cda tilburg - verkiezingsprogramma 2014 - 2018

of 29 /29
Programma Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot 2014-2018

Upload: cda-tilburg

Post on 25-Jul-2016

222 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het volledige verkiezingsprogramma van CDA Tilburg voor de raadsperiode 2014 - 2018

TRANSCRIPT

Page 1: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma

Tilburg, Udenhouten Berkel Enschot

2014-2018

Page 2: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Page 3: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Voorwoord

Bernolf Kramer Voorzitter CDA-Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

‘Tilburg, Schôônste stad van ’t laand’ klinkt er jaarlijks uit de kelen van vele Tilburgers. We zijn trots op onze stad. 2013 was niet voor niets het jaar 013. Een initiatief van de inwoners zelf, dat is uitgegroeid tot een bruisend jaar vol initiatieven vanuit de stad.

Misschien is dat wel één van de meest kenmer-kende eigenschappen van de inwoners van onze mooie gemeente. We wonen samen in een stad die is opgebouwd van onderop, vanuit de wijken, vanuit de dorpen en vanuit de kracht van gewone Tilburgers. Samen maken wij onze stad, ons dorp, wijk, buurt(schap) of straat. Van oudsher zijn Tilburgers al trots op hun stad en zeggen ze vol overtuiging: ‘k Zie oe daor zo gère ligge. Diezelfde trots kom ik ook tegen in Berkel-Enschot en Udenhout. Dorpen met een eigen verhaal en geschiedenis. Niet voor niets wordt er in 2014 stilgestaan bij het 800 jarig bestaan van Berkel en 850 jaar Enschot.

Tilburg, een bonte verzameling van unieke en betrokken mensen, die samen hart hebben voor de plek waar we wonen, leven en werken, én voor de mensen met wie we daar samen leven. Samen willen we vooruit!

Ook de komende jaren zet het CDA zich in voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout en hebben we hiervoor 013 speerpunten geformu-leerd.

T-is tòch vanèèges: saome vurèùt

013 speerpunten• Sociale cohesie (samen kunnen we meer, de kracht zit in de stad)

• Schone stad (grafitti aanpakken en samen met inwoners de rotte plek-ken in kaart brengen en opknappen)

• Dienstverlening dichtbij (Stadswinkels heropenen)

•Menselijke maat (Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand be-hoefte aan heeft, hulde voor vrijwilligers en mantelzorgers)

•Senioren zitten goed bij het CDA!(Eenzaamheidsbestrijding, accountmanager voor senioren, menswaardige uitvoering WMO)

•Financiën op orde, inwoners ontzien, lage lokale lasten

•Veilig opgroeien(Tegen coffeeshops en happy hours, voor blow- en alco-holverbod op schoolpleinen en in speeltuinen en voor verkeersveiligheid rond scholen)

•Duurzaamheid (Geen schaliegasboringen, meer zonnepanelen en her-structurering verouderde bedrijventerreinen)

•Fatsoen moet je doen!(Tegen profiteurs en hufters!)

•Ruimte voor initiatief(Gemeente is faciliterend en geeft ruimte! Ruimte en aandacht voor dorpen en wijken, meer mandaat voor wijk- en dorpsraden en speelvoorzieningen opzetten is samen-spraak met buurt en gebruikers)

•Tilburg: een stad die werkt! (Detailhandelshuis en ondernemershuis, detailhandels-fonds en ondernemersfonds. Offensief tegen jeugdwerk-loosheid en aandacht voor de ZZP-er)

•Hard voor wie niet wil en een hart voor wie niet kan! (Armoedebeleid, fraudebestrijding en voor wat, hoort wat)

• Trots op de stad! (Zuinig op materieel en immaterieel erfgoed, ruimbaan voor amateurkunst en evenementen in de stad)

Page 4: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

1) Mensen maken de stad!

Dat mensen graag ergens bij willen horen blijft uitgangspunt van christendemocratische lokale politiek. In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving.

Naar een ondersteunende gemeenteDe gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeente-lijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden oplost door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen, waarbij we de verschillende belangen moeten wegen in de besluitvorming.

1.1. Samenlevingsgericht werken

Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van onze inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Voor CDA betekent dit:Openbare ruimte goed op orde.Het CDA vindt dat we de openbare ruimte goed op orde moeten houden. Met dorps- en wijkraden wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden door de gemeente dan ook vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop ingericht.

Inwoners stellen prioriteit rond veiligheidDe inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA wil dat de gemeente in gesprek gaat met inwoners en wijkagenten om drie prioriteiten per wijk of dorp vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid.

Meer ruimte voor wijk- en dorpsradenHet CDA pleit voor versterking van de positie van wijk- en dorpsraden en vindt dat de gemeente een actiever dorps- en wijkradenbeleid moet voeren. Zo zou bijvoorbeeld de gemeente jaarlijks aan de raden een bedrag beschikbaar moeten stellen om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren. Via de raden kunnen ook projecten aanbesteed worden. Er zijn voorbeelden genoeg die bevestigen dat wijk- en dorpsraden hier prima mee om kunnen gaan. Denk aan de invulling van het cultuurbeleid in de Reeshof of de sturing bij de invulling van het jongerenwerk in Udenhout. Wij geloven in de kracht van de inwoners van onze stad.

Maatschappelijke stage behouden De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal graag behouden. De gemeente ondersteunt dit met een budget en zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle invulling van deze lokale stage.

Page 5: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Nieuwe speelgelegenhedenEr worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders in de omgeving daarover hebben meegedacht. Zo ontstaan speelgelegenheden die passen bij de wensen van kinderen en andere bewoners zoals senioren, en vaak worden gebruikt. Ook speelvoorzieningen moeten ‘levensloop-bestendig’ worden ingericht en te gebruiken of aan te passen zijn van ‘Peuter tot Puber’. Speelvoorzieningen moeten vervolgens goed onderhouden en onderhoudsvriendelijk te zijn.

Buurthuis van de ToekomstIn wijken en dorpen zijn buurtaccommodaties belangrijke plekken waar bewoners elkaar ontmoeten. Er zijn in wijken veel verschillende accommodaties bijvoorbeeld voor sport, zorg, welzijn en onderwijs. Deze worden allemaal voor het afzonderlijke eigen doel gebruikt. Het welzijnspand voor alleen welzijns- activiteiten, sportaccommodaties alleen voor sport enzovoorts. Dit is niet efficiënt.

Om dit te veranderen is het concept Buurthuis van de Toekomst ontwikkeld. In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties in de wijk nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de voetbalclub meer is dan alleen een voetbalclub, maar ook een plek wordt waar je komt voor een praatje of voor huiswerkbegeleiding.

Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar en hebben meer voor elkaar over. Vrijwilligers nemen het heft in handen en worden “eigenaar” van hun initiatief. Hiermee worden verenigingen ook bepalender in wat er in een wijk of buurt gebeurt.

Hierdoor verandert de rol van Contour/de Twern van een monopolist op het gebied van wijkwerk naar een mogelijke partner op wijkniveau. We kiezen ervoor de middelen die in Tilburg beschikbaar zijn voor wijkwerk (wijkcentra, buurthuis van de toekomst) op te knippen en per wijk in te zetten. Zo kan worden ingespeeld op de behoeften van bewoners en de demografische samenstelling van de wijk, in plaats van een gemeentelijk keurslijf op te leggen. Onder meer in Den Haag en Amersfoort werkt dit al zo. De recente voorbeelden bij de Boomtak, in Zorgvlied en in Berkel-Enschot laten zien dat dit ook in Tilburg kan!

Helpen bij fondsenwervingDe gemeente schept de voorwaarden dat bewonersgroepen, verenigingen of andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij fondsenwerving. Daarmee komt ook meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. De gemeente faciliteert en het lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft hiervoor trainingen. Ook een waardevol initiatief als Mooi zo Goed zo, verdient steun en moet behouden blijven voor verenigingen en instellingen.

1.2. Leve de lokale cultuur

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In onze stad is een veelzijdige basis van professionele voorzieningen en instellingen, zoals Theaters Tilburg, Mommerskwartier, De Vorst en 013. Maar het CDA vraagt ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. In het amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht.

Page 6: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

6

Daarbij past volgens het CDA:

Jong geleerdOntmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Alle instellingen dragen daar aan bij. Zo is cultuureducatie via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid. Jonge talenten vinden daardoor hun weg naar instellingen of culturele gezelschappen. Wat het CDA betreft is hierbij een rol weggelegd voor alle culturele ondernemers in onze stad zowel gesubsidieerd als privaat, zoals het Factorium en de Zuivelfabriek.

Culturele kracht van den stadTilburg kent een krachtig professioneel cultureel veld. Dankzij een unieke combinatie van kunstvakopleidingen en podia. Het bieden van kansen aan afstudeerders om een professionele beroepspraktijk op te bouwen kan die afstudeerders aan Tilburg binden. Hierbij draait het om talentontwikkeling in samenwerking met aansprekende organisaties als Het Zuidelijk Toneel, Dans Brabant, L’Avventura, KunstpodiumT en stichting Ateliers.

Samenwerken voor cultuurHet CDA vindt grote culturele instellingen en voorzieningen waardevol voor de cultuur beleving van inwoners van onze gemeente als uit de regio. Deze grote culturele instellingen en voorzieningen moeten ook ruimte bieden voor uitvoeringen van lokale amateurgezelschappen.

Kleine restauratiesDe gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen. Het CDA stelt voor bij restauratiewerkzaamheden aan beeldbepalende panden in onze stad de leges te verlagen om ontwikkeling en behoud mogelijk te maken.

ErfgoedHet CDA hecht waarde aan het zorgvuldig omgaan met en behouden van ons Tilburgs, Udenhouts of Berkel-Enschots erfgoed. Of dat nu gaat over industrieel erfgoed in de Spoorzone, religieus erfgoed zoals kerkgebouwen of cultureel erfgoed zoals tradities als Driekoningen zingen, Carnaval of de Tilburgse Kermis. De gemeente moet in deze een dienstverlenende houding richting initiatiefnemers of eigenaren hebben en middels bijvoorbeeld het vergunningenbeleid behoud stimuleren.

1.3. Over grenzen van kennis heen

Mensen met verschillende opleidingsniveaus hebben minder contact met elkaar. Ze doen vaak aan andere sporten, de kinderen gaan soms naar een andere school en ze bekijken andere sites of televisie- programma’s. Nieuwe contacten vormen zich wel via nieuwe media. Bijvoorbeeld groepen mensen die interessegebieden met elkaar via het internet delen. Dit laat zien dat mensen elkaar nog steeds opzoeken.

In het beleid heeft de gemeente oog voor deze ontwikkeling. Ze zet sociale media actief in om iedereen bij de woonomgeving te betrekken. De gemeente bepleit waar dat kan actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven als lid of als vrijwilliger. Sociale media zou wat het CDA betreft meer samenbindend en informatief moeten / kunnen worden ingezet.

8

Page 7: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

6 1.4. Dienstverlenend werken

De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. Wat net zo goed betekent dat de gemeente zich op basis van hun ervaringen zich als dienstverlener zal moeten opstellen. Het CDA streeft er naar dat alle diensten van onze gemeente via internet benaderbaar zijn. Voor die zaken die niet via internet bereikbaar zijn geldt dat die zo ruim mogelijk toegankelijk moeten zijn.

8

Voor het CDA betekent dit:StadswinkelDe gemeente moet dicht bij haar burgers staan. Het CDA heropent de decentrale stadswinkels in Reeshof, Stokhasselt, Berkel-Enschot en Udenhout. Dit o.a. in aansluiting op het burgerinitiatief vanuit de dorpen voor een dorpsinformatiepunt.

Avondopenstelling van gemeentelijke voorzieningenDe gemeente past zich aan op de flexibele werktijden van mensen. Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van senioren, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners.

Communicatie via telefoon en balieNiet iedereen heeft internet of houdt ervan via internet te communiceren. De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie.

Internet breed toegankelijkHet CDA zet zich in om in heel Tilburg gratis WiFi te krijgen en in heel Tilburg internet via de glasvezel beschikbaar te krijgen.

Toegankelijke websiteDigitale informatie en dienstverlening moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Om die reden dient onze gemeentelijke website te voldoen aan het keurmerk drempelvrij. Hierbij kun je denken aan gesproken teksten of een mogelijkheid tot het uitvergroten van een tekst. Ook de zoekfunctie binnen de site moet beter worden ingeregeld.

Mobiele telefoonsMelden van overlast moet plaats kunnen vinden via mobiele telefoons. Via apps kunnen inwoners ook geïnformeerd worden over zaken als het moment van ophalen van het huisvuil of de actuele parkeersituatie in de stad.

Administratie op ordeHet dient de regel te zijn dat de gemeente haar administratie op orde heeft. Mensen moeten nietsteeds opnieuw hun gegevens aan hoeven te leveren. Dit zorgt in de praktijk vaak voor onnodige ergernis en kan voorkomen worden.

1.5. Bestuurlijke schaal en betrokken burgers

Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang.

Page 8: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen). Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.

Bij regionale samenwerking hanteren wij daarom de volgende uitgangspunten:Dicht bij huisDe burger merkt in de dienstverlening weinig van hoe de zaken achter de schermen zijn georganiseerd. Onze gemeente blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt. Men kan dicht bij of vanuit huis terecht voor veel gemeentelijke zaken.

Heldere doelenDe gemeenteraad moet duidelijk aangeven wat de gemeente wil bereiken met regionale samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur. De gemeenteraad laat toezicht of controle niet enkel aan wethouders over.

Overzichtelijke samenwerking Gemeenten en burgers hebben geen belang bij een lappendeken van samenwerkingsverbanden op diverse gebieden. Daarom wordt er bij voorkeur met dezelfde partners en op het niveau van samenhangende taken samengewerkt.

Het CDA kiest ervoor de samenwerking binnen de regio Hart van Brabant te versterken. De afgelopen periode is hierin geïnvesteerd, wij zetten deze lijn voort. Binnen Brabantstad (Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s Hertogenbosch en Helmond) liggen kansen voor verdere economische samenwerking en investeringen. Het CDA wil dat Tilburg een voortrekkersrol vervult in deze samenwerking en inspeelt op de agenda van provincie, rijk en EU.

1.6. Herindeling

Naast intergemeentelijke samenwerking kan herindeling een oplossing zijn voor het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Hoewel het huidige kabinet alleen in ‘groot, groter, grootst’ kan denken, vindt het CDA dat herindeling geen oplossing is voor alle problemen. Het CDA is enkel voorstander van gemeentelijke herindeling als deze van onderop wordt geïnitieerd.

1.7. Over de grenzen

Een Nederlandse gemeente is natuurlijk ook een Europese gemeente. Daarom zoeken steden actief aansluiting bij de wereldmarkt. Waar dat voor de hand ligt zoeken gemeenten de samenwerking met andere Europese regio’s. Dit kan helpen bij het helpen van ontwikkelingen van Tilburg als logistieke hotspot of op toeristisch vlak.

Concrete zaken zijn daarbij wat het CDA betreft:Het Tilburgs stadsbestuur is er voor Tilburg en de Tilburgers. Alleen in het belang van de stad en haar inwoners moeten bestuurders en volksvertegenwoordigers zich natuurlijk ook buiten de stadsgrenzen begeven. Het spreekt voor zich dat zij hierover transparant communiceren.

StedenbandenStedenbanden kunnen sociaal of economisch van aard zijn. Wat de sociale stedenbanden betreft met bv. Matagalpa, Same of Port Agora, vindt het CDA dat de invulling van die banden vooral aan en van de mensen en organisaties zelf moet zijn. De gemeente speelt hierin een ondersteunende rol. Bij de economische stedenbanden met Minami Ashigari en Changzhou heeft het CDA een actieve betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur voor ogen die gericht is op bevordering van onze lokale economie en ziet een inzet voor zich die faciliterend is ten opzichte van onze bedrijven.

Page 9: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

2) Minder regels, meer mogelijkheden

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft genomen. En we zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de overheid eens wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent echt zeer terughoudend zijn met het maken van regels.In 2006 initieerde het CDA hiertoe al de actie ‘Stofkam’ in de gemeente Tilburg. En ook in de periode 2010-2014 zetten de CDA fractie en onze wethouder zich met succes in voor vermindering van regeldruk en verbetering van de dienstverlening. een mooi voorbeeld hiervan is ‘mijn WOZ: de burger telt mee!’, waarmee alle Tilburgse huishoudens zelf mede hun WOZ waarde kunnen beïnvloeden c.q. bepalen. Deze lijn zetten we de komende jaren graag voort.

2.1. Ruimte geven aan lokale bedrijvigheid

In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden. Daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken ondernemen. Toegevoegde waarde voor alle partijen, oftewel een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat vraagt in veel gevallen om specifieke regels zoveel mogelijk te vervangen door algemene regels.

Daarbij zet het CDA hierop in:

Maatschappelijk betrokken ondernemenSamen met werkgevers zorgen we er voor dat er geen Tilburger aan de kant hoeft te staan. Denk dan aan re-integratietrajecten, werkgeversakkoord, leer-werktrajecten, ondersteuning voor startende ondernemers, creëren van voldoende en adequate stageplekken. Bij aanbestedingen moeten we meer sturen op social return on investment.

Toeristenbelasting Het CDA pleit er voor dat de opbrengst van toeristenbelasting geïnvesteerd wordt in goede infra- structuur voor toerisme en/of in marketing en promotie van de gemeente. Zo kunnen we meer werkgelegenheid en een aantrekkelijker verblijfs- en vestigingsklimaat creëren.

KapvergunningBedrijven en particulieren hebben baat bij het afschaffen van de kapvergunning voor niet-monumentale bomen. De gemeente kan werken met een lijst van beschermde of monumentale bomen. Ook een herplantplicht is mogelijk.

Terugbrengen van vergunningenHet CDA wil het aantal vergunningen terugbrengen. Denk bijvoorbeeld aan de terrasvergunning. Als die, na overleg met omwonenden, eenmaal is verleend kan die voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Handhaving en daarbij geconstateerd overtreding leidt tot intrekken van de vergunning.

Bibob-toets gericht toepassenDe Bibob-toest is een middel om de (criminele) achtergrond van exploitanten en financiers te onderzoeken en ongewenste ondernemers en financiers uit de horeca te weren. Het CDA vindt dat we ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente niet onnodig lastig moeten vallen met een toets bij de verlening van een nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf.

Page 10: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

2.2. Ruimte geven aan professionals

Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen, dat is het uitgangspunt als het om maat-schappelijke instellingen gaat. Dit kan vaak door een eenvoudiger subsidiebeleid. Maar durf ook los te laten. Stuur meer op wát een instelling moet doen in plaats van hóé dat gedaan moet worden. Het vraagt van de gemeenteraad vertrouwen in de professionals.

8

We doen dat onder meer door:Verantwoorden subsidiesDe gemeente vraagt bij projecten onder een bedrag van 5000 euro geen uitgebreid eindverslag meer. Subsidies worden voor meerdere jaren in plaats van eenmaal per jaar aan de instelling toegekend. De regels voor verantwoording worden vereenvoudigd. De gemeente stelt de vraag: wat is het effect van het geld in plaats van: zijn de regels gevolgd?

Opstart-subsidiesOm nieuwe initiatieven niet te afhankelijk te maken van overheidsgeld worden subsidies voor een eindige periode verstrekt. Als een initiatief daarna niet zelfstandig levensvatbaar blijkt eindigt ook de bijdrage van de gemeente. De nadruk moet in deze liggen op het effect van de initiatieven.

Eerst uitproberenLiever proefdraaien met een nieuwe aanpak, dan eerst een dikke nota schrijven. Laat alle betrokkenen leren van de praktijk voordat de personen die van de dienstverlening gebruik maken met nieuwe regels te maken krijgen. In een nota kun je immers niet wonen!

Indicatie en toegang tot zorgZorg gaat om mensen en niet om procedures en regels. Met de overheveling van de AWBZ en de WMO naar de gemeente komt er een grote zorgtaak op de schouders van ons allen te liggen; professionals, vrijwilligers en de eigen kring van de zorgvrager. Bij de indicatiestelling staat de burger met zijn/haar zorgvraag centraal en slaan professionals, vrijwilligers en de eigen kring de handen ineen om via heldere criteria de indicatie te stellen om de juiste zorg op maat te leveren.

Bij meervoudige problematiek is één casemanager de regisseur en het aanspreekpunt voor de zorgvrager en de hulpverleners. Heldere criteria zonder lange en dure procedures zorgen voor snelle besluiten. Op uitvoeringskosten kan bespaard worden. Achteraf wordt steekproefsgewijs bekeken of de voorzieningen terecht komen bij mensen die het ook echt nodig hebben.

2.3. Zuinig zijn op onze ruimte

De afgelopen decennia hebben laten zien dat de stedelijke agglomeraties steeds verder groeien,zeker afgezet tegen het landelijk gebied. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Dat zal per gebied naar zijn aard verschillen. De leefbaarheid in ons landelijk gebied komt op sommige plekken onder druk te staan. Terwijl juist de leefbaarheid, met dank aan de sterke sociale cohesie, in het landelijk gebied één van de sterke punten is.

Page 11: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Daarbij passen deze suggesties:

Udenhout• In 2010 is het IDOP Udenhout opgeleverd. De hierin genoemde ontwikkelrichting was in de periode 2010-2014 financieel niet haalbaar, maar vormt voor het CDA wel het richtsnoer voor ontwikkelin gen in het dorp.• Voldoende en passend aanbod nieuwbouwwoningen, in een juiste “dorpsmix” voor jong en oud.• Udenhout verdient een adequate openbaar vervoer verbinding met de stad. Het CDA zal hiervoor blijven vragen strijden bij de provincie.• Het CDA steunt het burgerinitiatief dorpsinformatiepunt en de doorontwikkeling hiervan.• Communicatie en samenwerking met gemeente moet beter (zie p. 3, Dorps- en wijkraden intensiveren). • Het CDA zorgt ervoor dat het glasvezelnet ook in Udenhout kan worden aangelegd.• Actieve steun en facilitering van initiatieven op duurzaamheids- / energieprojecten uit dorpen.

Berkel-Enschot• In 2010 is het IDOP Berkel-Enschot opgeleverd. De hierin genoemde ontwikkelrichting was in de periode 2010-2014 financieel niet haalbaar, maar vormt voor het CDA wel het richtsnoer voor ontwikkelingen in het dorp.• Berkel-Enschot verdient een bruisend dorpshart. Hierover moet duidelijkheid komen en dient de gemeente een actieve en faciliterende houding bij ontwikkeling van Koningsoord aan te nemen.• In 2011 heeft het CDA ervoor gezorgd dat de Milieustraat Hoolstraat open bleef. Wat het CDA betreft blijft de milieustraat open, ook na 2017!• Steun voor burgerinitiatief dorpsinformatiepunt en de doorontwikkeling hiervan. • Communicatie en samenwerking met gemeente moet beter (zie p. 3, Dorps- en wijkraden intensiveren) • Het CDA zorgt ervoor dat het glasvezelnet ook in Berkel-Enschot kan worden aangelegd.• Actieve steun en facilitering van initiatieven op duurzaamheids- / energieprojecten uit dorpen.• Ondersteuning bij activiteiten in kader van 800 jaar Berkel en 850 jaar Enschot.• Strandbad de Rauwbraken is dankzij particulier initiatief behouden gebleven voor onze gemeente. Het CDA wil meewerken aan een toekomstbestendige exploitatie van deze voorziening.

Balans tussen bouwen en groenRuimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en economie. Het CDA zoekt naar een goede balans. Het CDA wil dat Tilburg en haar dorpen gezinsvriendelijker worden door te investeren in voldoende groene voorzieningen van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld parken, plantsoenen en bomen). We maken ons sterk voor voldoende wandel- en fietspaden die de stad verbinden met de prachtige buitengebieden. Ook in de stad is vraag naar de combinatie van wonen en werken. In nieuwbouw en renovatieprojecten moet hier ruimte voor zijn.

Lokale woningmarkt in beweging krijgenHet CDA pleit voor meer woningdifferentiatie in onze wijken en dorpen en wil daarmee doorgroeimogelijk-heden binnen een wijk of dorp mogelijk maken. De woningbouw heeft het echter nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Het CDA zet zowel in op nieuwbouw voor starters als op subsidie voor starters die een bestaande woning kopen. Goed luisteren naar de vraag is essentieel. Grotere projecten kunnen in delen worden geknipt, mits de samenhang behouden blijft, om tussentijds te toetsen of de vraag nog steeds dezelfde is.

Meer dan ooit is samenwerken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties en ontwikkelaars, om zo starters te helpen aan een betaalbare woning. Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente korting geeft op de grondprijs, deze verhuurt of verpacht, waardoor (lokale) ontwikkelaars relatief goedkoop kunnen bouwen en corporaties garant staan om de woning op te kopen als zich geen koper zou melden.

Page 12: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Naast het levensloopbestendig bouwen zet het CDA , in overleg met coöperaties en zorginstellingen, ook in op vormen van aangepaste seniorenhuisvesting.

Particulier opdrachtgeverschapHet CDA is voorstander van (collectief) particulier opdrachtgeverschap, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt vorm geven. Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote huizen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld aan een huis met mogelijkheden voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel derde bouwlaag als er gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt.

Herstructureren bedrijventerreinenHet herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. De gemeente investeert samen met de bedrijven. Het reeds bestaande Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg moet verder worden uitgebouwd en in de toekomst vaker, daar waar nodig, worden ingezet. Het budget van het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg wordt daarom de komende periode verdubbeld (15 miljoen ipv 7,5 miljoen).

Leefbare wijken en dorpenEen sociaal woningbouwprogramma voor starters en senioren is van belang voor de leefbaarheid. Samen met woningcorporaties wordt gekeken naar woonkostenbesparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen. Elk dorp heeft zijn eigen ontmoetingsplek. Zie verder bladzijde 4 voor onze ideeën over ‘het Buurthuis van de Toekomst’.

Passende nieuwbouwNieuwbouw moet passend zijn bij het karakter en de sterke kanten van de omgeving. Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de gemeente. De gemeente trekt samen met private partijen ook in onze dorpen nieuwe economische mogelijkheden aan.

2.4. Tilburg, gezinsvriendelijke stad!

Tilburg biedt een thuis aan veel mensen. Mensen met kinderen blijven langer in de stad wonen. Als het om ruimte gaat, vraagt dat ruimte voor groen, wonen op maat en voor bedrijvigheid. Zeker in de stad hoeft niet altijd groot gedacht te worden.

Daarbij zet het CDA hierop in:30 kilometer per uurHet CDA stelt als ambitie: géén verkeersdoden in 30 kilometer-gebieden en woonerven, géén ernstig gewonden op schoolroutes, iedereen rijdt in de woonwijk maximaal 30 kilometer per uur. De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de snelheden onder de 30 kilometer per uur liggen. Daarvoor wordt de weg in samenspraak met de bewoners snelheidsremmend ingericht. Kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen gerust op pad in de eigen wijk.

Veilig naar schoolDe gemeente investeert in het zo verkeersveilig mogelijk maken van schoolroutes. Het parkeer-gedrag rond scholen wordt gereguleerd. Druk gebruikte routes worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten.

Kindvriendelijke stadHet CDA wil dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het is daarom van belang dat elke buurtbeschikt over een trapveldje of pannaveldje voor de jeugd. De inrichting vindt in overleg met de (kinderen in de) wijk of buurt plaats.

Page 13: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Betrokken jeugd en jongerenHet CDA neemt jongeren serieus, hun mening telt ook! Want wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! Het CDA pleit dan ook voor de inrichting van een ‘jongerenpanel’. Deze ‘raad’ denkt en beslist mee over zaken binnen het gemeentelijk beleid die jongeren aangaan. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de toekenning van de jeugdlintjes, de aanstelling van een kinderombudsman of het meepraten over speelplekkenplannen voor de gehele gemeente of speelvoorzieningen in wijken. ook kan worden gedacht aan meedenken over de meedoen-regeling waar het gaat over de participatie van jongeren in sport of cultuur of in samenspraak met de buurt tegengaan van jongerenoverlast.Op deze wijze willen we de betrokkenheid van jongeren bij onze stad vergroten, stimuleren en serieus nemen.

Page 14: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

3) Voorkomen is beter

Als er iets mis gaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige stijging van de zorgkosten te voorkomen en zo de basiszorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De gemeente investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze uit de hand lopen.

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zoveel mogelijk gezonde levensstijl. Om investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Om vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te lopen met kinderen.

Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen we de levensloop-benadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een (woon)omgeving voor senioren en hen die leven met beperkingen.

Daarbij passen deze suggesties:

1. zie CDA motie eenzaamheid begroting 2013, 8 november 2012. zie CDA motie eenzaamheid begroting 2013, 8 november 2012

Vereenzaming tegengaanHet CDA zet zich in tegen de vereenzaming van mensen1. Eenzaamheid voorkomen is een preventieve taak en niet alleen in dreigende situaties. Vele inwoners, met name senioren, worden door de toenemende individualisering met eenzaamheid geconfronteerd. Als gevolg hiervan zijn vele burgers eenzaam omdat er geen interesse meer is in de directe woonomgeving en/of familie. Het is dan ook van het allergrootste belang om vereenzaming tegen te gaan voor het welzijn van het individu en op de tweede plaats voor het terugdringen van de kosten in de gezondheidszorg.

Wat kunnen we in Tilburg hieraan doen?• Het CDA zet in op het Buurthuis van de Toekomst (zie hoofdstuk 1).• Opzetten van een meldpunt vereenzaming in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de wijk, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk etc.• Ziektekosten voor huisdieren van mensen in de bijstand worden binnen de bijzondere bijstand op gevangen.• Benoemen van gemeentelijke “accountmanager” per wijk bij wie alle senioren terecht kunnen met vragen over gemeentelijke regelingen, aanbod van zorginstellingen of mogelijkheden voor recreatie en sport. de accountmanager fungeert hiermee als ogen en oren in de wijk en begeleidt desgewenst mensen naar het juiste loket.

Page 15: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Mantelzorgers ontlastenDoor de verdere bezuinigingen die dit kabinet doorvoert in met name de AWBZ zal er in de nabije toekomst meer en meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn voor het CDA de helden van de samenleving en verdienen veel steun, ook van de lokale overheid.

Wat kunnen we in Tilburg hiervoor doen?• Het initiëren van een Respijthuis2 en ondersteunen van initiatieven zoals het Inloophuis Middden- Brabant waarbij de mantelzorger kan worden ontlast in de zorgtaken. In Alkmaar is in 2007 een respijthuis van start gegaan en sinds 2012 is in Tilburg ook het Inloophuis Midden-Brabant gevestigd. Ook vanuit het fonds burgerinitiatieven3 kunnen dergelijke initiatieven financieel worden ondersteund.• Het CDA vindt dat de gemeente mantelzorgers moet waarderen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor het vrijwilligersfeest, het organiseren van verwendagen voor mantelzorgers of aan hen een kleine blijk van waardering uit te reiken.

Slimme zorg/ Levensbestendig wonenDoor de invoering van de Zorg Zwaarte Pakketten moeten senioren langer in hun eigen huis of woon-omgeving blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten veelal aanpassingen in woningen worden aangebracht, de WMO vervult hierin al een belangrijke rol. Door de invoering van Zorg Zwaarte Pakketten en de vergrijzing zal er meer inventiviteit van de lokale overheid worden gevraagd.

Wat kunnen we in Tilburg hieraan doen?• Binnen de bestaande wetgeving snel en soepel toestemming verlenen tot het doen van bouwaan passingen zowel voor particuliere woningbezit en woningen behorende tot het eigendom van woningbouwverenigingen.• Het mogelijk maken van meer generatiewoningen. Met name in de buitengebieden en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout is hier veel behoefte aan. Datzelfde geldt voor zgn. ‘rugzak- of kangaroewoningen4’. Het CDA wil wet en regelgeving dusdanig inrichten dat deze vorm van zorg verlenen mogelijk wordt. • Het sterk simuleren van levensloop bestendig wonen doormiddel van het beschikbaar stellen van bouwgrond voor particuliere initiatiefnemers alsmede het opzetten van dit soort woningen in samenwerking met woningbouwcoöperaties.

2. Respijthuis: bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor korte tijd over te dragen.3. Fonds burgerinitiatieven: motie CDA bij bespreking perspectiefnota 20144. Rugzak- of kangaroewoning is een woonformule waarbij een oudere of een ouder koppel het gelijkvloers van een woning betrekt. Een jong gezin (meestal en bij voorkeur geen familie van de oudere) bewoont de andere verdiepingen. Een interfoon in de woning laat toe om nood-situaties onmiddellijk te melden en hulp te vragen. Het jonge gezin kan boodschappen doen of hulp bieden bij een te zware klus. Zij verhogen ook het gevoel van veiligheid bij de ouderen. Maar er kan ook een uitwisseling van diensten gebeuren: zo kan het oudere paar bijvoorbeeld op de kinderen passen.

Page 16: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

3.2. Goed begin is het halve werk

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. De gemeente wordt miv 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met ketenpartners en opvoeders. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg.

Jongerenzorg/Jeugdzorg/GezinnenHet CDA wil dat jongeren in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout kunnen opgroeien in geborgenheid en veiligheid, met het gezin als stabiel thuisfront. Als het goed gaat in het gezin moet de gemeente op afstand blijven en als het fout gaat of dreigt te gaan hebben we de taak om ondersteuning en bescherming te bieden.

Wat kunnen we in Tilburg hieraan doen?• CDAwiljongerenactiefbetrekkenbijmaatschappelijkeontwikkelingen.Westellenhiertoeeen jongerenpanel in.• Hetondersteunenvanmaatschappelijkeorganisatiesdieactiviteitenontwikkelenvoordejeugd.• Verkortenvandeprocedurevoorgedwongenhulpverlening.Hulpaangezinnenmoetbinnen maximaal 1 week geboden worden. Vertraging wordt veelal veroorzaakt door langdurige onder zoeken door de Raad van Kinderbescherming en de daaropvolgende rechtelijke uitspraak. In Rotterdam heeft CDA wethouder dit inmiddels in gang gezet. Snel handelen kan erger voorkomen.

Page 17: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

3.3. Onveiligheid voorkomen en bestrijden

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens, een kerntaak van de overheid en een zaak die ons allen aangaat! De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken. Of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen.

VeiligheidTilburg moet veiliger! De Tilburger moet zich veilig voelen in de woon- en leefomgeving. Op veiligheid mag niet bezuinigd worden. Veiligheid is echter niet alleen een taak van de Gemeente, politie en justitie. Ook de burgers zelf, ouders, horeca, winkeliers etc. zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wat kunnen we in Tilburg hieraan doen?• Terugbrengenvancriminaliteitonderdejongerendoorhetblijvenhanterenvaneenlijstmet een top 100 van jongeren met crimineel gedrag. Deze jongeren moeten intensief door Jeugdzorg, jeugdcoaches worden begeleid. Hufterigheid wordt bestreden en gewenst gedrag gestimuleerd!• JongerendieoverlastveroorzakenkrijgenwathetCDAbetrefteenwijkgerichtetaakstraf.• Geweldtegenpubliekedienstverlenersisontoelaatbaarwaarbijnaaststrafrechtelijkevervolging de gemeente Tilburg de daders civielrechtelijk moet vervolgen voor het verhalen van alle vervolg kosten. ( ziekteverzuim , slachtofferhulp etc.).• Burgersvoelenzichveiligerineenschoneomgevingzondergraffitienzwerfvuil.Inhetpublieke domein ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak van vuil bij de gemeente. Maar ook burgers zelf zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet initiatieven ontwikkelen met burgers, bedrijven, wijkraden om gezamenlijk vervuiling tegen te gaan. Het onder regie van de gemeente gezamenlijk organiseren van een jaarlijkse schoonmaakactie in de straat buurt of wijk is hiervoor een goed instrument. • DedoorhetCDAgeïnitieerdeHotSpotaanpakwordtvoortgezetenuitgebouwd.

CoffeeshopsCoffeeshops veroorzaken veel overlast in de buurten en wijken, maar ook wietgerelateerde criminaliteit veroorzaken veel onveiligheid en criminele activiteiten. Het gebruik van cannabis moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd. In ons land, maar ook in onze gemeente is een te hoge tolerantie en worden negatieve effecten gebagatelliseerd. Het gebruik van deze zogenaamde soft genotsmiddelen is veelal een Stepping Stone naar harddrugs met alle negatieve gevolgen van dien voor de verslaafde en de samenleving. Rondom softdrugs hangt een criminele sfeer.

Wat kunnen we in Tilburg hieraan doen?Strenge handhaving op leeftijd bij coffeeshops. Controle is onvoldoende alle middelen zijn hiervoor toegestaan tot en met de inzet van undercoverminderjarigen. Coffeeshops die in overtreding zijn moeten onmiddellijk worden gesloten.• Hetinstellenvanblowenalcoholverbodenopenrondkinderspeelplaatsen.Hieropdient uiteraard handhavend en verbaliserend te worden opgetreden.• Hetafstandscriteriumvoorcoffeeshops(350meter)isvantoepassingvoorallescholen: basis- en voortgezet onderwijs.• WijstrevenalsCDAeenuitsterfconstructievoorcoffeeshopsna.Waareencoffeeshopsluit, komt geen nieuwe meer terug!• Zogenaamde‘HappyHours’,waaronderanderejongerentegenzeergereduceerdtariefgrote hoeveelheden alcohol kunnen nuttigen, dienen vanuit de drank- en horecawet te worden verboden!

Page 18: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

4) Iedereen doet mee!

Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin iedereen mee doet. Het CDA bevordert dat mensen elkaar leren kennen waarmee vooroordelen worden voorkomen. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand.

4.1. Maatschappelijke ondersteuning

Het gemeentelijk WMO beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen oplossen (door individuele ondersteuning).

Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie. Daarbij bepalen de professionals in samenwerking met de mensen in een open gesprek wat zij nodig hebben.De gemeente krijgt op termijn extra taken rond ondersteuning en persoonlijke verzorging. Daar wordt door kabinet Rutte 2 (PvdA en VVD) fors op bezuinigd. Dit kabinet ziet zorg enkel als kostenpost. Het CDA ziet zorg als een essentieel onderdeel van een menswaardig bestaan.

4.2. Welzijn van mensen

Leeftijd, lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Wij willen dat in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout iedereen er bij hoort en mee kan doen. Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de gemeente worden gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand buitensluiten belangrijk.

Het CDA wil initiatieven ondersteunen die een inclusieve samenleving dichterbij brengen. Het welzijnswerk in de gemeente moet hierin een stimulerende functie hebben.

Daarom komen wij met deze voorstellen:

Menselijke maatNiet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met die instelling kunnen kosten bespaard worden, zodat het aanbod voor iedereen bereikbaar blijft.

ConsulentenEen WMO-consulent denkt mee en bemiddelt bij het vinden van de beste mogelijke oplossing. De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod. De in de wijk actieve “accountmanagers senioren” van de gemeente fungeren als aanspreekpunt en schakelen met WMO consulenten in de wijk.

Page 19: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Voedselbank De voedselbank voorziet in een behoefte, maar moet, voor hen die er een beroep op moeten doen, wel een tijdelijke oplossing blijven. We constateren dat de afgelopen jaren deze behoefte aanzienlijk is toegenomen door het kabinetsbeleid van Rutte II. Het CDA stelt voor dat de gemeentelijke subsidie mee ademt met deze behoefte.

Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. Zij worden actief benaderd om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven. Het CDA wil onderzoeken of stadslandbouw mogelijkheden biedt voor bevoorrading en activering van voedselbank en haar doelgroep.

Sleutelfiguren en instellingen in de wijkDe gemeente werkt bij het uitvoeren en maken van nieuw beleid samen met de mensen die weten wat er in buurten en wijken speelt. Dat kunnen instellingen zijn als het Rode Kruis, seniorenverenigingen, parochies, coöperaties, wijk- en dorpsraden, de Zonnebloem en dergelijke. Het kunnen ook mensen zijn die de buurt goed kennen en door de bewoners vertrouwd worden als sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren worden door gemeente actief betrokken bij het formuleren van beleid en geholpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Pater Poels is hiervan een lichtend voorbeeld dat gekoesterd moet worden.

De wijk in de stad Voor veel bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vervult de wijk een belangrijke functie. De wijk is de plek waar bewoners hun dagelijkse boodschappen doen, de kinderen naar school gaan en waar de eerstelijns zorgverlening zit. Ook kan de wijk op sociaal gebied een stevige functie vervullen, bijvoorbeeld doordat er plekken zijn waar jong en oud, autochtoon en allochtoon, ziek en gezond elkaar kunnen ontmoeten. Het CDA wil inzetten op een goede spreiding van voorzieningen over wijken om daarmee het wijk- en buurtgevoel te versterken.

SportSporten is gezond. Zowel voor het lichaam als voor de geest. Het CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor de breedtesport in de stad. In Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zijn vele sportverenigingen met grote ledentallen actief. Zij bieden bij uitstek een plek waar alle Tilburgers samen komen, en met elkaar hun beste beentje voorzetten. Dit helpt bij de integratie en emancipatie van alle Tilburgers. Voor kinderen en jongeren is sport van groot belang bij het opbouwen van eigenwaarde en het aanleren van sociaal gedrag. Deelname aan breedtesport moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Drempels als betaald parkeren bij sportverenigingen passen hier niet bij, en geven bovendien een slecht signaal af aan alle betrokken vrijwilligers. Het CDA zal zich hier, bijvoorbeeld in het Stappegoorgebied, altijd tegen blijven verzetten! De sociale rol van sportverenigingen wordt verder versterkt, bijvoorbeeld in relatie tot het buurthuis van de toekomst!

Naast een goed ontwikkelde breedtesport kent Tilburg ook enkele hoogwaardige topsportmogelijkheden en faciliteiten. Het ijssportcentrum met de 400-meter baan, de ontwikkelingen op Stappegoor en het Willem II stadion bieden uitstekende faciliteiten voor topsport. Het CDA durft ook te kiezen voor topsport: Willem II, Tilburg Trappers en HC Tilburg. De maatschappelijke baten van topsport zijn groter dan alleen de sportprestaties, maar de publieke investeringen in topsport geven de topsporters ook de verantwoordelijk-heid om hun eigen maatschappelijke rol serieus in te vullen.

Willem II verdient actieve ondersteuning van de gemeente bij het opstellen en invullen van de toekomst-plannen, bijvoorbeeld door het bieden van een marktconforme huur voor het gebruik van het stadion. Ditzelfde geldt voor het ijshockey en de ambities voor tophockey in Tilburg. Veel Tilburgers genieten van de sportprestaties van deze verenigingen, en de verenigingen en supporters verdienen gepaste aandacht en ondersteuning.

Page 20: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

4.3. Weer aan het werk

Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de belangrijkste factor om erbij te horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je werkt aan werk door het volgen van een opleiding of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid moeten gaan worden.

Bijzondere positie van jongerenDe aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden wordt in samenwerking met onderwijs en werkgevers ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken. Iedere jongere die aan de zijlijn staat is er één teveel en daarom verhogen we de intensiteit. We richten ons op leerwerktrajecten, vakscholen, startersbeurzen, verwerven van nieuwe werkgelegenheid en verdere samenwerkingsverbanden met werkgevers

JeugdwerkloosheidMet regionale opleidingscentra worden goede afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als zij de entree-toets in het MBO niet halen of dreigen uit te vallen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de kant komen te staan.

Senioren op de arbeidsmarktSenioren die hun baan verliezen zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het CDA wil ook in deze doelgroep investeren. Het CDA wil een specifieke aanpak gericht voor senioren op de arbeidsmarkt in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.

Sociale activeringMensen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet in een re-integratietraject zitten, verrichten een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van werkzaamheden in de wijk, vrijwilligerswerk, maar ook andere vormen van activering behoren tot de mogelijkheden. In Gilze-Rijen is er succesvol geëxperimenteerd met activering van mensen middels sportactiviteiten om mensen weer in een normaal dagritme te brengen.

AccountmanagementHet opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een voorwaarde voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk. Het CDA pleit dan ook voor een versterking van het accountmanagement waarin ook aandacht is voor arbeidsmarktvraagstukken en het initiëren en begeleiden van trajecten. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om het accountmanagement te versterken, en zal dit blijven doen.

Maatwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarktHet bieden van een aanvulling op de loonkosten en het ‘ontzorgen’ van werkgevers zijn middelen om werknemers met een beperking aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. Maatwerk om een goede match te maken tussen werkgever en werknemer is het uitgangspunt. Denk hierbij aan de overeenkomst die gemeente, UWV en DB Schenker hebben gesloten om 100 van de 150 arbeidsplaatsen in te vullen met mensen uit WW en WWB bestand.

Zelfstandigen zonder personeelVoor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere opdrachten.

Page 21: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

DetailhandelshuisHet CDA pleit al jaren voor het oprichten van een detailhandelshuis waar nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om de detailhandel in onze stad vitaal te houden. Het detailhandelshuis is geen losstaand initiatief, maar maakt integraal onderdeel uit van het binnenstad- en lintenmanagement. Daarnaast ligt een samenwerking met het detailhandelsonderwijs op bijvoorbeeld de Rooi pannen voor de hand.

OndernemershuisDoor de bezuiniging van het kabinet Rutte II op de Kamers van Koophandel dreigt de ondersteuning aan ondernemers in onze stad en regio te verdwijnen. De gemeente Tilburg neemt het initiatief om de basis dienstverlening, gecombineerd met andere initiatieven zoals innovatiestimulering en netwerkvorming, onder te brengen in een Tilburgs ondernemershuis. Binnen het ondernemershuis dient gerichte aandacht te zijn voor ZZP-ers en de kleine zelfstandigen in onze stad.

4.4. Goed onderwijs

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en senioren. De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties.

Daarbij passen deze suggesties:

Schoolgebouwen Het CDA wil een betrouwbare partner zijn als het om de (nieuw)bouw van scholen gaat. Het geld voor groot onderhoud gaat rechtstreeks naar schoolbesturen. Ook op het gebied van bouw kan de gemeente meer op basis van vertrouwen werken. Door de gemeente niet zelf, maar de scholen een huisvestings-plan te laten maken.

Multifunctioneel gebruik van de scholen staat daarbij voorop. Het CDA streeft naar een brede buurtschool als spil in het dorp en de wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid.

LeerlingenvervoerBij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. Het CDA gaat voor veilig vervoer, dus bijvoorbeeld winterbanden zijn een vereiste waarop middels de aanbesteding kan worden toegezien. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met het regulier openbaar vervoer door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden. De huidige afstandscriteria blijven in stand, evenals het eerder door het CDA geïnitieerde noodfonds5 voor onbedoelde problemen.

Nieuwe schooltijdenOuders hebben vaak moeite om school en werk te combineren. Het CDA volgt in deze de ontwikkelingen in onze stad rondom de totstandkoming van integrale kindcentra met interesse. Het CDA vindt dat ouderbetrokkenheid hierbij een uitgangspunt is.

Keuzevrijheid van ouders Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan.

__________________5. Zie CDA amenendement frictiefonds leerlingvervoer bij bespreking begroting 2012

Page 22: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

4.5. Dienstbaarheid

De gemeente heeft diverse gesprekspartners. Kerken en andere religieuze gemeenschappen horen daar ook bij. Mensen die vanuit hun overtuiging maatschappelijk actief zijn, zijn vaak dienstbaar aan dezelfde mensen als waar de gemeente zich op richt. In de aanpak van armoede is bijvoorbeeld contact met diaconieën onontbeerlijk. Om die reden maken gemeenten geen onderscheid in hun subsidiebeleid tussen neutrale of levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het (helpen) uitvoeren van algemene maatschappelijk taken.

4.6. Actief Burgerschap

Burgerschap staat centraal in de activiteiten die de gemeente onderneemt op het gebied van integratie van minderheden. Maar in zekere zin geldt dit voor iedere inwoner van de gemeente. Burgerschap kent een aantal punten die in het beleid van de gemeente elk hun plek krijgen bij het stimuleren van burgerschap.

Gelijkwaardigheid is het eerste punt. Voor de wet is iedereen gelijk en heeft gelijke rechten. In het omgaan met elkaar is wederzijds respect dan ook de norm. Zelfwerkzaamheid is het tweede punt. Burgerschap is ook het vermijden van afhankelijkheid. In de zin dat iedereen naar vermogen zich inzet voor opleiding en werk. In onze samenleving mag betrokkenheid als derde punt niet ontbreken. Het vraagt aandacht voor de persoonlijke en gevoelsmatige aspecten in het omgaan met elkaar. Als laatste geldt een grote mate van betrouwbaarheid. Mensen zijn aanspreekbaar op de persoonlijke keuzes en volgen daarbij de regels en wetten.

OuderbetrokkenheidOuders die betrokken zijn bij de school en ontwikkeling van hun kind leveren een wezenlijke bijdrage aan die ontwikkeling van hun kind. Het CDA wil dat de gemeente samen met scholen een programma opzet om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs actief te vergroten. In de Lokale Educatieve Agenda worden goede afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen, maar ook ouderbetrokkenheid dient hierin een prominente plek te krijgen.

School in de wijkScholen vervullen een sociale functie in de wijk. Hierbij past dat schoolgebouwen in woonwijken ook na sluitingstijd hun onderwijsfunctie behouden of dat het schoolplein openbaar speelterrein is. (zie ook Buurthuis van de Toekomst) Of door er bijvoorbeeld ‘s avonds onderwijs of cursussen aan senioren of taallessen aan te bieden.

Page 23: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Daarbij passen deze suggesties:

BurgerschapsdagDe naturalisatiedag waarop nieuwe inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt wordt verbreed. Ook jongeren die 18 jaar zijn geworden, worden voor deze Tilburgse ‘burgerschapsdag’ uitgenodigd.

Nederlands is de voertaalHet leren van de Nederlandse taal is een echte voorwaarde voor succesvol inburgeren. De gemeente communiceert consequent in het Nederlands.

WijkregelsCDA staat voor goede omgangsvormen in onze wijken. Wijkregels kunnen positief gestelde omgangs- vormen in een wijk promoten. Alle instellingen die met jeugd, jongeren, ouders of andere groepen bewoners werken, kunnen deze omgangsvormen gebruiken als herkenbare rode draad in hun dagelijks werk. denk hierbij aan de positieve ervaringen in de Trouwlaan / Uitvindersbuurt. Fatsoen moet je doen!

HufterigheidHufterig gedrag wijzen wij af en pakken wij aan! Vandalisme, zwerfvuil, hondenpoep of agressie richting hulpverleners, wordt niet getolereerd. Schade wordt verhaald op de daders en taakstraffen worden vervuld in hun eigen wijk.

Page 24: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

5) Verantwoord vooruit!

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp of de stad verbonden zijn. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor een groeiende werkgelegenheid.

5.1. Gezonde lokale economie

Een samenleving waar iedereen er bij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. Het CDA wil de juiste randvoorwaarden scheppen voor die noodzakelijke groei, en ondersteunt bedrijven.

Het CDA maakt dan ook werk van:

OndernemersfondsMet instemming van ondernemers wil het CDA een fonds instellen van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. Het CDA wil ‘freeriders-gedrag’ (niet meebetalen, wel meeprofiteren) tegengaan: alle ondernemers betalen aan het fonds mee en beheren het fonds ook zelf. De heffing kan bijvoorbeeld via de OZB of de reclamebelasting. Dit geldt zowel voor de bedrijventerreinen als voor het stadscentrum en wijkwinkelcentra. Een perfect voorbeeld van hoe dit werkt zien we in het door CDA sterk gepropageerde lintenmanagement op de Korvelseweg en de Besterdring.

Kleine detailhandelDe kleine detailhandel staat onder druk. Maar bepaalt wel het succes van ons centrum. Het CDA maakt zich hard voor deze ondernemers. Ook staat het CDA voor een actief leegstandsbeleid op basis van een nieuwe leegstandsverordening. We zetten in op versterking van bestaande winkelcentra, en verleiden ondernemers die nog niet in die centra zitten om hier naartoe te verhuizen. Ook willen we in gesprek met de verhuurders over de hoogte van huren van bedrijfspanden, waar deze ontwikkeling in de weg staan.

Ruimte voor MKBOm startende bedrijven te ondersteunen wil het CDA, samen met de ondernemersverenigingen uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers organiseren via het Ondernemershuis. De gemeente stemt de opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersverenigingen op de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van winkeliers terughoudend om met welstandseisen met behoud van historische en beeldbepalende gebouwen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden.

Page 25: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

5.2. Gezonde agrarische sector

De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied dat aantrekkelijk is voor de boer, de inwoners en de toerist. We hechten waarde aan de eigenheid van kleine kernen.

In de stad is het belangrijk om kinderen te leren waar hun eten vandaag komt en daarmee bij te brengen hoe belangrijk de natuur voor ons is.

Truckers facility pointTilburg is een logistieke hotspot in Nederland. Vele transportondernemingen hebben hun distributie-centra op onze bedrijventerreinen gevestigd. Hierdoor komen ook vele vrachtwagens naar ons stad en moeten de chauffeurs op een veilige plek met adequate voorzieningen de nacht kunnen doorbrengen. Het CDA zet zich samen met de transportsector, in voor een truckers facility point, dat een waardevolle toevoeging kan zijn.

Bereikbaarheid van bedrijvenCDA heeft zich altijd ingezet voor een goede bereikbaarheid van bedrijven. Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, ook voor het zwaardere verkeer. Hierbij moet ook aan de gladheidbestrijding worden gedacht. Nieuwe vormen van collectief vervoer kunnen bevorderd worden via het parkmanagement. Ook digitale bereikbaarheid door glasvezel wordt in het parkmanagement meegenomen. Flexibele venstertijden voor stiller bevoorradingsverkeer zijn gewenst.

KoopzondagDe koopzondag is niet vanzelfsprekend, omdat de zondag ook belangrijk is als rustpunt in de week. Aan de andere kant biedt de koopzondag voor bijvoorbeeld drukke gezinnen een uitwijkmogelijkheid. Het CDA is de afgelopen jaren dan ook terughoudend geweest bij uitbreiding van het aantal koopzondagen. De invulling van de koopzondagen geschiedt in overleg met de lokale middenstand.

Social returnWerkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol. Ondernemers wordt gevraagd bij 10% van de in te zetten arbeid gebruik te maken van personen in de bijstand of hen die werken bij de sociale werkvoorziening.

Page 26: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Daarbij passen deze suggesties:

Energie besparen en zelf energie opwekkenGeef burgers die zelf initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen de ruimte. Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Samen met de gemeente kunnen afspraken over te leveren prestaties worden vastgelegd.Het CDA wil dat ook de gemeente op zoek gaat naar mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen en burgers in onze stad hierbij faciliteert. (Denk aan inzet “Energie in Beeld”, www.energieinbeeld.nl).

Duurzame energiebronnenVanuit het CDA principe dat we zuinig moeten zijn op onze leefomgeving, zijn wij voorstander van het gebruik van duurzame energiebronnen. Om aan te blijven sluiten bij de noodzakelijke duurzaamheids-doelstellingen landelijk, Europees en wereldwijd zien we als CDA hierin een rol weggelegd voor zonne-energie en windenergie. Het CDA is voorstander van nieuwe vormen van energieopwekking en zal de aanleg hiervan stimuleren en ruim baan geven. Windturbines zien wij bij voorkeur aan de rand van de stad mits goed inpasbaar in de omgeving. Om het gebruik van zonne-energie te bevorderen pleit het CDA voor de inrichting van een fonds om bedrijven en particulieren aan te moedigen en financieel te ondersteunen bij de overstap naar het gebruik van zonne-energie.

SchaliegasHet CDA is tegen (proef)boringen naar Schaliegas en zal zich hier tegen blijven verzetten.

WaterHet CDA kiest voor een doelmatig waterbeheer. In samenwerking met de waterschappen de Dommel en Brabantse Delta maken we werk van samen slim schoon, door innovatie en duurzaamheid in de afvalwaterketen. Zo houden we de tarieven zo laag mogelijk.

Verduurzamen van verkeerEén van de meest duurzame vormen van transport is de fiets. Gratis fietsenstallingen, die tevens prima als werkgelegenheidsproject kunnen dienen, maken het gebruik van de fiets extra aantrekkelijk en blijven dus gehandhaafd.

Het CDA is voorstander van elektrisch rijden. Het autoverkeer kan verduurzaamd worden door laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen. Hierbij moet belemmerende wet- en regelgeving kritisch tegen het licht worden gehouden. Hoewel wij als gemeente geen directe zeggenschap hebben over de uitvoering van het Openbaar Vervoer pleit het CDA voor een goede bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer van al onze wijken en dorpen. Een constante lobby hiervoor richting de provincie is daarbij van groot belang.

AfvalDe gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt het liefst gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.

Zwerfafval terugdringenOndergrondse glasbakken maken een wijk of dorp schoner en netter. Ze voorkomen zwerfval. Bij vervanging van bovengrondse inzamelpunten hebben ondergrondse afvalbakken onze voorkeur.Daarnaast kunnen gemeenten de inzameling van zwerfafval aanmoedigen door vrijwilligers te faciliteren, bijvoorbeeld door materiaal voor de inzameling gratis ter beschikking te stellen.

Page 27: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

5.4. Wel in geld uit te drukkenHet grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opge-bracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten om-gaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. In de afgelopen vier jaar heeft het CDA reeds vorm gegeven aan deze uitgangspunten met een meerjarige solide financiële huishouding tot gevolg. We behoren als Tilburg vervolgens ook tot de grote steden met de laagste gemeentelijke belastingen.

Sparen en weerstandsvermogen De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormen geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.

Grondaankopen en grote bouwprojectenDe gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed. Grote bouwplannen worden opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van marktonderzoek. Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars als de gemeente hierdoor minder financiële risico’s loopt. De gemeente stimuleert particulier opdrachtgeverschap o.a. door aantrekkelijkere grondtarieven.Aangekochte gronden die voorlopig niet kunnen worden bebouwd worden niet tegen goedkope prijzen verkocht. Het inzetten van grond voor tijdelijke bestemmingen, zoals sportvelden of als evenementen- terrein, heeft dan, uit maatschappelijk oogpunt, de voorkeur.

TransparantieEr is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB aanslag, een korte weergave van de uitgaven van vorig jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekend gemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.

Lokale belastingenHet CDA zet zich in voor matiging van lokale belastingen. De OZB moet met niet meer dan de inflatie-correctie stijgen, en wanneer er ruimte is kan de OZB worden verlaagd. Dit “trap op, trap af” principe is in de periode 2010-2014 door de CDA wethouder Financiën geïntroduceerd, en zorgt voor een eerlijk belastingniveau.

Page 28: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Nawoord

Wat je kiest doet er toe

Het CDA is een open Christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap en samenleving centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun wijk, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een stad of een dorp. In onze visie staat een Christendemocratische mens- en maatschappijvisie centraal. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen er bij hoort.

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal.

Het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig.

Mensen maken de stad! Het CDA wil dan ook, meer dan voorheen, dicht bij onze inwoners staan en open staan voor de inbreng vanuit de stad.

Page 29: CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door:- Rein Valk- Ernst van Wely- Erik de Ridder- Marcel van den Hoven- Marco Stevens

De programmacommissie dankt de volgende personen voor hun inbreng, kritische opmerkingen en waardevolle bijdragen.- Theo van Eekelen- Peter van Iersel- Els Aarts- Jan Melis- Maurice Roovers- Wilbert van Herwijnen- Wil van der Kruijs, voorzitter CDA Brabant- Jules van Hoef / CDJA- Seniorenberaad- Deelnemers Krokettenoverleg- CDA Fractie 2010-2014- Frits Horvers- Rianne Allard

Dit programma is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout op 23 oktober 2013.