รายงานสรุปโครงการเศรษฐกิจส...

Click here to load reader

Post on 09-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมรดกวัฒนธรรมเพือการท่องเทยีวยงัยนื  ระยะทสีอง พ.ศ.2556

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หน้า  1

  รายงานสรุปโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคและมรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน ระยะที่ 2 (5) Summary Report of of Sukhothai International Cultural Tourism Expert

  Workshop and Symposium 2013

  เสนอ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน)

  Proposed to Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

  โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  Proposed by Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

  ธันวาคม 2556 December 2013

 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมรดกวัฒนธรรมเพือการท่องเทยีวยงัยนื  ระยะทสีอง พ.ศ.2556

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หน้า  2

  คํานํา

  องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. ไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทําแบบแผนการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–กําแพงเพชร เพ่ือเปนตนแบบการบริหารการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางประวัติศาสตร และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืน และไดวางตําแหนงการพัฒนาการทองเที่ยวพ้ืนที่ พิเศษแหงนี้ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงเรียนรูทางมรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการ จัดทํา“ตนแบบ” การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวยั่งยืนประเภทแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง ประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรม อพท. ไดมุงหมายความสําคัญของการประสานทุกภาคีการพัฒนาที่เอ้ืออํานวย ตอกันควบคูกับการอนุรักษมรดกโลกทางประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือ สรรคสรางการทองเที่ยวที่ทรงคุณคา โดยมีกระบวนการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพ่ือสรางสมดุลการใชประโยชนระหวางมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มิติดานสังคมวัฒนธรรม และมิติ ดานเศรษฐกิจ

  มรดกวัฒนธรรมในวิถีชุมชน ซึ่งเปนประเด็นหลักของการดําเนินงานมุงเนนเรื่องการบูรณาการทุกมิติของ คุณคา และกระบวนการเรียนรูมรดกวัฒนธรรมของแหลงชุมชน เพ่ือนําสูผลประโยชนทองถิ่นและการทองเที่ยว สรางสรรค โดยผูเชี่ยวชาญสากลดานการทองเที่ยววัฒนธรรมของอิโคโมส ซึ่งเปนองคกรที่ปรึกษาหลักดานวิชาการแก พ้ืนที่มรดกโลก ไดรับเชิญเขารวมสังเกตการณฝกปฏิบัติการและทบทวนวิจารณผลงานในพ้ืนที่จริงซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่ง ที่สําคัญในโครงการวิจัยตอเนื่องเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและการทองเที่ยวยั่งยืนของสุโขทัย รวมถึงเปนผูนํา การพูดคุยและอภิปรายในการประชุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติดานการทองเที่ยววัฒนธรรมซึ่งจัดใหมีเวทีพูดคุยกับผูมี สวนไดสวนเสียในทองถิ่นของพ้ืนที่มรดกโลกสุโขทัยดวย

  พ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร มีขนาดพ้ืนที่กวางใหญและประกอบไป ดวยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในมิติที่จับตองได และจับตองไมได ซึ่งตองพัฒนางานศึกษาวิจัยอยางรอบดานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืนใน พ้ืนที่พิเศษฯ แหงนี้ ดังนั้นการสรางองคความรูใหมรวมกันระหวางทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญนานาชาติจะชวยกําหนด รูปแบบ แบบแผนและทิศทางการบริหารการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน การวิจัยนํารองเพ่ืองานศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ สามารถนําระเบียบวิธีไปดําเนินงานตอในพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่นําไปใชบริหารจัดการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้

  ดร.จาตุรงค โพคะรัตนศิริ หัวหนาโครงการวิจัย

  ธันวาคม 2556

 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมรดกวัฒนธรรมเพือการท่องเทยีวยงัยนื  ระยะทสีอง พ.ศ.2556

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หน้า  3

  สารบัญ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญนานาชาติดานการทองเที่ยววัฒนธรรมสุโขทัย 4 ประจําป 2556 ไอซีทีซี 2013 Sukhothai ICTC 2013 Workshop and Symposium 0

  1.1 หลักการและเหตุผล 4 Rational

  1.2 วัตถุประสงค 6 Objective

  1.3 กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญนานาชาติดานการ

View more