tilinpäätös 2016 - mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 -...

of 152 /152
Tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.3.2017 § 59 Kunnanvaltuusto 22.5.2017

Upload: others

Post on 30-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

Tilinpäätös 2016

Kunnanhallitus 27.3.2017 § 59

Kunnanvaltuusto 22.5.2017

Page 2: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

2

Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus ............................................................................................................................ 4

2. Kuntastrategia ........................................................................................................................................... 5

3. Yleinen taloudellinen kehitys ................................................................................................................... 10

Kansantalous ............................................................................................................................... 10

Kunnallistalouden kehitys ............................................................................................................ 11

4. Oman talousalueen kehitys ..................................................................................................................... 11

Perustietoja Mäntsälästä ............................................................................................................. 11

Väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne ........................................................................................ 12

Kunnan organisaatio ja henkilöstö .............................................................................................. 15

Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio ....................................................................................... 16

Kunnan henkilöstö ....................................................................................................................... 18

5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys ..................................................................................................... 19

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen .................................................. 19

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ............................................................................ 20

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ....................................................................................................... 24

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................................... 24

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .......................................................................................... 25

Tase ja sen tunnusluvut .............................................................................................................. 27

Kokonaistulot ja – menot ............................................................................................................. 28

7. Konsernin toiminta ja talous .................................................................................................................... 29

Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet ..................................................................................... 29

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ............................................................................ 29

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen ....................................... 31

Tytäryhtiöiden talous tilikaudella ................................................................................................. 31

Nivos Oy ...................................................................................................................................... 31

Mäntsälän Jäähalli Oy ................................................................................................................. 35

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy .................................................................................................... 35

Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo ........................................................................................... 36

Mäntsälän Yrityskehitys Oy ......................................................................................................... 37

Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja tunnusluvut ............................... 39

8. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ................................................................................... 43

9. Käyttötalousosa ....................................................................................................................................... 44

Kunnanhallitus / Hallintopalvelut ................................................................................................. 44

Hallintopalvelut ......................................................................................................................... 45

Yleishallinto .............................................................................................................................. 45

Elinkeinotoimi ........................................................................................................................... 48

Maaseututoimi .......................................................................................................................... 49

Pelastus ................................................................................................................................... 49

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ............................................................................................... 50

Tarkastustoimi ............................................................................................................................. 50

Maankäyttölautakunta / Maankäyttöpalvelut ............................................................................... 51

Perusturvapalvelut....................................................................................................................... 53

Perusturvan johto ja hallinto ..................................................................................................... 57

Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ................................................................................... 66

Page 3: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

3

Hoito- ja hoivapalvelut .............................................................................................................. 71

Perusterveydenhuolto .............................................................................................................. 75

Erikoissairaanhoito ................................................................................................................... 82

Varhaiskasvatus ....................................................................................................................... 83

Pornainen ................................................................................................................................. 87

Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut ............................................................................................ 91

Kehittämis- ja hallintopalvelut .................................................................................................. 92

Perusopetus ............................................................................................................................. 94

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta .................................................................................... 96

Vapaa-aikapalvelut .................................................................................................................. 99

Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut .................................................................................... 102

Keskitetyt palvelut .................................................................................................................. 106

Toimitilapalvelut ..................................................................................................................... 110

Ruoka- ja siivouspalvelut ....................................................................................................... 114

Kuntatekniikka ........................................................................................................................ 117

10. Tuloslaskelman toteutuminen .............................................................................................................. 120

11. Investointien toteutuminen .................................................................................................................. 123

12. Rahoitusosan toteutuminen ................................................................................................................. 126

13. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta .......................................... 127

14. Tilinpäätöslaskelmat ............................................................................................................................ 129

Tuloslaskelma ........................................................................................................................... 129

Rahoituslaskelma ...................................................................................................................... 130

Tase .......................................................................................................................................... 131

Kuntakonsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase ............................................................... 132

15. Tilinpäätöksen liitetiedot ...................................................................................................................... 135

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................................................ 135

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot ........................................................ 135

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................................... 136

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ........................................................................................... 137

Tasetta koskevat liitetiedot ........................................................................................................ 140

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot................................................................. 145

Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen .................................................................. 147

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot ............... 148

Liitetietotosite ............................................................................................................................ 149

16. Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositelajit .................................................................................... 150

Käytetyt tositelajit ...................................................................................................................... 150

17. Allekirjoitukset ...................................................................................................................................... 151

Page 4: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

4

1. Kunnanjohtajan katsaus

Mäntsälän väestönkasvu kiihtyi vuonna 2016 muutaman hitaamman kasvuvuoden jälkeen. Väestö kasvoi v. 2016 169 henkilöllä (0,8 %), josta syntyvyyden enemmyys oli 91 ja muut-tovoitto 78 henkilöä. Mäntsälän työpaikkaomavaraisuus on noussut 64,1 %:iin (tilastovuosi 2014) ja Kuuma – alueella vastaavasti 69,1 %:iin. Työttömyys kasvoi hieman, 8,3 prosenttiin (31.12.), kun vastaavasti Uudenmaan työttömyysaste oli huomattavasti korkeampi (11,3 %). Työttömyyden osalta ongelmallista niin Mäntsälässä kuin koko maassakin oli nuorten ja pit-käaikaistyöttömien suuri määrä. Mäntsälä menestyi erityisen hyvin v.2016 elinkeinotoimen kehittämisessä, jossa koko kun-takonserni toimii aktiivisesti sekä olemassa olevan yrityselämän toimintaedellytysten että uusien yritysten saamiseksi kuntaan. Olemme saaneet tältä osin paljon kiitosta myös kun-nan ulkopuolelta useilta tahoilta. Aktiivisesti panostimme menneenä vuonna myös asunto-tuotannon lisäämiseksi sekä omistus- että vuokra-asuntojen osalta. Maanhankinta ja maan-jalostus olivat edelleen myös painopistealueena vuonna 2016. Palvelupuolella pystyimme vastaamaan varsin hyvin asiakaskysyntään sosiaali- ja terveystoimessa, sivistyspuolella ja teknisellä sektorilla talouden tasapainottamistarpeesta huolimatta. Erityisesti panostimme palvelurakenteiden kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Tämä kaikki tapahtui lukuisten selvitystöiden ja alueellisen kehittämistyön ohella vaatien mu-kana olleilta viranhaltijoilta ja myös luottamushenkilöiltä valtavasti panostusta ja työaikaa. Moni on joutunut tässä tilanteessa jaksamisen osalta erittäin koville. Lämmin kiitos teille kai-kille työpanoksestanne ja venymisestänne! Talousarviovuosi 2016 toteutui Mäntsälässä varsin hyvin ja onnistuneesti. Toimintakulut kasvoivat yhden prosentin 126,9 milj. euroon. Kunnallisten palvelujen toimintakulujen kasvu on viime vuosina selvästi hidastunut maltillisen palkka- ja kustannustasokehityksen ansi-osta. Toimintakate (-97,1 milj.) parani hieman ja alitti talousarvion 1,7 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat tilikaudella 3,7 prosenttia, lähinnä valtionosuuden lisäyksen joh-dosta Vuosikate parani 13,4 milj. euroon (644 euroa, 2015 437 euroa/as) saavuttaen kunta-strategiassa asetetun tavoitteen. Vuosikate ylitti talousarvion 2,5 milj. euroa ja ylijäämää kir-jattiin 7,5 milj. euroa. Kunnan investoinnit säilyivät korkealla tasolla 14,4 milj. euroa (689 eu-roon per asukas), josta maanosto 2,3 milj. euroa, Riihenmäen ja Hyökännummen elinkaari-rakentaminen 4,8 milj. euroa ja erilaiset kunnallistekniset hankkeet 6,2 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kohosi 3 milj. euroa 2 780 euroon asukasta kohden. Suhteellinen velkaantunei-suus 53,7 % kasvoi ja omavaraisuusaste 63,4 % pysyi samana. Kokonaisuutena v. 2016 oli Mäntsälän talouden osalta jopa erinomainen. Kaiken kaikkiaan vuotta 2016 leimasi lukuisa määrä erilaisten lausuntojen antamista ja sel-vityksiin ja kyselyihin vastaamista. Näin oli erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) suhteen sekä valtakunnallisesti että Keski-Uudellamaalla. Tämän lisäksi valmistelimme kun-talain muutoksen vuoksi uutta hallintosääntöä ja organisaatiorakennetta tulevaisuuden kun-taa ylläpitäen. Valmistelu on pohjana myös valtuustokauden vaihtumiselle 1.6.2017 alkaen. Kunnallisvaaleissa 9.4.2017 tullaan valitsemaan uudet päättäjät vuosille 2017 – 2021. Muu-tokset ja haasteet tulevat jatkumaan voimakkaina myös vuoden 2017 aikana. Tässä työssä tullaan tarvitsemaan sinun ja meidän kaikkien saumatonta ja hyvää yhteistyötä entistäkin paremman Mäntsälän eteenpäin viemiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Esitän henkilökunnalle, päätöksentekijöille ja yhteistyötahoille parhaimmat kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta tuloksesta vuodelta 2016. Tästä on hyvä ponnistaa yhdessä vuoteen 2017, joka on samalla meidän kaikkien yhteinen juhlavuosi. Suomi täyttää 100 vuotta, onnea ja lämpimät kiitokset erityisesti sodissa ja kotirintamalla meille kaikille itsenäisyyden turvanneille veteraaneille! Mäntsälässä 22.3.2017 Esko Kairesalo kunnanjohtaja

Page 5: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

5

2. Kuntastrategia

Page 6: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

6

Page 7: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

7

Page 8: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

8

Page 9: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

9

Kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys tär-keimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista. Uudessa kuntalaissa, joka tulee voimaan lopullisesti 1.6.2017, kuntastrategiasta tulee pakollinen. Lain tar-koituksena on, että strategian ohjaavuus sekä merkitys kunnan johtamisessa tulee kasvaa. Kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti, myös uusi valtuusto arvioi voimassaolevan strategian, jotta se on ai-kaansa sopiva. Toimintaympäristö kaikkien kuntien osalta on muuttumassa hyvin merkittävästi maakunta-hallintouudistuksen myötä. Mäntsälässä uusi strategiatyö aloitettiin kevättalvella 2016 ja työn aikana kerättiin paljon materiaalia ja pa-lautetta strategian tueksi. Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa sovellettavaksi 1.1.2017 lu-kien.

Page 10: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

10

3. Yleinen taloudellinen kehitys

Kansantalous

Maailmantalous kasvoi pitkän aikavälin kasvua hitaammin vuonna 2016. Suuria huolia ai-heuttaneet Kiinan kasvun hidastuminen, Iso-Britannian kansanäänestys ja USA:n presiden-tinvaalit eivät aiheuttaneet merkittäviä muutoksia talouteen lyhyellä tähtäyksellä. Vuonna 2016 euroalue pääsi vakaampaan kasvuun bruttokansantuotteen noustessa 1,7 prosenttia. Talouskehitys on ollut jo kolmisen vuotta suotuisaa. Euroalueen kasvu on nojannut pitkään yksityiseen kulutukseen. Kasvua on tukenut laskeva työttömyys, matala korkotaso ja alhai-nen inflaatio. Euroalueen ongelmat ovat pitkälti kuitenkin rakenteellisia. Suomessa BKT kasvoi 1,4 % kun se pääsi kasvuun vuonna 2016 monen vuoden supistumi-sen jälkeen. BKT kasvu lähestyy euroalueen keskitasoa sijoituksen ollessa kuitenkin heik-koa. Kasvusta huolimatta bruttokansantuote on 5 prosenttia matalammalla tasolla kuin en-nen finanssikriisiä. Euroopassa vain Kreikassa ja Italiassa kokonaistuotannon kasvu on ollut Suomea heikompaa. Yksittäisistä kysyntäeristä yksityinen kulutus ja rakentaminen toimivat talouden vetureina. Yksityinen kulutus kasvoi 2 % ja vaikutti keskeisesti talouden kasvuun, sekä julkinen vastaavasti 0,5 %. Kuluttajien tilannetta on tukenut matala korkotaso, maltilli-nen hintojen kehitys ja parantunut työllisyystilanne. Kuluttajat ottivat myös lisää lainaa ja nettosäästämisaste jäi negatiiviseksi. Jatkossa kasvunäkymät ovat vaisummat, koska pal-kankorotukset jäävät kilpailukykysopimuksen vuoksi poikkeuksellisen mataliksi ja inflaatio nakertaa ostovoiman kasvua. Ansiotuloverotuksen keventyminen ja työllisyystilanteen para-neminen auttavat pitämään ostovoimaa pienessä kasvussa. Investoinnit piristyivät huomat-tavasti (5,2 %) v. 2016 ja painottuivat rakentamisessa erityisesti asuntotuotantoon. Inves-toinnit tutkimus- ja tuotekehitykseen laskivat, eikä kasvua teollisuuden kiinteissä investoin-neissa ollut. Suomen viennin volyymi jäi matalalle 0,5 % tasolle, kun vientituotteiden hintakehitys oli epä-suotuisa. Tavaravienti supistui 4 prosenttia. Suomen vaihtotase on ollut ylijäämäinen aina vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet alijäämäisenä. Keskimääräinen työttömyysaste 8,8 % oli 0,6 % edellisvuotta alempi. Palkansaajien ansio-tasoindeksi nousi 1,2 prosenttia. Työttömyysasteen ennakoidaan hieman laskevan vuosina 2017 – 2018. Työllisyysasteen nosto hallituksen tavoittelemaan 72 % ei ole edennyt toivo-tulla tavalla. Osa pitkäaikaistyöttömyydestä on vaarassa jäädä pysyväksi, näin kansantalou-den työvoimaresurssista merkittävä osa jää käyttämättä ja julkiselle sektorille aiheutuu pit-käaikaisia menoja. Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2016 kansallisella hintaindeksillä mitat-tuna 0,4 %. Asuntojen hinnat nousivat 0,9 prosenttia samalla kun paikkakuntakohtaiset erot ovat kasvaneet pääkaupunkiseudun kasvukeskusten ja muuttotappio- ja teollisuuden raken-nemuutosalueiden kesken huomattavasti. Julkisyhteisöjen bruttovelka nousi 63,6 prosenttiin vuonna 2016 ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 mennessä 65 prosenttiin. Luvut ovat kansainvälisesti vertaillen vielä tyydyttäviä. (Lähde: Danske Bank, Suhdannekatsaus, maaliskuu 2017)

Page 11: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

11

Kunnallistalouden kehitys

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 yhteenlaskettu tulos oli 840 milj. euroa ylijäämäinen. Kun tilinpäätöstiedoista oikaistaan kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset, pysyi yhteenlaskettu tulos suunnilleen edellisvuo-den tasolla. Vaikka kuntatalouden kokonaiskuva näyttää kohtuulliselta, ovat kuntakohtaiset erot hyvin suuria. Tilikauden tulos oli negatiivinen 111 kunnassa. Kuntien talous on kärsinyt hitaasta talous- ja verotulojen kasvusta sekä viime vaalikaudella tehdyistä poikkeuksellisen suurista valtionosuusleikkauksista. Kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,6 prosenttia. Kuntien toimintakulut kasvoivat maltilli-sesti, reilun prosentin mm. hyvin maltillisten palkkasopimusten (0,6 %) vaikutusten ansiosta. Kunnan jatkoivat henkilöstömenojen sopeutusta. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 2,8 prosenttia ja henkilöstökulut 0,6 prosenttia. Kuntien toimintatuotot kasvoivat 0,3 prosent-tia edellisvuoden tasosta. Kuntien verotulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Kunnallisverotuotto kasvoi 300 milj. euroa, 2 %. Tuloveroprosenttiaan nosti 45 kuntaa vuodelle 2016. Kiinteistöverotulot kasvoivat 4,1 pro-senttia. Yhteisöverotuotot laskivat 6,3 %, vaikka koko maan kertymä nousi 5,8 %. Kuntien valtionosuudet 7 prosenttia, lähes 700 milj. euroa. Kuntien verorahoitus eli verotulot ja valti-onosuudet riittivät kattamaan hyvin toimintakatteen muutoksen. Näin kuntien vuosikate vah-vistui 2,4 Mrd. euroon ja oli asukasta kohden 439 euroa. Kuntien lainakanta kasvoi 16 mrd. euroon, jossa nousua 540 milj. euroa edelliseen vuoteen. Lainakannan kasvu hidastui edelliseen vuoteen. Vuoden 2016 lopussa kuntien lainakanta asukasta kohden oli keskimäärin 2 930 euroa (ennakkoarvio) ja Mäntsälässä 2 780 euroa, jossa kasvua 124 euroa (4,7 %). Kuntaliitto arvioi, että kuntatalouden parantumisen taustalla on maltillinen menokehitys ja parantuneet tulot samalla, kun henkilöstökuluja on sopeutettu ja kustannustason muutos on ollut vähäinen kuntapalveluissa. Kuntien tulot ovat lisääntyneet erityisesti valtionosuuksissa, kun veroperustemuutoksista aiheutuneita verotulomenetyksiä kompensoitiin valtionosuuk-sissa. Kuntien väliset investointipaineet vaihtelevat suuresti. Maakuntakeskuksissa ja suu-rissa kaupungeissa palvelutarpeiden lisäys aiheuttaa investointipaineita ja muissa kunnissa investointipaineet liittyvät usein korjausvelkaan.

4. Oman talousalueen kehitys

Perustietoja Mäntsälästä

Mäntsälän kunta perustettiin vuonna 1585, kun siitä muodostettiin Porvoon kappeli-seura-kunta. Itsenäiseksi seurakunnaksi Mäntsälä tuli vuonna 1616. Mäntsälän kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Helsinki-Lahti moottoritien ja Porvoo-Hy-vinkää- valtateiden risteyskohdassa. Mäntsälä rajoittuu Hausjärven ja Kärkölän, Askolan, Pukkilan, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntiin sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Orimattilan kaupunkeihin. Kunnan pinta-ala on 596 km², josta vettä on 15 km². Etäisyydet Mäntsälästä pääliikenneyhteyksiä pitkin eräisiin kaupunkikeskuksiin ovat seuraa-vat: Helsinki 59 km Riihimäki 45 km Lahti 44 km Porvoo 39 km Hyvinkää 26 km Järvenpää 24 km

Page 12: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

12

Mäntsälän kunta kuuluu: Etelä-Suomen lääniin Hyvinkään maistraattiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvontaan Uudenmaan liittoon Uudenmaan verotoimistoon Uudenmaan ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) keskukseen Uudenmaan, Uudenmaan Helsinki ja Hämeen telealueisiin Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiiriin Kansaneläkelaitoksen Mäntsälän toimistoon Keski-Uudenmaan kihlakuntaan Tuusulan käräjäoikeuteen, maaoikeusasiat käsittelee Vantaan käräjäoikeus Helsingin hovi- ja hallinto-oikeuteen Kanta-Hämeen syyttäjänvirastoon Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon Uudenmaan hätäkeskusalueeseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen Etelä-Suomen sotilaslääniin, Itä-Uudenmaan aluetoimistoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon, Porvoon toimipisteeseen

Väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne

Väestö Kunnan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 20 853 henkilöä, kasvua 168 (2015; 64) henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto säilyi korkealla. Kuntaan muutti 1 218 henkilöä ja kunnasta muutti 1 165 henkilöä, netto 78 (2015; 5). Syntyneiden määrä nousi 8 lapsella 225 lapseen.

Page 13: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

13

Työllisyys Vuoden 2016 lopussa työttömiä työnhakijoita Mäntsälässä oli 843, jolloin työttömyysaste oli 8,3 %. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 8,7 % ja työttömien määrä 878. Vuoden 2016 keskimääräinen työttömyys nousi 0,1 %, 8,1 prosenttiin. Uudenmaan ELY- keskuksen alu-een kunnissa keskimääräinen työttömyys oli 11,5 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 8,8 %. (Lähde: Tilastokeskus). Alla olevassa kaaviossa on esitetty Mäntsälän kunnan työttömyysaste vuosiarvona verrattuna Uuden-maan ELY- keskuksen alueeseen vuosina 2007–2016. (Lähde: Uudenmaan ELY- keskus).

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain

Työttömät työnhakijat

% työ-

voimasta

Yhteensä Miehet Naiset Alle

20-v.

Yli

50 v.

Yli 1v.

tyött.

Vajaa-

kunt.

Avoimet

työpaikat

Keskim.

v. 2016 10 101 8,1 820 433 387 110 338 289 81 84

Keskim.

v. 2015 10 113 8,0 809 429 353 105 328 259 85 63

Keskim.

v. 2014 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66

Keskim.

v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73

Keskim.

v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97

Keskim.

vuodessa

Työ-

voima

Page 14: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

14

Elinkeinorakenne Mäntsälän työpaikkaomavaraisuus kasvoi vuosina 2010 - 2014 yhteensä 2,7 % (Kuuma-alueella 5,7 %), josta vuonna 2014 1,7 %. Työpaikkojen lukumäärä vuonna 2014 kasvoi 87 kappaletta, lisäystä erityisesti kaupassa ja kuljetuksessa, kun julkisten palvelujen ja hallinnon osuus supistui. Pendelöinti on alentunut vuodesta 2012 alkaen huomattavan paljon, -8,5 %.

Työllinen työvoima

Elinkeino (TOL 2008) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm %

A

Maa-, metsä-, kalatalous 410 368 377 382 372 338 350 328 315 296 302 3,2

B, C, D, E

Teollisuus 1 332 1 333 1 358 1 350 1 299 1 187 1 150 1 177 1 153 1 077 1 060 11,4

F

Rakentaminen 927 963 1 007 1 064 1 035 963 1 037 1 085 1 082 1 077 1 056 11,4

G, H, I

Kauppa,kuljetus 1 411 1 461 1 476 2 273 2 375 2 390 2 500 2 494 2 535 2 512 2 433 26,2

O, P, Q

Julkinen hallinto/palvelut 712 708 760 2 235 2 383 2 401 2 432 2 451 2 544 2 530 2 497 26,9

J, K, L, M, N, R, S, T, U

Muut palvelut 3 337 3 466 3 640 1 593 1 699 1 661 1 717 1 778 1 806 1 831 1 858 20,0

X

Tuntematon 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 88 0,9

Yhteensä 8 260 8 385 8 706 9 009 9 239 9 031 9 272 9 402 9 532 9 409 9 294

Työvoiman määrä 8 864 8 944 9 172 9 470 9 726 9 741 9 878 9 969 10 114 10 115 10 105

Työttömien määrä 604 557 466 461 487 710 606 567 582 706 811

Työpaikat Mäntsälässä

Elinkeino (TOL 2008) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm %

A

Maa, metsä, kala 388 340 365 351 341 328 342 331 319 298 288 4,8

B, C, D, E

Teollisuus 753 716 670 655 624 548 449 441 428 374 390 6,5

F

Rakentaminen 519 529 567 595 585 532 625 674 661 732 718 12,1

G, H, I

Kauppa,kuljetus 754 729 743 1 249 1 524 1 476 1 564 1 519 1 621 1 604 1 710 28,7

O, P, Q

Julkinen hallinto/palvelut 468 433 472 1 483 1 590 1 687 1 718 1 698 1 787 1 831 1 771 29,7

J, K, L, M, N, R, S, T, U

Muut palvelut 2 068 2 120 2 199 855 921 856 912 977 972 944 991 16,6

josta yhteiskunnalliset palv. 1 628 1 622 1 679

X

Tuntematon 125 86 88 112 76 92 86 89 97 86 88 1,5

Yhteensä 5 075 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869 5 956

Työpaikkojen kasvu v. 2005-2014 (10 v.): 1 003

Pendeli 3 185 3 432 3 602 3 709 3 578 3 512 3 576 3 673 3 647 3 540 3 338

Työpaikkaomavaraisuus

Omavaraisuus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mäntsälä 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4 64,1

KUUMA-kunnat 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2 69,1

v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen

A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivosto iminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto , jäähdytysliiketo iminta,

E Vesihuolto , viemäri- ja jätevesihuolto , jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito , F Rakentaminen,

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varasto inti, I M ajo itus- ja ravitsemisto iminta,

J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutusto iminta, L Kiinteistöalan to iminta,

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen to iminta, N Hallinto- ja tukipalveluto iminta,

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut,

R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palveluto iminta,

T Kotitalouksien to iminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön to iminta tavaro iden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön,

U Kansainvälisten organisaatio iden ja to imielinten to iminta, X Toimiala tuntematon

TOL 2008

TOL 2008

työpaikkaa

Page 15: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

15

Kunnan organisaatio ja henkilöstö

Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, niiden jaostot ja johtokunnat.

Toimielin jäsenmäärä Kunnanvaltuusto 43 Kunnanhallitus 9 Tarkastuslautakunta 5 Keskusvaalilautakunta 5 Vaalilautakunnat kussakin 5 Vaalitoimikunta 3 Maankäyttölautakunta 9 Perusturvalautakunta 12, joista 3 Pornaisista Sivistyslautakunta 11, joista 1 Pornaisista ja 1 Pukkilasta Tekninen lautakunta 9 Virasto-organisaatio Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kunnan organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat: Hallintopalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut. Toimialoja johtavat toimialajohtajina hallintojohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksiköihin.

Page 16: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

16

Kunnan maaseutuhallinnon yksikössä työskentelevät viranhaltijat toimivat maaseutuelinkeinoviran-omai-sena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon jäsenet nimeää kunnan-johtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa. Toimialoilla toimii toimialajohtajan nimeämä johtoryhmä. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi on vuoden 2015 talousar-vion hyväksymisen yhteydessä määritelty seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kaavoi-tusjohtaja, maaseutupäällikkö, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja kunnankamreeri.

Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio

Valtuusto Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopis-telinjoista valtuuston strategiatyöskentelyllä sekä päättää kunnan toiminnan tavoitteet palvelujen tuottami-sesta kuntalaisille vuosittain talousarvion yhteydessä. Valtuusto seuraa toimielimittäin ja tulosalueittain toi-minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpää-töskäsittelyssä sekä mahdolliset muutostarpeet. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: - kunnan hallinnon järjestäminen - kunnan taloudellinen vallankäyttö - kunnallisten sääntöjen antaminen - kunnan kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa - kunnan toimielinten ja johtotason virkojen täyttäminen - päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista - päättää hallinnon järjestämisen perusteista - päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio - hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi sää-

detyistä ja määrätyistä asioista Valtuuston kokouksia oli toimintavuonna 9. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 131. Valtuuston kyselytunneista on pääosin luovuttu. Niiden sijaan valtuustolle on järjestetty infoja ja seminaareja.

Page 17: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

17

Valtuusto on valittu toimikaudeksi 2013 – 2016. Kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava: Puheenjohtajisto:

pj Helin Anna KOK

I vpj Peltola Veijo KESK

II vpj Laaksonen Tapio SDP

Valtuutetut:

Allonen Ilkka KESK

Eerola Asko KOK

Elomaa Jarna KOK

Hallikainen Heli SDP

Havula Tapio KESK

Heikkilä Jussi KOK

Heikkilä Teuvo SDP

Heinonen Kalevi KESK

Herttuainen Auli VAS

Hägglund Antton KESK

Kalenius Christina SDP

Kanerva Hans KOK

Keto-Huovinen Pihla KOK

Kosonen Jyrki KESK

Kuisma Kari PS

Kyrö Jaakko VIHR

Laine Leena SDP

Laukkanen Erkki VAS

Leino Timo SDP

Liinamaa Reijo SDP

Liljavirta Eija KOK

Lindqvist Rami MäPu

Manninen Marjaana KOK

Martniku Sari PS

Mäkipää Marja-Leena KESK

Niinimäki Markku SDP

Norro Soili 20.6.2016 saakka

KD

Orre Kari KESK

Peussa Kari MäPu

Päivinen Mitja MäPu

Ravolainen-Rinne Heta SDP

Rinne Antti SDP

Salmi Petri KOK

Sillanpää Jari KOK

Suontama Sami MäPu

Teppinen Marja KESK

Tilvis Reijo KESK

Warras-Stjernvall Annika KOK

Virolainen Kari KESK

Virtanen Matti 20.6.2016 lukien KD

Ylimartimo Lauri KESK

KOK 11 KESK 12 SDP 10 KD 1

MäPu 4 VAS 2 PS 2 VIHR 1

Kunnanhallitus Hallituksen kokouksia oli toimintavuonna 23. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 307. Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

pj Havula Tapio KESK hvj Virolainen Kari KESK

1. vpj Salmi Petri KOK hvj Eerola Asko KOK

2. vpj Ravolainen-Rinne Heta SDP hvj Nyfors Hannele SDP

jäsen Elomaa Jarna KOK hvj Warras-Stjernvall Annika KOK

jäsen Laukkanen Erkki VAS hvj Kuitunen Mirka 31.10.2016 Anttonen Sari 1.11.2016 alk.

VIHR

jäsen Martniku Sari PS hvj Kuisma Kari PS

jäsen Mäkipää Marja-Leena KESK hvj Teppinen Marja KESK

jäsen Tilvis Reijo KESK hvj Allonen Ilkka KESK

jäsen Laine Markku SDP hvj Liinamaa Reijo SDP

KESK 3 KOK 2 SDP 2

VAS 1 PS 1

Page 18: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

18

Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilömäärä on viime vuosina kehittynyt seuraavasti:

Kunnan henkilöstö eriteltyinä toimialoittain ja palvelusuhteen laadun mukaisesti 31.12.2015 ja 31.12.2016. Taulukko kuvaa läpileikkaustilannetta 31.12. tosiasiallisesti palvelussuhteessa olleita henkilöitä.

Kunnassa on laadittu erillinen henkilötilinpäätös, josta saa henkilöstä koskevaa laaja-alaista tietoa kos-kien mm. työhyvinvointia, koulutusta, sairauspoissaoloja jne.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Palkattu henkilöstö 31.12. 1 245 1 320 1 345 1 331 1 336 1 311 1 308

- siitä liikelaitoksen henkilöstö 14 13 13 12 14

Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat 930 971 1 017 1 049 1 046 1 032 1 037

- siitä liikelaitoksen henkilöstö 13 12 13 12 13

Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2016 yhteensä 47)

Toimiala

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Hallintopalvelut 40 38 6 6 2 3 48 47 46 44 16,7 % 19,1 %

Perusturvapalvelut 621 617 137 113 4 8 762 738 758 730 18,5 % 16,4 %

Sivistyspalvelut 272 283 119 129 0 0 391 412 391 412 30,4 % 31,3 %

Tekniset palvelut 99 99 10 10 1 2 110 111 109 109 10,0 % 10,8 %

Kaikki yhteensä 1 032 1 037 272 256 7 13 1 311 1 308 1 304 1 295 21,3 % 20,6 %

Työllistetyt Kaikki

yhteensä

Yhteensä

ilman

työllistettyjä

Vakinaiset Määrä-

aikaiset/

sijaiset

Määräaikaisten

osuus koko

henkilöstöstä

Page 19: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

19

5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Mäntsälän tilinpäätös toteutui vuonna 2016 ennakoitua parempana. Valtakunnallisen kehi-tyksen tapaan toimintakulujen kasvu on hidastunut viime vuosina. Toimintakulut 126,9 milj. euroa kasvoivat 1,1 milj. euroa, 0,9 %. Henkilöstökulut 52,3 milj. euroa pysyivät edellis-vuoden tasolla. Henkilöstökulujen nollakasvua selittää pääosin maltillinen palkkaratkaisu ja lomarahaleikkauksesta johtuva lomapalkkavelan pieneneminen. Mustijoen perusturvan pe-rusturvapalvelut -toimialan ulkoiset toimintakulut kasvoivat 0,9 milj. euroa (1,1 %) ja toimin-takate 0,3 milj. euroa (0,6 %). Sivistyspalveluiden toimialalla toimintakulut nousivat 0,8 milj. euroa, 4,1 % ja teknisissä palveluissa 0,1 milj. euroa, 0,6 %. Hallintopalveluissa kulut supis-tuivat 0,7 milj. euroa (- 8,8 %). Kokonaisuudessaan toimintatuotot kasvoivat 1,5 milj. euroa (5,5 %) 29,7 milj. euroon. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 1,1 milj. euroa, lisäys edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa. Toimintakate parani tilikaudella 0,4 milj. euroa (0,5 %) -97,1 milj. euroon ja ilman käyttö-omaisuuden myyntivoittoja heikkeni -0,4 milj. euroa (0,4 %) -98,2 milj. euroon. Toimintakate asukasta kohden oli -4 658 euroa (1,3 %) ja ilman myyntivoittoja -4 709 euroa (- 0,4 %). Verotulot kasvoivat 0,9 miljoonaa (1,2 %) ja valtionosuudet 2,9 milj. euroa (11,2 %). Vero-rahoitus kasvoi yhteensä 3,8 milj. euroa eli 3,7 % (2015; 6,1 milj. euroa, 6,2 %). Toteu-tuma ylitti talousarvion 0,4 %. Valtionosuudet ovat Mäntsälässä kasvaneet vuosina 2014 – 2015 merkittävästi, vuositasolla keskimäärin 2,2 milj. euroa (9 %). Vuosikate parani 13,4 milj. euroon, 644 euroon per asukas. Tilikauden 2016 päättymisen jälkeen määrärahaylityksiä kirjattiin kaikkiaan 1,7 milj. euroa, josta käyttötalouteen 1,2 milj. euroa. Valtuusto käsittelee määrärahaylitykset 27.3.2017 ko-kouksessa. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 5,9 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 7,5 milj. eu-roa ja ylitti talousarvioennusteen 2,9 milj. euroa. Ylijäämää kirjattiin tilikaudelta 7,6 milj. eu-roa. Investointimenot alittivat talousarvion 6,3 milj. euroa ja olivat brutto 14,4 milj. euroa, kun mm. Sälinkään koulun rakentaminen ja hankkeeseen varattu 4,6 milj. euron määräraha siirtyi ta-loussuunnitelmavuosille. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 9,5 milj. euroa investointien ra-hoittamiseen. Kunnan lainakanta kasvoi netto 3 milj. euroa, jolloin tilikauden lopussa kun-nalla oli lainaa 58 milj. euroa, 2 780 euroa per asukas. Kunnan rahavarat ja sijoitukset olivat 0,3 milj. euroa ja asukasta kohden 16 euroa, kun valtakunnallisesti rahavaroja kunnilla on keskimäärin asukasta kohden yli 700 euroa. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitty-misen vaikuttavista seikoista Vuonna 2016 kunnan toimintakate -97,1 milj. euroa oli 1,7 milj. euroa ennakoitua parempi. Tilikauden 2,9 milj. euroa ennakoitua parempi tulos antaa liikkumavaraa käyttötalouteen vuodelle 2017. Kunta toteuttaa parhaillaan 31 milj. euron Riihenmäen ja Hyökännummen koulujen elinkaa-rikaarihankkeita omalla lainarahoituksella, investoinnit valmistuvat vuoden 2018 aikana. Uu-tena investointina aloitetaan Ehnroosin koulun (16,9 milj. euroa; sisältäen liikuntatilat) raken-taminen vuonna 2017 kiinteistöleasingrahoituksella. Sisäilmaongelmien vuoksi Sälinkään koulun rakentaminen 10 milj. euroa toteutetaan vuosina 2017 – 2019. Mäntsälän kunnan kouluinvestointiohjelma vuosina 2016 – 2019 on mittava, yht. 58 milj. euroa. Lisäksi kunnan taloussuunnitelmaan seuraavalla 5-vuotiskaudelle sisältyy merkittäviä panostuksia tai si-toumuksia vapaa-ajan investointihankkeisiin kuten mm. uimahalli-, jäähalli-, palloiluhalli-hankkeet. Nämä investoinnit nostavat kunnan rahoitus- ja muita kustannuksia lähivuosina huomattavasti. Korkojen nousu muodostaa merkittävän riskin nykytasoon verrattuna. Kor-koriski sisältyy kaikkiin rahoitusmuotoihin, oli kysymys sitten laina-, kiinteistöleasing- tai vuokrarahoituksesta. Kunnan rakennuskannan ja kunnallistekniikan peruskorjausten pitkittäminen lisää korjaus-velkaa, jota arvioidaan teknisten palveluiden toimialan arvion mukaan olevan kiinteistöissä n. 10 milj. euroa ja kunnallistekniikassa 8,5 milj. euroa, yht. 18,5 milj. euroa.

Page 20: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

20

Kunnanhallitus teki Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n pyynnöstä vuoden 2016 loppupuolella päätöksen enintään 3 milj. euron kassalainan myöntämisvaltuudesta vuokrataloyhtiölle, josta voidaan maksaa enintään 1,8 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa on maksettu taloyhtiölle 1,2 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Rahoitustarve aiheutuu Kivistöntie 16 rakennus-investoinnin rakennusvirheestä (1,8 milj. euroa). Hankkeen loppuselvitys valmistuu keväällä 2017, jolloin päätetään kassalainan korvaamisesta mahdollisella ARA:n korkotukilainan li-sälainalla sekä muusta rakennushankkeen päättämiseen, vastuisiin ja korvauksiin liittyvästä asiakokonaisuudesta. Vuokrataloyhtiön nykyisen alijäämäkehityksen katkaiseminen vaatii tasapainotusta yhtiön investoinneissa ja käyttötaloudessa vuonna 2017 sekä vuoden 2018 - 2020 talousarvio ja taloussuunnitelmassa. Tämä valmistelutyö on aloitettu yhteis-työssä omistajaohjauksen kanssa. Kunnan omavelkaiset takausvastuut olivat 72,7 milj. euroa. Tilikauden lopussa Nivos Oy:lle myönnetyt takaukset olivat 27,8 milj. euroa, Nivos Sähkö Oy:lle (edell. tytäryhtiö) myönnetyt takaukset 14,9 milj. euroa, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:lle 11,3 milj. euroa ja vesiosuus-kunnille 3,4 milj. euroa. Mäntsälän kunnan velkamäärä ja takausvastuut tilikauden lopussa olivat yhteensä 130,7 milj. euroa miljoonaa euroa, lisäys edellisvuoteen 13,4 milj. euroa. Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan kannattavuutta ja omistajakuntien sitoutumista sairaalatoi-minnan jatkumiseen on selvitetty vuonna 2016. Mäntsälän kunnan takausvastuut ja sijoitetut pääomat Kiljavan sairaalaan olivat tilikauden 2016 lopussa yht. 1,5 milj. euroa. Mäntsälän kunta on sitoutunut yhtiövastikkeen maksuun sote-uudistuksen toteutumiseen saakka ja po-tilaspaikkojen käyttöön 31.12.2019 saakka. Kunnan velkaantumisen hallinta ja talouden pitkäntähtäyksen tasapaino ovat kunnan tär-keitä strategisia tavoitteita. Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 93,5 %. Korkea tu-lorahoitusprosentti on myönteinen poikkeus viime vuosien sekä tulevaan kehitykseen arvi-oituna. Omavaraisuusaste pysyi samana 63,4 % ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi 57,3 prosenttiin. Jäljempänä esitetty konserniosa täydentää Mäntsälän kuntatalouden koko-naisuuskuvaa. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä ja siitä valmistuu Kuuma-yhteistyönä kuntakohtaiset päivitetyt talouslaskelmat keväällä 2017. Vuoden 2018 talousar-vio- ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelman valmistelussa uuden kunnan perustehtävä tulee ”näkyväksi” ja kokonaiskuva kuntataloudesta vuoden 2018 jälkeen alkaa hahmottua.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kuntalain 123 §:n 4. kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäi-nen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tähän liittyen tulee kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tehdä selkoa, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita ku-luneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla ta-loussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toiminta-kertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-sistä Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella ja valvonnasta vastaa kunnan toimialajohto. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan kohdealueet. Jos puutteita on havaittu, tulee niistä tehdä selkoa ja laatia esitys puutteiden korjaamiseksi. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.2.2015 § 5 perusteet kunnan ja kuntakonsernin sisäi-selle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Sisäinen valvonta on Mäntsälän voimassa olevassa sisäisen valvonnan ohjeessa (21.11.2005 § 341) määritelty tilivelvollisten johtavien viran-haltijoiden tehtäväksi. He vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Hallintosääntö päivitettiin vuonna 2016 ja uusin päivitys valmistuu keväällä 2017, johon riskienhallinnan vastuuttaminen korostuu osana toiminta- ja talousprosesseja.

Page 21: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

21

Mäntsälän kunnan selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2016 perustuu toimialojen antamaan lautakuntakohtaiseen selontekoon ja erilliseen riskienhallin-nan arviointiin. Arvioinnit sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on tehty toimialoilla itsearviointina. Lautakunnat ovat käsitelleet selonteot seuraavasti sivistyslautakunta: sivistysjohtaja, ltk. käsittelee 28.3.2017 kokouksessa tekninen lautakunta 28.2.2017 § 18 maankäyttölautakunta: 8.3.2017 § 30 perusturvalautakunta 8.3.2017 § 32

Säännösten ja määräysten noudattaminen Kunnan on noudatettava toiminnassaan useita eri lakeja, asetuksia ja normeja. Keskeisiä, toimintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, useat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen eri erityislait ja viranomaisohjeet. Edellisten lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat hallinto-sääntö sekä muut toimintaohjeet. Eri viran- ja toimenhaltijoiden päätösvaltuudet on määri-telty hallintosäännössä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Hallintosääntö päivitettiin vuonna 2016 ja uudesta 1.6.2017 voimaan tulevasta hallintosäännöstä päätetään valtuus-tossa 3/2017. Hallintosääntöä täydentävät toimialasäännöt. Mäntsälän kunnan valmiussuunnitelmat yhteiskunnan kriisinsietokyvyn varalle tehtäviä en-nakkovalmisteluja varten on laadittu ja vss -harjoituksia on pidetty säännöllisesti. Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma päivitys suunnitelmaan on toimialalla tehty ja tekni-sen toimen valmiussuunnitelma on hyväksytty 11.12.2012. Koko kuntakonsernin valmius-suunnitelmien kokoava yleinen osa on hyväksytty vuonna 2014. Kouluille on käytössä päi-vitetyt turvallisuussuunnitelmat. Perusturvalautakunta käsitteli toimintavuonna yksilöasioihin kuuluvina 37 (2015; 58) oikai-suvaatimusta ja hallinto-oikeudelle lähti 5 muutoksenhakua. Sivistyspalveluissa on kaksi hallintokantelua Avi:n käsittelyssä. Teknisen lautakunnan käsittelyssä olleet oikaisuvaati-mukset koskivat katusuunnitelma- ja liikenteenohjaussuunnitelmaa. Maankäyttölautakun-nan suunnittelutarveratkaisuista on kaksi valitusta sekä Sälinkään osayleiskaavavalitus hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pä-tevyys ja luotettavuus Valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettami-sen valvonta kuuluu toimielinten tilivelvollisten viranhaltijoiden vastuulle. Lautakuntia on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa reagoimaan ennakoivasti mahdollisiin poikkeamiin ensisijaisesti toimialan sisällä. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutu-mista kuukausittain ja valtuusto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Haasteena valtuuston talousarvioon myöntämien tulosaluemäärärahojen seurannassa on puutteelliset suorite- ja tunnuslukutiedot, mikä heikentää talousarviomäärärahojen taloudel-lisuuden ja kustannustehokkuuden tarkkaa analysointia. Vuoden 2016 tilinpäätökseen syntyi määrärahaylityksiä 1,6 milj. euroa, josta käyttötalou-teen 1,2 milj. euroa (1,2 %), ja määräraha-alituksia 2,9 milj. euron arvosta. Tilikauden ai-kana valtuusto vähensi tulosalueilta määrärahoja netto 0,7 milj. euroa. Poikkeama muute-tun talousarvion käyttötalouden toimintakatteen ja lopullisen tilinpäätöksen välillä oli säästö 1,7 milj. euroa (1,7 %). Tästä summasta perusturvan toimialan osuus oli 0,9 milj. euroa ja teknisen toimialan 0,5 milj. euroa. Riskienhallinnan järjestäminen Johtamisjärjestelmällä varmistetaan, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat tili-velvollisten, esimiesten ja henkilöstön toimesta osana tarkoituksenmukaisia työprosesseja. Valvonnan rakenteet ja menettelyt perustuvat valtuuston 23.2.2015 § 5 kuntakonsernille hyväksymään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin sekä johtosääntöihin, toi-minnan ja talouden suunnitteluun sekä seurannan menettelyihin, prosessikuvauksiin ja työ- ja tehtäväkuvauksiin.

Page 22: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

22

Kunnan johtoryhmässä käsitellään ja koordinoidaan toimialojen kartoitustyötä tavoitteena tunnistaa ja priorisoida kunkin toimialan strategian, toiminnan ja talouden kannalta merkit-tävimmät riskit. Tavoitteena on vastuuttaa organisaatio systemaattiseen riskienhallintatyö-hön ja kehittämistoimenpiteillä pienentää kunnan kokonaisriskitasoa priorisoimalla merkit-tävimmät riskit. Eri toimialat ovat käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteot ao. toimielimen tai tytäryhteisön hallituksissa tilinpäätöksen yhteydessä. Mäntsälän kunnalla ei ole käytössä systemaattista kokonaisvaltaista riskien tunnistamisen arviointijärjestelmää työsuojelua ja koulujen turvallisuussuunnittelua lukuun ottamatta, joilla tunnistetaan toimintaan, investointeihin, rahoitukseen, vahinkoihin, tietoturvaan jne. liittyviä riskejä. Kunnan vakuutusturvaa seurataan vuosittain vahinkotapahtumien, vakuutusmaksu-jen ja omavastuuosuuksien osalta. Vahinkokehitys on ollut suhteellisen stabiili ja kustan-nuskehitys vakaa. Kiinteäkorkoisia koronvaihtosopimuksia on käytössä pitkäaikaisen vaihtuvakorkoisen lai-nakannan korkosuojauksessa. Tilikauden lopussa kunnan lainakannan 58 milj. euroa kes-kikorko oli 0,8 prosenttia. Lainakannan suojausaste oli 49 % 31.12.2016. Kunnan myyntilaskutusprosesseista tehtiin sisäinen tarkastus vuonna 2016, jossa erityistä huomautettavaa ei ollut. Kunnan arvonlisäveron käsittelykäytännöt tarkastetaan muutaman vuoden välein veromenettelyn vanhentumisajan puitteissa, vuosien 2015 – 2016 tarkastus tehdään vuonna 2017. Mäntsälän kunnan tietoturvariskeistä ja niiden hallinnasta teki BDO Audiator Oy tarkastuk-sen vuonna 2016, tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä riskejä tai puutteita. Hallintopalveluissa suurimmiksi riskeiksi on määritelty: Talouden tasapaino pitkällä aikavälillä: Kunnan ja kuntakonsernin kova investointitahti

suhteessa tulorahoituspohjan kasvuun sekä korkokustannusten nousu investointien rahoituksessa muodostaa merkittävän riskin

Kuntastrategian ohjaavuus Suurten investointihankkeiden huolellinen pitkänaikavälin, 5 – 10 vuoden valmistelu

käyttötalousvaikutuksineen Sopimushallinta vaatii panostusta menettelytapaohjeiden noudattamisen seurantaan

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Tilikauden aikana omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja käyttöarvoissa ei ole tapah-tunut tiedossa olevia menetyksiä. Mäntsälän tytäryhtiön, Vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16 uudisrakennuskohteen (14,2 milj. euroa) rahoitukseen kunnanhallitus on myöntänyt ra-kennusvirheen korjaamiseen valtuutta tilapäisrahoitukseen 1,8 milj. euroa. Kassalaina on käytössä siihen saakka kunnes investoinnin taloudellinen loppuselvitys on laadittu, mah-dollisesta Ara:n lisälainasta ja vastuukysymyksistä päätetty keväällä 2017. Mahdollista on myös, että asian oikeudellisten ja vahingonkorvausvastuiden selvittäminen kestää pidem-pään. Sopimustoiminta Sopimusten hallinnoinnin ja valvonnan osalta on riskejä olemassa. Sopimustoiminnan haasteena on sopimusten sisällön aukottomuuden varmistaminen. Kunnan sopimushallinta ja -seuranta sisältää kaikkien sopimusten viennin sähköiseen sopimushallintajärjestelmään on kunkin toimialan vastuulla. Sopimusten seuranta hoidetaan Dynastia – asianhallintaoh-jelmalla, joka mahdollistaa reaaliaikaisen sopimusseurannan ja vastuuttamisen. Sopimus-hallinnan parempaa koordinointia on kehitetty keskitetyllä koulutuksella ja tiedottamisella. Sopimusten riskinhallinnalla turvataan kunnan palveluiden häiriötön toiminta. Keväällä 2017 tehdään kunnan hankintamenettelyistä sisäinen tarkastus.

Page 23: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

23

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Mäntsälässä ei ollut käytössä omaa sisäisen tarkastuksen yksikköä tai muuta erillistä toimi-jaa. Tilintarkastuskaudella 2014 - 2016 kunnalla on mahdollisuus ostaa sisäisen tarkastuk-sen palveluja KPMG Oy:ltä. Lopuksi Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnan toimielinten ja kuntakonsernin tytäryhtiöiden käsittelemissä sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa kertomusvuonna ole dokumentoitu eri-tyisiä riskejä tapahtuneen lukuun ottamatta Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n uudisra-kentamiskohteen, Kivistöntie 16 rakennusvirhettä ja

esittää toteutettavaksi kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittä-

mistoimenpiteenä

riskienhallinnan parempaa systematisointia, vastuuttamista ja koordinointia koko kunnan tasolla

sisäisen valvonnan toimialojen sisäisen valvonnan ohjeistuksen parantaminen sekä

sisäisen tarkastuksen hyödyntämistä toimialoilla osana objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, tarkastuskohteina kunnan ja kuntakonsernin hankintojen kus-tannustehokkuus ja sopimushallinnan tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus.

Page 24: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

24

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Muutos TaM 2016 Tp TA 2017

( 1 000 €) 2016

Toimintatuotot 28 195 30 402 30 402 -605 29 797 29 753 29 697

-muutos % -3,9 7,8 7,8 5,7 5,5 -0,2

Myyntituotot 18 489 19 165 19 071 -616 18 455 18 441 19 151

Maksutuotot 5 818 6 122 6 215 10 6 225 6 211 6 174

Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 1 072 1 529 790

Muut toimintatuotot 2 365 4 042 4 042 1 4 044 3 573 3 582

-josta myyntivoitot 243 1 500 1 500 1 500 1 077 1 500

Valmistus omaan käyttöön 58 55

Toimintakulut -125 833 -129 970 -129 970 1 320 -128 650 -126 939 -129 930-muutos % 0,0 3,29 3,29 2,24 0,9 2,4

Henkilöstökulut -52 259 -54 372 -53 502 228 -53 274 -52 282 -51 769

Palkat ja palkkiot -40 472 -42 112 -41 353 175 -41 178 -40 314 -40 879

Henkilösivukulut

Eläkekulut -9 483 -9 800 -9 732 43 -9 689 -9 336 -8 815

Muut henkilösivukulut -2 305 -2 461 -2 417 10 -2 407 -2 632 -2 075

Palvelujen ostot -57 236 -58 005 -59 509 1 068 -58 441 -57 831 -61 930

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793 -6 523 -6 152 -45 -6 198 -6 082 -6 112

Avustukset -7 151 -7 558 -7 308 78 -7 230 -7 106 -6 145

Muut toimintakulut -3 394 -3 512 -3 499 -8 -3 507 -3 639 -3 974

Toimintakate -97 580 -99 568 -99 569 715 -98 853 -97 131 -100 233

-muutos % 1,2 2,04 2,04 1,30 -0,5 3,2

Verotulot 78 866 79 640 79 640 79 640 79 776 78 909

-muutos % 6,2 0,98 0,98 0,98 1,2 -1,1

Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 28 956 29 253 28 755

-muutos % 6,2 10,07 10,07 10,07 11,2 -1,7

Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 108 596 108 596 109 029 107 664

-muutos % 6,2 3,26 3,26 3,26 3,7 -1,3

Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 643 500 1 143 1 521 943

Korkotuotot 1 705 1 729 1 729 1 729 1 707 1 729

Muut rahoitustuotot muilta 295 154 154 154 299 154

Korkokulut -536 -1 200 -1 200 500 -700 -483 -900

Muut rahoituskulut -8 -40 -40 -40 -2 -40

Vuosikate 9 048 9 671 9 670 1 215 10 886 13 419 8 374

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773 -6 200 -6 200 -6 200 -5 873 -6 600

Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 1 215 4 686 7 547 1 774

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 22

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 1 215 4 708 7 569 1 796

Tunnusluvut:

Asukasmäärä 20 685 21 000 20 850 20 850 20 853 21 050

Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4 -23,4 -23,4 -23,2 -23,4 -22,9

Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 175,6 228,5 126,9

Vuosikate, € / asukas 437 461 464 522 644 398

Toimintakate € /asukas -4 717 -4 741 -4 775 -4 741 -4 658 -4 762

- muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,5 -1,3 2,2

Verotulot € /asukas 3 813 3 792 3 820 3 820 3 826 3 749

- muutos -% 1,9 -0,5 0,2 0,2 0,3 -2,0vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt Tp2016

Page 25: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

25

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

2016 2015 2014

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 13 419 9 048 4 562

Satunnaiset erät 53 820

Tulorahoituksen korjauserät -1 076 -209 -56 111

Investointien rahavirta

Investointimenot -14 364 -15 718 -44 305

Rahoitusosuudet investointeihin 6 77

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 232 421 78 949

Toiminnan ja investointien rahavirta -782 -6 458 36 992

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -38 207 -29 090

Antolainasaamisten lisäykset -251 -5 -29 334

Antolainasaamisten vähennykset 212 212 244

Lainakannan muutokset 3 048 6 371 -8 807

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 528 4 793

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 215 -5 715 -5 833

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 265 7 292 -2 9740 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -1 958 -71 153

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 156 18 51

Vaihto-omaisuuden muutos 24 2 62

Saamisten muutos -3 216 -199 2 405

Korottomien velkojen muutos 1 077 108 -2 364

Rahoituksen rahavirta 1 051 6 507 -37 744

Rahavarojen muutos 270 48 -752

Rahavarat 31.12. 337 68 19

Rahavarat 1.1. 68 19 -771

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja

sen kertymä, € (5 vuotta) 16 860 16 232 22 049

Investointien tulorahoitus, % 93,5 57,6 10,3

Lainanhoitokate 2,4 1,5 0,8

Kassan riittävyys, pv 0,8 0,2 0,4

Asukasmäärä 20 853 20 685 20 621

Toiminnan ja investointien rahavirta/ 5 v..= Tilinpäätösvuoden ja 4 edellisen vuoden toiminnan ja investointien kertymä

- Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus : =100* Vuosikate / Investointien hankintameno

Lainanhoitokate : =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv): = 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Page 26: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

26

Page 27: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

27

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015

(1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €)

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 53 570 53 570

Aineettomat oikeudet 190 250 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 68 779 65 481

Muut pitkävaikutteiset menot 4 898 5 649 Tilikauden yli-/alijäämä 7 569 3 298

Aineettomat hyödykkeet 5 088 5 899 OMA PÄÄOMA 129 918 122 349

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 24 027 22 619

Rakennukset 53 213 55 715 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

Kiinteät rakenteet ja laitteet 23 266 17 773 VARAUKSET

Koneet ja kalusto 711 982 Poistoero 818 841

Muut aineelliset hyödykkeet 62 62 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 818 841

eräiset hankinnat 16 012 11 123

Aineelliset hyödykkeet 117 290 108 274

Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET

Osakkeet ja osuudet 43 039 42 916 Muut pakolliset varaukset 585 585

Muut lainasaamiset 29 327 29 539 PAKOLLISET VARAUKSET 585 585

Muut saamiset 2 110 1 860

Sijoitukset 74 476 74 315

PYSYVÄT VASTAAVAT 196 855 188 488 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 52 44

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen pääomat 268 120

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 11 12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 320 164

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 11 12

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA

Aineet ja tarvikkeet 7 31 Pitkäaikainen

Vaihto-omaisuus 7 31 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 110 16 951

Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 2 000

Saamiset Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 14 18

Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikainen 24 124 18 969

Muut saamiset 857 1 143

Siirtosaamiset 6

Pitkäaikaiset saamiset 863 1 143

Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen

Myyntisaamiset 2 434 2 061 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 872 34 983

Lainasaamiset 1 200 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 1 000

Muut saamiset 1 010 883 Saadut ennakot 19 28

Siirtosaamiset 3 500 1 703 Ostovelat 6 046 4 220

Lyhytaikaiset saamiset 8 144 4 648 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 114 1 138

Saamiset 9 006 5 791 Siirtovelat 9 402 10 113

Lyhytaikainen 50 453 51 482

Rahat ja pankkisaamiset 337 68

VIERAS PÄÄOMA 74 576 70 451

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 351 5 889

VASTAAVAA YHTEENSÄ 206 217 194 389 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 206 217 194 389

Omavaraisuusaste, %: TASEEN TUNNUSLUVUT:

=100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ Omavaraisuusaste, % 63,4 63,4

(Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus-% 53,7 52,8

Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat.€ 76 348 68 779

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt yli-/alijäämä, €/as. 3 661 3 325

Lainakanta 31.12. Lainakanta 31.12., 1000 € 57 981 54 933

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., €/asukas 2 780 2 656

Lainasaamiset Lainasaamiset 31.12., 1000 € 29 327 29 539

= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä 20 853 20 685

Page 28: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

28

Kokonaistulot ja – menot

(1000 €) (1000 €)

TULOT € % TULOT € %

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 29 753 19,7 Toimintatuotot 28 195 19,1

Verotulot 79 776 52,9 Verotulot 78 866 53,3

Valtionosuudet 29 253 19,4 Valtionosuudet 26 307 17,8

Korkotuotot 1 707 1,1 Korkotuotot 1 705 1,2

Muut rahoitustuotot 299 0,2 Muut rahoitustuotot 295 0,2

Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutusvoitot -1 077 -0,7 luovutusvoitot -243 -0,2

Investoinnit Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 6 0,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 232 0,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 421 0,3

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 212 0,1 Antolainasaamisten vähennykset 212 0,1

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 528 6,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 793 3,2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 7 292 4,9

Kokonaistulot yhteensä 150 690 100,0 Kokonaistulot yhteensä 147 841 100,0

MENOT € % MENOT € %

Toiminta Toiminta

Toimintakulut 126 939 85,5 Toimintakulut 125 833 85,2

- Valmistus omaan käyttöön -55 0,0 - Valmistus omaan käyttöön -58 0,0

Korkokulut 483 0,3 Korkokulut 536 0,4

Muut rahoituskulut 2 0,0 Muut rahoituskulut 8

Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustappiot -1 0,0 luovutustappiot -34

Investoinnit Investoinnit

Investointimenot 14 364 9,7 Investointimenot 15 718 10,6

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset 251 0,2 Antolainasaamisten lisäykset 5

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 715 3,9

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 215 3,5

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 265 0,9

Kokonaismenot yhteensä 148 462 100,0 Kokonaismenot yhteensä 147 722 100,0

Täsmäytys: Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot 2 228 Kokonaistulot - kokonaismenot 119

Muut maksuvalm. muutokset + Rahavar. muutos 2 228 Muut maksuvalm. muutokset + Rahavar. muutos 119

2016 2015

Page 29: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

29

7. Konsernin toiminta ja talous

Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lainsäännök-siä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnasta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä toimialajohta-jat.

Ohjeiden anto edustajille tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa (kv 8.12.2014 § 112) on linjattu kunnan toimielinten toimivalta kuntakon-sernia koskevissa asioissa mm. seuraavasti:

valtuusto:

määrittelee kunnan omistajapolitiikan ja on ylin valvoja asettaa vuosittain kuntakonsernille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousar-

vion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä

Page 30: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

30

esittää kunnanhallituksen valmistelun pohjalta nimettäväksi ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi ja edustajiksi näiden yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin

kunnanhallitus:

antaa kunnan edustajille ohjeita hallituksissa ja yhtymäkokouksissa käsiteltäviin asioihin

kunnanjohtaja:

johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan konsernipolitiikkaa seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle

sekä seuraa kuntakonsernin toimivuutta ja konserniohjeen toimivuutta

toimialajohtajat: seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tar-

vittaessa ehdotuksia konsernirakenteen ja – ohjeiden kehittämiseksi kunnanhalli-tukselle ja kunnanjohtajalle

Ohjeiden anto edustajille tytäryhteisöissä

Hyvä hallintotapa ja ohjeistus edellyttävät, että toimielimeen valittu edustaja on ennen var-sinaista päätöksentekoa yhteydessä kunnan johtoon (kunnanjohtajaan tai palvelukeskus-päällikköön) esityslistalla käsiteltävistä (merkittävistä) asioista voidakseen muodostaa kun-nan kokonaisetua puoltavan kannan ja/tai sopiakseen tarvittavista menettelytavoista tai – ohjeista asian valmistelun ja päätöksenteon suhteen

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja rapor-tointi

Valtuustotasolla tytäryhteisöjen toiminnan seuranta tapahtuu kahdesti vuodessa huhtikuun ja heinäkuun osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilinpäätöksessä koko vuoden osalta. Raportointi on perustunut talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoiteasetantaa ja ra-portointia kehitetään. Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimielinten edustajille järjeste-tään vuosittain yhteispalaveri, jossa keskustellaan yhteisöjen taloussuunnitelman ja talous-arvion valmisteluun liittyvistä tavoitteista, jatkossa erityisesti investointien pitkänaikavälin suunnitteluun ja rahoitukseen. Raportointia kehitetään siten, että tunnuslukuvertailuilla saa-daan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, joilla kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä kunta-lain edellyttämällä tavalla. Kuntakonsernin avoimeen tiedotukseen panostetaan mm. lähettämällä tytäryhtiöiden esitys-listat ja pöytäkirjat vuodesta 2016 alkaen valtuutetuille tiedoksi.

Keskitettyjen toimintojen käyttö

Keskitettyjen toimintojen käyttöä konserniohjeessa on ohjeistettu koskien mm. hankintoja, rahoitusta, sijoituksia, henkilöstöpolitiikkaa, riskienhallintaa, takauksen ja vakuuden anta-mista. Nykyisellä valtuustokaudella kuntakonsernin tilintarkastuksesta on vastannut BDO Audiator Oy.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa on ohjeistettu, että yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa ja yhteneväisiä toi-mintaperiaatteita tulee noudattaa soveltuvin osin konsernissa. Vakuutuspalvelut kilpailute-taan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä emokunnan kanssa. Sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan järjestämisvastuu on yhtiön hallituksella.

Varsinaista, laaja-alaista riskienkartoitusta ei ole tehty tytäryhteisöissä Nivos Oy:tä lukuun ottamatta. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy, Mäntsälän Jäähalli Oy ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy tekevät oman riskikartoituksen suppeammassa muodossa ja käsittelevät sisäisen val-vonnan ja riskienhallinnan selonteon hallituksissaan tilinpäätöksen allekirjoituksen yhtey-dessä. Erityistä huomautettavaa selonteoissa ei ole. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivis-töntie 16 rakennuskohteen rakentamiseen liittyviä virheitä ja siitä aiheutuneita lisäkustan-nuksia on käsitelty osin kunnan riskienhallinnan selonteon yhteydessä. Hankkeen loppusel-vitys tehdään keväällä 2017 ja tehdään lopulliset päätökset lisärahoitustarpeesta.

Page 31: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

31

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Merkittäviä muutoksia konsernirakenteessa ei tilikaudella tapahtunut. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy toteutti 23.8.2016 perustamissopimuksella sisäisen apporttijärjestelyn perusta-malla Asunto Oy Pukkimäentie 4. Asunto-osakeyhtiön rekisteröinti oli kesken patentti- ja re-kisterihallituksessa vuoden 2016 lopussa.

Tytäryhtiöiden talous tilikaudella

Nivos Oy

Yhtiön toimiala on sähkö- ja lämpö- ja kaasuliikelaitostoiminta, sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, han-kinta ja siirto ja niihin liittyvä kauppa, muu energialiiketoiminta, vesiliikelaitostoiminta, tietoliikenne-toiminta sekä niihin liittyvä hyödykkeiden, tuotteiden, tarvikkeiden ja palveluiden valmistus, kauppa, asennus ja ura-kointi ja muu liike- ja palvelutoiminta.

Page 32: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

32

Page 33: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

33

Page 34: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

34

Nivos konserni

Nivos Oy

Nivos Energia Oy

Nivos Vesi Oy

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,00 28,30 29,50

Toimintatuotot / toimintakulut % -732,9 % 128,8 % 126,1 %

Liiketulos, milj. euroa -0,1 -0,3 0,9

Liiketulos % -1,1 % 3,1 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 140,20 140,00 146,00

Omavaraisuusaste % 25,4 % 22,8 % 21,3 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 0,0 % 379,8 % 387,0 %

Lainakanta, milj. euroa 42,60 72,12 78,21

Lainakanta / asukas 2 065 € 3 487 € 3 751 €

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,00 1,76 1,98

Toimintatuotot / toimintakulut % 111,2 % 113,0 %

Liiketulos, milj. euroa -0,05 0,18 0,21

Liiketulos % 10,0 % 10,3 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 90,10 91,50 103,13

Omavaraisuusaste % 38,8 % 38,2 % 33,9 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 3094,6 % 3375,7 %

Lainakanta, milj. euroa 27,30 55,10 67,26

Lainakanta / asukas 1 324 € 2 664 € 3 225 €

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 25,64 24,60 25,57

Toimintatuotot / toimintakulut % 130,1 % 125,4 % 122,5 %

Liiketulos, milj. euroa 2,59 1,95 2,65

Liiketulos % 10,1 % 7,9 % 10,4 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 56,4 59,7 66,0

Omavaraisuusaste % 13,7 % 10,5 % 11,1 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 189,2 % 215,9 % 228,4 %

Lainakanta, milj. euroa 29,80 31,86 34,32

Lainakanta / asukas 1 444 € 1 541 € 1 646 €

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,00 3,80 4,10

Toimintatuotot / toimintakulut % 142,5 % 140,7 %

Liiketulos, milj. euroa -0,02 -0,30 0,17

Liiketulos % -7,8 % 4,0 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 27,40 27,99 30,23

Omavaraisuusaste % 36,4 % 35,7 % 33,1 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 467,0 % 483,7 %

Lainakanta, milj. euroa 12,50 12,30 14,05

Lainakanta / asukas 604 € 595 € 674 €

Page 35: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

35

Mäntsälän Jäähalli Oy

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toiminnan tavoitteena on ollut toteuttaa Mäntsälän kunnan asunto-ohjelman 2012 - 2016 strategisia tavoitteita tilikaudella 2016. Asuntokannan kehittä-missä tulee huomioida asuntojen kysyntätarve ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa, esteet-tömyys ja energiatehokkuus. Kunnan hyväksymässä ikäpoliittisessa ohjelmassa painote-taan ikääntyvien asumistarpeita lisäämällä esteetöntä asumista ja tekemällä eläviä pihapii-rejä eri asukasryhmille. Uudistuotantoa tulee rakentaa hyvien liikenneyhteyksien päähän keskustan tuntumaan. Perusparannuksia ja kiinteistöjen korjausta toteutetaan pitkän tähtäi-men suunnitelman mukaan. Kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 on hyväksytty sitoviksi ta-voitteiksi noudattaa Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asunto-ohjelmaa, johon perustuen Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitelmakaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle raken-nettavat uudet talot. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhtiö omisti asuntoja 535 kpl, yht. 27 513 m2 (2015; 566 asuntoa, 28 576 m², 2014; 555 asuntoa, 28 804 m²). Asuntojen käyttöaste aleni 89 %:iin (2015; 92 %, 2014: 97 %). Käyttöastetta on viime vuosina alentanut isojen asuntojen kysyn-nän vähentyminen erityisesti Mustamäen asuntoalueella. Asuntojen vaihtuvuus on noussut 33 %:iin (2015; 31 %, 2014: 26 %). Luottotappioita yhtiössä kirjattiin yhteensä 30 522 euroa (2015; 30 278 euroa, 2014; 7 060 euroa). Asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 149 ruoka-kuntaa. Vuokrataloyhtiön keskimääräinen vuokra nousi 11,83 euroon/m² (2,2 %), josta pääoma-vuokra on 9,32 €/m² (10,4 %) ja hoitovuokra 2,51 €/m² (-19,8 %). Vuokrat ovat nousseet ajalla 2011 – 2016 keskimäärin 3,2 % vuodessa.

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,34 0,35 0,34

Toimintatuotot / toimintakulut % 122,7 % 138,3 % 123,8 %

Liiketulos, milj. euroa 0,02 0,04 0,01

Liiketulos % 5,5 % 10,8 % 2,2 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 0,90 0,80 0,81

Omavaraisuusaste % 22,6 % 26,4 % 27,4 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 198,4 % 174,8 % 171,6 %

Lainakanta, milj. euroa 0,60 0,50 0,49

Lainakanta / asukas 29 € 26 € 24 €

Tavoite: 100 000 käyntikertaa Tavoite: Jääajan myynti 2 200 h (ei sis.kunnan käyttöä)

Toteuma: Toteuma:

2016 113 750 2016 2 439 h

2015 110 650 2015 2 317 h

2014 100 190 2014 2 328 h

Tavoite: Mainospaikan myynti 12 000 € Tavoite: Jäähallin muu käyttö 6 000 €

Toteuma: Toteuma:

2016 1 500 2016 8 097

2015 12 010 2015 8 150

2014 8 952 2014 7 809

Tavoite: Tilikauden tulos (voitto) 16 840 €

Toteuma:

2016 1 225

2015 22 439

2014 4 990

Page 36: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

36

keskimääräinen vuokra

hoito-vuokra

pääoma-vuokra

2016 11,83 9,32 2,51

2015 11,57 10,24 1,33

2014 10,97 8,06 2,91

2013 10,55 7,78 2,74

2012 10,62 8,83 1,79

2011 10,19 8,74 1,45

Yhtiön tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti:

TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

Asuntojen vuokrausaste 99,4 97,1 92,2 97,0 90,0 ja 94,3

Asuntojen vaihtuvuus 22,5 26,1 31,5 20,0 32,7

Vuokrasaatavat % 1,6 1,7 2,4 1,3 2,1

Luottotappiot % 0,1 0,2 0,7 0,1 0,7

Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo

Mäntsälän kunnan ja Eteva –kuntayhtymän (51 % ja 49 %) omistaman kiinteistöyhtiön toi-mialana on maanvuokrasopimukseen perustuen hallita sillä sijaitsevia rakennuksia tai sille rakennettavia rakennuksia. Toimistotalon bruttoala on 3 648 m², josta kunnan vuokraama tila 1 020,5 m² ja yhteistilat 298,1 m². Yhtiön lainakanta oli tilikauden lopussa 4,8 milj. euroa. Mäntsälän kunnan takaus-vastuu kiinteistöyhtiöstä oli 2,4 milj. euroa 31.12.2016.

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 3,80 4,47 4,08

Toimintatuotot / toimintakulut % 137,0 % 127,2 % 137,0 %

Liiketulos, milj. euroa -0,36 -0,13 0,07

Liiketulos % -9,3 % -2,9 % 1,7 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 18,60 25,69 32,47

Omavaraisuusaste % 1,9 % 0,7 % -0,5 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 467,8 % 566,8 % 787,2 %

Lainakanta, milj. euroa 16,90 23,99 31,55

Lainakanta / asukas 821 € 1 160 € 1 513 €

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,46 0,46 0,47

Toimintatuotot / toimintakulut % 281,3 % 282,7 % 294,2 %

Liiketulos, milj. euroa 0,07 0,07 0,08

Liiketulos % 14,2 % 14,5 % 16,8 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 5,90 5,60 5,07

Omavaraisuusaste % 3,4 % 3,4 % 3,8 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 1237,2 % 1177,2 % 1038,9 %

Lainakanta, milj. euroa 5,60 5,40 4,82

Lainakanta / asukas 273 € 260 € 231 €

Page 37: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

37

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Kunnan elinkeinopalveluista vastaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Nivos Energia 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yri-tystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n sitovat tavoitteet

Mäntsälän kunnan strateginen tavoite: Mäntsälä on kilpailukykyinen ja elinvoimainen yritysten toimintaympäristö.

Kriittiset menestystekijät

Tavoitetasot 2016-2018

Uudet yritykset

Suuret yritykset: 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl

Aseman K-market aloitti toiminnan, työllistää 15 henkilöä. Perustava Oy teki sijoittautumispäätöksen ja siirtyy Veturin alueelle 2017, työllistää noin 70 henkilöä. Biokaasulaitos teki sijottautumispäätöksen, Koskisen betonia-asema aloitti toiminnan Veturissa, Viita-Yhtiöt rakensi suuren vaston Ball tehtaan viereen Nummisiin, Ekholm – palvelut aloitti teolli-suushallin rakentamisen Veturissa.

Uusia yrityksiä rekisteröitiin Mäntsälään 104 kpl ja nettoli-säys 48 kpl.

Kunnan yrityspalvelut

Olemassa olevat yritykset:

- yrityskonsultointien määrä, tavoite vähintään 120 kpl/vuosi

- painopisteenä kasvuhakuiset yritykset

Toteutuneet yrityskonsultoinnit 153 kpl vuonna 2016.

Toiminta ja olennaiset muutokset tilikauden 2016 aikana

Markkinoinnin tehostaminen ja kansainvälistyminen ovat tuoneen monen eri alan yri-

tyksiä Mäntsälään. Henkilökunnassa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Markkinointipäällikkö oli 6 kk

vuorotteluvapaalla ja tämä aiheutti työnkuvan muutoksia kyseisenä aikana muille työntekijöille. Henkilökunnan ollessa pieni, kolme henkilöä, muutos aiheutti merkittä-viä lisätöitä. Lisäksi vuorotteluvapaan ajaksi oli palkattu 6 kk:n ajaksi työtön työnha-kija.

Tilikaudella 2016 Kansainvälistä markkinointia on tehty suoraan asiakkaille tai yhdessä Invest in Finlan-

din kanssa sekä useiden maiden kauppakamareiden kautta. Mäntsälän työttömyysaste oli vuoden lopussa 8,3 % ja koko Uudenmaan 11,3 %. Mäntsälän Messut toteutettiin keväällä yhdessä Laurea - ammattikorkeakoulun, Mänt-

sälän Yrittäjät ry:n, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n sekä Nuorkauppakamarin ry:n kanssa.

Ulkomaalaisia investoijia tavattiin vuoden aikana useita. Mäntsälän Yrityskehitys Oy yhdessä kunnan kanssa oli vuoden aikana tiiviissä yhteis-

työssä Mäntsälän Yrittäjien, Yrittäjänaisten ja Nuorkauppakamarin kanssa kumppa-nuustapaamisissa, kehittämisryhmässä, yrityskasvatusprojektissa, elinkeinoasianneu-vottelukunnassa jne.

Suoritettiin yrityskäyntejä yhdessä TE- toimiston kanssa. Yrittäjille järjestettiin hankintainfoja yhdessä kunnan kanssa ja kunnan omistamien yh-

tiöiden kanssa. Rahoitusinfoja pidettiin yhdessä ELY – keskuksen, Finnvera Oyj:n ja SILMU ry:n

kanssa. Alkaville yrittäjille järjestettiin keväällä ja syksyllä Minustako yrittäjä-infoilta. Laurea amk:n opiskelijat tekivät useita opinnäytetöitä toimeksiannostamme.

Page 38: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

38

Myyntiä ja markkinointia kohdistettu logistiikka-alan toimijoihin. Lämmön talteenotto ja energiatehokkuus ovat olleet painopistealueina.

Kohdemarkkinointia suoritettiin Mäntsälään sijoittautuviin yrityksiin, markkinoimalla nopeita ja helposti saatavia valokuituyhteyksiä.

Kapuli 3 aluetta on tasoitettu vuoden aikana sekä kevyen liikenteen väylä valmistui vuonna 2016.

Kehitettiin keskusta-alueen kaupallisen palveluiden saatavuutta ja samoin aseman-alueen kaupallisten palveluiden saatavuutta.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy toimi aktiivisesti yrittäjäkasvatusryhmässä, työllisyysryh-mässä sekä maahanmuuttoryhmässä.

Mäntsälän Mallin kehittämistä jatkettiin pitämällä säännöllisiä kokouksia kunnan eri toimialojen, kunnan omistajien yhtiöiden ja yrittäjien välillä.

Tunnusluvut 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj. euroa 0,36 0,35 0,35

Toimintatuotot / toimintakulut % 104,3 % 107,8 % 101,3 %

Liiketulos, milj. euroa 0,01 0,02 0,00

Liiketulos % 2,4 % 5,5 % 0,1 %

Taseen loppusumma, milj. euroa 0,20 0,20 0,23

Omavaraisuusaste % 77,9 % 80,4 % 79,7 %

Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,2 % 13,0 % 13,5 %

Lainakanta, milj. euroa 0,00 - -

Lainakanta / asukas 0 € - -

Page 39: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

39

Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja tunnusluvut

Mäntsälän kuntakonsernin toimintakate oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -89,5 milj. euroa. Toimintakate heikkeni -2,2 milj. euroa, -2,5 % (2015; 2,2 %, 2014; -3,5 %). Toimintakulut nousivat 1,6 milj. euroa, 0,9 % ja -tuotot laskivat 0,5 milj. euroa, 0,6 %. Rahoituskulut netto supistuivat 0,5 milj. euroa 1,0 milj. euroon. Vuosikate parani 21,3 milj. euroon, asukasta kohden 1 023 euroon (2015; 780 euroa, 2014; 531 euroa 2013; 755 euroa). Suunnitelmapoistoja kirjattiin 12,1 milj. euroa ja arvonalentu-misia (mm. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy) 0,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 8,9 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kirjattiin 9,0 milj. euroa. Investoinnit supistuivat 32,8 milj. euroon, vähennys 3,9 milj. euroa. Investointien tulorahoitus -prosentti parani 64,9 %:iin. Mäntsälän kuntakonsernin taseen loppusumma oli 284 534 152,67 euroa. Kuntakonsernin omavaraisuus nousi hieman 28 prosenttiin (2015; 27,1 %, 2014; 29,8 %, 2013; 35,2 %). Luku mittaa konsernin vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus nousi 101,9 prosenttiin (2015; 96,9 %, 2014; 82,8 %, 2013; 78,5 %). Konsernin lainakanta kasvoi 14,8 milj. euroa 147,2 milj. euroon ja asukasta kohden 7 057 euroon. Vuonna 2015 konsernin lainakanta oli koko maassa keski-määrin 5 976 asukas ja Mäntsälässä 6 398 euroa. Vertailutietona todetaan, että 20001 – 50000 asukkaan kuntien konsernilainat olivat 4 979 euroa/asukas. Ylijäämää kun-takonsernissa on tilinpäätöksessä 25,7 milj. euroa, 1 235 euroa per asukas

Page 40: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

40

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

1.1. -31.12.2016 1.1. -31.12.2015

Toimintatuotot 87 192 87 738

Toimintakulut -176 725 -175 089

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -1 -5

Toimintakate -89 534 -87 356

Verotulot 79 624 78 707

Valtionosuudet 32 278 26 307

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 20 1 665

Muut rahoitustuotot 586 254

Korkokulut -1 468 -3 242

Muut rahoituskulut -181 -1 043 -192 -1 515

Vuosikate 21 325 16 143

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -12 126 -12 249

Omistuksen eliminointierot -2

Arvonalentumiset -271 -12 399 -1 536 -13 786

Tilikauden tulos 8 926 2 358

Tilinpäätössiirrot -5

Tilikauden verot -34 -17

Laskennalliset verot 168 486

Vähemmistöosuudet -45 -46

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 010 2 781

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 49,3 50,1

Vuosikate/Poistot, % 172,0 117,1

Vuosikate, euroa/asukas 1023 780

Asukasmäärä 20853 20685

Page 41: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

41

Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

2016 2015

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 21 325 16 143

Satunnaiset erät

Tilikauden verot -34 -17

Tulorahoituksen korjauserät -1 083 20 208 -248 15 878

Investointien rahavirta

Investointimenot -32 848 -36 789

Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 12

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 089 -30 747 911 -35 866

Toiminnan ja investointien rahavirta -10 539 -19 988

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -1 -1

Antolainasaamisten vähennykset 2 1 6 5

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 28 768 13 834

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 853 -8 591

Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 093 14 822 10 939 16 182

Oman pääoman muutokset 162 -4

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 156 18

Vaihto-omaisuuden muutos -40 25

Saamisten muutos -2 739 -420

Korottomien velkojen muutos 1 318 -1 305 1 973 1 597

Rahoituksen rahavirta 13 680 17 780

Rahavarojen muutos 3 141 -2 208

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 10 538 7 397

Rahavarat 1.1. -7 397 -9 606

3 141 -2 208

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -71 913 -70 366

5 vuodelta, €

Investointien tulorahoitus, % 64,9 43,9

Lainanhoitokate 1,7 1,6

Kassan riittävyys, pv 17,2 12,5

Asukasmäärä 20853 20685

Toiminnan ja investointien rahavirta/5 v.= Tilinpäätösvuoden ja 4 edellisen vuoden toiminnan ja investointien kertymä

Investointien tulorahoitus : =100* Vuosikate / Investointien hankintameno

Lainanhoitokate : =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv): = 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Page 42: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

42

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 257 014 237 586 OMA PÄÄOMA 79 333 70 158

Aineettomat hyödykkeet 15 143 16 902 Peruspääoma 53 570 53 570

Aineettomat oikeudet 170 451 Muut omat rahastot 44 39

Konserniliikearvo 7 941 8 551 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 16 709 13 769

Muut pitkävaikutteiset menot 7 031 7 898 Tilikauden yli-/alijäämä 9 010 2 781

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hyödykkeet 2 2 VÄHEMMISTÖOSUUDET 407 359

Aineelliset hyödykkeet 234 059 213 716 PAKOLLISET VARAUKSET 1 269 1 272

Maa- ja vesialueet 26 358 24 745 Eläkevaraukset 14 20

Rakennukset 94 873 97 603 Muut pakolliset varaukset 1 255 1 253

Kiinteät rakenteet ja laitteet 79 812 71 020

Koneet ja kalusto 3 502 3 306 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 526 282

Muut aineelliset hyödykkeet 203 214 Valtion toimeksiannot 92 87

Ennakkomaksut ja kesken- Lahjoitusrahastojen pääomat 337 194

eräiset hankinnat 29 312 16 828 Muut toimeksiantojen pääomat 97 1

Sijoitukset 7 811 6 967 VIERAS PÄÄOMA 202 999 187 027

Osakkuusyhteisöosuudet 238 207

Muut osakkeet ja osuudet 7 357 6 544 Pitkäaikainen 137 489 117 765

Muut lainasaamiset 12 15 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 108 120 87 810

Muut saamiset 203 202 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 2 000

Lainat muilta luotonantajilta 21 21

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 217 130 Saadut ennakot 1

Valtion toimeksiannot 40 23 Ostovelat 7

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 81 86 Liittymismaksut ja muut velat 18 948 18 354

Muut toimeksiantojen varat 97 20 Siirtovelat 6

Laskennalliset verovelat 9 399 9 567

VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 303 21 383

Vaihto-omaisuus 474 434 Lyhytaikainen 65 510 69 262

Aineet ja tarvikkeet 385 377 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 37 016 41 504

Keskeneräiset tuotteet 89 56 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 1 000

Muu vaihto-omaisuus 1 Saadut ennakot 48 181

Ostovelat 9 627 8 296

Saamiset 16 292 13 552 Liittymismaksut ja muut velat 3 793 3 417

Pitkäaikaiset saamiset 992 1 505 Siirtovelat 14 025 14 863

Lainasaamiset 101 161 Laskennalliset verovelat 1 1

Muut saamiset 885 1 174

Siirtosaamiset 6 170 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 284 534 259 098

Lyhytaikaiset saamiset 15 300 12 047 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Myyntisaamiset 9 874 8 897 Omavaraisuusaste, % 28,0 27,1

Muut saamiset 1 373 1 478 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 101,9 96,9

Siirtosaamiset 4 053 1 672 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 25 719 16 549

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 1 233,3 800,1

Rahoitusarvopaperit 736 625 Konsernin lainat, €/asukas 7 057 6 398

Osakkeet ja osuudet 3 3 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 147 158 132 335

Sijoitukset rahamarkkina- 219 108 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 12 15

instrumentteihin Kunnan asukasmäärä 20 853 20 685

Muut arvopaperit 514 514

Rahat ja pankkisaamiset 9 802 6 772

VASTAAVAA YHTEENSÄ 284 534 259 098

Page 43: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

43

8. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Mäntsälän kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen tulos on 7 546 536,40 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus päättää

esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 7 546 536,40 euron ylijäämäisestä tulok-sesta kirjataan

poistoeron vähennyksenä 22 318,56 euroa sekä loput 7 568 854,96 euroa taseeseen tilikauden ylijäämäksi.

todeta, että kunnan velkamäärä oli tilikauden 2016 lopussa 58,0 milj. euroa, 2 780 eu-

roa/asukas ja kunnan takausvastuut yhteensä 72,7 milj. euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus nousi hieman 53,7 %:iin ja omavaraisuusaste säilyi 63,4 %. Konser-nivelka kasvoi 14,8 milj. euroa yhteensä 147,2 milj. euroon, 7 057 euroon / asukas. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 101,9 %:iin omavaraisuusas-teen ollessa 28 %.

Page 44: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

44

9. Käyttötalousosa

Kunnanhallitus / Hallintopalvelut

Tilivelvollinen Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Hallintojohtajan katsaus

Hallintopalvelut- toimialan toimintavuosi taloudellisesti toteutui ennakoitua parempana kuten koko kunnassa. Merkittävämpi poikkeama talousarvioon oli kunnanvaltuuston toiminnan osalta, jota selitti toimintavuodelle ajoittunut strategiatyö, palkkiot sekä alueellinen hankeyh-teistyö. Lisäksi tietohallinnon ylitys oli maltillinen. Käyttöomaisuuden myyntivoitoissa pääs-tiin yli 1 milj. euron, jääden kuitenkin reilut 0,4 milj. budjetoidusta. Erityisesti maankäytön toimintatulot kasvoivat merkittävästi talousarvioon nähden ja näin ollen vaikutti positiivisesti koko toimialan tulokseen. Kaiken kaikkiaan toimialan toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu; riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta työtä on vielä runsaasti edessä. Kunnan henkilöstöpalvelujen johdolla on edelleen uusittu ja lisätty ohjeistusta, tiedotusta sekä erityisesti esimiestilaisuuksia, mm. esimiesten aamukoulutilaisuuksilla. Työhyvinvoin-nin panostukset ovat lisääntyneet, koska käytettävissä on kokopäiväinen resurssi tähän työ-hön. Kuntaan ja erityisesti keskushallintoon kohdistuu erityisesti työllisyyspolitiikan ja maahan-muuttoasioiden osalta uusia tehtäviä, joita kaikkia ei talousarviota tehdessä tiedetty. Kun-nanvaltuusto teki päätöksen 50 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta 2016–2017. Kunnan kotouttamistyö laitettiin alulle viime syksyn aikana ja palkattiin tehtävään määräaikainen koordinaattori. Toiminnan jatko on päätettävä 2017 vuoden kesään mennessä. Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa kunnan uudesta strategiasta kevättalvella alkaneen val-mistelun pohjalta. Asiassa tehtiin merkittävä pohja- ja valmistelutyö, joka on uuden valtuus-ton käytettävissä, kun se tekee omat linjauksensa strategiaan. Samoin kunnanvaltuusto teki tarkistuksen kunnan hallintosääntöön. Uusi kuntalaki lopuilta osin astuu voimaan kesällä 2017. Laki edellyttää uuden hallintosään-nön tekemistä, jossa yhdistyy valtuuston muutkin johtosäännöt. Samalla kun maakuntauu-distuksen ja Sote-valmistelun myötä kunnan toimiala muuttuu, kunnalle jää merkittävä hy-vinvoinnin ja elinvoiman edistämistehtävä omalla alueellaan. Kunnan hallintosääntöä ja or-ganisaatiota koskeva valmistelu aloitettiin loppuvuonna 2016. Muutoin valtuuston ja hallituksen työskentely sujui edellisvuosien merkeissä; edellä mainitut hankkeet sekä merkittävät investointihankkeet tarkoittivat huomattavaa kokousmäärää, joka näkyi myös lisääntyneinä palkkio- ja asiantuntijakustannuksina. Toimialan sairauspoissaolot olivat edelleen alhaisella tasolla, joka on myönteinen asia. Elä-köitymiset on pyritty hyödyntämään lähes kokonaan; määräaikaisuuksia ja sisäisiä siirtoja on käytetty. Hallinnon tukipalvelutkin tulee järjestää kestävällä tavalla ja yhteisellä mallilla kaikkia toimialoja koskien. Näin varaudutaan maakuntaratkaisun jälkeiseen uuden kunnan aikaan hyvissä ajoin. Toimialan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kiitokset hyvin suju-neesta vuodesta. Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

Page 45: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

45

Hallintopalvelut

HALLINTOPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 2 463 311 3 960 326 -68 500 3 891 826 3 674 687 94 % 217 139

Myyntituotot 1 912 960 2 121 546 2 121 546 2 315 165 109 % -193 619

Maksutuotot 1 748 709 -709

Tuet ja avustukset 293 774 331 000 -68 500 262 500 273 963 104 % -11 463

Muut toimintatuotot 254 829 1 507 780 1 507 780 1 084 851 72 % 422 929

TOIMINTAKULUT -7 962 676 -7 354 178 189 440 -7 164 738 -7 109 094 99 % -55 644

Henkilöstökulut -2 261 341 -2 233 960 189 440 -2 044 520 -2 011 303 98 % -33 217

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 667 938 -1 640 537 154 200 -1 486 337 -1 465 016 99 % -21 321

Henkilösivukulut -593 403 -593 423 35 240 -558 183 -546 287 98 % -11 896

Palvelujen ostot -5 066 020 -4 381 788 -4 381 788 -4 369 309 100 % -12 479

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 111 -32 440 -32 440 -47 146 145 % 14 706

Avustukset -25 309 -62 000 -62 000 -27 885 45 % -34 115

Muut toimintakulut -584 894 -643 990 -643 990 -653 451 101 % 9 461

TOIMINTAKATE -5 499 365 -3 393 852 120 940 -3 272 912 -3 434 407 105 % 161 495

Suunnitelmapoistot -204 415 -180 500 -180 500 -180 500 100 % 0

Laskennalliset erät: 7 432 256 6 674 960 6 674 960 6 341 254 95 % 333 706

Sisäinen korko 5 372 812 5 588 441 5 588 441 5 588 441 100 %

Vyörytystuotot 2 113 927 2 253 959 2 253 959 771 356 34 % 1 482 603

Vyörytysmenot -54 483 -1 167 440 -1 167 440 -18 543 2 % -1 148 897

TILIKAUDEN TULOS 1 728 477 3 100 608 120 940 3 221 548 2 726 347 85 % 495 201

Toiminnan kuvaus Toimialan toimielin Kunnanhallitus Toimialan tulosalueet: Yleishallinto, Elinkeinotoimi, Pelastus, Maaseututoimi, ja Käyttöomaisuuden

myyntivoitot

Yleishallinto

YLEISHALLINTO TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 17 500 2 064 070 2 280 306 110 % -216 236

Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 2 001 832 112 % -208 042

Maksutuotot 1 748 709 -709

Tuet ja avustukset 293 774 245 000 17 500 262 500 271 015 103 % -8 515

Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 6 750 87 % 1 030

TOIMINTAKULUT -5 182 368 -4 284 380 -31 690 -4 316 070 -4 280 825 99 % -35 245

Henkilöstökulut -1 851 515 -1 600 984 -31 690 -1 632 674 -1 623 717 99 % -8 958

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458 -1 155 737 -25 800 -1 181 537 -1 173 069 99 % -8 468

Henkilösivukulut -492 057 -445 247 -5 890 -451 137 -450 648 100 % -490

Palvelujen ostot -2 913 488 -2 213 974 -2 213 974 -2 182 309 99 % -31 665

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995 -27 690 -27 690 -33 004 119 % 5 314

Avustukset -25 309 -17 000 -17 000 -24 067 142 % 7 067

Muut toimintakulut -368 061 -424 732 -424 732 -417 729 98 % -7 003

TOIMINTAKATE -3 302 323 -2 237 810 -14 190 -2 252 000 -2 000 519 89 % -251 481

Suunnitelmapoistot -53 822 -30 000 -30 000 -29 907 100 % -93

Laskennalliset erät: 7 434 412 6 620 562 6 620 562 6 339 016 96 % 281 546

Sisäinen korko 5 372 812 5 588 441 5 588 441 5 588 441 100 %

Vyörytystuotot 2 113 927 2 194 761 2 194 761 763 016 35 % 1 431 745

Vyörytysmenot -52 328 -1 162 640 -1 162 640 -12 441 1 % -1 150 199

TILIKAUDEN TULOS 4 078 267 4 352 752 -14 190 4 338 562 4 308 590 99 % 29 972

Page 46: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

46

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti

Kriittiset menestystekijät

Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri

Tavoite:

Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen

Mittari: Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi

Toteuma: Valtuuston arviointi tehty strategiaan liittyen.

Tavoite:

Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakenne/sote uudistukseen liittyen

Mittari: Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

Toteuma:

Sotehankkeen etenemisestä tiedotettu säännöllisesti toimielimiä. Keskustelutilaisuuksissa kunnan eri osissa maakuntauudistus ollut esillä.

Tavoite:

Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen

Mittari:

Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi

Toteuma:

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on pysähtynyt. Oma työllisyyshanke käyn-nissä ja sitä arvioidaan erikseen 2017 lopulla, jolloin jatkosta päätetään. TYP-työn palaute kunnan roolista on ollut positiivista. Perusturvan aktivointitoimenpiteiden pii-rissä merkittävä osa (tietoja perusturvan kohdalla) Kunnan työllisyyspolitiikan koordinointi keskitetty hallintopalveluihin. Poikkihallinnolli-nen työllisyysryhmä toimii valmistelevana elimenä.

Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen

Tavoite:

Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana

Mittari: Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot

Toteuma:

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit päivitetty, osana seurantaa ei vielä aktiivisesti mukana.

Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen

Tavoite:

Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus –ydintehtävien tehokkuus

Mittari: Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot

Toteuma:

Johtoryhmän arvio tehdään osana strategian jalkautusta. Eri arviointia tehty 2016 vuoden puolella.

Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen

Kriittiset menestystekijät

Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat

Tavoite:

Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla

Mittari: Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

Toteuma:

Hankinta-Sammon käyttölukujen seuranta, toimeksiantojen määrä on kasvanut vuo-den aikana. Kokonaisarvio siirtyy 2017 puolelle.

Page 47: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

47

Tavoite:

Sisäisen valvonnan malli toiminnassa

Mittari:

Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat)

Toteuma:

Kunnanhallituksen päätöksentekoon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan operatii-vinen ohjeistus 2017- ei ole toteutunut 2016.

Tavoite:

Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen

Mittari: Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet

Toteuma:

KUUMA-digi hanke siirtynyt peruskuntien vastuulle.. Oma digiohjelma hyväksytään 2017 keväällä, jossa kartoitettu nykyiset ja tulevat hankkeet. Kunnan strategiassa joulukuussa 2016 hyväksytty tavoitteet työlle. Kotihoidon ja päivähoidon mobiilit käy-tössä sekä rakennusvalvonnan lupa.fi- otettu käyttöön.

Tavoite:

Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen

Mittari: Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi

Toteuma:

Toimialajohtoryhmien arviot, kunnan kotisivujen palaute, tehdään jatkuvasti.

Osallistava ja tuloksellinen johtaminen

Tavoite:

Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti

Mittari: Arviointien kattavuus esimiehistä

Toteuma:

Ei tehty tämän vuoden aikana.

Tavoite:

Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun

Mittari: Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten

Toteuma:

TVA-työ jatkuva prosessi, mallitoimenkuvat laadittu kattavasti kaikilla toimialoilla. Toimintavuoden aikana työstetty teknisen, perusturvan sekä hallinnon toimenkuvia.

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen

Tavoite:

Kehityskeskustelut

Mittari: Kehityskeskustelujen kattavuus %

Toteuma:

noin 85 %

Tavoite:

Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen

Mittari: Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio

Toteuma:

Kuntastrategian yhteydessä arvio sekä talousarviossa omistajan tavoitteiden tar-kempi määrittely.

Tavoite:

Sairauspoissaolojen vähentyminen

Mittari: Sairauspoissaolomittari

Toteuma:

13,89 sairauspoissaolopäivää (kalenteripäiviä) per henkilö. Sisältää työ- ja työmat-katapaturmat. Vuonna 2015 13,55 kalenteripäivää.

Tavoite:

Koulutustapahtumien määrä ja laatu

Mittari: Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla

Toteuma:

Koko talon osalta 1,60 päivää per henkilö. Vuonna 2015 1,36 päivää per henkilö.

Palvelutarpeiden ennakointi

Page 48: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

48

Tavoite:

Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus

Mittari: Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä

Toteuma:

Johtoryhmän arvio säännönmukaisesti, täyttölupien yhteydessä mitoituskeskustelut säännönmukaisesti. Tukipalvelut mukana uuden kunnan suunnittelussa osana stra-tegiaa

Tavoite:

Konserniyhteistyö

Mittari: Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeelli-suus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa,

Toteuma:

Johtoryhmän arviointi viimeistään tilinpäätöksen osana, myös riskien osalta.

Elinkeinotoimi

ELINKEINOTOIMI TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 86 000 -86 000 4 098 -4 098

Myyntituotot 1 150 -1 150

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 86 000 -86 000 2 948 -2 948

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -348 646 -656 700 221 130 -435 570 -460 386 106 % 24 816

Henkilöstökulut -1 502 -246 500 221 130 -25 370 -18 775 74 % -6 595

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470 -200 800 180 000 -20 800 -15 552 75 % -5 248

Henkilösivukulut -32 -45 700 41 130 -4 570 -3 223 71 % -1 347

Palvelujen ostot -347 144 -359 200 -359 200 -405 366 113 % 46 166

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 421 10 421

Avustukset -45 000 -45 000 -3 818 8 % -41 182

Muut toimintakulut -6 000 -6 000 -22 006 367 % 16 006

TOIMINTAKATE -348 646 -570 700 135 130 -435 570 -456 288 105 % 20 718

Suunnitelmapoistot -140 695 -140 000 -140 000 -140 695 100 % 695

Laskennalliset erät: 55 598 55 598 5 014 9 % 50 584

Vyörytystuotot 59 198 59 198 8 340 14 % 50 858

Vyörytysmenot -3 600 -3 600 -3 326 92 % -274

TILIKAUDEN TULOS -489 341 -655 102 135 130 -519 972 -591 969 114 % 71 997 Elinkeinotoimen tulosalueen tehtäviä ovat kunnan elinkeinotoimi, työllistäminen ja kotouttaminen. Mäntsä-län Yrityskehitys Oy vastaa kunnan elinkeinotoimen -tulosyksikön tavoitteiden toteuttamisesta. Kunnan elinkeinopalvelujen ostot tytäryhtiöltä 321 000 euroa (s. 37).

Page 49: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

49

Maaseututoimi

MAASEUTUTOIMI TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 339 944 327 756 327 756 313 074 96 % 14 682

Myyntituotot 337 597 327 756 327 756 312 183 95 % 15 573

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 2 347 891 -891

TOIMINTAKULUT -459 997 -461 315 -461 315 -433 197 94 % -28 118

Henkilöstökulut -377 822 -355 476 -355 476 -345 105 97 % -10 371

Palkat ja palkkiot yhteensä -307 010 -284 000 -284 000 -276 395 97 % -7 605

Henkilösivukulut -70 811 -71 476 -71 476 -68 710 96 % -2 766

Palvelujen ostot -24 227 -45 749 -45 749 -29 525 65 % -16 224

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116 -4 750 -4 750 -3 721 78 % -1 029

Avustukset

Muut toimintakulut -56 832 -55 340 -55 340 -54 845 99 % -495

TOIMINTAKATE -120 053 -133 559 -133 559 -120 123 90 % -13 436

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -2 155 -1 200 -1 200 -2 776 231 % 1 576

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -2 155 -1 200 -1 200 -2 776 231 % 1 576

TILIKAUDEN TULOS -122 208 -134 759 -134 759 -122 899 91 % -11 860 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta.

Toteuma:

Maksajavirastovakuutus Maaseutuviraston ja kunnan välisen sopimuksen palveluta-voitteiden toteutumisesta laaditaan vuosittain 15.11. mennessä. Vakuutuksessa ar-vioidaan tavoitteiden toteutumista ja laatua.

Pelastus

Tulosalueelle sisältyy 1 785 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille.

PELASTUS TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -1 937 496 -1 951 783 -1 951 783 -1 933 233 99 % -18 550

Henkilöstökulut -30 503 -31 000 -31 000 -23 706 76 % -7 294

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut -30 503 -31 000 -31 000 -23 706 76 % -7 294

Palvelujen ostot -1 781 161 -1 762 865 -1 762 865 -1 752 109 99 % -10 756

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut -125 832 -157 918 -157 918 -157 418 100 % -500

TOIMINTAKATE -1 937 496 -1 951 783 -1 951 783 -1 933 233 99 % -18 550

Suunnitelmapoistot -620 -1 500 -1 500 -620 41 % -880

Laskennalliset erät:

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

TILIKAUDEN TULOS -1 938 116 -1 953 283 -1 953 283 -1 933 853 99 % -19 430

Page 50: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

50

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 243 322 1 500 000 1 500 000 1 077 210 72 % 422 790

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 243 322 1 500 000 1 500 000 1 077 210 72 % 422 790

TOIMINTAKULUT -34 169 -1 454 1 454

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut -34 169 -1 454 1 454

TOIMINTAKATE 209 153 1 500 000 1 500 000 1 075 756 72 % 424 244

Suunnitelmapoistot -9 278 -9 000 -9 000 -9 278 103 % 278

Laskennalliset erät:

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

TILIKAUDEN TULOS 199 875 1 491 000 1 491 000 1 066 478 72 % 424 522

Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.

Tarkastustoimi

TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -33 705 -36 081 -36 081 -31 462 87 % -4 619

Henkilöstökulut -5 012 -4 267 -4 267 -4 348 102 % 80

Palkat ja palkkiot yhteensä -4 895 -4 200 -4 200 -4 200 100 %

Henkilösivukulut -117 -67 -67 -148 220 % 80

Palvelujen ostot -21 658 -23 010 -23 010 -22 734 99 % -276

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut -7 035 -8 804 -8 804 -4 381 50 % -4 423

TOIMINTAKATE -33 705 -36 081 -36 081 -31 462 87 % -4 619

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: 33 705 36 081 36 081 31 462 87 % 4 619

Vyörytystuotot 34 310 36 381 36 381 31 664 87 % 4 717

Vyörytysmenot -605 -300 -300 -202 67 % -98

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0

Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

Page 51: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

51

Maankäyttölautakunta / Maankäyttöpalvelut

MAANKÄYTTÖPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 653 856 612 100 612 100 832 048 136 % -219 948

Myyntituotot 28 383 25 100 25 100 34 298 137 % -9 198

Maksutuotot 199 139 205 000 205 000 345 581 169 % -140 581

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 426 335 382 000 382 000 452 170 118 % -70 170

TOIMINTAKULUT -1 158 411 -1 348 365 -1 348 365 -1 385 657 103 % 37 292

Henkilöstökulut -730 881 -799 492 -799 492 -733 284 92 % -66 208

Palkat ja palkkiot yhteensä -564 481 -621 878 -621 878 -572 275 92 % -49 603

Henkilösivukulut -166 400 -177 614 -177 614 -161 009 91 % -16 605

Palvelujen ostot -313 895 -385 520 -385 520 -476 254 124 % 90 734

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 152 -30 250 -30 250 -28 404 94 % -1 846

Avustukset

Muut toimintakulut -104 482 -133 103 -133 103 -147 716 111 % 14 613

TOIMINTAKATE -504 555 -736 265 -736 265 -553 608 75 % -182 656

Suunnitelmapoistot -5 828 -14 500 -14 500 -4 438 31 % -10 062

Laskennalliset erät:

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

TILIKAUDEN TULOS -510 382 -750 765 -750 765 -558 046 74 % -192 719 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolan-tie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunni-telma

Mittari: Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa.

Toteuma:

Torin ympäristössä K2 –hanke käynnistynyt. Mt 140 ympärillä ei tapahtunut mitään. Vuolteenpellon kaavatyö käynnissä, mutta selvitykset vielä kesken. Muissa ei edistystä. Lempivaaran hyväksymiskäsittely siirtyi 2017 puolelle mm. meluselvitysten vuoksi.

Tavoite:

Lisää tontteja Linnalaan

Mittari: Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa

Toteuma:

Kunta osti takaisin kaksi rakentamatonta yritystonttia Helsingintien varrelta. Nämä ovat heti myytävissä olevia tontteja. Yritystontteja nyt myynnissä 17 kpl!

Tavoite:

Keskustan alueen sisältä maanhankinta

Mittari: Hankittu 2 kpl

Toteuma:

Useita valmiita tontteja ostettu ja suuri osa golf-kenttäalueesta raakamaaksi.

Tavoite:

Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito

Mittari: Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa

Page 52: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

52

Toteuma:

Asunto-ohjelma päivitettiin. Ollilantieltä vuokrattu tontti MVOY:lle.

Tavoite:

Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii.

Mittari: Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa

Toteuma:

Ohjelmisto otettu käyttöön 1.3.2016, n.95 % hakemuksista kulkee ohjelman kautta. Suunnittelutarveratkaisuhakemukset tulevat vielä kirjeitse.

Page 53: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

53

Perusturvapalvelut

Tilivelvollinen: Perusturvalautakunta ja perusturvajohtaja Perusturvajohtajankatsaus

Toimintavuosi oli monesta näkökulmasta haasteellinen, mutta myös monia palveluita kehit-tävä. Vuoden 2016 talous-arvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti 1,8 milj. euron säästötavoitteesta (1,6 milj. menonsäästö + 0,2 milj. asiakasmaksulisäys). Tämä säästöta-voite teknisistä syistä kohdennettiin valtuuston päättämässä talousarviossa kokonaisuudes-saan perusturvapalvelujen johdon ja hallinnon tulosalueelle ja kunnanhallituksen hyväksy-män täytäntöönpano-ohjeen mukaan kohdennettiin tulosalueille 31.3.2016 mennessä. Muu-tokset käsiteltiin perusturvalautakunnassa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Samassa yhteydessä käsiteltiin myös toimintavuodelle kohdistuneen HUS:n vuoden 2015 ylijäämänpalautuksen aiheuttama muutos erikoissairaanhoidon tulosalueen käyttösuunnitel-maan. Osavuosikatsauksen muutoksien vaikutukset toimintatuottoihin olivat 943 700 euroa ja toimintakuluihin 1 658 800 euroa. Muutokset pienensivät Pornaisten maksuosuutta 616 200 euroa. Kotokartanon (Isokoto) palveluasuminen päättyi omana toimintana syksyllä 2016. Varhais-kasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutokset vaikuttivat lapsen varhaiskasvatusoikeuteen sekä päiväkotien henkilöstömitoitukseen. Toimialan johtavat viranhaltija ja asiantuntijat osal-listuivat toimintavuoden aikana kansallisen sote-hankkeen sekä seudullisten kärkihankkei-den valmisteluun. Toimialatasolla talousarvio alittui merkittävästi. Käyttötalousosan toimintakate oli tilinpäätök-sessä yhteensä 69 036 141 €. Talousarvion toimintakate alittui 882 632 €. Toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen oli + 1 558 565 € (2,3 %). Toimintakulut olivat 98 243 042 €. Alitusta muutettuun talousarvioon verrattuna muodostui 1 798 443 €. Muutos edelliseen vuoteen oli + 2,8 milj. € (3,0 %). Toimintatuotot olivat 29 206 990 €, jossa oli alitusta muutettuun talousarvioon verrattuna 915 811 €. Muutos edel-liseen vuoteen oli + 1,3 milj. € (4,6 %). Pornaisten maksuosuus oli 14 297 476 €, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 35 516 € (0,25 %). Valtuuston päättämässä talousarviossa määrärahat ovat sitovia tulosalueittain. Tulosalueiden sisäiset toteumat ja poikkeamat on tarkemmin analysoitu tulosaluetason toimintakertomuksessa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueen toimintakate ylittyi 206 057 €. Suuri vaikuttava tekijä tähän oli eri järjestelmien käyttöönottojen, lisäominaisuuksien ja parannustoimenpitei-den arvioitua suurempien käyttökustannusten vuoksi, ICT-palvelujen ylitys 97 800 €. Tulos-alueen henkilöstökulut ylittyivät 114 300 € henkilömuutoksista ja resurssi-vajeesta aiheutu-neiden ylimääräisten sekä päällekkäisten kustannusten vuoksi. Pornaisten maksuosuus tu-losalueella jäi 130 297 € käyttösuunnitelmaa pienemmäksi, kirjauskäytännön muutoksista johtuen. Toimintavuonna toimintakulu-ja kohdennettiin suoraan kustannuspaikoille sisäisinä erinä enemmän kuin aiemmin ja hallinnon vyörytyserät ovat edellisvuosia pienemmät. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintakate ylittyi 411 808 €. Tästä toi-mintatuottojen alitus oli 328 919 € ja toimintakulujen ylitys 82 889 €. Pornaisten maksuosuus tulosalueella jäi 374 773 € käyttösuunnitelmaa pienemmäksi. Edelliseen vuoteen nähden toimintatuotot kasvoivat 147 308 € (4,4 %) ja toimintakulut kasvoivat 1 026 448 € (6,7 %). Hoito- ja hoivapalveluiden toimintakate alittui 256 066 € (2,2 %). Toimintatuotot ylittyivät 297 602 € (3,9 %) ja toiminta-kulut alittuivat 41 535 € (0,2 %). Pornaisten maksuosuus ylittyi 573 289 € käyttösuunnitelmaan nähden. Tähän vaikuttivat Pornaisten asiakkaiden lisäänty-neet ympärivuorokautiset hoitopäivät ja lisääntynyt kotihoidon tarve. Edelliseen vuoteen nähden toimintatuotot kasvoivat 151 394 € (1,9 %) ja toimintakulut kasvoivat 1 037 589 € (5,6 %). Perusterveydenhuollon toimintakate alittui 29 390 € (0,4 %). Toimintatuotot alittuivat 268 848 € (4,1 %) ja toimintakulut alittuivat 298 238 € (2,1 %). Pornaisten maksuosuus alit-tui 133 172 € käyttösuunnitelmaan nähden. Edelliseen vuo-teen nähden toimintakulut kas-voivat 886 488 € (12,0 %) ja toimintatuotot kasvoivat 678 539 € (6,9 %).

Page 54: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

54

Erikoissairaanhoidon toimintakate alittui 512 333 € (2,3 %). Mäntsälän HUS kuntalaskutus alittui 217 928 €. Vähennystä edelliseen vuoteen nähden oli 0,9 milj. € (4,4 %). Pornaisten HUS kuntalaskutus alittui 282 729 €. Vähennystä edelliseen vuoteen nähden oli 0,1 milj. € (2,3 %). HUS:n hallitus teki 21.3.2016 kokouksessaan 15.6. kokoontuneelle HUS:n valtuus-tolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikois-sairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta oli 703 865 euroa ja Por-naisten osalta 118 792 euroa. Nämä palautukset huomioitiin ensimmäisen osavuosikatsauk-sen yhteydessä käyttösuunnitelman muutoksena. HUS:n tili-päätöksen yhteydessä kunnille palautettiin vuoden 2016 toiminnallinen ylijäämä, jota Mäntsälän osalta oli 1 349 117 euroa ja Pornaisten osalta 309 955 euroa. Tilikaudelle 2016 kohdistui edellä mainituista syistä poikkeuksellisesti ylijäämän palautukset kahdelta toimintavuodelta, joka osaltaan paransi erikoissairaanhoidon tulosalueen tulosta. Erikoissairaanhoidon kokonaistoimintakulut alittui-vat 926 400 euroa, Mäntsälän nettotoimintakulut alittuivat 512 300 euroa ja Pornaisten mak-suosuus alittui 425 021 euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakate alittui 702 707 € (4,7 %). Toimintakulut alittuivat 912 754 € (4,6 %) ja toimintatuotot 210 047 € (4,1 %). Edelliseen vuoteen nähden varhaiskasvatuksen toimintakulut kasvoivat 553 542 € (3,0 %), toimintatuotot kasvoivat 7 554 € (0,2 %) ja toimin-takate kasvoi 0,5milj. € (4,0 %). Suurimpia säästöjä syntyi henkilöstökuluissa 386 907 € (3,7 %), palvelujen ostoissa 225 226 € ja avustuksissa 259 230 €. Varhaiskasvatuksen mak-sutuotot jäivät 212 097 € alle tavoitteen ja edelliseen vuoteen nähden laskivat 15 200 €. Por-naisten maksuosuus ylittyi 85 513 €. Investointimenoissa toteuma 51 444 € alitti talousarvion yhteensä 173 556 €. Osa tietojär-jestelmien käyttöönotoista ja parannustoimenpiteistä ei toteutunut vaan ne siirtyivät vuodelle 2017, johtuen osin toimittajan kyvystä toimittaa järjestelmiä ja että kansalliset käyttöönotot eivät mahdollistaneet yhtäaikaista investointia. Investointimenot alittivat myös joulukuun lau-takunnan kokouksessa käsitellyn tilinpäätösennusteen 61 000 €. Toimintavuodelle kohdistui vuonna 2015 hankitun henkilöturvajärjestelmän purusta toimittajalta saatu hankintahinnan palautus 20 027 €. Eija Rintala, perusturvajohtaja

Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALVELUT /

MUSTJOEN PERUSTURVA

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 27 926 843 31 033 412 -910 700 30 122 712 29 206 901 97 % 915 811

Myyntituotot 18 865 444 20 965 024 -924 800 20 040 224 18 732 044 93 % 1 308 180

Maksutuotot 5 288 661 5 738 195 10 000 5 748 195 5 544 587 96 % 203 608

Tuet ja avustukset 569 939 540 000 33 000 573 000 638 468 111 % -65 468

Muut toimintatuotot 3 202 799 3 790 193 -28 900 3 761 293 4 291 802 114 % -530 509

TOIMINTAKULUT -95 404 419 -101 608 775 1 567 290 -100 041 485 -98 243 042 98 % -1 798 443

Henkilöstökulut -29 079 139 -30 031 971 136 690 -29 895 281 -28 937 010 97 % -958 271

Palkat ja palkkiot yhteensä -22 338 503 -23 041 300 100 800 -22 940 500 -22 050 612 96 % -889 888

Henkilösivukulut -6 740 636 -6 990 671 35 890 -6 954 781 -6 886 398 99 % -68 383

Palvelujen ostot -51 894 406 -55 958 845 1 352 600 -54 606 245 -53 895 807 99 % -710 438

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 619 175 -1 723 700 -1 723 700 -1 772 416 103 % 48 716

Avustukset -6 882 567 -6 987 400 78 000 -6 909 400 -6 824 489 99 % -84 911

Muut toimintakulut -5 929 132 -6 906 859 -6 906 859 -6 813 321 99 % -93 538

TOIMINTAKATE -67 477 576 -70 575 363 656 590 -69 918 773 -69 036 141 99 % -882 632

Suunnitelmapoistot -314 970 -257 000 -257 000 -235 906 92 % -21 094

Laskennalliset erät: -1 170 676 -651 400 -651 400 -445 481 68 % -205 919

Vyörytystuotot 3 655 704 3 553 732 3 553 732 2 903 588 82 % 650 144

Vyörytysmenot -4 826 380 -4 205 132 -4 205 132 -3 349 069 80 % -856 063

TILIKAUDEN TULOS -68 963 222 -71 483 763 656 590 -70 827 173 -69 717 528 98 % -1 109 646

Page 55: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

55

Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha)

Toiminnan kuvaus Toimialan toimielin: Perusturvalautakunta Toimialan tulosalueet: Perusturvan johto ja hallinto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Hoito- ja

hoiva-palvelut, Perusterveydenhoito, Erikoissairaanhoito ja Varhaiskasvatus

Toimielimen palveluajatus

Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asuk-kaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Pe-rusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta

Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöi-neen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hä-nen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edis-tämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kunta-laisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tuke-maan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tu-keen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen

Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat.

YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen

Johto ja hallinto 552 258 524 338 524 338 394 041 75,2 % 130 297

Lasten-, nuorten- ja perh. palv. 1 978 758 2 522 272 -189 200 2 333 072 1 958 299 83,9 % 374 773

Hoito- ja hoiva 2 415 057 2 136 834 -48 000 2 088 834 2 662 123 127,4 % -573 289

Perusterveydenhuolto 1 563 685 1 645 987 -40 000 1 605 987 1 472 815 91,7 % 133 172

Erikoissairaanhoito 4 963 338 5 373 000 -119 000 5 254 000 4 828 979 91,9 % 425 021

Varhaiskasvatus 2 859 897 3 115 707 -220 000 2 895 707 2 981 220 103,0 % -85 513

YHTEENSÄ 14 332 992 15 318 138 -616 200 14 701 938 14 297 476 97,2 % 404 462

Page 56: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

56

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajanta-sainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteis-työnä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työnteki-jöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suun-nitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjauk-set sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden 2015 aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tule-vaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käyn-nistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ”asumisvalmentaminen” ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmen-taja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarvi-ossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin val-tuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitel-mat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toiminta-ohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: 3. Kuntatalouden tiukkeneminen 4. Kunta- ja palvelurakennemuutokset 5. Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu → asumisratkaisut → esteettömän asumisen tar-peen kasvu (ml. erityisryhmät)

Page 57: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

57

Perusturvan johto ja hallinto

Tilivelvollinen: perusturvajohtaja Eija Rintala PERUSTURVAN JOHTO JA

HALLINTO

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 1 217 760 1 615 706 13 100 1 628 806 1 637 229 101 % -8 423

Myyntituotot 817 930 965 006 965 006 697 043 72 % 267 963

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 24 908 13 100 13 100 34 129 261 % -21 029

Muut toimintatuotot 374 923 650 700 650 700 906 056 139 % -255 356

TOIMINTAKULUT -2 268 681 -2 498 518 -36 130 -2 534 648 -2 749 128 108 % 214 480

Henkilöstökulut -1 052 210 -951 982 -36 130 -988 112 -1 102 135 112 % 114 023

Palkat ja palkkiot yhteensä -864 783 -744 400 -29 400 -773 800 -846 374 109 % 72 574

Henkilösivukulut -187 428 -207 582 -6 730 -214 312 -255 761 119 % 41 449

Palvelujen ostot -1 065 751 -1 376 429 -1 376 429 -1 460 900 106 % 84 471

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 503 -30 300 -30 300 -27 377 90 % -2 923

Avustukset

Muut toimintakulut -124 217 -139 807 -139 807 -158 717 114 % 18 910

TOIMINTAKATE -1 050 921 -882 812 -23 030 -905 842 -1 111 899 123 % 206 057

Suunnitelmapoistot -12 375 -59 500 -59 500 -6 882 12 % -52 618

Laskennalliset erät: 1 615 254 1 441 751 1 441 751 1 511 562 105 % -69 811

Vyörytystuotot 1 648 141 2 108 058 2 108 058 1 524 310 72 % 583 748

Vyörytysmenot -32 887 -666 307 -666 307 -12 748 2 % -653 559

TILIKAUDEN TULOS 551 958 499 439 -23 030 476 409 392 782 82 % 83 627

Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perusteh-tävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalve-luiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 – 2018 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa tode-taan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikki-hallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti ase-tettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Toimiala osallistui uuden kun-tastrategian ja strategisten tavoitteiden valmisteluun yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistä-misessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkai-sevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympä-ristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n ter-veydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoittei-den saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen ke-hittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvista-mista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työnteki-jöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtä-vässä onnistumisessa keskiössä.

Page 58: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

58

Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016–2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllisty-mistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haettiin ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille. Kuntatason rooleja toimintavuonna 2016 selkiytettiin. Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: 1. Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset 2. Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 3. Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu 4. Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen 5. Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen 6. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus 7. Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset 8. eKannan kakkosvaiheen jatkuminen ja eKansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisättiin sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoi-tetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Kansalliseen sähköiseen arkistoon (Kanta-palvelut) terveydenhuollon osalta liityttiin huhti-kuussa 2014 ensimmäisten terveydenhuollon organisaatioiden joukossa. Uudet toiminta-mallit edellyttivät laajaa henkilöstön koulutusta (ml. myös sovellusasiantuntijuuden merkityk-sen kasvua) sekä uusien toimintamallien/prosessien käyttöönottoa. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen tiedonhallintaan, henkilöstön osaamisen vaatimuksiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 valmistauduttiin toteuttamaan Kanta-palveluiden 2-vaihetta, jossa tavoitteena oli mm. suun terveydenhuollon liittyminen Kanta-palveluun ja vastaanoton, sähköisen reseptin sekä poti-laan palveluiden (Omakantapalvelut) laajentaminen. Toteutuminen suunterveydenhuollon osalta siirtyi vuodelle 2017 valtakunnallisen pilottihankkeen ja ristiin testausten viivästymi-sistä johtuen. Kehitystyö jatkuu edelleen vuoden 2017 aikana, jolloin myös sosiaalihuollon vastaavat tavoitteet kasvavat ja realisoituvat kansallisen kirjaamiskoulutuksen (ns. Kansa-koulu hanke) kehitystyön myötä. Sähköisten palveluiden/mobiilipalveluiden kehitystyötä jatkettiin edelleen vuoden 2016 ai-kana, jatkuen kevääseen 2017, sekä kotihoidossa että varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon mobiilia laajennettiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon (optimointi) ja suunnitel-mana on vuoden 2017 aikana ottaa käyttöön asiakkaille sähköiset lukot. Varhaiskasvatuk-sessa perheet voivat jatkossa (käyttöönotto 1.3.2017) käyttää sähköistä asiointipalvelua, jol-loin lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti internetin välityksellä sekä saamaan sähköisen päivähoitopäätöksen. Lisäksi hoitovastuussa olevan henkilökunnan työaikakirjaukset (tulo/lähtöajat) tallentuvat mobiilista suoraan Titaniaan. Lisäksi tehtiin suunnitelma sähköi-sen eTerveysportaalin uudistamisesta alkuvuodesta 2017. Tavoitteena on edelleen paran-taa portaalin asiakasystävällisyyttä sekä kasvattaa käyttäjämääriä. Tavoite sisältää myös sisäisen prosessin uudelleen tarkastelua.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 1. Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla 2. eKannan kakkosvaiheen jatko 3. eKansan käynnistyminen 4. Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen Toimialan johtavat viranhaltijat ja asiantuntijat osallistuivat ja vaikuttivat aktiivisesti toiminta-vuonna Keski-Uudenmaan sote-hankkeessa ja sen eri ryhmissä ja kunnalta pyydettyjen lau-suntojen valmisteluissa. Seudullisen sote-hankkeen palveluryhmissä valmistelu keskittyi hankkeen kärkihankkeisiin. Valmistelussa haettiin kuuden kunnan yhteistä tahtotilaa palve-

Page 59: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

59

luiden tulevalle tuottamiselle ja osin vaikuttamiseen myös niiden järjestämisessä. Seudulli-sessa sote-hankkeessa asetetut tavoitteet ja periaatteet ohjasivat toimintavuoden 2016 ai-kana tapahtunutta vuoden 2017 talousarvion valmistelua. Varhaiskasvatus jää kansallisen sote-uudistuksen jälkeen kunnan järjestämisvastuulle. Toi-mintavuoden aikana valmistautuminen varhaiskasvatuksen irrottamiseen perusturvapalve-luiden toimialalta käynnistyi. Toiminnan kehittämisessä aikaisempia kumppanuuksia vahvistettiin ja uusiakin kumppa-neita haettiin. Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien kehittämisen sisällöstä on ku-vausta tulosalueiden toimintakertomuksessa. Sama tilanne on kuntoutuksen oikea-aikaisuu-della ja vaikuttavilla toimintamalleilla. Työllisyyden edistämisen ja työttömien palveluiden vastuita selkiytettiin kuntatasolla. Perusturvapalveluiden vastuulla on työhön kuntoutuksen palvelut, ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Valmennuskeskus Vaken toimin-tamallien kehittäminen käynnistyi. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä peruster-veydenhuollon toimintakertomuksessa aiheesta lisää. Toimintavuoden aikana valmistaudut-tiin myös perustoimeentulotuen järjestämisvastuun muutokseen, missä perustoimeen-tulo-tuen maksaminen siirtyi vuoden 2017 alusta lukien kansaneläkelaitokselle. Kelan kanssa kokoonnuttiin säännöllisesti muutokseen valmistautuen. Huoleksi jäi Kelan nähtävillä olevat riittämättömät resurssit, joista jo alkuvuonna 2017 tulikin palautetta kansallisella tasolla. Kansallisen sähköisen arkistoinnin osalta terveydenhuollossa jatkettiin asetuksen säätämiä tavoitteita, valmistautumalla 2- vaiheen käyttöönottoihin sekä huolehtimalla järjestelmän ver-sioiden/taustapalveluiden päivittämisestä. Sosiaalihuollossa vastaavasti osallistuttiin kan-salliseen, kirjaamista valmentavaan koulutukseen (Kansa-koulu hanke) ja tätä kautta osaa-misen kasvattamiseen tulevaa Kanta-palveluiden käyttöönottoa varten. Tukipalveluiden rooli, tehtävät ja vaatimukset osana palveluita kasvoivat selvästi vuoden 2016 aikana. Tämä näkyi mm. resurssivaatimuksena (paikattu tukipalveluhenkilökunnalla), tehtävien lisääntymisenä ja ennen kaikkea osaamisen vaatimusten kasvuna. Työntehtäviä ja työprosesseja tarkasteltiin uudelleen ja osin pyrittiin vastaamaan haasteeseen työnkier-roilla, esimies-alaiskeskusteluilla, koulutuksella ja työtehtävien tarkasteluilla palvelutulosalu-eilla. Tiedonhallinnan ja arkistopalveluiden osalta vuonna 2016 jatkettiin edellisenä vuonna hyvin käynnistynyttä aineistojen järjestämistyötä, jolloin arkistoitavia aineistoja järjestettiin noin 85 hyllymetriä, tämän lisäksi kaikkia päätearkistotiloja koskien laadittiin kattavat arkistoluettelot tiedonhaun ja tiedonhallinnan parantamiseksi. Arkiston järjestämistyön tuloksena asiakirja-aineistojen saatavuus ja käytettävyys paranivat toimintavuonna 2016 edelleen merkittävästi, minkä johdosta perusturvan arkistopalveluiden mahdollisuudet antaa tietopalvelua hallus-saan olevista aineistoista asiakkaille kohentuivat (tietopyyntöjä: v. 2015; 85 ja v. 2016; 232). Tiedonhallintapalveluiden rooli kasvaa edelleen merkittävästi lähivuosina edelleen kansal-listen sähköisten palveluiden kehittämisen ja käyttöönottojen myötä. Tietosuojatyötä jatkettiin vuoden 2016 aikana määrätietoisesti, kasvattamalla henkilökunnan osaamista henkilötietojen käsittelyssä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon arkaluonteis-ten tietojen käsittelyssä, järjestämällä koulutusta, ohjeistamalla, tiedottamalla sekä selkeyt-tämällä sisäistä prosessia vastuiden osalta, huomioiden myös asiakkaiden oikeuksin toteu-tumisen (ohjeet/lomakkeet/www-sivut). Sovellustuen (Pegasos/ProConsona) osalta resursseja vahvistettiin 2016 aikana sekä niiden tarvitseman asiakastuen, järjestelmän ylläpidon että kehitystehtävien (erityisesti huomioiden kansallisten kehittämisvaatimukset) vaatimusten mukaisesti (terveydenhuollon sovellustuki selvitti v. 2015;1646 tukipyyntöä, v. 2016; 3700).

Page 60: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

60

Tukipalveluiden toimintaprosesseja ja tehtävänkuvia tarkasteltiin vuoden 2016 aikana uu-delleen. Varhaiskasvatuksen laskutus ja päätöksenteon prosessit on päivitetty huomioiden käyttöönotetut sähköiset palvelut sekä lainsäädännön tuomat uudet vaatimukset. Toimisto- ja taloustiimissä henkilöstövaihdokset sekä aiemmilta vuosilta periytynyt henkilöstövaje ai-heutti haasteita ostolaskujen käsittelyn, yleislaskutuksen sekä kuntalaskutuksen ja muiden tehtävien aikatauluissa pysymisessä. Jälkeenjääneisyyttä saatiin osittain kurottua umpeen loppuvuoden aikana.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toimialan toiminnan luonteeseen ja asiakkaiden oikeusturvaan kuuluu muutoksenhakuoi-keus yksilöä koskeviin päätöksiin. Muutoksenhakumenettely sisältää sekä sisäistä että ul-koista valvontaa. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin toimintavuoden aikana 10 (Mäntsälä 9 ja Pornainen 1). Kanteluita aluehallintovirastoon tehtiin 2 (Mäntsälä 2 ja Pornainen 0). Toimeentulotukipäätöksiä koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltiin lautakun-nassa toimintavuoden aikana 11 (Mäntsälä 8 ja Pornainen 3). Vammaispalveluita koskevia oikaisuvaatimuksia lautakunnassa käsiteltiin 10 (Mäntsälä 9 ja Pornainen 1). Lastensuojelua koskevaa päätöksentekoa koskevia oikaisuvaatimuksia ei toimintavuoden aikana käsitelty lautakunnassa. Omaishoidontukea koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltiin 3 (Mäntsälä 1 ja Pornainen 2). Muuta sosiaalihuoltoa koskevaa oikaisuvaatimusta käsiteltiin 1 (Mäntsälä 1 ja Pornainen 0). Lautakunta muutti yhden omaishoidontukea koskevan oikaisuvaatimuskäsit-telyssä olleen viranhaltijan tekemän päätöksen. Hallinto-oikeuteen sosiaalihuoltoa koskevia muutoksenhakuja lähti toimintavuoden aikana 5. Oikaisuvaatimuksia ja valituksia tehdään suhteessa tehtyihin päätöksiin erittäin vähän. Esim. toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä teh-tiin toimintavuoden aikana Mäntsälä 3009 ja Pornainen 353 yhteensä 3362 (oikaisuvaati-muksia yhteensä 11). Vammaispalvelua koskevia päätöksiä tehtiin yhteensä 351 (oikai-suvaatimuksia yhteensä 10). Toimialan toiminta on tiukasti lailla, asetuksilla ja erilaisilla ohjeilla ja suosituksilla ohjattua. Toimintavuoden aikana toiminnasta raportoidaan valvontaviranomaisille (AVI, Valvira, oi-keusasiamies) useilla eri vastauksilla ja selvityksillä. Huomautuksia ja kehotuksia toiminta-tapojen muuttamiseen ei vuoden 2016 aikana saatu. Hoitotakuulainsäädännön mukaista hoitoon pääsystä raportoidaan Aluehallintovirastolle useaan kertaan ja tiedot päivitetään kunnan sähköisille sivuille säännöllisesti. Säännöllisesti toteutuvaa ulkoista valvontaa hyödynnetään myös sisäisen valvonnan keinona. Ulkoiseen valvontaan annetut selvitykset käynnistävät toimialalla useamman kerran vuodessa sisäiset selvitykset, joiden tuloksia on tarvittaessa hyödynnetty toimintatapojen ja oman seurannan kehittämisessä ilman, että ulkoisella valvonnalla sellaiseen kehotettaisiin. Kunnan hallintosäännössä ja toimialan toimintasäännössä on kattavasti kuvattu päätöksen-tekovastuut. Vastuiden seuranta tapahtuu päätösten seurannan kautta. Näiden sääntöjen noudattamisessa ei toimialalla ole vuosiin ollut ongelmia. Toimintasääntö päivitettiin vuoden 2017 alussa. Viranhaltijapäätöksillä tehtävät mahdolliset uudet delegointipäätökset päivite-tään toimintasääntöön sen muun päivityksen yhteydessä. Toimialan esimiehet osallistuvat säännöllisesti kunnan esimiestilaisuuksiin, joissa myös kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjei-den tulkintaa käydään yhdessä lävitse. Nämä tapaamiset ovat vuoden 2016 aikana syste-matisoituneet. Tietoturva- ja tietosuojamääräykset ovat lailla tiukasti määriteltyjä ja erityisesti sähköisten palveluiden ja sähköisten järjestelmien myötä vastuut ja osaamisen vaatimukset ovat kas-vaneet ja kasvavat edelleen, kun vuonna 2018 astuu voimaan EU:n tasoinen tietosuoja-ase-tus. Toimintavuotena on edelleen panostettu henkilökunnan kouluttamiseen, ohjeistukseen ja itse tietosuojaan liittyvien prosessien ja vastuiden selventämiseen. Tietoturvaan ja tieto-suojaan liittyviä koulutuksia järjestettiin (pääsääntöisesti yhteistyössä seudun kuntien kanssa) toimintavuoden 2016 aikana edelleen useita. Niihin osallistumiseen velvoitettiin jo-kaista toimialan työyksikköä. Esimies vastasi osallistumisesta. Tietoturvakoulutusta kohden-nettiin toimintavuoden aikana erikseen vielä esimiehille. Koulutukset jatkuvat säännöllisinä vuosittain. Toimialan tietoturvaohjeissa sekä käyttö- ja luovutuslokien seuranta- ja valvonta-suunnitelmassa on määritelty toimialan sisäiset vastuut. Jokaisen toimialan työntekijän tulee perehtyä ohjeistukseen sekä suorittaa tietoturva-testi, jonka suorittamisesta esimiehelle esi-

Page 61: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

61

tetään todistus kehityskeskustelussa. Lisäksi tietosuojan ja potilas/asiakasasiakirjojen käsit-telyn tueksi on laadittu laaja ohjeisto koko henkilökunnan käyttöön itseopiskeluna Navisec Flex -portaaliin sekä koottuna tietosuojaan liittyvät asiat perehtymistä varten sisäiseen intraan. Lisäksi asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen alueella panostettiin luomalla www.mantsala.fi -sivustolle oma ohjeistus ja toimintaperiaatteet oikeuksien käyttämiseen. Vuonna 2016 perusturvan johtoryhmän päätöksellä käyttöön otettiin Tietosuojan toteutumi-sen seurantakortti. Kortti täytetään joka yksikössä ja palautetaan tulosalueen päällikölle. Kor-tilla pyritään selkeyttämään esimiesten vastuuta tietosuojan toteuttamisessa sekä ymmärtä-mään tietosuojan tilaa yksiköissä. Lisäksi kortilla pyritään ennakoimaan 05/2018 voimaan tulevaa EU-tietosuoja-asetusta, jossa säädetään tietosuojan todentamisen tehtävästä. BDO Audiator Oy teki syksyllä osana vuoden 2016 lakisääteistä tilintarkastusta tietojärjes-telmien riskienhallinnan sekä tietoturva- ja tietosuoja-asioiden tarkastuksen. Tarkastus oli Mäntsälän kunnassa ensimmäinen tälle alueelle. Tarkastuksesta on toimitettu raportti 24.11.2016. Tietosuojan osalta tarkastukseen osallistui perusturvan tietosuojavastaava ja arkistohoitaja. Raportissa todetaan perusturvan osalta seuraavaa: ”Tietosuojatyön osalta ei tarkastuksessa nähty merkittäviä puutteita tai aihetta esittää toimin-nan suosituksia. Tietosuojatyötä (perusturvassa) tehdään organisoidusti, oikeaoppisesti ja määrätietoisesti oleellisiin asioihin panostamalla”. Palvelujen antajan on lain mukaan (lait 159/2001 ja 251/2014) laadittava omavalvontasuun-nitelma. Suunnitelman laatimista on vahvistettu vielä THL:n määräyksellä 2/2015. Toimiala on laatinut tällaisen suunnitelman, joka on käsitelty perusturvalautakunnassa 06/2015. Suunnitelman mukaan organisaation on kuvattava, ylläpidettävä ja kehitettävä organisaation tietoturvaa ja tietosuojaa. Suunnitelmalla varmistetaan erityisesti potilas- ja asiakastietojen asianmukaista käsittelyä eri palveluyksiköissä ja muiden palveluiden tuottamiseen osallistu-vien tahojen toiminnassa. Suunnitelmalla varmistetaan, että henkilökunta hallitsee käytös-sään olevien tietojärjestelmien käytön ja ottaa huomioon asiakas- ja potilastietojen salassa-pitoon ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja ymmärtää väärinkäyttöön liittyvät seuraamukset. Näiden vaatimusten toteuttamista vahvistetaan vuosittaisella koulutussuunnitelmalla ja sen mukaisilla koulutuksilla sekä säännönmukaisella lokivalvonnalla. Suunnitelmien toteutumista seurataan tulosalueittain (vuosittainen raportointi koulutusten määristä ja osallistujista tulos-alueittain). Riskien hallinnan näkökulmasta em. määräykset ovat yksi keino pyrkiä arvioi-maan tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvä riskit, vastuut ja toimintakäytännöt sekä auttaa te-kemään jatkuvaa riskien arviointia ja tarvittaessa toimintatapojen ja ohjeiden päivitystä eri osapuolten kanssa. Päätösten yhtenä sisäisen valvonnan menetelmänä toimii otto-oikeuskäytäntö. Toiminta-vuotta edeltävänä vuonna viranhaltijoiden päätöksistä tiedottamista heti päätöksentekopäi-vänä sähköpostitse laajennettiin lautakunnan puheenjohtajalta myös varapuheenjohtajille. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden ja arvioinnin päte-

vyys ja luotettavuus Toimialajohtaja, talouspäällikkö, tulosalueiden päälliköt ja yksiköiden esimiehet seuraavat oman vastuualueensa talousarvion toteumaa vähintään kuukausittain. Talouden toteumasta raportoitiin perusturvalautakunnalle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuukausittain. Seurannan ajantasaisuuden haasteista ei ole päästy edelleenkään siltä osin, että talouden toteumatiedot kirjautuvat viiveellä. Talouspäällikkö on laatinut toimialan taloustiimille useita aikaisemmin puuttuneita ohjeita, joita käsitellään tiimikokouksissa säännöllisesti. Ohjeiden tavoitteena on mm. oikeat laskujen tiliöinnit ja laskutuksen oikeellisuuden varmistaminen. Talousseurantaa haasteellisempaa on edelleen toimintatiedon seuranta. Toimintatiedon tuottamista on tuettu ottamalla käyttöön (2015–2016 aikana) sekä terveydenhuollon että so-siaalihuollon järjestelmien tietovarastoraportointi. Edelleen tarvitaan systemaattisuutta sekä raporttien tuottamiseen että yhteisten seurantamittareiden määrittämiseen sekä erityisesti yhdenmukaisen kirjaamisen kehittämiseksi. Ilman alkulähteellä tapahtuvaa oikeaa kirjaa-mista, tilastojen luotettavuus ei toteudu. Erityinen haaste on ollut ProConsona -asiakastieto-järjestelmän sisältöjen osalta, koska järjestelmän käytön ja taustojen tukeen ei aikaisemmin ole kunnassa resursoitu. 2016 alusta järjestelmään saatiin sovellusasiantuntija ja vuonna 2016 kirjaamisen rakenteisiin ja toimintatapoihin tullaan panostamaan. KanTa -palveluiden edellyttämä rakenteinen kirjaaminen tukee terveydenhuollossa yhtenäistä kirjaamista ja pa-rantaa potilastietojärjestelmästä tuotettavien raporttien saatavuutta. Kirjaamisen merkitys myös sosiaalihuollossa kasvaa edelleen, kun sosiaalihuolto liittyy kansalliseen sähköiseen

Page 62: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

62

arkistoon ja josta tiedot ovat myös asiakkaiden saatavilla. Tämän ennakoimiseksi perusturva on osallistunut kansalliseen kirjaamista koskevaan Kansa-koulu hankkeeseen vuoden 2016 aikana, jatkuen edelleen vuoteen 2017. Dokumentoinnin kehittäminen edellyttää edelleen asiakasrajapinnassa tapahtuvaan ohjaukseen panostusta. Sekä talouden että toiminnan tiedolla johtaminen on tulevia merkittäviä kehittämiskohteita. Niihin ratkaisut saataneen vasta valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä. Tästä samasta haasteesta raportoitiin vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten yhteydessä. Toimintavuotena (2016) ei edelleenkään pystytty riittävästi antamaan tukea tietovaraston käyttöönotossa, raporttien ajamisessa, niiden määrittelyssä johtamista tukevaksi ja raporttia käyttävien henkilöiden kouluttamisessa. Tähän on vaikuttanut toimialan tukipalveluiden hen-kilöstön niukkuus ja aikaresurssin puute, jota on syönyt sekä henkilökunnan supistumi-nen/vaihtuvuus sekä myös osaamisen puutteet. Lisäksi kansalliset järjestelmään kohdistu-neet tavoitteet ja niihin valmistautuminen sekä järjestelmissä tapahtuneet muutokset sekä ongelmat, ovat omalta osaltaan syöneet kehittämiseen liittyvää aikaa. Tukipalveluiden lisäksi tässä tarvitaan vahvaa johdon näkemystä niistä mittareista, joilla toiminnan ja talouden joh-tamista toteutetaan. Edellistä toimintavuotta enemmän johdon mahdollisuus tähän tukeen ja panostamiseen väheni johtuen seudun sote-hankkeen viemästä merkittävästä valmistelu-ajasta. Toimialalle, tulosalueille, tulosyksiköille ja tiimeille on talousarviossa, käyttösuunnitelmassa ja erillisissä yksiköiden omissa operatiivisissa suunnitelmissa asetettu toimintaa ohjaavia ta-voitteita ja niiden toteumasta kertovia mittareita. Osassa yksiköitä johtamisessa hyödynne-tään ns. tuloskortteja, joissa esimiehille ja tiimeille on asetettu konkreettiset tavoitteet ja mit-tarit. Tavoitteiden toteumasta raportoidaan perusturvalautakunnalle vähintään osavuosikat-sausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Operatiivisessa johtamisessa tavoitteista keskustel-laan ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti mm. johtoryhmissä, tiimipalavereissa, työpaikka-kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Ostopalvelujen ja sijaisten käytöstä päättäminen on pääsääntöisesti keskitetty tulosalueiden päälliköille yhtenä sisäisen valvonnan keinona. Asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden oi-kean kohdentamisen ja sisällön arviointi varmistetaan eri keinoilla. Yksi käytäntö on se, että päällikkö/esimies käy työntekijöiden kanssa säännöllisesti lävitse asiakasmäärät, asiakkai-den palvelut ym. Toimialalle on asetettu tavoitteita myös kuntatason erilaisissa ohjelmissa. Tavoitteet ja toi-menpiteet on niissä konkretisoitu ja seuranta vastuutettu. Poliittisen päätöksentekijän rooli korostuu sen seuraamisessa ja valvonnassa, sisällytetäänkö toimialojen vuosisuunnitelmiin ohjelmissa olevia pitkäntähtäyksen tavoitteita tai osia niistä. Tämä on kuntatason kehittämis-haaste. Toimialan talouspäällikkö tarkasti työaseman käteiskassan. Talouspäällikkö teki tarkastuk-sesta viranhaltijapäätöksen, joka on mennyt tiedoksi kunnankamreerille. Huomautettavaa ei todettu. Tarkastus on vuosittaista. Muita käteiskassoja ei toimialalla ole. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskien arvioinnin systemaattisuudessa on edelleen parannettavaa. Toimialan perustehtä-vään liittyviä riskejä arvioidaan ja niistä raportoidaan ja niitä käsitellään myös potilasturvalli-suussuunnitelman ja vastaavien suunnitelmien sisältämin keinoin ja määritellyin vastuin. Ris-kien arviointi ja niihin varautuminen on osa johtamista ja sisältyy johdon ja esimiesten tehtä-viin. Esimerkkejä riskien arviointien käytännöistä:

Yksiköiden toimintaohjeet Yksiköiden prosessikuvaukset Uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt Työntekijöiden tehtäväkuvat & kehityskeskustelut Erilaiset kehittämiseen ym. liittyvät projektisuunnitelmat ja niiden sisältämät arvi-

ointimenettelyt (vastuut, vaiheet, tavoitteet, tulokset) Asiakastyössä noudatettavat alkuarvioinnit, väliarvioinnit, loppuarvioinnit

Page 63: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

63

Asiakaspalautteiden säännöllinen käsittely työyhteisöissä Turvallisuuskävely terveyskeskuskiinteistössä Turvallisuuskävelyt päiväkodeissa Päiväkotien poistumis- ja sisäänmenoharjoitukset Pelastussuunnitelmiin liittyvät harjoitukset ja niistä oppiminen Vuosittaiset turvallisuussuunnitelmien päivitykset Navisec-tietosuoja koe (edellytetään koko sote-henkilöstöltä säännöllisesti) Love (lääkehoidon osaamisen varmentaminen) + erilaiset näytöt (mm. ekg:n), joita

työntekijöiltä edellytetään määräajoin SAS-toiminta (suunnittele, arvioi, sijoita) hoito- ja hoivapalveluissa Käsihygienia-ajokortti Potilasturvallisuuden varmentaminen (ISBAR, identifiointi ohje, potilasrannekkeet

ym.) Erilaiset pistokokeet ja niissä mahdollisesti havaittujen perusteella toiminnan muu-

tokset ja kehittäminen Lääkehoitosuunnitelma (mm. huumekortit) Potilaiden potilaskertomusmerkintöjen oikaisupyynnöt Välinehuollossahan päivittäiset ja viikoittaiset erilaiset testit laadun varmistukseen

(omavalvonta) Myös erilaiset pikatestien omavalvonnat (verensokerimittarit ym. laitteet) Varhaiserityiskasvatuksen linjausasiakirja, johon kirjattu yhtenäiset menettelytavat

ja toimintamallit kolmiportaisen tuen toteutuksesta varhaiskasvatuksessa ja esi-opetuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen paikallisesti toimintavuoden aikana. Ensiapukoulutettujen pätevyyksien ajan tasalla olon seuraaminen Perustehtävän selkiyttäminen toimintaympäristön muuttuessa ja valmistelun siirty-

essä kunnasta seudulliseksi ja maakunnalliseksi. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Vastuut on määritelty hallinto- ja toimintasäännössä. Valvonta tapahtuu mm. valmistelua oh-jaamalla ja päätöksiä seuraamalla. 5. Sopimustoiminta Sopimukset on Dynasty-järjestelmässä. Jokaisella sopimuksella on vastuuhenkilö. Sopimus-ten seurantaa tapahtuu mm. laskutusten yhteydessä, ulkopuolisten palveluntuottajien val-vontakäynneillä ja asiakaspalautteista. 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella: Systemaattisuutta ja ajantasaisuutta ja välineitä tarvitaan edelleen lisää. Sisäisen valvonnan vahvuutena on toimialan ja tulosalueiden selkeä rakenne ja johtamisvastuut ja esim. toimivat raportointi-, kokoontumis- ja dokumentointikäytännöt. Toimialan johtamisen ja esimiestyön pelisääntöihin sisältyy vastuuttaminen ja tarvittaessa asioihin puuttuminen, mikä on osa toi-mivaa sisäistä valvontaa. Henkilöstöprosessit ovat koko kunnassa yhteiset. Kunnan HR on järjestänyt esimiehille toimintavuoden aikana useita tilaisuuksia, joilla on varmistettu yhtei-sesti sovittujen toimintamallien noudattaminen. Kirjalliset ohjeet ovat kaikkien esimiesten saatavilla Ulrikassa. Tiedottaminen niistä on säännöllistä.

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikau-della

Investoinnit Potilaskutsujärjestelmä Mäntsälän terveydenhuollon ja hoivan yksiköissä uusittiin sen van-hentuneiden palvelinten ja laitteiden osalta vuonna 2015. Tämän yhteydessä halutiin myös uusia henkilöturvajärjestelmän osuus. Hankitun järjestelmän toiminta osoittautui kuitenkin haasteelliseksi testausten ja käyttöönoton jälkeen, minkä vuoksi yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa se purettiin ja sovittiin maksettujen kustannusten palauttamisesta Musti-joen perusturvalle. Hankintahinnan palautuksena saatiin 20 027 euroa. Uutta järjestelmää ei toimintavuonna hankittu. Henkilöturvajärjestelmän suunnittelu ja hankinta on siirretty vuo-delle 2017. Tämä osaltaan vaikutti investointikustannusten alitukseen.

Page 64: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

64

Pornaisten hoidon ja hoivan yksiköiden hoitajakutsujärjestelmän kilpailutuksesta, hankin-nasta ja kustannuksista vastasi pääosin Pornaisten kunta. Mustijoen perusturva vastasi jär-jestelmän käyttöön tarvittavasta palvelinlaitteesta sekä käyttöönoton aikana esiin tulleista lisäosakustannuksista, jotka eivät sisältyneet Pornaisten kunnan kilpailutukseen. Nämä kus-tannukset katettiin vuoden 2016 perusturvan investoinneista. Toimintavuonna jatkettiin sekä varhaiskasvatuksen että kotihoidon mobiilien kehittämistyötä suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen mobiilin lisäominaisuutena investoitiin hoito-aikojen sähköinen ilmoittaminen, varhaiskasvatuksen sähköinen päiväkirja sekä hoitovas-tuussa olevan henkilöstön työaikakirjaukset suoraan Titaniaan. Lisäksi hankinta kattoi yh-teisvastuullisten vanhempien tiedon siirtämisen reskontraan (Kuntax-liittymän muutos). Ko-tihoidon Mukana mobiilin ratkaisua laajennettiin Optimointitoiminnallisuudella, jossa auto-matisoitiin työntekijöiden ja tiimien töiden suunnittelua. Investointeja kohdennettiin myös pDRG, perusterveydenhuollon diagnoosiperusteisen tuot-teistusjärjestelmän hankintaan, kehitystyö jatkuu edelleen vuoden 2017 aikana. Kansallisen sähköisen arkiston (Kanta-palvelut) käyttöönottoja jatkettiin vaiheistusasetuksen (STM) vel-voittamana. Suurimpana kehityskohteena suun terveydenhuollon liittymisvalmistelut Kanta-arkistoon, jossa työ jatkuu edelleen 2017 aikana. Kanta-palveluiden käyttöönottojen osalta investoinnit eivät toteutuneet siinä laajuudessa kuin käyttösuunnitelmassa suunniteltiin, joh-tuen järjestelmän toimittajien/kansallisten toimijoiden valmiudesta toteuttaa lakien vaatimat tavoitteet. Varausta investoinneissa oli myös alueen yhteisen potilastietojärjestelmän (Apotti) alustavaan kehittämistyöhön/hankintaan. Hankintaa ei kuitenkaan ollut mahdollista realisoida, johtuen Apotin valmiudesta laajeta käyttöönottoja alueelle. Käyttöönotot alkavat vuodesta 2017 lukien, Mustijoen perusturvan osalta hankinta siirtyy mahdollisesti lähemmäs vuotta 2020. Muita investointeja perusturvapalveluissa ei toimintavuonna ollut. Investointikustannukset olivat toimintavuonna 51 444 euroa ja alittivat käyttösuunnitelman 173 556 eurolla. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueen toimintakulut ylittyivät 214 500 eurolla käyttö-suunnitelmaan nähden. Perusturvalautakunnan joulukuussa käsittelemässä tilinpäätösen-nusteessa ylityksen arvioitiin olevan yhteensä 172 000 euroa, johon nähden eroa on 42 000 euroa. Henkilöstökulut ylittyivät 114 000 eurolla, ICT-palvelut ylittyivät 97 800 eurolla ja muut toimintakulut ylittyivät 18 900 eurolla. Työllistämispalkkoja maksettiin yhteensä 55 800 eu-roa ja palkkatukea saatiin 33 500 euroa, nettokustannukset palkkatukityöntekijöistä olivat 22 300 euroa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityönteki-jöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä poissaoloja joka aiheutti myös paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Perusturvan tukipalveluissa syntyi lisäksi yli-määräisiä ja päällekkäisiä henkilöstökuluja sekä lomakorvauksia ja ylityökorvauksia useista henkilöstömuutoksista johtuen, tämän lisäksi Pegasos sovellustukea vahvistamaan tuli syyskuusta lähtien sisäisenä siirtona sovellusneuvoja (henkilöstöresurssilisäys tulosalu-eella). Perusturvan tietohallinnon toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheutunut edellisenä vuonna sekä toimintavuoden aikana tehdyt investoin-nit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit, sovellusten uudet ominaisuudet, tietova-rastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon kustannukset veloitetaan sisäisesti palveluja käyttäviltä yksiköiltä.

Tavoite:

Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla ”suurkuluttajaksi” ajautumisen ehkäiseminen

Mittari: Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta

Toteuma:

Raportointi palvelutulosalueilla perusterveydenhuoltoon painottuen

Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen

Mittari: Toteutuneen kuvaus

Toteuma:

Raportointi palvelutulosalueilla

Page 65: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

65

Tunnusluvut Hallinto- ja tukipalvelut

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Varhaiskasvatus

Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 1 958

Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 126

Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

kuntalisäpäätökset 1.3.2013 alk162 345 73 34

Lähetetyt asiakaslaskut 7 949 8 123

Käsitellyt ostolaskut 1 230 1 679

Hoito- ja hoivapalvelut

Kotihoidon, omaishoidontuen ja kotihoidon

tukipalvelujen asiakasmaksupäätökset1 561 1 614 1 527 2 224

Laitoshoidon ja palveluasumisen

asiakasmaksupäätökset617 590 574 737

Hoito- ja hoivapalveluiden asiakaslaskut 5 947 8 086 8 020 7 999

Myönnetyt vapaakortit 185 122 124 160

Vammaispalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkkojen ja

kehitysvammaisten työosuusrahojen sekä

perhehoidon kulukorvausten maksatus

810 940 1 220 1 094

Käsitellyt ostolaskut n. 2000 n. 2000

Perusterveydenhuoltopalvelut

Annetut maksusitoumukset 104 84 95 97

Pyydetyt/saadut maksusitoumukset 100 90 90 91

Vapaa valinta / kirjaukset Pegasokseen 1 548 280 185

Tapaturmailmoitukset ja laskut vakuutusyhtiöille 120+120 130+130 142+142 204+204

Käsitellyt ostolaskut n. 1500 n. 1500 n. 1700 n. 1800

Hallinnon ja muiden yksiköiden laskut

Perusturvan yleislaskutuksen laskut 740 1 126

Kunta- ja kotikuntalaskutuksen laskut 413 423 258 350

Hallinnon, ESH:n ja muiden yksiköiden käsitellyt

ostolaskut1 810 1 900

Posti

Frankeeratut kirjeet 50 523 49 555 48 804

Postijaon ajetut kilometrit 5402 km 10098 km 7028 kkm

Valmistelutyöt sekä muut työt

Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 24+24 23+23 20+20

Viranhaltijapäätösten valmistelu 149 163 210

Arkisto/tietopyynnöt/tietosuoja

Selvitettyjä aineistoja (hyllymetriä) 10 75 85

Selvitetyt tietopyynnöt 30 85 232

Sovellustuki

Selvitetyt tukipyynnöt 1 646 3 700

Sovelluksien käyttöönotot 3 3 4

Koulutettu henkilöstömäärä 288 183

Varmennekorttien luovutukset 227 63 62

Pegasos / ProConsona ajokortit 254 56

Käyttäjätunnuspyynnöt 326

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Maksujen kirjaukset ProConsonaan 1 660 1 650

Page 66: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

66

Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut

Tilivelvollinen: sosiaalipäällikkö Arja Tolttila LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

PALVELUT

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 3 380 911 4 143 738 -286 600 3 857 138 3 528 219 91 % 328 919

Myyntituotot 2 680 988 3 444 438 -299 200 3 145 238 2 801 557 89 % 343 681

Maksutuotot 101 195 79 900 79 900 62 296 78 % 17 604

Tuet ja avustukset 533 875 540 000 12 600 552 600 586 699 106 % -34 099

Muut toimintatuotot 64 854 79 400 79 400 77 668 98 % 1 732

TOIMINTAKULUT -15 381 389 -16 589 048 264 100 -16 324 948 -16 407 837 101 % 82 889

Henkilöstökulut -3 623 565 -3 969 073 3 100 -3 965 973 -3 743 024 94 % -222 949

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 852 319 -3 171 300 2 500 -3 168 800 -2 926 646 92 % -242 154

Henkilösivukulut -771 245 -797 773 600 -797 173 -816 378 102 % 19 205

Palvelujen ostot -8 244 907 -8 922 232 261 000 -8 661 232 -8 766 760 101 % 105 528

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 916 -78 400 -78 400 -74 041 94 % -4 359

Avustukset -2 747 616 -2 746 200 -2 746 200 -2 950 202 107 % 204 002

Muut toimintakulut -683 386 -873 143 -873 143 -873 811 100 % 668

TOIMINTAKATE -12 000 478 -12 445 310 -22 500 -12 467 810 -12 879 618 103 % 411 808

Suunnitelmapoistot -54 354 -43 000 -43 000 -46 216 107 % 3 216

Laskennalliset erät: -579 361 -452 712 -452 712 -426 170 94 % -26 542

Vyörytystuotot 434 874 396 635 396 635 460 461 116 % -63 826

Vyörytysmenot -1 014 235 -849 347 -849 347 -886 631 104 % 37 284

TILIKAUDEN TULOS -12 634 193 -12 941 022 -22 500 -12 963 522 -13 352 004 103 % 388 482

Tulosalueen palveluajatus

Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voi-vat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen.

Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut, Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi

kokonaisuus) Hyvinvointineuvola Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna

Ennaltaehkäisevää työotetta vahvistettiin toimintavuoden aikana edelleen siirtämällä korjaa-vasta lastensuojelusta yksi sosiaalityöntekijän virka perhesosiaalityöhön. Vapautuneita toi-mia/virkoja ei täytetty välittömästi vaan selvitettiin onko tarvetta muunlaiselle osaamiselle. Esim. psykiatrisen sairaanhoitajan toimi muutettiin toimintavuoden aikana neuropsykiat-riseksi valmentajaksi, josta asiakashyöty on suurempi. Keväälle 2016 suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari ei ajan puutteen vuoksi toteutunut. Toisen asteen koulu/opiskelijapsykologi ja koulukuraattorin toimet täytettiin 1.8.2016 lukien. Kunnan omien oppilashuollon työntekijöiden myötä yhteistyö toisen asteen kanssa on tiivis-tynyt huomattavasti. Myös Saaren oppilaitoksen opiskelijaterveydenhuollon palvelu siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi. Isyyslain muutos toteutui vuoden alusta lukien suunnitelmallisesti. Isyys on mahdollista tun-nistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.

Page 67: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

67

Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti käynnis-tyi. Jatkoprojektille: Kohti omaa kotia, palkattiin perintörahoilla projektinvetäjä syyskuusta 2016 lukien. Toimintavuoden aikana hankkeelle tehtiin projektisuunnitelma ja valittiin ohjaus-ryhmä koostuen perusturvalautakunnan jäsenistä ja viranhaltijoista Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnisty 1.1.2016. Mäntsälä-Pornai-nen muodostaa ns. muualla toimivan monialaisen työvoimapalvelukeskuksen, joka toimii ai-kuissosiaalityön toimitiloissa. Toimintavuoden aikana käynnistyi työllisyyden edistämisen toimenpideohjelman mukaisesti Motto-hanke johon Silmu myönsi hankerahoitusta. Manna ry hallinnoi hanketta ja hankkeelle on palkattu oma projektinvetäjä, joka hoitaa laajemminkin työllisyyden edistämiseen liittyviä tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä alettiin kehittää ammatillisen kuntoutuksen suuntaan ja nimike muutettiin kuluvana vuonna (2017) valmennuskeskus Vakeksi. Valmennuskeskuk-sen palvelutuotteet ovat sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus sekä työttömien mo-nialaiset työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Tätä palveluketjua on kehitetty yhteistyössä Orton Pron:n kanssa. Palveluketju käynnistyi marras/joulukuussa 2016 Toimintavuonna käynnistyi useita eri asiakasryhmän tarpeisiin vastaavia sosiaalisen kun-toutuksen ryhmiä kuten Toppa-kurssi, Puhutaan suomea-kurssi ja jatkokurssi, alle 25 v Nop-pakurssi, Suuntakurssi. Jokaisella kurssilla oli oma fokus. Ryhmätoiminta toteutettiin monia-laisena yhteistyönä. Jokaisesta edellä mainitusta ryhmästä on laadittu oma palvelutuoteku-vaus, johon olennaisesti liittyy vaikuttavuuden mittaaminen, jossa hyödynnetään kykyviisa-ria, asiakkaan kokemaa vaikuttavuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuonna 2015 käynnistynyt Keski-Uudenmaan kuntakokeilu jatkui 2016. Kuntakokeilun ydin on alueellinen Ohjaamo. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä oli kokeilussa ns. asiakas-vastaavana. Kunnan oma lastensuojelun ns. Hackneyn – hanke 2016–2018 käynnistyi yhteistyössä Kuo-pion yliopiston ja THL:n kanssa. Työntekijät tekivät opintomatkan Lontooseen. Malli sisälly-tettiin myös lasten, nuorten, perheiden valtakunnalliseen Lape-muutosohjelmaan. Oma las-tensuojelun hanke nimettiin Wait-hankkeeksi. johon on osoitettu valtakunnallista kiinnos-tusta.

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikau-della

Koko tulosalueen talousarvion (ulkoiset + sisäiset menot) toimintakulujen toteuma oli 100,5 % (82 889 €) tuottojen toteuma 91,5 % (-328 919 €) ja toimintakate toteutui 103,3 % (411 808 €). Tuottojen osalta huomioitava, että perustoimeentulotuen valtionosuus menee suoraan Pornaisten kunnalle. Tuotoissa suurin yksittäinen alitus oli muissa yhteistoiminta-korvauksissa (Pornaisten maksuosuus 374 773 €). Pornaisten vähenevä käyttö on huomi-oitu toimintavuoden aikana mm. jättämällä toimia täyttämättä joko kokonaan tai määräajaksi. Lisäksi on seurattu molempien kuntien toimintaympäristön muutoksia. Toimintamenojen osalta tulosalue pysyi hyvin annetussa budjetissa ottaen huomioon, että kustannuksissa on ennakoitu hallintoriita-asioiden ratkaisu (lastensuojelu ja kehitysvammapalvelu) siten, että kustannusvastuu onkin kunnan. Koko tulosalueen henkilöstökulujen toteuma 94,4 % (- 222 949 €), josta palkkojen osuus oli 92,4 % (- 242 154 €) Alitus johtuu siitä, että toimia oli täyttämättä ja osa työntekijöistä piti palkattomia lomia. Vapautuneita toimia/virkoja ei täytetty välittömästi vaan selvitettiin onko tarvetta täyttää ko. virka/toimi heti vai onko tarvetta muunlaiselle osaamiselle. Vastaavasti asiakaspalvelujen ostoissa toteuma oli 102,1 % (129 584 €). Lastensuojelun sijoituskustannusten ostopalveluissa toteuma oli yhteensä 1 635 654 € (122,3 %). Pornaisten kustannukset olivat 119 222 € (85,8 %) (- 19 777 €). Mäntsälän kus-tannukset yhteensä 1 516 431 €. Ylitystä 318 332 € (126,6 %) Ylitys johtuu mm. menossa olevasta hallintoriita-asiasta koskien sijoitusten kustannusvastuuta. Toimintavuoden aikana sijoituksessa oli yhteensä 40 lasta/nuorta (2015 lkm 52). 31.12.2015 sijoituksessa oli 22 (2015 lkm 25) mäntsäläläistä ja 6 pornaislaista (2015 lkm 6) lasta/nuorta. Avo- ja jälkihuollon palvelujen ostoissa toteuma alittui ollen 86,5 %.

Page 68: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

68

Aikuisten psykososiaalisen yksikön asiakaspalvelujen ostoissa toteuma oli 107,1 % (35 263 €). Ylityksestä laitoshoidon osuus yhtyeensä on 12 537 €. Ylitys johtuu pääasiassa Pornaisten hoitopäivien kasvusta. Asiakasmäärät ja hoitopäivämäärät olivat vähäisiä. Mo-lempien kuntien osalta laitoshoidon kustannukset ovat vähentyneet vuodesta 2015. Mielen-terveyskuntoutujien asumispalveluista toteuma 104 % (17 208 €). Mäntsälän asumispalvelut 29 035 € (2016 asiakkaita 9, 2015 asiakkaita 12) ja Pornainen 153 171 € (2016 asiakkaita 4, 2015 asiakkaita 4). Asumispalvelujen hinnat määräytyvät asiakkaiden hoitoisuuden mu-kaan. Vammaisten palveluissa ylitystä oli molempien kuntien osalta vaikeavammaisten kuljetus-palveluissa, jossa ylitys yhteensä 101 162 €. Ylityksestä Mäntsälän osuus 79 099 € ja Por-naisten osuus 22 063 €. Ylityksen kasvu johtuu työ- ja opiskelumatkojen lisääntymisestä. Esim. kehitysvammaisten oppilaitosten keskittymisestä Järvenpäähän ja Porvooseen. Mänt-sälän oppilaitos on lopettanut toimintansa. Kehitysvammaisten työtoimintapalveluissa ylitystä Mäntsälän osalta 68 708 € johtuen hallin-toriita asiasta. Erimielisyyden aiheena ovatko neljä asiakasta vanhan Invalidihuoltolain no-jalla työsopimussuhteessa Etevaan. Muiden palvelujen ostojen toteuma 99,1 % (- 24 057 €) Avustukset kotitalouksille toteuma oli 107,4 % (204 002 €) sisältää mm. toimeentulotukime-not, omaishoidontuet, henkilökohtainen apu. Menoista suurin osa on toimeentulotukimenoja, joissa ylitys 142 310 € Mäntsälän toimeentulotukimenoissa ylitys 133 684 € ja Pornaisissa vastaavasti alitusta 25 988 €. Mäntsälässä perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentu-lotuen saajien määrä on kasvanut vuodesta 2015. Avustukset yhteisöille toteuma oli 111,1 % suhteessa budjetoituun. Menoylitys yhteensä 92 849 €. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntalisästä. Mäntsälän ylitys oli 81 577 € (toteuma 727 576 €) ja Pornaisten ylittyi 11 272 € (toteuma 201 272 €). Joulukuun listalla oli 174 mäntsäläläistä (2015 lkm 149) ja 43 pornaislaista työtöntä (2015 lkm 43). Toimintavuoden aikana 206 henkilöä, joista nuoria 117 poistui Mäntsälän listoilta eri syistä. Pornaisista vas-taavasti 43 henkilöä, joista nuoria 23. Mäntsälässä poistuneiden nuorten syyt: kuntouttava työtoiminta mukaan lukien sosiaalinen kuntoutus, ei tietoa, työelämään siirtyminen, opiskelu. Aikuisilla vastaavat: ei tietoa, kuntouttava työtoiminta, muutto, siirtyminen työelämään. 1.1.2017 lukien Kelalta tulee ennakkolista 200 työttömyyspäivän ylittäneistä työttömistä, jotka siirtyvät 2017 vuoden aikana kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalle. Mäntsäläläi-siä on 33 henkilöä, Pornaisista ei ole saatu vielä tietoa.

Tavoite:

Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johta-minen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä.

Mittarit:

1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet

Toteuma:

1. Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettiin lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittiin vuodelle 2016 ja toteutettiin.

2. Tulosalueen työntekijöiden kriisiosaamista vahvistettiin yhteisellä koulutuksella 3. Perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöi-

den on työnjakoa selkiytettiin. Aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen osalta aloitettiin.

4. Työntekijöiden aloitteesta käynnistyi esim. matalan kynnyksen perhesosiaalioh-jaus ja sosiaalikuntoutuksen tarvepohjaiset ryhmätoiminnot.

Page 69: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

69

Tavoite:

Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä.

Mittari: Asiakaspalautteet, asiakasraadit

Toteuma:

Toteutuneilta sosiaalisen kuntoutuksen kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerät-tiin asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistui THL:n organisoimaan asiakaspa-lautekyselyyn. Tuloksia ei ole vielä julkaistu (2/2017).

Tavoite:

Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta

Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspal-veluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla)

Toteuma:

Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei aloitettu luo-maan omaa erillistä toimintamallia.

Page 70: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

70

Tunnusluvut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Perheneuvola

Asiakkaat 248 203 203 238

Käynnit 1 931 1 841 1 661 1 535

Koulupsykologit

Asiakkaat 188 194 219 269

Käynnit 886 888 1 105 1 303

Nuorten vastaanotto

Asiakkaat 127 131 178 180

Käynnit 958 942 1 628 1 349

Puheterapia

Asiakkaat 325 291 304 185

Käynnit 1 387 1 296 1 324

Lastensuojelun sosiaalityö, asiakkaat 467 246 170 142

Perhesosiaalityö, asiakkaat 65 153

Sosiaalipäivystys, asiakkaat 250 304

Palvelutarpeen arviointi 123 357

Kodin ulkopuolelle sijoitetut /Last.suoj.

Asiakkaat 61 37 31 28

Hoitopäivät 14 538 13 978 13 565 10 264

Jälkihuolto, asiakkaat 28 23 43 35

Lastenvalvoja, elatussopimukset 258 308 332 343

Aikuissosiaalityö

Sosiaalityö, asiakasperheet 756 527 510

Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 692 698 670 693

Täydentävä ja ehkäisevä 179 239 201 212

Välitystiliasiakkaat 30 24 38 33

Työmarkkinatuki, asiakkaat 78 95 191 216

Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat 69 59 72 101

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Hyvinvointineuvola, Mäntsälä

Käynnit yhteensä 12 032 11 057 9 599 9 774

Lastenneuvola, asiakkaat 2 214 2 169 1 917 1 881

Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 1 814 1 718 1 526 1 465

Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 4 829 5 059 4 301 4 417

Äitiysneuvola, asiakkaat 586 655 471 520

Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 1 006 737 636 602

Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 3 398 2 697 2 322 2 329

Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 789 846 654 758

Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 641 466 312 464

Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 344 380 502 497

Hyvinvointineuvola, Pornainen

Käynnit yhteensä 3 087 2 884 2 657 2 331

Lastenneuvola, asiakkaat 604 710 537 506

Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 361 406 383 321

Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 1 473 1 637 1 268 1 137

Äitiysneuvola, asiakkaat 169 176 132 127

Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 215 201 161 121

Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 837 527 615 500

Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 148 113 156 152

Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 12 0 61 66

Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 189 113 169 186

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä

Asiakkaat 3 405 3 325 3 220 3 260

Käynnit lääkärillä 1 410 1 516 1 396 1 315

Käynnit hoitajalla 7 283 7 423 6 461 6 067

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen

Asiakkaat 810 799 980 967

Käynnit lääkärillä 278 274 354 368

Käynnit hoitajalla 1 479 1 665 1 847 1 885

Lapsiperheiden kotipalvelu

Asiakkaat 109 88 97 115

Kodinhoitajakäynnit 694 702 590 644

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Mielenterveysavopalvelut ja kriisipäivystys

Asiakkaat 348 372 407 695

Käynnit 1 462 1 529 1 750 3 456

Mielenterveysasumispalvelut

Asiakkaat 13 16 16 13

Hoitopäivät 4 495 3 960 4 186 4 414

Mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja

Asiakkaat 286 337 367 455

Käynnit 1 119 1 477 1 690 2 374

Päihdehuollon avopalvelut

Asiakkaat 408 246 176 191

Käynnit 1 878 1 735 1 121 1 053

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Asiakkaat 3 7 13 9

Hoitopäivät 114 338 521 241

Vammaisten asumispalvelut

Asiakkaat 17 16 13 11

Hoitopäivät 4 791 4 925 4 375 4 380

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Asiakkaat 55 45 48 45

Hoitopäivät 10 136 10 245 11 230 16 425

Kehitysvammaisten laitoshoito

Asiakkaat 3 3 3 3

Hoitopäivät 1 095 1 093 1 095 1 095

Kehitysvammaisten perhehoito

Asiakkaat 16 13 15 17

Hoitopäivät 832 817 966 1 031

Page 71: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

71

Hoito- ja hoivapalvelut

Tilivelvollinen: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki HOITO- JA HOIVAPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 7 782 733 7 820 926 -184 400 7 636 526 7 934 128 104 % -297 602

Myyntituotot 4 601 989 4 587 268 -184 400 4 402 868 4 659 935 106 % -257 067

Maksutuotot 2 404 422 2 488 700 2 488 700 2 477 244 100 % 11 457

Tuet ja avustukset 11 157 172 -172

Muut toimintatuotot 765 166 744 958 744 958 796 777 107 % -51 819

TOIMINTAKULUT -18 396 218 -19 576 672 184 400 -19 392 272 -19 433 807 100 % 41 535

Henkilöstökulut -8 743 702 -8 774 858 43 000 -8 731 858 -8 506 552 97 % -225 306

Palkat ja palkkiot yhteensä -6 771 081 -6 782 400 35 000 -6 747 400 -6 594 677 98 % -152 723

Henkilösivukulut -1 972 621 -1 992 458 8 000 -1 984 458 -1 911 875 96 % -72 583

Palvelujen ostot -7 290 501 -8 109 161 141 400 -7 967 761 -8 378 402 105 % 410 641

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -396 081 -430 550 -430 550 -426 978 99 % -3 572

Avustukset -184 277 -240 500 -240 500 -210 817 88 % -29 683

Muut toimintakulut -1 781 657 -2 021 603 -2 021 603 -1 911 058 95 % -110 545

TOIMINTAKATE -10 613 484 -11 755 746 -11 755 746 -11 499 679 98 % -256 067

Suunnitelmapoistot -93 592 -54 000 -54 000 -70 306 130 % 16 306

Laskennalliset erät: -835 271 -588 058 -588 058 -595 964 101 % 7 906

Vyörytystuotot 470 629 405 747 405 747 442 485 109 % -36 738

Vyörytysmenot -1 305 900 -993 805 -993 805 -1 038 448 104 % 44 643

TILIKAUDEN TULOS -11 542 347 -12 397 804 -12 397 804 -12 165 949 98 % -231 855

Tulosalueen palveluajatus

Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vai-kuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoi-toa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja per-hepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut ”tilaavat” asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista).

Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut Laitospalvelut

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Kotokartanon palveluasuminen päättyi omana toimintana syksyllä 2016 (kh 29.2.2016 § 43 ja 14.3.2016 § 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksikköihin kun-nan alueella. Kotokartanoon jäi palveluasumisen päätyttyä hoivaosasto, jonka paikkamääräksi jäi 38 arvioidun 30–33 paikan tilalta. Ylijäävä henkilökunta siirrettiin palvelualueen muihin yksik-köihin. Henkilöstöä ei irtisanottu (kh 29.2.2016 § 43). Mäntsälän kunnan oma tehostettu palvelu-asumistoiminta Isokodossa loppui syyskuussa 2016 ja asukkaat siirtyivät yksityisiin hoitokoteihin. Asukkaat muuttivat hieman porrastetusti ostopalveluihin, pääasiassa kuitenkin syyskuun alussa. Tulosalue sai toimintavuonna lautakunnan päätöksellä lakisääteisen toiminnan järjestämisen mahdollistamiseksi uuden hyvinvointikoordinaattorin toimen. Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. ikääntyvien kuntien asukkaiden toimintakyvyn tukemiseen liittyvien toimintamallien kehittäminen ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäminen, ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin tuen toimintamallien luominen yhdessä kumppaneiden kanssa. Kyseinen toimi muutettiin avoinna olevasta kotihoidon sairaanhoitajan toimesta. Ikään-tyneiden hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke päättyi 6/2016, jonka hyvien tuloksena

Page 72: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

72

perustettiin tuo hyvinvointi-koordinaattorin toimi 11/2016. Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaeh-käisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Hankkeen aikana tiivistettiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Muistihoidon uusi toimintamalli otettiin käyttöön 2016 vuoden alusta, kun muistihoito täydentyi muistikoordinaattorilla. Muistikoordinaattori tukee muistipotilasta ja omaisia omahoidossa diag-noosin saannin jälkeen. Tavoitteena että potilaat ja omaiset pärjäävät kotonaan mahdollisimman pitkään sairauden kanssa turvallisesti. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012–2020) ohja-taan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi po-tilaan jatkohoidon järjestäminen. Tulosalueella kehitettiin kotiin vietäviä palveluja. Kotihoidossa otettiin käyttöön syksyllä 2016 toi-minnanohjausjärjestelmä. Lisäksi Mäntsälässä käynnistettiin lääkkeiden annosjakelu. Molem-milla toimenpiteillä tavoiteltiin hoitajien työajan vapauttamista välittömään asiakastyöhön. Kotihoidossa panostettiin osaamisen kehittämiseen ja toiminnan kehittämiseen myös osallistu-malla Kotona, kotoa, kotiin - hankkeeseen. Hankkeen osallistui seitsemän (7) työntekijää ja esi-mies. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana useampia. Hankkeeseen osallistuminen edellytti henki-löstöresursseja. Menumat-pilotti aloitettiin 9.5.2016. Ateria-automaatti -palvelu (Menumat) oli vaihtoehto kotiin tuotaville kotiaterioille. Pilotin tavoite oli lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuutta. Menumat-pal-velua käytti noin 10 % kotiateria asiakkaista. Palvelu oli kunnalle kustannusneutraali. Hoito- ja hoivapalvelut osallistui vuoden 2016 aikana lääkkeiden annospussijakelutoiminnan kil-pailutukseen yhdessä Sipoon, Tuusulan ja Nurmijärven kuntien kanssa. Kilpailutus tuotti huo-mattavan säästön lääkkeiden annosjakelukustannuksiin. Säästöt näkyvät vasta vuonna 2017, sillä uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2017 alkupuolella. Molemmissa kunnissa kotihoidon käyntimäärät kasvoivat merkittävästi. Kotihoidon käyntimäärät kasvoivat vuonna 2016 Mäntsälässä 20 399 käynnillä (19,5 %) ja vastaavasti Pornaisissa 2 609 käynnillä (10,2 %). Mäntsälässä tuotettiin yhteensä käyntejä 124 971 ja Pornaisissa 28 120. Mäntsälän kotihoitoon lisättiin henkilöstöä vuoden alussa, jotta alati kasvavaan tarpeeseen kyet-tiin vastaamaan. Erityisesti ilta- ja viikonloppukäyntien määrä lisääntyi. Kotokartanosta siirrettiin yhteensä kuusi (6) lisävakanssia kotihoitoon. Kaiken kaikkiaan Mäntsälän kotihoitoon siirtyi kah-deksan hoitajaa Kotokartanosta. Myös Pornaisten kotihoitoon lisättiin yksi lisävakanssi. Mäntsä-län kotihoidossa lisähenkilöstön tarvetta korvattiin alkuvuonna määräaikaisilla ja varahenkilös-töllä, joten lisäresurssin tarve oli olemassa koko vuoden ajan. Toimintavuoden lopussa oli näh-tävillä tarve lisätä kotihoidon henkilöstöä myös tulevana vuonna, jotta asiakkaiden palvelusuun-nitelmien mukainen palvelu pystytään tuottamaan. Palvelualueen johtamisrakenteita muutettiin Pornaisten osalta siirtämällä Pornaisten hoito- ja hoivapalvelujen yksiköt yhden esimiehen johdon alaisuuteen. Palvelukeskuksen esimiehen vas-tuualue koostuu Pornaisten kotihoidosta, vanhainkotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta (Pellava-koti). Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston yhden johtajan malli muuttui siltä osin, että palveluasumisen lakkauttamisen yhteydessä johdettavana oli enää yksi yksikkö. Yhden esimiehen mallissa sekä Kotokartanossa että Pornaisissa tavoiteltiin asukkaiden yhdenvertaista hoidon ja hoivan laatua sekä henkilöstön joustavaa käyttöä koko vastuualueella. Kotihoidon joh-tamisrakennetta muutettiin myös syksyllä 2016, toisen esimiehen siirtyessä hyvinvointikoordi-naattoriksi. Kotihoidon johtamisrakenne muutettiin yhden johtajan malliksi ja kotihoidon kaksi alu-etta sulautettiin yhdeksi ja sieltä irrotettiin Pornaisten kotihoito Pornaisten esimiehen alaisuuteen. Pornaisten toimintakulujen kasvua selittää hoitopaikkojen käytön kasvu. Pornaisten toiminta-tuotot kasvoivat samassa suhteessa. Sen sijaan yhteistoiminta-alueen sisäinen myynti Mäntsä-lälle jäi suunnitellusta 497 719 euroa ja sitä selittää se, että Pornaislaisten ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät kasvoivat edellisestä vuodesta 11,3 % (1125 hpv). Yhteensä pornaislaisten hoitopaikkojenkäyttö kasvoi keskimäärin 4,6 paikalla ollen 35,1 vuonna 2016 (30,5 vuonna 2015). Palveluasumista ostettiin yksityisiltä 160 000 eurolla enemmän kuin oli varauduttu. Por-naisissa oli yksi kotikuntamuuttaja ennestään ja vuoden aikana tuli toinen. Entiset kotikunnat maksavat kotikuntalaskutuksessa noin 80 % menoista. Mäntsälän ostot vähenivät Pornaisten Pellava-kodista 668 hoitovuorokaudella ja paikat tulivat pornaislaisten omaan käyttöön. Aurinko-mäen vanhainkodin paikkojen käyttö oli kuntien kesken samaa tasoa kuin vuonna 2015.

Page 73: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

73

Aurinkomäen osalta sisäisen myynti Mäntsälälle oli samaa tasoa kuin edellisenä vuotena, vaikka käyttösuunnitelmaan oli arvioitu kasvava myynti. Pornaisten kotihoito pysyi käyttösuunnitel-massa. Omaishoito ylittyi 1 459 eurolla. Mäntsälän toimintatuotot olivat noin 188 000 euroa suuremmat kuin arvioitu johtuen pitkälti vuok-ratuottojen ja ateriamaksujen läpilaskutuksesta kasvaneissa palveluasumisen ostoissa. Maksu-tuotot toteutuivat odotetusti. Asuntojen vuokratuotot Mäntsälässä kasvoivat noin 35 000 johtuen palveluasumispaikkojen siirtymisestä ostopalveluiksi, jossa vuokrataso on korkeampi kuin kun-nalla oli. Hoito- ja hoivapalvelujen toimintakulut Mäntsälässä olivat 70 000 euroa vähäisemmät kuin oli arvioitu. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät Mäntsälässä noin 670 600 euroa johtuen te-hostetun palveluasumisen ostojen kasvusta. Mäntsälän toimintakate jäi ylijäämäiseksi 257 000 euroa. Mäntsälän kotihoidon toimintakate oli alijäämäinen 348 730 euroa, jossa maksutuotot alittuivat 38 300 eurolla ja henkilöstökulut ylittyivät 294 369 eurolla. Mäntsälän kotihoitoon siirrettiin lisä-resurssia vuoden aikana Isokodosta, jonka toiminta päättyi syyskuussa. Isokodon palveluasumisen toiminnan loputtua kesken vuotta jäi toimintakatteen määrärahasta 493 213 euroa toteutumatta. Sisäisistä vuokrista toteutumatta jäi 81 667 euroa ja sisäisistä ravit-semuspalveluista 43 485 euroa. Isokodon toiminnan päättyessä ostopalvelujen käyttö lisääntyi vastaavan määrän (31 paikkaa) ja lisäksi vuoden aikana ostettiin lisäpaikkoja kasvavan tarpeen takia neljä (4). Vuoden alussa ostopaikkoja oli 36 ja vuoden lopussa 71 paikkaa. Ostopalvelujen toimintakate ylittyi 288 200 euroa, joka katettiin Isokodon säästöllä ja josta jäi edelleen yli 205 000 euroa kattamaan kotihoidon ylitystä. Kivistöntien palvelutalon tehostettu palveluasuminen, päivätoiminta ja vuorohoito toteutuivat suunnitellusti. Kivistöntien kotihoito ja kotihoidon ostopalvelut ylittyivät 22 000 eurolla johtuen ko-tihoidon käyntimäärien kasvusta eli asiakaskunnan hoitoisuuden lisääntymisestä. Omaishoitajan vapaan järjestämisvaihtoehdon ”yksityisen palveluntuottajan antama apu kotiin” korvaussumma 70 euroa/lakisääteinen vapaavuorokausi korotettiin 100 euroon/lakisääteinen va-paavuorokausi 1.4.2016 alkaen. Arvon nosto ei vaikuttanut menoja kasvattavasti. Omaishoidon tukea jäi käyttämättä Mäntsälässä 37 500 euroa. Kotikuntalain mukaisia uusia sijoituksia toteutui vuonna 2016 kolme. Vuoden aikana oli yhteensä 7 kotikuntamuuttajaa, joista kaksi Pornaisissa. Kotikuntalain mukaisia hoitopaikkahakemuksia tulee kuntaan vuosittain 1–3. Kunnan on myönnettävä kotikuntalain mukaista hoitopaikkaa ha-keville hoitopaikka hakemuksen saapumisesta kolmen kuukauden sisällä. Hakemuksiin ei pys-tytä etukäteen varautumaan. Kunnan kustannuksia lisää se, että kunta ei saa täysimääräisesti hoidon aiheuttamia kustannuksia johtuen siitä, että kunta ei saa valtionosuutta siirtovuonna ky-seisestä siirtyjästä

Kotihoidon käynnit vuosina 2012–2016:

2012 2013 2014 2015 2016

Mäntsälä 78 123 80 314 92 660 104 448 124 971

Pornainen 24 275 26 916 29 208 25 468 28 120

yhteensä 102 398 107 230 121 868 129 916 153 091

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta

Mittari:

1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5–6 %, tavoite vuo-delle 2017 on 6–7 %)

2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2–3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13–14 %)

Page 74: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

74

Toteuma:

1. Tehostetussa palveluasumisessa 5,8 % (Mlä) ja 4 % (Por). 2. Laitoshoidossa 3,0 % (Mlä) ja 7,2 % (Por). 3. Säännöllisen kotihoidon piirissä 16,8 % (Mlä) ja 18,4 % (Por). Pornaisten osalta laitoshoidon osuus on valtakunnallista tavoitetta suurempi, koska pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito on järjestetty pääasiassa Aurinkomäen vanhainkodissa. Vanhainkoti on sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa.

Tavoite:

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen

Mittari:

Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennalta-ehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset

Toteuma:

Hanke toteutui suunnitellusti, tuotoksena on erillinen loppuraportti. Hankkeessa to-teutettiin 75 vuotta täyttäneille hyvinvointitapaamiset, käynnistettiin ikäihmisille suun-natut neuvontapalvelut, järjestettiin yleisötilaisuus ja toteutettiin yhteistyössä Elämän hallinnan ryhmä. Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja ovat jääneet pysyväksi toi-minnaksi.

Tavoite:

Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

Mittari: Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0)

Toteuma:

Siirtoviivepäiviä 0.

Tavoite:

1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta

Mittarit:

1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)

Toteuma:

Jonoajat toteutuivat mukaisesti alle 3 kuukautta. Touko- ja marraskuussa toteutettiin Ravatar-mittaukset.

Tunnusluvut Hoito- ja hoivapalvelut

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Omaishoidontuki, yli 65 v.

Asiakkaat, Mäntsälä 32 39 33 42

Asiakkaat, Pornainen 6 8 9 12

Kotihoito, Mäntsälä

Asiakkaat 379 391 386 388

Käynnit 80 314 92 660 104 448 123 562

Kotihoito, Pornainen

Asiakkaat 92 89 86 88

Käynnit 20 916 29 208 25 468 28 096

Kotisairaanhoidon lääkärivastaanotto

Käynnit 318 322 259 290

Muistipoliklinikka

Asiakkaat lääkärillä 142 147 154

Käynnit, lääkärillä 154 168 185 183

Asiakkaat muistihoitajalla 304 297 302

Käynnit muistihoitajalla 330 367 351 370

Asiakkaat muistikoordinaattorilla 170

Käynnit muistikoordinaattorilla 309

Tehostettu palveluasuminen

Hoitopäivät yhteensä 36 776 37 877 37 867 39 823

Isokoto 10 629 11 063 10 849 6 853

Kivistöntie 12 299 11 359 12 317 11 633

Pellavakoti 2 043 2 105 2 089 2 000

Ostettu palveluasuminen 11 805 13 350 12 612 19 337

- josta Attendo Onni

Vuorohoito tehostetussa asumispalvelussa

Hoitopäivät 1 515 1 976 1 776 476

Asiakkaat vuorohoidossa

Vuorohoito laitoshoidossa

Hoitopäivät 1 550

Asiakkaat

Laitoshoito

Hoitopäivät yhteensä 38 329 38 473 38 163 37 393

Terveyskeskuksen hoivaosasto 14 719 14 334 14 110 14 000

Terveyskeskuksen vuodeosasto 12 604 12 523 12 406 12 183

Aurinkomäki 10 184 10 166 10 481 10 282

Ostopalvelut, Kiljava 457 1 085 801 928

Ostopalvelut, muut 365 365 365

Page 75: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

75

Perusterveydenhuolto

Tilivelvollinen: johtava ylilääkäri Ari Laakkonen PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 5 660 534 6 700 621 -92 700 6 607 921 6 339 073 96 % 268 848

Myyntituotot 2 728 339 3 249 791 -70 000 3 179 791 2 646 293 83 % 533 498

Maksutuotot 936 286 1 136 595 1 136 595 1 171 653 103 % -35 058

Tuet ja avustukset 7 300 7 300 16 454 225 % -9 154

Muut toimintatuotot 1 995 909 2 314 235 -30 000 2 284 235 2 504 673 110 % -220 438

TOIMINTAKULUT -12 871 596 -14 136 042 79 720 -14 056 322 -13 758 084 98 % -298 238

Henkilöstökulut -4 937 421 -5 249 339 9 720 -5 239 619 -5 035 915 96 % -203 704

Palkat ja palkkiot yhteensä -3 872 355 -4 100 400 8 000 -4 092 400 -3 908 081 95 % -184 319

Henkilösivukulut -1 065 066 -1 148 939 1 720 -1 147 219 -1 127 833 98 % -19 386

Palvelujen ostot -6 052 483 -6 952 797 70 000 -6 882 797 -6 693 903 97 % -188 894

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 001 173 -1 014 450 -1 014 450 -1 117 808 110 % 103 358

Avustukset -200

Muut toimintakulut -880 318 -919 456 -919 456 -910 458 99 % -8 998

TOIMINTAKATE -7 211 062 -7 435 421 -12 980 -7 448 401 -7 419 011 100 % -29 390

Suunnitelmapoistot -85 641 -40 500 -40 500 -45 489 112 % 4 989

Laskennalliset erät: -482 738 -373 805 -373 805 -348 715 93 % -25 090

Vyörytystuotot 540 237 318 384 318 384 172 752 54 % 145 632

Vyörytysmenot -1 022 975 -692 189 -692 189 -521 467 75 % -170 722

TILIKAUDEN TULOS -7 779 441 -7 849 726 -12 980 -7 862 706 -7 813 215 99 % -49 491

Tulosalueen palveluajatus

Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajo-jen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien.

Tulosalueen palveluja ovat: Vastaanottopalvelut (Päivystyspalvelut, Lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään peruster-veydenhuollosta (resurssivastuu), Laboratoriopalvelut (HUS-osto), Kuvantamispalvelut (HUS-osto), Välinehuolto, Lääkekeskus, Kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut), Työterveyshuolto, Suun terveydenhuolto)

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi 1.1.2014. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokit-telemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuot-teistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä. Tuotteis-tusprosessissa edettiin, mutta ei varsinaiseen laskentaan asti. eArkistoinnin (eKanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa 2014. Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä am-mattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 valmistauduttiin toteuttamaan eKanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy eKanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan pal-veluita laajennetaan. Toteutuminen siirtyi vuodelle 2017 valtakunnallisen pilottihankkeen ja ristiin testausten viivästymisistä johtuen. Päivystysasetus astui voimaan 1.1.2015. Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yh-teispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla, tämän suh-teen neuvottelut kesken Uudenmaan alueella, tätä varten perustettu työryhmä joka valmistelee hanketta. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys tehtiin. Hallitus linjasi SOTE-uudistuksen valmistelussa, että työterveyshuollon yhtiöittäminen siirtyy vuodelle 2019. Siihen asti jatketaan entisellä toimintamallilla. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen on siirryttiin vuoden

Page 76: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

76

2016 aikana ja sen toiminnan sekä yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2017 HUS vetoisesti. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipi-län hallitusohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimen-kuva on muuttunut yhä enemmän ohjaavaksi ja tukevaksi. Tämä kehityssuunta jatkuu edelleen tulevaisuudessa voimakkaampana ja siihen on panostettava entistä enemmän resursseja. Lää-kehoidon kokonaisarviointi on otettu käyttöön avo- ja laitoshoidossa, tämän toiminnan kehittämi-nen ja henkilökunnan kouluttaminen jatkuu 2017. Lääkehoidon kokonaisarviointi on otettu käyt-töön hallitusohjelman mukaisesti.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna

1. Työterveyshuollon suuntautunut lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooni-set sairaudet on keskitetty hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon perusterveydenhuollon vas-taanottopalveluiden kysyntää kasvattaen. 2. Työterveyshuollon järjestämistavan muutos seudullisella ratkaisulla siirtyy vuoteen 2019 halli-tuksen linjauksen myötä. 3. Operatiivisia toimenpiteitä on vähennetty ja potilaan sairaalassa oloaikaa lyhennetty, mikä on lisännyt avohoidon tarvetta. 4. Vuoden 2016 aikana eKanta-palvelun 2-vaihe ei toteutunut. Koulutukseen varattava jatkossa resurssia, jotta 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. 5. KELA-korvauksien alentaminen on lisäsi paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vas-tuun korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla on pyrittiin turvaamaan resurssien riittä-vyys. 6. Terveyskeskuksen vastaanoton hoitajarakenneuudistusta toteutettiin vuonna 2015 ja toimin-nan kehittäminen on jatkunut merkittävästi vuonna 2016. Terveyskeskuksen kokonaisvaltainen toimintojen kehittäminen ja rakenteiden uudistaminen jatkuu edelleen kohti maakunnan sotea (2019) mentäessä. Typ-laki asetti uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteuttamiselle 1.1.2016 alkaen. Tämä on edellyttänyt toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistämistä aikuissosiaalityön kanssa. Sisäinen yhteistyö tiivistyi. Mäntsälään on rakennettu ja rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat vanhuksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä oli mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia Kuntoutuksen uudet toimitilat remontoitiin terveyskeskuksen B-siiven kellarikerrokseen 2016 ai-kana ja koko kuntoutuksen toiminta siirtyi 12/2016 uusiin tiloihin. Tämä muutos on merkittävästi tehostanut kuntoutuksen toimintaa ja luo hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle sekä yhteis-työn lisäämiseksi muiden toimintayksiköiden kanssa.

Valtuuston säästöpäätöksen mukaisesti tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset toimintaan: Kahden lääkäri vakanssien tyhjänä pitäminen pidensi asiakkaiden hoitoon pääsyyn Suun terveydenhuollon hoitotakuuraja oli ylärajalla Sijaisten hankinnan tarkka harkinta on kuormittanut vakituista henkilökuntaa Nähtävillä oli, että hoitoon pääsyn pidentyminen lisäsi potilaiden hoitoisuutta ja sitä kautta

pidemmän aikavälin kustannuksia (esim. terapiapalvelut). Sijaisten hankinnan rajaaminen on lisäsi avustavaa työtä sairaanhoitajilla Saneluiden purun lakisääteinen raja oli toimintavuoden aikana lähellä ylitystä

Page 77: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

77

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Vastaanotto Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan edellytti toiminnallisia muutoksia ja uu-sien toimintamallien luomista. Uuden asiakasryhmän tarpeisiin haettiin osaamista henkilöstä kouluttamalla. Hoitoon pääsy piteni toimintavuoden aikana ei kiireellisissä asioissa T3-mittausten perusteella. Seurantaa tehdään kuukausittain. Hoitopaikan/terveysaseman vapaa valinnan käyttäjien kustannusten arviointiin ei ole kunnollisia menetelmiä. Kunnalla on vaikutusmahdollisuus kustannuksiin ainoastaan kuntien välisen hyvän yhteistyön ja yhteisten kriteerien kautta. Ilmaisjakelun kautta annettavien hoitotarvikkeiden määrä on lisääntynyt. Kustannusten nousua lisää myös kallistuneet yksittäiset hoitotarvikkeet. Kuntoutus Kuntoutusyksikkö muutti joulukuussa 2016 remontoituihin tiloihin terveysaseman alakertaan. Uu-sissa tiloissa on fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille omat työhuoneet, jotka mahdollistavat asiakkaiden paremman palvelun ja tietosuojan toteutumisen. Apuvälinepalvelun tiloihin saatiin asianmukainen pesutila. Vuoden aikana vakiintui yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa pitkäaikaistyöttömien työllistymis-mahdollisuuksien tukemiseksi. Fysioterapeutti osallistui moniammatilliseen prosessiin. Tervey-den edistämisen hankkeisiin osallistuttiin suunnitelmallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Apuvälinetarpeiden ennakoimattomuus aiheutti arvioitujen kustannusten ylittymisen. Asukkaiden ikääntyminen lisäsi apuvälinetarvetta kotona selviytymisen tukemiseksi. Myös kalliiden yksilölli-sesti hankittavien apuvälineiden, esim. proteesien tarve kasvoi. Apuvälineiden luovuttamisessa otettiin käyttöön keväällä 2016 alueellisesti sovitut luovutusperusteet. Henkilöstökuluja lisäsi apuvälinepalveluun palkkatuella palkatun henkilön kulut, joita ei enna-koitu. Matkustuskulut lisääntyivät, koska kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen määrän lisäänty-essä kotikäynnit lisääntyivät Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttui 1.1.2016. Muutoksen jälkeen kuntou-tujan ei tarvitse saada korotettua vammaistukea saadakseen Kelan kuntoutusta. Se edellyttää sairauteen tai vammaan liittyviä huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa ja osallistumisessa. Perusterveydenhuollossa säilyi kuitenkin vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta, minkä seurauk-sena kunnan järjestämän kuntoutuksen kustannusten nousivat. Lääkäripalvelut Lääkäreiden rekrytoinnista suoraan virkasuhteeseen tehty sopimus Mediapu Oy:n kanssa 11/2016. Tämän seurauksena vuokratyövoiman tarve väheni ja kustannukset pienenivät. Lääkä-ripalveluiden kilpailutuksen vaikutuksia työterveyshuollossa ja päivystyksessä oli loppuvuonna vielä vaikea arvioida. Kilpailutuksen valmistelu käynnistyi ja valmistui vuoden 2017 alussa. Vuo-den 2016 alussa valtuuston edellyttämien säästöjen vaikutukset (kaksi lääkärivakanssia täyttä-mättä) pidensivät asiakkaiden hoitoon pääsyä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon henkilöstömuutokset ja henkilökunnan sairaslomat vaikuttivat toiminnan or-ganisointiin ja asiakastulojen kertymiseen. Toiminnan kehittämisen kautta päästiin taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta vähintään vuoden 2015 tasolle - nettobudjettiyksikköä tavoitellessa siihen päästään vasta vuonna 2017 asiakasmaksujen korotusten myötä. Muutto uusiin toimitiloi-hin (2015) lisäsi merkittävästi sisäisiä vuokrakustannuksia vuonna 2016. Kela suoritti työterveyden yrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän tilitysmenettelyyn kohdistuvan tarkastuksen maaliskuussa 2016. Tarkastuskertomuksessa todettiin useita poikkeamia. Suurim-mat poikkeamat olivat työterveyshuollon erikoistumiskoulutuksen suorittaneen vastuulääkärin puuttuminen sekä laadun- ja vaikuttavuuden toimintasuunnitelman puuttuminen työterveyshuol-losta. Muita yksittäisiä puutteita oli joidenkin yrittäjien toimintakertomukseen, työpaikkaselvityk-seen, varhaisen tuen toimintaan liittyvien asiakirjojen epätäsmällisyys. Korjaaviin toimenpiteisiin

Page 78: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

78

ryhdyttiin. Kunnan antaman selvityksen perusteella Kela ilmoitti siirtäneensä asian jatkotoimen-piteiden osalta terveyshoitoetuuksien ratkaisukeskukseen, joka tekee asiasta päätöksen 2017 alkuvuonna. Kelan ratkaisukeskus voi kohdistaa työterveyshuoltoon taloudellisia sanktioita ajalta, jolloin työterveyshuollon vastuulääkärin pätevyys on puuttunut työterveyshuoltoyksiköstä. Suun terveydenhuolto Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusta jatkettiin viimeisen optiovuoden verran. Toimin-nan organisointi sopimuskauden jälkeen toteutetaan yhteistyössä Kuuma-kuntien kanssa. Ha-keutuminen terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon on lisääntynyt. Suun terveydenhuollon liittyminen eKanta-arkistoon vähensi henkilökunnan pakollisten koulutusten myötä asiakasvas-taanottoaikoja ja sitä kautta asiakasmaksutuloja. Kansainvälistä suojaa tarvitsevat asiakkaat tar-vitsevat kansallisten kokemusten perusteella runsaasti suun terveydenhuollon palveluita. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen laajentamista sekä tulkkipal-veluiden saatavuutta. Hammaslääkärin avointa virkaa ei saatu täytettyä, mutta ostopalvelun li-säämisellä ja toimintojen uudelleen järjestämisellä tämä puuttuva resurssi saatiin täytettyä. Os-topalveluita hankittiin hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi.

Tavoite:

Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen

Mittari:

Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus)

Toteuma:

Terveyden edistäminen näkyi erilaisissa yhteistyöverkostoissa kunnan sisällä ja ulko-puolella, terveystarkastuksissa ja erilaisissa kampanjoissa. Asiakkaan osallisuutta li-sättiin erilaisilla sähköisillä tavoilla. Näitä olivat esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, sähköisen asioinnin ja erilaisten kansallisten välineiden käyttöönotto. Kuntoutusyksi-kössä asiakasosallisuus näkyy asiakkaan vastuuttamisena omaehtoiseen ja ammat-tilaisten toimintaa tukevaan kotona tapahtuviin harjoitteisiin. Terveyshuolto osallistui eri sektoreiden toimintaan kunnan sisällä ja kunnan ulkopuo-lella. Terveystarkastuksia kohdennettiin työttömiin ja nuoriin, jotka ovat kunnan pal-veluiden aktiivisen toiminnan piirissä. Työttömille ja nuorille tehtiin 51 terveystarkas-tusta. Mäntsälässä ja Pornaisissa toteutettiin yksi ”naisten terveyspäivä”. Asiakaspalaute oli erittäin hyvää. Mäntsälässä kävi n.80 asiakasta ja Pornaisissa n.20. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto (aikuisten psyk.sos.yksiköstä lasten, nuor-ten ja perheiden palveluista) käynnistyi terveysasemalla. Asiakkailla on lisääntyvä tarve matalan kynnyksen psyykkiseen tukeen. Kuntoutuksessa kehitettiin näyttöön perustuvien mittareiden käyttöä asiakkaan toi-mintakyvyn arvioinneissa. Yhteistyötä syvennettiin hyvinvointineuvolan ja kouluter-veydenhuollon kanssa. Toiminnan tavoitteena on ennalta-ehkäistä ylipainon ja liikku-mattomuuden aiheuttamien terveydellisten riskien syntymistä. Kaatumisen ehkäisyyn tähtäävää IKINÄ-hanketta on jatkokehitettiin vastaanoton ja vuodeosaston kanssa. Suun terveydenhuolto toteutti suun terveyttä edistävän oppitunnin koulussa, kolme päiväkotitilaisuutta, odottavien vanhempien terveysneuvontaa hyvinvointineuvolassa 2 tilaisuutta ja Sydänyhdistyksen tilaisuudessa terveysneuvontaa. Omaishoitajien terveystarkastukset käynnistettiin. ”Asiakasvastaava”-malli on aloitettu. Toimintamalli hioutuu toiminnan jatkuessa pa-lautteiden perusteella. Asiakaskäyntejä on ollut 9 ja eri asiakkaita kolme. Asiakaspa-laute on ollut hyvää. Erilaisia toimintamalleja on kartoitettiin kansainvälistä suojaa tarvitsevien maahan-muuttajien terveystarkastuksiin liittyen. Kartoitustyö jatkuu. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkui sovellustuen selvittelyillä. Toiminnan kehittä-mistä arvioitiin mm. sähköiseen hoidon tarpeen arvioitiin liittyen. Kunnan nettisivujen päivityksen käynnistäminen on viivästynyt puuttuvan resurssin vuoksi.

Page 79: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

79

Tavoite:

Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon

Mittari:

1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toi-mintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus.

2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yh-dessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. To-teuman kuvaus.

3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyn-tien määrä.

Toteuma:

Kuntoutuksen kehittäminen käynnistettiin ja sitä jatketaan avohoidon ja ikätiimin ko-konaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tuke-miseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sai-raalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisää-mistä. Suoravastaanottotoiminta ei toistaiseksi käynnistynyt. Alueellisesti on suunniteltu suoravastaanottokoulutusta alkaen keväällä 2017. Koulutuksen osallistumiseen on valmiudet. Kotiutumisprosessin kehittäminen aloitettiin yhdessä kotiutustiimin ja vuodeosaston kanssa. Toimintamallia kokeiltiin syksyn 2016 aikana. Kotikuntoutusmallin kehittäminen yhdessä kotihoidon kanssa käynnistyi ja jatkuu edelleen. Alkuvaiheessa luodaan tehostettu kotikuntoutusmalli kotiutuville lonkkamur-tuma- ja AVH-asiakkaille. Toimintamallia kokeiltiin syksyn 2016 aikana

Tavoite:

Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi

Mittari: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää

esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden

kehittämisestä)

Toteuma:

Kolmannen sektorin ja seurakunnan eri tapahtumiin osallistuttiin. Terveysasema osal-listui erilaisiin tapahtumiin, kuten Mäntsälän messuille. Yksityisiin palvelutaloihin luo-tiin palvelutaloista vastaavan sairaanhoitajan toimenkuva. Toiminnan myötä lääkäri-palveluiden tarvetta pystyttiin uudelleen arvioimaan ja suuntaamaan tarkoituksenmu-kaisemmin. Asiakkaiden mukaan ottamista toiminnan kehittämiseen suunniteltiin, mutta toiminnan systemaattinen käyttö vaatii resursointia, mihin ei toistaiseksi ollut taloudellista mah-dollisuutta. Kolmannen sektorin toimijoita kartoitettiin, vastaanoton ja liikuntatoimen yhteistyönä. Vastaanoton, HUS-kuvantamisen ja HUS-laboratorion henkilökunnan väliseen yhteis-työhön luotiin toimintamalli käytännön asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuntoutusyksikön, hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon yhteistyötä tiivistet-tiin. Suun terveydenhuolto osallistui sydänyhdistyksen tilaisuuteen. Työterveyshuolto aloitti toimintaprosessien kehittämisen ja toimintamittareiden lä-pinäkyvyyden kehittämisen. Mittareita tullaan tuottamaan jatkossa systemaattisesti yritykselle ja kunnalle. Vastaanotolla aikuisten psykososiaalisen yksikön (lasten, nuorten ja perheiden pal-veluista) psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla jatkui. ”Palveluta-lovastaava” sairaanhoitajatoiminta jatkui. Tämä palvelun tarve tulee todennäköisesti lisääntymään, koska Mäntsälän alueelle tulee uusia palvelutaloja vanhuksille. Kirjallisissa asiakaspalautteissa saatiin kehittämisideoita mm. päivystyksen omahoi-tajuuteen, puhelinpalveluun, vuoronumerojärjestelmään, kuntoutuksen sisäilmaan. Toimintojen kehittämistä vietiin eteenpäin palautteiden pohjalta.

Page 80: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

80

Tavoite:

Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys

Mittarit:

1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät

Toteuma:

Asiakaskeskeisyyttä lisättiin asiakasvastaava toiminnan kehittämisen myötä paljon tu-kea tarvitseville asiakkaille. Matalan kynnyksen ja terveyden edistämisen palveluita kehitettiin terveystarkastusten pohjalle. Asiakaspalautteiden läpikäyminen henkilökunnan kanssa oli osa palvelun kehittämi-sen prosessia. Negatiivisten asiakaspalautteiden määrä on vähentynyt ja positiivisten määrä lisääntynyt. Kirjallisia asiakaspalautteita on tuli vastaanotolle 36. Henkilökun-nalle ja esimiehille annettiin suullisesti hyvää palautetta toiminnasta, henkilökunnan ammattitaidosta ja asiakkaiden kohtaamisesta.

Tavoite:

Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttä-mällä tavalla

Mittarit:

1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5,

fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaan-hoitaja 5, fysioterapeutti 7)

Toteuma:

Yhteydenottokanavien kehittymisen myötä puheluiden asetettuun palvelutasopro-senttiin päästiin. T3-mittari otettiin laajasti käyttöön perusterveydenhuollossa. 1. Puhelinraporteissa oli haasteita Soneran kanssa alkuvuoden, mutta loppuvuo-

desta niiden toimivuus parani. Keskiarvo 85 %. 2. T3 Mäntsälässä: lääkäripalvelut 28, sairaanhoitajat 5, Pornaisissa: lääkäripalve-

lut 33, sairaanhoitajat 3

Tavoite:

Potilasturvallisuuden kehittäminen

Mittarit:

1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus)

Toteuma:

Potilasturvallisuuden lisääntyminen näkyi haipro-ilmoitusten käsittelyn laadukkaam-pana toteutuksena ja toiminnan kehittämisenä. Toteutettiin potilasturvallisuusiltapäivä. Laajempi potilasturvallisuuden koordinointi vaatii toista potilasturvallisuuskoordinoijaa tai uudenlaista organisointia. Kehittäminen siirtyi vuodelle 2017. HaiPro-ilmoituksissa on lisääntynyt rajapinnat ylittävien ilmoitusten määrä. Haipro-il-moituksia tehtiin perusterveydenhuollossa alkuvuonna 66 (2015: 36). HaiPro-raja-pinta avattiin kunnasta HUS-lab:iin, HUS-kuvantamiseen, HYKS:n ja Hyvinkään sekä Porvoon sairaalaan. Potilasturvallisuus iltapäivä oli toukokuussa. Se keräsi koko pe-rusturvasta 80 osallistujaa.

Tavoite:

Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen

Mittarit:

Toteutuneen kuvaus

Toteuma:

Työterveyshuollon selvityksen jatko odottaa edelleen valtakunnallista ja seudullista ratkaisua.

Page 81: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

81

Tunnusluvut Perusterveydenhuolto

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016

Vastaanotto, Mäntsälä

Asiakkaat 11 424 11 630 11 107 11 226

Käynnit lääkärillä 19 061 18 669 17 183 18 330

Käynnit hoitajalla 24 027 25 523 24 694 23 016

Vastaanotto, Pornainen

Asiakkaat 2 742 2 688 2 425 2 400

Käynnit lääkärillä 3 470 3 033 2 439 2 339

Käynnit hoitajalla 4 822 4 992 3 795 4 022

Vapaa valinta

Mäntsälästä muualle vaihtaneet 1 282 1 534 1 642

Muualta Mäntsälään vaihtaneet 60 95 137

Pornaisista muualle vaihtaneet 65 101 145

Muualta Pornaisiin vaihtaneet 26 35 40

Fysioterapia

Asiakkaat, Mäntsälän vastaanotto 554 695 678 948

Käynnit, Mäntsälän vastaanotto 1 701 2 108 2 097 2 527

Asiakkaat, Pornaisten vastaanotto 117 95 142 156

Käynnit, Pornaisten vastaanotto 430 338 479 341

Fysioterapia, kotikäynnit

Käynnit, Mäntsälä 567 470 354

Käynnit, Pornainen 8 14 71

Toimintaterapia, käynnit

Asiakkaat 98 125 146 157

Käynnit 394 467 538 486

Työterveyshuolto

Asiakkaat 2 540 1 684 1 526 2 193

Käynnit lääkärillä 3 592 3 638 3 213 4 715

Käynnit hoitajalla 2 268 2 279 2 053 1 367

Käynnit fysioterapeutilla 307 315 493

Käynnit psykologilla 145 170 154 349

Suun terveydenhuolto, Mäntsälä

Asiakkaat 7 573 7 801 7 919 7 840

Käynnit hammaslääkärillä 15 694 15 778 15 842 14 977

Käynnit suuhygienistillä 3 205 3 282 3 886 3 578

Käynnit hammashoitajalla 312 538 442 513

Asiakkaat Erikoishammashoidossa 831 673 650 768

Käynnit Erikoishammashoidossa 1 817 1 735 1 671 1 793

Suun terveydenhuolto, Pornainen

Asiakkaat 2 195 2 116 2 054 2 171

Käynnit hammaslääkärillä 4 381 4 390 4 203 4 404

Käynnit suuhygienistillä 1 022 971 829 796

Käynnit hammashoitajalla 239 287 226 225

Asiakkaat Erikoishammashoidossa 88 66 89 112

Käynnit Erikoishammashoidossa 69 78 82 137

Page 82: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

82

Erikoissairaanhoito

Tilivelvollinen: johtava ylilääkäri Ari Laakkonen ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 4 974 184 5 373 000 -109 000 5 264 000 4 849 978 92 % 414 022

Myyntituotot 4 963 554 5 373 000 -119 000 5 254 000 4 837 486 92 % 416 514

Maksutuotot 10 630 10 000 10 000 12 492 125 % -2 492

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -27 940 535 -28 544 000 823 000 -27 721 000 -26 794 645 97 % -926 355

Henkilöstökulut -638 364 -622 000 -622 000 -588 573 95 % -33 427

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut -638 364 -622 000 -622 000 -588 573 95 % -33 427

Palvelujen ostot -27 300 867 -27 922 000 823 000 -27 099 000 -26 202 042 97 % -896 958

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -934 -3 790 3 790

Avustukset

Muut toimintakulut -370 -241 241

TOIMINTAKATE -22 966 351 -23 171 000 714 000 -22 457 000 -21 944 667 98 % -512 333

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät:

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

TILIKAUDEN TULOS -22 966 351 -23 171 000 714 000 -22 457 000 -21 944 667 98 % -512 333

Tulosalueen palveluajatus

HUS tuottaa erikoissairaanhoidon sekä ensihoidon palvelut Mustijoen perusturvaan kuuluville Mäntsälän ja Pornaisten kunnille. HUS;n osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi hoidon tuottamisesta harvinaisia sairauksia ja muuten vaativaa hoitoa tarvitseville. Erikoissai-raanhoidon tulosalue ostaa myös muita erikoissairaanhoidon, erikoislääkäreiden konsultointi ja ravitsemusterapian palveluja.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna

Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkui tukien tulevaa sote-uudistusta.

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

HUS:n hallitus teki 21.3.2016 kokouksessaan 15.6. kokoontuneelle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kunta-kohtainen palautussumma Mäntsälän osalta oli 703 865 euroa ja Pornaisten osalta 118 792 eu-roa. Nämä palautukset huomioitiin ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä käyttösuunni-telman muutoksena. HUS:n tilipäätöksen yhteydessä kunnille palautettiin vuoden 2016 toimin-nallinen ylijäämä, jota Mäntsälän osalta oli 1 349 117 euroa ja Pornaisten osalta 309 955 euroa. Tilikaudelle 2016 kohdistui edellä mainituista syistä poikkeuksellisesti ylijäämän palautukset kah-delta toimintavuodelta, mikä osaltaan paransi Erikoissairaanhoidon tulosalueen tulosta. Erikois-sairaanhoidon kokonaistoimintakulut alittuivat 926 400 euroa, Mäntsälän nettotoimintakulut alit-tuivat 512 300 euroa ja Pornaisten maksuosuus alittui 425 021 euroa.

Tavoite:

Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito)

Mittari:

1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä)

2. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 3. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty

Page 83: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

83

Toteuma:

1. 18 % 2. Hoitoketjuja luotiin. Kuntoutustyöryhmä muodostettu ja päivystyksen kehittämi-

nen käynnistyi. Tulevaisuuden uusien mallien suunnittelusta suurin osa toteutet-tiin osana Keski-Uudenmaan sote-hanketta.

3. 0

Tavoite:

Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti

Mittari:

Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%)

Toteuma:

Painopiste siirtyi alueelliseen yhteistyöhön, missä ESH vahvasti mukana, rajanvetoa ESH/PTH välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia pro-jekteja Keski-Uudenmaan sote-hankkeen kärkihankkeiden lisäksi.: Alueelliset lääki-tysturvallisuuskäytännöt on kuvattu. Alueellinen koulutussuunnittelu, alueellinen yh-teistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä.

Tavoite:

Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tu-eksi

Mittari: Toteutunut raportointi

Toteuma:

Käynnistymässä 2017.

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuspäällikkö Erja Sihlman VARHAISKASVATUS TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 4 910 720 5 379 421 -251 100 5 128 321 4 918 274 96 % 210 047

Myyntituotot 3 072 643 3 345 521 -252 200 3 093 321 3 089 731 100 % 3 590

Maksutuotot 1 836 129 2 033 000 2 033 000 1 820 903 90 % 212 097

Tuet ja avustukset 1 013 -1 013

Muut toimintatuotot 1 948 900 1 100 2 000 6 627 331 % -4 627

TOIMINTAKULUT -18 546 000 -20 264 496 252 200 -20 012 296 -19 099 541 95 % -912 754

Henkilöstökulut -10 083 876 -10 464 720 117 000 -10 347 720 -9 960 813 96 % -386 907

Palkat ja palkkiot yhteensä -7 977 965 -8 242 800 84 700 -8 158 100 -7 774 834 95 % -383 266

Henkilösivukulut -2 105 912 -2 221 920 32 300 -2 189 620 -2 185 978 100 % -3 642

Palvelujen ostot -1 939 897 -2 676 226 57 200 -2 619 026 -2 393 800 91 % -225 226

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112 568 -170 000 -170 000 -122 423 72 % -47 577

Avustukset -3 950 474 -4 000 700 78 000 -3 922 700 -3 663 470 93 % -259 230

Muut toimintakulut -2 459 185 -2 952 850 -2 952 850 -2 959 037 100 % 6 187

TOIMINTAKATE -13 635 280 -14 885 075 1 100 -14 883 975 -14 181 267 95 % -702 707

Suunnitelmapoistot -69 008 -60 000 -60 000 -67 013 112 % 7 013

Laskennalliset erät: -888 560 -678 576 -678 576 -586 194 86 % -92 382

Vyörytystuotot 561 823 324 908 324 908 303 581 93 % 21 327

Vyörytysmenot -1 450 383 -1 003 484 -1 003 484 -889 776 89 % -113 708

TILIKAUDEN TULOS -14 592 848 -15 623 651 1 100 -15 622 551 -14 834 474 95 % -788 077

Page 84: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

84

Tulosalueen palveluajatus

Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edis-tävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: Avoin- ja kerhotoiminta, Perhepäivähoito, Ryhmäperhepäivähoito, Kotihoidontuki, Yksityisen hoi-don tuki, Päiväkotihoito, Vuorohoito, Esiopetus

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna

Varhaiskasvatuksen asiakastarpeiden ennustamisen vaikeutta kuvaa mm. seuraava: syyskau-della 2016 suljettiin Etelä-Mäntsälässä väliaikaisesti asiakastarpeen vähenemästä johtuen päi-väkoti Pikku-Hukka sekä Hyökännummen päiväkodista yksi ryhmä. Yhtenä syynä asiakastar-peen alenemaan Etelä-Mäntsälän alueella on Taruman alueen käyttöönoton viivästyminen. Mäntsälän keskustassa kysyntä laski kevätkaudesta 2016 samoin syyskauden ajaksi ja ryhmiin jätettiin palkkaamatta vastaava määrä henkilöstöä. Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentamis-ratkaisusta johtuen Sälinkään ryhmis lakkautettiin kesällä 2016 ja lapset siirtyivät käyttämään joko kunnallisia palveluja Mäntsälän keskustassa tai yksityisiä palveluja Sälinkään alueella tai naapurikunnissa. Koko Mustijoen alueella kysynnän laskuun vaikutti työllisyystilanne, vuoden 2015 alhainen syntyvyys ja muuttoliikkeen selkeä hidastuminen aiempiin vuosiin verrattuna ja Pornaisissa väestömäärän vähenemä. Samaan aikaan kerholaisten määrä kasvoi Mäntsälän keskustassa 28 lapsella vuoteen 2015 verrattuna eli perheet valitsivat heille taloudellisesti edul-lisemman vaihtoehdon, mikäli jompikumpi vanhemmista oli kotona. Valintaan saattoi vaikuttaa myös valtakunnallinen suunnitelma varhaiskasvatuksen korkeimman asiakasmaksun merkittä-västä korottamisesta. Edellä kuvattu palvelutarpeen vähenemä ja palvelujen käytön suuntautuminen, kunnalle edulli-semmin toteutettavaan avoimeen ja kerhotoimintaan, sekä nopea reagointi kysynnän muutok-seen mahdollistivat henkilöstömenojen alittumisen. Toisaalta samoista syistä johtuen asiakas-maksukertymäarvio alittui. Vuoden 2017 alusta asiakasmäärä jälleen kasvoi, jolloin jouduttiin ot-tamaan syyskaudella toimineiden ryhmien lisäksi käyttöön mm. Anttilan Alatalon tilat. Elokuusta alkaen toteutettiin varhaiskasvatuslain muutos. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen lain mukaiset 20 h/viikko. Perusturvalautakunta määritteli kriteerit 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli perheen jompikumpi vanhemmista on kotona. Mikäli vanhemmat käyvät töissä tai opiskelevat lapsilla on oikeus joko 20 tuntia laajempaan tai kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslain muutos, yhdessä vuonna 2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain ja elokuusta 2016 käyttöönotetun esiopetuksen opetussuunnitelman kanssa, edellyttävät henkilö-kunnalta oman työn kokoaikaista arvioimista ja kehittämistä sekä ammatillisen osaamisen ajan tasalla pitämistä, jotta varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet saavutetaan lapsikohtaisesti. Toi-minnan jatkuvan kehittämisen tukemiseksi Varhaiskasvatus osallistuu valtakunnalliseen Kehittä-vän palautteen sekä Varpaat vauhtiin hankkeisiin. Osa hankkeiden koulutuksista on toteutettu Mäntsälässä, joka on mahdollistanut henkilöstön laajemman osallistumisen niihin. Lisäksi henki-löstö on osallistunut valtakunnallisiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet koulutuksiin. Toi-minnan sisältö saa 1.8.2017 alkaen aivan uudet vaatimukset, kun on otettava käyttöön paikalli-nen Varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu opetushallituksen normatiiviseen määräykseen. Paikallista Vasua on laadittu koko syyskausi 2016 ja se valmistuu toukokuussa 2017. Aiemmin mainittu hallitusohjelman mukaisen asiakasmaksulain valmistelu, jonka piti tulla voi-maan 1.8.2016, siirrettiin eduskunnassa syysistuntokaudelle. Sen piti korottaa asiakasmaksuja, joka oli osin huomioitu talousarviossa. Kokonaisuutena asiakasmaksukertymäarvio alittui Por-naisissa n.22 400€ eli 7,3 % ja Mäntsälässä n.189 700 eli 11 %. Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun. Myönteisenä vaikutuksena tästä voidaan katsoa olevan, että se lyhensi ainakin osan lasten päivän pituutta varhaiskasva-tuksessa (vaikutus myös asiakasmaksukertymään) ja lisäsi vanhempien ja lasten yhdessä viet-tämää aikaa vuorokauden aikana. Valtion talousarvion 2017 vahvistamisen yhteydessä säädet-tiin uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaista, joka astuu voimaan 1.3.2017 alkaen. Edus-kunnan ratkaisuista johtuen joudutaan toimikaudella 2016–2017 määrittelemään jokaiselle lap-selle asiakasmaksu kaksi kertaa, joka lisää selkeästi toimistotyötä kunnassa.

Page 85: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

85

Yksityisen palvelutuotannon kilpailukyvyn säilyttämiseksi perusturvalautakunta vahvisti touko-kuussa yksityisen hoidon tuen kuntalisän uudet perusteet 1.8. alkaen. Korotus kohdistui alle 3-vuotiaiden tukeen sekä alle 20 t/viikko tarjottavaan varhaiskasvatukseen (lakimuutos), jossa val-takunnallisen tuen alenema kompensoitiin kuntalisällä, jotta yksityinen vaihtoehto säilyisi tämän osalta. Avustukset kotitalouksille: Kotihoidon tuen määräraha alittui Mäntsälässä n.83 000 € ja ylittyi Pornaisissa n. 31 000 €. Käyttäjien määrän muutos talousarvioon nähden oli Mäntsälässä kas-vua 3 lasta ja Pornaisissa yhden lapsen vähenemä. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän alitus oli Pornaisissa n.36 000 € eli 5,6 % ja Mäntsälässä n. 182 500€ eli 11 %. Määrärahan alituksen syyn on se, että yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä laski Pornaisissa 11 lapsella ja Mäntsälässä 39 lapsella arvioidusta. Henkilöstökulut ylittyivät Pornaisissa noin 17 000 € eli 1,2 % ja alittuivat Mäntsälässä noin 404 000 € eli 4,5 %. Talousarvioon oli varattu palkat kaikille työntekijöille etukäteen tiedossa ole-vien viikkotuntien mukaisesti. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan aiheuttaa mahdollisesti toiminnallisia muutoksia mm. S2 kielenopetuksen osalta. Uusi asiakasryhmä edellyttää myös henkilöstön kou-luttautumista. Mäntsälän monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnitelma valmistui tammi-kuussa 2016 varhaiserityisopettajaksi valmistuvan lastentarhanopettajan proseminaarityönä. Sen pohjalta käynnistettiin syksyllä oppaan laadinta käytännön varhaiskasvatukseen. Tulevien investointien osalta Sälinkään päiväkodin suunnittelu jatkui kevätkauden ja Koskenran-nan päiväkoti Amandan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu käynnistyi syyskaudella. Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentaminen sekä peruskorjaus käynnistyivät uusien kou-lutilojen rakentamisen osalta syyskaudella.

Tulosalueen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Mittari:

1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat

Toteuma:

Tavoite toteutui

Tavoite:

Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luomi-nen kuntien toiminta-alueella

Mittari:

Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilai-suuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä)

Toteuma:

Kevään aikana yksityisten päiväkotien esiopetushenkilöstö osallistui esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman valmistelutyöskentelyyn ja siihen liittyviin koulutuk-siin. Syyskaudella yksityisen päivähoidon edustajat osallistuivat kahteen koulutukseen, joissa käsiteltiin elokuussa 2016 käyttöön otettua esiopetussuunnitelmaa, sekä sii-hen liittyviä lomakkeita.

Tavoite:

Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaami-sen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta

Mittari: Lasten määrä

Toteuma:

Valtuusto teki 25.4.2016 päätöksen varhaiskasvatuslain muutoksesta, jonka mukaan kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus 20h/vko varhaiskasvatukseen ja päivähoi-toasetuksen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa. Niiden lasten määrä, joiden var-haiskasvatusoikeus muuttui 1.8.2016 alkaen aiemmasta kokopäiväisestä 20 tuntiin viikossa, oli Pornaisissa 9 lasta ja Mäntsälässä 29 lasta. Yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoa kasvatettiin yhdessä ryhmässä marras-joulukuussa 2016 (peruste: paikkakunnalle muuttaneet samaan päiväkotiin). Käytännössä lapsi-ryhmäkoko ei kasvanut lasten poissaoloista johtuen.

Page 86: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

86

Tunnusluvut Varhaiskasvatus

Suorite ja tunnuslukutiedot TP2013 TP2014 TP2015 KS2016 TP2016

Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä

Lapset 79 72 70 75 98

Läsnäolopäivät osapv-hoito 4 832 4 395 4 367 4 650 5 066

Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen

Lapset 19 23 16 23 20

Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 147 1 204 1 122 1 364 1 069

Perhepäivähoito, Mäntsälä

Lapsia 85 74 59 55 57

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 11 197 10 859 9 954 8 470 8 344

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 307 56 20 165

Perhepäivähoito, Pornainen

Lapsia 45 36 35 34 32

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 5 572 5 259 4 642 5 236 4 778

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 735 502 685 321

Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä

Lapsia 38 8 22 29 7

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 4 309 2 102 1 704 4 128 1 136

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 359 175 65 0

Kotihoidontuki

Lapsia, Mäntsälä 481 451 448 442 445

Lapsia, Pornainen 135 118 107 107 106

Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen

Lapsia, Mäntsälä 254 265 262 260 221

Lapsia, Pornainen 110 114 107 107 96

Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen

Lapsia, Mäntsälä 254 265 262 260 221

Lapsia, Pornainen 110 114 107 107 96

Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä

Lapsia 722 697 682 713 662

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 107 269 109 192 108 967 121 199 102 634

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 16 116 15 612 14 922 17 452 16 582

Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen

Lapsia 133 127 129 124 112

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 20 913 19 081 20 949 20 042 17 934

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 4 105 3 384 4 808 4 820 5 169

Vuorohoito päiväkodissa, Mäntsälä

Lapsia 96 96 85 90 69

Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 15 545 15 390 13 389 14 220 12 046

Läsnäolopäivät, osapv-hoito 89 220 26 22

Esiopetus, Mäntsälä

Lapsia 212 233 238 200 193

Läsnäolopäivät 35 099 33 731 35 458 31 110 33 511

Esiopetus, Pornainen

Lapsia 2 0 3 1 2

Läsnäolopäivät 523 174 642 156 761

Page 87: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

87

Pornainen

PORNAINEN / Perusturvapalvelut

yhteensä

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 16 061 733 17 944 198 -714 400 17 229 798 15 961 608 93 % 1 268 190

Myyntituotot 15 015 071 16 400 788 -684 400 15 716 388 14 827 843 94 % 888 545

josta yht. toimintakorvaus 14 332 992 15 318 138 -616 200 14 701 938 14 297 476 97 % 404 462

Maksutuotot 980 289 1 026 500 1 026 500 1 037 313 101 % -10 813

Tuet ja avustukset 6 293 172 -172

Muut toimintatuotot 60 080 516 910 -30 000 486 910 96 280 20 % 390 630

TOIMINTAKULUT -15 827 103 -17 799 088 714 400 -17 084 688 -15 870 279 93 % -1 214 409

Henkilöstökulut -3 512 021 -3 674 100 166 000 -3 508 100 -3 462 953 99 % -45 147

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 800 274 -2 930 700 124 600 -2 806 100 -2 775 288 99 % -30 812

Henkilösivukulut -711 747 -743 400 41 400 -702 000 -687 664 98 % -14 336

Palvelujen ostot -9 578 298 -11 258 121 470 400 -10 787 721 -9 616 488 89 % -1 171 233

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -199 270 -239 450 -239 450 -260 153 109 % 20 703

Avustukset -1 438 163 -1 496 100 78 000 -1 418 100 -1 403 341 99 % -14 759

Muut toimintakulut -1 099 352 -1 131 317 -1 131 317 -1 127 344 100 % -3 973

TOIMINTAKATE 234 630 145 110 145 110 91 330 63 % 53 780

Suunnitelmapoistot -517 -3 636 3 636

Laskennalliset erät: -234 135 -137 800 -137 800 -88 488 64 % -49 313

Vyörytystuotot 672 968 663 902 663 902 532 360 80 % 131 542

Vyörytysmenot -907 103 -801 702 -801 702 -620 847 77 % -180 855

TILIKAUDEN TULOS -21 7 310 7 310 -794 -11 % 8 104 PORNAINEN / Perusturvan johto ja

hallinto

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 552 258 578 468 578 468 400 894 69 % 177 574

Myyntituotot 552 258 524 338 524 338 394 041 75 % 130 297

josta yht. toimintakorvaus 552 258 524 338 524 338 394 041 75 % 130 297

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 54 130 54 130 6 852 13 % 47 278

TOIMINTAKULUT -318 123 -440 668 -440 668 -312 406 71 % -128 262

Henkilöstökulut -40 280 -215 215

Palkat ja palkkiot yhteensä -40 280 -174 174

Henkilösivukulut -41 41

Palvelujen ostot -277 442 -440 668 -440 668 -312 191 71 % -128 477

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401

Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE 234 135 137 800 137 800 88 488 64 % 49 312

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: 318 123 381 623 381 623 305 554 80 % 76 069

Vyörytystuotot 326 268 386 538 386 538 308 084 80 % 78 454

Vyörytysmenot -8 146 -4 915 -4 915 -2 530 51 % -2 385

TILIKAUDEN TULOS 552 258 519 423 519 423 394 041 76 % 125 382

Page 88: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

88

PORNAINEN / Lasten-, nuorten- ja

perheiden palvelut

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 2 016 855 2 576 425 -189 200 2 387 225 2 008 393 84 % 378 832

Myyntituotot 2 003 739 2 553 325 -189 200 2 364 125 1 986 538 84 % 377 587

josta yht. toimintakorvaus 1 978 758 2 522 272 -189 200 2 333 072 1 958 299 84 % 374 773

Maksutuotot 4 899 10 500 10 500 16 448 157 % -5 948

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 8 217 12 600 12 600 5 407 43 % 7 193

TOIMINTAKULUT -2 016 855 -2 576 425 189 200 -2 387 225 -2 008 393 84 % -378 832

Henkilöstökulut -188 834 -223 968 38 200 -185 768 -180 768 97 % -5 000

Palkat ja palkkiot yhteensä -146 093 -173 600 31 100 -142 500 -136 396 96 % -6 104

Henkilösivukulut -42 741 -50 368 7 100 -43 268 -44 371 103 % 1 103

Palvelujen ostot -1 361 454 -1 870 874 151 000 -1 719 874 -1 361 799 79 % -358 075

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 516 -7 100 -7 100 -3 174 45 % -3 926

Avustukset -430 141 -438 600 -438 600 -429 890 98 % -8 710

Muut toimintakulut -32 910 -35 883 -35 883 -32 762 91 % -3 121

TOIMINTAKATE

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -92 422 -109 848 -109 848 -63 715 58 % -46 133

Vyörytystuotot 86 726 70 656 70 656 92 164 130 % -21 508

Vyörytysmenot -179 147 -180 504 -180 504 -155 880 86 % -24 624

TILIKAUDEN TULOS -92 422 -109 848 -109 848 -63 715 58 % -46 133 PORNAINEN / Hoito- ja

hoivapalvelut

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 3 603 513 3 730 382 -116 200 3 614 182 3 725 119 103 % -110 937

Myyntituotot 3 019 632 3 091 102 -116 200 2 974 902 3 132 441 105 % -157 539

josta yht. toimintakorvaus 2 415 057 2 136 834 -48 000 2 088 834 2 662 123 127 % -573 289

Maksutuotot 525 725 534 500 534 500 524 099 98 % 10 401

Tuet ja avustukset 6 293 172 -172

Muut toimintatuotot 51 863 104 780 104 780 68 408 65 % 36 372

TOIMINTAKULUT -3 603 017 -3 726 632 116 200 -3 610 432 -3 722 277 103 % 111 845

Henkilöstökulut -1 779 092 -1 761 769 43 000 -1 718 769 -1 667 602 97 % -51 167

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 404 803 -1 393 300 35 000 -1 358 300 -1 337 737 98 % -20 563

Henkilösivukulut -374 289 -368 469 8 000 -360 469 -329 866 92 % -30 603

Palvelujen ostot -1 242 874 -1 335 632 73 200 -1 262 432 -1 445 889 115 % 183 457

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68 683 -91 050 -91 050 -76 148 84 % -14 902

Avustukset -35 494 -48 500 -48 500 -47 015 97 % -1 485

Muut toimintakulut -476 874 -489 681 -489 681 -485 623 99 % -4 058

TOIMINTAKATE 496 3 750 3 750 2 842 76 % 908

Suunnitelmapoistot -517 -3 636 3 636

Laskennalliset erät: -177 608 -142 407 -142 407 -141 723 100 % -684

Vyörytystuotot 93 513 78 749 78 749 61 287 78 % 17 462

Vyörytysmenot -271 121 -221 156 -221 156 -203 011 92 % -18 145

TILIKAUDEN TULOS -177 629 -138 657 -138 657 -142 518 103 % 3 861

Page 89: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

89

PORNAINEN /

Perusterveydenhuolto

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 1 745 446 2 194 576 -70 000 2 124 576 1 723 417 81 % 401 159

Myyntituotot 1 583 673 1 674 676 -40 000 1 634 676 1 495 601 91 % 139 075

josta yht. toimintakorvaus 1 563 685 1 645 987 -40 000 1 605 987 1 472 815 92 % 133 172

Maksutuotot 161 773 174 500 174 500 212 203 122 % -37 703

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 345 400 -30 000 315 400 15 612 5 % 299 788

TOIMINTAKULUT -1 745 447 -2 194 576 70 000 -2 124 576 -1 723 417 81 % -401 159

Henkilöstökulut -201 775 -233 906 -233 906 -227 958 97 % -5 948

Palkat ja palkkiot yhteensä -163 080 -190 400 -190 400 -183 847 97 % -6 553

Henkilösivukulut -38 695 -43 506 -43 506 -44 111 101 % 605

Palvelujen ostot -1 326 628 -1 733 159 70 000 -1 663 159 -1 224 931 74 % -438 228

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113 598 -123 100 -123 100 -164 386 134 % 41 286

Avustukset

Muut toimintakulut -103 446 -104 411 -104 411 -106 142 102 % 1 731

TOIMINTAKATE -1

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -99 034 -91 548 -91 548 -64 563 71 % -26 985

Vyörytystuotot 70 676 63 677 63 677 35 208 55 % 28 469

Vyörytysmenot -169 710 -155 225 -155 225 -99 771 64 % -55 454

TILIKAUDEN TULOS -99 035 -91 548 -91 548 -64 563 71 % -26 985 PORNAINEN / Erikoissairaanhoito TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 4 963 338 5 373 000 -119 000 5 254 000 4 836 768 92 % 417 232

Myyntituotot 4 963 338 5 373 000 -119 000 5 254 000 4 836 768 92 % 417 232

josta yht. toimintakorvaus 4 963 338 5 373 000 -119 000 5 254 000 4 828 979 92 % 425 021

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -4 963 338 -5 373 000 119 000 -5 254 000 -4 836 768 92 % -417 232

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot -4 963 338 -5 373 000 119 000 -5 254 000 -4 836 768 92 % -417 232

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät:

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

TILIKAUDEN TULOS

Page 90: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

90

PORNAINEN / Varhaiskasvatus TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 3 180 323 3 491 347 -220 000 3 271 347 3 267 018 100 % 4 329

Myyntituotot 2 892 431 3 184 347 -220 000 2 964 347 2 982 454 101 % -18 107

josta yht. toimintakorvaus 2 859 897 3 115 707 -220 000 2 895 707 2 981 220 103 % -85 513

Maksutuotot 287 892 307 000 307 000 284 563 93 % 22 437

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -3 180 323 -3 487 787 220 000 -3 267 787 -3 267 018 100 % -769

Henkilöstökulut -1 302 040 -1 454 457 84 800 -1 369 657 -1 386 410 101 % 16 753

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 046 018 -1 173 400 58 500 -1 114 900 -1 117 134 100 % 2 234

Henkilösivukulut -256 022 -281 057 26 300 -254 757 -269 275 106 % 14 518

Palvelujen ostot -406 562 -504 788 57 200 -447 588 -434 910 97 % -12 678

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 072 -18 200 -18 200 -16 445 90 % -1 755

Avustukset -972 528 -1 009 000 78 000 -931 000 -926 437 100 % -4 563

Muut toimintakulut -486 122 -501 342 -501 342 -502 817 100 % 1 475

TOIMINTAKATE 0 3 560 3 560 3 560

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -183 194 -175 620 -175 620 -124 039 71 % -51 581

Vyörytystuotot 95 786 64 282 64 282 35 617 55 % 28 665

Vyörytysmenot -278 979 -239 902 -239 902 -159 656 67 % -80 246

TILIKAUDEN TULOS -183 193 -172 060 -172 060 -124 039 72 % -48 021

Page 91: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

91

Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja Sivistysjohtajan katsaus

Sivistyspalvelut –toimiala saavutti vuonna 2016 valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet. Si-vistyspalveluiden käyttötalouden toimintakate oli 98,92 % budjetoidusta (-29 520 429 €). Toi-mialan ulkoisten menojen toimintakate oli 99,15 % budjetoidusta (-18 740 190 €). Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että sivistyspalvelut saavuttivat asetetut toi-minnalliset tavoitteet hyvin. Vuonna 2016 kunnassa tehtiin selvitys varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä sivistyspalve-luihin. Päätös siirrosta tulee tehdä vuoden 2017 aikana. Muutoksella varaudutaan jo etupainot-teisesti tulevaan sote-ratkaisuun. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen on merkittävä organi-saatiomuutos sivistyspalveluiden kokonaisuuteen, jonka yhteydessä on tarpeen tarkastella myös toimialan sisäistä tulosaluejakoa. Lähitulevaisuudessa sivistyspalveluiden rooli kunnan organi-saatiossa tulee kasvamaan kansallisen sote-ratkaisun myötä. Ratkaisu vaikuttaa sivistyspalve-luiden palvelukokonaisuuteen maakuntakuntarajapinnan yhteensovittamisen kautta. Sote-rat-kaisu vaikuttaa laajasti koko toimialaan. Perusopetuksessa oppilashuollon sekä koululääkäri, -psykologi ja –kuraattori palveluiden järjestäminen ja vastuualueiden määrittely kunnan ja maa-kunnan välillä ovat keskeinen osa uudistusta. Myös vapaa-aikapalveluiden merkitys palveluiden järjestämisessä kaikille kunnan asukkaille sekä kunnan palvelukentässä tulee kasvamaan. Olen-naista uudistuksessa on kyetä varmistamaan toimiva yhteistyö maakuntahallinnon kanssa raja-pinnassa sijaitsevien palveluiden järjestämisestä sekä luoda rakenteet jotka tukevat tätä yhteis-työtä. Pekka Lintonen, sivistysjohtaja

Sivistyspalvelut SIVISTYSPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 2 083 091 1 431 315 9 800 1 441 115 1 957 569 136 % -516 454

Myyntituotot 991 248 797 000 797 000 930 382 117 % -133 382

Maksutuotot 326 904 268 800 268 800 316 307 118 % -47 507

Tuet ja avustukset 575 880 146 485 9 800 156 285 445 243 285 % -288 958

Muut toimintatuotot 189 059 219 030 219 030 265 637 121 % -46 607

TOIMINTAKULUT -29 620 839 -30 934 394 -27 150 -30 961 544 -31 159 044 101 % 197 500

Henkilöstökulut -15 952 137 -15 779 225 -27 150 -15 806 375 -16 148 288 102 % 341 913

Palkat ja palkkiot yhteensä -12 644 834 -12 462 839 -22 100 -12 484 939 -12 809 421 103 % 324 482

Henkilösivukulut -3 307 303 -3 316 386 -5 050 -3 321 436 -3 338 867 101 % 17 431

Palvelujen ostot -6 012 358 -6 700 062 -6 700 062 -6 411 728 96 % -288 334

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -738 883 -792 415 -792 415 -856 222 108 % 63 807

Avustukset -85 866 -95 850 -95 850 -93 815 98 % -2 035

Muut toimintakulut -6 831 594 -7 566 842 -7 566 842 -7 648 991 101 % 82 149

TOIMINTAKATE -27 537 747 -29 503 079 -17 350 -29 520 429 -29 201 475 99 % -318 954

Suunnitelmapoistot -119 188 -141 500 -141 500 -126 421 89 % -15 079

Laskennalliset erät: -532 019 -268 900 -268 900 -198 557 74 % -70 343

Vyörytystuotot 782 465 2 669 100 2 669 100 1 729 201 65 % 939 899

Vyörytysmenot -1 314 484 -2 938 000 -2 938 000 -1 927 758 66 % -1 010 242

TILIKAUDEN TULOS -28 188 955 -29 913 479 -17 350 -29 930 829 -29 526 453 99 % -404 376

Toiminnan kuvaus Toimialan toimielin: Sivistyslautakunta Toimialan tulosalueet: Kehittämis- ja hallintopalvelut, Perusopetus, Elinikäinen oppiminen ja tiedonhal-

linta ja Vapaa-aikapalvelut

Page 92: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

92

Toimialan palveluajatus

Sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaym-päristössä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sivistyspalveluiden tavoitteena on varmistaa toimialalle riittävät resurssit sekä kehittää koko toi-mialan toimintaympäristöä. Toimialan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seura-taan aktiivisesti toimialan johtoryhmässä sekä laajennetussa johtoryhmässä. Kansallisen sote-ratkaisun myötä sivistyspalveluiden toimintaympäristö tulee merkittävästi muut-tumaan. Olennaista muutoksessa on turvata riittävät resurssit laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden toteuttamiseksi.

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite: Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna 2016.

Mittari: Kehittämissuunnitelman käyttöönotto.

Toteuma: Tavoite toteutui. Kehittämissuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016.

Kehittämis- ja hallintopalvelut

KEHITTÄMIS- JA

HALLINTOPALVELUT

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 397

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 397

TOIMINTAKULUT -707 697 -868 186 230 280 -637 906 -695 356 109 % 57 449

Henkilöstökulut -373 270 -256 203 -256 203 -290 460 113 % 34 256

Palkat ja palkkiot yhteensä -305 436 -205 876 -205 876 -217 940 106 % 12 064

Henkilösivukulut -67 834 -50 327 -50 327 -72 520 144 % 22 193

Palvelujen ostot -235 205 -490 725 230 280 -260 445 -281 110 108 % 20 665

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 041 -3 800 -3 800 -4 432 117 % 632

Avustukset

Muut toimintakulut -91 181 -117 458 -117 458 -119 354 102 % 1 896

TOIMINTAKATE -707 300 -868 186 230 280 -637 906 -695 356 109 % 57 449

Suunnitelmapoistot -3 012 -3 000 -3 000 -3 012 100 % 12

Laskennalliset erät: 557 780 690 200 690 200 521 605 76 % 168 595

Vyörytystuotot 1 089 799 1 814 100 1 814 100 720 162 40 % 1 093 938

Vyörytysmenot -532 019 -1 123 900 -1 123 900 -198 557 18 % -925 343

TILIKAUDEN TULOS -152 532 -180 986 230 280 49 294 -176 763 -359 % 226 056

Tulosalueen palveluajatus

Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulu-tuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta.

Page 93: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

93

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kehittämis- ja hallintopalveluiden tavoitteiden onnistumisen keskeinen tekijä ovat riittävät talou-delliset resurssit sekä henkilöstöresurssit. Kehittämis- ja hallintopalveluiden resurssien turvaami-nen on jatkossakin keskeinen haaste tulosalueen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Syksyllä 2016 valmistauduttiin jo etukäteen henkilöstössä tapahtuvaan muutokseen niin, että va-pautuvaa hallintosihteerin tehtävää hoiti syksyn ajan kaksi henkilöä. Tämä aiheutti tuplapalk-kauksen, mikä osaltaan vaikutti tulosalueen budjetin ylittymiseen. Toiminnan ja palvelujen tar-jonnan näkökulmasta järjestely kuitenkin auttoi muutoksen sujuvaa läpiviemistä. Sisäiset järjes-telyt tehtävää täytettäessä mahdollistivat yhden vakanssin vähennyksen.

Tunnusluvut Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueen vuoden 2016 toimintakatteen kokonaistoteuma oli 109,01 % (-637 906 €). Euromääräinen ylitys oli 57 449 €. Tulosalueen ulkoisen toimintakatteen toteuma puolestaan oli 104,25 % budjetoidusta (-438 423 €), jossa ylitystä on euromääräisesti 18 654 €. Ylityksistä merkittävä osuus muodostui sisäisen taloushallinnon kustannuksista, jotka ylittyivät 43 738 €. Ulkoisissa menoissa ylitykset tulivat leasing –vuokrissa sekä henkilöstökuluissa. Hen-kilöstökulujen ylitys oli seurausta henkilöstövaihdoksista johtuvasta tuplapalkkauksesta syksyn aikana..

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Lautakuntayhteistyön kehittäminen

Mittari: Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano

Toteuma:

Tavoite ei toteudu. Hallinnon kehittämissuunnitelman laadinta keskeytettiin ja hallin-non osuus sisällytettiin opetuksen ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmiin.

Tavoite:

Organisaatiorakenteen tiivistäminen

Mittari: Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen.

Toteuma:

Tavoite toteutui. Yhteistyösuunnitelman mukaiset tiimit aloittivat ja vakiinnuttivat toi-mintansa vuoden 2016 aikana.

Tavoite:

Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen

Mittari: Kuntari –ohjelman käyttöönotto.

Toteuma:

Tavoite toteutui. Taloutta seurattiin tiiviisti toimialan johtoryhmässä sekä laajenne-tussa johtoryhmässä. Sivistyslautakunnalle talouden toteumasta raportoitiin kuukau-sittain.

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2015

Ks

2016

Muutos KsM

2016

Toteuma

31.12.2016

Poikkeama

Musiikkiopiston oppilaita 114 114 114 119 5

Musiikki-leikkikoululaisia 110 197 197 105 -92

Page 94: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

94

Perusopetus

PERUSOPETUS TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 1 536 375 970 895 970 895 1 325 610 137 % -354 715

Myyntituotot 936 364 740 000 740 000 864 830 117 % -124 830

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 457 563 113 485 113 485 244 006 215 % -130 521

Muut toimintatuotot 142 449 117 410 117 410 216 774 185 % -99 364

TOIMINTAKULUT -23 831 059 -24 798 502 -187 980 -24 986 482 -24 968 323 100 % -18 159

Henkilöstökulut -12 942 678 -12 836 578 -12 836 578 -13 060 395 102 % 223 817

Palkat ja palkkiot yhteensä -10 272 647 -10 082 019 -10 082 019 -10 395 996 103 % 313 977

Henkilösivukulut -2 670 031 -2 754 559 -2 754 559 -2 664 399 97 % -90 160

Palvelujen ostot -4 940 625 -5 533 733 -187 980 -5 721 713 -5 377 563 94 % -344 150

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 909 -626 954 -626 954 -669 676 107 % 42 722

Avustukset -1 186 -2 850 -2 850 -2 850

Muut toimintakulut -5 380 661 -5 798 387 -5 798 387 -5 860 690 101 % 62 303

TOIMINTAKATE -22 294 684 -23 827 607 -187 980 -24 015 587 -23 642 713 98 % -372 874

Suunnitelmapoistot -86 259 -107 000 -107 000 -92 470 86 % -14 530

Laskennalliset erät: -893 899 -784 000 -784 000 -593 530 76 % -190 470

Vyörytystuotot -307 334 855 000 855 000 1 009 039 118 % -154 039

Vyörytysmenot -586 565 -1 639 000 -1 639 000 -1 602 568 98 % -36 432

TILIKAUDEN TULOS -23 274 841 -24 718 607 -187 980 -24 906 587 -24 328 713 98 % -577 874

Tulosalueen palveluajatus

Perusopetus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppi-misen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehitty-misen tavoite.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Yksittäisten koulujen oppimisympäristön sisäilman haasteet asettavat merkittäviä investointi- ja peruskorjaustarpeita, jonka mukaiset taloudelliset sekä terveellisyyden ja turvallisuuden riskit tu-lee tunnistaa ja koulukohtaiset riskit poistaa. Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka kokoaa ja käsittelee keskeiset riskikohteet. Työryhmä on yksi teknisen palvelukeskuksen työryhmistä. Vaativan erityisopetuksen oppilaskohtaiset tarpeet ovat syventyneet ja lukumääräinen tarve yhä kasvava. Tilannetta vaikeuttaa entisestään psykiatrisen palvelun ja Kalliomaan sairaalakoulun lakkauttaminen 2019, jonka mukainen palvelutarve on riski kunnalle, mikäli palvelu etääntyy kauas oppilaan asuinkunnasta. Lisäksi kiintiöpakolaisten oppimisen tuen tarve tullee kasvatta-maan mm. osa-aikaisen erityisopetuksen tarvetta valmistavan opetuksen päätyttyä keväällä 2018. Kotikuntakorvausten mahdolliset muutokset ja niiden vaikutus (esim. valmistavan opetuksen ko-tikuntakorvauksen pieneneminen).

Tunnusluvut Perusopetuksen tulosalue saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet vuonna 2016. Tulosalu-een toimintakatteen kokonaistoteuma oli 98,45 % budjetoidusta (- 24 015 587 €). Ulkoisten me-nojen toteuma tulosalueella oli 98,82 % budjetoidusta (- 15 384 958 €). Tulosalueen toteumaan vaikutti merkittävästi tulojen selvästi ennakoitua suurempi toteuma. Tämä oli seurausta hanke-rahojen ja kotikuntakorvausten ennakoitua suuremmasta määrästä.

Page 95: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

95

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112).

Mittari:

Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

Toteuma:

Tavoite on toteutunut hyvin toiminnan kehittämisen osalta. Työhyvinvointikysely to-teutetaan kunnassa keskistetysti, joka toteutettu viimeksi joulukuussa 2014. Tulokset analysoitu koko tulosalueella, joiden pohjalta toimintaa edelleen kehitetään.

Tavoite: Resurssien kohdentaminen perustehtävään.

Mittari: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa.

Toteuma:

Tavoite on toteutunut melko hyvin. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2015 Mäntsälässä 53,7 %, keskiarvon ollessa 54 %. Valmistavan opetuksen aloittaminen vuoden 2016 lopulla edistää tavoitteen saavuttamista edelleen.

Tavoite:

Henkilöstön osaaminen

Mittari: Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%).

Toteuma:

Kelpoisuutta vailla olevien osuus on arviolta alle 10 % (Kouluikkunatietojen 2015 mukaan vakinaisten opettajien osuus Mäntsälässä oli 89,1 %, Kouluikkunatietojen keskiarvon ollessa 80.8 %). Kehityskeskustelujen osuus on ohjaustavoitteen mukai-sesti korkea.

Tavoite:

Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö

Mittari:

Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna 2015–2016.

Toteuma:

Kehityskeskustelut toteutuneet rehtorien kanssa 100 %. Edison on käytössä kaikilla kouluilla. Käyttö on laajennettu koskemaan rehtoritiimiä ja koko opettajakuntaa (opetussuunnitelmasivusto). Laajentamisen tavoitteena on edis-tää koulukohtaista Edisonin käyttöä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen mu-kaista toimintakulttuuria.

Tavoite:

Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta.

Mittari: Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016.

Toteuma:

Ohkolan koululla toimii yksi yli 28 oppilaan ryhmä (1,1 %).

Tavoite:

Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi

Mittari: Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehite-tään niiden pohjalta.

Toteuma:

Viestintäsuunnitelman mukaiset opetuspäällikön ja tukipalveluiden erityisasiantuntijan kouluvierailut ovat toteutuneet. OpKesun strategiset tavoitteet on koettu laajoiksi. Kaikki koulut ovat määritelleet, OpKesun tavoitteiden ohjaamina koulukohtaiset kehit-tämiskohteet lukuvuosisuunnitelmaan. Opettajat ja rehtorit ovat aloittaneet henkilö-kohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimisen (OpeKesu ja ReksiKesu). Arvioinnin perusteella toimintaa kehitetään edelleen toiminnallisten tavoitteiden tarkemman määrittelyn kautta.

Page 96: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

96

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta

ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA

TIEDONHALLINTA

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 9 800 360 050 357 772 99 % 2 278

Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 64 100 112 % -7 100

Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 207 653 84 % 39 397

Tuet ja avustukset 51 927 33 000 9 800 42 800 67 867 159 % -25 067

Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 18 152 138 % -4 952

TOIMINTAKULUT -3 849 587 -3 877 947 -66 462 -3 944 409 -4 041 674 102 % 97 265

Henkilöstökulut -2 178 545 -2 190 499 -27 150 -2 217 649 -2 237 068 101 % 19 419

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307 -1 771 245 -22 100 -1 793 345 -1 747 623 97 % -45 722

Henkilösivukulut -476 238 -419 254 -5 050 -424 304 -489 445 115 % 65 141

Palvelujen ostot -653 828 -490 698 -39 312 -530 010 -580 990 110 % 50 980

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545 -137 691 -137 691 -152 875 111 % 15 184

Avustukset

Muut toimintakulut -877 669 -1 059 059 -1 059 059 -1 070 741 101 % 11 682

TOIMINTAKATE -3 499 046 -3 527 697 -56 662 -3 584 359 -3 683 902 103 % 99 543

Suunnitelmapoistot -24 552 -26 000 -26 000 -25 573 98 % -427

Laskennalliset erät: -154 689 -130 700 -130 700 -95 910 73 % -34 790

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -154 689 -130 700 -130 700 -95 910 73 % -34 790

TILIKAUDEN TULOS -3 678 287 -3 684 397 -56 662 -3 741 059 -3 805 385 102 % 64 326

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2015

Ks

2016

Muutos KsM

2016

Toteuma

31.12.2016

Poikkeama

Perusopetuksen oppilaita 2 831 2 807 2 807 2 825 18

-joista erityisoppilaita 177 182 182 183 1

-pienryhmissä 106 107 107 127 20

-integroituna 71 73 73 56 -17

Tehostetussa tuessa 242 198 198 323 125

Esiopetusoppilaita 312 297 297 293 -4

-joista päivähoidossa 217 190 190 194 4

Vieraskuntalaisia

Mäntsälässä 112 106 106 -106

Mäntsäläläisiä muualla 93 109 109 -109

Koulujen määrä 14 13 13 14 1

Arola 70 75 75 74 -1

Hepola 374 370 370 394 24

-pienryhmät 23 25 25 22 -3

Hirvihaara 89 91 91 91 0

Hyökännummi 181 180 180 178 -2

-pienryhmät 11 18 18 30 12

Kirkonkylä 261 281 281 281 0

-pienryhmät 27 13 13 11 -2

Lukko 31 30 30 32 2

Myllymäki 277 275 275 279 4

-pienryhmät 29 24 24 33 9

Nummisten koulu 178 171 171 170 -1

Ohkola 94 103 103 101 -2

Saaren koulu 111 110 110 105 -5

Sälinkää 117 123 123 121 -2

Sääksjärvi 85 77 77 82 5

Alakoulut yhteensä 1 958 1 966 0 1 966 2 004 38

Ehnroos 500 423 423 399 -24

-JOPO 21 21 17 -4

- joista integroitu 8 8 4 -4

- pienryhmät 30 30 30 0

Riihenmäki 373 359 359 371 12

Yläkoulut yhteensä 873 841 0 841 821 -20

Page 97: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

97

Tulosalueen palveluajatus

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskou-lutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kevään 2017 sähköiset ylioppilaskirjoitukset siirtyvät lukion liikuntasaliin, kun kirjoittajien määrä kasvaa huomattavasti sähköisesti kirjoitettavien aineiden määrän lisääntyessä. Sähköisten yli-oppilaskirjoitusten onnistuminen edellyttää lukion salin muokkaamista tarpeita vastaavaksi. Tar-vittaville hankinnoille on varattu riittävät määrärahat sivistyspalveluiden vuoden 2017 talousar-vion investoinneissa. Sähköisten opetusmateriaalien käyttö lisääntyy ja kurssikokeet pidetään lähes kokonaan sähköi-sinä syyslukukauden 2017 alusta. Tämä lisää kuluja, kun materiaaleihin tarvitaan lisenssejä. Opettajien koulutustarve niin materiaalien käyttöön kuin sähköisten ylioppilaskokeiden arviointiin kasvaa vuoden 2017 aikana. Sähköisten oppimisympäristöjen koulutus toteutetaan pääasiassa sisäisenä koulutuksena, jossa kouluttajina toimivat lukion opettajat ja joka on tehokkain tapa pe-rehtyä uusiin ohjelmiin ja alustoihin sekä ottaa ne käyttöön nopeasti. Vuonna 2016 kirjasto kil-pailutti ja otti käyttöön uuden kirjastotietojärjestelmän ja verkkokirjaston yhdessä muiden Kirkes-kirjastojen kanssa. Samassa yhteydessä kirjastoon hankittiin omatoimista kirjastonkäyttöä tuke-vaa tekniikkaa ja ohjelmisto. Tulevaisuudessa pääkirjaston palvelujen laajempi käyttö on mah-dollista omatoimiaukioloja lisäämällä, mikä edellyttää omatoimipalvelun kehittämistä teknisin ja tilaan liittyvin ratkaisuin. Uusi kirjastolaki (1492/2016) listaa kirjaston tehtäväksi myös tilojen tarjoamisen kuntalaisille mm. oppimis-, harrastus-, työskentely- ja kansalaistoimintaan, mutta tähän vaatimukseen kirjasto ei pysty nykyisessä sijainnissaan vastaamaan. Kirjastoauton mukana kyliin vietäviä neuvonta- ym. palveluja on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Kirjastoautopalvelu on keskeinen kirjaston palvelujen saavutettavuuden toteutumisessa ja tärkeä osa koululaisten lukutaidon edistämisessä ja lukemi-sen tukemisessa. Kirjastoauton lainausluvut ovat kuitenkin olleet jo kahden vuoden ajan lasku-suuntaisia, joten 2014 täyttämättä jätetty kirjastoautovirkailijan toimi tulisi täyttää. Kirjastopalve-lujen saavutettavuuden toteutumiseksi Mäntsälään tarvittaisiin myös kotipalvelua, joka veisi kir-jaston palvelut heillekin, jotka eivät kirjastoon tai kirjastoautoon pääse. Kansalaisopiston kurssimaksutuotot eivät toteutuneet arvioidusti. Opiston kurssitarjonta vaihte-lee vuosittain ja tämä luo osaltaan epävarmuustekijöitä tavoitteeksi asetettujen opiskelijamää-rien, tuntien sekä kurssimaksutuottojen toteutumisessa. Tähän osaltaan vaikuttaa kurssien mark-kinoinnin osuvuus ja tehokkuus. Kurssien markkinoinnin tilanne on haastava. Liikunnan kurs-seille osallistuu yleensä hyvin opiskelijoita ja ryhmät pyritään pitämään suurina. Sen sijaan on paljon ryhmiä esim. taito-ja taideaineiden ryhmät ja eläkeläisryhmät, joissa enimmäisopiskelija-määrä on pieni esim. opetettavasta aineesta tai tiloista johtuen. Kansalaisopiston tehtävänä huo-lehtia sivistyksellisen tasa-arvon ylläpitämisestä ja toteutumisesta, minkä vuoksi kurssitarjonnan tulee olla monipuolista ja suunnattua kaikenikäisille. Vuoden aikana myös uusittiin opetusväli-neitä esim. dataheittimiä useampaan opetustilaan. Opisto siirtyi järjestämään opetusta lukukausittain 12 viikkoa. Tämän myötä syksyllä 2016 oli yksi ylimääräinen opetusviikko verrattuna aikaisempiin vuosiin. Syksyllä kansalaisopistolla tehostet-tiin markkinointia, jotta kurssien osanottajamäärät olisi saatu mahdollisimman suuriksi. Hyvät ja osaavat opettajat ovat tärkeitä kurssien vetovoiman kannalta, mikä lisää kiinnostusta kansalais-opiston tarjoamaa opetusta kohtaan. Kurssien osallistujamäärät vaikuttavat suoraan kansalais-opiston tulokseen kurssimaksujen muodossa.

Tunnusluvut Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalue ei saavuttanut asetettuja taloudellisia tavoit-teita vaan budjetti ylittyi kokonaistoteuman ollessa 102,78 % (- 3 584 359 €). Euromääräisesti tulosalueen ylitys oli 99 543 €. Ulkoisten menojen toimintakatteen toteuma oli puolestaan 104,11 % (- 2 328 612 €) ja euromääräinen ylitys 95 721 €. Tulos-alueen ylitykset tapahtuivat toisen asteen koulutuksen- ja opistopalvelut-tulosyksikköjen alueella. Toisen asteen koulutuksen –tulosyksikössä budjetin kokonaistoteuma oli 100,34 % (- 2 282 875 €). Euromääräinen ylitys oli 7 727 €. Ylityksen tärkeimmät tekijät olivat ICT-palve-luiden ostojen sekä leasing –vuokrien ennakoitua suurempi toteuma.

Page 98: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

98

Opistopalvelut –tulosyksikön budjetin kokonaistoteuma oli 115,89 % (- 562 384 €), jossa euro-määräinen ylitys oli 89 360 €. Ylitykseen vaikuttivat osaltaan tulosyksikön tulojen suunniteltua alhaisempi toteuma 95,65 % (306 050 €). Merkittäviä ylityksiä menopuolella olivat henkilösivu-kulujen sekä asiantuntijapalveluiden suunniteltua korkeampi toteuma. Kirjastopalvelut -tulosyksikön budjetin kokonaistoteuma oli 100,33 % (- 743 100 €) ja euromää-räinen ylitys oli 2 456 €, joka oli puhtaasti seurausta sisäisten menojen ylittymisestä.

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella Tavoite:

Lukion vetovoimaisuus

Mittari:

36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa.

Toteuma:

Tavoite ei toteutunut. Peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2016 saaneista 34,4 % aloitti toisen asteen opinnot Mäntsälän lukiossa.

Tavoite:

Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen

Mittari:

Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95 % ikäluokasta.

Toteuma:

Tavoite toteutui. Kaikki tavoitteet saavutettiin keväällä 2016, jatko-opintoihin sijoittu-misen seuranta tapahtuu viiveellä valtakunnallisen tilastoinnin vuoksi.

Tavoite:

Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen.

Mittari:

Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia jär-jestettiin 99).

Toteuma:

Tavoite toteutui. Sisältökeskeisiä ryhmä- ja yksilöopastuksia ja –tapahtumia oli 134 vuonna 2016.

Tavoite:

Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehok-kaasti.

Mittari:

Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelma-työn arviointiin. Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain.

Toteuma:

Tavoite ei toteudu, koska uusi kirjastojärjestelmä saatiin käyttöön vasta 11/16 ja vuosi- ja lainausdataa on saatavilla siitä vasta vuoden 2017 lopulla.

Tavoite:

Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella.

Mittari:

13 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Toteutuneiden kurssien määrä 400. Opiskelijoiden määrä 3600.

Toteuma:

Tavoitteet toteutuivat odotetusti. Kurssien määrässä tapahtui jonkin verran lisäystä.

Tavoite:

Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

Mittari: Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella.

Toteuma:

Tavoite toteutui. Kurssiarviointien ja asiakaspalautteiden antamaa tietoa on käytetty toiminnan laadun kehittämisessä sekä uusien kurssien suunnittelussa.

Tavoite:

Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan.

Mittari: TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset.

Toteuma:

Tavoite toteutui. TPO-opettajat ovat aloittaneet opetussuunnitelmatyöskentelyn.

Page 99: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

99

Vapaa-aikapalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 195 778 110 170 110 170 274 187 249 % -164 017

Myyntituotot 765 1 452 -1 452

Maksutuotot 97 571 21 750 21 750 108 654 500 % -86 904

Tuet ja avustukset 66 389 133 369 -133 369

Muut toimintatuotot 31 052 88 420 88 420 30 712 35 % 57 708

TOIMINTAKULUT -1 232 496 -1 389 758 -2 988 -1 392 746 -1 453 691 104 % 60 945

Henkilöstökulut -457 645 -495 944 -495 944 -560 365 113 % 64 421

Palkat ja palkkiot yhteensä -364 443 -403 699 -403 699 -447 863 111 % 44 164

Henkilösivukulut -93 201 -92 245 -92 245 -112 502 122 % 20 257

Palvelujen ostot -182 700 -184 906 -2 988 -187 894 -172 066 92 % -15 828

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 388 -23 970 -23 970 -29 239 122 % 5 269

Avustukset -84 680 -93 000 -93 000 -93 815 101 % 815

Muut toimintakulut -482 084 -591 938 -591 938 -598 206 101 % 6 268

TOIMINTAKATE -1 036 718 -1 279 588 -2 988 -1 282 576 -1 179 504 92 % -103 073

Suunnitelmapoistot -5 366 -5 500 -5 500 -5 366 98 % -134

Laskennalliset erät: -41 211 -44 400 -44 400 -30 723 69 % -13 677

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -41 211 -44 400 -44 400 -30 723 69 % -13 677

TILIKAUDEN TULOS -1 083 295 -1 329 488 -2 988 -1 332 476 -1 215 592 91 % -116 884

Tulosalueen palveluajatus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kansalaistoiminnalle. Yhtenä merkittävänä tukimuotona on yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen avustuk-sin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vuoden 2016 tilinpäätös kertoo, että vapaa-aikapalvelut tulosalue jäi alle budjetoinnin, joka joh-tuu siitä, että valtionavustushankkeet saatiin täysimääräisinä huhtikuussa 2016. Hankerahoitus-päätökset koskien vapaa-aikapalveluiden toimintaa tulevat vuosittain keväällä. Budjetin laadin-nan näkökulmasta päätösten aikataulu on liian myöhäinen, sillä budjetti toimintavuodelle vahvis-tetaan edellisen vuoden marras-joulukuussa. Tästä syystä vapaa-aikapalveluiden budjetin laa-dinnan lähtökohtana on ollut, että palvelut varaudutaan järjestämään kunnan omalla rahalla. Saatavat hankerahat näkyvät merkittävästi budjetin toteumaa alentavana, mutta hankerahapää-tösten myöhäisen ajankohdan vuoksi niitä ei voida huomioida budjetin laadinnassa.

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2015

Ks

2016

Muutos KsM

2016

Toteuma

31.12.2016

Poikkeama

Lukion opiskelijoita 262 282 282 287 5

Kansalaisopisto

-opetustunteja 8 729 9 300 9 300 8 868 -432

-opiskeijoita 3 254 3 550 3 550 3 340 -210

-kursseja 433 450 450 438 -12

Kirjasto

-lainat 362 440 285 000 285 000 308 185 23 185

-lainat / asukas 18 13 13 15 2

-lainaajat 6 375 5 700 5 700 5 921 221

Page 100: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

100

Sisäiset vuokrat ovat nousseet ja erityisesti monitoimitalon sisäisten vuokrien osuus on todella suuri liikuntapalveluiden kokonaistalouteen nähden. Tulevaisuudessa on syytä tarkastella tätä ja erityisesti stipendien ja liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustus-määrärahan kasvattamista kolmannen sektorin palveluiden turvaamiseksi.

Tunnusluvut Vapaa-aikapalveluiden tulosalue alitti reilusti sille asetetut taloudelliset tavoitteet vuonna 2016. Tulosalueen budjetin kokonaistoteuma oli 91,96 % (- 1 282 576 €). Tulosalueen ulkoisten meno-jen toteuma oli 84,47 % (- 588 196 €). Keskeinen tekijä budjetin merkittävässä alituksessa oli onnistunut hankerahojen haku, jonka myötä huhtikuussa 2016 hankerahat myönnettiin täysimää-räisinä. Toinen merkittävä tekijä budjetin alituksessa oli merkittävästi lisääntyneet myös salivuok-rista ja kuntosalikäynneistä, koska maksut korotettiin sivistyslautakunnan päätöksellä.

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan

Mittari: Kuntalaisten palvelutyytyväisyys 2015 liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja

Toteuma:

Vapaa-aikapalveluiden käyttötalouteen ei tullut lisämäärärahoja vuodelle 2016 näin ollen liikuntakyselyn tulosten mukaisiin kuntalaisten toiveisiin ei ole voitu vastata täy-simääräisesti. Valtionavustushankkeen saaminen erityisliikuntaan on merkittävä pa-rannus erityisliikunnan palveluihin. Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön sekä start-tipajatoimintaan saatiin täysimääräisinä

Tavoite:

Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän

Mittari: Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.)

Toteuma:

Toteutunut siten, että pitkittyneitä sairauspoissaoloja ei työuupumuksen vuoksi ole ollut.

Tavoite:

Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi

Mittari: Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimen-piteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (ta-voite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3).

Toteuma:

Moniammatillinen verkostotyöskentely on lisääntynyt kuntakokeilun ja Ohjaamo-hankkeen myötä. Liikunnassa ei ole ollut opiskelijaa harjoittelussa, nuorisotyössä ol-lut 3, kulttuurissa 1, iltapäivätoiminnassa 3

Tavoite:

Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen.

Mittari: Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtai-sesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa.

Toteuma:

Tiimiorganisaatiomalli toimii järjestäytyneesti. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat käyty läpi kehityskeskusteluissa. Hellevi järjestelmä otettu käyttöön vapaa-aikapalve-luissa, joka parantaa kuntalaisten ilmoittautumisia tapahtumiin, retkiin ja ryhmätoimin-toihin

Tavoite:

Itsearviointi

Mittari: Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tu-losaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

Toteuma:

Itsearviointia tehdään kuukausittain vapaa-aikapalvelut tulosalueen henkilöstöpala-vereissa.

Tavoite:

Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään

Mittari: Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutu-minen

Page 101: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

101

Toteuma:

Toteutunut täysimääräisesti

Tavoite:

Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan

Mittari: Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa ra-kentavaa keskustelua

Toteuma:

Toteutunut

Tavoite:

Alueyhteistyö (kuuma)

Mittari: Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Toteuma:

Kuntakokeilu toteutunut suunnitellusti samoin Ohjaamo.

Tavoite:

Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään.

Mittari: Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumi-sena.

Toteuma:

Ei toteudu täysimääräisesti koska Mantran sisällön tuottaminen kesken. Viestintää tehostettu sosiaalisen median avulla.

Tavoite:

Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään.

Mittari:

Keväällä 2016 on päivitetty CAF osaksi VaKesua.

Toteuma:

Caf laadunarviointimallin kehittäminen ei ole toteutunut, koska käytössä on THL:n lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä-malli

Tavoite:

Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti.

Mittari: Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän).

Toteuma:

Monitoimitalolla on käytössä laskuri, jolla syyskuussa käynnistyneestä sisäliikunta-kaudesta(syyskuu – huhtikuu) kerätään tiedot monitoimitalon käyttäjämääristä liikun-tasalien ja kuntosalin osalta. Lahjoitusvaroin ostettu välineistöä

Tavoite:

Yhteisölliset työmenetelmät.

Mittari: Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tar-jottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastaja-määrät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä).

Toteuma:

Yhteisölliset työmenetelmät ovat kehittymässä. Tiimit toimivat täysipainoisesti. Avus-tettavat seurat ja yhdistykset ovat toteuttaneet toimintasuunnitelmat, joihin avustusta myönnetty. Harrastajamäärän kasvua pystyy analysoimaan uuden avustuskauden al-kaessa 2017.

Tavoite: Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja lii-kuntapalveluiden suunnittelussa

Mittari: Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa.

Toteuma:

Syksyllä 2015 esitelty kuntalaisille tehdyn liikuntakyselyn tulokset sivistyslautakun-nalle ja kunnanhallitukselle.

Page 102: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

102

Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Teknisen johtajan katsaus

Teknisten palvelujen taloustilanne on vuoden 2016 talousraportin mukaan edennyt käyttötalous-suunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaisesti 15,94 M€ (toteutuma 93,1 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 1,59 M€ (toteutuma 92,1 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaisesti 1,4 M€ (toteutuma 120,3 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 20,85 M€ (toteutuma 98,3 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat vuoden lopussa 17,37 M€ (94,9 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 22,45 M€ (97,8 %). Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset) oli 5,126 M€ (110,7 %). Toimialan vastuulla on merkittävät koko kuntaa koskevat investointihankkeet. Investointeihin on varattu 18,9 M€. Investointien toteutuma on 12,6 M€ (toteutuma 66,7 %). Vuoden 2016 talousarviossa ja 2017–2018 taloussuunnitelmassa on erityisesti huomioitu pitkän tähtäimen investointisuunnittelu ja ennalta ehkäisevä suunnittelu, jossa käyttäjähallintokunnilla on keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivi-tetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Tekninen lautakunta on käsitellyt elokuussa 2016 vuo-den 2017 -2019 talousarvion ja suunnitelman. Vuoden 2016 aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden kuntatekniikan toiminnan kehittäminen ja kiinteistönhoidon toiminnan suunnittelu. Molemmat kehittämishank-keet valmistuvat vuoden 2016 aikana. Toimiala on myös käynnistänyt toimintakäsikirjan laadin-nan. Toimintakäsikirjan avulla kuvataan teknisten palvelujen toimintatapoja, tulevaisuuden tavoit-teita ja visioita sekä sen johtamiskulttuuria. Toimintakäsikirjan tavoitteena on palveluiden paran-taminen ja toiminnan kehittäminen suhteessa kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimuksiin sekä toi-minnan laatuun. Keskeisestä on myös tunnistaa asiakkuudet niin, että kuntalaisten ja eri hallin-tokuntien tarpeisiin pystytään suunnitelmallisesti reagoimaan. Toimintakäsikirjan laatimisessa huomioitiin olemassa oleva lainsäädäntö, kunnan omat ohjeet ja säännöt mm. hallintosääntö, toimintasääntö sekä talouteen liittyvät ohjeet. Toimintakäsikirja valmistui suunnitelman mukai-sesti ja vuonna 2017 jatketaan ydinprosessien kuvaamista. Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2016, että Sälinkään koulu- ja päiväkotihanke keskeytetään. Lisäksi kunnanhallitus oikeutti teknisen toimialan käynnistämään uuden hankesuunnitelman laa-timisen, jonka tavoitteena on merkittävä rakentamiskustannusten alentaminen. Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuosille 2017 – 2018. Hanke toteutetaan ranskalaisella urakkamallilla ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Riihenmäen koulun rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja koulun käyttöönotto on elo-kuussa 2017. Koulun harjannostajaiset olivat syyskuussa 2016. Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnittelutyö on käynnistetty ja hanke etenee aikataulun mukaisesti. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma on hyväksytty tekni-sessä lautakunnassa. Hankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty ja hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että hankkeen sopimuspaperit olisi allekirjoitettu maaliskuussa 2017. Kotokartanon uuden palvelutalon tarveselvitystyö on käynnistetty. Tarveselvityksen tarkoituk-sena on selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhtymisen edellytykset, mahdollisuudet ja kiireelli-syys. Uuden palvelutalon tarpeen perusteena on Mäntsälän kunnassa lisääntyvä palveluasumis-tarve tulevaisuudessa. Nykyisessä Kotokartanon palvelutalossa on havaittu toiminnallisia sekä teknisiä puutteita, jotka aiheuttavat merkittäviä peruskorjaustarpeita.

Page 103: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

103

Tilahankkeiden toteutusohjeet on otettu käyttöön. Ohjeistuksen tarkoituksena on kehittää ja yh-tenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja moni-puolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoi-tuksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hal-lintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Toimitilapalvelut on ottanut käyttöön Tampuuri kiinteistönhoitojärjestelmän. Järjestelmän avulla hallitaan systemaattisemmin koko kiinteistön elinkaari ja kiinteistöihin liittyvät pitkäntähtäimen suunnittelu- ja kunnostamistyöt. Valtuusto on hyväksynyt jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiver-koston kehittämissuunnitelman. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämis-suunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallisteknii-kassa ja liikuntatoimessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistu-nut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreet-tisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Tekniset palvelut on mukana SOTE palvelujen infrastruktuuriryhmän selvitystyössä. Infrastruk-tuuri-ryhmän vastuulla on suunnitella SOTE tukipalveluiden organisointi ja tukipalveluiden siirto uudelle organisaatiolle. Työryhmä on ottanut kantaa mitä tukipalveluja tuotetaan itse ja mitä tu-kipalveluja ostetaan. Työryhmän vastuulla on kiinteistöjen käyttöä ja investointeja koskevat lin-jaukset. Kapuli III aluerakennusurakka on vastaanotettu ja hanke valmistui elokuussa 2016. Parhaillaan on käynnissä Kapulin alueen toisen vaiheen suunnittelutyö. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laadittiin kunnostussuunnitelma sekä alueen maisemasuunnitelma. Mäntsälän joen kun-nostamiseen haetaan vesilupaa ja varsinaiset kunnostustyöt pyritään aloittamaan kun vesilupa on saatu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden sekä perusturvapalveluiden kanssa. Palvelutasomäärittelyissä päämääränä on edetä kohti alueellis-ten kokonaisuuksien kilpailuttamista. Pyrkimyksenä on yhdistää mahdollisimman paljon ja järke-västi muita kuljetustarpeita avoimena joukkoliikenteenä. Palvelutasomäärittelyt on laadittu Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan alueille. Palvelutasomäärittelyihin annetaan lausunnot syys-kuuna aikana. Riihimäen seudun palvelutasomäärittely on valmistunut ja tekninen lautakunta on antanut suunnitelmaan lausunnon. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden 2016 aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seu-ranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalla on toteutettu tilinpäätös-vuonna 70 % kehityskeskusteluja. Keskitetyissä palveluissa käytiin 100 % kehityskeskusteluja, toimitilapalveluissa 84 %, ruoka- ja siivouspalveluissa 50 % ja kuntatekniikassa on toteutettu 100 % kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen toteutumista voidaan pitää hyvänä. Vuonna 2015 kehityskeskustelujen toteutuma oli 69 %. Toimialan sairauspoissaolot olivat vuoden lopussa Kuntari- järjestelmän mukaan 1556 sairaus-päivää, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 2300 sairauspäivää. Sairauspoissaolot olivat 14,01 poissaolopäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolojen määrän vähentyminen on ollut merkittävää, noin 32,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialalle on laadittu vuodelle 2016 riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2017 riskienarviointi-suunnitelman laadinta käynnistettiin lokakuun aikana.

Page 104: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

104

Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan in-vestoinnit, suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tek-niset palvelut on esittänyt talousarviossa uusien henkilöiden palkkaamista. Hannu Seppälä, tekninen johtaja

Tekniset palvelut TEKNISET PALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 20 469 148 22 915 705 25 700 22 941 405 22 445 846 98 % 495 559

Myyntituotot 6 262 086 6 386 376 6 386 376 6 103 391 96 % 282 985

Maksutuotot 2 565 3 200 3 200 3 510 110 % -310

Tuet ja avustukset 82 818 55 000 25 700 80 700 170 959 212 % -90 259

Muut toimintatuotot 14 121 679 16 471 129 16 471 129 16 167 986 98 % 303 143

Valmistus omaan käyttöön 58 061 54 901 -54 901

TOIMINTAKULUT -17 112 473 -18 239 564 -70 780 -18 310 344 -17 374 721 95 % -935 623

Henkilöstökulut -4 230 882 -4 653 232 -70 780 -4 724 012 -4 447 447 94 % -276 565

Palkat ja palkkiot yhteensä -3 251 454 -3 582 313 -57 600 -3 639 913 -3 412 023 94 % -227 890

Henkilösivukulut -979 428 -1 070 919 -13 180 -1 084 099 -1 035 424 96 % -48 675

Palvelujen ostot -6 060 281 -6 450 485 -6 450 485 -5 905 028 92 % -545 458

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 463 -3 528 712 -3 528 712 -3 377 539 96 % -151 174

Avustukset -156 783 -163 000 -163 000 -160 092 98 % -2 908

Muut toimintakulut -3 264 065 -3 444 135 -3 444 135 -3 484 616 101 % 40 481

TOIMINTAKATE 3 414 735 4 676 141 -45 080 4 631 061 5 126 026 111 % -494 965

Suunnitelmapoistot -5 128 170 -5 606 500 -5 606 500 -5 325 520 95 % -280 980

Laskennalliset erät: -5 763 266 -5 790 741 -5 790 741 -5 728 678 99 % -62 063

Sisäinen korko -5 372 812 -5 588 441 -5 588 441 -5 588 441 100 %

Vyörytystuotot 414 451 1 048 082 1 048 082 1 045 449 100 % 2 633

Vyörytysmenot -804 905 -1 250 382 -1 250 382 -1 185 686 95 % -64 696

TILIKAUDEN TULOS -7 476 702 -6 721 100 -45 080 -6 766 180 -5 928 172 88 % -838 008

Toiminnan kuvaus Toimialan toimielin: Tekninen lautakunta Toimialan tulosalueet: Keskitetyt palvelut, toimitilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut ja kuntatekniikka

Toimialan perusajatus

Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoi-detaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukes-kuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-aja-tuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot

Page 105: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

105

Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle,

kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpi-

dosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liit-

tyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin,

kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja lii-kunta-paikkojen hoidosta.

Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toi-mialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suun-nittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteis-työstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielau-takunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.

Teknisten palvelujen organisaatio vuonna 2016

Page 106: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

106

Keskitetyt palvelut

KESKITETYT PALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 204 423 156 000 156 000 207 508 133 % -51 508

Myyntituotot 660 3 425 -3 425

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 52 251 55 000 55 000 104 188 189 % -49 188

Muut toimintatuotot 151 512 101 000 101 000 99 895 99 % 1 105

TOIMINTAKULUT -1 281 144 -1 547 663 -1 547 663 -1 456 943 94 % -90 720

Henkilöstökulut -555 718 -638 048 -638 048 -625 492 98 % -12 556

Palkat ja palkkiot yhteensä -429 142 -483 260 -483 260 -458 522 95 % -24 738

Henkilösivukulut -126 576 -154 788 -154 788 -166 970 108 % 12 182

Palvelujen ostot -501 679 -646 100 -646 100 -593 789 92 % -52 311

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 640 -10 900 -10 900 -12 655 116 % 1 755

Avustukset -155 148 -163 000 -163 000 -160 092 98 % -2 908

Muut toimintakulut -58 958 -89 615 -89 615 -64 915 72 % -24 700

TOIMINTAKATE -1 076 721 -1 391 663 -1 391 663 -1 249 436 90 % -142 228

Suunnitelmapoistot -5 619 -2 500 -2 500 -2 583 103 % 83

Laskennalliset erät: 518 010 497 884 497 884 588 598 118 % -90 714

Vyörytystuotot 908 465 700 184 700 184 751 659 107 % -51 475

Vyörytysmenot -390 454 -202 300 -202 300 -163 061 81 % -39 239

TILIKAUDEN TULOS -564 330 -896 279 -896 279 -663 421 74 % -232 859

Tulosalueen palveluajatus

Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallin-nossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Käyttötalousmuutokset Keskitetyt palvelut valmistui organisaatiomuutokseen, jossa joukkoliikenteen tulosyksikkö siirret-tiin vuosien 2016 ja 2017 vaihtuessa hallintopalvelujen toimialan alaisuuteen. Koko budjettiyk-sikkö siirrettiin tehtävineen ja vastuineen. Siirron myötä keskitettyjen palveluiden ulkoiset toimin-takulut vähenevät noin 374 000 € ja toimintatuotot vähenevät yhteensä noin 55 000 €. Investointimuutokset Vuosien 2016 – 2017 investointeja koskevat muutokset: Hyökännummen koulu;

vanhan osan öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi uudisosan pellettilämmityksen muuttaminen maalämmöksi

Riihenmäen koulu; erilaisia muutoksia vanhan koulun talotekniikkaan, joiden on oltava yh-teensopivia uuden osan kanssa. Nämä toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä. Uusitta-via kohteita ovat: info-TV:n peruskorjaaminen lukitusmuutokset paloilmoittimien uusiminen kulunvalvonnan muutokset rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä)

Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirrettiin vuodelle 2017–2019.

Page 107: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

107

Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrate-gian tavoitteisiin 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Toimintakäsikirjan työn jatkaminen

Mittari: Valmis laadullinen toimintakäsikirja

Toteuma:

Toimintakäsikirjan laadintatyö valmistui vuoden vuoden 2016 lopussa.

Tavoite:

Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen

Mittari: AMS käynnistetty

Toteuma:

AMS:n suunnittelu aloitettiin

Tavoite:

Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturva-palveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma)

Mittari: Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty

Toteuma:

Palvelutasomäärittelyn selvitystyö valmistui Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutu-jen osalta sekä Riihimäen seudun selvitys on valmistunut.

Tavoite:

Sopimushallinnan kehittäminen

Mittari: Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen

Toteuma:

Kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kehittämishankkeiden yhteydessä on selvitetty sopi-mushallintaa ja eri sopimusmuotoja. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön.

Tavoite:

Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet

Mittari: Säästöjen seuranta

Toteuma:

Toimiala on ottanut käyttöön talouden seurantajärjestelmän Kuntarin, jonka avulla sään-nöllisesti seurataan talouden toteutumista.

Tavoite:

Viestinnän kehittäminen

Mittari: Viestintäsuunnitelma käynnistetty

Toteuma:

Suunnitelman laadintatyö on käynnistetty. Selvitettiin eri viestintävälineiden hyödyntämistä (internet, twitter, facebook, karttapalautejärjestelmä). Karttapalautejärjestelmä otettiin käyttöön. Kuntatasolla on otettu käyttöön twitter sekä facebookin tiedottamista on vahvis-tettu. Vuoden aikana laadittiin toimialan esite, jossa pääpainona ovat mm. mittavat raken-nushankkeet sekä organisaation esittely. Joukkoliikenteen viestinnän ja mainosten mää-rää on kasvatettu. Kunnan internetsivujen kautta on pyritty tiedottamaan toimialan ajan-kohtaisia asioita entistä enemmän. Keskeisten rakennushankkeiden kuukausitiedotteet on otettu käyttöön.

Tavoite:

Tyytyväiset asiakkaat

Mittari:

Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä

Toteuma:

Asiakaspalaute kysely toteutettiin loppuvuonna. Karttapalautejärjestelmä otettiin käyttöön. Joukkoliikenteessä tehtiin palvelutasomääritte-lytöiden yhteydessä kattava käyttäjäkysely. Mäntsälän kuntalaiset antoivat 394 vas-tausta, joista 196 antoi lisäksi sanallisen palautteen.

Page 108: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

108

Tavoite:

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

Mittari:

Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen

Toteuma:

Kehityskeskustelut on toteutunut toimialalla 70 %. Edellisenä vuonna kehityskeskusteluja pidettiin 69 %. Kehityskeskustelut toteutuivat pääosin hyvin. Kuntatekniikan ja kiinteistön-hoidon henkilöstön osaamiskartoitustyö toteutettiin kehittämishankkeiden yhteydessä. Laadittu koulutussuunnitelma toteutui olennaisilta osin. Osastokokouksissa käytiin useita kertoja keskustelua teknisten teeseistä, työhyvinvointiin liittyvistä asioista, työkäyttäytymi-sestä ja työsuojeluasioista. Esimiespalaverissa selvitettiin työsuojeluasioita. Aluehallinto-virasto on tehnyt tarkastuksia työyksiköihin.

Tavoite:

Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus)

Mittari:

Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin

Toteuma:

Kehityskeskustelujen yhteydessä on annettu työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osastokokouksissa, esimieskokouksissa ja toimialan johtoryhmässä on tiedot-taminen ollut avainasemassa. Osastokokouksissa käydään läpi säännöllisesti talous-asiat, päätösasiat, henkilöstöasiat ja hankkeiden tilannekatsaukset.

Tavoite:

Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toi-mintaan pystyvä henkilöstö

Mittari: Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä

Toteuma:

Hakuvaiheessa on tarkistettu työn vaativuuden arvioinnit. Toimialan toimintakäsikirjassa on kuvattu tarkemmin rekrytointiprosessia.

Tavoite:

Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia)

Mittari:

Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksami-sesta ja kuormittumisesta

Toteuma:

Kehityskeskustelut on pidetty valtaosin. Osasto- ja työpaikkakokouksia pidettiin säännöl-lisesti. Osastokokouksessa on käsitelty kuntastrategian uudistamista. Osastokokouk-sissa käytiin useita kertoja keskustelua teknisten teeseistä, työhyvinvointiin liittyvistä asi-oista, työkäyttäytymisestä ja työsuojeluasioista.

Tavoite: Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä

Mittari:

Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti ker-ran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta, työterveyshuollon toiminta-suunnitelmat

Toteuma:

Kehityskeskustelut on toteutunut hyvin. Sairauspoissaoloja seurataan yksiköittäin ja sekä koko toimialan tasolla. Riskienarviointi on täsmennetty riskienarviontisuunnitelmassa. Kuormittumiseen on puututtu ja kunnan toimintamalleja on hyödynnetty henkilöstön tuke-miseksi.

Tavoite: Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)

Mittari:

Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopi-musrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjeiden selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista

Toteuma:

Asianhallintajärjestelmään on luotu automaattista seurantaa. Toimialalle on laadittu tar-jouspyyntöjen ja kilpailutuksen vuosikalenteri. Sopimusten vakuudet on tarkistettu. Sopi-musten hallinnan periaatteet kuvattiin toimintakäsikirjaan. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Pienhankinnoissa on hyödynnetty HankintaSampo – järjestelmää. Jär-jestelmään on luotu myös valmiita malleja.

Page 109: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

109

Tavoite:

Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke)

Mittari: Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa.

Toteuma:

Kuntatekniikan kehittämisen toimintasuunnitelma valmistui. Henkilöstö oli mukana selvi-tystyössä. Toimintasuunnitelmaa hyödynnetään talousarviossa sekä toimialan käyttö-suunnitelmassa. Kehittämistyö jatkuu suunnitelman mukaisesti

Tavoite: Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen

Mittari: Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu

Toteuma:

Opaskarttapohjainen palautejärjestelmä valmistui ja järjestelmän kautta on saatu palaut-teita. Palautteita seurataan toimialan johtoryhmässä.

Tavoite:

Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistäminen seurannan ja mittaamisen ohjelma

Mittari: Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)

Toteuma:

Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata käve-lyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa

Tunnusluvut

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Hallinto- ja talouspalvelut +suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut

-Menot ulkoinen 417 399 454 224 838 014 896 134

- joista henkilöstömenot 394 639 394 183 555 719 625 492

-Henkilöt 7 7,5 9,5 9,5

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Yksityistie-avustukset

-yks.tieav. € 157 517 156 951 155 148 160 092

-yks.tieav. km 320 292 281 280

Tiekuntia 134 118 117 116

Avustus € / km 500 537 552 572

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen menot 267 541 227 142 258 694 327 612

Valtionavustus 82 337 61 487 52 251 104 188

Page 110: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

110

Toimitilapalvelut

TOIMITILAPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 14 014 618 16 231 302 11 000 16 242 302 15 967 067 98 % 275 235

Myyntituotot 24 778 27 332 -27 332

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 27 013 11 000 11 000 38 619 351 % -27 619

Muut toimintatuotot 13 962 827 16 231 302 16 231 302 15 901 116 98 % 330 186

TOIMINTAKULUT -7 376 593 -7 825 958 -30 350 -7 856 308 -7 323 389 93 % -532 919

Henkilöstökulut -837 511 -910 542 -30 350 -940 892 -975 542 104 % 34 649

Palkat ja palkkiot yhteensä -630 306 -730 600 -24 700 -755 300 -733 159 97 % -22 141

Henkilösivukulut -207 204 -179 942 -5 650 -185 592 -242 382 131 % 56 790

Palvelujen ostot -2 016 711 -2 424 525 -2 424 525 -1 910 036 79 % -514 489

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 088 245 -2 142 125 -2 142 125 -2 011 636 94 % -130 490

Avustukset

Muut toimintakulut -2 434 125 -2 348 766 -2 348 766 -2 426 175 103 % 77 410

TOIMINTAKATE 6 638 025 8 405 344 -19 350 8 385 994 8 643 678 103 % -257 684

Sisäinen korko -5 372 812 -5 588 441 -5 588 441 -5 588 441 100 %

Suunnitelmapoistot -3 334 356 -3 334 500 -3 334 500 -3 405 560 102 % 71 060

TILIKAUDEN TULOS -2 069 143 -517 597 -19 350 -536 947 -350 323 65 % -186 624

Vyörytystuotot -456 001

Vyörytysmenot -342 684 -342 684 -367 477 107 % 24 793 Tulosalueen tulosyksiköt: Kiinteistönhoitopalvelut ja Kunnossapitopalvelut

Tulosalueen palveluajatus

Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja moni-käyttöisiä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavu-tetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat jatkuva osa päi-vittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Tekniset palvelut on tehnyt riskienarvioinnin toiminnastaan ja tätä arviointia päivitetään vuosittain toimialan johtoryhmän toimesta. Käyttötalousmuutokset Toimintatuotot eivät toteutuneet kokonaisuudessaan, koska vuodelle 2016 oli budjetoitu Ehnroo-sin koulun purkamisesta vakuutuskorvauksia 500 000 € ja vakuutuskorvauksia kunta sai 300 000 €, koska urakkahinta jäi pienemmäksi mitä alun perin oletettiin koulun purkamisen mak-savan. Tukia ja avustuksia saatiin museovirastolta 5 000 € museoalueen kiinteistöjen pärekatto-jen kunnostukseen sekä 15 420 € ELY-keskukselta kiinteistöjen energiakatselmusten tekoon. Muut tuet ovat työllistämistukia. Muut toimintatuotot käsittää sisäiset vuokrat, jotka jäivät budje-toitua pienemmäksi, tähän vaikuttaa mm. Kotokartanon käyttöasteen tippuminen noin 50 %, jol-loin vaikutus näkyy myös vuokratuotoissa. Henkilöstökulujen ylitykset liittyvät KuEL eläkemenoperusteisen kulun (64 398 €) toteutumiseen, johon toimitilapalvelut ei ollut varautunut. Lisäksi työllistämiskulut ylittivät budjetin noin 15 000 €. Palvelujen ostot eivät toteutuneet budjetin mukaan. Ehnroosin koulun purkamiseen oli varattu määrärahaa 500 000 € ja toteutuneet purkukustannukset olivat 350 000 €, josta Aleksandra ra-kennuksen osuus oli 50 000 €. Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitokus-tannukset eivät kaikilta osin toteutuneet. Vuodelle 2016 oli budjetoitu Anttilan päiväkodin lämmi-tykseen hybridijärjestelmä, jonka kustannusarvio oli 65 000 €. Tämä hanke ei toteutunut. Ter-veyskeskuksen naisten sosiaalitilojen kunnostus siirtyi vuodelle 2017, koska ulkopuolinen kos-teudenhallinta toteutetaan silloin sosiaalitilojen kohdalta. Vuoden 2017 kustannusarvio sosiaali-tilojen kunnostukseen on 20 000 €. Osa käyttötaloushankkeista toteutui halvemmalla, mitä oli hankkeeseen varattu määrärahaa.

Page 111: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

111

Aineet, tarvikkeet ja tavarat osioon kirjataan kiinteistöjen sähkön, veden, lämmön kustannukset sekä eri kalustohankinnat ja rakennusmateriaalit. Lämmityksen osalta saatiin säästöä 145 624 € ja veden osalta 12 140 €, sähkön osalta kustannukset ylittyivät n. 72 000 € (väistötilat ovat pää-sääntöisesti sähkölämmitteisiä). Rakennusmateriaali kulut alittuivat 75 066 €, koska kustannuk-set on kirjattu palvelujen ostoihin rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin. Muut toimintakulut muodostuvat etupäässä vuokrakuluista, jotka ylittyivät mm. Sälinkään koulun väistötilan hankinnasta ja Ehnroosin Cramon väistötilojen muutoksista. Investointimuutokset Rakennusten peruskorjaus / sisäilmakorjauksiin oli varattu määrärahaa 700 000 €, josta toteutui 578 140 €. Sääksjärven koulun rakennusten lämmitysmuodon muutos jäi toteuttamatta resurssi-pulan vuoksi. Työhön oli varattu 150 000 €.

Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite: Energiansäästötoimenpiteet

Mittari: Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen

Energiakulutuksen alentuminen

Toteuma:

Kiinteistöjen eri lämmitysratkaisuja on haettu mm. Sääksjärven koulun, Anttilan päi-väkodin, uuden Sälinkään koulun ja päiväkodin sekä uuden että vanhan puolen Hyö-kännummen koulun ja päiväkodin osalta. Sääksjärven koulun ja Anttilan päiväkodin osalta lämmitysratkaisu muutokset eivät toteutuneet vuonna 2016. Uuden Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelu on menossa. Hyökännummen koulun laajennus on rakenteilla.

Tavoite: Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen

Mittari:

Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen

Toteuma:

Henkilöstöhaastattelut on suoritettu. Kiinteistönhuollon toiminnan kehittämissuunni-telma on laadittu henkilöstön ja projektiryhmän voimin. Kehittämisohjelma vuosille 2017 – 2019 on tekeillä. Kiinteistötyöhön mitoitusten tarkastukset ja aluejako on työn alla.

Tavoite: Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen

Mittari: Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen

Toteuma:

Osa sopimuksista on tarkistettu ja päivitetty. Kehittämissuunnitelmassa huomioitiin myös sopimuksiin liittyvät asiat.

Tavoite: Energiakatselmukset

Mittari: Katselmukset tehdään vähintään viidelle kiinteistölle

Toteuma:

Vuonna 2016 energiakatselmuksia tehtiin yhdeksään kiinteistöön. Kilpailutuksen joh-dosta energiakatselmukset toteutti ISS Proko Oy. Kohteina olivat Myllymäen koulu, Kirkonkylän koulu, lukio, seurojentalo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, Kirkonkylän koulun asuntola, Liljendalin teollisuushalli ja Montessori leikkikoulu. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt 50 % energiatukea energiakatselmusten tekemiseen

Page 112: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

112

Tavoite: Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista

Mittari: Kiinteistönhoidon tehostuminen

Toteuma:

Tänä vuonna on kunta myynyt Antintie 14 sijaitsevan omakotitalon, Nikinojan ent. koulun huoltorakennuksen, As Oy Mikkosenhaka –nimisen osakeyhtiön osakehuo-neiston. Nummisten vanha koulu on ollut myynnissä, ostotarjous kariutui. Vuoden 2016 aikana Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy teki selvityksen kunnan omistamien vuokra-asuntojen siirrosta heidän hoitoonsa. Selvityksessä selvitettiin kohteiden sen hetkinen arvo kiinteistönvälittäjän arvioin mukaisesti. Arvioista puuttui maapohjan arvo. Selvitykseen kuuluivat Peltolantie 17 sijaitseva rivitalo, Maalahdentie 13 – 15 sijaitseva rivitalo sekä muutamia kunnan omistamia osakehuoneistoja. Vuoden 2015 alussa valmistui kunnan kiinteistöjen salkutus, jossa määriteltiin mm. realisoitavat kiinteistöt, joita oli 17. Näistä 17:sta on purettu neljä rakennusta, kaksi myyty ja yksi on myynnissä. Maalahdentie ja Peltolantie olivat Vuokra-asuntojen sel-vityksessä. Osa kohteista vaativat strategisen päätöksen mm. Arolan ja Lukon koulu. Lisäksi päiväkotien toiminnallista muutosta, johon yhdistetään pienempiä kohteita mm. Pilvikirsikka ryhmis ja As Oy Aarretinpuisto / Pikku-Hukat. Osa etenee kaavoi-tuksen ja kehittämisen mukaan mm. Telemäki ja Meijerin entinen sikala rakennus, joka liittyy meijerin alueen kehittämiseen.

Tavoite: Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön

Mittari: Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen

Toteuma:

Käyttäjäpalavereista osa on pidetty. Tilahankkeiden toteutusohje on otettu käyttöön. Tiedottamista on tehostettu Mantran ja Tampuuri -kiinteistönhallintajärjestelmän myötä sekä tiedottamista on toteutettu kunnan internet- sivustolla.

Tavoite: Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista

Mittari: Aikataulutettu suunnitelma

Toteuma:

Tampuuri kiinteistöhallintajärjestelmään on laadittu pitkäntähtäimen aikataulutettu korjaussuunnitelma ja toimenpiteitä on kohdistettu eri vuosille, tarkempi kohdistami-nen on vielä vaiheessa. Kaikki toimenpiteet on viety järjestelmään mitä on ollut teh-dyissä kuntoarvioissa. Osaan kiinteistöihin tullaan laatimaan yksikohtaisemmat kun-toarviot.

Tunnusluvut

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Toimitilat ja huoneistot

Kiinteistöt, tilavuus m ³ 378 397 407 739 410 800 371 847

Kiinteistöt, kerrosala m ² 98 257 99 968 88 360

Ulkoiset menot €, kiinteistönhoitopalvelut 5 954 555 6 536 642

€ / m³ 14 18

€ / m² 60 74

Ulkoiset menot €, kunnossapitopalvelut 1 215 574 716 678

€ / m³ 0 3 2

€ / m² 0 12 8

Kiinteistöjen tekninen arvo € 145 270 012

Jälleenhankinta-arvo € 189 284 060

Kiinteistöjen korjausvelka € 10 076 747

Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12 65 549 862 58 548 755 55 714 734 53 213 137

Page 113: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

113

Toimitilapalvelut / Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kiinteistöhoitopalvelut-

tulosyksikkö

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 13 974 190 16 231 302 5 900 16 237 202 15 951 753 98 % 285 449

Myyntituotot 23 157 27 332 -27 332

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 15 776 5 900 5 900 25 588 434 % -19 688

Muut toimintatuotot 13 935 257 16 231 302 16 231 302 15 898 832 98 % 332 470

TOIMINTAKULUT -6 158 526 -6 859 302 -16 220 -6 875 522 -6 591 381 96 % -284 141

Henkilöstökulut -511 350 -523 565 -16 220 -539 785 -598 938 111 % 59 153

Palkat ja palkkiot yhteensä -365 466 -415 600 -13 200 -428 800 -429 227 100 % 427

Henkilösivukulut -145 884 -107 965 -3 020 -110 985 -169 711 153 % 58 726

Palvelujen ostot -1 302 351 -1 894 005 -1 894 005 -1 604 846 85 % -289 159

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 951 184 -2 099 866 -2 099 866 -1 970 558 94 % -129 308

Avustukset

Muut toimintakulut -2 393 642 -2 341 866 -2 341 866 -2 417 039 103 % 75 173

TOIMINTAKATE 7 815 665 9 372 001 -10 320 9 361 681 9 360 372 100 % 1 308

Sisäinen korko -5 372 812 -5 588 441 -5 588 441 -5 588 441 100 %

Suunnitelmapoistot -3 334 356 -3 334 500 -3 334 500 -3 405 560 102 % 71 060

TILIKAUDEN TULOS -8 707 168 -8 922 941 -8 922 941 -8 994 001 101 % 71 060

Laskennalliset erät: -402 003 -321 284 -321 284 -341 721 106 % 20 437

Vyörytystuotot -402 003

Vyörytysmenot -321 284 -321 284 -341 721 106 % 20 437

Toimitilapalvelut / Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut-

tulosyksikkö

TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 40 428 5 100 5 100 15 314 300 % -10 214

Myyntituotot 1 621

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 11 237 5 100 5 100 13 030 255 % -7 930

Muut toimintatuotot 27 569 2 284 -2 284

TOIMINTAKULUT -1 218 067 -966 657 -14 130 -980 787 -732 008 75 % -248 778

Henkilöstökulut -326 161 -386 978 -14 130 -401 108 -376 604 94 % -24 504

Palkat ja palkkiot yhteensä -264 841 -315 000 -11 500 -326 500 -303 932 93 % -22 568

Henkilösivukulut -61 320 -71 978 -2 630 -74 608 -72 672 97 % -1 936

Palvelujen ostot -714 361 -530 520 -530 520 -305 190 58 % -225 330

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 062 -42 259 -42 259 -41 078 97 % -1 181

Avustukset

Muut toimintakulut -40 484 -6 900 -6 900 -9 137 132 % 2 237

TOIMINTAKATE -1 177 639 -966 657 -9 030 -975 687 -716 694 73 % -258 992

Suunnitelmapoistot

TILIKAUDEN TULOS -1 177 639 -966 657 -9 030 -975 687 -716 694 73 % -258 992

Laskennalliset erät: -53 998 -21 400 -21 400 -25 756 120 % 4 356

Vyörytystuotot -53 998

Vyörytysmenot -21 400 -21 400 -25 756 120 % 4 356

Page 114: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

114

Ruoka- ja siivouspalvelut

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 5 678 964 6 236 003 3 800 6 239 803 5 802 960 93 % 436 843

Myyntituotot 5 662 533 6 114 376 6 114 376 5 665 786 93 % 448 590

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 2 944 3 800 3 800 9 526 251 % -5 726

Muut toimintatuotot 13 487 121 627 121 627 127 649 105 % -6 022

TOIMINTAKULUT -5 702 395 -6 171 357 -10 470 -6 181 827 -5 625 576 91 % -556 251

Henkilöstökulut -1 942 323 -2 198 935 -10 470 -2 209 405 -1 904 691 86 % -304 714

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 521 438 -1 710 013 -8 500 -1 718 513 -1 507 524 88 % -210 989

Henkilösivukulut -420 885 -488 922 -1 970 -490 892 -397 167 81 % -93 726

Palvelujen ostot -2 551 237 -2 568 925 -2 568 925 -2 466 219 96 % -102 706

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 212 -883 887 -883 887 -728 662 82 % -155 225

Avustukset

Muut toimintakulut -398 622 -519 609 -519 609 -526 004 101 % 6 395

TOIMINTAKATE -23 431 64 646 -6 670 57 976 177 384 306 % -119 408

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -252 794 -198 200 -198 200 -197 937 100 % -263

Vyörytystuotot 100 730 347 898 347 898 293 790 84 % 54 108

Vyörytysmenot -353 523 -546 098 -546 098 -491 727 90 % -54 371

TILIKAUDEN TULOS -276 224 -133 554 -6 670 -140 224 -20 553 15 % -119 671 Tulosalueen tulosyksiköt: Ruokapalvelut ja Siivouspalvelut

Tulosalueen palveluajatus

Tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruo-kavaliot ja ravitsemussuositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Käyttötalousmuutokset: Perusturva aloitti vanhusten Menumat-pilottikokeilun toukokuussa, joka kesti vuoden 2016

loppuun. Ko. kokeilu vähensi terveyskeskuksesta ateriapalveluruokailijoita. Elokuun alussa Mustanmäen päiväkodin keittiötoimintaa muutettiin. Keittiötoiminta muutet-

tiin tuotantokeittiöstä palvelukeittiöksi ja ruoka alettiin toimittamaan terveyskeskuksen keit-tiöltä. Samalla Mustanmäen päiväkodin ruokapalveluvastaavan toimenkuvaa muutettiin kokopäiväisestä työstä puolipäiväiseen ruokapalvelutyöhön ja puolipäiväiseen päiväko-tiapulaisen työhön. Näin ollen henkilöstömenot jakautuvat 50 % ruokapalvelulle ja 50 % varhaiskasvatukselle.

Syyskuun alussa Kotokartanosta muutti kaksi osastoa Iloisen mielen puistorakennukseen, joka vähensi terveyskeskuksen keittiön ruokailijamäärää. Ko. muutos vaikutti siihen, että terveyskeskuksen keittiötoimintaa organisoitiin ja yksi henkilö siirrettiin toisen ruokapalvelu-yksikön avoimeen toimeen.

Yllä olevista muutoksista ei ollut tietoa laadittaessa vuoden 2016 talousarviota. Uusi elintarvikesopimus alkoi 1.8.2016 KL-kuntahankintojen kanssa, jossa sopimustoimit-

tajana on Kespro, joka on alentanut elintarvikekustannuksia. Elokuun alusta Arolan koulun ruokapalveluvastaavan työtunteja on vähennetty kuuteen ja

puoleen tuntiin, johtuen oppilasmäärän vähyydestä ja elintarvikehankintojen pitkälle esikä-sitellyistä tuotehankinnoista.

Ruoka- ja siivouspalvelujen keskuskeittiötä, kunnantalon ravintolaa, Hyökännummen kou-lua/päiväkotia, Pornaisten Aurinkomäen keittiötä ja Kivistöntien Vuokra-asuntojen keittiötoi-mintaa koskeva kilpailutus on aloitettu vuoden 2016 lopulla.

Page 115: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

115

Jäähallin siivoussopimus päättyi maaliskuussa 2016. Kotihoidon uusien tilojen siivous aloitettiin syksyllä 2016. Määrärahaa ei ole osattu varata,

koska uusi siivouskohde ei ollut tiedossa talousarvioita laadittaessa syksyllä 2015. Muutaman kohteen siivous on hoidettu ostopalveluna vaikka määräraha on varattu palkkoi-

hin. Osa tammikuun 2016 siivouspalvelulaskuista on kirjattu vahingossa joulukuulle 2015.

Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastra-tegian tavoitteisiin 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen

Ruokapalvelut tulosyksikkö Ruokapalvelut - tulosyksikkö TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 4 358 326 4 744 147 3 800 4 747 947 4 423 484 93 % 324 463

Myyntituotot 4 353 070 4 622 520 4 622 520 4 286 309 93 % 336 211

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 2 944 3 800 3 800 9 526 251 % -5 726

Muut toimintatuotot 2 311 121 627 121 627 127 649 105 % -6 022

TOIMINTAKULUT -4 238 006 -4 705 639 -10 470 -4 716 109 -4 285 405 91 % -430 705

Henkilöstökulut -1 544 141 -1 770 443 -10 470 -1 780 913 -1 552 808 87 % -228 105

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 197 619 -1 360 513 -8 500 -1 369 013 -1 221 551 89 % -147 462

Henkilösivukulut -346 522 -409 930 -1 970 -411 900 -331 257 80 % -80 643

Palvelujen ostot -1 570 696 -1 640 100 -1 640 100 -1 577 249 96 % -62 851

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -753 052 -807 637 -807 637 -683 195 85 % -124 442

Avustukset

Muut toimintakulut -370 116 -487 459 -487 459 -472 153 97 % -15 306

TOIMINTAKATE 120 319 38 508 -6 670 31 838 138 079 434 % -106 241

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -187 876 -151 100 -151 100 -150 783 100 % -317

Vyörytystuotot 165 648 347 898 347 898 293 790 84 % 54 108

Vyörytysmenot -353 523 -498 998 -498 998 -444 573 89 % -54 425

TILIKAUDEN TULOS -67 556 -112 592 -6 670 -119 262 -12 704 11 % -106 558 Tunnusluvut

Ruokapalvelujen suoritehinta TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Päiväkodit 3,03 3,20 3,35 3,51

Koulut 2,72 2,97 3,16 3,24

Terveyskeskus 4,20 4,49 5,29 4,75

Pornainen/laitokset 5,10 3,89 4,00 3,43

Page 116: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

116

Siivouspalvelut tulosyksikkö Siivouspalvelut - tulosyksikkö TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 1 320 639 1 491 856 1 491 856 1 379 477 92 % 112 379

Myyntituotot 1 309 463 1 491 856 1 491 856 1 379 477 92 % 112 379

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot 11 176

TOIMINTAKULUT -1 464 389 -1 465 717 -1 465 717 -1 340 171 91 % -125 546

Henkilöstökulut -398 182 -428 492 -428 492 -351 883 82 % -76 609

Palkat ja palkkiot yhteensä -323 819 -349 500 -349 500 -285 973 82 % -63 527

Henkilösivukulut -74 363 -78 992 -78 992 -65 910 83 % -13 083

Palvelujen ostot -980 541 -928 825 -928 825 -888 970 96 % -39 855

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 160 -76 250 -76 250 -45 467 60 % -30 783

Avustukset

Muut toimintakulut -28 506 -32 150 -32 150 -53 851 167 % 21 701

TOIMINTAKATE -143 750 26 139 26 139 39 305 150 % -13 167

Suunnitelmapoistot

Laskennalliset erät: -64 918 -47 100 -47 100 -47 154 100 % 54

Vyörytystuotot -64 918

Vyörytysmenot -47 100 -47 100 -47 154 100 % 54

TILIKAUDEN TULOS -208 668 -20 961 -20 961 -7 849 37 % -13 113

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Ruokapalvelut

Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 43

Keittiöiden lkm

- keskuskeittiö 2 2 2 2

-terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1

-päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 3

-päiväkotien

jakelukeittiöt 8 8 8 9

-päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 2 2

-koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7

-koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8

Yhteensä (sis. Pornainen) 33 33 32 32

Lisäksi

-Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1

Suoritteet:

-Terveyskeskus 262 042 245 883 225 722 218 032

-Päiväkodit 294 739 305 494 292 979 291 273

-Koulut 650 616 666 754 639 150 641 728

Mäntsälä yhteensä 1 207 397 1 218 131 1 157 851 1 151 033

Pornainen

yhteensä 91 482 101 568 96 628 91 931

Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 48 492 52 358 47 241 51 602

Kaikki yhteensä 1 298 879 1 319 699 1 254 479 1 242 964

Toimintakulut € / suorite keskim. 3,25 3,37 3,38

Suoritteet / yksikkö 39 360 39 991 39 202 38 843

Suoritteet / Hlö 29 859 30 338 28 839 28 906

Page 117: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

117

Tunnusluvut

Kuntatekniikka

KUNTATEKNIIKKA TP 2015 Ks 2016 Ks 2016-

muutos

KsM 2016 Toteuma

31.12.2016

Tot. % Poikkeama

Ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT 629 203 292 400 10 900 303 300 468 311 154 % -165 011

Myyntituotot 574 114 272 000 272 000 406 849 150 % -134 849

Maksutuotot 2 565 3 200 3 200 3 510 110 % -310

Tuet ja avustukset 609 10 900 10 900 18 626 171 % -7 726

Muut toimintatuotot 51 915 17 200 17 200 39 327 229 % -22 127

Valmistus omaan käyttöön 58 061 54 901

TOIMINTAKULUT -2 752 342 -2 694 587 -29 960 -2 724 547 -2 968 813 109 % 244 267

Henkilöstökulut -895 330 -905 707 -29 960 -935 667 -941 722 101 % 6 056

Palkat ja palkkiot yhteensä -670 568 -658 440 -24 400 -682 840 -712 818 104 % 29 978

Henkilösivukulut -224 762 -247 267 -5 560 -252 827 -228 905 91 % -23 922

Palvelujen ostot -990 654 -810 935 -810 935 -934 983 115 % 124 048

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -492 365 -491 800 -491 800 -624 586 127 % 132 786

Avustukset -1 635

Muut toimintakulut -372 358 -486 145 -486 145 -467 522 96 % -18 623

TOIMINTAKATE -2 065 079 -2 402 187 -19 060 -2 421 247 -2 445 600 101 % 24 354

Suunnitelmapoistot -1 788 195 -2 269 500 -2 269 500 -1 917 377 84 % -352 123

Laskennalliset erät: -199 670 -159 300 -159 300 -163 421 103 % 4 121

Vyörytystuotot -138 743

Vyörytysmenot -60 927 -159 300 -159 300 -163 421 103 % 4 121

TILIKAUDEN TULOS -4 052 944 -4 830 987 -19 060 -4 850 047 -4 526 399 93 % -323 648

Tulosalueen tulosyksiköt: Kadut ja yleiset alueet, Puistot, Metsätilat, Liikuntapaikat, Varikko ja Jätehuolto /

kunnan vastuulla oleva vesihuolto

Tulosalueen palveluajatus

Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehit-tää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpi-tää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Käyttötalousmuutokset Vähälumisista talvista johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen oli vuonna

2016 huomattavan voimakasta, mikä vaikutti päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkin-töjen uusimiseen.

Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaik-kamaksuja on kertynyt ennakoitua vähemmän.

Jäähallin jäänhoitotyöt siirtyivät Mäntsälän kunnan vastuulta Mäntsälän Jäähalli Oy:lle, mikä tarkoitti henkilöstömenojen osalta vähentyneitä ilta-, viikonloppu- ja ylityövuoroja. Jäähallin hoidosta jäi kuitenkin myös tuotot pois kesken kauden, minkä vuoksi liikuntapai-koille budjetoidut myyntituotot jäivät ennakoitua alhaisimmiksi.

Kesätyöntekijöitä ei voitu säästösyistä palkata, minkä vuoksi puistot -yksikön henkilöstöku-lut jäivät alle budjetoidun.

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Siivottava pinta-ala m² 55 884 57 142 54 840

€ / m² / vuosi 21 22,6 27,2

€ / m² / kuukausi 2 1,88 2,27

Henkilöstön lkm 11,5 11,5

Page 118: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

118

Lisäksi metsätilat -yksikössä tehtiin metsänhakkuuta ja saatiin puunmyyntituottoja suunni-teltua enemmän Kapulin teollisuusalueen hankkeiden vuoksi.

Investointimuutokset Taruman rakentamiseen oli alun perin budjetoitu vuodelle 2016 400 000 €. Urakka kuiten-

kin jaettiin käyttösuunnitelmavaiheessa kolmelle vuodelle jakautuen; 2016 300 000 € 1-vaiheen rakentamiseen, 2017 300 000 € 2-vaiheen rakentamiseen ja 2018 100 000 € vii-meistely- ja päällystystöihin.

Käyttösuunnitelmavaiheessa vielä budjetoimattoman Kapulin teollisuusalueella sijaitsevan Katu 5:n rakentaminen käynnistettiin loppu vuodesta telemaston siirron vuoksi. Hanke koh-distettiin teollisuusalueiden infra -hankkeelle.

Meijerintien rakentaminen keskeytyi Nivos Vesi Oy:n vesijohdon saneeraustöiden vuoksi eikä rakennustöitä voitu saattaa loppuun suunnitellussa laajuudessa. Meijerintien rakenta-minen jatkuu vuonna 2017.

Vuonna 2016 rakennettiin 22 hankkeesta 13 omana työnä. Edullisten urakoiden, oman työn lisääntymisen ja Meijerintien keskeytymisen vuoksi Kuntatekniikan liikenneinvestoinnit jäivät 568 425 € alle budjetoidun.

Myös päällystystöitä tehtiin ennakoitua laajemmin edullisesta hinnasta johtuen. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella

Tavoite:

Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma.

Mittari: Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen.

Toteuma: Kuntokartoituksen loppuraportin mukainen työohjelma on käynnistetty katujen sa-neeraus- ja päällystystöillä.

Tavoite: Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet.

Mittari: Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 %

Toteuma: Energiankulutuksen pieneneminen talousarviolukujen tarkastelujen perusteella to-teutui.

Tavoite:

Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpal-veluiden ja muiden hallintokuntien kanssa.

Mittari: Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys

Toteuma: Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettiin vuoden 2016 ai-kana.

Tavoite:

Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset.

Mittari: Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys.

Toteuma: Turvastandardit saatiin käyttöön vuoden 2016 aikana.

Tavoite:

Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma.

Mittari: Hyväksytyt suunnitelmat.

Toteuma:

Joen kunnostussuunnitelma toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Page 119: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

119

Tavoite:

Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan

Mittari: Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto.

Toteuma:

Katurekisteri saatu vietyä eteenpäin. Työ jatkuu vuoden 2017 aikana.

Tavoite: Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu

Mittari: Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu

Toteuma:

Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennettiin kehittämissuunnitelman mukaisesti vuo-den 2016 aikana.

Tunnusluvut

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

Kadut ja yleiset alueet

kaavatie km 95 96 99 100

€ 1 282 651 1 143 370 1 190 642 1 022 583

€ / km 13 502 11 930 12 027 10 226

Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet

ha 185 187 187 187

€ 327 138 328 224 159 616 195 224

€ / ha 1 773 1 760 854 1 044

Talousmetsät

ha 780 780 848 848

puunmyynti (€) 154 000 213 000 244 703 179 802

puunmyynti m3 6 176 4 711 5 741 4 383

Liikuntapaikat

Asukkaat 31.12. 20 750 20 634 20 621 20 700

€ 282 279 338 160 301 724 504 738

€ / as 14 16 15 24

Valaistus

liikenne- ja tievalot MWh 2 834 2 257 2 037 2 000

Valaistus

kuntoradat ja kentät MWh 174 120 110 105

Katu- ja aluevalaistus € 291 264 270 122 234 083 237 690

Kadut ja väylät

Kadut km 85,6 20,2 20,2 21,7

Kokoojakadut (km) 32,6 33,0 34,1

Asuntokadut (km) 33.4 34,4 33,4

Kevyen liikenteen väylät 34,4 35,3 38,2 37,8

Katujen ja kevyenliikenteen väylien

korjausvelka € 8 822 806 9 002 863 9 182 920 9 366 578

Katuvalaistus (lkm) 4 516 4 564 4 506 4 560

Mäntsälän jätteet

Mäntsälän jätteet (tonnia) 7 162 6 703 7 050 6569

Vaarallinen jäte kiinteäpiste

(tonnia) 79 75 78 75

Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia) 9 10 12 2

Page 120: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

120

10. Tuloslaskelman toteutuminen

Ohessa esitellään Mäntsälän kunnan tuloslaskelman toteutuminen vuodelta 2016 sisältäen ulkoiset ja sisäiset menot ja -tulot valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla.

Kunnan toimintakate parani -97,1 miljoonaan euroon ja toteutui 1,7 milj. euroa muutettua talous-arviota parempana poikkeaman ollessa 1,7 %. Toimintatuotot 29,8 milj. euroa toteutuivat talous-arvion mukaisena ja -kulut -126,9 milj. euroa alittuvat 1,7 milj. euroa, netto 1,7 milj. euroa muu-tettuun talousarvioon verrattuna. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kunnan toimintakate alittui 2,4 milj. euroa, josta toimintakulut 3 milj. euroa (2,9 %) ja toimintatuotot -0,6 milj. euroa. Palvelujen ostot jäivät alle budjetoidun 0,6 milj. euroa. Henkilöstökulut alittuivat 1 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 0,9 milj. euroa ja henkilöstösivukulut 0,1 milj. euroa.

TULOSLASKELMA TP TA KS TA-M KS+M TP POIKKEAMA

(1000 €) 2015 2016 2016 2016 2016 2016 TP - TAM

Toimintatulot 53 654 60 161 59 953 - 944 59 009 58 117 - 892

Myyntitulot 28 060 30 396 30 295 - 925 29 370 28 115 - 1 255

Maksutulot 5 819 6 122 6 215 10 6 225 6 211 - 15

Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 1 072 1 529 456

Muut toimintatulot 18 253 22 570 22 370 - 29 22 341 22 262 - 79

Valmistus omaan käyttöön 58 55 55

Toimintamenot - 151 293 - 159 729 - 159 521 1 659 - 157 863 - 155 303 2 560

Henkilöstömenot - 52 259 - 54 372 - 53 502 228 - 53 274 - 52 282 992

Palkat ja palkkiot - 40 472 - 42 112 - 41 353 175 - 41 178 - 40 314 864

Henkilösivukulut

Eläkekulut - 9 483 - 9 800 - 9 732 43 - 9 689 - 9 336 353

Muut henkilösivukulut - 2 305 - 2 461 - 2 417 10 - 2 407 - 2 632 - 225

Palvelujen ostot - 69 369 - 72 559 - 73 855 1 406 - 72 449 - 71 081 1 368

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 793 - 6 523 - 6 152 - 45 - 6 198 - 6 082 116

Avustukset muille - 7 151 - 7 558 - 7 308 78 - 7 230 - 7 106 124

Muut toimintamenot - 16 721 - 18 717 - 18 704 - 8 - 18 712 - 18 752 - 41

Toimintakate - 97 580 - 99 568 - 99 569 715 - 98 853 - 97 131 1 722

Verotulot 78 866 79 640 79 640 79 640 79 776 136

Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 28 956 29 253 297

Rahoitustulot ja -menot 1 456 643 643 500 1 143 1 521 378

Korkotulot muilta 1 705 1 729 1 729 1 729 1 707 - 22

Muut rahoitustulot muilta 295 154 154 154 299 145

Korkomenot - 536 - 1 200 - 1 200 500 - 700 - 483 217

Muut rahoitusmenot - 8 - 40 - 40 - 40 - 2 38

Vuosikate 9 048 9 671 9 670 1 215 10 886 13 419 2 534

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773 - 6 200 - 6 200 - 6 200 - 5 873 327

Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 1 215 4 686 7 547 2 861

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 1 215 4 708 7 569 2 861

Page 121: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

121

Kunnalle tilitettiin kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotuottoa yhteensä 79,8 milj. euroa. Veroker-tymä ylitti alkuperäisen talousarvion 0,14 milj. euroa poikkeaman ollessa 0,2 %. Kunnallisvero-tuotto jäi 0,2 milj. euroa alle arvion, yhteisövero ylittyi 0,5 milj. euroa ja kiinteistöverotuottoa kertyi 0,2 milj. alle talousarvioennusteen.

Toimintakate ylittyi -1,2 milj. euroa seuraavilla tulosalueilla:

Elinkeinotoimi -0,021 milj.€

Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,424 milj.€

Perusturvan johto ja hallinto -0,206 milj.€

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -0,412 milj.€

Kehittämis- ja hallintopalvelut (sivistys) -0,057 milj.€

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -0,100 milj.€

Kuntatekniikka -0,024 milj.€

Yhteensä -1,244 milj.€

Toimintakate alittui 2,97 milj. euroa seuraavilla tulosalueilla:

Yleishallinto 0,251 milj.€

Pelastus 0,019 milj.€

Tarkastustoimi 0,005 milj.€

Maaseututoimi 0,013 milj.€

Maankäyttöpalvelut 0,183 milj.€

Erikoissairaanhoito 0,512 milj.€

Perusopetus 0,373 milj.€

Vapaa-aikapalvelut 0,103 milj.€

Varhaiskasvatus 0,703 milj.€

Hoito ja hoivapalvelut 0,256 milj.€

Perusterveydenhuolto 0,029 milj.€

Keskitetyt palvelut (tekninen) 0,142 milj.€

Ruoka- ja siivouspalvelut 0,119 milj.€

Toimitilapalvelut 0,258 milj.€

Yhteensä 2,967 milj.€

Toimintakate alittui netto 1,722 milj.€

VEROTULOT Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

(1000 €) talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Kunnan tulovero 70 740 70 740 70 565 -175

Kiinteistövero 6 900 6 900 6 729 -171

Osuus yhteisöverotuotosta 2 000 2 000 2 481 481

Yhteensä 77 640 79 640 79 776 136

Page 122: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

122

Mäntsälän kunnallisverotettavat ansio- ja pääomatulot ovat kehittyneet seuraavasti:

Vuonna 2015 kunnallisverotettavat tulot kasvoivat 1,1 prosenttia ja olivat asukasta kohden 16 402 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 0,7 % (2013: 3,2 %, 2014; 2,0 %). Kunnallisverotetta-vat tulot koko maassa kasvoivat keskimäärin asukasta kohden 17 177 euroon, 0,8 % ja Uudella-maalla 1,3 prosenttia 21 325 euroon. Mäntsälän kunnallisverotettavat tulot jäivät alle kuntien keskimääräisen tason 96 prosenttiin (2012: 95 %, 2013 ja 2014: 96 %) ja 77 prosenttiin Uuden-maan tasosta. Kunnallisveroa kertyi asukasta kohden Mäntsälässä 3 386 euroa (veroprosentilla 20,50 %), Uudellamaalla 4 020 euroa (18,85 %) ja koko maassa 3 404 euroa (19,82 %) vuonna 2015. Yhteisöveroa kertyi 124 euroa per asukas, koko maassa keskimäärin 300 euroa ja Uudel-lamaalla 428 euroa. Yhteisöveron osuus 41 % koko maan tasolla pysyi samana. Kiinteistöveroa saatiin 329 euroa, joka oli koko maan tasosta 114 % sekä Uudenmaan 101 %. Kunta sai yleiskatteista, kohdentamatonta valtionosuutta 0,3 milj. euroa yli budjetoidun arvion, yhteensä 29,3 milj. euroa. Verotulotasausta valtionosuuksiin sisältyy 4,9 milj. euroa. Valtionosuu-det kasvoivat edellisvuodesta 2,9 milj. euroa.

Kunnan rahoitustuottojen ja -kulujen erotus 1,5 milj. euroa oli 0,4 milj. euroa ennakoitua parempi. Korkokulut jäivät 0,2 milj. euroa alle muutetun talousarvion 0,5 milj. euroon alhaisten markkina-korkojen ansiosta. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy (Nivos Oy) maksoi pääomaehtoiselle lainalle kor-koa 1,6 milj. euroa. Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä maksoi peruspääomalle korko-tuottoa 0,145 milj. euroa. Korkotuotot kunnan sijoituksista olivat 3 397 euroa (2015; 89 euroa, 2014; 90 euroa), muista antolainoista 65 968 euroa (2015; 66 450 euroa, 2014; 79 825 euroa). Viivästyskorkotuloa kunta sai kassaan 21 024 euroa (2015; 14 814 euroa, 2014; 15 761 euroa). Viivästyskorkoja kunta maksoi 1 830 euroa (2015; 7 650 euroa, 2014; 7 363 euroa). Mäntsälän vuosikate 13,4 milj. euroa oli 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota ja 3,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 5,9 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Mäntsälän tilikauden tulos oli 7,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen poikkeama oli 2,8 milj. euroa talousarvioennustetta parempi, josta toimintakatteen osuus 1,7 milj. euroa, verorahoituk-sen osuus 0,4 milj. euroa, rahoituskulujen ja – tuottojen erotus 0,4 milj. euroa sekä suunnitelma-poistot 0,3 milj. euroa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi kirjattiin 7 568 854,96 euroa.

Verotettava Muutos Tulovero- Verotulo

tulo € % prosentti €

Verovuosi 2009 279 349 910 2,50 19,50 54 473 232

Verovuosi 2010 288 265 000 3,20 19,75 56 932 338

Verovuosi 2011 300 859 190 4,37 19,75 59 419 690

Verovuosi 2012 314 667 000 4,65 19,75 62 145 713

Verovuosi 2013 330 229 000 4,90 19,75 65 220 228

Verovuosi 2014 336 805 716 2,00 19,75 66 519 129

Verovuosi 2015 340 350 715 1,10 20,50 69 812 909

VALTIONOSUUDET 2016 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

(1000 €) talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Peruspalvelujen valtionosuus 28 956 28 956 27 625 -1 331

Verotulojen tasaus 4 890 4 890

Opetus- ja kultt.toimen v.o. -3 262 -3 262

Yhteensä 28 956 28 956 29 253 297

Page 123: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

123

11. Investointien toteutuminen

Page 124: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

124

Page 125: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

125

Page 126: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

126

12. Rahoitusosan toteutuminen

Mäntsälän kunnan toiminnan tulorahoitus parani 3 milj. euroa muutetusta talousarviosta ja oli tilinpäätöksessä 12,3 milj. euroa. Kunnan vuosikate oli tilikaudella 13,4 milj. euroa ylittäen alku-peräisen talousarvion 3,7 milj. euroa ja muutetun talousarvion 2,5 milj. euroa. Kunnan investoinnit jäivät 6,3 milj. euroa arvioitua pienemmäksi ja olivat 14,4 milj. euroa. Toteu-tuma alitti alkuperäiseen talousarvioon budjetoidun summan 5,6 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntituloja kunta kirjasi 1,2 milj. euroa, niistä myyntivoittoja 1,1 milj. euroa. Varsinainen toimin-nan ja investointien tulorahoituksen toteutuma oli -0,8 milj. euroa, 8,8 milj. euroa ennakoitua pa-rempi. Antolainasaamisten lisäyksiin kirjattiin tilikaudella 0,25 milj. euroa ja saatiin palautuksena 0,2 milj. euroa. Kunnan antolainaukset netto kasvoivat 0,04 milj. euroa. Kunta otti pitkäaikaista lainaa 9,5 milj. euroa. Rahoitusta hoidettiin merkittävältä osin lyhytaikai-sen rahoituksen kuntatodistuksilla. Lyhytaikaista lainaa kunnalla oli tilikauden lopussa 33,9 milj. euroa (osuus 58 % koko lainakannasta). Kunnan lainakanta kasvoi 3 milj. euroa edellisvuodesta 58 milj. euroon. Rahaa ja pankkisaamisia kunnalla oli tilikauden lopussa 337 227 euroa eli 16 eu-roa/asukas.

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Muutos TaM 2016 TP 2016 Poikkeama

( 1 000 €) TP - TaM

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 590 9 048 9 671 1 215 10 886 13 419 2 534

Satunnaiset erät 53 820

Tulorahoituksen korjauserät - 56 108 -209 -1 500 -1 500 -1 076 424

1 302 8 839 8 171 1 215 9 386 12 344 2 958

Investointien rahavirta

Investointimenot - 43 560 -15 718 -20 006 -660 -20 666 -14 364 6 302

Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 6 6

Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 421 1 700 1 700 1 232 -468

26 758 -15 297 -18 306 -660 -18 966 -13 125 5 841

Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060 -6 458 -10 135 555 -9 580 -782 8 799

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset - 28 145 207 150 150 -38 -188

Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362 -5 -62 -62 -251 -189

Antolainasaamisten vähennykset 217 212 212 212 212

Lainakannan muutokset - 7 607 6 371 9 500 9 500 3 048 -6 452

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 4 793 14 000 14 000 9 528 -4 472

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683 -5 715 -4 840 -4 840 -5 215 -375

Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824 7 292 340 340 -1 265 -1 605

Oman pääoman muutokset 3 511

Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592 -71 500 500 -1 958 -2 458

Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51 18 156

Vaihto-omaisuuden muutos 8 2 24

Saamisten muutos 2 458 -199 -3 216

Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075 108 1 077

Rahoituksen rahavirta -28 649 6 507 10 150 10 150 1 051 -9 099

Rahavarojen muutos -589 48 15 555 570 270 -300

Rahavarat 31.12. 19 68 82 637 337

Rahavarat 1.1. 608 19 68 68 68

Page 127: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

127

13. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta

sito-

vuus TA 2016 TA-muutos TA-muut:n Toteutuma Poikkeama

N jälkeen

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

Yleishallinto N -2 237 811 -14 190 -2 252 001 -2 000 519 251 482

Käyttöomaisuuden myynnit N 1 500 000 1 500 000 1 075 756 -424 244

Elinkeinotoimi N -570 700 135 130 -435 570 -456 288 -20 718

Pelastus N -1 951 783 -1 951 783 -1 933 233 18 550

-3 260 294 120 940 -3 139 354 -3 314 284 -174 931

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N -36 081 -36 081 -31 462 4 619

Maaseututoimi N -133 559 -133 559 -120 123 13 436

Maankäyttölautakunta

Maankäyttöpalvelut N -736 265 -736 265 -553 608 182 656

Perusturvapalvelut

Perusturvan johto ja hallinto N -482 812 -423 030 -905 842 -1 111 899 -206 057

--toimialan menoväh./ tulolis. 1 400 000 -1 400 000

Lasten,nuorten ja perheiden palvelut N -12 736 975 269 165 -12 467 810 -12 879 618 -411 808

Varhaiskasvatuspalvelut N -15 599 975 716 000 -14 883 975 -14 181 267 702 707

Hoito-ja hoivapalvelut N -12 006 568 250 822 -11 755 746 -11 499 679 256 067

Perusterveydenhuoltopalvelut N -7 978 034 529 633 -7 448 401 -7 419 011 29 390

Erikoissairaanhoito N -23 171 000 714 000 -22 457 000 -21 944 667 512 333

-70 575 363 656 590 -69 918 773 -69 036 141 882 632

Sivistyspalvelut

Kehittämis-ja hallintopalvelut N -868 186 230 280 -637 906 -695 356 -57 449

Perusopetus N -23 827 607 -187 980 -24 015 587 -23 642 713 372 874

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta N -3 527 697 -56 662 -3 584 359 -3 683 902 -99 544

Vapaa-aikapalvelut N -1 279 588 -2 988 -1 282 576 -1 179 504 103 072

-29 503 078 -17 350 -29 520 428 -29 201 475 318 953

Tekniset palvelut

Keskitetyt palvelut N -1 391 663 -1 391 663 -1 249 436 142 228

Toimitilapalvelut 8 405 344 -19 350 8 385 994 8 643 678 257 684

Toimitilapalvelut (= tilikauden tulos) N -517 597 -19 350 -536 947 -350 323 186 624

Ruoka-ja siivouspalvelut N 64 646 -6 670 57 976 177 384 119 408

Kuntatekniikka N -2 402 187 -19 060 -2 421 247 -2 445 600 -24 353

4 676 140 -45 080 4 631 060 5 126 026 494 966

Toimintakate yhteensä -99 568 499 715 100 -98 853 399 -97 131 068 1 722 332

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot N 79 640 000 79 640 000 79 775 898 135 898

Valtionosuudet N 28 956 000 28 956 000 29 253 224 297 224

Rahoitus, netto N 643 000 500 000 1 143 000 1 521 266 378 266

Korkotulot 1 729 000 1 729 000 1 707 366 -21 634

Muut rahoitustulot 154 000 154 000 298 578 144 578

Korkomenot -1 200 000 500 000 -700 000 -482 707 217 293

Muut rahoitusmenot -40 000 -40 000 -1 970 38 030

Tuloslaskelmaosa yhteensä 109 239 000 500 000 109 739 000 110 550 388 811 388

Page 128: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

128

Kv 27.3.2017: Vuoden 2016 tilinpäätöksen määrärahaylitykset.

sito-

vuus TA 2016 TA-muutos TA-muut:n Toteutuma Poikkeama

N jälkeen

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Yleishallinto

- kiinteä omaisuus N -500 000 -600 000 -1 100 000 -1 407 215 -307 215

- irtain omaisuus N -20 000 -20 000 20 000

- aineeton käyttöomaisuus N -150 000 -150 000 -122 961 27 039

Perusturvapalvelut

- irtain omaisuus N -225 000 -225 000 -51 444 173 556

Sivistyspalvelut- irtain omaisuus N -79 370 -79 370 -48 089 31 281

Tekniset palvelut

Talonrakennus

- Ehnroosin koulu N -200 000 100 000 -100 000 -46 519 53 481

- Elinkaarisuunnittelu 12 098 12 098

- Päiväkoti Amandan laajennus N -160 000 -160 000 -22 862 137 138

- Sälinkään koulu ja päiväkoti N -4 600 000 -4 600 000 -19 711 4 580 289

- Päiväkoti Amandan peruskorjaus N -30 000 -30 000 -1 722 28 278

- Rakennusten (perus)korjaukset/sisäilmakorjaukset N -700 000 -700 000 -482 598 217 402

- Terveyskeskuksen varavoima + asennus N -110 000 -110 000 -93 578 16 422

Elinkaarihankkeet:

- Riihenmäen alakoulu (uudisosa) N -7 585 136 -7 585 136 -7 361 793 223 343

- Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) N -485 310 -485 310 -464 360 20 950

- Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uudisosa) N -1 766 125 -1 766 125 -1 685 612 80 513

- Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) N -105 000 -105 000 -106 873 -1 873

Liikenne

- Taruman alueen kadut N -400 000 -400 000 -250 499 149 501

- liikenneväylät N -1 000 000 -1 000 000 -808 313 191 687

Kevytliikenne N -250 000 -250 000 -205 709 44 291

Alueet/mm. teollisuus ja infrarakentaminen

- Kapuli III N -500 000 -500 000 -425 985 74 015

- muut alueet ja infrarakentaminen N -5 115 -5 115

Puistot ja leikkipaikat N -200 000 -200 000 -168 374 31 626

Liikuntapaikat N -200 000 -200 000 -117 579 82 421

Kohdentamaton määräraha

- kohdentamaton määräraha N -100 000 -100 000 -79 519 20 481

Teknisen toimialan irtain omaisuus N -200 000 -200 000 -72 759 127 241

Vesihuollon perusinvestoinnit

-Vesiosuuskuntien avustukset N -200 000 -200 000 -164 048 35 952

-Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N -200 000 -200 000 200 000

Investoinnit yhteensä -19 805 941 -660 000 -20 465 941 -14 201 141 6 264 800

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset N 150 000 150 000 -38 266 -188 266

Antolainasaamisten lisäykset -62 000 -62 000 -250 571 -188 571

Antolainasaamisten vähennykset 212 000 212 000 212 305 305

Lainakannan muutokset N 9 500 180 9 500 180 3 048 027 -6 452 153

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 000 14 000 000 9 528 100 -4 471 900

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -4 839 820 -4 839 820 -5 214 820 -375 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 340 000 340 000 -1 265 253 -1 605 253

Rahoitusosa yhteensä 9 650 180 9 650 180 3 009 761 -6 640 419

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT /

TULOARVIO YHTEENSÄ -485 260 555 100 69 840 2 227 940 2 158 101

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

Page 129: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

129

14. Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

2016 2015

Toimintatuotot

Myyntituotot 18 440 580,39 18 488 992,51

Maksutuotot 6 210 694,71 5 818 451,49

Tuet ja avustukset 1 528 631,68 1 522 410,55

Muut toimintatuotot 3 573 224,95 29 753 131,73 2 364 695,48 28 194 550,03

Valmistus omaan käyttöön 54 901,47 58 060,50

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -40 313 547,20 -40 472 105,97

Henkilösivukulut

Eläkekulut -9 335 994,51 -9 482 624,10

Muut henkilösivukulut -2 632 138,26 -2 304 662,30

Palvelujen ostot -57 830 831,56 -57 235 807,08

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 081 700,69 -5 792 783,91

Avustukset -7 106 280,94 -7 150 525,55

Muut toimintakulut -3 638 607,61 -126 939 100,77 -3 394 254,40 -125 832 763,31

Toimintakate -97 131 067,57 -97 580 152,78

Verotulot 79 775 897,92 78 865 571,19

Valtionosuudet 29 253 224,00 26 306 806,00

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 1 707 365,69 1 704 539,07

Muut rahoitustuotot 298 577,70 294 579,39

Korkokulut -482 707,31 -535 558,50

Muut rahoituskulut -1 969,63 1 521 266,45 -7 649,78 1 455 910,18

Vuosikate 13 419 320,80 9 048 134,59

Poistot ja arvonalentumiset -5 872 784,40 -5 772 571,51

Tilikauden tulos 7 546 536,40 3 275 563,08

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 22 318,56 22 318,56

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 568 854,96 3 297 881,64

Page 130: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

130

Rahoituslaskelma

2016 2015

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 13 419 320,80 9 048 134,59

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -1 075 755,81 12 343 564,99 -209 152,78 8 838 981,81

Investointien rahavirta

Investointimenot -14 363 879,37 -15 718 373,51

Rahoitusosuudet investointeihin 6 000,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 232 494,00 -13 125 385,37 420 902,10 -15 297 471,41

Toiminnan ja investointien rahavirta -781 820,38 -6 458 489,60

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -250 571,15 -4 938,00

Antolainasaamisten vähennykset 212 305,24 -38 265,91 212 305,24 207 367,24

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 528 100,00 4 793 200,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 214 820,00 -5 714 820,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 265 253,27 3 048 026,73 7 292 135,77 6 370 515,77

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 156 217,59 18 223,21

Vaihto-omaisuuden muutos 23 825,72 1 940,22

Saamisten muutos -3 215 618,34 -199 058,57

Korottomien velkojen muutos 1 077 240,01 -1 958 335,02 107 928,51 -70 966,63

Rahoituksen rahavirta 1 051 425,80 6 506 916,38

Rahavarojen muutos 269 605,42 48 426,78

Rahavarat 31.12. 337 227,27 67 621,85

Rahavarat 1.1. -67 621,85 -19 195,07

269 605,42 48 426,78

Page 131: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

131

Tase

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 53 570 006,79 53 570 006,79

Aineettomat oikeudet 189 721,52 250 012,64 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 68 778 694,26 65 480 812,62

Muut pitkävaikutteiset menot 4 898 378,00 5 649 083,76 Tilikauden yli-/alijäämä 7 568 854,96 3 297 881,64

Aineettomat hyödykkeet 5 088 099,52 5 899 096,40 OMA PÄÄOMA 129 917 556,01 122 348 701,05

Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

Maa- ja vesialueet 24 026 589,87 22 619 376,33 VARAUKSET

Rakennukset 53 213 137,07 55 714 734,52 Poistoero 818 346,09 840 664,65

Kiinteät rakenteet ja laitteet 23 265 999,50 17 772 988,67 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

Koneet ja kalusto 710 726,44 981 935,79 VARAUKSET 818 346,09 840 664,65

Muut aineelliset hyödykkeet 61 653,07 61 653,07

Ennakkomaksut ja kesken- PAKOLLISET VARAUKSET

eräiset hankinnat 16 012 337,13 11 123 362,14 Muut pakolliset varaukset 585 193,27 585 193,27

Aineelliset hyödykkeet 117 290 443,08 108 274 050,52 PAKOLLISET VARAUKSET 585 193,27 585 193,27

Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Osakkeet ja osuudet 43 039 175,90 42 916 214,80 Valtion toimeksiannot 52 144,75 43 806,84

Muut lainasaamiset 29 327 162,30 29 539 467,54 Lahjoitusrahastojen pääomat 267 601,01 120 098,85

Muut saamiset 2 110 142,63 1 859 571,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 319 745,76 163 905,69

Sijoitukset 74 476 480,83 74 315 253,82

VIERAS PÄÄOMA

PYSYVÄT VASTAAVAT 196 855 023,43 188 488 400,74 Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 109 767,00 16 950 522,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 000,00 2 000 000,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 11 206,84 11 584,36 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 13 781,33 18 238,63

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 11 206,84 11 584,36 Pitkäaikainen 24 123 548,33 18 968 760,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen

Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 871 572,42 34 982 790,69

Aineet ja tarvikkeet 7 019,85 30 845,57 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 000,00 1 000 000,00

Vaihto-omaisuus 7 019,85 30 845,57 Saadut ennakot 18 778,04 28 208,91

Ostovelat 6 045 916,91 4 220 116,99

Saamiset Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 113 794,22 1 138 149,97

Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat 9 402 447,09 10 112 763,08

Muut saamiset 857 142,00 1 142 856,00

Siirtosaamiset 5 505,00 Lyhytaikainen 50 452 508,68 51 482 029,64

Pitkäaikaiset saamiset 862 647,00 1 142 856,00

VIERAS PÄÄOMA 74 576 057,01 70 450 790,27

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 434 206,34 2 061 394,83

Lainasaamiset 1 200 000,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 206 216 898,14 194 389 254,93

Muut saamiset 1 009 639,98 883 146,36

Siirtosaamiset 3 499 927,43 1 703 405,22

Lyhytaikaiset saamiset 8 143 773,75 4 647 946,41

Saamiset 9 006 420,75 5 790 802,41

Rahat ja pankkisaamiset 337 227,27 67 621,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 350 667,87 5 889 269,83

VASTAAVAA YHTEENSÄ 206 216 898,14 194 389 254,93

Page 132: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

132

Kuntakonsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase

Konsernituloslaskelma

1.1. -31.12.2016 1.1. -31.12.2015

Toimintatuotot 87 191 544,38 87 738 148,14

Toimintakulut -176 725 031,99 -175 088 954,86

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -722,13 -4 950,56

Toimintakate -89 534 209,74 -87 355 757,28

Verotulot 79 623 661,39 78 707 078,49

Valtionosuudet 32 278 134,98 26 306 806,00

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 19 765,48 1 665 205,22

Muut rahoitustuotot 586 245,26 253 650,78

Korkokulut -1 467 883,32 -3 241 630,76

Muut rahoituskulut -181 166,74 -1 043 039,32 -192 093,79 -1 514 868,54

Vuosikate 21 324 547,31 16 143 258,67

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -12 126 003,65 -12 249 428,05

Omistuksen eliminointierot -2 041,07

Arvonalentumiset -270 916,34 -12 398 961,06 -1 536 219,49 -13 785 647,54

Tilikauden tulos 8 925 586,25 2 357 611,13

Tilinpäätössiirrot -5 216,09 -16,29

Tilikauden verot -33 656,08 -16 652,40

Laskennalliset verot 167 962,50 486 001,36

Vähemmistöosuudet -44 689,30 -46 399,41

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 009 987,29 2 780 544,39

Page 133: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

133

Konsernirahoituslaskelma

2016 2015

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 21 324 547,31 16 143 258,67

Tilikauden verot -33 656,08 -16 652,40

Tulorahoituksen korjauserät -1 083 214,38 20 207 676,85 -248 314,58 15 878 291,69

Investointien rahavirta

Investointimenot -32 848 157,00 -36 788 748,65

Rahoitusosuudet investointimenoihin 12 647,17 11 578,44

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 088 731,01 -30 746 778,83 910 857,37 -35 866 312,84

Toiminnan ja investointien rahavirta -10 539 101,98 -19 988 021,15

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -603,04 -729,17

Antolainasaamisten vähennykset 1 809,43 1 206,39 5 917,59 5 188,42

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 28 768 087,49 13 833 674,74

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 852 652,68 -8 590 721,87

Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 093 293,03 14 822 141,78 10 938 962,40 16 181 915,27

Oman pääoman muutokset 161 730,24 -3 998,34

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 156 217,59 18 131,61

Vaihto-omaisuuden muutos -40 133,90 25 401,23

Saamisten muutos -2 739 336,17 -419 617,47

Korottomien velkojen muutos 1 317 789,68 -1 305 462,80 1 972 601,87 1 596 517,23

Rahoituksen rahavirta 13 679 615,61 17 779 622,59

Rahavarojen muutos 3 140 513,64 -2 208 398,56

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 10 537 656,92 7 397 143,29

Rahavarat 1.1. -7 397 143,29 -9 605 541,86

3 140 513,64 -2 208 398,56

Page 134: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

134

Konsernitase

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT 257 013 940,18 237 585 776,14 OMA PÄÄOMA 79 333 162,32 70 158 298,47

Aineettomat hyödykkeet 15 143 496,18 16 902 400,62 Peruspääoma 53 570 006,79 53 570 006,79

Aineettomat oikeudet 170 043,58 451 020,53 Muut omat rahastot 44 226,38 39 167,56

Konserniliikearvo 7 940 545,22 8 551 356,39 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 16 708 941,86 13 768 579,73

Muut pitkävaikutteiset menot 7 030 728,67 7 897 800,43 Tilikauden yli-/alijäämä 9 009 987,29 2 780 544,39

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hyödykkeet 2 178,71 2 223,27 VÄHEMMISTÖOSUUDET 406 755,78 358 676,72

Aineelliset hyödykkeet 234 059 382,73 213 716 474,62 PAKOLLISET VARAUKSET 1 269 412,98 1 272 394,67

Maa- ja vesialueet 26 357 536,16 24 744 803,39 Eläkevaraukset 13 978,57 19 806,27

Rakennukset 94 873 232,26 97 603 096,09 Muut pakolliset varaukset 1 255 434,41 1 252 588,40

Kiinteät rakenteet ja laitteet 79 811 904,76 71 019 862,80

Koneet ja kalusto 3 502 485,17 3 306 108,90 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 525 932,99 282 045,49

Muut aineelliset hyödykkeet 202 690,80 214 452,75 Valtion toimeksiannot 91 753,69 87 327,14

Ennakkomaksut ja kesken- Lahjoitusrahastojen pääomat 336 865,77 194 176,27

eräiset hankinnat 29 311 533,57 16 828 150,68 Muut toimeksiantojen pääomat 97 313,53 542,08

Sijoitukset 7 811 061,27 6 966 900,90 VIERAS PÄÄOMA 202 998 888,60 187 026 919,64

Osakkuusyhteisöosuudet 238 363,64 206 902,53

Muut osakkeet ja osuudet 7 357 454,52 6 543 548,87 Pitkäaikainen 137 489 230,04 117 765 324,67

Muut lainasaamiset 12 299,56 14 642,43 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 108 120 334,47 87 810 084,76

Muut saamiset 202 943,56 201 807,07 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 000,00 2 000 000,00

Lainat muilta luotonantajilta 21 031,56 21 031,56

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 217 394,08 129 724,16 Saadut ennakot 850,66 52,82

Valtion toimeksiannot 39 608,94 23 462,72 Ostovelat 6 778,61

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 81 012,10 86 203,86 Liittymismaksut ja muut velat 18 948 015,95 18 354 297,28

Muut toimeksiantojen varat 96 773,04 20 057,58 Siirtovelat 6 030,78

Laskennalliset verovelat 9 398 997,40 9 567 048,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 302 818,41 21 382 834,71

Lyhytaikainen 65 509 658,56 69 261 594,97

Vaihto-omaisuus 473 658,05 433 524,15 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 37 016 160,07 41 504 268,00

Aineet ja tarvikkeet 385 132,79 376 755,84 Lainat julkisyhteisöiltä 1 000 000,00 1 000 000,00

Keskeneräiset tuotteet 88 525,26 56 002,86 Saadut ennakot 47 555,61 180 916,06

Muu vaihto-omaisuus 765,46 Ostovelat 9 627 305,34 8 295 844,14

Liittymismaksut ja muut velat 3 792 728,95 3 416 599,41

Saamiset 16 291 503,44 13 552 167,27 Siirtovelat 14 024 640,99 14 862 805,83

Pitkäaikaiset saamiset 991 910,92 1 505 147,69 Laskennalliset verovelat 1 267,60 1 161,54

Lainasaamiset 101 309,20 161 309,37

Muut saamiset 885 096,72 1 174 218,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 284 534 152,67 259 098 335,01

Siirtosaamiset 5 505,00 169 619,50

Lyhytaikaiset saamiset 15 299 592,52 12 047 019,58

Myyntisaamiset 9 874 298,13 8 897 015,79

Muut saamiset 1 372 731,13 1 477 599,72

Siirtosaamiset 4 052 563,25 1 672 404,07

Rahoitusarvopaperit 735 767,87 624 757,91

Osakkeet ja osuudet 3 031,42 3 138,83

Sijoitukset rahamarkkina- 218 736,45 107 619,08

instrumentteihin

Muut arvopaperit 514 000,00 514 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 9 801 889,05 6 772 385,38

VASTAAVAA YHTEENSÄ 284 534 152,67 259 098 335,01

Page 135: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

135

15. Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet- ja -menetelmät sekä

jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksostusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot

on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon

vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kunnanvaltuuston hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on rakennusten poistoaikoja

tarkistettu 1.1.2013 alkaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaiseksi.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty

tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukaiseen hankintamenoon.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu

tilikauden aikana korkokulujen oikaisuiksi.

Johdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätöksessä kuluksi. Käypä arvo on esitetty liitetietojen

muissa taseen ulkopuolisissä järjestelyissä.

Koronvaihtosopimuksilla on kunnan pitkäaikaisia, vaihtuvakorkoisia lainoja suojattu kiinteään korkoon.

Sopimukset ovat voimassa 29.10.2018, 31.12.2018, 30.12.2021, 30.6.2022, 7.9.2025 ja 24.9.2025 asti.

2) Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Ei ilmoitettavaa

3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa

4) Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa

Page 136: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

136

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta

on jäsenenä. Yhdistelyssä on noudatettu kirjanpitolautakunnan antamaa uutta yleisohjetta kunnan ja kunta-

yhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta (22.12.2015).

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä kon-

serniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset

ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaisia pysyviin vastaaviin

sisältyviä sisäisiä katteita ei ole.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen

omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa,

vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisten omistusten eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymisen keskinänen omistus on eliminoitu. Omistuksen

eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä

konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten

hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi.

Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille

tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-ja alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi.

Poikkeavat arvostus-ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus-ja jaksotusperiaatteita

kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

As Oy Pukkimäentie 4 tilikausi oli 23.8.2016 - 31.12.2016

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 23.8.2016 perustettu As Oy Pukkimäentie 4, joka on Mäntsälän vuokra-

aunnot Oy:n tytäryhtiö.

Page 137: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

137

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain

2016 2015

Kunnan toimintatuotot tulosalueittain

Yleishallinto 314 509 396 365

Elinkeinotoimi 4 098

Käyttöomaisuuden myynnit 1 077 210 243 322

Maaseututoimi 313 074 339 944

Maankäyttöpalvelut 832 048 653 411

Perusturvan johto ja hallinto 431 171 577 428

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2 922 513 2 801 859

Varhaiskasvatuspalvelut 4 856 792 4 818 341

Hoito-ja hoivapalvelut 6 944 795 6 432 614

Perusterveydenhuoltopalvelut 3 650 917 3 438 290

Erikoissairaanhoito 4 849 978 4 974 184

Kehittämis-ja hallintopalvelut / sivistyspalvelut 397

Perusopetus 1 325 610 1 533 725

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta 357 446 349 348

Vapaa-aikapalvelut 274 027 195 778

Keskitetyt palvelut / tekniset palvelut 207 508 204 423

Toimitilapalvelut 975 144 693 803

Ruoka- ja siivouspalvelut 140 446 151 633

Kuntatekniikka 275 847 389 685

Yhteensä 29 753 132 28 194 550

Konsernin toimintatuotot

2016 2015

Kunta 29 753 132 28 194 550

Tytäryhtiöt 35 106 938 33 703 878

Kuntayhtymät 27 130 334 30 782 870

-keskinäiset ostot ja myynnit -4 798 860 -4 943 150

Konserni yhteensä 87 191 544 87 738 148

7) Verotulojen erittely

Kunnan tulovero 70 565 474 69 506 895

Osuus yhteisöveron tuotosta 2 481 484 2 559 687

Kiinteistövero 6 728 940 6 798 990

Verotulot yhteensä 79 775 898 78 865 571

8) Valtionosuuksien erittely

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 27 625 075 25 806 888

Siitä:Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 890 480 4 620 540

Järjestelmämuutoksen tasaus -634 488

Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 3 262 331 3 486 134

Valtionosuudet yhteensä 29 253 224 26 306 806

9) Palveluiden ostot eriteltynä asiakaspalveluiden ostoihin ja muiden palveluiden ostoihin

Palveluiden ostojen erittely Kunta

2016 2015

Asiakaspalveluiden ostot 39 228 321 39 159 312

Muiden palveluiden ostot 18 602 510 18 076 495

Kunnan palveluiden ostot yhteensä 57 830 832 57 235 807

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittän eriteltynä

Ei ilmoitettavaa

Konserni

Page 138: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

138

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden

hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelmaa on tarkistettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen mukaisesti

1.1.2013 alkaen. (Kunnanvaltuusto 10.12.2012 § 88)

muutettu vanha

poistoaika poistoaika KuntajaostonPoistotapa suoritus

(vuotta) (vuotta) (vuotta)

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Atk-ohjelmistot 4 3 " 2-5

Muut pitkävaikutteiset menot

Muut pitkävaikutteiset menot 3 3 " 2-5

Muut pitkävaikutteiset menot/vesios.kuntien avustukset 20 15 "

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallintorakennukset 40 50 " 20-50

Koulurakennukset 25-35 50 " 20-50

Päiväkodit 25-35 50 " 20-50

Terveyskeskus 25-35 50 " 20-50

Liikuntahalli-ja vapaa-ajan rakennukset 25-35 50 " 20-30

Asuinrakennukset 30 50 " 30-50

Talousrakennukset 15 15 " 10-20

Muut rakennukset 25-35 30 " 20-50

Rakennusten peruskorjaukset 20 vaihtoehto:suhteutus jälj.olevaan poistoaikaan

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 20 " 15-20

Sillat, laiturit ja uimalat 20 20 " 10-30

Muut maa- ja vesirakenteet 20 20 " 15-30

Sähköjohdot, muuntoasemat,

ulkovalaistuslaitteet 20 20 " 15-20

Vedenjakeluverkostot 30 30 " 30-40

Viemäriverkostot 30 30 " 30-40

Vesi- ja viemärilaitoksen

laitoskoneet ja laitteet 20 20 10-20

Muut kiinteät rakenteet ja

laitteet 15 20 " 10-15

Koneet ja kalusto

Sairaankuljetusautot 5 5 " 4-7

Muut kuljetusvälineet ja työkoneet

lisälaitteineen 10 10 " 4-10

Röntgenlaitteet 10 10 " 5-15

Muut sairaanhoito- ja tutkimuslaitteet 5 5 5-15

Atk-laitteet 3 3 " 3-5

Muut laitteet ja kalusteet 5 5 " 3-5

Muut aineelliset hyödykkeet

Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Luonnonvarat käytön mukaan käytön mukaan käytön mukaan

Keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja

muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 € on kirjattu vuosikuluksi.

Page 139: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

139

12) Pakollisten varausten muutos

2016 2015 2016 2015

Eläkevastuu 1.1. 19 806 30 619

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella/HUS 5 827 10 813

Eläkevastuu 31.12. 13 979 19 806

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusvaraus 1.1. 585 193 585 193 585 193 585 193

Lisäykset tilikaudella

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusvaraus 31.12. 585 193 585 193 585 193 585 193

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 634 134 645 313

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella/HUS 790 11 179

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 633 344 634 134

Muut varaukset 1.1. 33 262 29 898

Lisäykset tilikaudella/HUS 33 603 22 300

Vähennykset tilikaudella/HUS 29 968 18 936

Muut varaukset 31.12. 36 897 33 262

Pakolliset varaukset yhteensä -2 982 -18 628 0 0

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

2016 2015 2016 2015

Muut toimintatuotot

Koneiden ja kaluston luovutusvoitot 1 500

Rakennusten luovutusvoitot 5 121

Maa-alueiden luovutusvoitot 1 000 403 241 753 997 111 241 748

Osakkeiden luovutusvoitot 80 099 80 099

Muut luovutusvoitot 2 074 22 150 73

Luovutusvoitot yhteensä 1 082 576 269 024 1 077 210 243 322

Muut toimintakulut

Maa-alueiden luovutustappiot 1 454 34 285 1 454 34 169

Muut luovutustappiot 167

Luovutustappiot yhteensä 1 621 34 285 1 454 34 169

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei ilmoitettavaa

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2016 2015

Osinkotuotot muista yhteisöistä 564 512

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 144 891 144 891

Yhteensä 145 456 145 403

16) Erittely poistoeron muutoksista

Ei ilmoitettavaa

Konserni Kunta

Konserni Kunta

Page 140: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

140

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa

18) Arvonkorotukset

Ei ilmoitettavaa

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEEET AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineet- Muut pitkä- Maa-alueet Rakennukset Kiinteät ra- Koneet ja Muut aineel- Ennakko-

tomat vaikutteiset kenteet ja kalusto liset hyö- maksut ja

oikeudet menot Yhteensä rakennelmat dykkeet kes.er.hank. Yhteensä Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 250 012,64 5 649 083,76 5 899 096,40 22 619 376,33 55 714 734,52 17 772 988,67 981 935,79 61 653,07 11 123 362,14 108 274 050,52 114 173 146,92

Lisäykset tilikauden aikana 36 247,70 201 643,42 237 891,12 1 536 912,83 334 421,95 1 493 968,64 58 949,23 10 551 735,60 13 975 988,25 14 213 879,37

Rahoitusosuudet tilikaudella 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Vähennykset tilikauden aikana 129 699,29 129 699,29 129 699,29

Siirrot erien välillä 5 662 760,61 -5 662 760,61 0,00

Tilikauden poisto 96 538,82 952 349,18 1 048 888,00 2 836 019,40 1 657 718,42 330 158,58 4 823 896,40 5 872 784,40

Arvonalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintameno 31.12. 189 721,52 4 898 378,00 5 088 099,52 24 026 589,87 53 213 137,07 23 265 999,50 710 726,44 61 653,07 16 012 337,13 117 290 443,08 122 378 542,60

Arvonkorotukset

Kirjanpito 31.12.2016 189 721,52 4 898 378,00 5 088 099,52 24 026 589,87 53 213 137,07 23 265 999,50 710 726,44 61 653,07 16 012 337,13 117 290 443,08 122 378 542,60

Olennaiset lisäpoistot

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Page 141: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

141

Maa-ja vesialueet

2016 2015 2016 2015

Kiinteistöjen liittymismaksut 85 940 85 940

Muut maa-ja vesialueet 26 357 536 24 744 803 23 940 650 22 533 437

Yhteensä 26 357 536 24 744 803 24 026 590 22 619 376

Konserni Kunta

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Saamiset Saamiset Saamiset

konserni omistusyht. yhtymä- osakkeet konserni- kunta- muut

yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet Yhteensä yhteisöt yhtymät yhteisöt Yhteensä Yhteensä

Hankintameno 1.1. 35 584 086,81 220 892,68 5 493 207,85 1 618 027,46 42 916 214,80 31 211 505,92 187 533,10 31 399 039,02 74 315 253,82

Lisäykset 150 000,00 150 000,00 250 571,15 250 571,15 400 571,15

Vähennykset 27 038,90 27 038,90 210 012,24 2 293,00 212 305,24 239 344,14

Siirrot erien välillä

Hankintameno 31.12. 35 584 086,81 220 892,68 5 493 207,85 1 740 988,56 43 039 175,90 31 252 064,83 185 240,10 31 437 304,93 74 476 480,83

Kirjanpitoarvo 31.12. 35 584 086,81 220 892,68 5 493 207,85 1 740 988,56 43 039 175,90 31 252 064,83 185 240,10 31 437 304,93 74 476 480,83

Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Page 142: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

142

20-22) Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tytäryhteisöt,kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 €)

Nimi Omistus- Omistus- Omasta Vieraasta Tilikauden

osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/

tappiosta

TYTÄRYHTEISÖT

Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälä 48,58 51,01 113 299 1

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälä 100,0 100,0 1 474 32 734 -354

Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälä 70,0 100,0 186 47 1

Kiint.Oy Mäntsälän Toimistotalo Mäntsälä 51,0 52,1 101 2 543 2

Nivos Oy Mäntsälä 100,0 100,0 31 033 114 981 -837

Yhteensä 32 907 150 604 -1 187

KUNTAYHTYMÄT

HUS Helsinki 1,234 1,234 4 895 7 300 -701

Eteva ky Mäntsälä 2,280 2,280 356 1 175 32

Uudenmaan päihdehuollon ky Hyvinkää 2,874 2,874 56 10 9

Uudenmaan liitto Helsinki 1,450 1,450 23 25 -3

K-Uud. amm.koulutusyht. Järvenpää 5,589 5,589 1 845 559 322

Yhteensä 7 175 9 069 -341

Yhdistelemättömät

OSAKKUUSYHTEISÖT

As. Oy Onnilanrinne Mäntsälä 37,50 37,50 Tietoja ei saatavilla

As. Oy Aurinkorinne Mäntsälä 29,60 29,60 Tietoja ei saatavilla

Yhteensä

23) Saamisten erittely

Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 180 596 41 055

Lainasaamiset 1 200 000

Siirtosaamiset 35 191 924 822

Yhteensä 1 415 787 965 878

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 3 366 9 865

Siirtosaamiset 2 107 564

Yhteensä 2 110 930 9 865

Saamiset yhteensä 3 526 717 975 743

2016 2015

Page 143: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

143

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2016 2015 2016 2015

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Siirtyvät korot 965 3 456 822 456

E-S Lääninhallitus/joukkoliikenneavustus 46 410 17 789 46 410 17 789

Kela-korvaukset 340 522 322 250 238 000 230 000

Lääkäreiden koulutuskorvaukset 34 633 34 633

Ely-keskus/työllistämistuet 37 662 47 532 37 662 47 532

Pornaisten kunta/yhteistoimintaosuus 658 802 658 802

HUS tasaus 2016 2 070 486 2 096 364

THL/E-kuura + Green care 102 833 102 833

Tuusulan kunta/K-U Ympäristökeskus 73 764 47 718 73 764 47 718

Orimattilan kaupunki / talous- ja velkaneuv. korvaus 16 478 16 478

Kivistöntien palvelukeskus/hyvitys 139 000 190 000 139 000 190 000

Maankäyttösopimussaamiset 76 075 76 075

Mäntsälän Sähkö Oy / provisio 26 971

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy / provisio 17 686

Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy / provisio 55 600

Tuet ja avustukset 47 202 414 690

Verohallinto, yhteisöverot 36 274

Nivos Oy/Hallintopalvelut 200 729

Nivos Oy/Palkat 111 059 36 199

Maa-alueet

Menoennakot 1 394 66 710 66 710

Muut siirtosaamiset 449 222 135 113 133 850 26 999

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 4 052 563 1 672 404 3 499 927 987 027

Konserni Kunta

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

2016 2015 2016 2015

Peruspääoma 1.1. 53 570 007 53 570 007 53 570 007 53 570 007

Lisäykset

Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 53 570 007 53 570 007 53 570 007 53 570 007

Muut omat rahastot 1.1. 39 167 39 151

Lisäykset 6 071 309

Vähennykset 1 012 293

Muut omat rahastot 31.12. 44 226 39 167

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 16 549 124 13 772 733 68 778 694 65 480 813

Edellisen tilikauden virheen oikaisu 159 818 -4 153

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 16 708 942 13 768 580

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 16 708 942 13 768 580 68 778 694 65 480 813

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 9 009 987 2 780 544 7 568 855 3 297 882

Oma pääoma yhteensä 79 333 162 70 158 298 129 917 556 122 348 701

26) Erittely poistoerosta

Ei ilmoitettavaa

Konserni Kunta

Page 144: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

144

27) Pitkäaikaiset velat

Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

2016 2015

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 157 097 29 306 221

Pitkäaikaiset velat yhteensä 26 157 097 29 306 221

28) Joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa

29) Pakolliset varaukset

2016 2015 2016 2015

Muut pakolliset varaukset

Eläkevastuu 13 979 19 806

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 633 344 634 134

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus 585 193 585 193 585 193 585 193

Muu pakollinen varaus 36 897 33 261

Muut pakolliset varaukset yhteensä 1 269 413 1 272 395 585 193 585 193

Konserni Kunta

30) Vieras pääoma

Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikainen aikainen aikainen aikainen

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 790 767 458 021

Yhteensä 790 767 458 021

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Ostovelat 1 570 155 698 380

Siirtovelat 101 000

Yhteensä 1 671 155 698 380

Vieras pääoma yhteensä 2 461 922 1 156 401

31) Sekkitililimiitti

2016 2015

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 2 000 000 2 000 000

- siitä käyttämättä oleva määrä 2 000 000 767 971

0 1 232 029

32) Muiden velkojen erittely

2016 2015 2016 2015

Muut velat

Liittymismaksut 18 933 684 18 236 821

Muut velat 3 807 061 3 435 385 1 127 576 1 156 389

Muut velat yhteensä 22 740 745 21 672 206 1 127 576 1 156 389

2016 2015

Konserni Kunta

Page 145: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

145

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat 2016 2015 2016 2015

Korkojaksotukset 250 890 172 177 44 759 38 772

Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset 1 501 628 3 914 725 195 851

Lomapalkkavelan jaksotukset 8 757 383 7 179 826 6 366 828 6 823 094

Valtionosuusennakot 532 555 529 802 532 555 529 802

Eläke-,työttömyys-ja tapaturmavakuutusmaksuvelat 818 703 906 655 799 435 906 655

Potilasvahinkovakuutusmaksu 127 468,80

Tulospalkkiovaraus 20 509,13

Muut siirtovelat

Perustoimeentulotuki 24 787 24 787

Sotainvalidien avopalvelut

Lasu/sijoituskuluvaraus 228 000 228 000

Eteva/työtoiminnan kuluvaraus 98 697 101 000

Keva / varhemaksuvelka 1 702 32 634 1 702 32 634

Keva/eläkemenoperusteinen maksuosuus 29 102 29 102

Pornaisten kunta/yhteistoimintaosuus 1 063 264 1 030 572 1 063 264 1 030 572

Pornainen/iltapäivähoito 48 579 48 579

Omaishoitotuet 2016 45 394 45 394

Tuusulan kunta/K-U ympäristökeskus 6 634 6 634

Palkkavaraus / Khall 15.2.2016 + Keuda 51 302 425 072 51 302 400 000

Järvenpään kaupunki / Juholan koulun ip-toiminta 10 000 17 500 10 000 17 500

Software Ohjelmistot 10 000 10 000

Mediverkko Terveyspalvelut Oy

Maaomaisuuden myynti/useita

Ely-keskus 43 569 43 569

Muut siirtovelat 542 146 466 171 55 740 77 680

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 14 024 641 14 862 806 9 402 447 10 112 763

Konserni Kunta

34) Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

2016 2015 2016 2015

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 990 008 1 073 361

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 8 730 500 8 725 083

35) Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

2016 2015 2016 2015

11 805 140

36) Vakuudet, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Ei ilmoitettavaa

37) Vakuudet

Ei ilmoitettavaa

Konserni Kunta

Konserni Kunta

Page 146: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

146

38) Vuokravastuut

2016 2015 2016 2015

Vuokravastuut yhteensä 5 055 038 5 016 932

seuraavalla tilikaudella maksettavat 752 683

sopimukseen sisältyvät lunastusvelvoitteet

Jälleenvuokraussitoumus/Paloasemanpellon päiväkoti *) 1 616 292 1 755 828 1 616 292 1 755 828

vastuu voimassa 31.7.2028 asti

seuraavalla tilikaudella maksettavat 139 536 139 536

Leasingvastuut yhteensä 2 036 388 1 870 696 1 273 966 1 127 362

seuraavalla tilikaudella maksettavat 933 287 882 412 619 096 563 926

siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut

Yhteensä 8 707 717 8 643 455 2 890 258 2 883 190

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis-ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

*) Kunta on sitoutunut vuokraamaan Paloasemanpellon päiväkodin tilat omaan käyttöönsä, mikäli yksityisen palvelutuottajan toiminta lakkaa

tuotannollis-taloudellisista syistä, eikä tiloihin löydy toimintaa jatkamaan yksityistä palvelutuottajaa. Jälleenvuokraussopimus on voimassa

LapTi-Invest Oy:n ja yksityisen palvelutuottajan 15 vuoden sopimuskauden 1.8.2013 alkaen.

Konserni Kunta

39-40) Vastuusitoumukset

2016 2015 2016 2015

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma 84 360 000 70 110 000

Jäljellä oleva pääoma 68 614 208 57 852 525

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma 8 218 052 9 717 651 7 373 672 7 373 672

Jäljellä oleva pääoma 4 932 685 6 894 683 4 103 342 4 561 547

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus Kuntien takauskesk. takausvastuista 99 742 605 98 339 471 99 742 605 98 339 471

Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista

takausvastuista

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus

takauskeskuksen rahastosta 74 451 70 077 74 451 70 077

Konserni Kunta

Page 147: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

147

Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

2016 2015 2016 2015

Sopimusvastuut

Muut sopimusvastuut 35 150 38 056

Sopimusvastuut yhteensä 35 150 38 056

Koronvaihtosopimukset

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 43 938 890 16 253 721 41 958 539 15 842 100

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -1 839 782 -741 117 -1 758 842 -701 898

Sähköjohdannaiset nimellisarvo nimellisarvo

Ostosopimukset 3 807 248 5 040 782

Myyntisopimukset 519 030 36 084

tulouttamatta tulouttamatta

Ostosopimukset 261 733 -820 884

Myyntisopimukset 9 491 149

Käypä arvo/HUS -7 682 -40 543

Kunnan osuus kyntayhtymien kertyneistä alijäämistä

Eteva Ky 18 626 50 422

Yhteistyö-ja kumppanuussopimukset

Palvelusopimusvastuu / NCC

Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen

päiväkodin palvelusopimusvastuu + optio 5 v.

(palvelusopimus 24.8.2015: 20 vuotta ajalle 2017 -2037 20 373 736 20 373 736 20 373 736 20 373 736

20,4 milj. euroa + 5 vuoden optio)

Alv-palautusvastuu 165 847 595 452

Valtiososuuksien palautusvastuu 512 387 485 886

Vammaispalvelulain mukaiset varaukset 430 884

Pääomasijoitukset 4 072 2 036

Lahjoitukset HUS 165 356 329 478

Kuntien eläkevakuutus/vastuu eläkemenoperusteisesta 121 647 127 053 121 647 127 053maksusta

Konserni Kunta

Ei ilmoitettavaa

Page 148: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

148

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liite-tiedot

42) Henkilöstön lukumäätä 31.12.

Toimintayksikkö 2016 2015

Hallintopalvelut 47 48

yleishallinto 25 26

Maaseututoimi 6 7

Maankäyttötoimi 16 15

Perustuvapalvelut 738 762

Perusturvan johto ja hallinto 31 26

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 91 92

Varhaiskasvatus 305 321

Ikäihmistenpalvelut (hoito ja hoiva) 209 227

Perusterveydenhuolto 102 96

Sivistyspalvelut 412 391

Kehittämis-ja hallintopalvelut 9 9

Perusopetus 308 287

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta 81 84

Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 14 11

Tekniset palvelut 111 110

Hallintopalvelut 10 10

Toimitilapalvelut 25 33

Ruoka- ja siivouspalvelut 54 46

Kuntatekniikka 22 21

Kunta yhteensä 1308 1311

Mäntsälän Vesi-liikelaitos

Yhteensä 1308 1311

Kansalaisopiston tuntip.opettaja 48 48

43) Henkilöstökulut

2016 2015

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 52 281 680 52 259 392

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin

hyödykkeisiin 0 0

Henkilöstökulut yhteensä 52 281 680 52 259 392

44) Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykelle tilitetyt

luottamushenkilömaksut

2016 2015

Mäntsälän Kokoomus ry 5 799 6 345

Keskustan Mäntsälän kunnallisjärjestö ry 4 232 4 556

Vihreä Verkko ry / Mäntsälän Vihreät 426 496

Mäntsälän Vasemmisto ry 2 071 2 082

Mäntsälän Sos.dem. työväenyhdistys ry 2 537 2 958

Mäntsälän Perussuomalaiset ry 837 906

Suomen Kristillisdem. Mäntsälän paikallisosasto ry 179 213

PRO Mäntsälä ry Mäntsälän puolesta 355 461

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 16 436 18 016

45) Tilintarkastajan palkkiot

2016 2015

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot 18 800 13 806

Tilintarkastajan lausunnot

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2 000 1 050

Muut palkkiot 2 189 2 964

Palkkiot yhteensä 22 989 17 820

Page 149: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

149

Liitetietotosite

Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Leasingvastuut

Annetut takaukset

Muu taloudelliset vastuut

Vakuusluettelot

Page 150: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

150

16. Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositelajit

Tasekirja on valtion arkisto-ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja koostuu seuraavista: toimintaker-tomus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase, konsernitase, liitetiedot, luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, ti-linpäätöksen allekirjoitus, tilintarkastajan tilipäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kunnanhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tili-kauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäysselvitykset sekä muu edellä mainittu kirjanpitoaineisto (mm. tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt) on säilytettävä vähintään kuusi vuotta (KPL 2:10 §). Päivä- ja pääkirjat säilytetään cd-levykkeillä, jotka säilytetään pysyvästi.

Käytetyt tositelajit

Sisäinen laskenta ja kirjanpito 120 Pankkitositteet 13 Palkat Käyttöomaisuus / poistot KOM Käyttöomaisuus 17 Muistiotositteet Ostoreskontra 21 Ostoreskontramaksut Myyntireskontra 10 Myyntilaskut / yleislaskutus 11 Myyntilaskut / maankäyttöpalvelut 12 Myyntilaskut / yleislaskutus 13 Myyntilaskut / maankäyttöpalvelut 20 Myyntilaskut / sivistys 22 Myyntilaskut / sivistys 24 Myyntilaskut / kirjasto

30 Myyntilaskut / perusturva 32 Myyntilaskut / perusturva 40 Myyntilaskut / tekniset palvelut 42 Myyntilaskut / romuajoneuvot 54 Myyntilaskut / päivähoitomaksut 57 Myyntilaskut / kansalaisopisto 60 Myyntilaskut / vak.yht. täyskust. 61 Myyntilaskut / laitoshoitomaksut 62 Myyntilaskut / kotiavopalvelum. 63 Myyntilaskut / hammashoitom. 64 Myyntilaskut / terveyskeskusm. 65 Myyntilaskut / työterveyshuoltom. 66 Myyntilaskut / kuntalaskut 70 Myyntilaskut / rakennusvalvontam. 78 Myyntilaskut / tilavuokrat 37 Korkolaskut 38 Luottotappiot

Page 151: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet

151

17. Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitus Mäntsälässä 27 päivänä maaliskuuta 2017.

Tilinpäätösmerkintä Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Page 152: Tilinpäätös 2016 - Mäntsälä kansio/tp2016.pdf · vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011 - 2014 kirjattiin miljardin suuruiset alijäämät. Vaihtotase pysynee edelleen lähivuodet