admission control zte_quyetnh1.docx

of 36 /36
ADMISSION CONTROL ĐỐI VỚI VENDOR ZTE I. Mục đích Thuật toán admission control được thực hiện nhằm mục đích sau: - Xác định xem một dịch vụ mới có được chấp nhận cho truy cập hay không dựa trên yêu cầu tài nguyên của dịch vụ đó và lượng tài nguyên đang sử dụng trên hệ thống nhằm mục đích tránh quá tải và bảo đảm tính ổn định của hệ thống. - Cho phép truy cập càng nhiều dịch vụ càng tốt nếu tài nguyên cho phép, nhằm mục đích sử dụng tối đa tài nguyên của hệ thống và đảm bảo QoS của các UE. Một dịch vụ mới yêu cầu tài nguyên bao gồm: Radio Resource Control (RRC) connection setup. Radio Access Bearer (RAB) setup. RAB modification. Serving Radio Network Controller (SRNC) relocation. Handover over Iur interface. Intra-RNC handover. Dynamic channel allocation. Khi nhận được yêu cầu 1 dịch vụ mới, RNC sẽ: (1) Lựa chọn kiểu kênh truyền theo thuộc tính của dịch vụ (Traffic Class, Maximum bit rate …) và khả năng của thiết bị (khả năng của UE và cell).

Author: hungtm8

Post on 02-Jan-2016

30 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ADMISSION CONTROL I VI VENDOR ZTEI. Mc chThut ton admission control c thc hin nhm mc ch sau: Xc nh xem mt dch v mi c c chp nhn cho truy cp hay khng da trn yu cu ti nguyn ca dch v v lng ti nguyn ang s dng trn h thng nhm mc ch trnh qu ti v bo m tnh n nh ca h thng. Cho php truy cp cng nhiu dch v cng tt nu ti nguyn cho php, nhm mc ch s dng ti a ti nguyn ca h thng v m bo QoS ca cc UE.Mt dch v mi yu cu ti nguyn bao gm: Radio Resource Control (RRC) connection setup. Radio Access Bearer (RAB) setup. RAB modification. Serving Radio Network Controller (SRNC) relocation. Handover over Iur interface. Intra-RNC handover. Dynamic channel allocation. Khi nhn c yu cu 1 dch v mi, RNC s:(1) La chn kiu knh truyn theo thuc tnh ca dch v (Traffic Class, Maximum bit rate ) v kh nng ca thit b (kh nng ca UE v cell).(2) Thc hin qu trnh a ra quyt nh admission da trn tnh ton ti nguyn ca knh truyn bao gm ti nguyn hin ti ca cell v ti nguyn yu cu ca dch v mi.Khi mt dch v mi yu cu ti nguyn, RNC cn xem xt n cc loi ti nguyn sau ca cell: nhiu UL, cng sut ng DL, ti nguyn code, ti nguyn CE v s UE ang s dng trong cell, v xem xt ton b ti nguyn ca h thng hin ti trc khi quyt nh trnh vic khng ti nguyn v qu ti cell khi chp nhn dch v.II. NI DUNG THUT TON ADMISSION CONTROL1. R99 ADMISSION CONTROL1.1. DCH Admission ControlDCH admission control xem xt n 4 yu t sau: CE-based DCH admission control. Uplink interference-based DCH admission control. Downlink power-based DCH admission control. Downlink channelization code-based DCH admission control. Nu thut ton admission control hot ng, vic t chi dch v theo thut ton admission vi bt k nguyn nhn no trong 4 yu t trn s dn n t chi dch v; dch v c chp nhn trn knh DCH khi v ch khi n tha mn iu kin admission vi c 4 yu t. i vi tn hiu kt ni RRC, cc gii hn v nhiu UL, cng sut downlink, Node B CE, s code v s knh kt ni RRC s c xem xt n.1.1.1. CE Admission ControlULTotalCost + N*ULCost2+ULCost1 UL Capacity Credithoc DLTotalCost+ N*DLCost2+DLCost1 DL Or Global Capacity CreditTrong , UL(DL)TotalCost l tng lng CE ang s dng trn ng UL (DL) UL(DL)Cost1 l lng ti nguyn CE cn s dng cho RLS (thit lp mi). UL(DL)Cost2 l lng ti nguyn CE cn s dng cho RL (HO sang). N l s code.1.1.2. Uplink Interference-based Admission Control Ngng nh gi:Ithreshold= N0+ DchUlAcThreshN0 l cng sut nhiu nn v nhiu bi thit b thu trn ng UL, gi tr ny ly l OriBckNoise (nu BckNoiseAdjSwh t l OFF) hoc ly t o c nn nhiu UL t ng (nu BckNoiseAdjSwh t l ON).DchUlAcThresh l ngng UL admission (%) v c xc nh theo cc bc nh trong hnh di:

i. Ly gi tr LoadScene, BpriAcIndex (utranCell) t Utran Cell (utranCell).ii Ly gi tr BasicPrio t Basic Priority Management (BasPri ).

iii Ly gi tr DchUlAcThresh t Access Control Related to Basic Priority (BPriAc) da trn BpriAcIndex(BPriAc) v BasicPrio.

Khi yu cu 1 dch v th lng nhiu tng thm 1 lng:

Trong , Itotal ly t bn tin o c ca NodeB (RTWP). = 1 - N0/Itotal N0 l cng sut nhiu nn v nhiu bi thit b thu trn ng UL, gi tr ny ly l OriBckNoise (nu BckNoiseAdjSwh t l OFF) hoc ly t o c nn nhiu UL t ng (nu BckNoiseAdjSwh t l ON). Load estimate factor , W=3.84e6 [bit/s]. l active factor (Value: 1). UlInterFactor l h s lin quan n nhiu UL ca cell ln cn i vi cell ang xt (gi tr hin ti l 0.5) =10^((Eb/N0 )/10 )

R l target rate m mt dch v c chp nhn Nu Itotal +I >Ithreshold, cell s b hn ch bi nhiu sau khi chp nhn mt dch v mi, do dch v mi s b t chi vi nguyn nhn DCH Uplink Interference Limit (DCH_UL_RTWP_LIMIT).1.1.3. Downlink Power-based Admission ControlNgng admission cng sut ng xung c tnh theo cng thc: Pthreshold= MAXDlTxPwr* DchDlAcThreshTrong : MAXDlTxPwr l cng sut truyn ln nht trn ng DL (dBm) ca cell. DchDlAcThresh l downlink admission threshold (%) v c xc nh theo cch di y:

i Ly gi tr LoadScene, BpriAcIndex (utranCell ) ca cell t Utran Cell (utranCell). ii Ly gi tr BasicPrio ca dch v t Basic Priority Management (BasPri ). iii Ly DchDlAcThresh t Access Control Related to Basic Priority (BPriAc) da trn BpriAcIndex(BPriAc) v BasicPrio. Khi yu cu 1 dch v mi, lng cng sut tng ln c tnh theo cng thc:

Quyt nh downlink power admission: Nu Ptotal +P>Pthreshold, cell b gii hn cng sut nu chp nhn mt dch v mi, do dch v mi ny b t chi vi nguyn nhn DCH Downlink Power Limit (DCH_DL_TCP_LIMIT)1.1.4. Downlink Channelization Code-based Admission ControlNu mt dch v yu cu ti nguyn code trn ng xung, v NodeB khng c kh nng cung cp, th quyt nh admission s a ra nguyn nhn Code Resource Limit, v yu cu dch v s b t chi; mt khc, nu DlCacSwitch ch OFF (Channelization code admission lc ny do RNC quyt nh), channelization code admission c chp nhn (mi ch chp nhn nhn NodeB); nhng khi RNC s thc hin nh gi: nu s lng code cn li sau khi phn b ti nguyn code ln hn ngng (CodeTreeResRto) th channelization code admission c chp nhn; ngc li, dch v s b t chi vi nguyn nhn Code Resource Limit (DCH_NO_CHCODE).Trong , CodeTreeResRto c xc nh da trn Basic Priority. BP c xc nh bng cch mapping ARP v service class khi yu cu RAB1.1.5. UE RLC Capability-based Admission ControlTrong khi thit lp hoc cu hnh li RB, kh nng truy cp v tuyn RLC ca UE khng vt qu kh nng ca UE.a. Maximum number of AM entitiesNu NRLCAMold+NRLCAMnew NRLCAMmax, dch v s c thit lp thnh cng.Mt khc, n s b t chi (NRLCAMold + NRLCAMnew > NRLCAMmax)Trong , NRLCAMold l s RLC AM entities hin ti ang s dng. NRLCAMnew l s cc RLC AM entities mi. NRLCAMmax l nng lc Maximum number of AM entities ca UE.b. Maximum RLC AM Window Sizei vi cc dch v ch CELL_DCH, RLC window (tng ng gia tc v RLC window c lit k trong bng di) ng vi tc bt ca radio bearer phi nh hn kh nng ca UE - Maximum RLC AM Window Size.

c. Total RLC AM v MAC-hs buffer sizeKch thc b m i vi tt c cc dch v trn ng UL v DL s khng c vt qu gi tr Total RLC AM v MAC-hs buffer size ca UE.i vi RB kiu AM th i: TxWSi l uplink RLC transmit window; UPduSi l uplink PDU size (khng bao gm AM PDU header); RxWSi l downlink receive window; DPduSi l downlink PDU size (khng bao gm AM PDU header); N s RLC AM entities hin c trn UE, kch thc b m AM RLC hin ti, BSizeold, c tnh theo cng thc sau:

i vi RB kiu UM th m c thit lp trn knh HS-DSCH trng thi CELL_DCH, Gbrm l Guaranteed Bit Rate ca dch v, MachsWinSizem l MAC-hs Window Size ca service priority queue, yu cu b m UM_Reordering ti thiu ca tt c cc dch v RLC UM HS-DSCH l:

(Lu : khong gi tr ca MAC-hs Reordering Buffer Size i vi RLC-UM theo 3GPP l (0..300,)kBytes, do vy cch tnh min(300, ) l cn thit, trong UMReorderBuffReqm= Gbrm*2*0.001*MachsWinSizem

Thit lp RB kiu AM mi: BSizetotal l Total RLC AM v MAC-hs buffer size theo nng lc ca UE; TxWSnew v RxWSnew ln lt l uplink transmit v downlink receive window sizes ca RB mi; UPduSnew v DPduSnew ln lt l uplink v downlink PUD sizes (khng bao gm AM PDU header) ca RB mi. Nu BSizetotal - BSizeoldMinUMReorderBuffReq TxWSnewUPduSnew+ RxWSnewDPduSnew Th RB RLC Buffer admission c chp nhn. Ngc li, quy tc Reference Bit Rate Decision for Radio Bearer s c s dng gim RLC window. Thit lp RB kiu UM mi trn knh HS-DSCH trng thi CELL_DCH, nu BSizetotal - BSizeold MinUMReorderBuffReqnew0, th RB RLC Buffer admission s c chp nhn. Ngc li, quy tc Reference Bit Rate Decision for Radio Bearer s c s dng gim RLC window.d. Reference Bit Rate Decision for Radio Beareri vi dch v mi (bao gm RAB SETUP and RAB Modify), s dng thng s RLC ca tc bt tham chiu tnh xem liu nng lc Maximum RLC AM Window Size v Total RLC AM and MAC-hs buffer size ca UE c b gii hn hay khng. Khi nng lc Maximum RLC AM Window Size v Total RLC AM and MAC-hs buffer size ca UE b gii hn, tc data s b gim xung vi c dch v mi v c, sau tnh li xem liu nng lc Maximum RLC AM Window Size v Total RLC AM and MAC-hs buffer size ca UE c b gii hn hay khng. C ngha l, tc data vi cc thng s RLC s c thc hin tng bc di y vi c dch v mi v c ti tn khi dch v mi c chp nhn: (1) dch v mi: maximal reference rate; on-line service: current reference rate (2) dch v mi: 1/2 maximal reference rate; on-line service: min(1/2 maximal reference rate, current reference rate) (3) dch v mi: 1/6 maximal reference rate; on-line service: min(1/6 maximal reference rate, current reference rate) (4) dch v mi: the minimum rate level of DRBC; on-line service: min(the minimum rate level of DRBC, current reference rate) Vic tng tc truy cp xy ra trong cc trng hp sau:(1) Khi c dch v c gii phng: nu c dch v PS c gii phng, th dch v PS cn li ca UE bao gm dch v c BP cao nht v dch v c tc tham chiu RLC thp hn tc tham chiu ln nht s c la chn tng tc truy cp (nu nhiu hn 1 dch v PS tha mn, th dch v yu cu tng tc t hn s c la chn; nu c nhiu hn mt dch v nh vy th dch v bt k s c la chn). Cc bc tng tc c th nh sau: u tin c gng tng ln n tc tham chiu ln nht, nu b gii hn, tng ln n tc max(1/2 tc tham chiu ln nht, tc tham chiu hin ti); nu b gii hn, tng ln n tc max(1/6 maximal reference rate, tc tham chiu hin ti); nu b gii hn th ngng vic tng tc .(2) Event 4A triggered: i vi event 4A, u tin c gng tng ln tc tham chiu ln nht, nu b gii hn tng ln tc max(1/2 tc tham chiu ln nht, tc tham chiu hin ti); nu b gii hn, tng ln tc max(1/6 maximal reference rate, tc tham chiu hin ti); nu vn b gii hn, ngng vic cp nht (Ch : ch p dng cho Event 4A HS/E v HS/D) Ch : khi gim tc tham chiu ln nht xung cn 1/2, 1/6 hoc mc tc nh nht theo DRBC, UL v DL u b gim xung i vi dch v HS/E v D/D, ch gim DL i vi dch v HS//D, Trong , tc tham chiu ln nht c tnh theo cng thc sau: i vi R6 UE: min(MaxBR, tc ln nht m UE h tr) i vi c ng UL v DL. i vi R5 UE: min(MaxBR, tc ln nht m UE h tr) cho ng DL, min(MaxBR, tc ln nht theo DRBC) cho ng UL. i vi R99 UE: min(MaxBR, tc ln nht theo DRBC) i vi c ng UL v DL.Minimal rate of DRBC =min( max(the minimum rate level of DRBC, GBR), MaxBR), trong , GBR l GBR ca RAB c s dng cho streaming traffic class; GBR bng 0 i interactive and background traffic class, MaxBR l tc bt ln nht ca RAB ASSIGNMENT v RAB Negotiation. Table 3-4 lit k tng ng gia tc dch v v RLC window.

Ch : i vi cc dch v R99, the maximum DCH rate allowed ch l 384K. Nu MBR ca dch v trn ng downlink trn knh DCH ln hn 384kbps, RLC parameter c ly l 384kbps; nu nh hn 384kbps, RLC parameter l MBR.1.1.6. UE Number-based Admission Controli vi trng thi Cell_DCH, ch RRC CONNECTION SETUP ca CELL_DCH 3.4k, 13.6k, 27.2k signaling b gii hn bi User Number. Nu RRC CONNECTION signaling trng thi Cell_DCH ln hn hoc bng RrcSigUsrNumThr (hin t =200), RRC CONNECTION SETUP signaling mi s b t chi truy cp vo cell trng thi CELL_DCH do b gii hn bi User Number; ngc li RRC CONNECTION SETUP mi s khng b hn ch vo trng thi CELL_DCH do User Number.1.2. AMR Traffic Re-admission after AMR Rate Decrease while soft resources limited Khi uplink/downlink AMR truy cp vi tc MaxBR: Nu truy cp b t chi do ti nguyn phn cng (nh WALSHCODE, CE), th nghn s c y ra. Nu truy cp b t chi bi cc ti nguyn mm (nh downlink power, uplink interference): Nu AmrDnRateAcSwch bt, khi dc v AMR s c gng truy cp vi tc ti thiu: Nu dch v c th truy cp, uplink TFC Control s c thc hin i vi UE v downlink data rate control s c thc hin bi Iu signalling. Nu dch v khng th truy cp, nghn s c y ra Nu AmrDnRateAcSwch tt, nghn s c y ra 2. FACH Admission Control2.1. FACH Load-related MeasurementUE active factor c gi ln RNC user plane xc nh ti ca knh FACH v nh k gi bo co ln RNC control plane. User plane thc hin o c tc lin quan n trng thi Cell_fach trong cc bn tin nh k, vi phng php o c nh sau: ra kch thc Slide_Window_Size (280 ms) ca ca s trt c s dng ch ra UE ang hot ng trng thi Cell_fach. User Buffer Size trong khung yu cu ch nh ti nguyn u tin (FACH CAPACITY REQUEST hoc FACH DATA FRAME) ca UE c ghi li bi user plane ti cc thi im nh k iu khin lung (80ms) trong slide window (Slide_Window_Size) l UserBufferSizeiFirst, v User Buffer Size trong khung yu cu ch nh ti nguyn cui cng ca (FACH CAPACITY REQUEST hoc FACH DATA FRAME) ca UEi trong ca s trt UserBufferSizeiLast. User plane tnh ton tc d liu trung bnh Bitratei ca cc SDU nhn c bi entities MAC-C t UEi trong ca s trt (Slide_Window_Size) trong qu trnh FACH admission hoc quyt nh cn bng ti. Vi mi UE trng thi Cell-fach, user plane tnh ton h s active (LA) theo phng trnh di y trong qu trnh Fach admission hoc quyt nh cn bng ti:UEi active factor (LAi)= Ti Fach hin ti = Trong , N l tng s UE active trng thi Cell-fach v c DTCHLAi l h s active ca UEi trng thi Cell-fach.2.2. nh gi dung lng ca FACHThng s UE active factor c nh ngha nh gi ti FACH v o lng tc d liu lin quan ca UE trng thi Cell_Fach. Thng s Maximum SCCPCH Active Factor c nh ngha o dung lng ca FACH. Maximum SCCPCH active factor l cc gi tr lin quan n tc truyn ln nht ca SCCPCH mang knh FACH v tc ti thiu cho php ca ngng admission FACH

Trong , FACHCacLASCCPCH l Maximum SCCPCH active factor.2.3. Quyt nh FACH AdmissionNu mt dch v c mang trn knh FACH, RNC nh gi theo cng thc di y thc hin quyt nh admission:

Nu cng thc trn cn ng, dch v s c chp nhn, ngc li, dch v s b t chi.2.4. Qu trnh tip theo sau khi b reject do admissioni vi cc dch v v cc mc QoS khc nhau, dch v yu cu s khng b t chi lun do khng m bo ti nguyn; thay vo , h thng s thc hin cc qu trnh: ngt kt ni hin ti, hng i v cc chin thut re-scheduling cho dch v da trn cc yu cu v tr v mc u tin tng t l thit lp. C th, xem trong phn Congestion control Feature Guilde.3. HSDPA Admission Control3.1. o c ti NodeB3.1.1. o c cng sut ng xungVic iu khin qu trnh admission cng sut ng xung HS-DSCH cn phi c cc thng tin o lng thng thng ti NodeB lin quan n cng sut HSDPA, bao gm cng sut HS-DSCH c yu cu, v cng sut sng mang c truyn i ca tt c cc code khng c s dng cho HS-PDSCH hoc truyn HS-SCCH (tng t vi TCP i vi dch v R99). Do , cc o c trn phi c bt u ng thi trong cc cell HSDPA. Cc phng php o c v thay i l tng t vi dch v R99. Nhng trc tin cn xem xt cc khai bo sau: Trng thi ca cell (HspaSptMeth (utranRelation)) l Support HSDPA v DCH, Support Only HSDPA, Support HSUPA, HSDPA v DCH, hay Support HSUPA v HSDPA Ti nguyn HSDPA (ti nguyn HS-PDSCH v HS-SCCH) c phn b v thit lp.Chu k cc o lng trn c iu khin bi thng s RptPrdUnit(NbCom) v RptPrd(NbCom)3.1.2. HS-DSCH Admission ControlNu ti nguyn HS-DSCH cn s dng, Admission Control phi c p dng cho bt k dch v yu cu no, bao gm thit lp RAB hoc modification, relocation, handover v chuyn knh. Nu cell h tr c dch v HSDPA v R99, cc nh hng ti thut ton DCH admission cng cn c quan tm.3.1.2.1 Node B Support Capability-based Admission ControlNodeB mang thng tin ti nguyn HS-DSCH bao gm Resource Operational State v HSDPA Capability trong bn tin AUDIT RESPONSE; nu thng tin v ti nguyn HS-DSCH Resource Operational State l Disabled hoc HSDPA Capability l HSDPA non Capable, HS-DSCH ca cell s b t chi nu c dch v mi c yu cu v y ra nguyn nhn l Node B Support Capability Limit (HS _NOT_AVA ILABLE )3.2. UE Numbers-based Admission ControlNu qu nhiu UE cng chia s knh HS-DSCH c th lm gim UE QoS. Mc d theo l thuyt, mt cell h tr truy cp ln nht 230 HSDPA UEs, truy nhin khi throughput trung bnh mi UE s thp hn 10Kbps, nu 1 cell c 64 HSDPA UE truy cp, throughput trung bnh mi UE l khong 100Kbps. Nh cung cp mng c th t mt cch thch hp s lng UE ln nht (HsdschTrafLimit) c th c mang trn knh HS-DSCH ca mi cell. Cc UE mi s dng knh HS-DSCH s khng c chp nhn vi nguyn nhn HS-DSCH UE Numbers Limit (HS _USE R_LIMIT) nu s UE trn knh HS-DSCH vt qu HsdschTrafLimit; ngc li, UE s c chp nhn.3.3. Data Throughput-based Admission ControlQu trnh Air interface data throughput admission decision nh sau: Mi ln sau khi chp nhn mt UE, RNC tng tc bt c bo m ca UE; trong , TotalRate l tng tc bo m ca cc UEs ang truy cp; MachsGuaranteedBitRatei l tc bo m ca mi UE v i l s UEs (i = 1NumS, NumS); Khi mt HS-DSCH UE b released hoc chuyn sang trng thi DCH, tc ca UE c tr i khi TotalRate. Khi mt UE mi yu cu phn b ti nguyn, admission control a ra quyt nh da trn cng thc sau:TotalRate+New Machs Guaranteed Bit Rat > Threshold for data throughput carried on HS-DSCHNu cng thc trn ng, UE s khng c chp nhn vo knh HS-DSCH vi nguyn nhn l HS Throughput Limit (HS_TRAFFICVOL_LIMI T); ngc li, n s c chp nhn.Trong , Threshold for data throughput carried on HS-DSCH = HspdschBitRate (available transmit rate of one HS-PDSCH) The number of HS-PDSCHs c cu hnh cho cell.3.4. Downlink Power-based Admission ControlTnh ton HS-DSCH downlink power admission threshold: Pthreshold= MAXDlTxPwr* HsdpaAcThresh;Trong ,MAXDlTxPwr l maximum transmit power ca cell. HsdpaAcThresh l HSDPA downlink admission threshold (%) v c th tm theo cc bc sau: i. Ly LoadScene, BpriAcIndex ca cell (utranCell) t Utran Cell (sheet utranCell ). ii. Ly BasicPrio ca dch v t Basic Priority Management (sheet BasPri). iii. Ly HsdpaAcThresh t Access Control lin quan n Basic Priority (BPriAc) da trn BpriAcIndex(BPriAc) v BasicPrio

c lng phn cng sut tng ln P[mW] (Phng trnh di y ch p dng i vi cc dch v GBR; i vi cc dch v I/Background, P=0).

Quyt nh: Nu HSDPA c ch nh bi RNC(HsdschTotPwrMeth=0 hoc 1), v tng cng sut HS-PDSCH, HS-SCCH, E-AGCH, E-RGCH v E-HICH c ch nh bi RNC < max(MinHsdpaTotalPower, P + HSDSCHRequiredPowerSpi), th HS-DSCH downlink power admission control t chi yu cu dch v mi; ngc li s t chi dch v.Trong MinHsdpaTotalPower=MaxDlTxPwr*MinHspaPwrRto Nu HSDPA c ch nh bi NodeB (HsdschTotPwrMeth=2), v

th HS-DSCH downlink power admission control t chi dch v yu cu vi l do Downlink Power Limit (HS_RQDPWR_LIMIT), ngc li s chp nhn yu cu dch v.trong NoHsdchPower v HsdschRequiredPowerSqi ly t cc bo co o c thng thng ca NodeB.Nu c mt s GBR cng yu cu truy nhp ng thi trong mt chu k bo co o c TCP, th admission control cn phi d on phn tng cng sut P v tnh tng vo P cho cc dch v , nu traffic gim xung gia 2 chu k o c, ti gim t vic gim traffic s c gim xung i vi ti ca cell.3.5. Admission Control of Associated DPCH carrying Signaling3.5.1. Downlink Channelization Code-base Admission ControlKhi s dng knh HS-DSCH mang dch v, UE dng dch v HSDPA cn Associate DPCH (A-DPCH) mang knh bo hiu RRC v thng tin iu khin cng sut. SF 256 c s dng cho A-DPCH, nn ti nguyn code vn v hn ch i vi A-DPCH. F-DPCH c gii thiu trong phin bn R6 10 UE HSDPA c th chia s mt t m OVSF vi SF256 nhng ti nguyn code c th vn b hn ch khi c s lng UE vt qu, c bit l trong trng hp m dch v HSDPA v R99 cha s cng mt tn s sng mang. Quyt nh downlink Channelization Code-base Admission Control ging vi dch v R99.3.6. Impact on DCH Admission Control3.6.1. Downlink Power-based Admission Control Cch xc nh ti HSPA downlink ca cellRNC nh gi ti downlink (TCP_Load) ca cell da trn cng sut sng mang truyn i ca tt c cc code khng s dng knh HS-PDSCH hoc HS-SCCH v cng sut yu cu knh HS-DSCH c bo co ln bi NodeB.TCP_Load= NOHSDSCHPower+SpiTrong ,NOHSDSCHPower l cng sut sng mang c truyn i ca tt c cc code khng s dng knh HS-DSCH hoc HS-SCCH c bo co bi NodeB.HSDSCHRequiredPowerSqi l cng sut yu cu knh HS-DSCH lin quan n vic t mc u tin ca tng cell Phng php quyt nh DCH downlink admission control ca cell HSPA Nu UE khng c HS, cng thc quyt nh admission l ging vi R99. Ngng admission cng ging vi R99 Nu c HS-DSCH trong cell, cng thc quyt nh DCH admission l Nu HsdpaAcThresh > DchDlAcThreshNoHsdschPower + P MaxDlTxPwr* DchDlAcThresh v NoHsdschPower + P + max(Spi, minHsdpaTotalPower) MaxDlTxPwr*HsdpaActhresholdth UE mi s c chp nhn, mt khc, UE s b t chi. Nu HsdpaAcThresh < DchDlAcThreshNoHsdschPower + P MaxDlTxPwr* DchDlAcThresh vNoHsdschPower + P + max(Spi, minHsdpaTotalPower) MaxDlTxPwr*(NodeBsafeThr-SafePowerOffset)Th UE mi s c chp nhn, ngc li, UE s b t chi.Trong NodeBsafeThr l thng s Safe Threshold for NodeB to use HSDPA Power Freely trn OMC. SafePowerOffset l thng s NodeB safe Admission Threshold Offset when DCH admission Priority in HS cell is higher than Hs Priority trn OMC.P l lng cng sut knh DCH d on tng ln3.7. UE RLC Capability-based Admission ControlTrong qu trnh thit lp hoc cu hnh li RB, thng s UE RLC radio access capability khng th vt qu kh nng ca UE: Maximum number of AM entities: ging vi R99 Maximum RLC AM Window Size: ging vi R99

Total RLC AM v MAC-hs buffer size: ging vi R99Ch : Khi mt dch v DL c mang trn knh HS-DSCH, thng s RLC ca dch v lin quan n MaxBR chp nhn. Khi DCH v HS-DSCH DL ng thi c trong cell, tc ln nht ca mt dch v c th mang trn knh DPCH lin quan n kh nng ca UE v t c t thng tin v kh nng ca UE c bo co ln.3.8. F-DPCH admission ControlF-DPCH khng nh hng n qu trnh HSDPA admission control. Mt F-DPCH c th s dng cho mt vi user HSDPA, ch downlink channel code v CE admission control l cn F-DPCH.3.8.1. Downlink channel code admission control for F-DPCHTng t vi DCH downlink channel code admission control3.8.2. CE admission control for F-DPCHnh gi CE cho F-DPCH nh sau:(1) CE cho F-DPCH c nh gi bi UE, lng CE cho mi UE dng knh F-DPCH tng ng SF=256 trong IE AUDIT RESPONSE hoc RESOURCE STATUS INDICATION. Nu c nhiu hn 1 UE trn knh F-PDCH, lng tiu th CE l tng tiu th ca tt c UE.(2) Khi UE b release, lng tiu th CE bi UE ny s b releaseCc quy tc cho F-DPCH CE admission control tng t nh vi downlink CE admission control for DCH.3.9. Processing upon Admission Rejectioni vi cc dch v khc nhau v cc mc QoS khc nhau, cc dch v c yu cu s khng b t chi trc tip khi khng m bo ti nguyn; H thng cn thc hin ngt kt ni bt buc, thit lp hang i v cc chnh sch re-scheduling i vi dch v da trn cc yu cu v tr ca n v u tin tng tc kt ni. 4. HSUPA Admision Control4.1. Cc o c lin quan o nhiu UL thc hin E-DCH admission control trong mt cell h tr dch v HSUPA, NodeB cn thit nh k bo co thng tin o c lin quan n nhiu HSUPA: RSEPS (RTWP*)Chu k bo co cc o c thng thng ca RSEPS (RTWP*) c iu khin bi thng s RptPrdUnit(NbCom) v RptPrd(NbCom).NodeB c th mang thng tin ti nguyn E-DCH bao gm Resource Operation State v HSDPA Capability trong Audit Response message, nu trong thng tin v ti nguyn E-DCH thng tin Resource Operation State l Disable hoc E-DCH Capability l E-DCH non Capable, E-DCH admission control s t chi vi yu cu cp dch v mi vi nguyn nhn l NodeB Support Capability Limit (EDCH_NOT_AVAILABLE).4.2. Uplink Interference-based Admission Controli vi non GBR E-DCH traffic, phn tng nhiu Uplink khng cn thit phi tnh ton, nhng vic nh gi admission l cn thit. i vi DCH v GBR E-DCH traffic, c phn tng nhiu Uplink v nh gi admission l cn thit.4.2.1. Tnh ton ti hiu dngi vi vic tnh ton phn tng nhiu UL v nh gi admission da trn nhiu UL, ti hiu dng ng UL cn thit phi tnh ton v c th khng c iu khin bi NodeB.Uplink Effectice Load=UL Base Noise+load from UL DCH+load from non-scheduled E-DCH+load from GBR data rate of scheduled E-DCH.NodeB c th gi thng tin ti nguyn E-DCH bao gm Resource Operation State v HSDPA Capability trong Audit Response message, nu trong thng tin v ti nguyn E-DCH thng tin Resource Operation State l Disable hoc E-DCH Capability l E-DCH non Capable, E-DCH admission control s t chi vi yu cu cp dch v mi vi nguyn nhn l NodeB Support Capability Limit (EDCH_NOT_AVAILABLE).Nu a=10^((RSEPS )/10 ), Itotal=10^((RTWP* )/10 ) [mW], thUplink Effective load = Itotal (1-a) + load from GBR data rate of scheduled E-DCHTrong :Itotal(1-a) l base noise+load from UL DCH+load from non-scheduled E-DCH, thng tin ny ly t bn tin o c thng thng ca RTWP* v RSEPSload from GBR data rate of scheduled E-DCH c th c tnh theo cng thc:

4.2.2 Uplink Interference increment(I) calculation for new E-DCHi vi non GBR E-DCH traffic, phn tng nhiu Uplink khng cn thit phi tnh ton, nhng vic nh gi admission l cn thit. i vi DCH v GBR E-DCH traffic, c phn tng nhiu Uplink v nh gi admission l cn thit. Phn gia tng nhiu Uplink cho mt E-DCH mi c th tnh theo cng thc di y:I(dBm)=Itotal. Trong : Itotal s dng theo tnh ton ti hiu dng phn trn =1-No/Itotal No l cng sut nhiu nn UL v nhiu thit b thu, ly t OriBckNoise (nu BckNoiseAdjSwh c t ch OFF) hoc ly t kt qu o nn nhiu UL t ng (nu BckNoiseAdjSwh c t ch ON) Load estimate factor CL=(1+UlInterFactor). , W=3.84e6 (bit/s) l active factor (Alfa) UlInterFactor h s nhiu UL ca cell ln cn i vi cell hin ti (value l 0.5) = 10^((Eb/No)/10), EbNo l h s cht lng dch v E-DCH, gi tr ny i vi scheduled E-DCH l 1dB v gi tr i vi non scheduled E-DCH trong bng. R l tc data target m dch v c chp nhn.Ch : Nu c nhiu hn mt dch v truy nhp vo cell hoc bt k dch v no c xa b khi cell trong mt chu k bo co o c thng thng, phn gia tng nhiu UL s c tnh vo I4.2.3 nh gi kh nng truy cp theo nhiu Uplink Quyt nh truy cp vi scheduled E-DCH

Nu I+Uplink Effective load > EdchAcThresh, th dch v mi s b t chi khng cho truy cp vo cell vi nguyn nhn l Uplink Interference limited, ngc li, truy cp s c chp nhn. Quyt nh truy cp vi non schedule E-DCHNu I+load from UL DCH+load from non scheduled E-DCH > DchUlAcThresh hoc I+Uplink Effective load>EdchAcThresh, th dch v mi DCH hoc non scheduled E-DCH b t chi truy cp vo cell vi nguyn nhn Uplink Interference limited; ngc li dch v s c chp nhn. Quyt nh truy cp cc dch v ng thiKhi nhiu dch v ng thi c add vo 1 cell trong cng mt thi im (v d cc dch v ng thi handover vo cell ), th quyt nh truy cp theo nhiu Uplink s c a ra ln lt i vi tng dch v. Dch v ng thi s b t chi truy cp vo cell vi nguyn nhn Uplink Interference limited nu thi im dch v b hn ch.

4.2.4. CE resource-based Admission ControlCE resource-based admission control ca dch v HSUPA tng t vi dch v R99.Khng dch v no c chp nhn cho vo cell trong trng hp ti nguyn CE ca NodeB ht. Vic xem xt ti nguyn CE ca NodeB l da trn lng ti nguyn ca NodeB (Credit) v lng ti nguyn s dng (Cost). Phng php bo co Credit: Ti nguyn CE c chia s cho ng UL v DL CE Cost i vi cc knh c bn thng thng c qun l bi NodeB. Khi CE admission control c quyt nh bi RNC, lng s dng ti nguyn CE i vi cc knh c bn thng thng khng c xem xt, ch Dedicated Channel v MBMS Channel cn quyt nh CE cost admission. Lng s dng ti nguyn CE trong AUDIT RESPONE hoc RESOURCE STATUS INDICATION i vi knh thng thng ch c s dng cho MBMS. Tng lng s dng CE ch cho knh Dedicated v knh MBMS, lng s dng CE cho knh MBMS cng c b sung vo tng lng CE Dedicated s dng. i vi sng mang ging nhau c chia s bi multi-Plmn, lng ti nguyn CE s dng c b sung vo Common PLMN. Ch : knh c bn thng thng m NodeB qun l ti nguyn CE bo gm: PSCH, SSCH, CPICH, P-CCPCH, PICH, MICH, AICH, E-AGCH, E-RGCH, E-HICH ,SCCPCH mang PCH v FACH khng s dng cho MBMS (khng bao gm knh SCCPCH mang knh MBMS)i vi HSUPA CE admission control, ch cn xem xt n lng s dng ti nguyn ca knh E-DCH trn ng UL. Lng s dng c bo co bi NodeB.Cng thc a ra quyt nh khc nhau da trn vic liu ti nguyn CE UL v DL c c chia s hay khng: Ti nguyn CE UL v DL quyt nh c lpCng thc quyt nh ti nguyn UL E-DCH:ULTotalCost + ULCost2+ULCost1 UL Capacity Credit Ti nguyn CE c chia s trn ng UL v DLULTotalCost +DLTotalCost +ULCost2+ULCost1 DL Or Global Capacity CreditNu cng thc trn tha mn, quyt nh admission s c a ra.4.2.5. UE Numbers-based Admission ControlS lng UE qu nhiu trn knh E-DCH ch Cell-DCH c th khin tc ca tt c cc dch v gim xung v gim u th ca E-DCH vi tnh nng tc cao. Do , s lng dch v mang trn knh E-DCH trng thi Cell-DCH phi b gii hn. Nh cung cp mng c th t s lng UE cc i (EdchTrafLimit). Nu dch v mi vt qu gi tr EdchTrafLimit, th dch v ny s b t chi vi nguyn nhn E-DCH user Limit; ngc li, dch v s c chp nhn4.2.6. Downlink Channel Capacity-based Admission ControlLn nht 20 UE c th c ghp trn mt knh E-HICH/E-RGCH. Do , s lng UE s dng knh E-DCH cng b gii hn bi knh E-HICH/E-RGCH, l 20*s knh E-HICH/E-RGCH (NumofErgHich). Nu mt dch v mi c truy cp, s UE c th mng trn knh E-DCH trng thi CELL-DCH thi im hin ti vt qu (20* s knh E-HICH/E-RGCH) th UE mi ny s b t chi vi nguyn nhn E-DCH Downlink Capacity Limit; ngc li n s c chp nhn.4.2.7. UE RLC Capability-based Admission ControlTrong qu trnh thit lp hoc cu hnh li RB, vic cu hnh thng s lin quan kh nng truy cp v tuyn RLC ca UE khng c vt qu kh nng ca UE:1. Maximum number of AM entities Tng t vi R992. Maximum RLC AM Window Size Tng t vi R993. Total RLC AM v MAC-hs buffer size Tng t vi R99Nu c DCH v E-DCH c cu hnh theo ng UL, v mt dch v c set up ng thi trn DCH v E-DCH, tc ca DCH b gii hn gi tr ln nht l 64kbps.5. Processing upon Admission Rejectioni vi cc mc dch v khc nhau v QoS khc nhau, dch v c yu cu s khng b t chi ngay khi ti nguyn ca cell khng m bo, thay vo , h thng cn phi thc hin cc qu trnh bao gm: gii phng bt buc, queuing v re-scheduling policies i vi dch v da trn yu cu v tr v mc u tin tng tc kt ni.III. Khai bo hin tiTham sGi tr ang khai trn h thngGhi ch

BckNoiseAdjSwh1Tc ang ON

DchUlAcThresh60%

LoadScene0

BpriAcIndex1

BasicPrio0-15

MAXDLTXPWR43dBm

DchDlAcThresh90%

DlCacSwitch1Tc ang ON

CodeTreeResRto0%

RrcSigUsrNumThr200ch cho cc dch v CELL_DCH 3.4k, 13.6k, 27.2k signaling

AmrDnRateAcSwch1ON

HsdschTrafLimit64

HspdschBitRate700kbps

NUMOFHSPDSCH5

HsdpaAcThresh90

MinHspaPwrRto3%

NodeBsafeThr95%

SafePowerOffset10%

EdchAcThresh60%C BP gi tr ny l 61.5

EdchTrafLimit64

NUMOFERGHICH1

IV. xut Hin tham s NumofErgHich=1, tc l ch c maximum 20 user c th dung dch v HSUPA do ch c 1 knh E-HICH/E-RGCH, trong khi s lng user EdchTrafLimit=64. xut tng NumofErgHich=3