všeobecne záväzné nariadenie mesta banská štiavnica č. 8...

Click here to load reader

Post on 14-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na

  vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta

  Banská Štiavnica

  ZMENY

  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č č. 8/2017 o parkovaní

  vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta.

  Schválený: Uznesenie č. 77/2019 zo dňa 11.6.2019

  Platnosť: 12.6.2019

  Účinnosť: 1.7.2019

  Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6a zákona NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o premávke

  na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), sa uznieslo na

  prijatí tohto všeobecne záväzného nariadenia.

  I. Časť

  Základné ustanovenia

  § 1

  Predmet úpravy

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti a riešenie situácie v statickej doprave, postup a koordinovanie podmienok parkovania motorových a prípojných

  vozidiel a zvláštneho užívania miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev pre

  dopravné prostriedky v meste Banská Štiavnica.

  2. Toto VZN stanovuje podmienky dočasného parkovania osobných motorových vozidiel, motocyklov a autobusov na parkovacích miestach, vymedzených úsekoch miestnych a účelových

  komunikácií s prevádzkou, zabezpečenou predajcami parkovacích lístkov na parkovacích

  miestach, platbou formou SMS parkovacieho systému, pre držiteľov permanentných parkovacích

  kariet, rezidentských parkovacích kariet v meste Banská Štiavnica a na prenajatých parkovacích

  miestach.

  § 2

  Všeobecné podmienky

  1. Dočasné parkovanie a státie motorových vozidiel na vymedzenom mieste s permanentnými parkovacími kartami, rezidentskými parkovacími kartami, parkovacími lístkami, formou SMS

  parkovacieho systému a na vyhradených parkovacích miestach je povolené len osobným

  motorovým vozidlám a motocyklom. Vodič je povinný umiestniť príslušnú kartu, resp. lístok

  viditeľne za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých

  údajov na jej lícovej strane.

  2. Osobným motorovým vozidlám s obytným prívesom, obytným osobným motorovým vozidlám (caravan) a autobusom je parkovanie povolené len na vyhradených parkoviskách a parkovacích

  miestach a to:

  a) na Ulici mládežnícka (bývalé staré ihrisko pod plavárňou) b) na Ulici Jozefa Karola Hella (pri Banskom múzeu v prírode)

  3. Na chodníkoch, verejných priestranstvách, na verejnej a cestnej zeleni, ktoré nie sú na tento účel určené a označené príslušným dopravným značením je zakázané státie všetkých druhov vozidiel.

  4. Rozdelenie parkovacích miest:

  a) Parkovacie miesta spoplatnené celoročne:

  - Ulica dolná na chodníku (v úseku od vjazdu do Zvonovej ulice po odbočku na Mládežnícku

  ulicu), po oboch stranách komunikácie na Dolnej ulici č. 839/2 a č 842/5 a na chodníku pri

  vjazde do dvora Bytovej správy, s.r.o.

 • 2

  - Ulica robotnícka

  - Námestie sv. Trojice (okrem parkovacích lístkov a SMS parkovacieho systému)

  - Radničné námestie - Ulica Andreja Kmeťa - Ulica Antona Pécha - Ulica akademická - Ulica Kammerhofská - Ulica Andreja Sládkoviča - Ulica Jána Palárika - Ulica Ing. Štefana Višňovského - Ulica novozámocká - Ulica strieborná - parkovisko pod Novým zámkom - parkovacie miesta pri Banskom múzeu v prírode (Ul. Jozefa Karola Hella) b) Dočasné parkovacie miesta:

  Dočasné parkovacie miesta budú zriadené v deň konania spoločenského, kultúrneho

  a športového podujatia, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením.

  Dočasné parkovacie miesta môžu byť zriadené podľa potreby na nasledovných

  uliciach:

  - Kammerhofská - Akademická - Jozefa Karola Hella - Starozámocká - Radničné námestie - Námestie sv. Trojice - Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom - Mierová - a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero

  Dočasné parkovacie miesta budú spoplatnené v deň konania spoločenského, kultúrneho

  a športového podujatia nasledovne:

  - 5 €/deň, osobný automobil, motocykel - 10 €/ deň, autobus

  c) Parkovacie miesta s časovo obmedzeným státím

  Parkovacie miesta s časovo obmedzením státím môžu využívať len vodiči, na čas určený

  dodatkovou tabuľou a rezidenti v čase od 18.00 – 7.00 hod.

  Sú to miesta :

  - Ulica Dolná – pri pošte 2x - Radničné námestie 5 lokalít (15 parkovacích miest + 2 ZTP)

  5. Za technický stav a údržbu parkovacích miest v meste Banská Štiavnica zodpovedá ich správca, ktorým sú Technické služby, mestský podnik, Ulica E. M. Šoltésovej č. 1, Banská Štiavnica, IČO:

  00185 213, číslo telefónu: 045/6922244, mobilné čísla: 0917448514, 0905462356, na základe

  zmluvy, uzatvorenej medzi Technickými službami, mestský podnik a Mestom Banská Štiavnica.

  (ďalej len Správca)

  6. Prevádzková doba: v zmysle VZN časť II, §7 . 7. Režim vyberania poplatkov:

  - zakúpením parkovacieho lístka od predajcov, - zakúpením permanentnej parkovacej karty, - zakúpením rezidentskej parkovacej karty, - za prenájom parkovacieho miesta – réservé

 • 3

  - SMS parkovací systém 8. Výber za parkovanie je príjmom rozpočtu mesta Banská Štiavnica a nájomcu parkovacích miest

  Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica.

  9. Cenník tvorí prílohu č.1 tohto VZN.

  II. ČASŤ

  § 3

  Parkovacie miesta zabezpečené parkovacími lístkami (ďalej len PL)

  1. Tieto parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie motorových vozidiel a motocyklov občanov a návštevníkov mesta Banská Štiavnica, v rámci zóny plateného parkovania na

  vymedzených častiach miestnych a účelových komunikácií a na chodníkoch.

  2. Parkovacie miesta sú označené vodorovným dopravným značením, zvislými dopravnými značkami s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o platbe za parkovanie na príslušnom

  parkovacom mieste.

  3. V rámci prevádzkovej doby spoplatnenia na príslušnom parkovacom mieste je vodič povinný uhradiť parkovné ako cenu za službu. Parkovné je možné uhradiť zakúpením parkovacieho lístka

  na celú dobu parkovania, alebo zakúpením parkovacieho lístka pre príslušné miesto podľa

  stanovených podmienok, alebo zaplatením parkovného formou SMS parkovacieho systému.

  4. Parkovací lístok je vodič osobného motorového vozidla povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na parkovacom

  lístku alebo lístkoch a vodič motocykla je povinný na vyzvanie kontrolného orgánu (Mestská

  polícia, Policajný zbor SR a parkovacia služba) predložiť ku kontrole platný parkovací lístok. V

  prípade úhrady parkovného formou SMS systému vykoná kontrolu kontrolný orgán

  prostredníctvom aplikácie nainštalovanej v jeho mobilnom telefóne.

  5. Prevádzková doba na parkoviskách a parkovacích miestach je v zmysle VZN časť II, §7 . V čase mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na uvedených parkovacích miestach

  parkovanie bezplatné.

  6. Parkovacie lístky sú označené zelenou farbou a slúžia k parkovaniu na parkovacích miestach, označených dodatkovou tabuľou so zelenými pásmi. Parkovací lístok je potrebné označiť

  nestierateľnou ceruzkou, v zmysle pokynov na ňom uvedených. Predaj parkovacích lístkov bude

  zabezpečovaný prostredníctvom predajcov parkovacích lístkov, ktorých zoznam sa bude mesačne

  aktualizovať podľa uzatvorených zmluvných vzťahov. Zoznam predajcov je zverejnený na

  internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk. Predajné miesta sú predajcovia povinní

  označiť informačnou tabuľkou.

  § 4

  Parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet

  (ďalej RPK )

  1. Tieto vyznačené parkovacie miesta sú určené pre vlastníkov nehnuteľností s trvalým pobytom, resp. sídlom PO v príslušných častiach mesta v rámci rezidentskej zóny parkovania, ktorí splnia

  podmienky tohto platného prevádzkového poriadku pre parkovanie v meste Banská Štiavnica.

  2. Na vjazde do ulíc je osadená zvislá dopravná značka B 33 zákaz státia s dodatkovou tabuľkou okrem vozidiel s rezidentskou kartou.

  3. Rezidentská zóna sa týka ulíc: Horná ružová, Malá okružná, Dolná ružová, Novozámocká, Strieborná, Radničné námestie - nádvorie banského domu (pri vjazde bude osadená dopravná

  značka „zákaz vjazdu motorových vozidiel“ s dodatkovou tabuľou „okrem držiteľov RPK“), Ing.

  Štefana Višňovského, Andreja Kmeťa, Antona Pécha a Jána Palárika, Námestie sv. Trojice od

  hranice objektu Joergesov dom č.14 vzostupne. 4. Oprávnenie parkovať na týchto parkovacích miestac