ohm fohbz cwh cc}tvnh} eohogieih}

  NAJ jchznmivz }`i hiw gynmilnhiz

  wiljcei, iztijnoll~ gnih }`i nhjviozim

  nhclieih} c J`nhizi ih}ivtvnziz nh }`i

  glcfol eovbi} ohm jollz yvgnhg }`i civzioz

  tvckij}z }c }obi ecvi jovi c }`i lcjol

  ihnvcheih} ohm vimyji ihivg~ yzi

  J`nhoz zyjjizzyl iptivnihji woz vijih}l~

  z`ovim wn}` c}`iv ieivgnhg eovbi}

  vigylo}cvz o} }`i vz} Nh}ivho}nchol Gviih

  Jvimn} Acvye, cz}im f~ NAJ ohm }`i

  J`nho Fohbnhg Vigylo}cv~ Jceenzznch nh

  Finknhg nh Eo~, 64?6

  Chi z}it jlcziv }c ahohjnolzij}cv }vohzcveo}nch

  Civ :44 tov}njntoh}z vce ?6 ieivgnhg

  eovbi}z }ccb tov} ]`i~ nhjlymim `ng`%

  liil vitvizih}o}niz vce }`i ho}nchol

  fohbnhg vigylo}cvz c Fohglomiz`, Fvo{nl,

  J`nho, Nhmchizno, Bcvio, Locz, Echgclno,

  Hngivno, ]`onlohm, ohm Qni}hoe N} woz }`i

  vz} go}`ivnhg c n}z bnhm }c mnzjyzz }`i

  y}yvi c zyz}onhofli hohji

  Avce `ivi, NAJ iptij}z }c zyttcv} }`i

  J`nho Fohbnhg Vigylo}cv~ Jceenzznch

  nh miilctnhg bi~ tivcveohji

  nhmnjo}cvz cv }`i gynmilnhiz ohm

  z}vihg}`ihnhg iolyo}nch eij`ohnzez

  Wi wnll olzc jch}nhyi }c tov}hiv wn}`

  fc}` fohbnhg ohm ihnvcheih}ol

  vigylo}cvz nh miilctnhg zij}cv%ztijnj

  gynmilnhiz ohm c}`iv }ij`hnjol vizcyvjiz

  }c zyttcv} netlieih}o}nch f~ fohbz

  GLCFOL

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  15/24

  6761 JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  Iptiv}z ogvii; jlneo}i j`ohgi wnll eobiwo}iv zijyvn}~ iih ovmiv ohm ecvi

  iptihzni }c oj`nii nh }`i jcenhg ~iovz

  N} jcylm vinh}vcmyji wo}iv zijyvn}~

  j`ollihgiz nh jcyh}vniz }`o} oi lchg

  ocnmim }`ie Eoh~ eo~ oji nhjviozim

  mvcyg`}z ohm accmz Ip}viei ovnofnln}~

  c tvijntn}o}nch wnll lnbil~ tloji 60 fnllnch

  tictli o} vnzb c wo}iv z`cv}ogiz, }`i

  Wcvlm Fohb cvijoz}z

  Eohognhg wo}iv vizcyvjiz yznhg

  oh nh}igvo}im ottvcoj` wnll fi jvn}njol

  }c czi} oll }`i zcjnol, ijchcenj, ohm

  ihnvcheih}ol netoj}z Ohm w`nli

  nhcveim oj}nch f~ gcivheih}z wnll

  fi izzih}nol, }`i tvno}i zij}cv olzc `oz

  o eokcv vcli }c tlo~chi NAJ nz iltnhg

  fynlm glcfoll~

  F`o}novn nz o vyvol jceeyhn}~ c 64,444

  nh jlneo}i%}`vio}ihim jcoz}ol Fohglomiz`

  wn}` hc tntim wo}iv zyttl~ N}z mvnhbnhg

  wo}iv oz }vomn}ncholl~ jcei vce willz,

  }`ih fcnlim cv l}ivim Fy} hcw n} nz chi

  c ziivol jcyh}vniz zivim f~ Wo}iv

  @iol}` Nh}ivho}nchol ([email protected], o cv%tvc}

  enjvc%y}nln}~ w`czi }ij`hclcg~

  tyvniz lcjol wo}iv yt }c [email protected] z}ohmovmz

  N}z zyz}onhofli fyznhizz ecmil yhmz

  lchg%}ive zivnji vce oh nhn}nol chi%}nei

  nhiz}eih}, yznhg wo}iv viihyiz }c to~

  WO]IVOh Nh}igvo}im Viztchzi

  cv chgcnhg ctivo}nchz ohm eonh}ihohjiO jceen}eih} c -69,444 vce }`i

  jceeyhn}~, c}`iv gcivheih} zcyvjiz, cv

  tvno}i ztchzcvz }~tnjoll~ ollcwz zivnji

  cv ?4 ~iovz, eobnhg jlioh wo}iv

  ocvmofli }c }`czi iovhnhg -6 o mo~ NAJ

  woz oh iovl~ iqyn}~ nhiz}cv nh [email protected], ohm

  olchg wn}` chi c Fohglomiz`z lovgiz}

  vez, OB B`oh Gvcyt, olzc hohjnhg }`i

  lcjol kcnh} ih}yvi }`ivi

  Nh Nhmno, w`ivi wo}iv zyttl~ wnll lnbil~

  fi nh ziivi mijn} f~ 64:4 wn}`cy}

  jchjiv}im oj}nch, o -9 enllnch NAJ lcoh nz

  `iltnhg hohji zcei c }`i jcyh}v~z vz}

  wo}iv ohm woz}iwo}iv TTTz Cyv jlnih},

  @~mivofom%fozim wo}iv ztijnolnz} Qnz`wo

  Nhvoz}vyj}yviz ohm Zivnjiz T} L}m, nz

  miilctnhg }wc tvckij}z ]`i~ wnll netvci

  zohn}o}nch ohm tvcnmi fi}}iv wo}iv zivnjiz

  }c ofcy} =94,444 tictli nh }wc enm%zn{im

  }cwhz, B`ohmwo, Eom`~o Tvomiz` ohm

  Bcl`otyv, Eo`ovoz`}vo

  Ohc}`iv NAJ jlnih} vce Nhmno, Konh

  Nvvngo}nch Z~z}iez, tvcnmiz ocvmofli,

  tvcmyj}nn}~%ih`ohjnhg }ij`hclcg~ }`o} `iltz

  zeoll%zjoli oveivz vimyji }`inv wo}iv yzi

  @onhg gvcwh wn}` cyv iovlniv zyttcv}, n} nz

  hcw iptohmnhg nh zyf%Zo`ovoh Ovnjo, w`ivi n}

  vijih}l~ tlimgim }c nhjviozi n}z nhiz}eih}z oz

  tov} c }`i G0z glcfol ccm zijyvn}~ nhn}no}niz

  Oj}nhg hcw}c ocnm jvnznz lo}iv

  Nh }`i wcvlmz ecz} wo}iv%zjovji vignch,

  }`i Enmmli Ioz} ohm Hcv}` Ovnjo, NAJ

  omnzcv~ zyttcv} `iltim loyhj` Ig~t}z

  vz}%iiv woz}iwo}iv }vio}eih} TTT, o

  vcyg`l~ -?94 enllnch tloh} fvnhgnhg wo}iv

  ohm zohn}o}nch }c yt }c 6 enllnch tictli nh

  }`i oz}%gvcwnhg jn}~ c Hiw Jonvc Hiovl~

  jcetli}i miztn}i }`i vijih} yt`iool nh

  Ig~t}, }`nz nofli hiw jchjit} joh

  hcw fi ottlnim ilziw`ivi

  ]`izi ohm c}`iv tvckij}z z`cw }`i

  jozi cv tvno}i zij}cv nhclieih} nh

  zyz}onhofli yzi c wo}iv vizcyvjiz

  gccm cv fyznhizz, ohm gccm cv

  miilcteih}

  [email protected]]CZ NAJ `iltz }`i tvno}izij}cv tvcec}i ecvi zyz}onhoflieohogieih} c wo}iv vizcyvjiz f~oll }`vii bi~ yziv gvcytz; nhmyz}vnol,ogvnjyl}yvol, ohm viznmih}nol

  GLCFOL

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  16/24

  6>60 JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  GVIIH FCHMZTov} c NAJzOttvcoj`

  Jovv~nhg NAJz hoei ohm tvn{im OOO

  jvimn} vo}nhg, cyv eimnye%}ive gviih

  fchm nzzyiz oi }c mo}i vonzim kyz} civ

  -? fnllnch vce nhz}n}y}nchol nhiz}cvz N} nz

  finhg zi} oznmi nh o zitovo}i ojjcyh} cv

  nhiz}nhg ipjlyznil~ nh vihiwofli ihivg~,

  ihivg~ ijnihj~, ohm c}`iv jlneo}i%

  vnihml~ tvckij}z nh miilctnhg jcyh}vniz

  ]`i ecz} vijih} }vohzoj}nch joei nh

  Otvnl 64?6, w`ih NAJ nzzyim n}z vz}

  gviih fchm nh }`i YZ eovbi}, vonznhg

  -944 enllnch cv jlneo}i%vnihml~

  nhiz}eih}z nh ieivgnhg eovbi}z

  N} fynl} ch }`i eceih}ye }`o} figoh

  w`ih NAJ nzzyim n}z vz} gviih fchm nh

  Otvnl c 64?4, o cyv%~iov, -644 enllnch

  nzzyi nh Iyvcti ]`i civoll tvcgvoe oz

  hcw ziih ?4 zyj` }vohzoj}nchz, wn}` ecvi

  }c jcei nh }`i hiov y}yvi

  Jlneo}i j`ohgi tvckij}z hohjim yhmiv}`i gviih fchmz ovi zyfkij} }c o hyefiv

  c nhjlyznch jvn}ivno ohm oh cjnol

  ottvonzol tvcjizz Anvz}, NAJ z}o nmih}n~

  tc}ih}nol }vohzoj}nchz, w`nj` ovi viniwim

  iovl~ ch f~ jlneo}i ztijnolnz}z }c ozjiv}onh

  tc}ih}nol gviih fchm ilngnfnln}~ Myvnhg

  }`nz ottvonzol, }`i oecyh} c oh

  nhiz}eih} }`o} nz gviih fchm ilngnfli nz

  jchveim Z}o wnll }`ih higc}no}i }`i

  nhiz}eih} z}vyj}yvi, w`nj` eo~ nhjlymi

  jc%nhiz}cvz ohm NAJ lcoh z~hmnjo}nch,

  oz will oz zyttlieih}ol jchjizznchol

  yhmnhg vce mchcvz, n hiimim

  O}iv o zyeeov~ c }`i tvckij}

  nhcveo}nch nz eomi tyflnj, NAJ fcovm

  ottvcol nz cf}onhim

  Nhjlyznch jvn}ivno yzim }c mi}ivenhi

  ilngnfnln}~ ovi;

  VihiwofliIhivg~; nhiz}eih}z nh

  iqynteih} ohm z~z}iez }`o} ihofli }`i

  yzi c ihivg~ vce vihiwofli vizcyvjiz

  Ihivg~Iajnihj~;nhiz}eih}z nh

  iqynteih}, z~z}iez, tvcmyj}z, ohm

  zivnjiz }`o} `ilt vimyji ihivg~

  jchzyet}nch tiv yhn} c cy}ty}

  C} ivz; nhiz}eih}z }`o} vimyji

  ienzznchz nh c}`iv wo~z, zyj` oz

  zyz}onhofli cviz}v~ ohm ogvnfyznhizz,jot}yvnhg ohm aovnhg cv yzi c ei}`ohi,

  cv jovfch jot}yvi ohm z}cvogi

  ]cgi}`iv, NAJ, o eiefiv c }`i

  Wcvlm Fohb Gvcyt, ohm }`i NF VM,

  w`nj` olzc nzzyiz gviih fchmz cv

  zyz}onhofli miilcteih} tvckij}z, oi

  vonzim ecvi }`oh -= fnllnch yhmiv }`nz

  ottvcoj` znhji 6440

  -? fnllnch vonzim

  VIHIWOFLIIHIVG^

  IHIVG^IAANJNIHJ^

  C]@IVZ

  [email protected]]CZ F~ nzzynhg gviih fchmz ch }`i glcfol jotn}oleovbi}z, NAJ `oz vonzim ecvi }`oh -? fnllnch vce tvno}inhiz}cvz cv viyzi nh o wnmi vohgi c jlneo}i%vnihml~ tvckij}z

  GLCFOL [email protected]]CZ Nh J`nho, NAJ`oz `iltim lcjol ahohjnoln }n} }n b }`

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  17/24

  :?:4 JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  O tvc}ofli hiw fyznhizz owon}z lcjol

  hohjnol nhz}n}y}nchz nh ieivgnhg eovbi}z;

  hohjnhg zeolliv jcetohniz ihivg~

  ijnihj~ hiimz

  Cy}znmi Zonh} Ti}ivzfyvg, o Vyzznoh

  ZEI jollim IhivgcZ}vc~ nz fyz~ fynlmnhg

  ohm viyvfnz`nhg z}ioe% ohm wo}iv%

  `io}nhg fcnliv `cyziz, `iltnhg jlnih}z

  jy} jcz}z ]`nz eobiz o mnivihji nh o

  jcyh}v~ w`czi ihivg~ jchzyet}nch nz

  }wnji }`o} c oll n}z Hcvmnj hing`fcvz

  jcefnhim, lovgil~ myi }c vilnohji ch

  cy}mo}im, nhijnih} nhmyz}vnol iqynteih}

  F~ vitlojnhg oh cy}mo}im fcnliv `cyzi

  nh }`i }cwh c Hizbo~o Myfvcbo,

  IhivgcZ}vc~ tvcnmim `io} ohm `c} wo}iv

  }c 1,444 lcjol viznmih}z ficvi }`i chzi}

  c wnh}ivzonhg }`i eyhnjntol

  omenhnz}vo}nch yt }c -?09,444 nh ohhyol

  ihivg~ jcz}z ]`i tvckij} woz zyttcv}imf~ -9?:,444 nh hohjnhg vce Fohb

  Tvnei Anhohji, o tov}hiv c N AJz Vyzzno

  Zyz}onhofli Ihivg~ Anhohji Tvcgvoe

  }`o} z}neylo}iz tvno}i nhiz}eih} nh

  ihivg~ ijnihj~ cv ZEIz

  Fynlmnhg ch }`i zyjjizz c n}z lco h }c

  IhivgcZ}vc~, Tvnei Anhohji Fohb nz hcw

  tvcec}nhg zyz}onhofli ihivg~ hohji

  LCJOL FOHBZAnhohjnhg Ijnihj~Ytgvomiz

  ojvczz hcv}`wiz} Vyzzno Wn}` NAJ

  omnzcv~ zyttcv}, }`i fohb `oz }vonhim

  n}z jvimn} cjivz ohm omkyz}im n}z

  yhmivwvn}nhg tvcjizz }c netvci n}z

  ofnln}~ }c hohji ecvi ZEI ihivg~

  ijnihj~ tvckij}z

  Ctivo}im nh tov}hivz`nt wn}` }`i

  Glcfol Ihnvcheih} Aojnln}~, Miheovb,

  ohm Anhlohm, }`i NAJz Vyzzno

  Zyz}onhofli Ihivg~ Anhohji Tvcgvoe

  `oz `iltim ?6 lcjol fohbz hohji 694

  tvckij}z wcv}` -?09 enllnch, vizyl}nhg nh

  ohhyol ihivg~ zonhgz c -:9 enllnch

  ohm lcwivnhg gviih`cyzi goz ienzznchz

  f~ =94,444 }chz c JC6 tiv ~iov

  O kcnh} NAJ#Wcvlm Fohb vitcv} `om

  cyhm }`o} Vyzznoz jyvvih} ihivg~

  nhijnihj~ woz iqyol }c }`i o hhyol

  tvneov~ ihivg~ jchzyet}nch c Avohji

  Oj`ninhg Vyzznoz yll ihivg~ ijnihj~tc}ih}nol wcylm jcz} }`i ijchce~ o }c}ol

  c -:64 fnllnch fy} zoi nhiz}cvz ohm

  ihm%yzivz ofcy} -04 fnllnch o ~iov, }`yz

  to~nhg fojb nh kyz} cyv ~iovz Fihi}z

  }c }`i }c}ol ijchce~ ovi eyj` `ng`iv;

  yt }c -?94 fnllnch o ~iov nh ihivg~ jcz}

  zonhgz ohm ommn}nchol iovhnhgz vce

  goz iptcv}z

  @iltnhg lcjol hohjnol nhz}n}y}nchz }ot

  nh}c }`i lyjvo}ni ZEI ihivg~ ijnihj~

  eovbi} nz chi wo~ NAJ `iltz gihivo}i hiw

  tvno}i jotn}ol cv }`i g`} ogonhz} jlneo}i

  j`ohgi Nh zcei joziz, wi wcvb fvcoml~

  ojvczz o jcyh}v~z hohjnol zij}cv

  oz nh Vyzzno, cv nh }`i J`nho Y}nln}~%Fozim

  Ihivg~ Ijnihj~ Tvcgvoe ctivo}im

  nh tov}hivz`nt wn}` }`i GIA, Anhlohm,ohm Hcvwo~ N}z tov}njnto}nhg fohbz

  `oi tvcnmim lcohz }c}olnhg ecvi }`oh

  -760 enllnch, hohjnhg ecvi }`oh

  ?74 ihivg~ ijnihj~ ohm vihiwofli

  ihivg~ tvckij}z ]`izi `oi ecfnln{im ecvi

  }`oh -?1 fnllnch nh civoll ihivg~ ijnih}

  nhiz}eih}, `ilt ocnm }`i iqynolih} c

  ?0= enllnch }chz c JC6 ienzznchz tiv ~iov

  nhz}n}y}nchz eobi ecvi }`oh-760 enllnch nh hiw ihivg~iajnihj~ lcohz

  Vyzznoz Tvnei Anhohji Fohb(cttczn}i togi, lcwiv vng`}.nz fynlmnhg o gvcwnhg fyznhizz,fojbnhg lcjol jcetohniz}`o} vimyji woz}i ohm lcwivienzznchz N} nz tov} c NAJzglcfol icv} }c fvnhg ecvilcjol ahohjnol nhz}n}y}nchznh}c }`i gvcwnhg ZEI ihivg~iajnihj~ eovbi}

  Vimyjnhg ihivg~ mieohmnh ng`%gvcw}` jcyh}vniz

  ]YVBI^ [email protected]] Nh ]yvbi~, lcjollioznhg jcetoh~ ^BL nz ovnznhg tlo~iv nh ZEI ihivg~

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  18/24

  :::6 JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  ^OTN BVIMNLIOZNHGFynlmnhg oh Ihivg~Ijnihj~ Tcv}clnc

  Hyefivz }`o} ztiob cv}`ieziliz

  OFCQI Jliohiv tvcmyj}nch nz gccm fyznhizz,]yvbnz` ZEIz hcw violn{i

  vnznhg tlo~iv nh ZEI ihivg~iajnihj~ ahohji

  Jy}}nhg ihivg~ jcz}z fvnhgz fc}}ce%lnhi

  fihi}z N} olzc g`}z jlneo}i j`ohgi

  }ojblnhg }`i mieohm cv ihivg~, hc} kyz}

  }`i zyttl~

  Acv oz izzih}nol oz nhjviozim yzi c

  vihiwofli ihivg~ nz, n} nz hc} }`i chl~ vcy}i

  }c o lcw%jovfch y}yvi O vijih} Wcvlm

  Ijchcenj Acvye vitcv} olzc jollim cv

  w`clizoli j`ohgiz nh }`i wo~ ihivg~ nz

  mnz}vnfy}im, z}cvim, ohm jchzyeim

  Nmih}n~nhg o -?74 fnllnch glcfol eovbi}

  cv ihivg~ ijnihj~ ytgvomi tvckij}z,

  }`i vitcv} z}vizzim }`o} }`i j`iotiz}

  zcyvji c ihivg~ nz }`i ihivg~ hiiv yzim

  ]yvbnz` iqynteih} eohyoj}yviv ]czbov

  wcylm ogvii N} hcw oz hiw z~z}iez }`o}

  `oi fvcyg`} ihivg~ jcz}z mcwh f~

  64 tivjih} Oz o vizyl}, }`nz oz}%gvcwnhg

  ZEIz cy}ty} nz hcw 94 tivjih} `ng`iv

  }`oh ficviNh cvmiv }c fi o gccm veo glcfol

  ve~cy `oi }c `oi eoj`nhiv~ lnbi

  }`nz nh ~cyv nhih}cv~, zo~z ]czbovz

  gihivol eohogiv, Chyv ]czyh @i

  hohjim `nz ytgvomiz }`vcyg` cyv

  jlnih} otn Bvimn Lioznhg (^BL.,

  ]yvbi~z liomnhg lioznhg jcetoh~

  Nh jcyh}vniz zyj` oz Vyzzno ohm J`nho

  (zii tt :4%:?. NAJ iltz fvnhg eyl}ntli

  lcjol hohjnol nhz}n}y}nchz nh}c }`i

  tvc}ofli, ng`%netoj} ihivg~ ijnihj~

  eovbi} ] i ottvcoj` nz }`i zoei nh

  ]yvbi~w`czi nhmyz}vnol ihivg~

  jchzyet}nch nz ecvi }`oh }`vii }neiz

  ofci }`i CIJM oivogi myi }c o vilnohji

  ch cy}mo}im iqynteih}

  Nh 6440 BL fijoei }`i vz} lcjol

  ]yvbnz` hohjnol nhz}n}y}nch }c tov}hiv

  wn}` yz nh }`nz vigovm Lccbnhg cv o

  ztijnoln{im eovbi} hnj`i, n} }cc woh}im }c

  miilct n}z ihivg~ ijnihj~ iqynteih}

  fyznhizz Oh netcv}oh} vizcyvji cv lcjol

  ZEIz, ^BL nz o zyfznmnov~ c tovih} ^otn

  Bvimn Fohb, wnhhiv c ]yvbi~z Fohb c

  }`i ^iov owovm nh 64?? vce ]`i Fohbiv,

  o Anhohjnol ]neiz tyflnjo}nch

  Zyttcv}im f~ }`i Jlioh ]ij`hclcg~Ayhm, wi tvcnmim ^BL wn}` o

  -94 enllnch lnhi c jvimn} nh 64?4,

  w`ih n}z ZEI ihivg~ ijnihj~ hohji

  tcv}clnc woz kyz} -?00 enllnch ]cmo~

  }`o} zoei tcv}clnc z}ohmz o} -644 enllnch

  [email protected]]CZ Nhmnoz fccenhg mieohm cv lot}ctz ohmc}`iv ecmivh }ij`hclcg~ jvio}iz o lovgi i%woz}i

  [email protected]] J`nhizi ilij}vnj fyzizhcw vyh ch `ng`%iajnihj~fo}}ivniz fynl} f~ NAJ jlnih}

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  19/24

  :9:= JLNEO]I%AVNIHML^ ANHOHJI

  JLIOH][email protected]]YVI JOTN]OLIovl~%Z}ogi Nhqiz}eih}

  cv Jlneo}i Oj}nch

  Ilij}vnj i`njliz,i%woz}i vij~jlnhg,ohm ecvi

  Gvio} gviih jcetohniz hiim iovl~%z}ogi

  iqyn}~ }c gvcw

  Qih}yvi jotn}olnz}z ztc} }`ie iovl~

  tlo~nhg o jvn}njol vcli, ohm iovhnhg fc}`

  hohjnol ohm miilcteih}%netoj} vi}yvhz

  w`ih zyjjizz iih}yoll~ jceiz

  ]`nz nz `cw NAJz Jlioh}ij` nhiz}eih}

  }ioe ctivo}iz Cyv jotn}ol ohm iptiv}nzi

  `ilt fynlm ng`%tc}ih}nol ieivgnhg eovbi}

  }ij`hclcg~ jcetohniz, yv}`ivnhg NAJz

  z}vchg jceen}eih}z }c nhhco}nch ohm

  g`}nhg jlneo}i j`ohgi

  Nh J`chgqnhgchi c }`i wcvlmz lovgiz}

  ei}vctcln}oh ovioz, wn}` hiovl~ 6> enllnch

  tictli}`ivi ovi hcw 644 ilij}vnj fyziz

  vyhhnhg ch cyv J`nhizi jlnih} Enjvcoz}z

  fo}}ivniz ]`izi lchg%loz}nhg, oz}%j`ovgnhg

  ln}`nye }n}ohnye cpnmi z~z}iez j`ovgi nh

  kyz} ?4 enhy}iz, hc} }`i znp }c ing`} cyvz

  viqynvim f~ }`czi nh ilij}vnj jovz zyj` oz}`i Hnzzoh Lio ohm J`i~ Qcl} ]`inv

  vohgi nz tivij} cv }`i hiw gihivo}nch

  fyziz J`nho nz miilctnhg oz tov} c n}z

  tlimgi }c vimyji gviih`cyzi goz ienzznchz

  f~ yt }c =9 tivjih} f~ 6464

  Nh 64??, w`ih Enjvcoz} woz nh n}z }`

  ~iov ohm z}nll om lnen}im viihyiz, NAJ

  eomi o -69 enllnch iqyn}~ jceen}eih} }c

  `ilt n} gvcw Wi nhiz}im olchgznmi Oz`ecvi

  Nhiz}eih} Eohogieih} L}m c }`i YB,

  chi c }`i wcvlmz lovgiz} ieivgnhg eovbi}

  nhiz}eih} cyziz

  Wi tlo~im o znenlov vcli wn}` O}}ivc

  Vij~jlnhg Tvno}i L}m, }`i tnchiiv c Nhmnoz

  hozjih} nhmyz}v~ c vij~jlnhg jcety}ivz,

  jill t`chiz, jchzyeiv ilij}vchnjz, ohm c}`iv

  }ij`hclcg~%vilo}im tvcmyj}zcv w`o} nz

  jcllij}nil~ jollim i%woz}i

  Acyhmim nh 6440, O}}ivc }obiz tc}ih}noll~

  }cpnj, netvctivl~ mnzjovmim }ij`hclcg~

  tvcmyj}z ohm vioz`nchz }`ie nh}c o zcyvji

  c zijchmov~ vow eo}ivnolz N}z nh}igvo}im

  ottvcoj` ocnmz myetnhg o{ovmcyz

  zyfz}ohjiz ohm g`}z jlneo}i j`ohgi

  vij~jlnhg ei}olz vce z}o}i%c%}`i%ov}

  i%woz}i }ij`hclcg~ viqynviz ov lizz ihivg~

  ohm gihivo}iz chl~ o voj}nch c }`i

  jovfch viliozim nh enhnhg }`ie

  Ziinhg }`i tc}ih}nol cv o tcwivyl

  miechz}vo}nch iij}, NAJ nhiz}im -9 enllnchnh O}}ivc nh 64?4, kcnhnhg o z`ovi`clmiv

  z}vyj}yvi }`o} nhjlymim jc%cyhmivz Hn}nh

  Gyt}o ohm Vc`oh Gyt}o, ih}yvi jotn}ol

  yhmz zyj` oz Znlnjch Qolli~ tcwiv`cyzi

  Mvotiv Anz`iv Kyvi}zch, ohm c}`ivz NAJ nz

  olzc tvcnmnhg omnzcv~ zivnjiz }c ilt O}}ivc

  iz}oflnz` hiw zyttl~ j`onhz }c jcllij} i%woz}i

  zyz}onhofl~ ]`nz wnll `ilt n} z`cw }`o} Nhmnoz

  i%woz}i vij~jlnhg fyznhizz joh fi ijchcenjoll~,

  ihnvcheih}oll~, ohm zcjnoll~ zcyhm

  O ~iov o}iv cyv nhiz}eih}, O}}ivc

  iovhim ]ij`hclcg~ Tnchiiv z}o}yz vce }`i

  Wcvlm Ijchcenj Acvye (WIA., w`nj`

  jn}im n} oz chi c }`i wcvlmz 69 ecz}

  nhhco}ni }ij`hclcg~ z}ov}%ytz ]`i WIAz

  Clnniv Zj`wof zonm O}}ivc woz oechg

  }`czi vicly}nchn{nhg }`i fyznhizz

  tovomngez nh }`inv nhmyz}vniz, z`cwnhg

  }`o} nhhco}ni }ij`hclcg~ joh fi mitlc~im

  }c fihi} fyznhizz ohm zcjni}~

  g~ gtvcflie wn}` jchznmivofli ihnvcheih}ol netoj}NAJ%ahohjim O}}ivc Vij~jlnhg (li}. eobiz }`iecz} cy} c }`i yzim tov}z

  Enjvcoz}

  OAVNJO [email protected]]CZ @iltnhg Ovnjo omot}}c nhjvioznhg wo}iv zjovjn}~ohm c}`iv jcenhg j`ollihgiz cjlneo}i j`ohgi nz tvncvn}~ fyznhizz

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  20/24

  :7:1OMOT]O]NCH

  QYLHIVOFLIJCYH]VNIZAojnhg EokcvJ`ollihgiz

  Mchcv tov}hivz`ntz}c fynlm }`i tvno}izij}cvz vcli

  @iltnhg }`i tvno}i zij}cv jcefo}

  jlneo}i j`ohgi nh Ovnjo nz o }ct tvncvn}~

  cv NAJ Fy} n} }obiz o ztijnol ottvcoj`

  Tvcih fyznhizz ecmilz }`o} gihivo}i

  vizyl}z cv jlneo}i oj}nch ilziw`ivi ovi

  z}nll miilctnhg }`ivi Nh }nei wi wnll ilt

  Ovnjo fynlm n}z vz} y}nln}~%zjoli vihiwofli

  ihivg~ tvckij}z, w`nli olzc nhiz}nhg nh

  enliz}chi tvckij}z nh zyz}onhofli cviz}v~

  ohm c}`iv jlneo}i%vnihml~ nhmyz}vniz

  Fy} }`ivi nz hc }nei }c won}

  Zc nh }`i eioh}nei wi ovi `iltnhg

  fyznhizziz hc} kyz} oh}njnto}i, fy} omot}

  }c jlneo}i j`ohgi, ty}}nhg oh iovl~ cjyz

  ch ogvnjyl}yvi, vizcyvji eohogieih},

  ohm vimyjnhg }`i gviih`cyzi goz

  ienzznchz c lng`}nhg ohm jccbnhg

  Mchcv yhmz `ilt NAJ czi} zcei fng

  vnzbz }`o} oi lnen}im }`i vcli c tvno}i

  nhiz}cvz Chi bi~ tov}hiv; }`i Jlneo}iNhiz}eih} Ayhmz (JNA., o -19 fnllnch

  eyl}nmchcv nhn}no}ni miznghim }c o}}voj}

  -=4 fnllnch nh hiw nhiz}eih} Ctivo}nhg

  znhji 6440, n}z wcvb tvciz zcly}nchz ovi

  tczznfli o} zjoli, ohm joh fi ocvmofli,

  zo~z }`i Wcvlm Fohbz Ohmviw Z}iiv

  Chi c }`i JNAz yhmz, }`i -?6 fnllnch

  Tnlc} Tvcgvoe cv Jlneo}i Viznlnihji

  (TTJV., iltz jcyh}vniz ozzizz jlneo}i

  vnzb ohm vioj} ojjcvmnhgl~ Nh Ovnjo, wi

  wcvb wn}` n} nh Ec{oefnqyi, Hngiv,

  ohm [oefno

  Wn}`cy} }`i vng`} viztchzi }c vnznhg

  }ietivo}yviz, jcoz}ol accmnhg, yhjiv}onh

  vonholl, ohm c}`iv iptij}im netoj}z c

  jlneo}i j`ohgi, }`i Wcvlm Fohb iz}neo}iz,

  Ec{oefnqyiz GMT jcylm oll f~ yt }c

  ?= tivjih} ]`nz jcylm mioz}o}i o

  jcyh}v~ }`o} olviom~ oz chi c }`i

  wcvlmz ng`iz} vyvol tciv}~ vo}iz

  TTJV%yhmim NAJ eovbi} ozzizzeih}

  }ioez ovi nmih}n~nhg o yhnivzi c

  jy}}nhg%imgi jcetohniz }c zyttcv} nh

  Ec{oefnqyi Zcei jcylm fi nh

  zyz}onhofli ogvnjyl}yvicv ipoetli,

  jvio}nhg ocvmofli hiw jccbnhg yilz

  }c vitloji j`ovjcol, o bi~ mvniv c

  micviz}o}nch Cv }`i~ jcylm fi nh hohji,

  j`ohhilnhg hiw lcohz cv zcyhmiv yzi

  c wo}iv nh ogvnjyl}yvi ohm nhmyz}v~ Oz}`izi tvckij}z ieivgi nh }`i jcenhg ~iov,

  -?4 enllnch nh TTJV jchjizznchol

  hohjnhg wnll ilt NAJ jlnih}z vioj` }`izi

  ohm c}`iv eovbi}z Ommn}nchol zyttcv} nz

  oonlofli cv Hngiv ohm [oefno

  Nh Ozno, znenlov wcvb wn}` }`i TTJV nz

  olzc yhmivwo~ nh Fohglomiz`, }`i wcvlm'z

  ecz} jlneo}i%ylhivofli jcyh}v~, ohm

  Hitol, }`i cyv}`%ecz} }`vio}ihim

  Nh Fohglomiz`, w`ivi o TTJV tvcgvoe

  nz z`cvnhg yt jcoz}ol iefohbeih}z }c

  wn}`z}ohm j~jlchiz ohm z}cve zyvgiz,

  wi ovi tnlc}nhg omot}ni ogvnjyl}yvol

  tvcmyj}z, tvoj}njiz, ohm }ij`hclcgniz cv

  jlneo}i%viznlnih} ogvnjyl}yvi nh ylhivofli

  jcoz}ol vignchz ohm jvio}nhg zyz}onhofli

  lniln`ccm cttcv}yhn}niz cv o}%vnzb

  jceeyhn}niz Nh Hitol, w`ivi jlneo}i%

  vilo}im vnzbz c accmz, mvcyg`}z, ohm

  lohmzlnmiz ovi mioml~ ohm ihmienj,

  wi ovi miilctnhg jlneo}i%viznlnih}

  jceeyhn}niz, iltnhg }vonh oveivz

  ohm ZEIz nh mvcyg`}%viznz}oh} jvct

  ovni}niz, nhjvioznhg oveivz ojjizz

  }c hohji ohm nhzyvohji, ohm

  nhjvioznhg jlneo}i omot}ni jotojn}~

  }`vcyg` netvcim tvcmyj}nch ohm

  eovbi}nhg z~z}iez

  jlneo}i j`ohgi nz tvncvn}~ fyznhizzcv NAJ, n}z mchcv tov}hivz, ohmtvno}i zij}cv jlnih}z

  [email protected]

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  21/24

  :>:0OMOT]O]NCH

  Fohglomiz` nz lcznhg ?79 tivjih} c

  n}z ovofli lohm ioj` ~iovoz}iv }`oh n}z

  tctylo}nch gvcw}` c ?9 tivjih} ]`nz

  eiohz }`o} f~ 6469, n}z tccvl~ tivcvenhg

  ogvnjyl}yvol zij}cv eyz} iim ?> enllnch

  ecvi tictli wn}` jchznmivofl~ lizz lohm

  N} nz kyz} chi c eoh~ jcyh}vniz }`o}

  eyz} eohogi n}z ogvnjyl}yvol vizcyvjiz

  ecvi zyz}onhofl~ Olviom~ vcyg`l~ o fnllnch

  tictli wcvlmwnmi mc hc} oi ihcyg` }c

  io} Wn}`cy} yv}`iv oj}nch, }`i omivzi

  netoj} c jlneo}i j`ohgi ch ogvnjyl}yvol

  cy}ty} wnll chl~ wcvzih }`i zn}yo}nch

  Nh Fohglomiz`, jlneo}i j`ohgi tcziz oh

  iztijnoll~ zivncyz j`ollihgi }c ogvnjyl}yvol

  cy}ty} Oz o lcw%l~nhg jcyh}v~ zn}yo}im

  ch o mil}o, n} joh iptij} nhjviozim accmnhg,

  zol}wo}iv nh}vyznch, mvcyg`}, ohm c}`iv

  ho}yvol mnzoz}ivz Vnznhg zolnhn}~ liilz nh

  jcoz}ol vignchz ovi jy}}nhg }`i tvcmyj}nn}~ ceoh~ ziim ovni}niz lchg yzim f~ n}z oveivz

  ]c ommvizz }`i nzzyi, NAJ nz oj}nil~

  tvcec}nhg jlneo}i%viznlnih} ogvnjyl}yvol

  tvoj}njiz, wcvbnhg wn}` fc}` }`i tvno}i

  ohm tyflnj zij}cvz }c fynlm gvio}iv

  ijnihjniz nh }`i yzi c vizcyvjiz Wi wcvb

  wn}` cyv c }`i jcyh}v~z lovgiz} tvno}i

  ziim jcetohniz (Ihivg~toj Ogvc%G L}m,

  Zytviei Ziim, OJN L}m, ohm Lol ]iiv

  L}m., }`i Fohglomiz` Vnji Viziovj`

  ZYZ]ONHOFLIOGVNFYZNHIZZJlneo}i%Viznlnih} Ziimz

  Netcv}oh} cv ccm zijyvn}~

  OFCQI Fohglomiz`z jcoz}ol oveivz ovi olviom~ iilnhg }`i iij}zc jlneo}i j`ohgi, wn}` nhjvioznhg zolnhn}~ lcwivnhg }`i netoj} c}`inv yzyol ziimz NAJ nz `iltnhg }`i lcjol tvno}i zij}cv miilcthiw jlneo}i%viznlnih} ziimz }`o} wcvb will yhmiv }`i hiw jchmn}nchz

  Nhz}n}y}i, ohm }`i Nh}ivho}nchol Vnji

  Viziovj` Nhz}n}y}i Wn}` omnzcv~ ohm

  hohjnol zyttcv} vce NAJ, }`nz

  tov}hivz`nt nz tvcmyjnhg ohm eovbi}nhg

  z}vizz%}clivoh} vnji ziimz ofli }c wn}`z}ohm

  ip}viei wio}`iv jchmn}nchz, w`nli olzc

  miilctnhg jch}voj} ovenhg ohm fynlmnhg

  oveivz civoll jotojn}~

  ]c mo}i ecvi }`oh =4,444 oveivz `oi

  gonhim o fi}}iv yhmivz}ohmnhg c z}vizz%

  }clivoh} ziimz ]`i nhn}no}ni oz olzc

  iptohmim }`i eovbi} cv ng`%~nilm ziim

  ovni}niz, nhjvioznhg }`i zyttl~ c ziimz

  }`o} }`i tvno}i zij}cv zillz ohm jvio}nhg

  mieohm f~ nhjvioznhg oveivz owovihizz

  Ecvi }`oh 144 miolivz ohm vi}onlivz oi

  olzc gonhim o fi}}iv yhmivz}ohmnhg c cw

  z}vizz%}clivoh} ziimz wcvb ohm }`inv

  tvcmyj}nch tvoj}njiz, ohm }`i gcivheih}

  `oz nh}vcmyjim ing`} hiw z}vizz%}clivoh}ziim ovni}niz

  NAJz omnzcv~ zivnjiz nh Fohglomiz`

  ovi tvcnmim }`vcyg` }`i Zcy}`Ozno

  Ih}ivtvnzi Miilcteih} Aojnln}~, eohogim

  f~ NAJ nh tov}hivz`nt wn}` }`i Hcvwo~

  ohm }`i YB N} nz oh nhhco}ni, zyz}onhofli,

  ohm zjolofli netlieih}o}nch ecmil }`o}

  eciz iij}nil~ vce eovbi} ih}v~ }c

  tnlc} tvcgvoeenhg ohm z}neylo}iz

  zyz}onhofli eovbi} yt}obi

  JCLCEFNO [email protected]]CZ Yznhg `io} eotzohm c}`iv ohol~}njol }ij`hnqyiz,NAJ jlneo}i vnzb cvijoz}ivz `iltimJclcefnoh tvno}i tcv} ctivo}cv

  [email protected]] NAJz vitcv} ch jlneo}ivnzb nh Jclcefnoh tcv}z fvcbihiw gvcyhm, yznhg z}o}i%c%}`i%ov} cvijoz}nhg ecmilz

  Jlneo}i Vnzb ohm Fyznhizz

  tcV}z

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  22/24

  =?=4OMOT]O]NCH

  Jlneo}i j`ohgi nz viol N} nz yhmivwo~

  ohm wnll nh}ihzn~ nh }`i jcenhg mijomiz,

  tcznhg ov%vioj`nhg vnzbz ohm netoj}z cv

  nv}yoll~ oll tvno}i jcetohniz

  Acvwovm%lccbnhg vez }`o} cf}onh iovl~

  nhcveo}nch ch jcenhg j`ohgiz nh

  vizcyvji z}cjbz ohm wio}`iv to}}ivhz joh

  oh}njnto}i j`ohgi vo}`iv }`oh vioj} }c n},

  eobnhg }`i vng`} nhiz}eih}z cv

  omot}o}nch ] czi w`c mch} eo~ zyiv

  ziivi jchziqyihjiz

  ]`nz nz w`~, nh 6440, NAJ nhn}no}im n}z

  Jlneo}i Vnzb Tvcgvoe }c tvcmyji o zivniz

  c tnlc} z}ymniz ohol~{nhg jlneo}i vnzbz ohm

  omot}o}nch ct}nchz cv tvno}i zij}cv

  tvckij}z nh ziivol mnivih} zij}cvz ohm

  vignchz Chi c }`i vz} z}ymniz woz mchi

  nh 64?? wn}` zyttcv} vce Anhlohm ohm

  Hcvwo~ cv Jclcefnoz Eyilliz il Fczqyi

  (EIF., o tvno}i ve }`o} oz miilctimohm eohogim o eokcv tcv} nh Jov}ogiho

  yhmiv o lchg%}ive gcivheih} jchjizznch

  Tcv}z ovi oechg }`i nhz}ollo}nchz ecz}

  iptczim }c jlneo}i j`ohgi, ohm }`yz eyz}

  liovh }c omot} hc} kyz} bhcwnhg }`i vnzbz,

  fy} bhcwnhg cw }c eohogi }`ie ]`inv

  ofnln}~ }c omot} }c jlneo}i%vilo}im j`ohgi

  wnll hc} chl~ netoj} }`inv nhiz}cvz, fy}

  gnih }`i iptcv} ohm netcv} clyeiz }`i~

  `ohmlitvccyhml~ netoj} wcvlmwnmi

  JLNEO]I VNZBACVIJOZ]NHG

  Oh}njnto}nhg J`ohgi

  ijchcenj tivcveohji, gvcw}`, ohm

  miilcteih} Nh }`nz jozi, EIF yzim

  }`i nhcveo}nch }c eobi o -:4 enllnch

  nhiz}eih} nh hiw ojnln}niz }c tvc}ij} n}z

  tcv} ogonhz} y}yvi accm vnzbz

  ]`i z}ym~ nmih}nim o hyefiv c

  ztijnj jlneo}i j`ohgi vnzbz iptij}im }c

  netoj} ztijnj tcv} oj}nn}niz nh }`i

  eimnye }c lchg }ive, zyj` oz;

  Vnznhgzioliqilz

  Nhjvioznhgliqilzcatvijntn}o}nch

  Ecviziqivi}vctnjolz}cvez

  ohmzyvgiz

  Vnznhg}ietivo}yviz

  J`ohgnhg}vomito}}ivhz(

  ]`i NAJ z}ym~ nz chi c }`i vz} }c

  ohol~{i `cw fyznhizziz ohm jceeivji wnll

  fi oij}im f~ }`i j`ohgnhg ihnvcheih} nh

  Jclcefno, ohm n} wnll `oi o lovgi netoj} ch

  `cw wi ommvizz jlneo}i j`ohgi nh }`i y}yvi,zonm EIF Tviznmih} Gofvnil Ij`oovvno

  O hyefiv c omot}o}nch ct}nchz }c

  tviih} cv vimyji jlneo}i j`ohgi netoj}z

  vce }`izi vnzbz wivi olzc eomi, wing`im

  ogonhz} }`inv hohjnol netlnjo}nchz cv }`i

  jcetoh~ N}z eohogieih} }`ih nh}igvo}im

  }`i nhcveo}nch nh}c n}z cwh nhiz}eih}

  mijnznch%eobnhg

  W`nli }`i vitcv} cjyzim ch jlneo}i

  j`ohgi vnzbz }c EIF, n} olzc iptlcvim cw

  c}`iv tcv}z nh Jclcefno joh fi oij}im f~

  jlneo}i j`ohgi ]`ivi ohm nh c}`iv jcoz}ol

  jcyh}vniz, tcv} ctivo}cvz ohm c}`iv

  nhmyz}v~ liomivz w`c eohogi }`inv jlneo}i

  O hiw oj}cv nhnhvoz}vyj}yvi ahohji

  EIF mi}ivenhi `cw }c tvitovicv jcenhg j`ohgiz

  j`ohgi vnzbz iij}nil~ ohm ovi ziih oz

  jlneo}i%viznlnih} f~ n}z jlnih}z, nhzyvivz,

  ohm c}`iv z}obi`clmivz jcylm gonh o

  jceti}n}ni omoh}ogi

  ]ivenhol Eov}nec Eyilliz il Fczqyi

  Jov}ogiho,Jclcefno

  Ipijy}ni Zyeeov~

  [email protected]]C NAJz tcv}clnceiozyvieih} `iltz }vojb}`i jlneo}i netoj} c olltvckij}z ahohjim

  GLCFOL

  JCH]OJ] YZ

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  23/24

  =:=6 ZTIJNOL ACJYZ

  NAJ TCV]ACLNCEIOZYVIEIH]Avce Acc}tvnh} }c Netvnh}

  ]vojbnhg vizyl}z cvnhjviozim netoj}

  Nh ioj` c }`i loz} }wc ~iovz, NAJ oz

  nhiz}im -?7 fnllnch nh jlioh ihivg~ ohm

  jlneo}i vnihml~ tvckij}z, vitvizih}nhg

  ?= tivjih} c }c}ol jceen}eih}z Wivi

  tvcym c }`nz vijcvm fy} woh} }c mc

  ecvicyv gcol nz }c gvcw }`nz jlneo}i

  fyznhizz }c o} lioz} 64 tivjih} c cyv

  lchg%}ive hohjnhg f~ 64?9 NAJ

  ecfnln{iz tvno}i jotn}ol cv jlneo}i oj}nch

  vce eoh~ zcyvjiz, nh eoh~ wo~z

  nhjlymnhg nzzynhg n}z cwh gviih fchmz

  Wi ovi olzc miilctnhg ei}vnjz }c qyoh}n~

  hc} kyz} mcllov clyei c cyv jceen}eih}

  fy} olzc oj}yol gviih`cyzi goz ienzznch

  vimyj}nch clyei @cw mc wi gi} }`ivi3

  NAJ eiozyviz gviih`cyzi goz ienzznchz

  ozzcjno}im wn}` cyv cwh mnvij} nhiz}eih}

  oj}nn}niz Cyv ohol~znz nmih}niz tc}ih}nol

  en}ngo}nch cttcv}yhn}niz ohm mi}onlim

  nhcveo}nch ihoflnhg }`i ozzizzeih} cfyznhizz vnzbz ozzcjno}im wn}` o jovfch%

  jchz}vonhim y}yvi ]`nz ohol~znz olzc nz

  ozzizznhg }`i tczn}ni netoj} ch ienzznchz

  jchhij}im wn}` cyv jlneo}i%vilo}im

  nhiz}eih}z ohm omnzcv~ zivnjiz

  NAJ `oz fiih eiozyvnhg n}z cwh

  nhiz}eih} tcv}clncz gviih`cyzi goz

  cc}tvnh} znhji Aifvyov~ 644> ]c mc zc,

  NAJ miilctim }`i Jovfch Ienzznchz

  Iz}neo}cv ]ccl cv iz}neo}nhg gviih`cyzi

  goz ienzznchz vce nhiz}eih}z wn}`

  neeimno}i ottlnjofnln}~ }c oll n}z

  mitov}eih}z c}`iv }`oh Glcfol Anhohjnol

  Eovbi}z ]`nz ei}`cmclcg~ nz jchznz}ih}

  wn}` }`i wnmil~ yzim jovfch ojjcyh}nhg

  ei}`cmclcg~ cv tvno}i fyznhizz iz}oflnz`im

  f~ }`i Wcvlm Vizcyvjiz Nhz}n}y}i ohm Wcvlm

  Fyznhizz Jcyhjnl cv Zyz}onhofli Miilcteih}

  ohm fynlmz ch }`i Jovfch ]ccl miilctim f~

  Avohjiz Ogihji Avohonzi mi Milcttieih}

  ]`i }ccl tvcnmiz nhiz}eih} mitov}eih}z

  wn}` o znetli wo~ }c iz}neo}i gvczz ctivo}nchol

  ienzznchz ohm oj}yol tvckij} ienzznchz

  Acv ipoetli, wi joh yzi }`i }ccl }c

  iz}neo}i gviih`cyzi goz ienzznchz }`o} jcei

  vce o jieih} tvcmyj}nch ojnln}~fc}`

  mnvij} (ch%zn}i yil jcefyz}nch, jovfch

  mncpnmi tvcmyjim myvnhg jlnhbiv tvcmyj}nch,

  i}j. ohm nhmnvij} (ilij}vnjn}~ tyvj`oziz.

  ]`nz bnhm c nhcveo}nch nz hcw yzim

  }`vcyg`cy} }`i nhz}n}y}nch }c gni NAJ }ioez

  netcv}oh} nhzng`} ch w`ivi wi z}ohm ohmw`ivi wi z`cylm gc }c fynlm cyv jlneo}i

  fyznhizz ohm eii} }`i miilcteih}

  enliz}chiz cyv jlnih}z iptij} yz }c vioj`

  ]cmo~z NAJ tvckij}z eyz} nhjlymi

  nhcveo}nch ch }`inv oj}yol oecyh} c

  gviih`cyzi goz ienzznchz vimyjim ohm }`inv

  gviih`cyzi goz nh}ihzn}~ ]`izi ei}vnjz olzc

  cve o fynlmnhg flcjb cv ovncyz }~tiz c

  ohol~ziz zyj` oz gviih`cyzi goz netoj}z vce

  ihivg~ ijnihj~ ohm vihiwofli ihivg~,

  ytz}vioe ohm mcwhz}vioe ienzznchz netoj}z,

  ohm gviih`cyzi goz z`omcw%jcz} ohol~znz

  JVIMN]Z

  ]illnhg Cyv Z}cv~Jlneo}i J`ohgi

  Tvcmyjim f~

  NAJ Jcvtcvo}i Vilo}nchz Mitov}eih}

  T`c}cgvot`~

  Mcenhnj Zohzchn#Wcvlm Fohb(vch} jcqiv.

  Wcvlm Fohb T`c}cz2 Z`ycvih Ihivg~

  @ng`%]ij` Jc (nhznmi jcqiv.

  Eovnc Jyjnhillo Ovj`n}ij}z (togi 1.

  NAJ T`c}c (togi 7.

  Zjo}ij Zclov (togi 0.

  O{yvi Tcwiv Tvno}i L}m (togi >.

  Voe Tcwiv Jcvt (togiz ?4 ohm ??.

  Lng`}nhg Ovnjo (togi ?6.

  O Kojcfzch#NAJ, Eovjihi Fvcomwo}iv#

  NAJ (togi ?:.

  Ofihgco Zclyjov (togiz ?= ohm ?9.

  Mn~o Znhg`#NAJ (togi ?1.

  Zclov Tcwiv Jc, Qlomnenv En`onlczbn#

  NAJ (togi ?7.

  Omn Zi}nomn, GEF Oboz`#Tohcz Tnj}yviz,

  Ogihjno mi Hc}njnoz mc Ojvi (togi ?>.

  ZytivZ}cjb (togi 64.

  Evn~o Ogvc`clmnhg (togi 6?.

  Fofnz` QF (togi 66.

  Fofy Fofy#Viy}ivz (togi 6:.Wohg Knoh`yo, ^ohg Onkyh#Wcvlm Fohb,

  Monm Gvo~#Viy}ivz (togi 69.

  AOC, Glcfol Tov}hivz`nt ch

  Cy}ty}%Fozim Onm (togi 67.

  NAJ T`c}cz (togi 6>.

  NAJ T`c}c (togi :4.

  Hcvmnj Ihnvcheih} Anhohji Jc (togi :?.

  Wcvlm Fohb T`c}cz (togiz :6 ohm ::.

  Enjvcoz} (togi :=.

  O}}ivc Vij~jlnhg Tvno}i L}m,

  Lc}~ Zolo{ov#NAJ (togiz :9.

  Kcho}`oh Ivhz}#Wcvlm Fohb2

  Wcvlm Fohb T`c}cz (togi :7.

  [o`nmyl Hone [obovno#NAJ,

  NAJ T`c}cz (togi :>.

  Z}ymnc Gvob(togiz =4 ohm =?.

  Zyh}ij` Tcwiv @clmnhgz Jc (togi =6.

  Mizngh Tov}hiv

  Mizngh Ove~

  Tvnh}nhg

  Jihic

  @iomqyov}ivzWoz`nhg}ch, M(J

  NAJ Jcvtcvo}i Vilo}nchz

  6?6? Tihhz~lohno Oi, HW

  Woz`nhg}ch, MJ 64=:: YZO

  ]ilit`chi; (?%646. =7:%:044

  Wiz}ivh IyvctiTovnz

  11 Oi mNho

  79??1 Tovnz, Avohji

  ]ilit`chi; (::%?. =41>%:414

  Iyvcti, Enmmli Ioz}, ohm Hcv}` OvnjoNz}ohfyl

  Fy~ybmivi Jom Hc; ?09 Boh~ch Caz Flcgy

  Bo} ?4

  Liih} :=:>=

  Nz}ohfyl, ]yvbi~

  ]ilit`chi; (>4%6?6. :09%:444

  Ioz} Ozno ohm }`i [email protected] Bchg

  ?=#A, Chi Tojnaj Tloji

  00 _yiihzwo~ Vcom

  @chg Bchg

  ]ilit`chi; (09%6. 694>%0?44

  Zcy}` OznoHiw Mil`n

  Eovy}n Zy{ybn Flmg

  Tlc} Hc?, Hilzch Eohmilo Vcom

  Qozoh} Byhk

  Hiw Mil`n, Nhmno ??4474

  ]ilit`chi; (>?%??. =???%?444

  Zyf%Zo`ovoh OvnjoKc`ohhizfyvg

  ?= Avnjbiv Vcom, Nllco, 6?>1

  Kc`ohhizfyvg, Zcy}` Ovnjo

  ]ilit`chi; (67%??. 7:?%:444

  Lo}nh Oeivnjoohm }`i JovnffiohWoz`nhg}ch, M(J

  6?6? Tihhz~lohno Oi, HW

  Woz`nhg}ch, MJ 64=:: YZO

  ]ilit`chi; (?%646. =7:%:044

  NAJ `oz cjiz nh ecvi }`oh

  04 jcyh}vniz ovcyhm }`i wcvlm

  ]`i ctnhnchz iptvizzim nh }`i ov}njli ch

  togiz ?6%?: ovi }`czi c }`i oy}`cv ohm

  mc hc} hijizzovnl~ viaij} }`i qniwz c }`i

  Yhn}im Z}o}iz Mitov}eih} c Z}o}i

 • 7/31/2019 Telling Our Story: Climate Change

  24/24

  == ZTIJNOL ACJYZ

  njcvg 64?6

  CYV QNZNCH]`o} tictli z`cylm oi }`i cttcv}yhn}~ }cizjoti tciv}~ ohm netvci }`inv lniz

  CYV QOLYIZ Ipjillihji

  Jceen}eih}

  Nh}igvn}~ ]ioewcvb

  Mnivzn}~

  CYV TYVTCZI]c jvio}i cttcv}yhn}~ cv tictli }c izjotitciv}~ ohm netvci }`inv lniz f~ jo}ol~{nhg}`i eiohz cv nhjlyzni ohm zyz}onhofligvcw}`, }`vcyg`;

  Ecfnln{nhg c}`iv zcyvjiz c ahohji cv tvno}iih}ivtvnzi miilcteih}

  Tvcec}nhg ctih ohm jceti}n}ni eovbi}znh miilctnhg jcyh}vniz

  Zyttcv}nhg jcetohniz ohm c}`iv tvno}izij}cv tov}hivz w`ivi }`ivi nz o got

  @iltnhg gihivo}i tvcmyj}ni kcfz ohm milnivizzih}nol zivnjiz }c }`i tccv ohm ylhivofli

  ]c oj`nii n}z tyvtczi, NAJ civz miilcteih}%netoj} zcly}nchz }`vcyg` ave%liil nh}ivih}nchz(mnvij} nhiz}eih}z, Omnzcv~ Zivnjiz, ohm }`iNAJ Ozzi} Eohogieih} Jcetoh~.2 tvcec}nhgglcfol jcllij}ni oj}nch, z}vihg}`ihnhg gcivhohjiohm z}ohmovm%zi}}nhg2 ohm fyznhizz ihoflnhgihnvcheih} wcvb

  Jvio}nhg Cttcv}yhn}~ W`ivi N}z Hiimim Ecz}

  Z]O JCHHIJ]IMWif ohm Zcjnol Eimno Vizcyvjiz

  Aojifccbwww(aojifccb(jce#NAJwfg

  ]wn}}ivwww(}wn}}iv(jce#[email protected]`}ogz; *NAJ ohm *]CZjlneo}i

  LnhbimNh`}}t;##ch(naj(cvg#najLnhbimNh

  Zjvnfmwww(zjvnfm(jce#NAJtyflnjo}nchz

  ^cy]yfiwww(~cy}yfi(jce#NAJqnmicjoz}z

  ]illnhg Cyv Z}cv~www(naj(cvg#}illnhgcyvz}cv~