femka numer pierwszy

Download femka numer pierwszy

Post on 09-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kobiecy punkt widzenia

TRANSCRIPT

 • femkanumer 1/I 2011

  Macierzystwo Kongres Kobiet

  Magdalena rodaO rnoci, kusej demokracjii biegu z przeszkodami

  Agnieszka GraffO kongresie z perspektywy

  Parytety to partnerstwoMidzy przyjani a seksem...Szkoa latania

  kwartalnik femka, cena 5 PLN (w tym 8% VAT)

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  mam.pdf 1 27/12/2010 23:03:41

  O rwnoci, kusej demokracji

 • Pomys magazynu dla kobiet pojawi si w mojej gowie jeszcze w oglniaku, po prze-czytaniu ksiki z motywem magnata praso-wego, ktry wpad na pomys wydania czaso-pisma dla kobiet. I oczywicie z sukcesem je wyda. Pomylaam sobie wtedy, jakie to fajne wpada na rne pomysy i je realizowa. Ja te tak chc.

  Po IKongresie Kobiet rozmawiaymy zMagd rod okobie-tach, ktre bray w nim udzia i go wsptworzyy. Magda bya zadziwiona, e dziaaj odwanie niczym sufraystki, a jednak uparcie twierdz, e nie s feministkami. Na co odpowiedziaam, e to takie FEMKI. Kobiety wyzwolone, wiedzce czego chc, samodzielne, potrafice walczy o swoje prawa ksikowy opis feministki. Jednak z powodu stereotypw, jakimi to sowo jest obcione i wrcz niepowanego traktowania w rnych krgach, uwaaj t nazw za co niestosownego i boj si przypicia im atki feministki.

  Oddajemy wWasze rce czasopismo skierowane wanie do takich nie-feministek, ktrych nie interesuje dyskurs akade-micki, ale czuj klimat samodzielnoci, niezalenoci i chc poczyta co na poziomie, w lekkiej formie, zamiast oglda tylko zdjcia wychudzonych modelek i czyta porad typu: jak kobiet dojrza przemieni w nastolatk, eby podobaa si mczyznom.

  Chcemy w Femce pokazywa rzeczywiste kobiety, a nie nieistniejce, przerobione przez programy graficzne ideay kobiecej urody. Pamitam min jednej pani, ktra z tsknot patrzya na zrobion na bstwo pop kultury modelk na okadce jakiego magazynu. Icoraz bardziej otwieray si jej oczy, kiedy w trakcie rozmowy dowiedziaa si, e to efekt retuszu w programie graficznym i pracy sztabu kosmetyczek, fryzjerek, wizaystek, ktre po kadym ujciu poprawiaj odstajcy kosmyk wosw czy puder, ktry zdmuchna dmuchawa podnoszca wosy modelki. Na koniec pani popatrzya na mnie jak na ufo iwida byo, e spada zniej cae napicie iodzyskuje siebie. Uwielbiam to uczucie, kiedy ludzie s niczym wytrceni ze snu izaczynaj dostrzega siebie iczu rado ztego kim s.

  Bdziemy wFemce pisa osprawach wanych imniej wa-nych, ale wszystko bdzie opisane z kobiecej perspektywy, bo Femka to Kobiecy Punkt Widzenia.

  Zesp redakcyjny jest mody, wic pojawiaj si i szalone pomysy, ktre jeli tylko s moliwoci staramy si wprowa-dza w ycie. Zatem pewnie nie raz Was zaskoczymy. A pra-gniemy Wam da to co najlepsze umiech wcodziennoci.

  Marzena Chicz redaktor naczelna iwydawca Femki

  Umiech wcodziennoci

 • KOBIECY PUNKT WIDZENIA

  Orwnoci, kusej demokracji ibiegu zprzeszkodami, Magdalena roda 5

  MACIERZYSTWO

  PODGLDY

  FOTOREPORTA

  Misteria, Joanna opat 10

  REPORTA

  Surogatka, Elbieta Turlej 17

  WYWIAD

  Kobietasymbol. Walczca matka rozmowa zAlicj Tysic, Grayna Latos 20

  Kobieta, matka, Aleksandra E. Banot 26Moje sodkie macierzystwo, Magdalena Dobrzaska-Frasyniuk 29

  SYLWETKA

  Wposzukiwaniu centrum wiata, Barbara Starecka 32

  SAKIEWKA

  Macierzystwo apraca zawodowa jak radzi sobie zkonfliktem rl, Ewa Lisowska 40

  LES/BI/QUEER

  Midzy przyjani aseksem, Marzena Lizurej 44

  POLITYKA Kobieta polskie perpetuum mobile, Marzena Chicz 47

  SPOECZESTWO

  Wprowadmy obowizkowe urlopy tacierzyskie, Irena Wycicka 50

  PRZEMYLENIA

  Szkoa latania, Uliana Budziska 54

  GENDER/FEMINIZM

  17 lat iwystarczy, Iza Desperak 59

  HERSTORY

  Kobieta wStarym Testamencie, Justyna Nijak 61

  ZDROWIE

  Kto si boi in vitro? Magdalena roda 66

  PODRE

  Jak daleko siga polska wyobrania? Izabela Kozowska 70

 • KSIKI 110Kobiety iwadza, Magdalena rodaROAD Polityka czasu przeomu, Katarzyna ChimiakDyskretne symetrie, Jeanette WintersonDroga do nieba, Erica Fischer

  WYDARZENIA 1118Opolityce czasu przeomuEuroPride 2010

  OBMWIENIA

  KUFEREK

  KONGRES KOBIET

  Relacja 75Okongresie zperspektywy, Agnieszka Graff 86

  Dlaczego potrzebne s parytety ijak ich broni, Kinga Dunin iMagdalena roda 88Parytety to partnerstwo, Marzena Chicz 94Szpilki w panterk, Agata roda 98

  PARYTETY

  Wspomnienie oIzabeli Jarudze-Nowackiej, Katarzyna Kdziela 100Izabela Jaruga-Nowacka polityczka ifeministka 107

  IZABELA JARUGANOWACKA

  Uprzniczki siedz jak anio dzieweczki, Celina Fit 130Kuchnia staropolska, Krystyna Chicz 133Horoskop numerologiczny, Magda Skotnicka 135

  femka

 • REDAKTOR NACZELNA:Marzena ChiczZESP REDAKCYJNY:Celina Fit, Katarzyna Chmura,Katarzyna RossienikCiosmak WSPPRACA: Magdalena roda, Agnieszka Graff, Katarzyna Kdziela, Grayna Latos,Elbieta Turlej, Joanna opat, Aleksandra E. Banot, Uliana Budziska, Magdalena DobrzaskaFrasyniuk, Barbara Starecka, Ewa Lisowska, Marzena Lizurej, Irena Wycicka, Iza Desperak, Justyna Nijak,Zofia Stopa, Izabela Kozowska, Krystyna Chicz, Magda Skotnicka KOREKTA: Piotr Cegiekowski ZDJCIA:Marzena Chicz, Joanna opat, Barbara Stanecka, Izabela Kozowska, Ewa Modliska, Magda Mosiewicz, ukasz Tyborowski, Piotr Dziubek, ukasz Stawikowski, Magorzata Groth, archiwum Fundacji Lorga OPRACOWANIE GRAFICZNE,SKAD IAMANIE: Nunda.plPROJEKT OKADKI:Nunda.pl GRAFIKA NA OKADCE:Marta KossakowskaGRAFIKI:Marta KossakowskaDRUK:ArtDrukREKLAMA:reklama@fempress.pl, 791 169 666WYDAWCA: femPRESSul.J.Kwiatka 59/8, 09400 Pock, adres korespondencyjny: skr. poczt. 57, 00908 Warszawa 49, info@fempress.pl, 791 169 666NAKAD:10 000 egzemplarzy

  Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian iskrtw wnadesanych materiaach ilistach oraz do nadawania tytuw. Niezamwionych materiaw redakcja nie zwraca.

  Nakad isprzedakwartalnika FEMKA s weryfikowane przez Zwizek Kontroli Dystrybucji Prasy.Nr wrejestrze: 1082

  KOBIECY PUNKT WIDZENIA femka

 • 7K

  OB

  IEC

  Y P

  UN

  KT

  WID

  ZE

  NIA

  Orwnocikusej demokracji ibiegu zprzeszkodami

  Magdalena roda

 • 8K

  OB

  IEC

  Y P

  UN

  KT

  WID

  ZE

  NIA

  Taki ukad ustrojowy nie jest demokracj, lub jest demo-kracj z przymiotnikiem czyli demokracj falliczn,

  okrojon, niepen lub po prostu kus. Ju od dawna wida, e ta kuso odsania dyskryminacj kobiet ifeu-dalne relacje wsferze prywatnej, ale wpolskim spoecze-stwie cigle istniej polityczne siy i znaczce autorytety, ktre kusoci nie dostrzegaj i satysfakcjonuje je to, e sfera publiczna jest wolno dostpna dla mczyzn, nato-miast kobiety, by j osign, musz startowa do biegu zprzeszkodami.

  W kusej demokracji rwnie sfera prywatna znajduje si poza zasigiem demokratycznych dobrodziejstw; nie ma wniej rwnoci (tylko zaleno kobiet od mczyzn), nie panuj w niej zasady sprawiedliwoci retrybutywnej (nie ma wic kar za przemoc) ani dystrybutywnej (nie ma wynagrodzenia za prac). Te feudalne czy jak wol nie-ktrzy naturalne stosunki w sferze prywatnej oparte s na tradycyjnym zestawie rl, zalenoci i zwyczajw: kobieta siedzi wdomu, wychowuje, sprzta, wykonuje bez-patn prac na rzecz domownikw, nie czekajc na adn rekompensat, nie ma te z tego tytuu adnego prestiu, a porzucona przez ma oglnie radzi sobie. Radzi sobie sama, bo pastwo jej w tym nie pomoe. Wkusej demokracji pastwo jest jak m po rozwodzie: niewi-doczne iniewypacalne.

  W kusej demokracji kobiety maj rwno formaln, cho lepiej mwi deklaratywn, ale z pewnoci nie realn. Czsto kwesti rwnoci pci kwituje si stwierdze-niem, e przecie kobiety imczyni maj rwne prawa. Ale to nieprawda. Prawa, ktre s niezgodne znauk Kocioa a wic prawo do aborcji, edukacji seksualnej, refundacji zabiegw in vitro, Polkom nie przysuguj. A poza tym, rwne prawa nie oznaczaj rwnych moliwoci.

  Trzeba pamita, e rwno formalna (czyli legalna) nie jest tym samym co rwno rzeczywista czyli rw-no statusu, rwno szans. Po to by osign rwno

  Dwa wieki po amerykaskiej ifrancuskiej rewolucji iprawie sto lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych, uczestnictwo kobiet wsferze publicznej jest niewielkie. Iniezmienna pozostaje zaleno: im wicej wadzy, prestiu ipienidzy tym wicej mczyzn, aim wicej pracy, biedy iobowizkw tym wicej kobiet. Wiele politycznych cia (jak senat), media czy konferencje cigle przypominaj watykaskie konklawe: sami mczyni.

 • 9K

  OB

  IEC

  Y P

  UN

  KT

  WID

  ZE

  NIA

  rzeczywist trzeba niekiedy traktowa tych, ktrzy znaj-duj si wgorszym pooeniu nie zwasnej winy, wspo-sb nierwny, to znaczy uprzywilejowany, poprzez jakie mechanizmy, ktre wyrwnywanie szans przypie-szaj. Takim mechanizmem s zasady polityki afirma-tywnej, kwoty i parytety. Takimi mechanizmami s te obki i przedszkola, system zdywersyfikowanej opieki, ktry umoliwia osobom wychowujcym dzieci atwe czenie obowizkw rodzinnych zprac zawodow, pasj czy innymi sposobami samorealizacji. Postulat rwnoci jest wpisany we wszystkie konstytucje, dokumenty ONZ oraz europejskie. W traktacie fundujcym UE znalaz si on w formie obietnicy: zniesienia nierwnoci oraz wspierania rwnoci kobiet i mczyzn na wszystkich szczeblach ycia publicznego i w yciu prywatnym. Co najmniej pi z europejskich dyrektyw wyranie wska-zuje na konieczno niwelowania nierwnoci na rynkach pracy, w zatrudnieniu, nauce, polityce, w yciu publicz-nym. Ustawy wielu krajw wprowadzaj zasady rwnoci (kwoty) wprocedury wyborcze ido konkursw na stano-wiska zarzdzajce. Te musimy to robi. Ale nie robimy, bo mamy zwoli Tuska minister Radziszewsk. Ona te jest zwolenniczk kusej demokracji, bo taka podoba si Kocioowi.

  Na czym polega w rwnociowy bieg kobiet z prze-szkodami, ktrego obserwatorzy co i rusz wykrzykuj:

  Kobiety sobie poradz!? Odpowiedzi jest kilka:

  Kobiety maj

Recommended

View more >