udružena)metalna)industrija)d.d.sarajevo)  · -proizvodnja metalne opreme za različite namjene,...

Download Udružena)metalna)industrija)d.d.Sarajevo)  · -proizvodnja metalne opreme za različite namjene, -izgradnja

Post on 29-Aug-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Historijat preduzeća i osnovna djelatnost UNIS je osnovan 1968. godine spajanjem cetiri preduzeca iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Ovi programi su razvijani samostalno ili kroz razlicite oblike dugorocne proizvodne kooperacije, poslovno-tehnicke saradnje ili osnivanjem novh zajednickih preduzeca sa renomiranim svjetskim kompanijama (Volkswagen, SKF, Singer, Olimpia, Olivetti, Alfred Thun, UTP i drugi). Do 1992. godine je osnovao ili integrisao u svoj sastav 88 preduzeca u oblastima: automobila i dijelova, repromaterijala, hemijske industrije, mašinogradnje, namjenske industrije, ležajeva, alata, bicikla i dijelova. Uz to, imao je i veoma dobro razvijen i organizovan sistem usluga u oblasti inženjeringa i konsaltinga, turizma, rent-a-cara i drugo. Takođe su formirana i tri sopstvena ili mješovita preduzeca u inostranstvu (USA, Njemacka, Italija) te više predstavništava (Austrija, Bugarska, Ceška, Egipat, Velika Britanija, Francuska, Holandija, Indija, Irak, Iran, Malezija, Njemacka, Poljska, Rusija ...). Na pocetku 1991. godine UNIS je svoje poslovne aktivnosti organizovao u 10 poslovnih grupacija, i to: Naoružanje i vojna oprema, repromaterijali, automobili i dijelovi, bicikli i dijelovi, mašinogradnja, ležajevi i dijelovi, informatika i telekomunikacije, uslužne djelatnosti te vanjska i unutrašnja trgovina. Ukupni prihodi na kraju 1991. godine su iznosili skoro 1,3 milijardi USD, od cega je vrijednost prodaje u izvozu je iznosila 321 miliona USD. U to vrijeme zapošljavao je preko 45.000 radnika. U periodu agresije 1992 – 1995. UNIS je pretrpio ogromne materijalne štete kroz fizicka oštecenja i otuđenja imovine. U periodu od 1996. do 2000. godine UNIS je pokušao obnoviti neke od svojih tradicionalnih poslovnih programa, pa su razvojne aktivnosti skoncentrisane na tri kljucna projekta: ␣ obnova proizvodnje m-r opreme za prirodni gas – osnivanje FAGAS d.o.o. ␣ obnova automobilske industrije osnivanjem Volkswagen d.o.o. Vogošca ␣ obnova poslovnog centra u Sarajevu osnivanjem UNITIC d.o.o. Sarajevo (partner: Kuwait Investment Authority Kuwait – vrijednost investicije oko 71,5 miliona KM) – projekat definitivno završen 2002. godine te je Poslovni centar danas u punom korištenju. Tokom 2002. godine UNIS je pokrenuo program obnove proizvodnje ležajeva i dijelova u tvornicama UTL Vogošca i PKL Jablanica. Revitalizacija je djelimicno zavšena.

  OSNOVNI PODACI

  Agencija za privatizaciju u FBiH

  Profil za investitore

  UNIS Udružena  metalna  industrija  d.d.  Sarajevo  

  Finansijski pokazatelji

  Rezultati poslovanja, struktura kapitala, dionice...

  Strana 2

  Resursi

  O nekretninama, strukturi radne snage, i tržištima...

  Strana 3 i 4

  Zašto investirati?

  Strana 5

  Koncern sa 5 povezanih društava: UNIS d.d., kao matic ̌no društvo, UTL, PKL, UNITIC i FAGAS Poslovne aktivnosti: -proizvodnja i prodaja MR opreme, proizvodnja i prodaja valjkastih ležaja i njihovih dijelova, -proizvodnja metalne opreme za razlic ̌ite namjene, -izgradnja vlastitih nekretnina i upravljanje nekretninama, -trgovina i trgovinske usluge na domac ́em i stranim tržištima. Razvojni ciljevi: -Revitalizirati proizvodnju djelova valjkastih ležaja te dostic ́i vosokoserijsku proizvodnju, -Razvijati m-r opremu za gas -Uc ̌ešc ́e u distribuciji prirodnog gasa kroz koncesije, -dalji razvoj PC UNITIC kroz njegovo proširenje.

  UNIS danas

  Pokrivenost uvoza izvozom - liderska pozicija UNISA, ISO certifikat, licenca švedskog lidera SKF-a

 • Stavke iz Završnog Računa 2007 2008 2009 2010

  Izraženo u konvertibilnim markama:

  Stalna sredstva 44.074.258 44.974.794 45.936.286 46.366.733 Tekuća sredstva 1.458.276 1.747.486 2.640.181 1.651.979 Gubitak iznad visine kapitala UKUPNA AKTIVA 45.532.534 46.722.280 48.576.467 48.018.712 Kapital 45.208.440 46.309.234 46.981.249 47.697.355 Dugoročne obaveze 120.000 129.430 131.513 165.999 Kratkoročne obaveze 204.094 283.616 1.463.705 155.358 UKUPNA PASIVA 45.532.534 46.722.280 48.576.467 48.018.712 UKUPAN PRIHOD 2.835.392 3.475.568 2.841.769 3.420879 UKUPAN RASHOD 2.162.693 2.374.774 2.169.754 2.704.773 Neto dobit/gubitak za period 672.699 1.100.794 672.015 716.106 Broj zaposlenih 25 27 28 36

  Finansijski pokazatelji preduzeća UNIS- d.d. Sarajevo

 • 3

  1

  Radna snaga Na dan 30.06.2011. godine u Društvu je zaposleno 40 zaposlenika, ukljuc ̌ujuc ́i c ̌lanove Uprave, odnosno 26 zaposlenih iskljuc ̌ujuc ́i Upravu. Od ukupnog broja zaposlenika njih 33 imaju ugovore na neodređeno vrijeme, 5 zaposlenika su po ugovorima na određeno vrijeme, a 2 zaposlenika su u svojstvu pripravnika. Od ukupnog broja zaposlenih 47,50% su zaposlenici sa vosokom struc ̌nom spremom (univerzitetsko obrazovanje), tako da je struc ̌nost zaposlenih na zadovoljavajuc ́em nivou. U starosnoj strukturi, prosjec ̌na životna dob zaposlenih je 46,72 godina. Potencijalni izvori radne snage, kako za Društvo tako i za supsidijarna društva su iskljuc ̌ivo na tržištu rada.

  Proizvodi UNIS sa svojim supsidijarnim društvima te u kooperaciji sa drugim kompanijama u Bosni i Hercegovini obezbjeđuje proizvode iz oblasti prerade metala, te usluge u korištenju nekretnina i inženjering usluge. To obuhvata: a) Vlastite proizvode: regulatori pritiska za gas mjerno-regulacioni set za kuc ́ne instalacije plinske stanice dijelovi za ležajeve–valjc ̌ic ́i

  Struktura zaposlenih, proizvodi i tržišta, nekretnine...

  2

  vrtna oprema–sklopive vrtne garniture b) Usluge inženjering – projektiranje i izvođenje kuc ́nih gasnih instalacija, izdavanje vlastitih nekretnina, ukljuc ̌ujuc ́i održavanje, proizvodne usluge, posredovanje i zastupanje u prometu proizvoda i usluga na domac ́em i internacionalnom tržištu. c) Trgovac ̌ka roba bicikli i dijelovi bicikla ležajevi ostali proizvodi Tržišta Generalno, proizvodni programi Društva su koncipirani prvenstveno za internacionalna tržišta, gdje se susrec ́emo sa svim problemima slabe konkurentnosti Bosne i Hercegovine i njenih proizvođac ̌a. Uglavnom su to tržišta sljedećih zemalja: Srbija, Hrvatska, Češka, Poljska, Njemačka, Danska, Sjedinjene Američke države, itd...

  Definiranje zahtjeva i potreba kupaca na pojedinim tržištima je usmjereno na odgovarajuc ́e ciljne grupe gdje se dugoroc ̌nim i strpljivim radom postižu puni efekti – cilj je prodaja 100% proizvodnih i uslužnih kapaciteta. Ciljna tržišta i ciljne grupe kupaca kontinuirano se prate, a zahtjevi se ispunjavaju u promptnim rokovima. Osnovni nac ̌in rada je partnerstvo sa domicilnim trgovac ̌kim i/ili distributerskim kuc ́ama koje mogu brzo i efikasno unaprijediti prodaju. Ako takvih kuc ́a nema, a postoji interes za tržište, osniva se sopstveno predstavništvo ili supsidijarno društvo (kao što je to bio sluc ̌aj u Bugarskoj). Ozbiljnija promocija proizvoda još uvijek nije na odgovarajuc ́i nac ̌in osmišljena. U prethodnim godinama ulaganja u promociju proizvoda i/ili robnih marki su bila relativno skromna, što je naravno imalo uticaj i na slabiju prodaju. Cijeli koncept promocije proizvoda sa robnom markom UNIS ili nekim drugim zaštic ́enim robnim markama (kao što je UTL ili FAGAS) treba biti razrađen i usvojen u prvom polugodištu 2012. godine.

  Osnovni pravci strategije marketinga:

  Poslovni centar

  U N

  ITIC

  je postigao

  i zadržava

  visok stepen

  korištenja poslovnih

  prostora obezbjeđujući

  kvalitetnu klijentelu.

  Preko 80

  %

  ukupnih prihoda

  cijele grupacije dolazi iz U

  nitica.

 • 3

  Proizvodni pogoni i oprema UNIS i supsidijarna društva raspolažu sa potrebnim prostorima i opremom za obavljanje poslovnih aktivnosti. Stanje prostora je sljedec ́e: UNIS d.d. – za svoje poslovne aktivnosti trenutno koristi vlastiti poslovni prostor u Sarajevu, ulica Envera Šehovic ́a broj 54. površine 626 m2. Posjeduje savremenu rac ̌unarsku i drugu opremu u skladu sa obimom svojih poslovnih aktivnosti. UNITIC d.o.o. – ima u vlasništvu potrebni poslovni prostor za obavljanje svojih poslovnih aktivnosti. Radi se o Poslovnom centru UNITIC smještenom u centru Sarajeva, koji je i osnovni resurs. Poslovni centar je opremljen savremenom opremom za korisnike, kao i opremom za funkcioniranje UNITIC-a. UTL d.o.o. – ima u vlasništvu proizvodne i druge prostore na lokalitetu Vogošc ́a. Velic ̌ina prostora trenutno prevazilazi obim njegovih poslovnih aktivnosti, ali c ́e isti biti u cjelosti iskorišteni realizacijom projekta revitalizacije proizvodnje dijelova valjkastih ležaja. Ovo društvo raspolaže dijelom opreme potrebne za određene tehnološke operacije u proizvodnji valjc ̌ic ́a za ležajeve, a u toku je nabavka i remont nedostajuc ́e opreme za potpuno zaokruženje ovog programa. Društvo raspolaže potrebnom uredskom opremom za sadašnje poslovne operacije. PKL d.o.o. – ima u vlasništvu odgovarajuc ́e proizvodne