volumul $antaiul iubirii - de neuitat... ivo dimo iubiri de neuitat foaia din interior, zambetul nu

Download Volumul $ANTAIUL IUBIRII - de neuitat... Ivo Dimo Iubiri de neuitat foaia din interior, ZAmbetul nu

If you can't read please download the document

Post on 22-Oct-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IVO DIMA

  IUBIRI DE NEUITAT

  Volumul 2

  $ANTAIUL IUBIRII

 • Descrierea CIP s Bibliotecii Nasionale a Romdniei DtM\NO

  Iubiri de neuitat / Ivo Dima. - Timiqoara : Stylished,2019 5 vol. rsBN 97 8-606-90 1 7 -42-5 Vol.2 : $annjul iubirii. - 2019. - ISBN 978-606-9017-77-7

  821.135.1

  EdinTaSTWISIIED Timi S o ar a, J udeSul'llmi; Calea Martirilbr 1989, nr. 51/27 TeI.: (4$727.07.49.48 www. sty lishedbo oks.ro

  www.noicecitim.ro

  uryhu/ Savannah

  - Rahat! Nu mi a;teptam si dau din nou cu ochii de un

  dezastru marca Ray Evans la prima ore a diminefii' Livingul e plin de mizerie, sticle, doze de bere ;i un munte de resturi de ligdri. Uneori pot spune ce imi urdsc viafa, gi fratele meu idiot nu imi u$ureaze deloc munca.

  Partea proaste e ca m-am pricopsit cu el pentru

  ci celilalt idiot triiegte bine mersi in New Yorh cu cariera lui pompoase, 9i md bate la cap doar cAnd ii spun ce am cheltuit prea repede banii de la el.

  Uneori detest cd se comporte ca tata. Dar mai

  bine ca tata decAt ca'un mucos de cinci ani care nu e

  in stare si i;i lind petrecerile sub control gi apoi mi pune se fac curat dupi el gi prietenii sii nemernici.

  Am oftat;i m-am dus in bucdtirie dupd un sac de gunoi. Am scos un lipit strident;i m-am prins in ultima clipi de rnasa din cameri, evitAnd si ajung in- tinsd pe burti pe podeaua murdar5. Lichidul scArbos care mi-a intrat in gosete m-a ticut si scot un sunet de dezgust profund, iar cAnd m-am uitat la podea am

  vAzutpata de bere risuflati. De ce trebuie si mi ocup eu de toate astea? A9

  putea si mi duc gi sd ii arunc o gileati de apd in cap, sd ii bag mitura in fund ;i si il pun si facl curat' Da,

 • Ivo Dima Iubiri de neuitat

  ag putea sd fac toate astea. Dar e mai bine sd imi lin furia gi ideile proaste sub control. Mai ales cd ultima oard cAnd am refuzat si fac curat i-a spus lui Lloyd ci mi-am cumpirat droguri. Idiotul m-a dus la spital sd se asigure cI nu am consumat asemenea substanle, plus orele de terapie...

  Am injurat, in gAnd, p5gind peste balti gi mi-am dat gosetele jos, incercAnd sd nu vomit. M-am dus di- rectin baie 9i am aruncat ghemul din mAinile mele in cogul de rufe, am luat mopul gi m-am intors in zona pe unde a trecut tornada.

  - Futu-i! Mdcar injuriturile mele aveau efect. Ray inci e

  mahmur gi probabil nu a vdzut masa cAnd a intrat in ea, din nou, aga cum face dupi fiecare befie. Pdrul lui brunet e rivi;it;i are cAteva pene printre guvife, iar ochii lui albagtri sunt obosili gi inconjurafi de cearcine.

  - !i-am spus si muli nenorocita asta de masd! a mormiit dupi ce a impins-o cu piciorul din calea lui,

  - De fiecare dati cAnd te treze;ti dupi o petre- cere imi spui si mut masa, apoi vii gi o muli inapoi. Aga ci am renunlat si fac asta.

  A mormdit ceva gi s-a uitat urAt la mine, dar nu mai sunt de mult impresionatd de temperamentirl lui. Nu mai tremur de frici cAnd urli la mine sau cAnd incearci si mi faci si md simt prost. Cred cI singura parte bund e cI fratele meu nu a ridicat niciodati mAna la mine.

  Volumul2 $antaiul iubirii

  - Me doare capul, a mormlit. - Te ajung blestemele? am spus incepAnd si

  frec podeaua.

  Nu m-a bigat in seami 9i s-a apropiat de unul dintre cabinetele mobilierului luAnd o aspirind pe

  care a inghilit-o repede.

  - imi e foame. - Ultima oari cAnd am verificat, niciunul dintre

  prietenii tii nu a furat frigiderul, am bombinit sufi- cient de tare ca si mi aud5.

  M-am intors cu spatele la el gi am putut si simt tensiunea impAnzind camera. M-a prins de pir 9i m-a intors cu fala la el, obligAndu-m5 sd ii suport respiralia urAt mirositoare. Am scipat mopul din mAnd gi mi-am inghigit injurdturile, incepAnd si cred ci nu e o idee aga buni si il scot din minfi.

  - Crezi ci daci o si pleci inapoi la facultate, poli si fii cu gura mare gi si vorbegti inapoi? inci nu ai invilat ci tu trebuie si taci 9i si execufi? a mArAit cu dinlii incle;tafi.

  Mi-am pus mAinile pe umerii lui 9i l-am impins,

  folosindu-mi de toati forfa mea ca si mi eliberez din strAnsoarea lui Puternici'

  - Crezi ci daci nu ai fost in stare si termini o facultate, poli si mi tratezi ca pe un gunoi? Ei bine, m-am siturat gi nu o si ili mai permit asta.

  - Nu spune ceva ce o si regrefi, pipugic5. Am pufnit in rAs 9i am incercat si nu plAng;i si

  ii ofer confruntarea pe care gi-a dorit-o atAt de mult timp.

  7

 • Ivo Dima Iubiri de neuitat

  - Cum ar fi faptul ci egti cel mai prost om pe care il cunosc? CA !i-ai distrus viafa pentru ci nu ai putut sI treci peste o dezamdgire?

  - Taci din guri! a lipat la mine, reugind si md sperie.

  A dat cu mAna peste insula din bucitdrie gi a dat jos cAteva sticle de bluturi goale care s-au spart pe podea. Am privit buc5gile, gAndindu-mi ci tot eu o sl le strAng mai tdrziLu, apoi am luat o sticld goali de

  fack gi am trAntit-o la picioarele lui. S-a uitat la mine

  cu gura ciscati, apoi la cioburile de jos, apoi din nou la mine,

  - Oh, ca si vezi, $i eu pot si sparg lucruri. Ne uitim unul la altul ca doi tauri furiogi pregd-

  tili s5 se atace intre ei, Dar eu nu sunt aga. Poate ci am ribufnit de la atAtea umilinle gi jigniri din partea lui, dar nu pot sd continui.

  - Asta nu ajuti cu nimic, Ray, am spus cu un oftat. Nu ili spun lucrurile astea ca sd te rinesc.

  - Chiar a;a? - i.ti spun asta pentru ci, nu gtiu de ce 9i tu nu

  mi-ai dat motive sd o fac, te iubesc. E;ti fratele meu gi

  vreau si fii bine ;i in momentul Ssta nu egti. imi pare riu ci Melinda te-a folosit;i apoi te-a aruncat ca pe o cArpi, dar asta nu inseamni ci nu existi cineva care o si te iubeascS, am spus incercAnd si ajung la fratele meu cel real. Dar nu o si o gisegti daci stai aici gi ili pierzi timpul cu petreceri gi curve.

  Volumul2 $antaiul iubirii Mugchii lui incep si se relaxeze gi pentru prima

  oari am vdzut un Ray mai blAnd 9i care mi asculti in sfArgit.

  - CAnd mi intorc vreau sd fie curat luni. $i s-a dus Ray cel drigu!. Sau mai bine zis iluzia

  lui. Am dezaprobat din cap 9i am luat sacul de gunoi

  cAnd el a trecut pe lAngd mine. Am inceput si adun paharele de pe masi 9i si imi injur minunatul frate in acelagi timp, in gAnd evident, pentru ci dacl mi aude, probabil nu md mai lasi la facultate. $i el are griji de banii mei pAni la nenorocita vArsti de 2L de ani.

  - Nana?! - Ce mai vrei, Ray? Pentru cI jur ci'.' Numele meu de alint a pitruns mai greu in

  creier ;i cAnd am auzit am incremenit' M-am intors cu gura clscatd gi l-am vdzutpe brunet privindu-md,

  avAnd un plic mare in mAni.

  - Tocmai mi-ai spus Nan a? am goptit incl uimitS.

  A zAmbit gi a ridicat plicul, aritAndu-mi fala lui

  9i am recunoscut imediat sigla de la Columbia' Am

  sclpat sacul de gunoi jos gi am inghigit in sec.

  - E ceea cetred eu ci e? A ridicat din umeri.

  - Putem sI aflim intr-un singur mod. M-am apropiat de el gi am luat plicul, deschizAn-

  du-I. M-am uitat la fratele meu in timp ce scoteam 9

 • Ivo Dimo Iubiri de neuitat

  foaia din interior, ZAmbetul nu a disperut 9i nu perea

  si fie unul de ironie sau de arogan}A. CAnd am inceput sd citesc rAndurile inima a

  inceput si imi batl cu putere, iar cAnd am vizut ci am primit rdspunsul pe care mi-l doream am inceput sd lip gi l-am imbr5ligat pe ticilosul meu frate mai mare.

  - M-au acceptat! $coala o si imi suporte taxa. Ray m-a strAns in brale ;i a inceput se rade de

  fericire. Nu am crezut niciodati ci o si triiesc mo- mentul dsta, dar nu vreau si se termine.

  - Felicitiri, pitico. Sunt mAndru de tine! M-a strAns mai tare la pieptul siu gi mi-a depus

  un sdrut pe cregtet. M-am indepirtat de el gi l-am privit, mijindu-mi

  ochii. ZAmbetul lui radios incearcd si mi pdcileasc5, dar nu prea am de gAnd si cad in capcana lui.

  - Bine, cine e;ti tu gi ce ai tdcut cu dobitocul de frate al meu?

  A inceput si rAdi cu putere gi s-a agezat pe unul dintre scaunele din bucitirie.

  - Cred ci tocmai mi-am dat seama ci gi-am dat intreaga viald peste cap. $i imi pare rdu pentru asta' Am clipit gi m-am uitat la el, nevenindu-mi si cred ce aud. inci cred ci cineva l-a inlocuit. Sau poate a avut mereu un frate geamln mai bun ;i acum a venit in sfAr;it gi m-a eliberat de cretinismul lui. Sau poate el gi Lloyd au fdcut schimb de personalitate.

  - Aga, brusc ;i dintr-odati? Nu !i-ai dat seama cAnd prietenii tii drogali mi-au ficut avansuri sau

  Volumul 2 $antaiul iwbirii cAnd i-ai spus lui |amie Dolan cI amherpes sau cAnd i-ai spus lui Lloyd ci fumez sau cAnd...

  - Bine, bine, am inleles ideea, a spus intreru- pAndu-mi in;iruirea.

  A oftat gi gi-a trecut o mAni prin pdrul tivigit'

  - M-am gAndit la asta de mai mult timp, Savannah gi chiar am fost un nenorocit cu ti'ne. Lloyd

  te-a lisat in grija mea gi eu nu am fbcut altceva decAt si ili intorc spatele. Ar fi trebuit si te protejez mai bine. Mai ales dupi Malcom, a spus incet.

  Numele lui Malcom m-a ficut si irni inchid ochii gi sd oftez, impingAnd amintirileintr-un colg al minlii gi si rdmAni acolo pentru totdeauna'

  - in plus, dupi prirnul tiu an de facultate, m-am tot gAndit la o noud posibilitate pentru mine'

  O si imi termin gi eu facultatea impreunl cu tine' igi bate joc de mine. Asta e tot ce pot sd zic

  despre ideea lui de rahat gi sper si fie un vis urAt. Mi uit la fratele meu gi si incerc si gisesc cuvintele potrivite pe care si i le pot adresa, dar singurele care imi vin in cap erau insultele.

  - iti bali joc de mine? a