แผ่นสอน oedipus (2.57)¹ผ่น... · • oedipus the king (ancient greek: oidipous...

19
Oedipus the King Sophocles

Upload: others

Post on 19-Mar-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Oedipus the KingSophocles

Page 2: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Background of the Literature

• Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos)

• ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex• ประพ ั นธ ์ โดยน ั กการละครกร ี ก

Sophocles • แสดงครั้งแรก 429 BCE. • ได้รับยกย่องว่าเป็น tragedy ของกรีกที่ดีที่สุด

Page 3: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Background of the Literature Sophocles is considered

one of the great ancient Greek tragedians. Among Sophocles' most famous plays are Oedipus the King, Oedipus at Colonus, and Antigone. These plays follow the fall of the great king, Oedipus, and later the tragedies that

Page 4: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

ARISTOTLE’S the Poetics

องค์ประกอบของTragedy

Aristotle’s Six elements of drama – and the additional 3 elements of fiction – will be our guide for how we move forward in this class. You should keep these elements in mind as we work through the class. When you write about or discuss literature, think in these categories. These will help you know what to talk about and where to begin as you derive meaning and understanding of literary works.

People have always told stories.

Aristotle (384-322 BC) systematized. From Poetics (335 BC) earliest work of drama criticism and oldest extent work of literary criticism.

Aristotle defines his six elements of Drama – what makes drama work

Prescriptive or descriptive?

Page 5: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

อริสโตเติลศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของ  ‘Tragedy’  และพบว่า tragedy ประกอบด้วย

Six  forma*ve  elements  of  a  tragedy

Plot  

Character  

Dic1on   Thought  

Spectacle  

Song  

Page 6: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Three  ‘Uni1es’  (เอกภาพทั้ง 3)

• สูตรของละครกรีก

1. unity  of  place  

2. unity  of  1me

3. unity  of  ac1on  (ไม่ม ีsub  plot)  

Page 7: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

โครงสร้างของ Plot  Beginning              -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐Middle-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐                Ending

                                                                                                                                                                                                                     วิกฤติ

จบเรื่องนําเรื่อง

ปัญหา

Page 8: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

โครงสร้างของเรื่องBeginning                -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐>  Middle-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐>          Ending

Exposition

Rising Problem

Turning PointClimax

Falling Action

Conclusion

Reversal

Complication

Crisis

DenouementMan+Obj+Conflict

Page 9: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

ฝึกวิเคราะห์โครงเรื่อง Oedipus

• Exposi1on:    คนดูรู้ได้อย่างไรว่าอิดีปุส ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้อย่างไร?

• Complica1on:  เหตุการณ์ยุ่งยากหลังจากอิดีปุสเริ่มสืบคือ?

• Reversal:  เมื่อโจเคสตร้าปลอบใจ เหตุใดอิดีปุสจึงเริ่มกังวลเรื่องพระเจ้าไลอัส?

• Climax  : จุดสุดยอดของเรื่องอยู่ที?่• Denoument:  เรื่องนี้คลี่คลายอย่างไร?  

Page 10: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

โครงเรื่อง Oedipus

• Unified  plot        ☞    Climac1c  plot

   ≠

• Episodic  plot

Page 11: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Drama1c  devices

คือ  กลวิธี ที่นักประพันธ์ใช้เพื่อสร้างความสนใจหรือสร้างพลังดึงดูดให้กับงานของตน

• วางภาพขัดแย้งกันไว้คู่กัน (contradic1on)• drama1c  irony    เมื่อคําพูดหรือการกระทําของตัวละครมีความหมายอย่างหนึ่งต่อตัวละคร แต่คนดูมองเห็นอีกอย่างหนึ่ง

Page 12: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Drama1c  devices  ในเรื่อง

• Given circumstance (สถานการณที่กำหนดมา)

• Foreshadowing (hint) (การเตรียมเรื่อง)

• Flashback (การยอนความ)

• Suspense (ปมชวนติดตาม)

• Discovery (การคนพบ)

• Anagnoris = scene of suffering (ฉากทุกขเวทนา)

• Dramatic irony **

Page 13: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

THEBES CORINTH

SETTINGS

Page 14: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

• OEDIPUS  REX:  THE  RULER  OF  THEBES

• CREON:  OEDIPUS'  BROTHER-­‐IN-­‐LAW,  AND  JOCASTA'S  BROTHER.  

• JOCASTA:  OEDIPUS'  WIFE  AND  MOTHERMINOR  CHARACTERS

• APOLLO:  THE  SUN  GOD  AND  HEALER  GOD.  

• LAIOS:  OEDIPUS'  FATHER  AND  JOCASTA'S  FIRST  HUSBAND.  

• DELPHI:  AN  ORACLE  THAT  PREDICTS  OEDIPUS  WILL  KILL  HIS  FATHER  AND  SLEEP  WITH  HIS  MOTHER.

• TIRESIAS:   THE   BLIND   PROPHET   WHO   PREDICTS   FATE   AND   CAN   SEE   THE  FUTURE.  

CHARACTERS

Page 15: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

• ZEUS:  THE  ELDERS  CALL  UPON  THE  GOD,  ZEUS,  TO  GIVE  HELP  TO  THEBES  AND  OEDIPUS.

• CORINTHIAN:  THE  MAN  WHO  BRINGS  NEWS  OF  POLYBUS'  DEATH  AND  WHO  ASKS  OEDIPUS  TO  RULE  CORINTH.  

• MEROPE:  OEDIPUS'  SURROGATE  MOTHER  IN  CORINTH,  AND  CURRENT  RULER  OF  CORINTH

• HERDSMAN/SHEPHERD:  OEDIPUS  WAS  GIVEN  TO  THE  HERDSMAN  BY  JOCASTA,  WHO  TRIED  TO  GET  RID  OF  HER  ILL-­‐FATED  CHILD.  

CHARACTERS

Page 16: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

THE SCAR ON OEDIPUS FOOTTHE THREE-WAY CROSSROADS

Themes = ?

Symbolism

Page 17: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Significance The Oedipus plays have had a

wide-reaching influence and are particularly notable for inspiring Sigmund Freud’s theory of the "Oedipus Complex," which describes a stage of psychological development in which a child sees their father as an adversarial competitor for his or her mother’s attention.

Page 18: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

Famous Lines "he'll be revealed a brother and a father to his

children in his house, husband and son to her who gave him birth; wife-sharer and the killer of his father."

-- Line 457"send him to the fields, the sheep pastures, so

far he couldn't even lay eyes on Thebes." -- Line 761"Time alone can make it clear a man is just

while you can know a traitor in a day.“-­‐-­‐Line  613

Page 19: แผ่นสอน Oedipus (2.57)¹ผ่น... · • Oedipus the King (ancient Greek: Oidipous Tyrannos) • ชื่อภาษาลาตินคือ Oedipus Rex •

THE  END