fakro okna

Download Fakro okna

Post on 11-May-2015

735 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.CENNIK2012 23 IVPRODUKTWTerminy realizacji zamwienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.pl1

2. 2 www.fakro.pl 3. CZERPICz dowiadczenia kreujemy lepsz, bardziej doskona przyszo.Tworzc nasze produkty bierzemy pod uwag te wartoci, ktre ksztatuj nasze ycie.Wyznaczajc najwysze standardy staramy si mobilizowa innych.Zmieniamy punkt widzenia tworzc innowacje, ktre pomagaj y wygodniej.Dziki naszym produktom ycie nabiera jakoci. DBAMY O RODOWISKONATURALNEJednym z waniejszych celw branych pod uwag podczasnaturalnych Ziemi. Nasza odpowiedzialno za rodowisko konstruowania produktw jest ich wpyw na natur. Z tegoto take pozyskiwanie surowcw, gwnie drewna, z laswwzgldu produkty FAKRO s energooszczdne i bezpieczne o planowanej gospodarce lenej, wykorzystywanie w procesie przyczyniajc si do ochrony nieodnawialnych zasobwprodukcji naturalnych, ekologicznych produktw oraz racjonal- na gospodarka odpadami. Terminy realizacji zamwienia: [dni robocze] 3 10 20 Cena nettoCena brutto www.fakro.plwww.fakro.pl 3 4. CO NAS WYRNIA BEZOBSUGOWA WENTYLACJA Zawsze wiee powietrze na poddaszu. Z uwagi na szczelno stolarki otworowej stosowanej w nowoczesnym budownictwie mog pojawia si problemy z prawido- w wentylacj, co w konsekwencji moe powodowa kondensacj pary wodnej w pomieszczeniach. W celu ograniczenia tego zjawiska, w oknach FAKRO stosowane s rnego rodzaju nawiewniki: V40P V35 V10 Automatyczny Wydajny nawiewnikNawiewnik V10 - po- nawiewnik V40P V35 - posiada rczn siada rczn regulacj o wydajnoci doregulacj przepywuprzepywu powietrza. 52m3/h (warto bezpowietrza. Przy penym Cakowicie otwarty za- ltra w prolu, z ltrem otwarciu nawiewnik pewnia dopyw wie- wydajno wynosi dozapewnia dopywego powietrza w iloci 40m3/h) przy rnicy wieego powietrza do 9m3/h przy rnicy cinie 10Pa,w iloci do 43m3/h cinie 10Pa. Nawiew- w zalenoci od sze- (warto bez ltra nik V10 powinien by rokoci okna. Poprzezw prolu, z ltrem stosowany wycznie automatyczn regu- wydajno wynosi dow pomieszczeniach, lacj wielkoci kanau 35m3/h) przy rnicy gdzie sprawnie dziaa przepywucinie 10 Pa, w zale-wentylacja grawita- dostarcza optymalnnoci od szerokocicyjna. ilo powietrza do po- okna. Dziki zwik- mieszczenia zapewnia-szonej wydajnoci, jc zdrowy mikroklimat wilgotno powietrza na poddaszu oraz w pomieszczeniu oszczdno energiiskutecznie obnia si, cieplnej.a przez to ograniczonyzostaje efekt konden-sacji pary wodnej. PODWYSZONE ANTYWAMANIOWO W swoim domu chcemy czu si bezpiecznie. Okna dachowe musz W skad systemu topSafesprawiaj, e okna dacho-SYSTEM topSafe zapewni bezpiecze- wchodz: we FAKRO posiadaj co stwo uytkowania oraz1 innowacyjny system najmniej III klas bezpie- zabezpiecza przed mocowania specjal- czestwa dla caego okna atwym wejciem do nie wyprolowanych cznie z szyb, wg EN wntrza pomieszczeniazawiasw,13049. Firma FAKRO jako z zewntrz. Specjalny2 metalowy element pierwsza wprowadzia na1 system wzmocnienia wzmacniajcy zaryglo-rynek pen ofert okien konstrukcji okna topSa-wanie, z min. III klas bezpie- fe, znacznie podnosi 3 metalowa listwa utrud- czestwa, wyznaczajc odporno okien da-niajca wamanie przynowy standard w brany chowych na wamaniepomocy narzdzi. okien dachowych. oraz chroni je przed otwarciem podczasSzyba hartowana oraz3 przypadkowego na-system wzmocnienia depnicia na skrzydo. konstrukcji okna topSafe24 www.fakro.pl 5. WICEJ NATURALNEGO WIATA Naturalne wiato to ycie. Ciepe promienie soca wlewaj w nas optymizm i dodaj chci do aktywnego ycia. Konstrukcja okien dacho- 6% wiksz powierzchni okna dachowe o duych wych FAKRO zapewniaprzeszklenia w porwna- wysokociach zapewniaj wicej wiata i moliwo niu z konkurencyjnymi doskonae dowietlenie lepszego dowietleniaproduktami o tych samychpomieszczenia oraz atwy wntrza. Dziki umiesz-rozmiarach, w ktrych kla-kontakt wzrokowy z oto- czeniu nawiewnika wpa wentylacyjna umiesz- czeniem. Zapewniaj rw- grnej czci ocienicy czona jest w skrzydle.nie rwnomierny rozkad okna FAKRO posiadaj doDostpne w ofercie FAKROwiata w pomieszczeniu. WYSOKA ENERGOOSZCZDNO Ogrzewanie nie musi duo kosztowa. Zim energooszczdne nie ciepa w zimie i utrzy- Uw=0,58W/m2K , dostar- okna dachowe pozwalaj mywanie go wewntrz czane i montowane wraz na du oszczdno ener-dziki energooszczdnej z konierzem uszczelnia- gii cieplnej. Okna dachowe konstrukcji.jcym EHV-AT Thermo, to nie tylko wiato, aleOkno dachowe FTT U8 to najcieplejsze okno take pasywne pozyskiwa- Thermo o wspczynnikudostpne na rynku. WYGODNA OBSUGA Klamka zawsze pod rk. Umieszczenie klamki wktra wskazuje 220cm jako wsze w zasigu rki. Wyszy dolnej czci skrzyda minimaln wysoko nadmonta okien powoduje,Okna dachowe FAKRO mog by wyposaone rwnie w zapewnia moliwo podog na jakiej powinna e nawet wysoka osobawewntrzn szyb laminowan, ktra jest bezpieczna nawet prawidowego montau znajdowa si grna moe wygodnie sta przyw przypadku jej ewentualnego rozbicia. okien dachowych, zgod- krawd szyby. Przy takim otwartym oknie, rwnie oOkna dachowe FAKRO s bezpieczne zarwno dla osbnego z norm DIN 5034-1*,montau klamka jest za- konstrukcji obrotowej.pracujcych na dachu jak i uytkownikw poddasza.* norma obowizuje na rynku niemieckim BEZPIECZESTWO OD WEWNTRZ I Z ZEWNTRZ www.fakro.plwww.fakro.pl 5 6. Okna dachowe FAKRO, jako pierwsze na rynku, otrzymay niemiecki cer- tykat TV. orazokucia* * szczegy w karcie gwarancyjnej dostpnej na www.fakro.pl oraz w punktach sprzeday. JAKOCI jestemy PEWNI dlatego udzielamy dugoletniej gwarancji. KONSTRUKCJA OKNA Podstawowym surowcem doDo pomieszcze o okresowo Okna mog mie rwnie PAKIET SZYBOWY produkcji okien jest najwyszejpodwyszonej wilgotnocikonstrukcj aluminiowo- two- jakoci drewno sosnowe,powietrza (kuchnie, azienki) rzywow. WielokomoroweCHARAKTERYSTYKA klejone warstwowo. Drewnoprzeznaczone s okna drew-prole PVC w kolorze biaym impregnowane jest prnio- niane trzykrotnie malowanewzmocnione s rdzeniamiUg (wg EN 673) wo i malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym stalowymi. Tworzywo nie lakierem akrylowym w kolorze tworzcym trwa i idealnie pochania wilgoci, okno jest ILO KOMR naturalnym.gadk powok w kolorzetrwae i odporne na korozj.biaym na powierzchni ramy. Okna dostpne rwnie ZEWNTRZNA SZYBAw kolorze okleiny zoty dbHARTOWANAlub sosna. Przeznaczone do POWOKApomieszcze, w ktrych przezATWOZMYWALNAduszy okres utrzymuje siwilgotne powietrze (azienki, RAMKA DYSTANSOWAsalony kpielowe, pralnie). WEWNTRZNA SZYBAProle PVC FAKRO zaliczajLAMINOWANAsi do klasy A - najwyszej,wykonane wedug normyGAZ SZLACHETNYeuropejskiej EN 12608.6 www.fakro.pl 7. PRODUKTY,KTRE WYBIEGAJ W PRZYSZOProdukty FAKRO to doskonaa jako oraz innowacyjne rozwizania.Najlepsze surowce i technologie gwarantuj bardzo dobre parametry techniczne i termiczneoraz zapewniaj dug trwao okien dachowych. ZEWNTRZNE OBLACHOWANIE Z zewntrz okno osonite jest toczonymi prolami z blachy aluminiowej powlekanej modykowanym poliestrem, w kolorze popielato-brzowymodpornym na dziaanie czynnikw atmosferycznych i promieni UV.PAKIETY SZYBOWEU2U3U5U6 U8 L3 P2ENERGOOSZCZDNY ENERGOOSZCZDNY SUPERENERGOOSZCZDNY SUPERENERGOOSZCZDNY PASYWNY BEZPIECZNY ANTYWAMANIOWY 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K0,5 W/m2K 0,3 W/m2K1,1 W/m2K1,1 W/m2KJEDNOKOMOROWY JEDNOKOMOROWYDWUKOMOROWYDWUKOMOROWYTRZYKOMOROWYJEDNOKOMOROWYJEDNOKOMOROWY++ ++ +++ ++ STALOWA CIEPA TGICIEPA TGI CIEPA TGICIEPA TGI CIEPA TGI CIEPA TGI + (klasa P2A) ++ (klasa P2A)ARGON ARGON KRYPTON ARGON KRYPTON ARGONARGONwww.fakro.pl 7 8. i wymaga klienta do kadego pomiesz- i uniwersalno znalazy wielu nabyw-czenia mona dobra odpowiedni typcw na caym wiecie. Okna obrotoweokna dachowego. mog by stosowane w rnychpomieszczeniach na poddaszu dlatego Okna uchylno-obrotowe to funkcjonal- wystpuj w kilku typach, ktre rnina konstrukcja o wysokiej uytecznocisi parametrami technicznym i wypo-i atwej obsudze. Funkcja uchylnasaeniem. Drewniane okna montowa-umoliwia atwe podejcie do krawdzi ne s w standardowych pomieszcze- OKNA DACHOWE okna oraz zapewnia szeroki widok przezuchylone skrzydo. Funkcja obrotowaniach na poddaszu (sypialnie, pokojedla dzieci czy korytarze). W miejscach, to optymalne rozwizanie stosowane suy do mycia zewntrznej szyby okna w ktrych panuje podwyszony po- w nowoczesnym budownictwie. Okna i zakadania markizy. ziom wilgoci (kuchnie, azienki, pralnie, dachowe dowietlaj wntrze, zapew-suszarnie), stosowane s specjalne niaj widok na zewntrz oraz umoliwia- Okna obrotowe to popularny rodzajokna aluminiowo-tworzywowe. Do j przewietrzenie poddasza.okien dachowych. Ze wzgldu na wy-budynkw, w ktrych szczeglny nacisk W zalenoci od rodzaju poddasza god uytkowania, atwo obsugi pooony jest na oszczdno energii, oKnA DAchoWE rodzajuchyLno-obroToWEobroToWE 0130 cm 5 35110 cm fPP-V u3 fPu-V u3PPP-V u3 fTP-V u3 fTP-V u5fTP-V L3fTS-V u2fTS u2 fTu-V u3 PTP-V u3 preSelectpreSelect preSelectsymbol widok aluminium-aluminium- materia drewno drewnodrewnodrewnodrewno drewnodrewnodrewnotworzywotworzywoimpregnacja prniowa + +++ + + + + lakierdwukrotnietrzykrotniedwukrotnie dwukrotniedwukrotnie jednokrotniejednokrotnie trzykrotnie nawiewnik V40PV40PV35V40PV40PV40PV10 V40PV35zestaw szybowy jednokomorowy jednokomorowyjednokomorowy jednokomorowy dwukomorowy jednokomorowyjednokomorowy jednokomorowy jednokomorowyjednokomorowy Ug (wg EN 673)1,1 W/m2K1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K1,1 W/m2KUw 1,3 W/m2K1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K0,97 W/m2K 1,3 W/m2K1,4 W/m2K 1,4 W/m2K 1,3 W/m2K1,3 W/m2K wspczynnik Rw 32dB32dB31dB 32dB33dB35dB 32dB32dB32dB31dB system topsafe + + + ++ + ++klamkaelegantelegant elegant biaa elegant elegant elegantstandardstandardelegantelegant biaamikrouchylanie okna + + + ++ + + + ++ system uszczelnie33 3 3332 2 33zakres montau15-55o (85o) 15-55o (85o)15-55o (85o) 15-90o 15-90o15-90o15-90o 15-90o 15-90o 15-90o strona 10101012 1212 1212 14 148 www.fakro.pl 9. przeznaczone s okna z superenergo- osoba moe podej do jego krawdzi. brudzeniu, co wpywa na ich ywotno oszczdnym pakietem szybowym, a doDolna cz skrzyda peni rol okna oraz estetyk okna i caego da