Transcript
 • Kap-/geringssav Kap-/geringssav - BordrundsavKap-/geringssåg - Bordcirkelsåg

 • 2

  5 års ombytningsgaranti

  Falkeprodukter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende fra

  købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, dvs. privat, brug.

  Hvis der er mangler eller fejl ved Falkeproduktet, vil det blive ombyttet

  med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve

  erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene

  tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af

  kassebon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes.

  Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem

  hele produktets levetid.

  Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er

  en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring

  af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervsmæssig brug af

  produktet.

  Introduktion

  For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj,

  beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de

  vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

  Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,

  hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden

  om værktøjets funktioner.

  DK

 • 3

  5 års Utbytesgaranti

  Falkeprodukter omfattas av en 5 års utbytesgaranti, gällande från

  inköpsdatumet. Garantin omfattas inte av hantverkaranvändning utan

  enbart vid privat användning.

  Om det är fel på en Falkeprodukt bytas denna ut av en motsvarande

  produkt. Garantin ger inte möjlighet att kräva ersättning eller att kräva

  pengarna tillbaka. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto.

  Kvittot fungerar som garantibevis, så kom ihåg att spara detta.

  Garantin gäller inte om felet på produkten har uppstått vid eller till följd av

  en felaktig användning, bristande underhåll eller fel som kan härledas av

  hantverkaranvändning.

  Introduktion

  För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt

  nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna

  bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

  föreskrifterna innan du börjar använda maskinen.

  Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

  anvisningen ifall du behöver läsa informationen om

  de olika funktionerna igen.SEDK

 • 4

  DK

  Introduktion

  For at du kan få mest mulig glæde af din nye kap/geringssav og

  bordrundsav, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de

  vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager saven i brug. Vi anbefaler dig

  desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at

  genopfriske din viden om savens funktioner.

  Tekniske data

  Spænding/frekvens: 230 V ~ 50 Hz

  Effekt: 1.800 W

  Friløbshastighed: 4.200 o/min

  Klinge: hårdmetal, 250 mm

  Kapacitet, kap/geringssav:

  90° 65 × 155 mm

  45° gering 65 × 105 mm

  45° smig 40 × 155 mm

  45° smig + gering 40 × 105 mm

  Kapacitet, bordrundsav:

  90° 70 mm

  45° smig 50 mm

  Savens dele1. Smigindstillingshåndtag

  2. Dybdejusteringsgreb

  3. Støvudsugningsstuds

  4. Overdel

  5. Spaltekniv

  6. Spindellås (ikke synlig på billedet)

  7. Håndtag

  8. Justeringsgreb til spaltekniv

  9. Kulbørstedæksel

  10. Yder� ange

  11. Låsemøtrik

  12. Savklinge

  13. Bevægelig klingeafskærmning

  14. Monteringshul til skruetvinge

  15. Anlæg

 • 5

  DK

  16. Drejeindsats

  17. Arbejdsbord

  18. Justeringsskrue

  19. Styreskinne til parallelstyr

  20. Hængsel

  21. Understel

  22. Løftepunkt

  23. Monteringsskrue

  24. Ben

  25. Justerbar fod

  26. Afbryder (nødstop)

  27. Nedre klingeafskærmning (ikke synlig på billedet)

  28. Tænd/sluk-knap (på håndtag)

  29. Sikkerhedsudløser

  30. Låseknap til overdel

  12

  3456 7

  12

  3456

  8

  9

  87

  9

  blbmblbmblblbmbnbmbnbm

  bobnbobn

  bpbqbpbqbp

  brbqbr

  bq

  bsbrbsbr

  bpbqbpbqbp

  brbs

  btbtbubuclclcmclcmclcmcncn

  co

  cp

  co

  cp

  cqcq

  crcr

  ct

  cucu

  ctdldl

 • 6

  DK

  Særlige sikkerhedsforskrifter

  Generelt

  Brug ikke saven til notning, falsning eller fræsning.

  Brug ikke saven til savning af arbejdsemner, der er større end angivet

  under Kapacitet i afsnittet Tekniske data.

  Sørg for, at arbejdsområdet er frit for spåner og savsmuld.

  Saven skal stilles/monteres på et fast underlag, så den ikke kan bevæge

  sig under savningen.

  Saven må ikke bruges til at save i rundtømmer eller brændestykker.

  Fastlås aldrig den øvre beskyttelsesskærm i åben position undtagen ved

  udskiftning af savklinge som beskrevet nedenfor. Afmonter aldrig den

  nedre beskyttelsesskærm, medmindre saven bruges som bordrundsav.

  Pas på ikke at få fi ngrene eller andre kropsdele i klemme ved vipning af

  arbejdsbordet.

  Fastlås savens overdel i sænket position, inden saven transporteres.

  Tag aldrig fat om afskærmningerne under transport af saven.

  Savklinge

  Hold altid spindlen og fl angerne til montering af savklinger rene.

  Brug aldrig savklinger af hurtigstål.

  Brug aldrig slibeskiver eller skæreskiver.

  Brug altid den rigtige type savklinge til den forhåndenværende opgave.

  Brug kun saven til savning af træ, aluminium og lignende materialer.

  Brug aldrig savklinger, hvis maksimumhastighed er mindre end værktøjets

  maksimale omdrejningshastighed.

  Brug aldrig bøjede savklinger eller savklinger, hvor nogle af tænderne

  mangler.

  Brug aldrig for store savklinger.

  Kontrollér, at retningsangivelsen på savklingen svarer til motorens

  rotationsretning.

  Brug aldrig en savklinge, der er tykkere end spaltekniven.

  Brug altid beskyttelseshandsker, når du håndterer savklingen. Hold aldrig

  hånden i nærheden af savklingen, og forsøg aldrig at fjerne materiale fra

  arbejdsområdet, mens savklingen roterer.

  Inden brug

  Ved savning af runde arbejdsemner skal disse fastspændes med

  skruetvinger eller lignende, da den roterende savklinge ellers kan få dem

  til at dreje rundt.

 • 7

  DK

  Kontrollér, at arbejdsemnet ikke indeholder søm, skruer eller andre

  genstande, der kan beskadige savklingen.

  Kontrollér inden hver brug, at samtlige låsegreb og skruer er strammet

  forsvarligt, og at savbordet sidder ordentligt fast og ikke kan dreje, vibrere

  eller tippe. Dette er særligt vigtigt, når savbordet har været drejet eller

  vendt på hovedet.

  Kontrollér inden hver brug, at beskyttelsesskærmen kan bevæges frit uden

  at sidde fast, og at lukkemekanismen fungerer korrekt. Brug aldrig saven,

  hvis dette ikke er tilfældet.

  Kontrollér inden hver brug, at savklingen ikke kan komme i kontakt med

  nogen del af arbejdsbordet, underdelen eller spaltekniven.

  Kontrollér inden smigskæring, at savens overdel er fastgjort forsvarligt.

  Hvis der bruges parallelstyr, skal dette være parallelt med savklingen.

  Savning

  Brug aldrig saven, hvis klingeskærmene eller spaltekniven ikke er

  monteret korrekt.

  Brug ekstra støtter (bord, bukke eller lignende) til lange arbejdsemner, så

  de ikke vipper ned af arbejdsbordet under savningen.

  Sav ikke i arbejdsemner, der er så små, at de ikke kan fastspændes

  forsvarligt.

  Sav aldrig i frihånd. Fastgør altid arbejdsemnet forsvarligt, inden saven

  startes.

  Kontrollér, at spindellåsen ikke er aktiveret, inden saven startes.

  Savklingen må ikke være i kontakt med arbejdsemnet eller andre

  genstande, når saven startes.

  Brug en skubbepind eller skubbeblok til at indføre arbejdsemnet i

  savklingen, hvis afstanden mellem savklingen og parallelstyret er mindre

  end 12 cm.

  Indfør ikke arbejdsemnet for hurtigt, når saven bruges som bordrundsav.

  Hvis savklingen sidder fast, når saven bruges som bordrundsav, kan

  arbejdsemnet blive kastet tilbage mod brugeren med stor kraft. Stå derfor

  aldrig lige bag savklingen under savning.

  Hvis der udvikles meget støv under savningen, eller hvis der saves i

  sundhedsskadelige materialer, skal der anvendes åndedrætsværn.

  Stands aldrig savklingen ved at presse saven eller ved at udøve tryk på

  siden af savklingen.

  Savklingen fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at maskinen er

  slukket.

 • 8

  DK

  Samling og klargøring

  Kontrollér, at samtlige dele til saven forefi ndes, og at ingen af dem er

  beskadiget. Hvis det ikke er tilfældet, skal du straks kontakte forhandleren.

  Saven kan monteres på de medfølgende ben (24) eller fastgøres på et

  arbejdsbord uden støtteben.

  Montering på ben

  Monter de fi re ben i hjørnerne af understellet (21) ved hjælp af

  monteringsskruerne (23). Stram skruerne, og kontrollér, at benene er

  fastgjort forsvarligt.

  Hvis saven står ustabilt på underlaget, kan fødderne (25) forlænges

  eller forkortes enkeltvis ved at dreje dem hhv. med eller mod uret (set

  oppefra).

  Montering af understel på arbejdsbord

  Understellet kan fastgøres på

  et arbejdsbord ved hjælp af

  bolte (medfølger ikke) i de fi re

  monteringshuller (a) som vist på

  illustrationen.

  Brug bolte, møtrikker og

  spændeskiver, der kan holde saven

  forsvarligt fast og ikke går løse på

  grund af vibrationer, når saven bruges.

  Kontrollér inden montering, at underlaget kan bære savens og

  arbejdsemnets vægt og kan holde til monteringen.

  Montering af støvpose

  Monter en støvpose på støvudsugningsstudsen (3), eller slut

  støvudsugningsstudsen til et udsugningsanlæg.

  Kontrollér, at forbindelsen er tæt. Brug evt. en lukkeclips.

  Husk at afmontere en eventuel udsugningsslange, inden arbejdsbordet

  (17) vippes (se afsnittet Indstilling til bordrundsavning nedenfor)!

 • 9

  DK

  Indstilling af maksimal savedybde

  Tryk låseknappen (30) ind,

  sænk savens overdel (4) helt,

  og hold den nede.

  Drej justeringsbolten (b) med

  en skruenøgle, til savklingens

  (12) kant stikker ned under

  arbejdsbordets overfl ade, men

  ikke kommer i kontakt med

  andre dele.

  Dybdestop

  Dybdestoppet (c) kan udløses eller indkobles efter behov. Udløs det

  ved kap/geringssavning i tynde og brede arbejdsemner, og når saven

  skal bruges til rundsavning. Indkobl det ved kap/geringssavning i tykke

  arbejdsemner.

  Drej dybdestoppet mod uret for at udløse det. Drej dybdestoppet med

  uret for at indkoble det.

  Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.

  Indstilling til bordrundsavning

  Saven leveres indstillet til kap/geringssavning. Hvis saven skal bruges som

  bordrundsav, skal den indstilles til dette som beskrevet nedenfor.

  Kontrollér, at drejeindsatsen (16) er indstillet til 0° (savklingen er parallel

  med understellet) og fastlåst forsvarligt ved hjælp af justeringsskruerne

  (18) på anlægget (15).

  Kontrollér, at savens overdel er

  fastlåst forsvarligt ved hjælp af

  smigindstillings-håndtaget (1).

  Løsn justeringsgrebet (8)

  på spaltekniven (5), og vip

  den frem, så den fl ugter

  med savklingen. Åbn den

  bevægelige klingeafskærmning (13) helt, og skub spaltekniven sidelæns,

  så den er ud for savklingen. Slip klingeafskærmningen, og stram

  justeringsgrebet.

 • 10

  DK

  Udløs dybdestoppet.

  Træk låsestiften (d) ud, og drej

  den 90° med uret.

  Hold låsestiften ude, sænk

  savens overdel helt, og

  slip låsestiften. Overdelen

  fastlåses i sænket position.

  Kontrollér, at den er fastlåst

  korrekt. Hvis overdelen

  ikke kan fastlåses i

  sænket position, skal

  dybdejusteringsgrebet (2)

  drejes et antal gange med

  uret.

  Tryk udløserhåndtaget (e) ned,

  og tryk langsomt og forsigtigt

  arbejdsbordet ned, så det

  vipper 180° på hængslerne

  (20) og låses fast med

  bunden i vejret.

  Afmonter den nedre

  klingerafskærmning (27) ved

  at løsne monteringsskruen (f).

  Tryk knappen (g) på

  klingebeskyttelsen (h)

  ind, og hold den inde,

  sæt klingebeskyttelsen på

  spidsen af spaltekniven (i),

  og slip knappen. Kontrollér, at

  klingebeskyttelsen sidder fast.

 • 11

  DK

  Montering af parallelstyr

  Monter parallelstyret (j) på

  styreskinnen (19), og fastgør

  det i den ønskede position

  (kan monteres på begge sider

  af savklingen) ved hjælp af

  spændeskruen (m) for enden

  af parallelstyret.

  Løsn indstillingsskruen (k) på

  parallelstyrets bagdel (l), og

  juster parallelstyret, så styrets

  bagkant fl ugter med savklingens forkant. Stram indstillingsskruen igen.

  Kontrollér, at parallelstyret er parallelt med savklingen. Hvis det

  ikke er, skal du løsne justeringsskruen til højre for spændeskruen,

  justere parallelstyret, til det er parallelt med savklingen, og stramme

  justeringsskruen igen.

  Parallelstyret har en vulst for neden på den ene side. Denne vulst bør

  vende ind mod savklingen ved savning i smalle arbejdsemner og væk fra

  savklingen i andre tilfælde. Parallelstyret kan vendes på den ønskede led

  ved at løsne indstillingsskruen helt, afmontere parallelstyret og montere

  det igen med vulsten den rigtige vej. Stram indstillingsskruen igen.

  Justering af smigvinkel

  Løsn smigindstillingshåndtaget (under det vippede savbord), og vip

  savklingen ved hjælp af dybdejusteringsgrebet, indtil den ønskede

  smigvinkel i forhold til arbejdsbordet er opnået.

  Stram smigindstillingshåndtaget.

  Montering af smiganlæg

  Anbring smiganlægget i furen yderst på arbejdsbordet til venstre eller

  højre for savklingen, indstil smiganlægget i den ønskede vinkel, og lås

  vinklen fast ved at stramme bolten.

  Justering af savedybde

  Drej dybdejusteringsgrebet for at indstille savedybden. Savklingen bør

  højst være 2-3 mm højere end arbejdsemnets overside. Kontrollér, at

  savklingen ikke støder mod nogen af savens øvrige dele, når overdelen

  sænkes.

 • 12

  DK

  Indstilling til kap/geringssavning

  Hvis saven skal bruges som kap/geringssav efter at have været brugt

  som bordrundsav, skal den indstilles til dette som beskrevet nedenfor.

  Afmonter evt. smigvinkel og parallelstyr.

  Tryk knappen på klingebeskyttelsen ind, og hold den inde, tag

  klingebeskyttelsen af spidsen af spaltekniven, og slip knappen.

  Monter den nedre klingeafskærmning ved at stramme monteringsskruen.

  Tryk udløserhåndtaget ned, og tryk langsomt og forsigtigt det vipbare

  arbejdsbord ned, så det vipper 180° på hængslerne og låses fast med

  bunden nedad.

  Tag fat i savens overdel. Træk låsestiften ud, og drej den 90° med uret.

  Hold låsestiften ude, løft langsomt savens overdel, og slip låsestiften.

  Overdelen fastlåses i hævet position.

  Indkobl dybdestoppet.

  Hold den bevægelige

  klingeafskærmning fast, og

  løsn justeringsgrebet på

  spaltekniven. Skub den til

  venstre, så den ikke længere

  er ud for savklingen. Sænk

  den bevægelige klingeafskærmning helt, og vip spaltekniven op på plads.

  Stram justeringsgrebet.

  Montering af støtteanlæg

  Støtteanlæggene (n)

  kan med fordel bruges

  til savning af smalle og

  tykke arbejdsemner. De

  monteres ved at sætte dem

  på anlægget ved hjælp af

  forbindelsesstængerne (o) og

  stramme skruerne (p).

  Ved savning af brede og

  lave arbejdsemner bør

  støtteanlæggene afmonteres.

 • 13

  DK

  Justering af geringsvinkel

  Løsn begge justeringsskruer i anlægget, og drej drejeindsatsen til den

  ønskede vinkel (op til 45° til venstre eller højre). Stram justeringsskruerne

  helt.

  Justering af smigvinkel

  Løsn smigindstillingshåndtaget, og vip savens overdel til venstre, indtil den

  ønskede smigvinkel i forhold til arbejdsbordet er opnået.

  Stram smigindstillingshåndtaget.

  Montering af skruetvinge

  Sæt skruetvingen (q) i et af

  de to monteringshuller (14) i

  anlægget, og fastgør den ved

  hjælp af monteringsskruen (r).

  Justering af savedybde

  Drej dybdejusteringsgrebet

  for at indstille savedybden.

  Kontrollér, at savklingen ikke

  støder mod nogen af savens øvrige dele, når overdelen sænkes, særligt

  hvis saven er indstillet til gering og/eller smig.

  Savning

  Kap/geringssavning

  Indstil geringsvinkel, smigvinkel og savedybde som ønsket.

  Læg arbejdsemnet an mod anlægget og arbejdsbordet, og fastgør det evt.

  ved hjælp af skruetvingen (hvis monteret).

  Skub låseknappen på håndtaget (7) til venstre. Tryk sikkerhedsudløseren

  (29) og tænd/sluk-knappen (28) på håndtaget ind, og lad saven opnå fuld

  hastighed, inden du saver i arbejdsemnet.

  Sænk savens overdel ned på arbejdsemnet.

  Slip tænd/sluk-knappen efter endt savning, og vent med at løfte savens

  overdel, til klingen er standset helt. Klingeskærmen lukkes automatisk, når

  du løfter savens overdel.

  Bordrundsavning

  Indstil evt. klingens smigvinkel og smiganlægget som ønsket.

  Læg arbejdsemnet an mod savbordet.

  Tænd saven på afbryderen (26), og lad saven opnå fuld hastighed.

 • 14

  DK

  Indfør arbejdsemnet med en

  jævn, glidende bevægelse.

  Brug evt. smiganlægget eller

  en skubbepind/skubbeblok.

  Pres ikke saven.

  Saven stoppes med et tryk på

  den røde knap, når savningen

  er fuldført.

  Generelt om savning

  Forsøg ikke at presse saven til nogen af siderne.

  Slip omgående tænd/sluk-knappen, hvis savklingen binder eller sidder fast

  i arbejdsemnet.

  Hvis der er monteret en støvpose, skal den tømmes efter behov, dvs. når

  den er cirka halvt fyldt.

  Ved savning i tynde

  metalplader bør du lægge

  et stykke affaldstræ under

  arbejdsemnet (s) for at undgå

  deformation af pladen. Husk at

  bruge en klinge, der er egnet

  til savning i metal!

  Smør savestedet med

  smøreolie ved savning i metal.

  Brug paraffi nolie til aluminium.

  Udskiftning af klinge

  Saven skal være indstillet

  til kap/geringssavning (som

  beskrevet ovenfor).

  Løft savens overdel helt.

  Drej savklingen med hånden,

  mens du trykker spindellåsen

  (6) ind, til savklingen låses

  fast.

  Fjern låsemøtrikken (11)

  på klingespindlen med en

  fastnøgle, løft klingeafskærmningen, og afmonter yderfl angen (10) og

 • 15

  DK

  savklingen. Monteringsbolten løsnes ved at dreje den med uret. Smid ikke

  den brugte savklinge ud sammen med husholdningsaffaldet, men bortskaf

  den korrekt i henhold til de regler, der gælder i din kommune.

  Fjern eventuelle spåner og savsmuld omkring spindlen og fl angerne.

  Monter den nye savklinge, yderfl angen og låsemøtrikken. Monteringsbolten

  strammes ved at dreje den mod uret.

  Kontrollér, at retningsangivelsen på savklingen svarer til motorens

  rotationsretning.

  Frigør klingeskærmen og spindellåsen.

  Drej savklingen med hånden for at kontrollere, at den løber frit.

  Kontrollér, at afstanden

  mellem savklingen og

  spaltekniven er 5-6 mm.

  Hvis afstanden er mindre

  eller større, skal spaltekniven

  justeres på følgende måde:

  Løsn justeringsgrebet på

  spaltekniven.

  Løsn herefter justeringsskruen

  (t) på spaltekniven, og juster

  spaltekniven, så afstanden

  mellem savklingen og

  spaltekniven er 5-6 mm.

  Stram justeringsskruen, og

  stram herefter justeringsgrebet

  igen.

  stram herefter justeringsgrebet

 • 16

  DK

  Transport

  Før du løfter eller transporterer saven, skal overdelen sænkes og fastgøres

  ved at trykke låseknappen ind. Du kan nu løfte saven i løftepunktet eller

  lade den køre på hjulene.

  1. Løsn monteringsskruen, og fold det ene bensæt sammen under stellet.

  2. Løft det andet bensæt til en passende højde.

  3. Skub saven fremad.

  Rengøring og vedligehold

  Fjern savsmuld, støv og snavs med en støvsuger, trykluft eller en børste.

  Kontrollér, at motorens ventilationshuller ikke er tilstoppet.

  Saven rengøres ved at aftørre savens ydre dele med en fugtig klud.

  Smør alle bevægelige dele med en let smøreolie.

  Brug aldrig stærke eller ætsende rengøringsmidler på klingen. De kan

  skade savens letmetaldele og påvirke dens funktion.

  Hvis kulbørsterne (9) er slidt ned, skal de udskiftes.

  Justering af vinkelmålere

  Savens vinkelmålere er indstillet fra fabrikken, men kan blive unøjagtige,

  hvis saven håndteres hårdhændet. Vinkelmålerne kan indstilles på

  følgende måde:

  Geringsvinkelmåleren indstilles ved at sænke savens overdel og

  kontrollere, at klingen er vinkelret på anlægget, ved hjælp af en retvinklet

  trekant. Løsn de fi re justeringsbolte til geringsvinkelmåleren under

  arbejdsbordet, indstil vinkelmåleren til 0°, og stram boltene igen.

  Smigvinkelmåleren indstilles ved at sænke savens overdel og kontrollere,

  at klingen er vinkelret på arbejdsbordet, ved hjælp af en retvinklet trekant.

  Løsn smigindstillingshåndtaget. Drej justeringsbolten for 0° (u), til

  vinkelmåleren bag på saven viser 0°. Vip herefter savens overdel til 45°,

  og drej justeringsbolten for 45° (v), til vinkelmåleren viser 45°.

 • 17

  DK

  Miljøoplysninger

  HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og

  elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker

  bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet.

  Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som

  mål at overholde kravene i EU’s initiativer på dette område, så vi sikrer

  en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse

  af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette

  indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende

  kemikalier og stoffer:

  - Bly

  - Kviksølv

  - Cadmium

  - Hexavalent krom

  - PBB (polybromerede biphenyler) (fl ammehæmmer)

  - PBDE (polybromerede diphenylethere) (fl ammehæmmer)

  HP Schou A/S er stolte over at støtte EU’s miljøinitiativer for at bidrage til

  et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både

  WEEE-direktivet (2012/19/EF) og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

  Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge

  de gældende miljøregler og afl evere gammelt elektrisk og elektronisk

  udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder

  batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.

 • 18

  SE

  Inledning

  För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya kap-/geringssåg och

  bordcirkelsåg rekommenderar vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning

  och medföljande säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda dem. Vi

  rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver

  läsa informationen om de olika funktionerna igen.

  Tekniska data

  Spänning/frekvens: 230 V ~ 50 Hz

  Effekt: 1 800 W

  Varvtal: 4 200 v/min

  Klinga: hårdmetall, 250 mm

  Kapacitet, kap-/geringssåg:

  90° 65 × 155 mm

  45° gering 65 × 105 mm

  45° sned vinkel 40 × 155 mm

  45° sned vinkel + gering 40 × 105 mm

  Kapacitet, bordcirkelsåg:

  90° 70 mm

  45° sned vinkel 50 mm

  Sågens delar1. Handtag för vinkelinställning

  2. Djupjusteringshandtag

  3. Dammsugarmunstycke

  4. Överdel

  5. Klyvkniv

  6. Spindellås (syns inte på bilden)

  7. Handtag

  8. Justeringsvred till klyvkniv

  9. Skydd för kolborste

  10. Ytter� äns

  11. Låsmutter

  12. Sågklinga

  13. Rörligt klingskydd

  14. Monteringshål för skruvtving

  15. Anhåll

 • 19

  SE

  16. Vridplatta

  17. Arbetsbord

  18. Justeringsskruv

  19. Styrskena till parallellanslag

  20. Gångjärn

  21. Underdel

  22. Lyftpunkt

  23. Monteringsskruv

  24. Ben

  25. Justerbar fot

  26. Strömbrytare

  27. Nedre klingskydd (syns inte på bilden)

  28. Strömbrytare (på handtag)

  29. Säkerhetsutlösare

  30. Låsknapp till överdel

  12

  3456 7

  12

  3456

  8

  9

  87

  9

  blbmblbmblblbmbnbmbnbm

  bobnbobn

  bpbqbpbqbp

  brbqbr

  bq

  bsbrbsbr

  bpbqbpbqbp

  brbs

  btbtbubuclclcmclcmclcmcncn

  co

  cp

  co

  cp

  cqcq

  crcr

  ct

  cucu

  ctdldl

 • 20

  SE

  Särskilda säkerhetsföreskrifter

  Allmänt

  Använd inte sågen till notning, falsning eller fräsning.

  Använd inte sågen till sågning i arbetsmaterial som är större än de mått

  som anges under Kapacitet i avsnittet Tekniska data.

  Se till att arbetsområdet är fritt från spån och sågdamm.

  Sågen ska placeras/monteras på ett fast underlag så att den inte kan röra

  sig under sågningen.

  Sågen får inte användas till att såga i rundtimmer eller vedträn.

  Lås aldrig fast den övre skyddsskärmen i öppen position, med undantag

  för byte av sågklinga vilket beskrivs nedanför. Montera aldrig av den nedre

  skyddsskärmen om inte sågen används som bordcirkelsåg.

  Akta så att inte fi ngrarna eller andra kroppsdelar kommer i kläm när du

  lutar arbetsbordet.

  Lås fast sågens överdel i nersänkt position innan sågen transporteras.

  Ta aldrig tag i skyddsskärmarna under transport av sågen.

  Sågklinga

  Se till att spindeln och fl änsarna till montering av sågklingan alltid är rena.

  Använd aldrig sågklinga av snabbstål.

  Använd aldrig slipskivor eller skärskivor.

  Använd alltid rätt sorts sågklinga till den aktuella modellen. Använd sågen

  endast till sågning i trä, aluminium och liknande material.

  Använd aldrig sågklingor om maxhastigheten är lägre än verktygets

  maximala rotationshastighet.

  Använd aldrig böjda sågklingor eller sågklingor där några av tänderna

  saknas.

  Använd aldrig för stora sågklingor.

  Kontrollera att sågklingans riktningsangivelse stämmer överens med

  motorns rotationsriktning.

  Använd aldrig en sågklinga som är tjockare än klyvkniven.

  Använd alltid skyddshandskar när du hanterar sågklingan. Håll aldrig

  handen i närheten av sågklingan, och försök aldrig att ta bort material från

  arbetsområdet medan sågklingan roterar.

  Innan användning

  Vid sågning i runda arbetsmaterial ska dessa spännas fast med

  skruvtvingar eller liknande eftersom den roterande sågklingan annars kan

  få dem att snurra runt.

 • 21

  SE

  Kontrollera att arbetsmaterialet inte innehåller spikar, skruvar eller andra

  saker som kan skada sågklingan.

  Kontrollera innan varje användning att samtliga låshandtag och skruvar är

  ordentligt åtdragna och att sågbordet sitter fast ordentligt så att det inte

  kan vridas, vibrera eller tippa. Detta är särskilt viktigt när sågbordet har

  vridits eller vänts upp och ner.

  Kontrollera innan varje användning att skyddsskärmen kan röra sig fritt

  utan att den sitter fast och att låsmekanismen fungerar som den ska.

  Använd aldrig sågen om detta inte är fallet.

  Kontrollera innan varje användning att sågklingan inte kan komma i kontakt

  med någon del av arbetsbordet, underdelen eller klyvkniven.

  Kontrollera innan vinkelsågning att sågens överdel sitter fast ordentligt.

  Om du använder parallellanslag ska denna vara parallell med sågklingan.

  Sågning

  Använd aldrig sågen om klingskydden eller klyvkniven inte är korrekt

  monterade.

  Använd extra stöd (bord, bock eller liknande) för långa arbetsmaterial så

  att de inte faller av arbetsbordet under sågningen.

  Såga aldrig i arbetsmaterial som är så små att de inte kan spännas fast

  ordentligt.

  Såga aldrig på fri hand. Sätt alltid fast arbetsmaterialet ordentligt innan

  sågen startas.

  Kontrollera att spindellåsen inte är aktiverade innan du startar sågen.

  Sågklingan får inte vara i kontakt med arbetsmaterialet eller andra föremål

  när du startar sågen.

  Använd en skjutpinne eller ett skjutblock för att föra in arbetsmaterialet i

  sågklingan om avståndet mellan sågklingan och parallellanslaget är mindre

  än 12 cm.

  För inte in arbetsmaterialet för snabbt när sågen används som

  bordcirkelsåg.

  Om sågklingan sitter fast kan arbetsmaterialet kastas tillbaka mot

  användaren med stor kraft. Stå därför aldrig precis bakom sågklingan

  under sågning.

  Om det utvecklas mycket damm under sågningen eller om du sågar i

  hälsofarliga material ska du använda skyddsmask.

  Stoppa aldrig sågklingan genom att pressa ned sågen eller genom att

  trycka på sidan av sågklingan.

  Sågklingan fortsätter köra en kort stund efter det att maskinen har stängts

  av.

 • 22

  SE

  Montering och förberedelser

  Kontrollera att samtliga delar till sågen fi nns och att ingen del är skadad.

  Om så inte är fallet ska du kontakta återförsäljaren direkt.

  Sågen kan monteras på de medföljande benen (24) eller sättas fast på ett

  arbetsbord utan stödben.

  Montering på ben

  Montera de fyra benen i hörnen på underdelen (21) med hjälp av

  monteringsskruvarna (23). Dra åt skruvarna och kontrollera att benen

  sitter fast ordentligt.

  Om sågen står ostadigt på underlaget kan fötterna (25) enkelt förlängas

  eller förkortas genom att du vrider dem medsols respektive motsols (sett

  uppifrån).

  Montering av underdelen på arbetsbord

  Underdelen kan sättas fast på

  ett arbetsbord med hjälp av

  bultar (medföljer ej) i de fyra

  monteringshålen (a) som visas på

  bilden.

  Använd bultar, muttrar och

  spännskivor som kan hålla fast

  sågen ordentligt och som inte

  lossnar på grund av vibrationer när sågen används.

  Kontrollera innan montering att underlaget klarar av sågens och

  arbetsmaterialets vikt, och att det håller för monteringen.

  Montering av uppsamlingspåse

  Montera en uppsamlingspåse på dammsugarmunstycket (3) eller anslut

  dammsugarmunstycket till ett utsugssystem.

  Kontrollera att det sluter tätt. Använd eventuellt en låsklämma.

  Kom ihåg att montera av eventuell utsugsslang innan arbetsbordet (17)

  tippas (se avsnittet Inställningar för bordcirkelsågning nedan)!

 • 23

  SE

  Inställning av maximalt sågdjup

  Tryck in låsknappen (30), sänk

  sågens överdel (4) helt, och

  håll den nere.

  Vrid justeringsbulten (b)

  med en skruvnyckel tills

  sågklingans (12) kant sticker

  ner under arbetsbordets yta,

  men den får inte komma i

  kontakt med andra delar.

  Djupstopp

  Djupstoppet (c) kan kopplas ur eller kopplas in vid behov. Koppla ur det

  vid kap-/geringssågning i tunna och breda arbetsmaterial och när sågen

  ska användas till cirkelsågning. Koppla in det vid kap-/geringssågning i

  tjocka arbetsmaterial.

  Vrid djupstoppet motsols för att koppla ur det. Vrid djupstoppet medsols

  för att koppla in det.

  Sätt i kontakten i eluttaget och sätt på strömmen.

  Inställningar för bordcirkelsågning

  Sågen levereras inställd på kap-/geringssågning. Om sågen ska användas

  som bordcirkelsåg ska den ställas in på detta enligt beskrivningen nedan.

  Kontrollera att vridplattan (16) är inställd på 0° (sågklingan är parallell med

  underdelen) och sitter fast ordentligt med hjälp av justeringsskruvarna

  (18) på anhållet (15).

  Kontrollera att sågens

  överdel sitter fast ordentligt

  med hjälp av spaken för

  snedvinkelinställning (1).

  Lossa justeringshandtaget

  (8) på klyvkniven (5) och

  tippa den framåt så att den

  är i jämnhöjd med sågklingan. Öppna det rörliga klingskyddet (13) helt

  och tryck klyvkniven sidleds så att den är utanför sågklingan. Släpp

  klingskyddet och dra åt justeringshandtaget.

 • 24

  SE

  Koppla ur djupstoppet.

  Dra ut låsspärren (d) och vrid

  den 90° medsols.

  Håll ut låsspärren, sänk

  sågens överdel helt och släpp

  låsspärren. Lås fast överdelen

  i nersänkt läge. Kontrollera

  att den är korrekt fastlåst.

  Om överdelen inte kan låsas

  fast i nersänkt läge vrider du

  djupjusteringshandtaget (2)

  ett antal varv medsols.

  Tryck ner urkopplingshandtaget

  (e) och tryck långsamt och

  försiktigt ner arbetsbordet

  så att det lutar 180° på

  gångjärnen (20) och låses fast

  med undersidan uppåt.

  Montera bort det nedre

  klingskyddet (27) genom att

  lossa monteringsskruven (f).

  Tryck in knappen (g) på

  klingskyddet (h) och håll in

  den, sätt klingskyddet på

  spetsen av klyvkniven (i) och

  släpp knappen. Kontrollera att

  klingskyddet sitter fast.

  Tryck ner urkopplingshandtaget

 • 25

  SE

  Montering av parallellanslag

  Montera parallellanslaget (j)

  på styrskenan (19) och sätt

  fast det i önskad position

  (kan monteres på båda sidor

  av sågklingan) med hjälp av

  spännskruven (m) i änden av

  parallellanslaget.

  Lossa inställningsskruven (k)

  på parallellanslagets baksida (l)

  och justera parallellanslaget så

  att anslagets bakre kant är i jämnhöjd med sågklingans främre kant. Dra åt

  inställningsskruven igen.

  Kontrollera att parallellanslaget är parallellt med sågklingan. Om det

  inte är det lossar du på justeringsskruven till höger om spännskruven,

  justerar parallellanslaget tills det är parallellt med sågklingan och drar åt

  justeringsskruven igen.

  Parallellanslaget har en utbuktning nedtill på ena sidan. Denna utbuktning

  ska vara vänd in mot sågklingan vid sågning i smala arbetsmaterial och

  bort från sågklingan vid andra tillfällen. Parallellanslaget kan vändas på

  önskad ledd genom att du lossar på inställningsskruven helt, monterar

  bort parallellanslaget och monterar på det igen med utbuktningen åt rätt

  håll. Dra åt inställningsskruven igen.

  Justering av snedvinkel

  Lossa spaken för snedvinkelinställning (under det tippade sågbordet) och

  vinkla sågklingan med hjälp av djupjusteringshandtaget tills den når önskad

  snedvinkel i förhållande till arbetsbordet.

  Dra åt handtaget för snedvinkelinställning.

  Montering av vinkelanhåll

  Placera vinkelanhållet i arbetsbordets yttersta skåra till vänster eller höger

  om sågklingan, ställ in vinkelanhållet i önskad vinkel och lås fast det

  genom att dra åt bulten.

  Justering av sågdjupet

  Vrid djupjusteringshandtaget för att ställa in sågdjupet. Sågklingan ska

  max vara 2-3 mm högre än arbetsmaterialets ovansida. Kontrollera att

  sågklingan inte stöter emot någon av sågens övriga delar när överdelen

  sänks ner.

 • 26

  SE

  Inställning för kap-/geringssågning

  Om sågen ska användas som kap-/geringssåg efter att ha använts som

  bordcirkelsåg ska den ställas in på detta enligt beskrivningen nedan.

  Montera bort eventuell snedvinkel och parallellanslag.

  Tryck in knappen på klingskyddet och håll in den, ta av klingskyddet från

  spetsen av klyvkniven och släpp upp knappen.

  Montera det nedre klingskyddet genom att dra åt monteringsskruven.

  Tryck ner urkopplingshandtaget och tryck långsamt och försiktigt ner det

  fällbara arbetsbordet så att det lutar 180° på gångjärnen (20) och låses

  fast med undersidan nedåt.

  Ta tag i sågens överdel. Dra ut låsspärren och vrid den 90° medsols. Håll

  ut låsspärren, lyft långsamt sågens överdel och släpp låsspärren. Lås fast

  överdelen i upplyft läge.

  Koppla in djupstoppet.

  Håll fast det rörliga

  klingskyddet och lossa

  klyvknivens justeringshandtag.

  Skjut den till vänster så

  att den inte längre är

  utanför sågklingan. Sänk

  det rörliga klingskyddet helt och vinkla upp klyvkniven på plats. Dra åt

  justeringshandtaget.

  Montera stödanhåll

  Stödanhållen (n) kan

  med fördel användas vid

  sågning i smala och tjocka

  arbetsmaterial. De monteras

  genom att du sätter dem

  på anhållet med hjälp av

  monteringsstängerna (o) och

  drar åt skruvarna (p).

  Vid sågning i breda och låga

  material ska stödanhållen

  avmonteras.

 • 27

  SE

  Justering av geringsvinkel

  Lossa båda justeringsskruvarna på anhållet och vrid vridplattan till önskad

  vinkel (upp till 45° till vänster eller höger). Dra åt justeringsskruvarna helt.

  Justering av snedvinkel

  Lossa handtaget för snedvinkelinställning och vinkla sågens överdel till

  vänster tills önskad snedvinkel är uppnådd i förhållande till arbetsbordet.

  Dra åt handtaget för snedvinkelinställning.

  Montera skruvtving

  Sätt skruvtvingen (q) i ett av

  de två monteringshålen (14)

  på anhållet och sätt fast den

  med monteringsskruven (r).

  Justering av sågdjupet

  Vrid djupjusteringshandtaget

  för att ställa in sågdjupet.

  Kontrollera att sågklingan inte

  stöter emot någon av sågens övriga delar när överdelen fälls ner, särskilt

  om sågen är inställd på gering och/eller snedvinkel.

  Sågning

  Kap-/geringssågning

  Ställ in önskad geringsvinkel, snedvinkel och sågdjup.

  Lägg arbetsmaterialet mot anhållet och arbetsbordet och sätt eventuellt

  fast det med hjälp av skruvtvingen (om den är monterad).

  Skjut låsknappen på handtaget (7) till vänster. Tryck in säkerhetsutlösaren

  (29) och strömbrytaren (28) på handtaget och låt sågen uppnå full

  hastighet innan du sågar i arbetsmaterialet.

  Sänk ner sågens överdel på arbetsmaterialet.

  Släpp strömbrytaren efter avslutad sågning och vänta med att lyfta sågens

  överdel tills sågklingan har stannat helt. Klingskyddet stängs automatiskt

  när du lyfter sågens överdel.

  Bordcirkelsågning

  Ställ eventuellt in klingans snedvinkel och önskat vinkelanhåll.

  Lägg arbetsmaterialet mot sågbordet.

  Sätt på sågen med strömbrytaren (26) och låt sågen komma upp i full

  hastighet.

 • 28

  SE

  Mata in arbetsmaterialet

  med en jämn, glidande

  rörelse. Använd eventuellt

  vinkelanhållet eller en

  skjutpinne/skjutblock. Tryck

  inte med sågen.

  När du har sågat färdigt

  stoppar du sågen genom att

  trycka på den röda knappen.

  Allmänt om sågning

  Försök inte pressa sågen mot någon av sidorna.

  Släpp genast strömbrytaren om sågklingan fastnar i arbetsmaterialet.

  Om en uppsamlingspåse fi nns monterad ska den tömmas vid behov, dvs.

  när den är ungefär halvfull.

  Vid sågning i tunn metallplåt

  bör du lägga ett stycke spillträ

  under arbetsmaterialet (s)

  för att undvika att plattan

  deformeras. Kom ihåg att

  använda en sågklinga som är

  gjord för att såga i metall!

  Smörj sågstället med

  smörjmedel vid sågning i

  metall. Använd paraffi nolja till

  aluminium.

  Byte av sågklinga

  Sågen ska vara inställd på

  kap-/geringssågning (enligt

  beskrivning ovan).

  Lyft sågens överdel helt.

  Vrid sågklingan med handen,

  samtidigt som du trycker in

  spindellåset (6) till dess att

  sågklingan låses fast.

  Lossa låsmuttern (11) på

  sågklingsspindeln med en fastnyckel, lyft klingskyddet och montera av

 • 29

  SE

  ytterfl änsen (10) och sågklingan. Monteringsbulten lossas genom att du

  vrider den medsols. Släng inte den använda sågklingan i hushållssoporna

  utan kassera den i enlighet med de regler som gäller i din kommun.

  Ta bort eventuellt spån och sågdamm runt spindeln och fl änsarna.

  Montera den nya sågklingan, ytterfl änsen och låsmuttern.

  Monteringsbulten dras åt genom att du vrider den motsols.

  Kontrollera att sågklingans riktningsangivelse stämmer överens med

  motorns rotationsriktning.

  Frigör klingskyddet och spindellåset.

  Vrid sågklingan med handen för att kontrollera att den rör sig fritt.

  Kontrollera att avståndet

  mellan sågklingan och

  klyvkniven är 5-6 mm. Om

  avståndet är mindre eller

  större justerar du klyvkniven

  på följande sätt:

  Lossa justeringshandtaget på

  klyvkniven.

  Lossa därefter

  justeringsskruven (t) på

  klyvkniven och justera

  klyvkniven så att avståndet

  mellan sågklingan och

  klyvkniven är 5-6 mm.

  Dra åt justeringsskruven

  och dra sedan åt

  justeringshandtaget igen.

 • 30

  SE

  Transport

  Innan du lyfter eller transporterar sågen ska överdelen sänkas och

  fastgöras genom att låsknappen trycks in. Du kan nu lyfta sågen i

  lyftpunkten eller låta den rulla

  på hjulen.

  1. Lossa fästskruven och fäll ihop det ena benparet under stället.

  2. Lyft det andra benparet till en lämplig höjd.

  3. För sågen framåt.

  Rengöring och underhåll

  Ta bort sågspån, damm och smuts med en dammsugare, tryckluft eller en

  borste. Kontrollera att motorns ventilationshål inte är tilltäppta.

  Gör rent sågen genom att torka av sågens yttre delar med en fuktig trasa.

  Smörj in alla rörliga delar med en lätt smörjolja.

  Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel på sågklingan. Det kan

  skada sågens lättmetalldelar och påverka dess funktion.

  Byt ut kolborstarna (9) om de är nedslitna.

  Justering av vinkelmätare

  Sågens vinkelmätare ställs in på fabriken, men den kan bli felaktig om

  sågen hanteras hårdhänt. Vinkelmätaren kan ställas in på följande sätt:

  Geringsvinkelmätaren ställs in genom att du fäller ner sågens överdel och

  kontrollerar att klingan är vinkelrät mot anhållet med hjälp av en rätvinklig

  triangel. Lossa de fyra justeringsbultarna på geringsvinkelmätaren under

  arbetsbordet, ställ in vinkelmätaren på 0° och dra åt bultarna igen.

  Snedvinkelmätaren ställs in genom att du fäller ner sågens överdel

  och kontrollerar att klingan är vinkelrät mot arbetsbordet med hjälp av

  en rätvinklig triangel. Lossa handtaget för snedvinkelinställning. Vrid

  justeringsbulten för 0° (u) tills vinkelmätaren på baksidan av sågen visar

  0°. Vinkla sedan sågens överdel till 45° och vrid justeringsbulten för 45°

  (v) tills vinkelmätaren visar 45°.

 • 31

  SE

  Miljöinformation

  HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och

  elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett

  säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för

  miljön.

  Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som

  målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer

  insamling, hantering, återvinning och bortskaffande av elektrisk utrustning

  som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra

  produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

  - Bly

  - Kvicksilver

  - Kadmium

  - Sexvärdigt krom

  - PBB (polybromerade bifenyler) (fl amskyddsmedel)

  - PBDE (polybromerade difenyletrar) (fl amskyddsmedel)

  HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en

  renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-

  direktivet (2012/19/EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

  Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att

  följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och

  elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg

  att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.

 • CE-ERKLÆRING

  CE-mærke er anbragt: 2014 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

  CE-märke monterat: 2014 EU-DEKLARATION

  Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

  6001

  EU-Importør - EU-Importör

  HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

  37529 (92502)230 V - 1800 W

  Erklærer herved på eget ansvar, at: Kap-/geringssav - Bordrundsav

  Intygar härmed på eget ansvar, att: Kap-/geringssåg - Bordcirkelsåg

  Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER: 2006/42/EF: Maskindirektivet

  2004/108/EF: EMC-direktivet

  Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:2006/42/EG: Maskindirektivet

  2004/108/EG: EMC-direktivet

  STANDARDER - NORMER EN 61029-2-11:2003 - EN 55014-1/A2:2002 - EN 55014-2/A1:2001

  EN 61000-3-2:2000 - EN 61000-3-11:2000

  HP SCHOU A/S - KOLDING - 30 / 09 / 2014Business Unit Manager

  Stefan Schou

 • NO. Part NO. Part NO. Part NO. Part� Rubber pad �� Screw �� Spring ��� Link block� Support leg �� Indicator ��� Ball knob ��� Twist spring� Plug cable �� Screw ��� Lock nut ��� Dust-proot block� Grommet �� Screw ��� Stop bracket ��� Link pin� Tighten knob �� Label C ��� Fixing collar ��� Screw� Adjustable bracket �� Scale C ��� Screw ��� Retaining wheel� Side plate �� Pin ��� Adjust knob ��� Bearing flange� Fixing board �� Screw ��� Adjust bushing ��� Screw� square-neck bolt �� Angle bracket ��� Adjust rod ��� Transparent guard�� Lead clamp �� Scale D ��� Fixing wheel ��� Pull spring�� Hexagonal screw �� Safety guard ��� Fixing pin ��� Retaining ring�� Spring washer �� Screw ��� Spring ��� Inner flange�� Washer �� Spring washer ��� Transparent guard ��� Blade retaining ring�� Lead clip �� Washer ��� Retaining ring ��� Blade�� Screw �� Fixing collar ��� Screw ��� Outer flange�� Label �� Steel ball ��� Washer ��� Special fixing bolt�� Pipe �� Lock spring ��� Riving knife ass ��� Retaining spring�� Screw �� Screw ��� Fixing block ��� Retaining block�� Switch cover �� Fence ��� Pin ��� Screw�� Screw �� Side fence A ��� Lock knob ��� Dust exit�� Magnet switch �� Side fence B ��� Retaining ring ��� Lock spring�� Switch box �� Lock knob ��� Rear cover ��� Twist shaft�� Screw �� Fixing cover ��� Carbon brush cover ��� Lock�� Spring washer �� Fixing spring ��� Carbon brush ��� Lock collar�� Washer �� Lock knob ��� Carbon brush holder ��� Screw�� T fixing plate �� Plastic screw ��� Screw ��� Down handle�� Fixing bushing �� Lock nut ��� Housing ��� Switch�� Label A �� Fixing collar ��� Armature ��� Capacitor�� Label B �� Plate bearing ��� Screw ��� Inductor�� Transfer switch box �� Washer ��� Bearing ��� Switch trigger�� Transfer switch �� Bracket pointer ��� Stator ��� Selt lock knob�� Anchorage �� Bracket link ��� Wind guard ��� Lock block�� Transfer switch cove �� Fixing screw ��� Lock guard ��� Lock spring�� Screw �� Bracket connector ��� Shaft lock ��� Up handle�� Screw �� Clamp ass ��� Lock spring ��� Screw�� Lock block �� Pin ��� Bearing ��� Label F�� Twisting spring �� Fixing ring ��� Head guard ��� Label G�� Screw �� Twisting spring ��� Label D ��� Cable�� Fixing block �� Angle scale ��� Bearing�� Pin �� Head bracket ��� Retaining ring�� Square-neck nut �� Screw ��� Big gear�� Lock knob �� Rolling ring ��� Retaining collar�� Lock block �� Link bar ��� Spindle�� Scale A �� Bearing ��� Key�� Rotating base �� Pin ��� Retaining ring�� Angle scale A �� Nut ��� Bearing flange�� Scale B �� Screw ��� Bearing�� Table �� Stop pin ��� Screw�� Angle scale B �� Pin ��� Label E

 • DK:

  KRAFTFalke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

  PRÆCISIONPræcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

  PÅLIDELIGHEDForbrugeren vil altid erfare, at vare-mærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

  INNOVATIONFalke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

  SE:

  KRAFTFalke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

  PRECISIONPrecision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

  PÅLITLIGHETAnvändaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalité är pålitligt.

  INNOVATIONFalke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.


Top Related