verkiezingsprogramma groenlinks ten boer 2014

of 17 /17
EEN GROEN HART EN EEN RUIME BLIK GROENLINKS TEN BOER

Upload: annie-postma

Post on 21-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Ten Boer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

EEN GROEN HARTEN EEN RUIME BLIK

GROENLINKS TEN BOER

Page 2: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

2 VOORWOORD GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

De top 3 van de kandidaten op de lijst van Ten Boer, met van links naar rechts: Marloes Barendse,

Theo de Wit en Mirjam Isidora. © Annie Postma

GROENLINKS TEN BOER

EEN GROEN HARTEN EEN RUIME BLIK

Page 3: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 VOORWOORD 5

VOORwOORd

Ruim 3 jaar geleden werd de afdeling GroenLinks Ten Boer opgericht door

een aantal GroenLinksers uit onze gemeente. Ten Boersters die geloven in het

belang van de kernwaarden van GroenLinks: duurzaamheid, kansen eerlijk

delen, en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diver-

siteit. Ten Boersters die bij de gemeenteraadsverkiezingen op GroenLinks

willen kunnen stemmen en die een alternatief willen op de linkerflank van

het politieke spectrum.

Nu, 3 jaar na de oprichting, staat er een stevige afdeling van GroenLinks. Een

afdeling die alle inwoners van Ten Boer dit alternatief wil bieden.

TOEKOMST

De komende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in een tijd van crisis.

Bij veel burgers bestaat onzekerheid over de toekomst. Mensen zijn bezorgd

over hun baan, hun inkomen, de stijgende woonlasten, de steeds duurdere

zorg en de kansen voor onze kinderen.

De consequenties van de crisis zijn de afgelopen periode in de gemeente

Ten Boer pijnlijk zichtbaar geworden. De zorgelijke financiële situatie is niet

zomaar opgelost en de consequenties hiervan zullen elke inwoner van Ten

Boer raken. De realiteit is dat de financiële mogelijkheden van de gemeente

de komende tijd beperkt zijn. Hiermee om te gaan vraagt vooral creativiteit,

zoeken naar alternatieven en samenwerken over gemeentegrenzen heen.

GroenLinks gelooft tegelijkertijd dat de crisis mogelijkheden biedt. Deze peri-

ode geeft ruimte om te bezinnen, dwingt tot het maken van keuzes en is een

mogelijkheid om zaken anders aan te pakken.

GEMEENTE ALS EERSTE OVERHEId

Een andere consequentie van de financiële crisis is dat de overheid taken

gaat overhevelen naar de gemeenten. De gemeente Ten Boer krijgt meer

taken, vooral op sociaal gebied, zoals de zorg, de jeugdhulpverlening en het

bestrijden van werkloosheid. De gemeente moet in 2015 daarnaast de “eerste

overheid” worden: niet langer het Rijk, maar de gemeente wordt verantwoor-

INHOUdSOPGAVE

VOORwOORd 5Toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Gemeente als eerste overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Keuzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

HOOfdSTUK 1: EEN GROENE GEMEENTE 8Schoon milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Veiligheid in het verkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Openbaar vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Openbaar groen in de gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gezond wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Duurzame economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HOOfdSTUK 2: EEN SOcIALE GEMEENTE 15Wonen in een duurzame gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jeugdbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Inkomen en uitkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Participatie en werkgelegenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zorg en Welzijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

HOOfdSTUK 3: EEN OPEN GEMEENTE 25Diversiteit: allemaal anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kunst en cultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Openbare orde en veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Internationaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

De gemeente voor haar inwoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

De gemeentelijke organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Page 4: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

6 VOORWOORD GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 VOORWOORD 7

KEUzES

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Ten Boer, met daarin

de keuzes die wij maken voor onze gemeente. Keuzes die op korte termijn

realiseerbaar zijn en keuzes die GroenLinks maakt wanneer onze financiële

situatie in de toekomst verandert. Tot stand gekomen door te praten met

GroenLinksers, Ten Boersters, professionals en verenigingen. Keuzes die

uitgaan van onze kernwaarden: duurzaamheid, kansen eerlijk delen, en een

open houding naar elkaar. GroenLinks kiest voor kwalitatief goede en groene

oplossingen, die niet alleen goed zijn voor onszelf, maar ook voor de wereld

om ons heen. GroenLinks kiest voor het karakteristieke van de plattelandsge-

meente Ten Boer en voor behoud van kleinschaligheid. Tegelijkertijd maakt

GroenLinks keuzes met een ruime blik: we werken samen over gemeente-

grenzen heen, zijn er voor kwetsbare mensen dichtbij en ver weg.

De keuze is aan u.

Mirjam Isidora

Lijsttrekker GroenLinks Ten Boer

delijk voor de aanpak van concrete problemen, want ze staat dichter bij de

burger. De komende twee jaar moet de gemeenteraad van Ten Boer gaan

besluiten hoe de zorg en de jeugdhulpverlening in onze gemeente georgani-

seerd gaan worden. De gemeenteraadsverkiezingen geven de inwoners van

de gemeente Ten Boer de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag wat

zij hiervan vinden. De visie van GroenLinks Ten Boer op dit onderwerp vindt

u terug in dit verkiezingsprogramma.

KANSEN

Niet alles dat GroenLinks zou willen is in de huidige tijd mogelijk of haal-

baar. De economische recessie, de demografische veranderingen (vergrijzing,

ontgroening, krimp) en de ernst van de milieuproblematiek dwingen ons tot

creatieve oplossingen, innovatie en initiatief. In de samenleving ziet Groen-

Links al veel ondernemende creativiteit en innovatiekracht. Er zijn overal in

Nederland en ook in Ten Boer al vele groene ondernemers, lokale energieco-

operaties, nieuwe buurtzorgorganisaties en vele andere plaatselijke ‘doe-het-

zelvers’. Daarin zit een enorm potentieel om échte antwoorden te vinden

voor de uitdagingen waarvoor we als samenleving staan. GroenLinks heeft

een groot vertrouwen in deze ‘krachten van onderop’. We geloven in mensen

die zelf het initiatief nemen. Daarbij hoort een gemeente die ruimte geeft en

meewerkt aan de oplossing van problemen van mensen en zelfredzaamheid

stimuleert. Een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen

nooit laat vallen. Een lokale overheid die bij mensen het vertrouwen in de

politiek herstelt en die zicht biedt op een duurzame en sociale toekomst.

KwALITEIT

In Ten Boer zijn enkele politieke partijen actief. GroenLinks gelooft dat di-

versiteit in de gemeenteraad belangrijk is voor de democratische legitimiteit

van de raad. Als burgers niet kunnen stemmen op de ‘eigen partij’, voelen ze

zich dan vertegenwoordigd? Bovendien gelooft GroenLinks dat diversiteit in

de gemeenteraad leidt tot debat. Goed debatteren maakt dat partijen scherp

moeten beargumenteren waarom ze bepaalde keuzes maken en GroenLinks

is ervan overtuigt dat dit uiteindelijk leidt tot kwalitatief beter beleid.

Page 5: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN GROENE GEMEENTE 98 EEN GROENE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

ScHOON MILIEU

• Het milieu binnen de gemeentegrenzen moet schoon zijn, mag geen schade

toebrengen aan mens, flora en fauna. Onkruidbestrijding zal hier en daar

nodig zijn, maar dat doen we niet met chemische middelen. Ook als we

genoodzaakt zijn om burgerparticipatie te stimuleren voor dergelijke taken

dan zullen we dit uitdrukkelijk als voorwaarde benoemen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Bewoners zullen steeds vaker hun eigen straat, wijk of dorp zelf willen

schoonhouden. Wie dat wil organiseren kan rekenen op medewerking van

de gemeente, bijvoorbeeld door het leveren van een afvalcontainer en het

verkeersveilig afzetten van het gebied dat onderhanden genomen wordt.

Meldingen van burgers over illegale dumpingen zullen direct tot actie

leiden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• GroenLinks wil dat de gemeente Ten Boer in 2035 energieneutraal is. We gaan voor schone energie en minder CO2-uitstoot. Burgers moeten

en kunnen hieraan bijdragen. We staan hen met kennis en kunde terzijde.

Op alle fronten willen we werken aan het verkleinen van de ecologische

footprint die we met ons allen in Ten Boer voor ons nageslacht achterlaten.

Voorbeelden zijn het beperken van papiergebruik door optimaal digitaal te

werken en het inzamelen van herbruikbare afvalstromen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Wat ons betreft zet Ten Boer veel sterker in op schone energie. We moeten

doeltreffend gebruik gaan maken van aardwarmte, energie uit biomassa, en

warmte-koude opslag. GroenLinks pleit voor een geconcentreerde plaatsing

van windmolens en zonnepanelen op bv. bedrijventerreinen. Zo kunnen we

voor een belangrijk deel onze eigen energie opwekken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De aardbevingen in Ten Boer en de andere gemeenten in Noord-Oost-Gro-

ningen laten zien dat het gebruik van gas niet zonder grote gevolgen voor

ons allemaal is. Er zijn grote zorgen over de toename van de aardbevingen

en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld de dijk langs het Eemskanaal.

GroenLinks pleit voor een versnelde overstap op duurzame energie. Daar-

HOOfdSTUK 1

EEN GROENE GEMEENTE

Ten Boer is een gemeente waar het goed toeven is. Onze gemeente bevindt

zich in een groene en landelijke omgeving. Daar profiteren we elke dag van.

Nu is het zaak om de volgende stap te zetten: echt groen worden.

Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomgeving versterkt

onze gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen

in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Daarom kiest GroenLinks

voor een aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzienin-

gen, huisvesting en water elkaar versterken.

Een groene gemeente is vanzelfsprekend ook een schone gemeente, met

schone lucht, schoon water, schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op

(‘de vervuiler betaalt’). En we doen er alles aan om Ten Boer en de omliggen-

de dorpen schoon te houden.

De economische opgaven waar we voor staan, zijn alleen in samenhang aan

te pakken en te realiseren. Daarbij staat voor GroenLinks respect voor andere

belangen dan alleen het eigen belang voorop. Kwetsbare belangen van mens

en dier, cultuur en natuur kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Door durf te tonen en te improviseren kunnen we nieuwe plekken in Ten

Boer laten ontstaan, waar meer kan en mag, en waar in de praktijk geëxperi-

menteerd kan worden met goede ideeën. Door nieuwe vormen van lokale sa-

menwerking te zoeken (denk aan lokale energiecoöperaties) kunnen nieuwe

financieringsbronnen worden gevonden. Door inwoners meer te betrekken bij

hun eigen leefomgeving en de ‘duurzame-wij-doen-het-zelvers’ met elkaar

te verbinden, kan letterlijk maar vooral figuurlijk winst worden behaald. Het

gaat immers om de kwaliteit van leven, om de kwaliteit van ons leefklimaat,

kortom: om Groene Kwaliteit.

Page 6: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN GROENE GEMEENTE 11 10 EEN GROENE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

naast moeten er goede compensatieregelingen zijn voor mensen die schade

lijden door de gaswinning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Als dieren voor voedseldoeleinden worden gehouden, moet dat op een res-

pectvolle manier gebeuren. GroenLinks is tegen de intensieve veehouderij

en de bouw van megastallen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We gaan de afgesproken energieprestaties van nieuwbouwprojecten actief

controleren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Een lichtplan moet balans brengen in welke openbare verlichting ’s nachts

aan moet, uit kan of stand-by moet zijn voor eventuele passanten; donkere

nachten zijn goed voor het welzijn van mens en natuur.

VEILIGHEId IN HET VERKEER

•We omarmen de fiets als het meest ideale vervoermiddel en willen daar-

voor optimale voorzieningen realiseren. Zo willen we dat er overal vol-

doende ruimte is om fietsen te stallen om fietsgebruik te stimuleren en te

voorkomen dat overal gestalde fietsen overlast veroorzaken zoals nu bij de

bushalte bij de Boltbrug in Ten Boer.

Veilige fietsroutes vinden we belangrijk, zeker die naar en van de scholen.

Gevaarlijke kruispunten moeten fietsvriendelijk worden aangepakt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Het fietspad-plus moet er komen; er wordt al lang gepraat over deze

snelweg voor de fiets. Scholieren en forenzen komen dan snel en veilig

vanuit Ten Boer op hun bestemming in Groningen. De hoofdfietspaden krij-

gen bij de winterse gladheidbestrijding net als de buslijnen prioriteit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De auto is uit onze huidige maatschappij niet meer weg te denken.

We willen wel de overlast voorkomen die met autogebruik gepaard gaat;

de kans op ongevallen, geluidhinder, uitlaatgassen, volgeparkeerde straten.

De dorpskern van Ten Boer moet worden ontlast door aanleg van de al

lang geplande bypass van de rotonde Verlaatweg naar de Boersterweg. Het

Koopmansplein wordt woonerf met daarbij voldoende parkeerruimte. In

Thesinge komt een oplossing voor een aantal straten waar overlast is van-

wege geparkeerde auto’s (rondom de school en op de Molenweg).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen dat de verkeerssituatie rondom scholen in alle dorpen veilig is.

Dit kan betekenen dat er Kiss&Ride-plekken zijn zoals bij OBS de Huifkar in

Ten Boer of stopverboden rondom de scholen.

OPENBAAR VERVOER

•We voelen ons verantwoordelijk voor goed openbaar vervoer van en naar

onze gemeente. We proberen in overleg met het OV-bureau meer ‘uit het

vuur te slepen’. Daarnaast proberen we samen met de inwoners van de

dorpen kleinschalig openbaar vervoer mogelijk te maken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•GroenLinks beseft dat veel mensen soms een auto nodig hebben, zeker op

het platteland. Om tegen te gaan dat al die mensen een eigen auto aan-

schaffen, pleiten wij voor de ontwikkeling van een duurzaam vervoerscon-

cept. We denken daarbij aan het invoeren van een geïntegreerde vervoers-pas waarmee bewoners een fiets of auto kunnen huren en waarmee zij

tevens kunnen reizen in het openbaar vervoer. Uiteraard moet dit concept

in regioverband ontwikkeld worden. Het plaatsen van laadpalen kan het

gebruik van elektrische auto’s stimuleren.

OPENBAAR GROEN IN dE GEMEENTE

•Voldoende openbaar groen in de straten, buurten en dorpen is belangrijk

voor de leefbaarheid van de inwoners, maar ook voor de biodiversiteit van

bijvoorbeeld vogels en insecten. De vanwege de beperkte financiële

middelen noodzakelijke beperking van het beheer schept wat ons betreft

nieuwe kansen; al te vaak ingrijpen in de ecosystemen betekent immers

vaak een verstoring van wat daar leeft en zich ontwikkelt. Hier en daar zal

Page 7: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN GROENE GEMEENTE 13 12 EEN GROENE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

bestaande beplanting worden vervangen door soorten die minder onder-

houd nodig hebben, maar monumentale bomen en struiken zullen blijven

staan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Sommige bermen lenen zich prima voor het bijzaaien met bloeiende plan-

ten. In het maaibeleid moet hier dan rekening mee gehouden worden. Ook

kunnen meer struiken geplant worden in bermen. Gekeken wordt of boeren

een beheerdersrol kunnen krijgen (in samenwerking met de Vereniging voor

Agrarisch Natuurbeheer “Ons Belang”).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Ten Boer is grootgrondbezitter en omdat al die gronden voorlopig niet be-

bouwd zullen worden, willen we een deel ervan geschikt maken als volks-tuin, schooltuin en /of speelweide. Ook in de buitendorpen zouden daartoe

mogelijkheden moeten worden geboden.

GEzONd wONEN

•Leegstand is funest voor de leefbaarheid. We willen dat zoveel mogelijk

voorkomen door zo nodig ook ander gebruik van gebouwen toe te staan.

We verwachten dat hier en daar de zogenaamde ‘cottage industrie’ kan

opbloeien, dat inwoners in hun eigen woning kleinschalige bedrijfsactivi-

teiten ontplooien en op die manier in hun levensonderhoud gaan voorzien.

GroenLinks ondersteunt deze initiatieven.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Juist nu er niet zoveel gebouwd wordt, willen we verkennen hoe we bij

nieuwbouw optimaal kunnen inzetten op groene combinaties; zonne-

energie, groene daken, hergebruik van regenwater etc. Hierbij willen we in

gesprek gaan met de partijen in de markt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Zeker in de buitendorpen nemen de dorpshuizen een belangrijke plaats in

in het sociale gebeuren. Het zijn bij uitstek de gelegenheden waar inwo-

ners creatief zijn en samen activiteiten ontplooien, vaak in het ‘algemene

belang’. We willen dat absoluut handhaven en nog actiever meedenken met

de opbloeiende lokale initiatieven. Hierbij zullen er geen zakken met geld

klaar staan, maar met praktische adviezen, hulp door een gemeentelijke

deskundige, vergunningen of door iets mee te nemen bij een toch al ge-

plande klus kunnen weer nieuwe en andere plannen plotseling realistisch

blijken.

dUURzAME EcONOMIE

• Inwoners van de gemeente Ten Boer die energie willen besparen, die bezig

zijn met duurzaamheid of groen kunnen op de steun van de gemeente

rekenen. We willen de expertise binnen het gemeentelijk apparaat verder

toegankelijk maken voor inwoners die een klein of misschien wel groter

project willen uitvoeren op deze gebieden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Er zijn in de gemeente verschillende werkgroepen die zich bezig houden

met duurzaamheid. We willen dat de gemeente stimuleert dat de kennis

die er is in de verschillende dorpen met elkaar gedeeld wordt, dat men met

elkaar samenwerkt en dat men gebruik kan maken van elkaars ervaringen

en expertise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en

tegelijk de werkgelegenheid in Ten Boer versterken. Daarbij kijken we

beter naar wat onze regio nodig heeft. We willen niet dat er in te toekomst

gekozen wordt voor nieuwe bedrijventerreinen, maar dat er gebruik wordt

gemaakt van wat we al hebben binnen onze gemeente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De sterke kanten van de gemeente en de regio willen we optimaal benutten

voor ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Daarom wil

GroenLinks inzetten op gebruik van vrijkomend agrarisch vastgoed voor be-

drijvigheid buiten de agrarische sector, als deze het landschap niet aantast

en het behoud van erfgoed bevordert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 8: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN SOCIALE GEMEENTE 15 14 EEN GROENE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe samenwerking

met kringloopbedrijven en kringloopwinkels in de regio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing.

Ondernemers die energie willen besparen worden ondersteund met kennis

en bij de vergunningverlening. Vergunningen die nodig zijn voor besparings-

maatregelen worden snel en zonder obstakels gegeven.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We gaan samen met ondernemingen besparen. De gemeente organiseert

uitwisseling van kennis tussen ondernemers, over mogelijkheden om op

energie te besparen. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden

gebracht: elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen projecten ont-

wikkelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente promoot streekproducten; ze gebruikt consequent duurzame

producten bij activiteiten en evenementen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We zetten in op handhaving van de eisen over uitstoot naar het milieu,

vastgelegd in de omgevingsvergunningen van alle bedrijven.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Agrariërs die zich inzetten voor natuurbescherming, landschapsbeheer en

dierenwelzijn kunnen rekenen op onze steun.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Ook lokale energiecoörporaties of initiatieven daartoe worden gesteund

door de gemeente Ten Boer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente stimuleert boeren hun weilanden extensief te beheren, zodat

weidevogels een kans krijgen. Ook bomen, struiken en palen in het land

bieden een rustplek voor vogels. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is

boeren daarvoor een vergoeding te geven.

HOOfdSTUK 2

EEN SOcIALE GEMEENTE

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dro-

men waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor

de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen,

een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die

kansen eerlijk delen.

De stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen. Het midden- en kleinbe-

drijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid

van Ten Boer. Daarom hebben we oog voor de belangen van het MKB.

Als wordt ingezet op energiebesparing en toepassing van duurzame energie,

dan levert dat veel nieuw werk op. Bovendien lagere woonlasten voor de

bewoners. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging

voor alle ondernemers en bedrijven in Ten Boer. GroenLinks wil deze over-

gang ondersteunen: groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden.

Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met on-

derwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks

wil investeren in onze jeugd: ze de ruimte geven, met voldoende speel- en

sportvoorzieningen. Jongeren uitdagen om zich in te zetten voor anderen

en ze verantwoordelijkheid geven. We willen dat geen enkele jongere in Ten

Boer voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt

een leerwerktraject.

Ten Boersters met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeer-

de keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. En ook als je langer bent

aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven

kunnen houden. We willen dat niemand in armoede leeft. We ondersteunen

mensen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke

activiteit. Zo stimuleren we dat iedereen kan deelnemen aan de samenle-

ving.

GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen

zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar

Page 9: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN SOCIALE GEMEENTE 17 16 EEN SOCIALE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

ondersteunen en hun zorg en welzijn onderling regelen; dat er een meer

zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. Samenredzaamheid in buur-

ten en dorpen, waarbij ook ‘zorgvragers’ en ouderen een actieve bijdrage

kunnen blijven leveren aan de samenleving. Maar zelfredzaamheid vraagt

ook om een lokale overheid die investeert om het zelfstandig functione-

ren van inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, het

creëren van ontmoetingsplekken of het ondersteunen van vrijwilligers en

mantelzorgers. Een gemeente die samen met haar inwoners zoekt naar

een passende oplossing van hun problemen. De inwoners zijn daarbij het

uitgangspunt, niet het aanbod van allerlei instellingen.

wONEN IN EEN dUURzAME GEMEENTE

•GroenLinks hecht aan nauw overleg tussen gemeente en woningbouwcor-poraties. Goede afspraken moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen,

jongeren, starters en mensen met een laag inkomen sneller een passende

en betaalbare woning krijgen. Ook energiebesparing moet een belangrijk

punt zijn in de afspraken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•GroenLinks juicht toe dat mensen zelf gezamenlijk woningen bouwen. Dit

bouwen van onderop leidt tot meer diversiteit in de woningvoorraad, brengt

de bijna stilgevallen bouw op gang en versterkt de onderlinge band tussen

bewoners.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Een groene omgeving verhoogt het woongenot. Daarom wil GroenLinks dat

er in iedere wijk voldoende bomen, struiken en natuurlijke open ruimtes

zijn. Wij streven naar extra groen overal waar dat kan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Soms verdwijnt er bv. door bouwactiviteiten groen. Als groen verdwijnt,

willen we dat in de directe omgeving minimaal dezelfde hoeveelheid nieuw groen wordt aangeplant en liefst meer.

GroenLinks wil het voor iedereen makkelijker maken duurzaam te le-

ven. Daartoe verbeteren we de informatievoorziening en we willen onze

inwoners de mogelijkheid gevenom tegen een aantrekkelijke rente een

duurzaamheidslening af te sluiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een

zonneboiler. GroenLinks wil verder dat de gemeente bijdraagt aan energie-

besparende maatregelen in sociale huurwoningen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Om de woningbouw te stimuleren bevordert de gemeente collectief particu-

lier opdrachtgeverschap, welstandsvrij bouwen en zelfbouw (vergelijkbaar

met Molenhorn in Thesinge)

JEUGdBELEId

•We willen voldoende speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren

van àlle leeftijden. Onze kinderen en jongeren doen ertoe voor GroenLinks.

Zij hebben de toekomst en zijn belangrijke inwoners van onze gemeente.

We nemen hun wensen daarom serieus en geven hen in Ten Boer de ruimte.

We betrekken hen actief bij alles wat voor hen wordt georganiseerd. Groen-

Links wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen en inspelen

op hun behoeftes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen iedere lente een dorpen-kijk organiseren: samen met de buurt-

kinderen inspecteert de gemeente de speelplekken. Wat kapot is, wordt

gerepareerd of vervangen; rommel wordt opgeruimd. Een schouw met

kinderen uit de buurt vergroot hun betrokkenheid en geeft de gemeente

informatie over de wensen van kinderen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initia-tieven te nemen en worden in staat gesteld om hun ideeën uit te voeren.

Activiteiten worden samen met hen georganiseerd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen dat jongeren zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving.

GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere

leeftijd. De gemeente helpt jongeren en kinderen als ze problemen hebben.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 10: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN SOCIALE GEMEENTE 19 18 EEN SOCIALE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•Alcoholmisbruik onder jongeren is een groot probleem. GroenLinks zet

zich in om dit misbruik tegen te gaan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We vinden het belangrijk dat jongeren zelfredzaam worden zodat ze een ge-

lukkig leven kunnen leiden. GroenLinks steunt daarom initiatieven gericht

op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en het helpen hun

talenten te ontdekken en ontwikkelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Problemen met hangjongeren, zoals deze nu spelen in een aantal dorpen,

lossen we samen mèt jongeren en omwonenden op. Waar overlast door

jongeren wordt ervaren (lawaai, vernielingen en geweld), helpt negeren net

zo weinig als louter hard aanpakken. Het gaat er om duurzame oplossin-

gen te zoeken: met praten, ruimte bieden en grenzen stellen. We maken

afspraken en houden toezicht (jongerenwerkers, politie). We organiseren zo

nodig alternatieve activiteiten en straffen bij misdragingen. Met jongeren-buurtbemiddeling geven we jongeren daar een actieve rol in.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De jongerenwerker heeft een belangrijke signalerende en verbindende

functie. Bij het oplossen van problemen waar jongeren bij betrokken zijn,

willen we maximaal gebruik maken van deze expertise. Als dit nodig blijkt,

investeren we hier in.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere

jongere de hulp die nodig is – en ook tijdig specialistische hulp. Als er

problemen zijn gaan we zo snel mogelijk oplossingen zoeken. De gemeente

wacht geen weken (of maanden) voordat er iets gebeurt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en de

hulp wordt zoveel mogelijk op gemeentelijk- of dorpsniveau georganiseerd.

De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucra-tie wordt tegengegaan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De Deel is het centrale punt in de gemeente Ten Boer als het gaat om zorg

en welzijn. De dorpscoaches die werken vanuit de Deel hebben een be-

langrijke signalerende en coördinerende functie. GroenLinks wil nog beter

samenwerken met alle bestaande organisaties en maximaal profiteren van

de kennis en expertise die er al is. We willen over de gemeentegrenzen sa-

menwerken en bijvoorbeeld beter gebruik maken van ‘Zorg voor Jeugd’. Op

die manier kunnen we eerder signaleren als het met onze jongeren, die in

de stad naar school gaan, niet goed gaat en hier snel op anticiperen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen voorkomen dat problemen in gezinnen ernstig en ingewikkeld

worden door vroeg te signaleren en preventief te handelen. Mensen met

kennis en ervaring op dit vlak zullen in de Deel ondersteunen en adviseren

om zo effectief te kunnen werken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Kinderen/jongeren in een probleemsituatie en ook hun ouders hebben zelf

een stem in de aanpak van hun problemen door hulpverleners.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente voorkomt dat er wachtlijsten voor jeugdzorg ontstaan, ook in

de overgangsperiode van de decentralisatie.

INKOMEN EN UITKERING

•Minimaregelingen, zoals kwijtschelding of bijzondere bijstand, kunnen

met een eenvoudige procedure worden aangevraagd en worden zo mogelijk

automatisch verstrekt: één aanvraagformulier voor alle regelingen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Nu steeds meer mensen rond de armoedegrens zitten, is het belangrijk

dat het armoedebeleid verder uitgebreid wordt. De doelgroep zelf wordt

nadrukkelijk bij het beleid betrokken. Speciale aandacht voor kinderen is

van groot belang.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 11: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN SOCIALE GEMEENTE 21 20 EEN SOCIALE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•ZZP’ers komen steeds vaker in financiële problemen en hebben vaak geen

recht op (financiële) ondersteuningsmogelijkheden. Wij willen verruiming

van de mogelijkheden voor deze groep.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Medewerkers van de Sociale Dienst beoordelen aanvragen voor een uit

kering niet alleen op basis van de wettelijke richtlijnen, maar krijgen de

ruimte om rekening te houden met de specifieke situatie van de cliënt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente spant zich in om ook niet-uitkeringsgerechtigden met een

laag inkomen gebruik te laten maken van sociale voorzieningen en zo nodig

ook van re-integratiemogelijkheden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De brieven en andere voorlichting van de Sociale Dienst worden leesbaar

en begrijpelijk voor alle geletterde cliënten. Ook voor laaggeletterden is

aandacht in de communicatie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De Sociale Dienst is vertegenwoordigd in het team dat vanuit de Deel in de

gemeente werkt.

PARTIcIPATIE EN wERKGELEGENHEId

•Vergroot en versterk de samenwerking op regionaal niveau waar het gaat

om arbeidsmarktbeleid en de bestrijding van (jeugd)werkloosheid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen. We stimuleren dat

mensen met een uitkering zich actief voor anderen inzetten, bijvoorbeeld

door hulp bij klusjes in huis en tuin, begeleiding bij artsbezoek en sociale

activiteiten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Voor mensen die (nog) geen kans op betaald werk maken, zoekt de ge-

meente naar alternatieven. Denk hierbij aan scholing, participatiebanen,

seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een

minimaal aantal werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen

(bijvoorbeeld 5%).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Re-integratieplekken zijn bedoeld om toe te leiden naar werk. Participatie

banen om mensen zonder uitzicht op een betaalde baan te laten meedoen

aan de samenleving. Het onderscheid hiertussen moet duidelijk blijven en

heeft gevolgen voor de duur van de plek en de eventuele betaling. Werken met behoud van uitkering moet beperkt blijven en alleen voor re-integra-

tie worden ingezet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Het doel van re-integratie is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen

rondkomen. Zo lang mogelijk uit de uitkering en niet zo snel mogelijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We stimuleren coach-stagetrajecten. Oudere werknemers kunnen hun

laatste arbeidsjaren als coach voor jongere werknemers fungeren. Zo

worden oudere werknemers optimaal ingezet en krijgen jongeren een goede

leerschool.

ONdERwIJS

•Basisscholen stimuleren we om groene schoolpleinen te creëren en school

tuintjes aan te leggen. Schoolpleinen worden groen ingericht en schoolplei-

nen worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de

eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. De gemeente Ten

Boer probeert dat samen met de schoolbesturen te realiseren.

Page 12: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN SOCIALE GEMEENTE 23 22 EEN SOCIALE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•We zorgen ervoor dat alle kinderen met een taalachterstand meedoen met

voor-en vroegschoolse educatie. Ook voor laaggeletterde volwassenen zijn

er mogelijkheden om aanvullend onderwijs te krijgen of taalcursussen te

volgen. Het gemeentelijk educatiebudget wordt daarvoor gebruikt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leer-

plichtige jongere zit thuis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Elke school wordt op termijn een ‘kindcentrum’ waar onderwijs wordt

gegeven, er is kinderopvang en er is de mogelijkheid om buitenschoolse

activiteiten te ontplooien. In sommige dorpen betekent dat dat scholen

moeten samengaan of dat er intensiever moet worden samengewerkt tus-

sen scholen onderling en met andere (kind)organisaties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Het ruimhartige armoedebeleid voor schoolgaande kinderen blijft gehand-

haafd, juist in deze moeilijke tijd is dat extra hard nodig.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Het kruispunt Gaykingastraat/Stadsweg in Ten Boer en de verkeerssituatie

aan de Dorpsweg in Garmerwolde bij de school worden als gevaarlijk voor

schoolgaande kinderen ervaren. De gemeente gaat in overleg met scholen

en ouders kijken of er iets aan te verbeteren valt door middel van snel-

heidsremmende maatregelen, waarschuwingsborden of andere hulpmid-

delen.

Ook andere schoolroutes en schoolomgevingen worden zo veilig mogelijk

ingericht.

SPORT

•GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen regelmatig op een gezonde

manier in beweging kan zijn. De gemeente zorgt goed voor de huidige ac-

commodaties, speelvelden en het zwembad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• In Thesinge wordt een jeu-de-boulebaan aangelegd, de precieze locatie

wordt in overleg met het dorp gekozen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Wij vinden dat in het primair onderwijs sprake moet zijn van goed en

veel bewegingsonderwijs: jong geleerd is immers dikwijls oud gedaan. De

gemeente ondersteunt het onderwijs daar zoveel mogelijk bij, bv. door het

zorgen voor goede accommodaties. Door projecten als de sporthopper of

de schoolsportvereniging is het mogelijk vanuit het onderwijs een brug te

slaan naar allerlei sporten en sportverenigingen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Buiten spelen en sporten moet aantrekkelijker worden. Dat kan door de

openbare ruimte autoluwer te maken, door faciliteiten zoals speeltoestel-len en skeelerrondjes aan te brengen en door schoolpleinen ook na

schooltijd open te stellen. Ook willen we onderzoeken of het mogelijk is

sportcomplexen intensiever en anders te gaan gebruiken.

zORG EN wELzIJN

•Mensen met een beperking, een chronisch of een psychosociaal probleem

ontvangen die zorg (ondersteuning) die passend is om aan de samenleving

te kunnen blijven meedoen of thuis te kunnen blijven wonen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Mensen met een ‘WMO-indicatie’ die dat willen, kunnen zorg zelf organise-

ren met een persoonsgebonden budget (PGB).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We zijn voorstander van een rechtvaardige eigen bijdrage. Waar wettelijk

toegestaan vraagt de gemeente een passende (inkomensafhankelijke) eigen

bijdrage voor (individuele) zorg en voor het aanpassen van een woning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen dat nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichame-

lijke beperking dicht bij de voorzieningen worden gebouwd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 13: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN OPEN GEMEENTE 25 24 EEN SOCIALE GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•GroenLinks wil een gastvrije openbare ruimte: gemeentelijke gebouwen,

trottoirs, winkels en overige voorzieningen moeten fysiek goed toeganke-lijk zijn. Ook goed toegankelijk openbaar vervoer en deeltaxivoorzieningen

horen daarbij.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen mensen (met een beperking) stimuleren bezig te zijn met werk,

vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dat draagt bij aan hun zelfstandig func-

tioneren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•GroenLinks stimuleert in de gemeente manieren voor mensen om elkaar te

helpen en te ontmoeten. Daarvoor moeten er genoeg ontmoetingsplekken

zijn. Allerlei bestaande accommodaties, van Old Farm tot Bloemhof, kun-

nen daar bij betrokken zijn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwik-

kelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen.

HOOfdSTUK 3

EEN OPEN GEMEENTE

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie

je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Dit recht op verschil werkt

alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en

rechten beschermd. Zoals de gelijkheid van man en vrouw en de vrijheid van

meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vergt permanent onderhoud

en open debat. Daarom pakken we discriminatie aan in onze gemeente en

zetten we ons in voor meer verdraagzaamheid.

Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de ‘pu-

blieke zaak’ vraagt meer dan eens in de vier jaar stemmen. Inwoners moeten

op tijd kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan

ook daadwerkelijk invloed hebben. Samen met Ten Boersters zoeken we naar

de meest geschikte en gemakkelijke vorm.

De gemeente wordt steeds meer een faciliterende, ondersteunende gemeente

in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Inwoners die iets willen

op duurzaam gebied vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot. De

gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis die aanwezig is in de

gemeente en zorgt dat regelgeving en bureaucratie niet meer in de weg staan

van duurzame initiatieven.

Een open gemeente is gebaat bij een bruisende culturele sector. Kunst stelt

vragen bij wat we dachten zeker te weten, ze verbeeldt werelden die er niet

zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan het bestaan. We willen

kunstenaars in Ten Boer de ruimte geven en we willen meer aandacht voor

cultuuronderwijs

Ten Boer kan alleen een open gemeente zijn als het er veilig is. De veilig-

heid op straat en de leefbaarheid van de dorpen is gebaat bij daadkrachtig

optreden tegen criminaliteit. Criminaliteit is gelukkig bijna niet aan de orde

in onze gemeente. Voor veiligheid en een prettige sfeer in de gemeente zijn

we wat GroenLinks betreft met zijn allen verantwoordelijk. Bewoners kunnen

Page 14: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN OPEN GEMEENTE 27 26 EEN OPEN GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

helpen een veilige sfeer te maken en te behouden; samen met politie en toe-

zichthouders die weten wat er speelt en ingrijpen waar het misgaat.

De inwoners van Ten Boer horen tevreden te zijn over de gemeentelijke

dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar

mensen kunnen altijd terecht bij het loket. Daar worden ze op een persoon-

lijke manier benaderd en geholpen bij het oplossen van hun vragen. In Ten

Boer is geen ruimte voor lange rijen bij het loket en een nummertje trekken.

Het laagdrempelige karakter van de gemeente koesteren wij bij GroenLinks.

dIVERSITEIT: ALLEMAAL ANdERS

•Discriminatie en anonieme haatuitingen zijn voor ons onacceptabel. Bele-

digende of discriminerende graffiti wordt meteen verwijderd. Wij pleiten

ervoor dat de gemeente het Discriminatie Meldpunt Groningen financieel

blijft ondersteunen. Behalve voor de juridische afhandeling van klachten is

dit meldpunt ook uitermate geschikt voor het geven van voorlichting.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd al op jonge leeftijd een tolerante

houding aanleert. Daarom stimuleren we educatieprojecten voor de scholen

over zaken als seksuele diversiteit, pesten, discriminatie en mensenrechten.

KUNST EN cULTUUR

•We willen het lokale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners op

timaal benutten om Ten Boer bruisender en levendiger te maken: met een

divers aanbod van hoge kwaliteit voor iedereen. Dat hoeft niet altijd veel

geld te kosten: denk aan het verlenen van vergunningen of een goedkope

oefenruimte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Scholen worden gestimuleerd om kinderen enthousiast te maken voor

kunst en cultuur. Ook bij voor-en naschoolse activiteiten is aandacht voor

cultuur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De bibliotheek is een belangrijke voorziening. Ondanks de moeilijke finan-

ciële situatie moet alles in het werk gesteld worden om de bibliotheek als

culturele instelling en ontmoetingsplek in stand te houden. Het terug-

brengen van de huisvestingskosten kan daar een bijdrage aan leveren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•We willen dat Ten Boer zich aansluit bij het Jeugdcultuurfonds om ook

kinderen uit armere gezinnen in staat te stellen om bv. muziekles te volgen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente ondersteunt aandacht voor het TenBoerster erfgoed door bv.

informatiebordjes op monumenten. Ook het gemeentelijk archief is goed

toegankelijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente blijft meedoen aan Open Monumentendag en de Dag van de Regio en stimuleert historische wandelingen, fietsroutes, architectuur-

routes e.d.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente ondersteunt de historische commissies en de cultuurhistorische verenigingen en maakt gebruik van hun kennis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Kunst verlevendigt en verfraait de openbare ruimte en biedt een laagdrem-

pelige kennismaking met (beeldende) kunst. De gemeente stimuleert kunst

in de openbare ruimte en betrekt bewoners bij de keuze van de plek en het

kunstwerk.

OPENBARE ORdE EN VEILIGHEId

•De gemeente streeft in overleg met politie en justitie naar handhaving van

de huidige sterkte aan wijkagenten. Ook de functie van jeugdagent moet

behouden blijven.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 15: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN OPEN GEMEENTE 29 28 EEN OPEN GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•Elke nieuwe gemeentelijke (veiligheids)maatregel wordt onderworpen aan

een privacy-scan om ongewenste gevolgen in kaart te brengen en te voor-

komen. Beleid dat ernstig inbreuk maakt op de privacy van inwoners wordt

na een vooraf vastgestelde periode geëvalueerd, en indien mogelijk weer

afgeschaft. Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsont-

zeggingen en samenscholingsverboden passen niet bij een overheid die

haar eigen burgers vertrouwt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente pakt huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en

ouderen aan. De gemeente stimuleert hulpverleners, leerkrachten en huis-

artsen om signalen te melden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten moeten mensen

een beroep kunnen doen op een buurtbemiddelaar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, stelt de gemeente

samen met opvoeders en jongeren een actieplan op. De gemeente werkt

aan streng toezicht op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van

alcohol en andere drugs aan minderjarigen.

INTERNATIONAAL

•De gemeente Ten Boer koopt al haar producten, diensten en werk duur-

zaam en fairtrade in. In 2018 is dat voor 100% geregeld.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Ten Boer blijft zich inzetten als Millenniumgemeente en Fairtrade Gemeente. Niet alleen om de titel te halen, maar ook het een vaste plaats

te geven in het denken en doen van de gemeente en haar inwoners.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente Ten Boer stelt zich actief op waar het gaat om de huisvesting

van statushouders. Wanneer uitgeprocedeerde of dakloze asielzoekers een

beroep doen op de gemeente krijgen zij ondersteuning.

•De gemeente Ten Boer onderzoekt of er (Europese) fondsen zijn waar de

gemeente of andere TenBoerster organisaties gebruik van kunnen maken

en brengt dat actief onder de aandacht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en instellingen die

bijdragen aan mondiale of Europese bewustwording.

dE GEMEENTE VOOR HAAR INwONERS

•Het is financieel onontkoombaar dat de gemeente minder zelf gaat doen.

Voor GroenLinks betekent dat niet dat de gemeente zomaar alles uit

handen laat vallen, maar vooral dat zij een andere rol krijgt. De gemeente

wordt minder vaak bedenker en uitvoerder, maar vaker verbinder en regisseur. Burgers en organisaties kunnen de kennis van de gemeente goed

gebruiken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De financiële situatie van de gemeente Ten Boer zorgt voor beperkingen en

begrenzingen. Dat vraagt om creativiteit van de raad in plaats van passivi-

teit. De gemeente probeert nog beter gebruik te maken van de mogelijkhe-

den die de samenwerking met Groningen biedt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Vaak leiden initiatieven vanuit de samenleving tot mooie resultaten. Wij

willen dat de gemeente actief op zoek gaat naar zulke plannen van de

TenBoersters zelf en dat zij de initiatiefnemers helpt bij het verwezenlijken

van hun ideeën. Dan ontstaat een werkelijk creatieve wisselwerking tussen

de inwoners van de gemeente Ten Boer en hun lokale overheid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Inwoners van Ten Boer kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissin-

gen in de gemeente en hebben ook daadwerkelijk invloed.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Het dorpskernenbeleid zoals dat sinds enige jaren is ingezet, wordt voort-

gezet en uitgebreid.

Page 16: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018 EEN OPEN GEMEENTE 31 30 EEN OPEN GEMEENTE GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

•De gemeente gaat experimenteren met nieuwe, digitale vormen van

inspraak en burgerbetrokkenheid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Alle inwoners hebben recht op een goede en begrijpelijke gemeentelijke

informatievoorziening. Dat geldt ook voor laaggeletterden. Deze infor-

matievoorziening kan deels digitaal gebeuren, maar volgens ons blijft een

klantvriendelijke, mondelinge uitleg ook altijd belangrijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•GroenLinks denkt dat het goed is als jongeren al vroeg politiek betrokken

raken. De gemeentepolitiek biedt hiertoe goede mogelijkheden. Wij willen

initiatieven zoals een kindergemeenteraad en een politiek-maatschappelij-

ke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs stimuleren en tegelijk

blijven zoeken naar andere goede manieren om de politieke betrokkenheid

van de jongeren in Ten Boer te stimuleren.

dE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

•Herindeling lijkt onontkoombaar. Het ligt voor de hand dat Ten Boer zich

aansluit bij de stad Groningen; het huidige samenwerkingsverband werkt

naar alle tevredenheid. Van belang is dat gemeente en inwoners gezamen-

lijk uitgangspunten formuleren voor een gemeentelijke fusie: wat willen we

beslist overeind houden en hoe houden we de karakteristieke eigenschap-

pen en kwaliteiten van onze dorpen overeind?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De dienstverlening en informatieverstrekking van de gemeente wordt

verder gedigitaliseerd waar dat kan. Raadsstukken worden niet meer op

papier toegezonden, alle gemeentelijke stukken zijn digitaal op de website

beschikbaar. De gemeente communiceert ook via bv. Twitter en Facebook

met haar inwoners en andere geïnteresseerden en betrokkenen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeente Ten Boer blijft een goede werkgever voor de gemeentelijke

medewerkers, ondanks de financieel moeilijke situatie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•De gemeentelijke rekenkamer heeft waardevolle aanbevelingen gedaan om

het subsidiebeleid te verbeteren. Om de transparantie en toegankelijkheid

van de informatie over subsidies te vergroten wordt een openbaar subsi-dieregister ingesteld (op de website). Het geeft inzicht in de subsidiestro-

men, het doel en de hoogte van subsidies en in de mogelijkheden die de

gemeente biedt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Te vaak sluiten politiek en overheid niet meer aan bij waar mensen zelf

mee bezig zijn en behoefte aan hebben. Burgers lopen vast in starre regels

en bureaucratie. GroenLinks spant zich in voor een mentaliteitsverande-ring bij de gemeente. De aanpak van de overheid moet veel persoonlijker

en flexibeler worden en aansluiten bij de behoeftes en activiteiten van de

mensen.

Page 17: Verkiezingsprogramma GroenLinks Ten Boer 2014

32 VOORWOORD GROENLINKS TEN BOER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

EEN GROEN HARTEN EEN RUIME BLIK

GROENLINKS TEN BOER

UITGAVE:

GroenLinks afdeling Ten Boer

VORMGEVING: Petra Knip

dRUK: NetzoDruk Groningen

http://tenboer.groenlinks.nl

www.twitter.com/GL_TenBoer

www.Facebook.com/groenlinkstenboer

GROENLINKS: PEPER IN JE RAAd!