ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА vreme/40-59/v-58.pdfВтори подобект по...

of 4 /4
“Любовта никога не изисква, а само дава”. Махатма Ганди МИСЪЛ НА БРОЯ брой 20 ( 58 ) година 2 1 юни 2013 разпространява се безплатно ПРОЕКТ ПРАВИ ЛОМ ПО-КРАСИВ И ДОСТЪПЕН Вестник “Време” можете да четете и в електронен вариант на официалната интернет страницата на Общинска администрация: www.lom.bg ОТПРАЗНУВАХМЕ 24 МАЙ Община Лом получи без- възмездно финансиране за проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”. Чекът на стойност 4 988 202,07 лева беше връчен на кмета Иво Иванов на офи- циална церемония в Минис- терство на регионалното раз- витие и благоустройството от вицепремиера и регионален министър в служебния каби- нет Екатерина Захариева, дни преди изтичането на мандата на служебното правителство. Поредният успешен про- ект на общината е резултат от сериозна, експертна работа на общинска администрация, продължила няколко месеца и предшествала неговото фи- нансиране и реализация. стр.2 С общоградско тържество на централния площад „Сво- бода” в Лом беше отбелязан 24 май - Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. По дос- тойнство и със самочувст- вието на представители на единствената нация в света, която почита създателите на своята азбука и словесност, ломчани сториха заслужен поклон пред делото на два- мата солунски братя - Све- тите равноапостоли Кирил и Методий, и си припомниха за тяхната историческа Ве- ликоморавска мисия, чиято 1150-годишнина честваме именно през настоящата го- дина. Кметът Иво Иванов и ця- лото общинско ръководство, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев и общински съветници споде- лиха духа и настроението на празничния ден заедно със своите съграждани. „В календара на българите 24 май е станал знаменателна дата. За всички нас празникът на буквите е много специален ден. Защото е велико делото на Светите братя Кирил и Ме- тодий и на техните ученици, подчинено на идеята за ду- ховно равенство и за култур- но-просветен възход на сла- вянските народи. На всички ломчани желая непрекъснат стремеж към духовно усъвър- шенстване, което е гаранция за добри бъднини на нашия роден град”. Това каза в при- ветственото си слово кметът. В деня, отреден за заслу- жена почит и прослава на благородния труд на българ- ския учител, градоначални- кът връчи специални награди на 17 педагози от общината. В знак на признателност за техния съществен принос и за високите им професио- нални постижения в областта на образованието. Пълният списък с имената на награде- ните учители е публикуван на официалния сайт на Община Лом - www.lom.bg. За принос в духовния живот на Лом и по повод нейната 165-годишнина награда получи и библиотека- та при Народно читалище „По- стоянство” 1856. Поетично-музикален поклон пред духовния подвиг на сла- вянските първоучители беше празничната програма пред читалището, в която със свои изпълнения участваха учители и ученици, фанфарно-мажо- ретни, вокални и танцови със- тави от Лом. СТР.2 СЪВЕТЪТ ГЛАСУВА ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА С двадесет и седем гласа „за” на свое редовно заседание общинският съвет на Община Лом одобри разпределението на предвидените в тазгодиш- ния общински бюджет сред- ства за читалищна дейност и прие годишните програми на читалищата в общината. Пари- те се отпускат като допълваща субсидия за читалищна дей- ност и са в размер на 20 000 лева общо. Те се разпределят между споменатите културни институции в Лом и във всички останали населени места в об- щината. Според одобреното разпре- деление на средствата най-го- лям дял от тях - 10 640 лева, отиват в най-голямото читали- ще - ломското НЧ „Постоян- ство” 1856. Две хиляди сто и шестдесет лева получава НЧ „23 септември”1960, а по 1080 лева са предвидени за читали- щата в квартал „Младеново” и в село Ковачица. По 1340 лева от общинска- та хазна ще получат читали- щата в селата Замфир и Ста- лийска махала, а суми от 800 лева са предвидени за НЧ „Ви- делина” в кв. „Моминброд” и за НЧ „Виолета Рангелова” в село Трайково. СТР.3 Кметът Иво Иванов, под чийто патронаж се провежда Общински детски фол- клорен конкурс „Дунавско настроение”, пожела здраве и успешно представя- не на участниците в него. МАЛЧУГАНИ ПРАЗНУВАТ 1 ЮНИ В АВАНС ОБЩИНАТА НАМЕРИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ НА НОВОРОДЕНО ХУДОЖНИЧКА ПРЕДСТАВЯ КАРТИНИ В ГАЛЕРИЯТА СТР.3 СТР.2 СТР.4 Общо 36 български общини получиха финансиране на проекти по схема „Зелена и дос- тъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално разривите“ 2007-2013 г. Общата стойност на всички одобрени проекти е близо 260 млн. лв.

Upload: others

Post on 30-Dec-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА vreme/40-59/v-58.pdfВтори подобект по про-екта е рехабилитацията на подходи към централната

“Любовта никога не изисква, а само дава”. Махатма Ганди МИСЪЛ НА БРОЯ

брой 20 (58) година 2 1 юни 2013 разпространява се безплатно

ПРОЕКТ ПРАВИ ЛОМ ПО-КРАСИВ И ДОСТЪПЕН

Вестник “Време” можете да четете и в електронен вариант на официалната интернет страницата на Общинска администрация: www.lom.bg

ОТПРАЗНУВАХМЕ 24 МАЙ

Община Лом получи без-възмездно финансиране за проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”. Чекът на стойност 4 988 202,07 лева беше връчен на кмета Иво Иванов на офи-циална церемония в Минис-терство на регионалното раз-витие и благоустройството от вицепремиера и регионален министър в служебния каби-нет Екатерина Захариева, дни преди изтичането на мандата на служебното правителство. Поредният успешен про-ект на общината е резултат от сериозна, експертна работа на общинска администрация, продължила няколко месеца и предшествала неговото фи-нансиране и реализация. стр.2

С общоградско тържество на централния площад „Сво-бода” в Лом беше отбелязан 24 май - Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. По дос-тойнство и със самочувст-вието на представители на единствената нация в света, която почита създателите на своята азбука и словесност, ломчани сториха заслужен поклон пред делото на два-мата солунски братя - Све-тите равноапостоли Кирил и Методий, и си припомниха за тяхната историческа Ве-ликоморавска мисия, чиято 1150-годишнина честваме именно през настоящата го-дина. Кметът Иво Иванов и ця-лото общинско ръководство, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев и

общински съветници споде-лиха духа и настроението на празничния ден заедно със своите съграждани. „В календара на българите 24 май е станал знаменателна дата. За всички нас празникът на буквите е много специален ден. Защото е велико делото на Светите братя Кирил и Ме-тодий и на техните ученици, подчинено на идеята за ду-ховно равенство и за култур-но-просветен възход на сла-вянските народи. На всички ломчани желая непрекъснат стремеж към духовно усъвър-шенстване, което е гаранция за добри бъднини на нашия роден град”. Това каза в при-ветственото си слово кметът. В деня, отреден за заслу-жена почит и прослава на благородния труд на българ-ския учител, градоначални-

кът връчи специални награди на 17 педагози от общината. В знак на признателност за техния съществен принос и за високите им професио-нални постижения в областта на образованието. Пълният списък с имената на награде-ните учители е публикуван на официалния сайт на Община Лом - www.lom.bg. За принос в духовния живот на Лом и по повод нейната 165-годишнина награда получи и библиотека-та при Народно читалище „По-стоянство” 1856. Поетично-музикален поклон пред духовния подвиг на сла-вянските първоучители беше празничната програма пред читалището, в която със свои изпълнения участваха учители и ученици, фанфарно-мажо-ретни, вокални и танцови със-тави от Лом. СТР.2

СЪВЕТЪТ ГЛАСУВА ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА С двадесет и седем гласа „за” на свое редовно заседание общинският съвет на Община Лом одобри разпределението на предвидените в тазгодиш-ния общински бюджет сред-ства за читалищна дейност и прие годишните програми на читалищата в общината. Пари-те се отпускат като допълваща субсидия за читалищна дей-ност и са в размер на 20 000 лева общо. Те се разпределят между споменатите културни институции в Лом и във всички останали населени места в об-щината. Според одобреното разпре-деление на средствата най-го-лям дял от тях - 10 640 лева, отиват в най-голямото читали-ще - ломското НЧ „Постоян-ство” 1856. Две хиляди сто и

шестдесет лева получава НЧ „23 септември”1960, а по 1080 лева са предвидени за читали-щата в квартал „Младеново” и в село Ковачица. По 1340 лева от общинска-та хазна ще получат читали-щата в селата Замфир и Ста-лийска махала, а суми от 800 лева са предвидени за НЧ „Ви-делина” в кв. „Моминброд” и за НЧ „Виолета Рангелова” в село Трайково. СТР.3

Кметът Иво Иванов, под чийто патронаж се провежда Общински детски фол-клорен конкурс „Дунавско настроение”, пожела здраве и успешно представя-не на участниците в него.

МАЛЧУГАНИ ПРАЗНУВАТ 1 ЮНИ В АВАНС

ОБЩИНАТА НАМЕРИПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ НА НОВОРОДЕНО

ХУДОЖНИЧКА ПРЕДСТАВЯ КАРТИНИ В ГАЛЕРИЯТА

СТР.3

СТР.2

СТР.4

Общо 36 български общини получиха финансиране на проекти по схема „Зелена и дос-тъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално разривите“ 2007-2013 г. Общата стойност на всички одобрени проекти е близо 260 млн. лв.

Page 2: ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА vreme/40-59/v-58.pdfВтори подобект по про-екта е рехабилитацията на подходи към централната

2 събота1 ЮНИ 2013

ПРОЕКТ ПРАВИ ЛОМ ПО-КРАСИВ И ДОСТЪПЕН Идеята за подобряване на състоянието на градската среда и за създаване на по-добро жизнено пространство за гражданите на Лом чрез качествено и модерно обно-вяване на градската инфра-структура, става факт, неза-висимо от нееднократните, упорити и целенасочени, опити тя да бъде опорочена и дори саботирана. Реализацията на про-ект „Изграждане на зе-лена и достъпна градска среда в град Лом” включ-ва цялостно обновяване на 5 инфраструктурни по-добекта в града. Общото между всички тях е, че

с изпълнението на строи-телно-монтажните работи ще бъде рехабилитирана уличната настилка, ще се естетизират зелените прос-транства и ще се изгради автоматизирана поливна сис-тема. Освен това проектът предвижда и въвеждане в експлоатация на ново, енергоспестяващо улично осветление. Проектните дейности за първия подобект - жилищен комплекс „Калета”, всъщност ще бъдат втори, надграждащ етап на друг общински про-ект - „Изграждане и възстано-вяване на градска крайречна зона-Лом”. Предвижда се

от жп гарата до ул. „Сла-вянска”, ул.„Крум Пастър-маджиев” и прилежащите междублокови простран-ства. Предвидено е съз-даване на алейна мре-жа чрез изпълнение на вълнообразен рисунък от цветни павета по глав-ната алея, водеща до жп гарата. Предвид факта, че районът на ул. „Крум Пастърмаджиев” е пред-почитано място за отдих, проектът предвижда из-граждане на три нови детски площадки, както и на многофункционално спортно съоръжение за баскетбол, волейбол, фут-

бол и тенис на маса. Последният, пети по-добект, е ситуиран между улиците„Пристанищна”, „Цвятко Павлов”, „Боз-вели”, „Безименна” и „Хан Омуртаг”. Тук също е за-ложено изграждане на алейна мрежа, на вело-алея и на кътове за от-дих. Акцент в проектните дейности в този участък обаче е композиране-то на герба на Лом чрез многогодишни, цветни растителни видове. Цел-та е основният вход към града да придобие есте-тически завършен и ев-ропейски вид.

основен ремонт на улици, обособяване на зони за от-дих, изграждане на детски и спортни площадки в ком-плекса, а също и обновява-не на уличното осветление. Заложено е и решение на проблема с повърхностни-те води. Втори подобект по про-екта е рехабилитацията на подходи към централната градска част. Той включва ул. „Славянска” /от кръсто-вището с ул. „Хан Аспарух” до площад „Свобода”/. За този участък е предвидено изграждане на автомати-зирана поливна система, поставяне на хоризонтална

пътна маркировка и обо-значаване със знаци на ве-лоалея по ул. „Славянска”. В трети подобект са обосо-бени ул. „Славянска” /от кръс-товището с ул. „Хан Омуртаг” до площад „Свобода”/, ул. „Цвятко Павлов”, ул. „Пирот” и ул. „Цар Петър”. За този по-добект проектът предвижда изграждане на велоалея и обособяване на пешеходна такава, а целта е осигурява-не на достъпна и безопасна среда за придвижване на пешеходци и велосипеди-сти. Четвъртият подобект включва реконструкция на зона за пешеходен достъп

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.1

ОБЩИНАТА НАМЕРИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ НА НОВОРОДЕНО Първият реален по-зитивен резултат от из-пълнението на проект „И аз имам семейство” вече е факт, обявиха от екипа по приемна грижа в Община Лом. Новородено момчен-це, изоставено от би-ологичната си майка непосредствено след появата му на бял свят, е било настанено по спешност в професио-нално приемно семей-ство, което е обучено и одобрено да предоста-вя тази социална услу-га именно по проекта, по който общината е партньор на Агенция за социално подпомагане.Настаняването е из-вършено със запо-вед на директора на дирекция „Социално подпомагане”-Монтана и съгласно норматив-ните изисквания общи-ната, в качеството си на доставчик на социална-та услуга, е сключила договор с приемните родители за грижи, от-глеждане и възпитание на дете от професио-нално приемно семей-ство. По силата на този договор приемното се-мейството ще получава месечно възнагражде-

ние за ангажимента си, равняващо се на 150% от минималната ра-ботна заплата, а също и месечен бюджет за издръжка на дете от 0 до 3-годишна възраст, съответстващ на чети-рикратния размер на га-рантирания минимален доход. Освен първата успеш-на стъпка, предотврати-ла живот в институция и оставащия след него не-заличим отпечатък вър-ху човешката психика и съдба, от общинската структура по приемна грижа имат и други инди-катори за успех на про-екта. От стартирането му през октомври мина-лата година одобрение да бъдат професионал-ни приемни родители са получили 4 семейства. Пред одобрение са дру-ги 4, които предстои да бъдат вписани в спе-циален регистър и също да получат правото да приемат в домовете си деца, нуждаещи се от този тип социална услу-га. Пет кандидат-приемни семейства са в процес на проучване и оценка на родителския им ка-пацитет, а 4 са получили формуляри за кандидат-

Триста и шестдесет и 400 лева, съответно, са средствата, заложени за до-финансиране на дейност в читалищата в селата Станево и Долно Линево. С гласуваното решение съветниците упълномощиха кмета Иво Иванов, да сключи договори с читалищата относно финансирането на програмите им за дейност в рамките на утвърдените за тази цел финансови средства. На заседанието във вторник бяха приети и годишните отчети за 2012 година на общинските дружества „Ритуални дейности”, „ДКЦ1-Лом”, МБАЛ „Св. Нико-лай Чудотворец” и „Пазар” ЕООД. Двадесет и един представители в общинския съвет подкрепиха предложе-нието за провеждане на процедура по изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Лом в съответствие с предложено и също одобрено техни-ческо задание за тази цел, което е съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията. Общият устройствен план е ключов за общината нормативен акт, чиято липса, към настоящия момент, затруднява реализацията на общинския план за развитие и препятства участието на общината в проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС.

СЪВЕТЪТ ГЛАСУВА ПАРИТЕПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.1

ОТПРАЗНУВАХМЕ 24 МАЙ Великолепна прелю-дия към празника на от-крито стана друго търже-ство, събрало родители и гости в читалищната камерна зала. Възпита-ниците на Мелина Андре-ева от ОУ „Константин Фотинов” казаха „Сбогом, първи клас” в изключи-телно съдържателен кон-церт-спектакъл, преди да получат свидетелствата

си за завършването на учебната година. Първо-класно подготвени и безу-пречни в своята сценична изява, децата пяха и реци-тираха стихове за „строй-ното хорце” на азбуката. С обещанието, че никога няма да забравят науче-ното през първата година в училище и че с ум, талант и сърце винаги ще отсто-яват чистотата на българ-

ското слово и прогреса на българския дух. Защото, благодарение на своята учителка, вече знаят най-важния урок. Словото е по-силно от меча и куршу-ма, а езикът е вечен. Той живее в народа и народът живее в него, вървейки от хилядолетия по трудния, но благословен път на своя духовен проспери-тет.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.1

стване и в момента наба-вят необходимата за тази цел документация. От началото на про-екта досега общинските служители, ангажирани с дейностите по неговото изпълнение, са провели 51 информационни сре-щи с потенциални канди-дати за предоставяне на професионална приемна грижа. В рамките на тези срещи е регистриран на-растващ интерес от стра-на на желаещи да станат професионални приемни родители. Заради това, а и за-ради факта, че за едно дете няма по-естестве-на, по-подходяща и по-здравословна среда от семейната, от общината напомнят, че продължа-ва приемането на заяв-ления от кандидати, же-лаещи да предоставят професионална или до-броволна приемна гри-жа. За да заявите това свое желание, трябва да се свържете с общинския екип по приемна грижа, който се помещава в стая 202 в сградата на общин-ска администрация. Съ-щото можете да напра-вите и като позвъните на телефон в общината 0971/69-135.

БИБЛИОТЕКАТА ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ

ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Йорданка Тушанска - главен библиотекар в читалището заедно със свои колеги от библиотеките в Шумен, Русе иСофия, които също са с номинации „Библиотека на го-дината“.

В годината, в която от-белязва своята 165-годиш-нина, библиотеката при НЧ „Постоянство”1856 беше номинирана за наградата „Библиотека на годината” за 2012 г. на Българска биб-лиотечно-информационна асоциация. Най- голямата обществена библиотека в община Лом е единствена-та читалищна, поставена в една група с номинирани за същата награда реги-онални, университетски и училищни библиотеки от цялата страна. Предложението за включ-ването на кандидатурата на ломската читалищна библиотека в списъка с номинациите е не по-мал-ко престижно от самото номиниране. То идва от На-ционална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и е мотивирано с оценката за сериозни постижения в дейността на библиотеката през последното десетиле-тие. Сред посочените като аргумент достойнства на кандидатурата са фактът, че в Лом работи една от първите читалищни библи-отеки в България. През сто-летията досега тя неизмен-но функционира в полза на благото на хората, под-държа жив възрожденския дух и, паралелно с това, успешно се вписва в нови-те реалности и изисквания

към библиотечното дело, кои-то поставя съвременното об-щество. Високи резултати в ре-ализирането на мисията на библиотеките като общест-вени, културно-просветни и образователни центрове. Въ-веждане на иновативни услу-ги за ползвателите, повишили значимостта на библиотеката като обществена институция. Съществен принос за изграж-дането на позитивна визия за библиотеката като престижно и достъпно място за инфор-мация и комуникация. Тези констатации за библиотеката в Лом допълват списъка с характеристики, послужили като аргумент в подкрепа на нейното номиниране. На официална церемония в Софийска градска худо-жествена галерия български-

ят вицепрезидент Марга-рита Попова връчи почетни грамоти на представители на номинираните библи-отеки, сред които беше и Йорданка Тушанска - гла-вен библиотекар в НЧ „По-стоянство” 1856. „Високата оценка, коя-то получихме, е сериозен стимул и отговорност за нас. Тя ни задължава, да продължаваме да работим в посока надграждане на постигнатото”, категорична е Тушанска. Целият екип на удостоената с престижно признание читалищна биб-лиотека също е обединен около каузата за утвържда-ване на нейния авторитет като духовно и просветно средище с традиции и с емблематично значение в културния облик на Лом.

Page 3: ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА vreme/40-59/v-58.pdfВтори подобект по про-екта е рехабилитацията на подходи към централната

3събота1 ЮНИ 2013

Продавам апартамент в град София, район „Лю-лин”6. Апартаментът е с площ 50 кв.м., има две стаи и е свободен. Цена - по споразумение. Телефон за връзка: 0971/6-19-47.

***Купувам къща в град Лом. Цена: до 6000 лева Телефон за връзка: 0898/53-88-78

***Продавам 0,5 декара лозе с вила. Имотът е с нотари-ален акт, електричество и водоснабдяване. Телефони: 0887/191-865 и 0894/700-295.

Продавам дворно място с къща и други постройки на ул. „Гургулят” в Лом /на бре-га на река Дунав/. Телефони за справки: 0887/191-865 и 0894/700-295.

***Продавам къща в Лом, ул. „Стефан Караджа” №8 А. Те-лефон за връзка: 0886/98-13-44 и 087/88-66-573.

***Продавам съдомиялна ма-шина, работеща и в изправ-ност. Цена:40 лева. Телефон за връзка: 0886/98-13-44 и 087/88-66-573.

Продавам спалня. Цена: 40 лева. Телефон за връзка: 0886/98-13-44 и 087/88-66-573.Продавам шевна машина „Сингер”. Цена: 30 лева. Телефон за връзка: 0886/98-13-44 и 087/88-66-573.Продавам вила„ДЯДО ЛЮБЕНОВОТО ХАНЧЕ“ в местността „Садовете“.Ток и вода. Тел.: 0889 88 85 00 Продавам парцел 750 кв.м. на централен път, с ток и вода, подходящ за бизнес. Може и замяна за тухлен апартамент.Тел.:0894788 313Давам под наем помеще-ние след ремонт. Централна градска част, партерен етаж на жилищен блок. За контак-ти тел.: 0876220575

ГРАЖДАНСКИ ОБЯВИЗАПОЧНА “ДУНАВСКО НАСТРОЕНИЕ” С дефиле на участниците в конкурсната програма, по маршрута от площад „Свобода” до Дунавския парк, започна седмото издание на Общински детски фолклорен конкурс „Дунавско настроение”. Кметът Иво Иванов, под чийто патронаж се провежда конкурсът, по-жела здраве и успешно представяне на младите таланти. Той откри фолклорния форум, който тази година премина под мотото „21 век принадлежи на нациите, които тачат своите традиции и култура”. Подробности за конкурса и за присъдените награди в него четете в следващия брой.

На основание чл. 91 от КТ, Решение № 300 от Протокол

№ 30/26.02.2013 г. на ОбС – Лом и Заповед

№ 575/23.05.2013 г. на кмета на Община Лом,

ОБЯВЯВАКОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТАСЧЕТОВОДИТЕЛ - 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА КМЕТСТВАТА НА

С.ТРАЙКОВО, С.ЗАМФИР И С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА – ОБЩИНА ЛОМ.

І. Изисквания към кандидатите:1. Образование - средно икономическо;2. Да познават Закона за счетоводството и Данъчното зако-нодателство;3. Да е български гражданин;4. Да не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;5. Да не е лишен от право, да упражнява професията си;6. Да притежават компютърна грамотност – OFFICE/ Word, Excel/;II. Описание на длъжността:1. Осчетоводяване на документи свързани с дейността на кметството;2. Да изготвя ведомости за заплатите на служителите в кметството, декларация № 1 и № 6;3. Изготвяне на оборотна ведомост /баланс/ и касов отчет; 4. Подготвя платежни документи за разплащания;5. Извършва и други задачи, възложени от кмета на кмет-ството;ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: По документи ІV. Необходими документи за кандидатстване:1. Заявление до кмета на Община Лом за участие в конкур-са /свободна форма/; 2. Документ за самоличност /копие/3. Професионална автобиография; 4. Диплома за завършено образование /копие/;5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;6. Декларация, че кандидатът не е лишен от право да уп-ражнява професията си;7. Други документи, доказващи професионалната квалифи-кация;8. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представе-ните документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността;9. Недопуснатите кандидати до конкурса се уведомяват пис-мено за съображението на отказа;10. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за реше-нието на Комисията. Документите за участие в конкурса се приемат в запеча-тан плик с трите имена на кандидата, адрес и телефон за кореспонденция до 17.00 часа на 27 юни 2013 г. в деловод-ството на Община Лом, ул.”Дунавска” 12. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения свързани с конкурса се обявяват на таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Лом и на www.lom.bg

ОБЩИНА ЛОМ ОБЩИНА ЛОМНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856

ЛОМО Б Я В Я В А Т

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС„ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ‘2013

СЕДМО ИЗДАНИЕ

Условия за участие: - конкурсът е анонимен; - литературен жанр – раз-каз, който не е награждаван на други конкурси; - до три литературни

творби в три екземпляра; - размер на творбата – до пет машинописни страници; - възраст – от 14 до 35 годи-ни; - срок за изпращане на твор-бите – 30.09.2013 г. Материалите да се изпра-щат в плик на следния адрес:3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоян-ство”1856- Лом За въпроси, свързани с конкурса, може да пише-те на следния е-mail адрес: [email protected] и на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата: - име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. - Данните за участника да се поставят в отделен плик. Ще бъдат присъдени три награди: I награда - 200лв II награда - 150лв III награда - 100лв Специална награда за участник от Лом. Резултатите ще бъдат обявени на 17 октомври 2013 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/

П О К А Н А

Формация за стари шлагери „Екатерина Ванкова” с художествен ръководител Васил-ка Иванова кани всички приятели и почита-тели на състава и на шлагерната песен на концерт „МИНАХА ГОДИНИ”. Начало на концерта: 18,30 часа на 3 юни /понеделник/ Място: сцената на НЧ „Постоянство”1856Заповядайте! Да си спомним заедно за мла-достта и да се върнем назад в годините с

песни, над които времето няма власт!

На 30май в голямата зала наНЧ „Постоян-ство“ беше представена книгата „Балетът, мояживот“.Авторнатворбатаедългогодишниятръ-ководител,балет-майсторихореографнабалетаприЛомскияоперетентеатърИванКирилов.Пове-чезасъбитиеточететевследващияброй.

МАЛЧУГАНИ ПРАЗНУВАТ 1 ЮНИ В АВАНС

С весел празник на открито малчуганите от ЦДГ №1 „Сне-жанка” в Лом отпразнуваха в аванс 1 юни - Международен ден на детето. Празникът е тради-ционен за детската градина, а тази година той беше посветен на „слънцата”, без чиито усмив-ки, весели игри и смели мечти светът би бил неприветливо и скучно място за живеене. Блестящи певци, рецитатори, танцьори, спортисти, най-слън-чевите деца от ЦДГ „Снежанка”

аргументираха с прекрасните си изпълнения нетърпението да до-чакат първия ден на месец юни, за да покажат, пред родители и гости, какво са научили и постиг-нали под ръководството на свои-те преподаватели. „Изключително ми е приятно да ви поздравя с предстоящия Международен ден на детето. На възпитаниците на детската гради-на желая здраве, щастие и успех. Нека техните усмивки да сгряват

и да радват сърцата ви, изпълне-ни с любов и с всеотдайна загри-женост към нашето бъдеще”. Това каза кметът Иво Иванов, преди да чуе думи на благодар-ност от страна на ръководството на детската градина. Директорът Цецка Евтимова благодари на Община Лом за безотказната отзивчивост и за подкрепата на местната власт при решаването на проблемите на детското заве-дение.

Page 4: ПАРИТЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА vreme/40-59/v-58.pdfВтори подобект по про-екта е рехабилитацията на подходи към централната

4събота1 ЮНИ2013

Редакционна колегия: Владимир Недев, Елена Александрова.Фотограф - Румен Илиев; Редакционен телeфон: 0971/66008гр. Лом, 3600, ул.„Георги Манафски“ 3, e-mail: [email protected]

ХУДОЖНИЧКА ПРЕДСТАВЯ КАРТИНИ В ГАЛЕРИЯТА Самостоятелна, авторска изложба на художничката Люд-мила Поптошева гостува в Об-щинска художествена галерия „Поломие”. Изложбата е съв-местна инициатива на Община Лом и Международна фондация „Европейски форум”, председа-телствана от проф. д-р Хилде Фай. Професор Фай посети гра-да заедно с немската скулпторка Брунхилд Молденхауер, а фон-дацията е партньор на общината в сериозен културен проект. Той предвижда създаването в Лом на Немско-българско културно дружество с научен център. „Горещо подкрепям и ще съ-действам за реализацията на тази идея, защото тя е изклю-чително полезна за нашия град. Много творчески и културни върхове са покорени от Лом и затова съм убеден, че младите хора, които са неговото бъдеще, заслужават богатата култура и духовност на родния им град да бъдат популяризирани чрез дейността на такова дружество”. Това каза кметът Иво Иванов,

който поздрави художничката за нейния творчески дебют в Лом, пожелавайки увереност и нови успехи в областта на изобрази-телното изкуство. Петдесет платна - натюрморт, портрети, пейзажи посрещат зри-теля в галерия „Поломие”, за да го „поведат” през необятния,

Малките доброволци от първата Детска полицейска академия в страната отпразну-ваха втори рожден ден с много настроение, песни и огромна торта. Присъстваха много ро-дители и гости от Община Лом, както и поли-цейски инспектор Илияна Александрова от РУ ”Полиция”, които връчиха дипломи на малките

РОЖДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯВ ГРАДИНА „СВЕТУЛКА”

невероятно богат и приятно колоритен свят на ав-торката. Людмила Поптошева е завършила специ-алност „Живопис” в Национална художествена ака-демия - София. Нейни творби са част от колекциите на престижни галерии в България, в Европа и в цял свят. В творческата си биография художничката има 32 самостоятелни изложби, а през 1976 година е удостоена с голямата награда на Международен пленер по живопис в Полша.

Кметът Иво Иванов поздрави абитуриентите от випуск 2013 и им пожела на „На добър път“.

доброволци. През тази година активно си сътрудничихме с представителите на Полицията, заедно провеж-дахме празници, открити ситуации, засажда-хме дървета в двора на детската градина. Имахме срещи с представители на Охрана на съдебна власт, Гранична полиция, РС ”ПБЗН”-Лом. Децата с нетърпение очакваха тези сре-щи, с внимание слушаха интересните разкази, наблюдаваха презентации, представени от Цвети Любомирова от седми клас на Първо основно училище „Н. Първанов”. „Светулките” показаха чрез драматизации и песни какво знаят за уличното движение, за пожарната безопасност, за важни правила, които трябва да спазват и за награда полу-чиха много аплодисменти и подаръци осигу-рени от спомоществователи, за които децата са най-голямата ценност.

Даниела Якова

ДЕТСКАГРАДИНА„ЗВЪНЧЕ”

СТАНА НА 34 ГОДИНИ

Празнично вдъхновени и със заряд от прекрасно пролет-но настроение педагози, въз-питаници и гости на ЦДГ №12 „Звънче” в Лом отпразнуваха заедно тридесет и четвъртия рожден ден на детската гра-дина. Събитието уважиха кме-тът Иво Иванов и зам.-кметът Камелия Арсенова, приятели и колеги на екипа на детското заведение, а също и родители на децата, за които то е втори дом и загадъчна „страна на вълшебства, тайни и чудеса”. „Благодаря ви за труда и за таланта, с които възпитавате и се грижите за децата на Лом. Нека възпитаниците на дет-ската градина да се множат, да следват своите мечти и да растат като уверени, знаещи и можещи хора, защото в техни-те ръце са бъдещето и прос-

перитетът на нашия град”. Това пожелание към праз-нуващите отправи кметът. Анжела Борисова - ди-ректор на детската гра-дина - потвърди неговите думи, уверявайки присъст-ващите на тържеството, че всичко в ЦДГ „Звънче” се

прави именно за децата на 21 век. Мотивирано от отговорността, профе-сионализма и всеотдай-ността на екипа на дет-ската градина, който има привилегията и приятния ангажимент да води бъ-дещето за ръка.

те дейности за България е фон-дация „Ресурсен център ШАМ”- Монтана.

Мили деца, нека слънцето е на вашата улица, нека усмивката е на вашето лице, нека радостта и щастието си остане във вас. Честит празник!

1 юни - Ден на детето

УЧЕНИЦИ РЕДЯТ ТВОРБИТЕ СИ В ИЗЛОЖБА

Творби на приложното изку-ство и илюстрации акварел под-редиха възпитаници на СОУ „Димитър Маринов”- Лом в за-ключителна изложба по проект „Ромски ментори”. Изложбата е финален продукт по проек-та, който е международен и се финансира от институт „Отво-рено общество”- Будапеща. В неговата реализация участват четири европейски държави, а изпълнител на заложени-