Биологична фиксация на азота

of 12 /12
Биологична фиксация Биологична фиксация на азота на азота

Upload: baker-diaz

Post on 30-Dec-2015

76 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Биологична фиксация на азота. Място на елемента в периодичната система. Физични свойства. -безцветен газ; -без миризма и вкус; не се разтваря в вода; M(N 2 )=28 M въздуха=29. Химични свойства. с водород N 2 +3H 2 =2NH 3 с кислород N 2 +O 2 =2NO с метали N 2 +3Mg=Mg 3 N 2. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Биологична фиксация на азота

Биологична фиксация на Биологична фиксация на азотаазота

Page 2: Биологична фиксация на азота

Място на елемента в Място на елемента в периодичната системапериодичната система

Page 3: Биологична фиксация на азота

Физични свойстваФизични свойства

-безцветен газ;-безцветен газ;-без миризма и -без миризма и вкус;вкус;не се разтваря не се разтваря в вода;в вода;M(NM(N22)=28)=28M M въздуха=29въздуха=29

Page 4: Биологична фиксация на азота

Химични свойстваХимични свойства

с водород с водород NN22+3H+3H22=2NH=2NH33

с кислородс кислород N N22+O+O22=2NO=2NOс металис метали N N22+3Mg=Mg+3Mg=Mg33NN22

Page 5: Биологична фиксация на азота

AAзота в природатазота в природата

Азотът в природата е Азотът в природата е относително инертен. относително инертен.

Page 6: Биологична фиксация на азота

Азота и растениятаАзота и растенията

Растителните и животински остатъци отиват в почвата Растителните и животински остатъци отиват в почвата или в дънния бентос. Тук тези органични вещества или в дънния бентос. Тук тези органични вещества стават храна на гъби, микроводорасли и бактерии, стават храна на гъби, микроводорасли и бактерии, като при наличието на кислород се получават като при наличието на кислород се получават различни продукти – амоняк азотен оксид, нитрити различни продукти – амоняк азотен оксид, нитрити или нитрати.Те се поемат от коренните системи на или нитрати.Те се поемат от коренните системи на растенията и така продължава синтеза на нови растенията и така продължава синтеза на нови градивни частици. градивни частици.

Page 7: Биологична фиксация на азота

Кръговрат на азота в природатаКръговрат на азота в природата

Page 8: Биологична фиксация на азота

Фиксиране на азотаФиксиране на азота

Газообразни форми на азотаГазообразни форми на азота

Page 9: Биологична фиксация на азота

Симбиотично фиксиранеСимбиотично фиксиране

Симбиотичното Симбиотичното фиксиране на азота фиксиране на азота означава симбиоза означава симбиоза между някои бактерии между някои бактерии от семейство Rhizobium от семейство Rhizobium и бобовите култури. и бобовите култури. Този тип бактерии Този тип бактерии връщат големи връщат големи количества азот в количества азот в почвата. почвата.

Page 10: Биологична фиксация на азота

Асоциативното фиксиране Асоциативното фиксиране

То е преход между симбиотичното и То е преход между симбиотичното и свободно фиксиране.свободно фиксиране.

Page 11: Биологична фиксация на азота

Свобдно фиксиранеСвобдно фиксиране

Свободно фиксиране на азота Свободно фиксиране на азота могат да извършват бактериитеот могат да извършват бактериитеот семействатаPseudomonas, Bacillus семействатаPseudomonas, Bacillus и Azospirillum. и Azospirillum.

Page 12: Биологична фиксация на азота

КраЙКраЙ

Изготвила: Изготвила:

Симона Антонова Симона Антонова Ангелова от 10 класАнгелова от 10 клас

Източници: Източници: http://http://www.teenproblem.net/f/www.teenproblem.net/f/viewtopic.php?t=209233viewtopic.php?t=209233