det regionaleogeu bkf

of 26 /26
Det regionale og EU v. Birgitte Karnøe Frederiksen 17. november 2014 17/11/2014

Upload: dan-hansen

Post on 07-Aug-2015

62 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Det regionale og EUv. Birgitte Karnøe Frederiksen17. november 2014

17/11/2014

Det internationale, det europæiske, det regionale

og det lokale: hvorfor overhovedet?

HVEM er vi?

o CDEU oprettet i 2007

o Region Midtjylland og 19 kommuner

o 9 medarbejdere i Bruxelles + én i RM

o Betalt af kommuner og Regionen – hver

godt 2 kr. pr indbygger

Vi står for

o projekter

o netværk

o indblik

o aftryk

Hvorfor i Bruxelles og ikke i

Midtjylland?

o Tæt på begivenhedernes centrum

o Langt fra driftsopgaverne

o Synergieffekt – mange kontorer med samme interesser

o Konkurrence

o Samarbejde

o Netværk – personlige kontakter

o ’Neutral grund’ – mødelokaler, kontorfaciliteter

o Og nej: Det handler ikke om øl og god mad!

What’s in it for …

skoler, virksomheder, kommuner, affaldshåndtering osv.

???

Vi

• Formidler – partnersøgninger, relevant politisk/praktisk information

• Opsøger – netværk, strategisk information

• Motiverer – skaber interesse i Midtjylland for at udnytte de

internationale muligheder

• Lobby – arbejde for fremme af midtjyske interesser i Bruxelles

• Understøtter – feedback og sparring på projektideer og ansøgninger

• Synliggør – fortælle om midtjyske styrker og kompetencer i

internationale kontekst

Tre påstande/teser!

Hvad er sammenhængen mellem den regionale

og lokale dagsorden og den europæiske?*

o Ingen?

o I nogen grad?

o Stor?

(*jeg taler ikke om lovgivning, men om projekter, interessevaretagelse,

støtte til virksomheder, skoler, NGO’er osv.)

Formelt

30.000 bureaukrater

28 medlemsstater

766 medlemmer af Europa-Parlamentet (751 fra 2014)

Uformelt

Repræsentationer for byer og regioner

Virksomheder

Sammenslutninger af virksomheder

Advokater

NGO’er

Forskningsinstitutioner

Netværk

Offentlige virksomheder

Og mange flere…

Formentlig 30.000 lobbyister i Bruxelles

Er vi lobbyister?

Vi er soft lobbyister

o Vi sætter Midtjylland på Europa-kortet (citybranding o.a. branding –

skabelse af en legitim interesse for Europa, løbende samtaler i

kommuner, på skoler, med virksomheder mm)

o Vi påvirker i forhold til finansieringsmuligheder

o Vi forsøger at øve indflydelse på kommende prioriteter og tendenser

o Politisk lobbyisme (høringer, lovgivning) Den konkrete påvirkning af

lovgivning sker mest ad andre kanaler… hvis den sker!

Repræsentere midtjyske interesser og styrker

overfor EU-systemet

Uanset hvilken slags lobbyisme, så

gælder disse bud

• Timing

• Rigtig person/forum

• Indsigt og gode argumenter

• Win-win

• Udpege de fælles interesser

Eksempler på det vi gør

Hvad kan I som

journalistelever mm.

bruge fra os??*

* Vi kan henvise til

konkrete eksempler, der

kan forbinde det

‘abstrakte’ EU-niveau

med konkrete handlinger,

personer, støtte.

Poul og Gert Lading, RadiJet:

»Vi får den hjælp, vi skal bruge, og det gode er,

at det er en blåstempling af vores forretningside.

Der er også nogle i EU, der tror på os«.

»Det giver credit, når og hvis vi vil i gang med

andre projekter«.

Virksomhedsprojekter:

EcoJet

Virksomhed: RadiJet

Projektbudget: 1,7 mio. EUR

EU-støtte: 1,3 mio. EUR

Produkt: Super miljøvenlig mikro gas

turbine

Projektet: Optimering og demonstration af

mikro gas turbinen.

Partnerskab: Danske og internationale

virksomheder og videns-institutioner:

- RadiJet leder teknologiudviklingen.

- DAMRC står for den administrative

ledelse og skal vurdere materialetyper

- Frichs deltager i demonstrations-

aktiviteterne.

Forskning

o Aarhus Universitet; Forskningsstrategisk team

o Interessevaretagelse – arbejdsprogrammer, deltagelsesregler,

referencegrupper

Øge EU hjemtag med 50 %, særligt inden for societal challence, hvor de hidtil ikke

har stort hjemtag. Har indsendt godt 200 ansøgninger i første runde af H2020.

Klima og miljø

o ELENA – Den Europæiske Investeringsbank

o Aarhus bygninger, Region Midtjylland, Østjyske Letbane, Bioenergi Vest, Aarhus

Vejbelysning, Skive Geotermi

o Vand

o Bioøkonomi

o Life-programmet

Eksempel: bioøkonomi

Sundhed og velfærd

• EU-programmer: AAL, Velfærdsteknologi, Sport, Folkesundhed

• Sundhed og Horizon 2020

• Uddannelsesprogrammer: Erasmus+

‘Power to Resist’

• Voksenuddannelsesprojekt (Grundtvig), der fokuserer på at forandre

alkoholvaner hos unge ved at påvirke de voksne

• Viborg Kommune + partnere fra Rumænien, Spanien og Sverige

• Viborg Kommune svarede på en partnersøgning, som de modtog fra os

Kultur og turisme, vi arbejder med

o Aarhus 2017

o Design Days

o Turismeudvikling

Aarhus Kulturby 2017

• Ny medarbejder

• Samarbejde med internationale kulturaktører

• Styrke kompetenceudvikling

• Bidrage til Aarhus 2017’s internationale dimension

Uddannelse og kompetenceudvikling

o SOS-Network & SOS Change

o 2Fish

o Erasmus+

o SOS står for “Social Inclusion of Students with special needs into mainstram

VET and World of Work”

o Leonardo netværksprojekt med 14 partnere fra 12 lande

o Varighed: 2½ år frem til maj 2014

o I samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder

o EU-tilskud: 3,6 mio. kr. – heraf 1 mio. kr. til Midtjylland

o Mål: Få flere unge gennem en erhvervsuddannelse og ind på arbejdsmarkedet

Hvad er vigtigt? Penge eller noget andet???

Resultater

Det er ikke det hele,

der kan måles

Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden:

ingen direkte sammenhæng

• Stærk lokal dagsorden – meget stærk comfort zone! Der er derfor ikke rigtig

brug for inspiration udefra. Den lokale tilgang er udelukkende bottom-up uden

ønske om at lukke andres ideer ind!

• Selvtilstrækkelighed – ‘vi er de bedste’. Risiko: kvælning i egen ‘succes’!

• Irritation over EU’s krav til projekter: kontrol, bureaukrati, krav om stor

‘innovationshøjde’ (EU støtter ikke det samme to gange!) og krav om effekt!

• Sproglige forskelle og kulturforskelle

• Forvaltningskultur gør det svært at ‘springe på vognen’ i et internationalt

projekt, når muligheden opstår.

Ek.: mange kommuner – og EU - vil gerne styrke turisme og fødevaresektoren, men

det kan let blive en meget lokal tilgang, som risikerer at lukke sig om sig selv.

Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden:

nogen sammenhæng

• ‘Tilfældighed’: det, der sker lokalt og på EU-plan er det samme uden at

man kan påvise en direkte sammenhæng.

• Eksistensen af nogle ildsjæle, der tager chancen og kobler den lokale

interesse med den europæiske. Det er lidt sårbart, hvis ildsjælene flytter!

• Man sprang på et EU-projekt, der kom på det rette tidspunkt

• God og ihærdig rådgivning

Ex. Bioøkonomi, vand, klima (se f.ex ‘Borgmesteraftalen’ næste slide, hvor

mere end 6000 kommuner har skrevet under. I Midtjylland har 13 kommuner

skrevet under – nogle fordi de søgte EU-tilskud til projekt, andre fordi de

gerne vil have en grøn profil)

Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden:

stor sammenhæng

• Danmark er foregangsland, og man kan se en pointe i at være med til at

sætte EU-dagsordenen. Indsatsen kan mærkes i Bruxelles og blandt mange af

vores samarbejdspartnere

• Stærke ildsjæle, der sætter dagsordenen – også i EU. Evt. afdelinger i

kommunerne, der er specialiserede i at arbejde internationalt

• Strategisk tilgang til det internationale eller en specifik strategi på et

område, som også er på ‘fremmarch’ i EU.

Ex. Bliver Energiakademiet på Samsø igen og igen fremhævet i Europa-

Kommissionen som det sted, hvor det lykkes at skabe folkelig opbakning om

energiomstilling. Ligeledes er Region Midt med til at præge den europæiske

dagsorden inden for design, fordi vi aktivt tog lead sammen med andre regioner.